Generel exitskat på aktiver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel exitskat på aktiver"

Transkript

1 Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat på opsparet overskud og på avance på skattepligtige aktiver. Exitbeskatning på alle skattepligtige aktiver Hidtidige regler Efter de tidligere regler sker der exitbeskatning for selvstændig erhvervsdrivende af bl.a. følgende aktiver, når den danske fulde skattepligt ophører: Aktiver som f.eks. maskiner, driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver, som overføres fra Danmark til at blive benyttet uden for Danmark. Exitbeskatningen udløses kun, hvis det pågældende aktiv har været anvendt i skattepligtig virksomhed, hvilket det f.eks. har været, hvis aktivet har medvirket til at oppebære indtægter. Genvundne afskrivninger på aktiver på f.eks. erhvervsejendomme (dette er i princippet ikke en exitbeskatning, men blot en genbeskatning af det beløb der er afskrevet for meget, mens personen har været skattepligtig til Danmark. Efter de gældende regler er det kun det beløb, der er afskrevet for meget på bygninger mv., der exitbeskattes. Derimod exitbeskattes en værdistigning på ejendommen som helhed ikke). Fortjeneste, der er genanbragt i en udenlandsk ejendom (udskudt skat på ejendomsavance), fraflytterbeskattes, hvis den skattepligtige person flytter fra Danmark. De nye regler Fra 1. marts 2015 favner exitbeskatningen alle aktiver, som ville have udløst skattepligt, i fald salget var sket, inden ejeren havde ophørt sin danske skattepligt. Den nye lov fjerner blandt andet betingelsen om, at aktivet skal have været anvendt i skattepligtig virksomhed. Det betyder, at hvis et salg af aktivet ville have været skattepligtigt, hvis salget var sket før fraflytningen, nu omfattes af exitbeskatningen. Dette element

2 2 kan måske ses som en konsekvens af udsendelserne på DR1 omkring skattely, som omhandlede en såkaldt app, hvor der efterfølgende blev stillet spørgsmålstegn ved om, hvorvidt den pågældende app overhovedet var omfattet af dansk exitbeskatning. Den nye generelle exitbeskatning betyder endvidere, at afskrivningsberettigede ejendomme nu exitbeskattes af en eventuel avance. Fremadrettet er exitbeskatningen ikke begrænset til genvundne afskrivninger. Dette vil f.eks. ramme personer, der deltager i et K/S-projekt, hvor der f.eks. indgår en udenlandsk ejendom. Den nye exitskat rammer også personer, som fraflytter Danmark og som ejer en grund, der ligger i udlandet. Den kan i princippet også ramme en udenlandsk bolig, som ikke kunne sælges skattefrit efter parcelhusreglen, f.eks. hvis grundarealet overstiger m 2 mv. Det bemærkes, at exitbeskatningen på f.eks. en ejendom, der ikke opfylder parcelhusreglen, kan udløses udelukkende på grund af en for skatteyder uhensigtsmæssig udvikling i kursen på den udenlandske valuta (hvor ejendommen ligger) målt i forhold til DKK. Exitbeskatningen opgøres som handelsværdien på det tidspunkt, hvor Danmark mister beskatningsretten til aktivet, fratrukket anskaffelsessummen. Reglen vil også gælde for begrænset skattepligtige personer, når en overførsel af et aktiv medfører, at aktivet ikke længere er omfattet af dansk beskatning. Denne del gælder fra 1. marts Henstand med betaling af exitskat Desuden er der indført en henstandsordning på betalingen af exitskatten. Visse betingelser skal dog være opfyldt: Overførsel af aktivet (dvs. personens fraflytning) skal ske til et andet EU-/EØS-land. Det vil sige, at exitskatten skal betales med det samme, hvis overførslen (fraflytningen) sker til et ikke EU/EØS-land. Der indgives rettidig selvangivelse i det år, hvor overførslen sker. For hvert år, hvor der er en positiv henstandssaldo, indgives der dansk selvangivelse.

3 3 Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at aktiverne omfattet af henstandssaldoen oppebærer en indtægt, herunder realiserede gevinster ved afståelse mv. Som minimum skal der dog årligt mindst afdrages 1/7 af det oprindelige henstandsbeløb. Henstandsbeløbet skal betales fuldt ud, uanset om det konkrete aktiv efterfølgende sælges til en lavere pris. Det skyldige henstandsbeløb forrentes med en sats, der ligger 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto. Renten udgør minimum 3% p.a. Der er under visse betingelser mulighed for at vælge henstand også for indkomstårene (for allerede betalt fraflytterskat på f.eks. immaterielle aktiver, eller afskrivningsberettigede aktiver). En række betingelser skal være opfyldt inden 30. juni Henstand med betaling af udskudt skat på opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen Hvis en selvstændig erhvervsdrivende der benytter virksomhedsordningen - ophører med at være fuldt skattepligtig mv. beskattes et eventuelt opsparet overskud, som om det var hævet. Efter de gamle regler skulle skatten betales med det samme. Der er dog ikke exitbeskatning, hvis virksomheden på trods af fraflytningen fortsættes via et fast driftssted i Danmark. Den nye lov indfører en henstandsordning med den beregnede exitskat, når flytningen sker til et EU/EØS-land. Henstandsbeløbet skal betales i takt med, at der hæves fra virksomheden. Som minimum skal der årligt betales mindst 1/7 af det oprindelige henstandsbeløb. Henstanden er desuden betinget af, at (blandt andet): Virksomheden fortsætter i tilflytningslandet. Der indgives rettidig selvangivelse i det år, hvor fraflytningen sker. For hvert år, hvor der er en positiv henstandssaldo, indgives der dansk selvangivelse. Det skyldige henstandsbeløb forrentes med en sats, der ligger 1 procentpoint over Nationalbankens diskonto. Renten udgør også her minimum 3% p.a.

4 4 Der er under visse betingelser mulighed for at vælge henstand også for indkomstårene (for allerede betalt fraflytterskat på opsparet overskud). En række betingelser skal være opfyldt inden 30. juni Fordringer fradrag på efterfølgende tab I 2013 blev der indført en udvidet adgang til modregning af efterfølgende tab på aktier omfattet af en henstandssaldo. Dette indføres nu også på fordringer. Den udvidede adgang til nedskrivning af henstandssaldoen tager i større omfang højde for tab, der er en følge af, at afståelsessummen for fordringen eller kontrakten er lavere end fordringens værdi på fraflytningstidspunktet. Tidligere kunne tab højst udgøre forskellen mellem værdien fra fraflytningstidspunktet og afståelsessummen. Ifølge den nye lov skal der også tages højde for tab i følgende situationer: Gevinst i forhold til den oprindelige købspris men tab i forhold til værdien på fraflytningstidspunktet. Tab i forhold til den oprindelige købspris. Dette har virkning fra den 1. marts Deloitte kommentar Indførslen af en henstandsordning for personer kan ses som en naturlig konsekvens af, at der for nylig blev indført en tilsvarende ordning for selskaber. Dette element er isoleret set en lempelse i forhold til de gamle regler. Den generelle exitbeskatning, der samtidig indføres på f.eks. ejendomme, grunde, driftsmidler osv., kan ses som en markant udvidelse af de danske regler om exitbeskatning. Det er tankevækkende, at der er tale om en exitskat der når den er beregnet ubetinget skal betales. Dette gælder uanset eventuelle senere fald i værdien af aktivet. For visse typer af aktiver, virker dette element i loven ikke rimeligt. Det gælder f.eks. en bolig, der ikke opfylder kravene for skattefrihed efter parcelhusreglen. Et sådant type aktiv har præcis samme risiko for værditab som f.eks. en aktie, hvor der netop er mulighed for at tage hensyn til et værditab, der ligger efter fraflytningen.

5 5 Herudover kan det faktum, at der nu kan ske beskatning af fast ejendom alene på baggrund af udsving i valutakursen, medfører situationer med skattepligt, som efter vores opfattelse ikke kan være ønskelige fra skattemyndighedernes side. Eksempel Som et ikke usædvanligt eksempel, kan nævnes en situation, hvor en indstationeret medarbejder på såvel tilflytnings- som fraflytningstidspunktet er i besiddelse af sin hidtidige private bolig. Medarbejderen bliver fuldt skattepligtig til Danmark, og boligen i hjemlandet lejes ud. Efter endt udstationering fraflytter medarbejderen Danmark. Det vil ikke være en usædvanlig situation, at ejendommen ikke er steget i værdi i lokal valuta. Ligeledes vil det ikke være usædvanligt, at valutakursen i den mellemliggende periode er steget. For en ejendom beliggende i USA, og hvor ejendomsværdien udgør USD, vil dette medføre en exitbeskatning på en (fiktiv) ejendomsavance på kr., hver gang valutakursen stiger med 100 enheder. Denne beskatning sker uanset det faktum, at medarbejderen på ingen måde kan anses for at være blevet rigere i perioden under fuld danske skattepligt. Værre bliver det i det tilfælde, hvor medarbejderen på tidspunktet for tilflytningen har et lån i USD svarende til værdien af ejendommen, og dette lån fortsat eksisterer på tidspunktet for fraflytningen. Således beskattes ejendomsavancen fuldt ud, mens det ligeledes urealiserede tab på den tilknyttede gæld ikke medfører et fradrag i indkomsten, da der ikke er fraflytterskat på gæld. En løsningsmodel kunne have været at indføre en form for nettoopgørelse af beskatningen af visse ejendomme, således at der tages hensyn til den til ejendommen tilknyttede gæld, der eksisterer ved såvel tilflytning som fraflytning. Alternativet er, at man tvinger skatteyderne ud i en indfrielse af gælden inden fraflytningen blot for at sikre sig et skattemæssigt tab i Danmark på grund af en stigning i valutakursen. Som loven er udformet, kan man have en reel frygt for, at potentielle tilflyttere vil afstå fra at lade sig ind-stationere i Danmark med den begrundelse, at de kan udsættes for dansk exitbeskatning, uden at de har tjent en krone. Loven betyder, at personer bør overveje deres økonomiske situation meget grundigt, før de accepterer en indstationering til Danmark. Skatteministeriet burde have fritaget personer, der på tidspunktet for fraflytningen har været skattepligtige til Danmark i mindre end 7 ud af de seneste 10. En sådan regel ken-

6 6 des fra aktier og obligationer og afbøder helt vilkårlige exitbeskatninger af personer, der kun har tilbragt en mindre del af deres liv i Danmark, og hvor en exitbeskatning evt. kan være udløst af tilfældige udsving i markedet. For kort tid siden blev lønkravet for kvalificering til Forskerordningen nedsat med ca pr. måned. Begrundelsen fra Skatteministeriets side var, at: at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark. Flere højt kvalificerede nøglemedarbejdere vil styrke danske virksomheders konkurrenceposition i en stadigt mere global verden og dermed øge vækstmulighederne i dansk økonomi. Den nye lov om generel exitbeskatning virker umiddelbart stik modsat. Endelig bemærkes det, at EU-Domstolen ikke har givet retningslinjer for hvilke henstandsordninger, der kan accepteres. Det er således ikke sikkert, at en henstand på maximalt 7 år og forrentning af beløbet er forenelige med EU-retten. Kontaktpersoner: Richardt Tabori Kraft, tlf. nr.: , og Jesper Demming, tlf. nr.: ,

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere