Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitalkamera med udskifteligt objektiv"

Transkript

1 Digitalkamera med udskifteligt objektiv Betjeningsvejledning A-fatning Klargøring af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne Sådan anvendes afspilningsfunktionerne Funktionsliste Visning af billeder på en computer Andet Avancerede betjeninger Indeks

2 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUKTIONER GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT DISSE INSTRUKTIONER FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD Hvis udformningen af stikket ikke passer til stikkontakten, skal du anvende en stikadapter med en udformning, der passer til stikkontakten. FORSIGTIG Batteri Hvis batteriet håndteres forkert, kan det eksplodere og foårsage brand eller endog kemiske forbrændinger. Bemærk følgende advarsler. Skil ikke enheden ad. Knus ikke batteriet, og udsæt det ikke for stød eller belastning såsom at hamre på det, tabe det eller træde på det. Kortslut det ikke, og lad ikke metalgenstande komme i kontakt med batteriterminalerne. Udsæt det ikke for høje temperaturer over 60 C, f.eks. direkte sollys eller i en bil, der er parkeret i solen. Brænd ikke batteriet. og udsæt det ikke for ild. Undgå at håndtere beskadigede eller lækkende Lithium-Ion-batterier. Sørg at oplade batteriet ved hjælp af en ægte Sony batterioplader eller en enhed, som kan oplade batteriet. Opbevar batteriet uden for små børns rækkevidde. Hold batteriet tørt. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type eller en tilsvarende type, som anbefales af Sony. Bortskaf brugte batterier omgående som beskrevet i vejledningen. Batterioplader Selvom CHARGE-indikatoren ikke lyser, er batteriopladeren ikke koblet fra strømforsyningen (stikkontakten), så længe den er tilsluttet en stikkontakt på væggen. Hvis der opstår problemer under brug af batteriopladeren, skal du straks afbryde strømmen ved at trække stikket ud af kontakten. Netledningen, hvis den medfølger, er lavet specielt til brug udelukkende med dette kamera og bør ikke anvendes med andet elektrisk udstyr. 2

3 Til brugerne i Europa Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr SLT-A77V Digitalkamera med udskifteligt objektiv overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information gå ind på følgende hjemmeside: Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder Producenten af dette produkt er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate serviceog garantidokumenter angående service og garanti. Dette produkt er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de grænser, som er afstukket i R&TTE-direktivet for anvendelse af kabler, som er kortere end 3 meter. OBS! De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd og billede. Bemærk! Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl). Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. 3

4 Fjernelse af udtjente batterier (gælder i den Europæiske Union samt europæiske lande med særskilte indsamlingssystemer) Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier. Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt. 4

5 Indholdsfortegnelse Grundlæggende betjeninger...12 I dette afsnit er der grundlæggende oplysninger om betjening af kameraet. Læs først dette afsnit. Bemærkninger om brug af kameraet Klargøring af kameraet Kontrol af de leverede elementer Identifikation af kameraets dele Opladning af batterienheden Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) Montering af et objektiv Tænding af kameraet og indstilling af uret Før optagelse Justering af søgeren til visuel skarphed (diopterjustering) Korrekt holdning af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder Optagelse af film Afspilning af billeder Sletning af billeder (Slet) Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Justering af LCD-skærmens vinkel Optagelse med forskellige optagetilstande Valg af motiv Panorering/ 3D-panorering Kontinuerlig prioritets-ae Brug af optagefunktionerne Brug af blitz Justering af billedets lysstyrke Sådan indstilles fremføringsmetoden

6 Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Indstilling af billedstørrelse Billedformat Panorering: Størrelse Sådan anvendes afspilningsfunktionerne Forstørrelse af billeder Skift til visning af billedlisten Visning af billeder på en tv-skærm Funktionsliste Funktioner, der kan betjenes med knapperne/hjulet Valg af funktion med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der kan vælges med Fn-knappen (funktion) Funktioner, der er valgt med MENU-knappen Brug af vejledningsfunktionen i kameraet Integreret kameravejledning Visning af billeder på en computer Brug med din computer Brug af softwaren Metodevalg for oprettelse af filmdisk Andet Liste over ikoner på skærmen Funktioner, der er tilgængelige for hver optagetilstand...80 Tilgængelige blitztilstande Avancerede betjeninger...83 I dette afsnit er der flere oplysninger om kameraet. Forberedelse Indstilling af kameraet Sådan fjernes øjestykket Den skærm, der vises for optagetilstanden Sådan indstilles skærmtilstanden Histogram Den digitale niveaumåling

7 Optagelse Detaljeret skærm Overvågning af motivet igennem objektivet, uden at der vises effekter Liste over ikoner for søgertilstanden Visningspanel Optagelse af et tydeligt billede uden kamerarystelser Indikator for advarsel om kamerarystelse Brug af SteadyShot-funktionen Brug af kamerastativ Sådan vælger du optagetilstanden AUTO Valg af motiv Panorering/ 3D-panorering Kont. prioritet - AE Auto programmeret Blændeprioritet Lukkerhast.prior Manuel eksp BULB Opsætning af filmoptagelse Sådan optager du nemt film Optagelse af film med justeret lukkerhastighed og blænde Filformat Optageindstilling Lydoptagelse Justering af fokus Autofokus Fokuslås AF-område AF-lampen AF-mikrojust Genstandssporing Manuelt fokusering Peaking Fokusforstørrelse

8 8 Direkte manuel fokusering AF/MF-kontrol Registrering af ansigter Ansigtsregistrering Ansigtsregistrering Smiludløser Justering af billedets lysstyrke AE-lås Lysmålermetode Blitzkompens Blitzkontrol Blitzen Trådløs blitz Blitz m/lang luk Brug af en blitz, der er forsynet med et terminalkabel til blitzsynkronsering Indstilling af ISO Støjreduktion af flere billeder Automatisk kompensation for lysstyrke og kontrast (Dområde) D-områdeopt Auto HDR Indstilling af billedbehandlingen Billedeffekt Kreativ indst Justering af farvenuancerne (hvidbalance) Skærmen til finjustering af farve Farvetemp./Farvefilter Tilpasset hvidbalance Zoom i ét trin Sådan indstilles fremføringsmetoden Optagelse af et enkelt billede Kont. optagelse Selvudløser Bracket: Kont./Enkelt bracket Hv.b.bracketing DRO-bracket Fjernbetjening

9 Afspilning Den skærm, der vises for afspilningstilstanden Skift af skærm under afspilning Liste over ikoner på histogramvisningen Brug af afspilningsfunktionerne Rotation af et billede Visningstilstand Diasshow Vis afspilning Ruller panoramabilleder Beskyttelse af billeder (Beskyt) Sletning af billeder (Slet) Slet (Flere billeder) Sletning af alle billeder og film i den samme visningstilstand Om afspilning på tv D-visning Brug af "BRAVIA" Sync Opsætning af kameraet GPS-indstilling (kun med SLT-A77V) GPS-hjælpedata GPS - aut. tidskorr Indstilling af format og billedkvalitet Format Kvalitet Indstilling af andre funktioner i kameraet Lang eksp.sr Høj ISO SR Farverum Udløser u/obj Gitterlinje Autovisning AEL-knapfunktion ISO-knap, AF/MF-knap Visningsknap Elektronisk udløserfrontknap LCD-lysstyrke Søgerlysstyrke

10 Computer Udskrive Rengøring Strømbesparelse FINDER/LCD-indstil Objektivkompensation Objektivkompensation: Periferiskygge Objektivkompensation: Kromfejl Objektivkompensation: Forvrængning Indstilling af metoden til optagelse på et hukommelseskort Formater Filnummer Mappenavn Vælg REC-mappe Ny mappe Gendan billed-db Overførselsindst Registrering af egne indstillinger Nulstilling til standard Bekræftelse af versionen af kameraet Tilslutning af kameraet til computeren Indstilling af USB-forbindelse Oprettelse af forbindelse til computeren Import af billeder til computeren (Windows) Import af billeder til computeren (Macintosh) Sletning af USB-forbindelse Oprettelse af filmdisk Oprettelse af en disk i AVCHD-format Oprettelse af en disk med standardbilledkvalitet (STD) Diske, du kan bruge med "PMB" Angivelse af DPOF Datomærke Rengøring af kameraet og et objektiv Rensning af billedsensoren

11 Fejlfinding/andet Fejlfinding Advarselsmeddelelser Forsigtig Brug af kameraet i udlandet strømkilder AVCHD-format GPS (kun med SLT-A77V) D-optagelser Hukommelseskort batterienhed/batterilader Licensen Kontrol af antal billeder, der kan tages/optagetiden Specifikationer Indeks

12 Grundlæggende betjeninger I dette afsnit er der grundlæggende oplysninger om betjening af kameraet. Læs først dette afsnit. Se "Avancerede betjeninger" (side 83) under for at benytte kameraet på en effektiv måde. 12

13 Bemærkninger om brug af kameraet Fremgangsmåde ved optagelse Kameraet har 2 tilstande til overvågning af motiver: LCD-skærmens tilstand, der benytter LCD-skærmen, og søgertilstanden, der benytter søgeren. Det optagne billede kan være anderledes end det billede, du overvågede før optagelsen. Bemærkninger om funktionerne følger med kameraet Du kan tjekke, om det er en i-kompatibel enhed eller en i-kompatibel enhed ved at kontrollere mærkerne nederst på kameraet i-kompatibel enhed:60i i-kompatibel enhed:50i Dette kamera er kompatibelt med film i p eller 50p-format. Modsat standardoptagetilstande til nu, hvor der optages med en interlacingmetode, optager dette kamera ved hjælp af en progressiv metode. Dette øger opløsningen og giver et mere jævnt og realistisk billede. Du vil muligvis kunne føle ubehagelige symptomer såsom trætte øjne, kvalme eller træthed, mens du ser på 3D-billeder, der er optaget med kameraet på 3Dkompatible skærme. Når du ser på 3Dbilleder, anbefaler vi, at du med jævne mellemrum tager en pause. Mærk selv efter, om og hvad du har behov for af pauser, da det er forskelligt fra person til person. Hvis du føler dig dårlig, skal du holde op med at kigge på 3D-billeder og om nødvendigt kontakte en læge. Se også betjeningsvejledningen til den tilsluttede enhed eller den software, der bruges sammen med kameraet. Børns øjne er altid mere sårbare (især børn under 6 år). Tal med en ekspert såsom en børnelæge eller en øjenlæge, før du tillader et barn at kigge på 3D-billeder. Sørg for, at dine børn følger nedenstående forholdsregler. Ingen erstatning for indholdet af optagelsen Der ydes ikke erstatning for indholdet af optagelsen, hvis optagelse eller afspilning ikke er mulig pga. en fejl i kameraet eller hukommelseskortet osv. Sikkerhedskopiering anbefales For at undgå eventuel risiko for tab af data skal du altid sikkerhedskopiere dine data til et andet medie. Bemærkninger om LCD-skærmen, den elektroniske søger, objektivet og billedsensoren LCD-skærmen og den elektroniske søger er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på LCDskærmen eller i den elektroniske søger. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne. Hold ikke kameraet ved at tage fat i LCD-skærmen. Udsæt ikke kameraet for sollys, og optag ikke med kameraet mod solen i længere tid ad gangen. Den interne mekanisme kan blive beskadiget. Hvis sollyset fokuseres på en genstand tæt på, kan der opstå brand. Der er en magnet på bagsiden og rundt om den roterende aksel på LCDskærmens hængselsdel. Lad ikke noget, der let påvirkes af en magnet såsom en floppydisk eller et kreditkort, komme i nærheden i LCD-skærmen. Billeder kan trække et spor hen over skærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du tænder for kameraet i kolde omgivelser, kan skærmen blive kortvarigt mørk. Når kameraet opvarmes, fungerer skærmen normalt. 13

14 Bemærkninger om brug af kameraet Bemærkninger om optagelse i længere tid Når du optager i længere tid ad gangen, vil kameraets temperatur stige. Hvis temperaturen når op over et bestemt niveau, vises symbolet på skærmen, og kameraet slukkes automatisk. Hvis kameraet slukkes, skal du lade det være slukket i 10 minutter eller mere for at lade temperaturen inde i kameraet falde til et sikkert niveau. Hvis den omgivende temperatur er høj, stiger temperaturen i kameraet hurtigt. Når temperaturen i kameraet stiger, kan billedkvaliteten forringes. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur er faldet, før du fortsætter med at optage. Kameraets overflade kan blive varm. Dette er ikke en funktionsfejl. Bemærkninger om import af AVCHD View-film* til en computer Når du importerer AVCHD View-film til en computer, til Windows-computere, kan du se under "PMB"-softwaren på cdrommen (medfølger). * "AVCHD View-film" er film, der blev optaget i [AVCHD 60i/60p]/[AVCHD 50i/50p]-tilstanden i [Filformat] (side 111). Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder Dette kamera bruger MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette kamera, kan ikke afspilles med følgende enheder. Andre enheder, der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile Enheder, der er inkompatible med AVCHD-formatet Dette kamera bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Film, der optages i MP4- format med dette kamera, kan derfor ikke afspilles på andre enheder end dem, der understøtter MPEG-4 AVC/H.264. En disk, der er optaget i HDbilledkvalitet (HD), kan kun afspilles på 14 kompatible enheder i AVCHD-format. Dvd-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HDbilledkvalitet, da de er inkompatible med AVCHD-formatet. Dvd-baserede afspillere eller optagere vil desuden muligvis ikke kunne skubbe diske i HDbilledkvalitet ud p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder. Kun på GPS-kompatible enheder (SLT-A77V) Kontrollér kameraets modelnavn for at finde ud af, om dit kamera understøtter GPS-funktionen. GPS-kompatibel: SLT-A77V GPS-inkompatibel: SLT-A77 Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i de lande og områder, hvor du bruger det. Hvis du ikke optager oplysninger om sted, skal [GPS til/fra] indstilles til [Fra] (side 167). Sørg for at slukke kameraet om bord på et fly, når der bliver givet besked om det. Advarsel om ophavsret Tv-programmer, film, videobånd og andet materiale kan være ophavsretligt beskyttet. Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet materiale er i strid med bestemmelserne i lovene om ophavsret. Billeder, der bruges i denne vejledning De fotografier, der bruges som billedeksempler i denne vejledning, er gengivelser af billeder og er ikke billeder, som rent faktisk er optaget med dette kamera. Om de dataspecifikationer, som står beskrevet i denne vejledning Data, som vedrører ydelse og specifikationer, er angivet ud fra følgende betingelser, medmindre andet er angivet i denne vejledning: ved en almindelig omgivelsestemperatur på 25 ºC og ved brug af en batterienhed, der er blevet opladet i omkring 1 time, efter at CHARGE-lampen slukkede.

15 Bemærkninger om brug af kameraet Modelnavn Denne vejledning dækker flere modeller, der leveres sammen med forskellige objektiver. Modelnavnet varierer alt efter det medfølgende objektiv. Den tilgængelige model varierer afhængigt af landene/ områderne. M Modelnavn Objektiv SLT-A77/A77V SLT-A77K/ DT18-55mm A77VK SLT-A77Q/ DT16-50mm A77VQ Bemærkninger om optagelse med søgeren Dette kamera er forsynet med en XGA Organic Electro-Luminescence-søger med høj opløsning og stor kontrast. Denne søger opnår en vidvinkel og en lang okularmanchet, der nærmer sig den for DSLR-A900, som er forsynet med en 35 mm sensor i fuld størrelse. Dette kamera er beregnet til at sikre en søger, der er nem at se igennem ved at skabe den bedst mulige balance mellem de forskellige elementer. Billedet kan blive en smule forvrænget tæt på hjørnerne af søgeren. Dette er ikke en funktionsfejl. Når du vil kontrollere alle detaljer i hele kompositionen, kan du også bruge LCD-skærmen. Hvis du panorerer kameraet, mens du ser i søgeren, eller flytter rundt på øjet, kan billedet i søgeren blive forvrænget, eller billedets farve kan blive ændret. Dette er karakteristisk for objektivet eller visningsenheden og er ikke en funktionsfejl. Når du optager et billede, anbefaler vi, at du ser midt i søgeren. 15

16 Klargøring af kameraet Kontrol af de leverede elementer Kontroller først kameraets modelnavn (side 15). Det medfølgende tilbehør varierer afhængigt af modellen. Tallet i parentes angiver antal dele. Almindeligt tilbehør Kamera (1) BC-VM10A-batterilader (1) Kameradæksel (1) (fastgjort på kameraet) Netledning (1) (medfølger ikke i USA og Canada) Genopladelig batterienhed, NP-FM500H (1) USB-kabel (1) Skulderrem (1) Dæksel til tilbehørssko (1) (fastgjort på kameraet) Skærm til øjestykke (1) (fastgjort på kameraet) Cd-rom (1) Programsoftware til α- kameraet Betjeningsvejledning (1) (denne vejledning) SLT-A77K/A77VK DT18-55mm-zoomobjektiv (1)/ Frontobjektivdæksel (1)/Bageste objektivdæksel (1) SLT-A77Q/A77VQ DT16-50mm-zoomobjektiv (1)/ Frontobjektivdæksel (1)/Bageste objektivdæksel (1)/ Modlysblænde (1) 16

17 Identifikation af kameraets dele Se flere oplysninger om betjening på siderne, der nævnes i parentes. Forside Klargøring af kameraet A AF-lampe (118)/Selvudløser (153) B Udløserknap (34) C Tænd/sluk-kontakt (31) D Forreste kontrolhjul (100) E Sensor til fjernbetjening (156) F Objektivkontakter* G Spejl* H Knap til eksempelvisning (102) I Fatning J Indbygget blitz* (45, 133) K Mikrofon** (113) L Funktionsvælger (40) M -knap (pop op-blitz) (45, 133) N Monteringsindeks (28) O Udløserknap til objektivet (29) P Hjul til fokuseringsfunktion (114, 121) * Undgå at berøre disse dele direkte. ** Afdæk ikke denne del under optagelse af film. Hvis dette sker, kan det medføre støj eller reducere lydstyrken. 17

18 Identifikation af kameraets dele Bagside A Skærm til øjestykke (84) B Okularsensorer (84) C Søger* Når du kigger i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du fjerner ansigtet fra søgeren, ændres skærmtilstanden tilbage til LCD-skærmtilstand. D Hjul til indstilling af dioptrien (33) E LCD-skærm (77, 88, 157) F Lyssensor (176) G Multi-vælger H Ved optagelse: Fn-knap (funktion) (57, 58) Ved visning: -knap (billedrotation) (159) 18 I DISP-knap (visning) (85, 157) J -knap (smart telekonverter) (151)/Fokussøger-knap (122) K (Integreret kameravejledning)-knap (68) Ved visning: -knap (Slet) (38) L -knap (Afspilning) (37) * Undgå at berøre denne del direkte.

19 Identifikation af kameraets dele Overside Klargøring af kameraet A Tilbehørssko med autolås (133) B MENU-knap (60) C MOVIE-knap (36, 109) D FINDER/LCD-knap (177) E Visningspanel (91) F -knap (fremføring) (49, 152) G WB-knap (hvidbalance) (146) H -knap (Eksponering) (47) I ISO-knap (137) J Lampeknap til visningspanel (91) K Markering af billedsensorens placering (116) L Bageste kontrolhjul M Ved optagelse: AF/MF-knap (autofokus/manuel fokus) (124) Ved visning: -knap (Forstørrelse) (53) N Ved optagelse: AEL-knap (AElås) (129)/SLOW SYNC-knap (134) Ved visning: -knap (billedindeks) (54) 19

20 Identifikation af kameraets dele Sider/bund A Mikrofonstik Når en ekstern mikrofon tilsluttes, slukkes den interne mikrofon automatisk. Når den eksterne mikrofon er af typen, der tilsluttes en strømforsyning, får mikrofonen strøm via kameraet. B Kroge til skulderrem Fastgør begge ender af remmen på kameraet. C 20 -terminalen (blitzsynkronisering) (135) D REMOTE-terminal Ved tilslutning af RM-L1AMfjernbetjeningen (sælges separat) til kameraet skal stikket til fjernbetjeningen indsættes i REMOTE-terminalen, så markøren på stikket passer til markøren på REMOTEterminalen. Sørg for, at ledningen på fjernbetjeningen vender fremad. E Højttaler F DC IN-terminal Når du kobler AC-PW10AM AC-vekselstrømsadapteren (sælges separat) til kameraet, skal du slukke kameraet og derefter sætte stikket fra vekselstrømsadapteren til DC IN-terminalen på kameraet. G HDMI-terminal (55, 165) H (USB)-terminal (189) I Aktivitetslampe (26)

21 Identifikation af kameraets dele J Indføringsrille til hukommelseskort (25) K Hukommelseskortdæksel (25) L Indføringsrille til batteri (25) M Batteridæksel (25) N Gevind til kamerastativ Brug et stativ med en skruelængde på mindre end 5,5 mm. Du kan ikke stramme kameraet fast på et stativ med en skruelængde på 5,5 mm eller længere, og hvis du forsøger at gøre det, kan det beskadige kameraet. Klargøring af kameraet 21

22 Identifikation af kameraets dele Objektiv DT 18-55mm F SAM (Medfølger SLT-A77K/A77VK) DT 16-50mm F2.8 SSM (Medfølger SLT-A77Q/A77VQ) A Fokus-ring B Zoom-ring C Kontakt til zoomlås D Indeks for brændvidde E Objektivkontakter F Indeks for modblænde G Afstandsskala H Afstandsindeks I Brændviddeskala J Knap til fokuseringsfunktion K Monteringsindeks DT 18-55mm F SAM/DT 16-50mm F2.8 SSM er beregnet til Sony A-fatnings kameraer (modeller, der er forsynet med en billedsensor i APS-C-format). 22 Du kan ikke bruge disse objekter på kameraer med 35 mm format. Når det gælder andre objektiver end DT 18-55mm F SAM/ DT 16-50mm F2.8 SSM, skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med objektivet.

23 Opladning af batterienheden Når kameraet anvendes første gang, skal du sørge for at oplade NP- FM500H "InfoLITHIUM"-batterienheden (medfølger). "InfoLITHIUM"-batterienheden kan oplades, selvom den ikke er fuldt afladet. Den kan også bruges, selvom den ikke er fuldt opladet. 1 2 Sæt batterienheden i batteriopladeren. Tryk på batterienheden, indtil den klikker på plads. Tilslut batteriopladeren til stikkontakten. Lyser: Oplader Lyser ikke: Opladning fuldført For USA og Canada Stik Klargøring af kameraet Opladetid Ca. 175 minutter Ved opladning af en helt afladt batterienhed ved en temperatur på 25 C. CHARGE-lampen slukkes, når opladningen er udført. CHARGE-lampe For andre lande end USA og Canada Til en vægkontakt CHARGE-lampe 23

24 Opladning af batterienheden Bemærkninger Opladetiden varierer, afhængigt af hvor meget strøm der er tilbage på batterienheden eller forholdene under opladningen. Vi anbefaler, at batterienheden oplades ved en omgivelsestemperatur på mellem 10 C-30 C. Batterienheden kan muligvis ikke oplades, hvis temperaturen ligger uden for dette temperaturområde. Tilslut batteriopladeren til den nærmeste stikkontakt. 24

25 Indsættelse af batterienhed/ hukommelseskort (sælges separat) 1 Skub åbningsgrebet til batteridækslet for at åbne det. 2 Indsæt batterienheden med et fast tryk, mens du trykker på låsegrebet med spidsen af batteriet. Låsegreb Klargøring af kameraet 3 Luk dækslet. 4 Åbn dækslet, samtidig med at hukommelseskortdækslet skubbes. 25

26 Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) 5 Indsæt et hukommelseskort. Vend hjørnet med det afskårne hjørne som vist, og indsæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads. Sørg for, at det afskårne hjørne vender rigtigt. 6 Luk dækslet. Sådan fjernes batterienheden Sluk kameraet, og skub låsegrebet mod pilen. Pas på ikke at tabe batterienheden. Låsegreb Sådan fjernes hukommelseskortet Kontrollér, at aktivitetslampen ikke er tændt, åbn derefter dækslet til hukommelseskortet, og skub hukommelseskortet én gang. Sådan kontrolleres det resterende batteriniveau Den medfølgende batterienhed er en lithium-ion-batterienhed, som indeholder funktioner til udveksling af oplysninger med kameraet vedrørende driftsbetingelserne. Den resterende batteritid i procent vises ifølge kameraets betjeningsforhold. 26

27 Indsættelse af batterienhed/hukommelseskort (sælges separat) Batteriniveau Højt Lavt "Batteriet er tomt." Du kan ikke optage flere billeder. Tilgængelige hukommelseskort Følgende hukommelseskort er kompatible med dette kamera. Der er imidlertid ikke garanti for, at alle hukommelseskort fungerer sammen med dette kamera. Typer af hukommelseskort Stillbilleder Film I denne vejledning Memory Stick PRO Duo (Mærke2) Memory Stick Memory Stick PRO-HG Duo PRO Duo SD-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SDHC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) SD-kort SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere) MultiMediaCard kan ikke bruges. Klargøring af kameraet Bemærk Billeder optaget på et SDXC-hukommelseskort kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-enheder, der ikke er kompatible med exfat. Kontrollér, at enheden er kompatibel med exfat, før kameraet tilsluttes. Hvis du slutter kameraet til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du må aldrig formatere kortet, når denne meddelelse kommer, da dette sletter alle data på kortet. (exfat er filsystemet, som bruges på SDXC-hukommelseskort.) 27

28 Montering af et objektiv 1 2 Fjern kameradækslet fra kameraet og objektivdækslet fra bagsiden af objektivet. Når objektivet skiftes, skal det hurtigt fjernes fra støvede steder, så der ikke kommer støv eller snavs ind i kameraet. Fjern frontobjektivdækslet fra fronten af objektivet under optagelse. Montér objektivet ved at tilpasse de orange indeksmærker (monteringsindeks) på objektivet og på kameraet. Frontobjektivdæksel Kameradæksel Objektivdæksel Orange indeksmærker 3 Drej objektivet med uret, indtil det klikker fast i låst position. Sørg for at sætte objektivet lige på. Bemærkninger Når objektivet fastgøres, må du ikke trykke på udløserknappen til objektivet. Du må ikke bruge magt til at fastgøre objektivet. E-fatnings-objektiver er ikke kompatible med dette kamera. Hvis du bruger et objektiv med gevind til påsætning af kamerastativ, skal du fastgøre objektivet til kamerastativet ved hjælp af gevindet, som hjælper med at afbalancere objektivets vægt. 28

29 Montering af et objektiv Når kameraet bæres rundt med et objektiv påsat, skal du holde godt fast i både kameraet og objektivet. Hold ikke den del af objektivet, der er udvidet i forbindelse med zoom- eller fokusjustering. Sådan fjernes objektivet 1 2 Tryk udløserknappen til objektivet helt ind, og drej objektivet mod uret, indtil det ikke kan komme længere. Fastsæt dækslerne til foran og bag på objektivet og kameradækslet på kameraet. Fjern støv fra låg og dæksel, før du monterer dem. Udløserknap til objektivet Klargøring af kameraet Sådan fastsættes en modlysblænde Det anbefales, at du bruger en modlysblænde, der reducerer skær og sikrer den bedst mulige billedkvalitet. Sæt blænden på monteringsdelen i endestykket af objektivtønden, og drej blænden med uret, indtil den klikker på plads. Bemærkninger Fastgør modlysblænden korrekt. Ellers kan modlysblænden forstyrre den ønskede effekt eller kan blive vist på dine billeder. Når modlysblænden er påsat korrekt på DT 16-50mm F2.8 SSM, er den røde prik på objektivet justeret i forhold til den røde pris på blænden. 29

30 Montering af et objektiv Der følger ikke en modlysblænde med DT 18-55mm F SAM. Du kan bruge ALC-SH108 (sælges separat). Modlysblænderen kan blokere blitzens lys. Fjern modlysblænderen, når blitzen anvendes. Under opbevaring skal modlysblænden drejes og placeres omvendt på objektivet. Bemærkning vedrørende udskiftning af objektiv Hvis støv eller snavs trænger ind i kameraet og sætter sig på overfladen af billedsensoren (den del, der fungerer som film), når objektivet skiftes, vil det muligvis blive vist som mørke pletter på billedet afhængigt af optagemiljøet. Kameraet er udstyret med en støvafvisende funktion, som skal forhindre, at støv sætter sig på billedsensoren. Flyt hurtigt objektivet væk fra støvede steder, når et objektiv fastgøres eller fjernes. 30

31 Tænding af kameraet og indstilling af uret Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til dato/ klokkeslæt. 1 2 Indstil kontakten til ON for at tænde for kameraet. Skærmen til indstilling af dato og klokkeslæt vises. Indstil den til OFF for at slukke kameraet. Bekræft, at [Angiv] er valgt på LCD-skærmen, og tryk derefter midt på multivælgeren. Klargøring af kameraet 3 4 Vælg dit område med b/b på multi-vælgeren, og tryk derefter midt på multi-vælgeren. Vælg et punkt med b/b, og indstil den numeriske værdi med v/ V. [Sommertid:]: Slår indstillingen med sommertid til eller fra. [Datoformat:]: Vælger format til visning af dato. Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM. 31

32 5 6 Tænding af kameraet og indstilling af uret Gentag trin 4 for at indstille andre punkter, og tryk derefter midt på multi-vælgeren. Bekræft, at [Angiv] er valgt, og tryk derefter midt på multi-vælgeren. Sådan annulleres indstillingen af dato/klokkeslæt Tryk på MENU-knappen. Indstilling af dato/tid igen Når kameraet tændes første gang, vises opsætningsskærmen til indstilling af dato/klokkeslæt automatisk. Næste gang kan dato og klokkeslæt indstilles i menuen. MENU-knap t 1 t [Indst.dato/tid] Sådan indstilles området igen Du kan indstille det område, hvor du bruger kameraet. Dette giver dig mulighed for at indstille det lokale område, når du bruger kameraet i udlandet. MENU-knap t 1 t [Indstilling af sted] Vedligeholdelse af indstillingen for dato og klokkeslæt Kameraet har et internt genopladeligt batteri til vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, og om batteriet er sat i eller ej (side 212). 32

33 Før optagelse Justering af søgeren til visuel skarphed (diopterjustering) Drej på hjulet til indstilling af dioptrien, indtil indstillingen passer til dit syn, og du ser søgerens skærm klart. Bemærk Enheden til dioptrijustering (sælges separat) kan ikke bruges sammen med dette kamera. Korrekt holdning af kameraet Stabiliser din overkrop, og placer dig på en sådan måde, at kameraet ikke bevæger sig. I LCD-skærmtilstand I søgertilstand I søgertilstand (lodret position) Klargøring af kameraet Punkt 1 Den ene hånd holder fast om kameraet, og den anden hånd støtter objektivet. Punkt 2 Indtag en sikker fodstilling med fødderne en skulderbredde fra hinanden. Punkt 3 Hold dine albuer ind mod kroppen. Når du optager billeder i knæposition, skal du stabilisere din overkrop ved at placere albuen på knæet. 33

34 Optagelse og visning af billeder Optagelse af stillbilleder "AUTO"-tilstanden gør, at du nemt kan optage ethvert motiv under alle forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne. 1 Indstil funktionsvælgeren til. 2 Hold kameraet, og overvåg optagelse med LCDskærmen eller søgeren. 3 Placer AF-området på det ønskede motiv. Hvis indikatoren (advarsel om kamerarystelser) blinker, skal du forsigtigt optage motivet, mens du holder kameraet stille eller ved hjælp af et kamerastativ. AF-område (advarsel om kamerarystelser)- indikator 4 Hvis du bruger et zoomobjektiv, skal du dreje zoom-ringen og derefter beslutte, hvad du vil fotografere. Zoom-ring 34

35 Optagelse af stillbilleder 5 Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere. Når fokus er bekræftet, lyser z eller (fokusindikator) (side 116). 6 Lyden af lukkeren høres. Fokusindikator Optagelse og visning af billeder 35

36 Optagelse af film 1 Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen. Filmoptagelse kan startes fra alle eksponeringstilstande. Lukkerhastigheden og blænden justeres automatisk. Hvis du vil indstille dem til bestemte værdier, skal du indstille funktionsvælgeren til (film) (side 110). Kameraet fortsætter med at justere fokus, når den automatiske fokuseringstilstand er aktiveret. MOVIE-knap 2 Tryk på MOVIE-knappen for at stoppe optagelsen. Bemærkninger Lyden af kameraet og objektivet i brug kan blive optaget under optagelse af en film. Du kan deaktivere lydoptagelse ved at indstille [Lydoptagelse] til [Fra] (side 113). Den kontinuerlige optagetid for en film kan blive kortere afhængigt af den omgivende temperatur eller kameraets status. Se "Bemærkninger om kontinuerlig optagelse af film". Når -symbolet vises, betyder det, at kameraets temperatur er stigende. Sluk kameraet, og vent til kameraets temperatur falder (side 211). 36

37 Afspilning af billeder 1 Tryk på -knappen. -knap 2 3 MENU-knap t 1 t [Visningstilstand] t Vælg den ønskede tilstand Hvis du vil afspille stillbilleder, skal du vælge [Mappevisning (stillbilleder)], og for at afspille film skal du vælge [Mappevisning (MP4)] eller [AVCHD-visning] alt efter filformatet. Vælg et billede med b/b på multi-vælgeren. Du kan afspille film ved at trykke på midten af multi-vælgeren. Under filmafspilning Sætte på pause/genoptage Spole frem Spole tilbage Spole langsomt frem Afspille baglæns Justere lydstyrke Vise oplysningerne Multi-vælger/betjening af forreste eller bageste kontrolhjul Bemærk Film, der er optaget med andre enheder, kan ikke afspilles på dette kamera. z B b Drej det forreste eller bageste kontrolhjul til højre under pause. Drej det forreste eller bageste kontrolhjul til venstre under pause. Filmen afspilles billede for billede. V t v/v DISP-knap (visning) Optagelse og visning af billeder 37

38 Sletning af billeder (Slet) Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Kontroller, om du sletter billedet eller ej på forhånd. Bemærk Beskyttede billeder kan ikke slettes. Sletning af det billede, som vises i øjeblikket 1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på -knappen. 2 Vælg [Slet] med v på multi-vælgeren, og tryk på midten af kontrolknappen. -knap 38

39 Optagelse af billeder, der passer til dit motiv Justering af LCD-skærmens vinkel Juster LCD-skærmen til en vinkel, hvor den er nem at se. Sæt fingeren i den øverste venstre del af LCD-skærmen, og træk den imod dig selv. LCD-skærmen vipper 150 grader opad og 180 grader nedad. LCD-skærmen drejes 180 grader med uret og 90 grader mod uret. Når LCD-skærmen ikke bruges, anbefales det, at du lukker den med skærmen ind imod kameraet. Bemærk Når LCD-skærmen er åben, kan øjesensoren muligvis ikke fungere i situationer, hvor der optages i en lav position. Hvis du ser i søgeren, og skærmen ikke skiftes automatisk, skal du trykke på FINDER/LCD-knappen. Optagelse af billeder, der passer til dit motiv 39

40 Optagelse med forskellige optagetilstande Indstil funktionsvælgeren til den ønskede tilstand. Kameraet har følgende optagetilstande: (AUTO) (34, 94) (Auto+) (41, 94) (Valg af motiv) (42, 95) (Panorering) (43, 97) (3D-panorering) (43, 97) (Kont. prioritet - AE) (44, 99) (Film) (36, 109) (Auto programmeret) (100) (Blændeprioritet) (101) Gør det muligt nemt at optage ethvert motiv under alle forhold, fordi kameraet foretager passende bedømmelser af situationen og justerer indstillingerne. Kameraet genkender og vurderer optageforholdene og indstiller automatisk de passende indstillinger. Kameraet gemmer 1 passende billede ved at kombinere eller dele billeder, hvis det er nødvendigt. Ved at vælge en passende tilstand for motivet eller optageforholdene kan du optage billedet med en velegnet indstilling for motivet. Gør det muligt at optage panoramabilleder. Gør det muligt at optage 3D-panoramabilleder, der kan afspilles på et 3D-kompatibelt tv. Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager billederne kontinuerligt med maksimalt 12 billeder pr. sekund. Giver dig mulighed for at optage film med eksponeringen justeret manuelt (både lukkerhastigheden og blændeværdien). Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien). De andre indstillinger kan justeres manuelt. Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret blændeværdien manuelt med det forreste eller bageste kontrolhjul. 40

41 (Lukkerhast.prior.) (103) (Manuel eksp.) (104) (Hukommelsesgenkaldelse) (183) Optagelse med forskellige optagetilstande Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret lukkerhastigheden manuelt med det forreste eller bageste kontrolhjul. Giver dig mulighed for at optage, efter du har justeret eksponeringen manuelt (både lukkerhastigheden og blændeværdien) med det forreste eller bageste kontrolhjul. Genkalder forregistreret indstilling i [Hukommelse] i - stilloptagemenuen. 1 Indstil funktionsvælgeren til (Auto+). 2 Ret kameraet imod motivet. Når kameraet genkender og justerer til optageforholdene, angives følgende oplysninger: symbol for tilstand for genkendt motiv, passende optagefunktion, antallet af billeder, der kan optages. 3 Juster fokus, og optag motivet. Motiv genkendt af kameraet Symbol for tilstand for genkendt motiv Optagefunktion Antal billeder, der kan optages Optagelse af billeder, der passer til dit motiv (Nattescene) (Håndholdt tusmørke) (Landskab) (Modlysportræt) (Portræt) (Stativ - nattescene) (Modlys) (Makro) (Natportræt) (Projektørlys) (Lav lysstyrke) (Baby) 41

42 Optagelse med forskellige optagetilstande Optagefunktion Kont. optagelse (152) Blitz m/lang luk (133) Auto HDR (140) Dagslyssynk. Lang lukkertid Håndholdt tusmørke (42, 95) Valg af motiv 1 Indstil funktionsvælgeren til (Valg af motiv). 2 Vælg den ønskede tilstand med v/v, og tryk derefter midt på multi-vælgeren. Tryk på Fn-knappen for at ændre motiv, og vælg derefter et nyt motiv. 3 Juster fokus, og optag motivet. (Portræt) (Sportsaktiviteter) (Makro) (Landskab) (Solnedgang) (Nattescene) (Håndholdt tusmørke) (Natportræt) Slører baggrunden og gør motivet skarpere. Gengiver hudfarver naturligt. Optager et motiv i bevægelse med en høj lukkerhastighed, så motivet ser ud, som om det står stille. Kameraet tager billeder kontinuerligt, mens udløserknappen er trykket ned. Optager motiver tæt på såsom blomster eller mad. Optager alle motiverne i skarp fokus og levende farver. Optager et smukt billede af den røde farve i solopgangen eller solnedgangen. Til natoptagelser på afstand, uden at den mørke atmosfære ved omgivelserne går tabt. Optager natbilleder med mindre støj og uskarphed uden brug af kamerastativ. En masse billeder optages, og billedbehandling bruges til at reducere uskarphed, kamerarystelser og støj. Til portrætoptagelser på mørke steder. 42

43 Optagelse med forskellige optagetilstande Panorering/ 3D-panorering 1 Indstil funktionsvælgeren til (Panorering)/ (3Dpanorering). 2 Tryk på midten af multi-vælgeren. 3 Ret kameraet imod kanten af motivet, og tryk derefter udløserknappen halvt ned for at justere fokus. 4 Tryk udløserknappen helt ned. 5 Panorer eller vip kameraet til enden af motivet ved brug af hjælpen på skærmen. Denne del tages ikke med Hjælpelinje Optagelse af billeder, der passer til dit motiv 43

44 Optagelse med forskellige optagetilstande Kontinuerlig prioritets-ae 1 Indstil funktionsvælgeren til (Kont. prioritet - AE). 2 Juster fokus, og optag motiverne. Kameraet fortsætter med at optage billeder, mens udløserknappen er trykket helt ned. Kameraet optager billederne kontinuerligt med maksimalt 12 billeder pr. sekund. 44

45 Brug af optagefunktionerne Brug af blitz Når der bruges blitz på et mørkt sted, bliver det muligt at tage et billede af motivet, mens det er belyst. Derudover er det også med til at hindre kamerarystelser. Når der tages billeder i solen, kan du bruge blitzen til at optage et lyst billede af det bagbelyste motiv. 1 Fn-knap t (Blitztilstand) t Vælg den ønskede indstilling Du kan få flere oplysninger om de blitztilstande, der er tilgængelige for hver optagetilstand, på side Tryk på -knappen. Blitzen popper op. Når kameraet er i tilstanden AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv, popper blitzen automatisk op, hvis der ikke er nok lys, eller hvis motivet er bagbelyst. Den indbyggede blitz popper ikke op, også selvom du trykker på -knappen. 3 Tag billedet, når blitzopladningen er færdig. -knap Blinker: Blitzen oplades. Når indikatoren blinker, kan du ikke udløse lukkeren. Lyser: Blitzen er blevet opladet og er klar til at blive udløst. (opladning af blitz)-indikator Brug af optagefunktionerne 45

46 Brug af blitz (Blitz fra) (Autoblitz) (Udfyld.blitz) (Forsinket blitz) (Trådløs) Udløses ikke, selvom den indbyggede blitz popper op. Du kan ikke vælge dette element, når funktionsvælgeren er indstillet til P, A, S eller M. Blitzen bliver imidlertid ikke udløst, hvis den ikke trækkes op. Affyrer blitz, hvis det er mørkt, eller der er modlys. Udløses, hver gang lukkeren udløses. Udløses lige før, eksponeringen er fuldført, hver gang lukkeren udløses. En ekstern blitz (sælges separat), der ikke er monteret på kameraet og lyser væk fra det (optagelse med trådløs blitz), udløses. 46

47 Justering af billedets lysstyrke Eksponeringen sker automatisk, medmindre der optages i eksponeringstilstanden M (automatisk eksponering). Ud fra den eksponering, der er registreret af den automatiske eksponering, kan du udføre eksponeringskompensation. Du kan gøre hele billedet lysere ved at skifte til + (plus)-siden. Hele billedet bliver mørkere, når du skifter til (minus)-siden (eksponeringskompensation). 1 Tryk på -knappen. -knap 2 Justér eksponeringen med b/b på multi-vælgeren. Mod + (over): Gør et billede lysere. Mod (under): Gør et billede mørkere. Bekræft eksponeringen ved hjælp af EV-skalaen i søgertilstanden. LCD-skærm Kompenseret eksponering Søger Brug af optagefunktionerne Standardeksponering 3 Juster fokus, og optag motivet. Optagelsesteknikker Juster kompensationsniveauet ved at kontrollere det billede, der er optaget. Hvis du bruger en bracketing-optagelse, kan du optage flere billeder, hvor eksponeringen er skiftet til plus- eller minussiden (side 153). 47

48 Justering af billedets lysstyrke Bemærk Dette punkt kan ikke anvendes, når optagetilstanden er indstillet til AUTO, AUTO+ eller Valg af motiv. Kompenserer eksponeringen med det forreste eller bageste kontrolhjul. MENU-knap t indstilling 4 t [Eks.komp.knap] t Vælg den ønskede Bemærk Hvis du tildeler eksponeringskompensationsfunktionen til det forreste eller bageste kontrolhjul, kan den oprindeligt tildelte funktion betjenes med det andet kontrolhjul. 48

49 Sådan indstilles fremføringsmetoden Du kan bruge en relevant fremføringstilstand, der passer til dit formål. Det kan f.eks. være enkeltbillede og kontinuerligt frem eller bracket. -knap t Vælg den ønskede indstilling -knap (Enkelt optagelse) (152) (Kont. optagelse) (152) (Selvudløser) (153) (Bracket: Kont.) (153) (Enkelt bracket) (153) (Hv.b.bracketing) (155) (DRObracket) (156) (Fjernbetjening) (156) Denne tilstand er til normale optagelser. Kameraet optager billederne kontinuerligt. Selvudløseren på 10 sekunder er praktisk, når fotografen er med på billedet, og selvudløseren på 2 sekunder reducerer kamerarystelser. Du kan optage det angivne antal billeder, hvert enkelt med en forskellig eksponeringsgrad. Du kan optage det angivne antal billeder, billede for billede, hvert enkelt med en forskellig eksponeringsgrad. Ud fra den valgte hvidbalance og farvetemperatur/farvefilter optages der 3 billeder, hvor hvidbalancen er skiftet. Du kan optage 3 billeder, hvor værdien af D- områdeoptimering er skiftet. Du kan optage med SHUTTER- og 2SEC-knapperne (lukkeren udløses efter 2 sekunder) på den trådløse RMT- DSLR1-fjernbetjening (sælges separat). Brug af optagefunktionerne 49

50 Skift af visningen af optageoplysninger (DISP) Hver gang du trykker på DISP-knappen, skifter skærmen med optageoplysninger som følger. Du kan vælge de tilgængelige visninger i søgeren eller på LCD-skærmen separat. DISP-knap Vis alle oplysninger Vis ikke oplysn. Niveau Histogram Digital niveaumåling 50

51 Indstilling af billedstørrelse Billedformat MENU-knap t størrelse 1 t [Billedformat] t Vælg den ønskede [Format]: [3:2] Billedstørrelse Retningslinjer for brug L:24M pixel For optagelse af den bedste billedkvalitet M:12M pixel Til udskrift i op til A3+-størrelse S:6.0M pixel Til udskrift i op til A5-størrelse [Format]: [16:9] Billedstørrelse Retningslinjer for brug L:20M pixel Til visning på et HD-TV M:10M pixel S:5.1M pixel Bemærk Hvis du vælger et RAW-billede med [Kvalitet], vil RAW-billedets størrelse svare til L. Størrelsen vises ikke på skærmen. Panorering: Størrelse Du kan indstille billedstørrelsen på panoramabilleder. Billedstørrelsen kan variere, afhængigt af hvilken retning der optages i (side 99). Brug af optagefunktionerne MENU-knap t 1 t [Panorering: Størrelse] eller [3D-pan.: billedform.] t Vælg den ønskede størrelse [Panorering: Størrelse] Standard [Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: [Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]: Bred [Panorering: Retning] er sat til [Op] [Ned]: [Panorering: Retning] er sat til [Højre] [Venstre]:

52 Indstilling af billedstørrelse [3D-pan.: billedform.] 16: Standard Bred

53 Sådan anvendes afspilningsfunktionerne Forstørrelse af billeder Et stillbillede kan forstørres, så man kan se detaljerne. Dette er praktisk, når du skal kontrollere fokusforholdet på et optaget billede. 1 Vis det billede, du vil forstørre, og tryk derefter på -knappen. -knap 2 Zoom ind eller ud på billedet med det bageste kontrolhjul. Når det forreste kontrolhjul drejes, skiftes billedet med den samme skærmforstørrelse. Når du optager flere billeder med den samme komposition, kan du sammenligne deres fokusforhold. 3 Vælg den del, du vil forstørre, med v/v/b/b på multivælgeren. Sådan annulleres den forstørrede afspilning Tryk på midten af multi-vælgeren, så billedet får sin normale størrelse igen. Sådan anvendes afspilningsfunktionerne 53

54 Skift til visning af billedlisten Du kan vise flere billeder på skærmen samtidigt. Tryk på -knappen. Billedindeksskærmen vises. -knap Sådan vender du tilbage til enkeltbilledskærmen Tryk på midten af multi-vælgeren, når du vælger det ønskede billede. Sådan vises den ønskede mappe Vælg linjen til venstre på billedindeksskærmen med multivælgeren, og vælg derefter den ønskede mappe med v/v. Hvis du trykker på midten af multi-vælgeren, når den venstre linje er valgt, skiftes visningstilstanden. 54

55 Visning af billeder på en tv-skærm Du skal bruge et HDMI-kabel for at se billeder, der er optaget på kameraet på et tv (sælges separat), og et HD-tv med et HDMI-stik. 1 Sluk for både kameraet og tv et, og slut kameraet til tv et. 1 Til HDMI-stikket HDMI-kabel (sælges separat) 2 Til HDMIterminal 2 Tænd for tv'et og skift input. Se også den brugsvejledning, der fulgte med tv'et. 3 Tænd kameraet, og tryk på - knappen. De billeder, der er taget med kameraet, vises på tv-skærmen. Vælg det ønskede billede med b/b på multi-vælgeren. LCD-skærmen på kameraet tænder ikke. Multi-vælger -knap Sådan anvendes afspilningsfunktionerne 55

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-459-707-31(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning Forberedelse af kameraet Optagelse og visning af billeder Optagelse af billeder som passer til dit motiv Brug af optagefunktionerne

Læs mere

Digitalkamera med udskifteligt objektiv

Digitalkamera med udskifteligt objektiv 4-438-656-32(1) Digitalkamera med udskifteligt objektiv α Håndbog A-fatning SLT-A99/SLT-A99V 2012 Sony Corporation Indholdsfortegnelse Før brug Funktionsliste 2 Introduktion til funktioner... 9 Bemærkninger

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-SZ10 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

SLR-digitalkamera K-500. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. SLR-digitalkamera K-500 Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak, fordi du valgte dette PENTAX K-500 digitalkamera. Vi

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Brugervejledning. Digitalkamera

Brugervejledning. Digitalkamera Digitalkamera De Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE S.A.S. (European Headquarters) 112 Quai de Bezons, B.P. 204, 95106

Læs mere

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25

GZ-MC500E DIGITALT MEDIEKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK INTRODUKTION 7 VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 DANSK INTRODUKTION 7 DIGITALT MEDIEKAMERA GZ-MC500E VIDEOINDSPILNING- OG AFSPILNING 20 INDSPILNING OG AFSPILNING AF STILLBILLEDER 25 STEMMEINDSPILNING- OG AFSPILNING 29 AVANCEREDE FUNKTIONER 31 MENUINDSTILLINGER

Læs mere

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM

OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM OptioWG1_OPM_DAN.book Page -1 Friday, March 11, 2011 11:20 AM Tak, fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt

Læs mere

Digital Photo Printer

Digital Photo Printer Før du begynder Digital Photo Printer DPP-FP85/FP95 Forberedelser Direkte udskrivning Udskrivning fra et PictBridgedigitalkamera Udskrivning fra en Bluetoothkompatibel enhed Udskrivning fra en pc Fejlmeddelelser

Læs mere

Komplet kameravejledning

Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning sfortegnelse For din sikkerheds skyld Gør klar Optag Vis Tilslut Opsætningsmenuen Tekniske bemærkninger Dk Tak, fordi du har købt et Nikon COOLPIX S01-digitalkamera.

Læs mere

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner

Brugsanvisning. GE Digitalt kamera P-serien : PJ1. imagination at work. Forberedelser. Grundlæggende brug. Indstillinger af kameraets funktioner Brugsanvisning imagination at work GE Digitalt kamera P-serien : PJ1 Forberedelser Grundlæggende brug Indstillinger af kameraets funktioner Afspilning Brug af menuer Tilslutning af kamera Appendiks DK

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. s Oversigt over kameradele Zoomknap (s.45) Udløserknap (s.24) Tænd/sluk-knap,

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere