Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieplan for grundforløb og forår 1.g"

Transkript

1 Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio, hvor såvel planlagte som gennemførte enkeltfaglige og flerfaglige undervisningsforløb er beskrevet m.h.t. indhold, kompetencemål og arbejdsformer. Daglig undervisning Den daglige undervisning foregår i moduler af 95 minutters varighed, hvoraf de 5 minutter kan benyttes til frikvarter. Udgangspunktet for antallet af moduler er bekendtgørelsens normtal reduceret med 7% til terminsprøver, fællesarrangementer og andre tværgående aktiviteter og med 8,5% til almen studieforberedelse i fællesfag og 5% på valghold. De resterende timer er herefter fordelt på uger, semestre og år med det mål at give eleverne en så jævnt fordelt arbejdsbelastning som muligt. Fag Et overblik over fagene i de enkelte studieretninger kan man finde i Lectio. Man starter med at vælge en klasse, hvorefter man i bjælken over klassens skema finder emnet Studieretninger. Her vælger man årgang og studieretning og får så mulighed for se, hvilke obligatoriske fag og hvilke studieretningsfag samt hvilke valgfagskrav og muligheder, studieretningen indeholder. Opbrudsperioder og almen studieforberedelse 1g 2g 3g Uge Antal dage AT Uge Antal dage AT Uge Antal dage AT optaktsmoduler optaktsmoduler 50/ afslutningsmodul + 2 optaktsmoduler 5-12 AT-eksamenssynopsis 12/ optaktsmoduletur) 12/13 (studie- I alt 9 moduler 21/ optaktsmodul Maj/juni 2 optaktsmoduler + 3 dage + mdt. årsprøve Skriftlige afleveringer De anførte tal gælder alle tre gymnasieår og er et udtryk for elevtiden, dvs. det antal timer den gennemsnitlige elev forventes at bruge. ena, mua ena, sab ena, saa, mab maa, keb, fyb maa, bib maa, sab BiotekA bi bk da = = = = = =85 en = = =110 fy = ved fyb: =85

2 id 3g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 ke 15+ved keb: 35 ma = = = =160 mu =110 nat.ge (15) nat.gr sa 15+25= = =40 alm. st = = = = = = =40 Hi/daopg. St.retn. -opg. beg. sprog fremmedsprog og valgfag =110 (På begyndersprogshold, der starter pr. 1/1: ) tyskb tyska 70 nat. vid. B mab 60 maa, ena saa nat. vid. A 70 (Gælder desuden BiotekA i 3g) ReB IdB 5 I alt for typisk elev Særlig 4 pr. år (Benyttes i forbindelse med opfyldelse af kravene i bekendtgørelsen om studieforberedende skrivekompetencer og til elever med særlige talenter eller særlige pulje behov) Hvor tallet er delt op i tre delmængder, er der i alle tilfælde (også i almen studieforberedelse) tale om en opdeling i tre år. 60 Særlige forløb 1. Introduktion Første dag går med en første introduktion til skolen, udlevering af bøger, møde med tutorer og lignende. Herefter starter undervisningen i fagene, men de første uger vil være præget af en række indslusningselementer som fotografering, introduktion til skolens IT-udstyr, tutortimer, studievejledning og andet. I den anden hele uge gennemføres en hyttetur af to dages varighed, og fredag i samme uge er der indslusningsarrangement fra kl til Almen sprogforståelse (AP)

3 Som en fælles basis for det sproglige arbejde er der afsat 26 moduler til et grundlæggende arbejde med latin og almene sproglige elementer som grammatik, sproghistorie, genrer, oversættelsesproblematik og sociolingvistik samt sproglige læringsstrategier. Timerne kommer fra dansk, engelsk og 2. fremmedsprog, og undervisningen varetages typisk af en af disse lærere sammen med latinlæreren. Undervejs i forløbet evalueres elevernes udbytte, og ved afslutningen gives der karakter. 3. Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) Et særligt fag det første semester er det naturvidenskabelige grundforløb, som består af elementer fra de naturvidenskabelige fag biologi, fysik, kemi og naturgeografi, og hvortil der er afsat 38 moduler. Igennem en række tematiske flerfaglige forløb skal eleverne opnå en indsigt i naturvidenskabelig tankegang og metode. Undervisningen og den enkelte elevs udbytte evalueres løbende. Forløbet afsluttes med udarbejdelsen af et individuelt skriftligt produkt, som sammen med en kort faglig samtale er baggrund for karaktergivningen. I nogle klasser afsluttes et komprimeret forløb før efterårsferien, mens forløbet i de øvrige klasser afsluttes i begyndelsen af december. 4. Almen studieforberedelse (AT) 8,5% af undervisningstiden anvendes til samspil mellem fagene under benævnelsen almen studieforberedelse. Gennem en række forløb, hvor fagene i skiftende sammensætninger arbejder sammen, skal der opnås sammenhæng mellem fagene og forståelse af fagenes muligheder og begrænsninger, ligesom der gennem arbejdet med elevernes faglige og almene kompetencer sikres en udvikling fra elev til studerende. Som et led i den løbende evaluering udarbejdes der - i samarbejde mellem lærerteam og elever - en studierapport. Den faglige undervisning Faglærerne orienterer om deres fag og planlægger undervisningen - hvor det er muligt i samarbejde med klassen, ligesom de varetager evaluering af undervisningen og af elevernes udbytte og sikrer den fornødne justering af undervisningen. Hvert forløb lægges ind i Lectio med angivelse af, hvilke kompetetencer og arbejdsformer der specielt tilgodeses i forløbet. Der gives karakterer tre gange årligt. IT Gennem både den faglige undervisning og de særlige forløb lægges der vægt på, at eleverne introduceres til og arbejder videre med grundlæggende IT-kompetencer i forbindelse med skriftlig formidling, mundtlig præsentation, databehandling og informationssøgning. Herunder arbejdes der med tekstbehandling, regnearksbrug, brug af Powerpoint og internetsøgning mm. Årets fem faser I hver af faserne er der fokus på bestemte kompetencer, såvel faglige som almene, personlige og sociale, samt bestemte arbejdsformer. Af de kommende sider fremgår det, hvor fokus ligger i de forskellige faser. Fase 1: Introfasen uge at give eleven en introduktion til skolen og stx-uddannelsen samt at bibringe eleven en forståelse af sin egen rolle som gymnasieelev og som et aktivt og ansvarligt medlem af klassen. - Forskellige introduktionsaktiviteter - Det første møde med fagene - Udarbejdelse af fælles regler om adfærd - Planlægning af egen tid Arbejdsformer: - Klasseundervisning - Klassediskussion - individuelt arbejde - Gruppearbejde

4 Introduktion til fagene (mål, indhold, metodik) Basal studieteknik: - lytteteknik - kommunikation - basale IT-færdigheder Ansvarlighed i forhold til: - egen indsats - formelle regler - fælles regler Undervisningsparathed Omgangstone Fællesregler Respekt Fase 2: Videnstilegnelse og -behandling uge at eleven forstår sin rolle som et fagligt ansvarligt individ og kan forholde sig analyserende og kritisk til ny viden - Præsentation af faglige taksonomier og faglig metodik - Studieteknik: notat-, lytte- og læseteknik - Lektielæsning - Håndbogsbenyttelse - IT: brug af konference, informationssøgning og tekstbehandling - Analysemetoder, herunder regnearksbrug - Kritisk tekstlæsning og kritisk informationssøgning - Fagspecifikke læringsstrategier - Mundtlig fremstilling (specielt danskfagets basiskursus i mundtlig fremstilling) - Elevansvar i undervisningen og konsekvenser af manglende aktiv deltagelse Arbejdsformer: - Klasseundervisning - Klassediskussion - Individuelt arbejde - Gruppearbejde Faglige læringsstrategier Taksonomier: redegørelse og analyse Basal studieteknik: - it, håndbogsbenyttelse - lytte-, læse-, notatteknik - lektielæsning Indsamling af viden Analytiske evner Informationssøgning, overblik og evne til at forholde sig kritisk Evne til at strukturere Mundtlig formidling Anvendelse af IT Ansvar for klassens eller gruppens fælles udbytte Konstruktive bidrag Samarbejdsevne og ansvarlighed Fase 3: Analyse og fortolkning uge at eleven forstår sin rolle som aktiv bidragyder til det faglige fællesskab, og at eleven bliver i stand til at forholde sig analyserende og fortolkende

5 - Fagenes muligheder og begrænsninger - Klassediskussioner - Skriftlighed (bl.a. rapportskrivning i nat. grundforløb og basisskrivekursus i dansk) Faglig metodik Arbejde med at: - forstå stoffets opbygning - strukturere egen viden - analysere og fortolke Hensigtsmæssig brug af studieteknikker Formidling og præsentation (skriftligt, anvendelse af IT) Analytiske kompetencer Selvevaluering Egne læringsstrategier Selvstændighed Initiativ Kreativitet Gruppesamarbejde Deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser Fase 4: Fagenes forskellighed uge at eleven forstår sin rolle som aktiv bidragyder til det faglige fællesskab, og at eleven bliver i stand til at forholde sig problematiserende og perspektiverende i forhold til ny viden - at eleven forstår fagenes og hovedområdernes forskellighed m.h.t. genstandsområder og metoder, og at eleven får en begyndende forståelse af begreberne problemformulering og synopsis. - Fagenes muligheder og begrænsninger - Problematiseringer og perspektiveringer - Arbejde med problemformulering og præsentation af synopsis Projekt i almen studieforberedelse uge 12 eller 13: - 4 dage med projektarbejde - Eleverne udarbejder selv problemformuleringer og belyser problemstillingerne ud fra de repræsenter de hovedområder og fag - Fokus på problemformulering, fagenes muligheder og begrænsninger, perspektiveringer - Produkt: skriftligt produkt og mundtlig fremlæggelse Evaluering: - Individuel vurdering - Gruppeselvevaluering - Evaluering af forløbet ved vejlederne Faglig metodik Arbejde med at: - forstå stoffets opbygning - strukturere egen viden - artikulere problemstillinger i faget Hensigtsmæssig brug af studieteknikker Udarbejdelse af problemformulering Formidling og præsentation (skriftligt, mundtlig, anvendelse af it) Analytiske kompetencer Selvevaluering Egne læringsstrategier Selvstændighed Initiativ Kreativitet Gruppesamarbejde Deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser Fase 5: Forankring og anvendelse af kompetencer uge14-23

6 - at eleven anvender og forankrer de allerede præsenterede kompetencer i det faglige arbejde - Fagenes muligheder og begrænsninger - Problematiseringer og perspektiveringer - Arbejde med problemformulering og synopsis - Fremlæggelse med opponentgrupper Projekt i almen studieforberedelse uge 22/23: - 4 dage med projektarbejde, 1 dag med forberedelse, 1 dag med fremlæggelse under eksamenslignende vilkår - Eleverne udarbejder selv problemformuleringer og belyser problemstillingerne ud fra de repræsenterede hovedområder og fag. På optaktdagen indgår hver gruppe en kontrakt, der klarlægger gruppemedlemmernes forventninger til hinanden - Fokus på gruppekontrakten, fagenes muligheder og begrænsninger, perspektiveringer - Produkt: synopsis og mundtlig fremlæggelse med opponentgrupper Evaluering: - Individuel vurdering - Gruppeselvevaluering - Evaluering af forløbet ved vejlederne Faglig metodik Arbejde med at: - forstå stoffets opbygning - strukturere egen viden - artikulere problemstillinger i faget Hensigtsmæssig brug af studieteknikker Formidling og præsentation (skriftligt, mundtlig, anvendelse af it) Analytiske kompetencer Selvevaluering Egne læringsstrategier Selvstændighed Initiativ Kreativitet Gruppesamarbejde Deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser Evaluering af studieplanen Lærerteamet følger løbende gennemførelsen af studieplanen og elevernes opfyldelse af de anførte kompetencemål og sørger for den fornødne justering. Ved afslutningen af grundforløbet foretager lærerteamet en egentlig evaluering af studieplanen. Her inddrages både elever, lærere og ledelse. Evalueringen gentages ved afslutningen af 1.g 21. maj 2012 FO

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010

Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Introduktionskursus toårigt hf Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference

Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Statusrapport for naturvidenskabeligt grundforløb baseret på spørgeskemaundersøgelse og konference Forår 2008 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 3 Indledning... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning

Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning Bekendtgørelse nr. 748 af 29. juni 2006 Bekendtgørelse om Grønlands gymnasiale Uddannelse og om studieforberedende enkeltfagsundervisning (GU-bekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 1 og 2, 6,

Læs mere

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10).

Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Undervisningen Prøver Skolen tilbyder eleverne at aflægge folkeskolens afgangsprøve (FSA) og 10. klasses prøve (FS10). Skema Undervisningen foregår i 3 selvstyrende team, som hver har deres formand og

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 VIRTUEL MANUAL Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 Virtuel Manual 2004-05 Tønder Gymnasium og HF Astronom Hansensgade 9 6270 Tønder tlf. 74 72 60 23 www.toender-gym.dk Virtuelle konsulenter: bidragydere: Kirsten

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde

Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Navn: Klasse: Råd og vink om gruppe- og projektarbejde Århus Akademi 2009 Redigeret af: Bjørn Christensen Kirsten Brink Lund Birte Schmidt Niels Teglskov Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Projektarbejdets

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere