SAG. Ressourceregnskab Gymnasieafdelingen. Juni 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAG. Ressourceregnskab 2010. Gymnasieafdelingen. Juni 2011"

Transkript

1 SAG Gymnasieafdelingen Ressourceregnskab 2010 TO Juni

2 Skolens profil Værdigrundlag Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i folkeskole og gymnasium. Skolens mål er at skabe veluddannede, musiske mennesker med arbejdsglæde, sans for kvalitet og respekt for eget og andres værd. Strategiske fokusområder Vi udbygger fortsat den musik-kreative profil. Det drejer sig bl.a. om forberedende prøve- og øveforhold for kor og musikken i det hele taget, indretning af et lydstudie og ibrugtagning af et særligt center for brug af mere kreative computere i samarbejde med Apple. Obligatoriske indsatsområder: 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer UVM stiller skolerne frit, men peger samtidig på differentierede forberedelsesfaktorer eller mere principiel tilstedeværelse. Lærernes tilstedeværelse på skolerne er forskellig efter aftaler, tradition og arbejdsfaciliteter. Den lokale aftale på vores skole er som på de allerfleste andre skoler, dvs. hver undervisningstime honoreres med faktor 2,66. Lærerne på Sankt Annæ Gymnasium har en høj grad af tilstedeværelse på skolen i forhold til traditionen på området. Hertil bidrager en skolekultur med tradition for samarbejde, klare retningslinjer for mødedeltagelse og mødekultur. En af de vigtigste forudsætninger for dette arbejde er at fokusere på medarbejdernes inddragelse og motivation. Nedenfor bringes uddrag af evalueringen vedr. lærertilstedeværelse, fra skoleåret Hvor ofte benytter du lærerforberedelse, fagdepoter eller lignende til at arbejde i? Over 10 timer pr. uge 6 13,6 % 5-10 timer pr. uge 14 31,8 % 1-5 timer pr. uge 19 43,2 % næsten aldrig 5 11,4 % Ubesvaret 0 0 % 2

3 Hvad skulle der til, for at du ville lægge mere af din forberedelse på skolen? computeradgang 26 59,1 % eget skrivebord 35 79,5 % reolplads 27 61,4 % ro % andet 8 18,2 % Skolen har en række aktiviteter der foregår efter skoletid. Hvilke af følgende aktiviteter er du involveret i? Study Hall 16 36,4 % ekstraundervisning 10 22,7 % studiekredse 8 18,2 % frivillig idræt 7 15,9 % frivillig billedkunst 1 2,3 % kor/musikaktiviteter 5 11,4 % andet 7 15,9 % ingen 8 18,2 % Konkrete indsatser mod større tilstedeværelse for lærere: To hovedindsatser for elever med faglige problemer: Indsatsen om lektiecafe efter skoletid med lærerressourcer tilknyttet er øget. Elever har her mulighed for at komme uden tilmelding og få lektiehjælp. Særlige undervisningsforløb for ganske få i elever med faglige problemer er sat i gang i en række fag: musik, engelsk, matematik, fysik. Disse undervisningsforløb ligger ligeledes efter den almindelige undervisning. Iværksættelse af 9 studiekredse over emner, der fungerer som supplement og alternativ til den almindelige undervisning. Projektet er rettet mod særligt interesserede elever og varetages af en gruppe på 20 lærere, der varetager disse studiekredse fra kl ca. en gang pr. uge. Faggruppesamtaler om teamudviklingssamtaler for alle team og faggrupper er iværksat og indebærer en større grad af tilstedeværelse, der afstedkommer videndeling og udvikling inden for de pågældende fag og team, her med særligt fokus på samspil mellem fagene samt klasserumskultur. 3

4 2. Studieparathed i gymnasiet Som indikator for studieparathed anvendes den andel af eleverne, der gennemfører en studentereksamen inden for normeret tid. Andelen, der gennemfører en studentereksamen på normeret tid i 2009 sammenlignes med årene 2008 og der sættes fokus på årsagen til frafald og evt. omgængere. Der laves en grundforløbsevaluering i 1.g, hvor elevernes tilfredshed vurderes i forhold til 2007 og Der laves en evaluering af forelæsningsforløbet i både 1.g og 3.g, idet elevernes tilfredshed og udbytte evalueres. Der iværksættes målrettede undervisningsforløb for svage elever, iværksættelse af innovative faglige projekter for elever og evt. studiekredse for særligt interesserede elever. Studiekredsene har været en stor succes, og involveret en bred vifte af fagene, inden for alle tre fakulteter. Pilotprojekt om mentorordning iværksættes, således at både elever og lærere bliver mentorer for nye 1.gere, ligesom samarbejdet om de svage elever mellem studievejledere, teamkoordinatorer og ledelse styrkes. De iværksatte innovative faglige projekter for særligt interesserede elever (herunder ATUprojektet, Forskerspirer-projektet, EUSO, European Union Science Olympic og MEP) evalueres og følges op. Arbejdstidsaftale og innovativ ledelse i hverdagen er midler. Pilotprojekt om mentorordning (2009) evalueres og revurderes, hvis det viser sig nødvendigt, Iværksættelse af studiekredse med særlig mulighed for fordybelse og med fokus på talentudvikling Kvalitetsudvikling af klasserumskultur, hvor der fokuseres på samspillet mellem klassens sociale samspil, arbejdsvaner og indlæring. Oprettelse af nyt kvalitetsnetværk med to andre gymnasier. Herunder en særlig forsøgsklasse: Projektklassen. Eksamenstræning for elever med dette behov og ønske. Valgfrie indsatsområder Klasserumskultur Vi har arbejdet med at forbedre klasserumskulturen, og herved styrke elevernes sociale og faglige kompetencer. Der er nedsat et særligt udvalg blandt lærerne, til evaluering af klasserumskulturen. Nedenfor bringes uddrag af evalueringsresultatet. Formuleringen "gensidig respekt" optræder tit i samtaler om god klasserumskultur. Hvad forstår du ved "gensidig respekt" i skolesammenhæng? (Sæt gerne flere x'er). At man... Møder til tiden ,4 % Rækker hånden op ,2 % Ikke afbryder hinanden ,4 % Lytter til hinanden ,5 % Taler pænt til hinanden ,2 % 4

5 Ikke kommunikerer privat i undervisningen (sms, mail, snak) 95 34,1 % Husker penge til fælles projekter til tiden (udflugter, fest, studentervogn m.m.) ,6 % Svarer på klassekammeraters invitation til tiden ,9 % Rydder op efter sig, når man forlader et lokale ,5 % Stoler op efter 4.modul 93 33,3 % I hvilken grad er dit udbytte af undervisningen påvirket af forholdet mellem dig og dine klassekammerater? I ingen grad 26 9,5 % I nogen grad ,8 % I høj grad ,4 % I meget høj grad 28 10,3 % Ubesvaret 6 2,2 % Hvordan vil du betegne den omgangsform, du generelt oplever mellem lærer og elev på SAG? Neutral 45 16,4 % Behagelig 57 20,7 % Afslappet 74 26,9 % God 78 28,4 % Distanceret 19 6,9 % Ubehagelig 2 0,7 % Ubesvaret 4 1,5 % Hvordan optræder du oftest i klassesammenhæng? Aktivt ,5 % 5

6 Konstruktivt 81 29,8 % Tilbageholdende 48 17,6 % Usikkert 11 4 % Ubesvaret 7 2,6 % Hvilke af følgende tiltag fra SAGs side er med til at fremme den gode klasserumskultur? SAGs værdigrundlag 82 29,4 % Ordensreglerne 51 18,3 % Introdage i 1.g ,3 % Klassenstime i 1.g (aug.-dec.) ,2 % Hyttetur i 1.g ,2 % Bogstavdag % Idrætsdag ,6 % SAG-show ,7 % Gymnasiekor 93 33,3 % Fællestimearrangementer ,7 % Rytmisk aften ,2 % MGP ,9 % Studieturen ,2 % Andet 58 20,8 % Renovering af naturvidenskabsafdelingen og styrkelse af den naturvidenskabelige profil 6

7 I efteråret 2008 blev skolens tandklinikker nedlagt og flyttet til andre skoler. Det har givet mulighed for en større lokalerokade. Lokalerokaden skal tilgodese en række formål, herunder forbedringer, vi ikke har kunnet gennemføre tidligere. Vi har efter forhandlinger med Institutionsstyrelsen fået et bygningstaxameter til renovering af gymnasiets naturvidenskabslokaler, en bevilling der udløstes i Renoveringen af naturvidenskabsfløjen blev sat i værk fra efteråret 2009, med afslutning inden eksamen sommer I forbindelse med renoveringen af faglokalerne bygges også et væksthus på arealet udfor G Folkeskolens fysisk/kemi-undervisning forbliver i G23, mens folkeskolens biologi/geografiundervisning flytter til G6. Der vil også ske en vis modernisering af G23 og G6. Disse lokaler er folkeskolelokaler. Der er opnået delvis finansiering gennem KEjd. (Nedlagte lokaler i københavnsk folkeskole) I G8 placeres et nyt fælles forberedelseslokale for folkeskolens og gymnasiets naturfagslærere. Billedkunst vil senest marts flytte til C1. Der er monteret nye tavler til matematikundervisningen i C Der etableres ny sangsal i C103, (KDK) Herefter vil C111 (tidligere KDK) kunne anvendes af gymnasiet. I C110 er indrettet et nyt MacLab. Taget i brug i januar 2010 Effekt/målepunkter Udnyttelse af lokalerenoveringen i samarbejdet internt i gymnasiet og med folkeskolen, herunder særligt innovative undervisningsrelaterede projekter som studiekredse, intern videndeling i faggrupperne, forsøgsundervisning (NatSats) Mac-projektet giver bedre fysiske rammer for ikke kun musikundervisningen, men for et større tværfagligt samarbejde, (15 pilotlærere fra alle faggrupper), podcasting især i sprogundervisningen, større medinddragelse af elever i anvendelsen af IT i undervisningen Videreførelse af samarbejdet med fx koblingen til LIFE og stop-motion Udnyttelsen af Mac-satsningen og den særlige studieretning med musik og sprog (Afhænger af, at elever søger optagelse på den) SAG deltager i en række spændende samarbejder fx med andre gymnasier og kulturelle institutioner. Her udvikles forskellige udfordrende og fagligt engagerende tiltag. Her kan nævnes: Videreførelse af KULT. Status for KULT-samarbejdet: Opfyldelse af mål for KULT, 2009: Der henvises til vedlagte bilag, der er en status og udviklingsrapport til Region Hovedstaden, der har støttet KULT-samarbejdet med en samlet bevilling på kr. Målene for 2009 er opfyldt 100 %, og indbefatter afholdelse af regionskonference, forskningssamarbejdet med DPU (Danmarks Pædagogiske Universitetsskole), KU (Københavns Universitet) og AKF (Anvendt KommunalForskning)/CBS (Copenhagen Business School), afholdelse af fagkonferencer, repræsentantskab og internationalt samarbejde ud over de mange projekter, der er kernen i KULTsamarbejdet. KULT er blevet det projekt indenfor de kreative fag i gymnasiet alle taler om. I undervisningsministeriet (fagkonsulenter i de kreative fag), på konferencer, blandt kunstnere, kulturinstitutioner, forskere og uddannelsesinstitutioner. 7

8 En fortsættelse af KULT i som et Regionalt projekt? KULT-gymnasierne udvides, idet der skal afprøves forskellige tilknytningsformer, hvor muligheder af associeringsformer skal afprøves. Skal der være en åben og mere uforpligtende tilknytning og en form for associering? Det skal overvejes og undersøges, hvorvidt et samarbejde over Øresund kan kvalificere projektet yderligere KULT har nu afprøvet forskellige læringsstrategier indenfor mere snævre rammer. Der er plads og behov for at gå nye veje med nye elevgrupper og nye lærerkollegier KULT er et kendt brand i Region Hovedstaden. o Forskning er påbegyndt, kontakt til forskningsmiljø bør fastholdes og udvides o Kontakt til kulturinstitutioner har medført et behov, der ikke alene kan opfyldes af de fire gymnasier Næste fase fokuserer på konkrete projekter, med direkte relation til oplevelsesøkonomi. Nogle mulige projekter: a. Roskilde festival + Dansk Arkitekturcenter, f.eks. billedkunst, musik og samfundsfag b. Visit Copenhagen + Statens Museum for Kunst. Samfundsfag, dansk og mediefag? c. Byudvikling med vægt på kultur og klima: Carlsberg, BY og Havn, + Dansk Arkitekturcenter. Naturgeografi, biologi, billedkunst, samfundsfag? Medinddragelse af virksomheder d. Oticon + Operaen + 2 klasser med fysik og musik. Brug af bl.a. podcasting.. Effekt/målepunkter KULT vil fortsat være et kendt brand i ungdomsuddannelserne KULT vil fortsat være synonym med innovativ undervisning KULT vil omfatte andre ungdomsuddannelser end de fire oprindelige kernegymnasier (Afhænger af ekstern støtte) KULT vil fortsat indgå i et samarbejde med forskningsinstitutter (Afhænger af ekstern støtte) KULT vil sætte øget fokus på oplevelsesøkonomi og samarbejde med virksomheder eller udviklingscentre (Afhænger af ekstern støtte) Som det ses, er ovenstående effekter/målepunkter stærkt afhængige af støtte udefra. Lykkes det ikke i tilstrækkeligt omfang, vil KULT blive videreført i en mindre udgave. Formen og indhold afhænger af hvad det er muligt at få opbakning og støtte til Natsats Et brosamarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet på SAG, med fokus på styrkelse af naturvidenskaben. Dette skal bl.a. medvirke til at styrke elevernes naturvidenskabelige kompetencer når de starter i 1.g. Konkret er der afholdt møder på tværs af skoleafdelingerne med fokus på videndeling og søsætning af konkrete samarbejder, fx med folkeskoleklasser der har medvirket ved databearbejdning og opfølgning på ekskursioner. I det kommende skoleår vi der foregå en total renovering af faglokaler og laboratorier i naturvidenskab. Som en nyskabelse vil der blive etableret et væksthus udenfor naturvidenskabsfløjen. På den måde vil det samlede areal til naturvidenskabelige øvelser blive forøget MEP Ungdomsparlament 8

9 The Model European Parliament er en international ungdomskonference for gymnasieelever fra de 27 EU lande + observatører fra naboregionerne, eksempelvis Tyrkiet. Den finder sted 2 gange om året i forskellige europæiske byer. Sidst på Cypern og i Bonn. Konferencerne har en fast opbygning med officiel åbning, komitéarbejde om europæiske hot topics, kulturel aften og parlamentet, hvor der stemmes om resolutioner resultatet af komitéarbejdet. SAG er den danske pilotskole, som sammen med Gefion Gymnasium og Rysensteen Gymnasium udvælger deltagerne. Internationalt arbejde For at give vores elever så gode redskaber som muligt med henblik på at studere, arbejde og rejse ud i en stadig mere globaliseret verden arbejder vi målrettet på at integrere en international dimension i undervisningen og i skolens hverdag på en række felter. Det er vigtigt at ruste vores elever til mødet med fremmede kulturer, vaner og normer - herhjemme og i udlandet - og udfordre den provinsialisme, som ofte findes i et lille land. I den forbindelse har vi oprettet en international studieretning. Den internationale studieretning var i skoleåret på studietur til Indien. Turen inkluderer besøg på en partnerskole i New Delhi. Det internationale arbejde på SAG foregår på en lang række felter i form af aktiviteter knyttet til undervisningen i fagene, deltagelse i internationale konferencer og møder, studie- og udvekslingsrejser, korenes rejsevirksomhed, etablering af kontakter til udenlandske skoler og institutioner eksempelvis en broget, frodig mangfoldighed af aktiviteter som fylder stadig mere i skolens hverdag. Det har skabt et behov for en overordnet koordinering - en kortlægning og diskussion af, hvordan hele dette felt skal se ud i fremtiden hvad skal vi satse på, hvor skal vi sætte vores kræfter ind, hvordan skal vi forankre aktiviteterne bedst muligt, hvilke målsætninger har vi osv Samarbejde med partnerskoler og andre institutioner i Europa, USA og Asien (Indien, Kina) MEP/MUN (Model United Nations) konferencer Talentpleje/deltagelse i internationale konkurrencer f-retningen/deltagelse i nationalt/nordisk/europæisk samarbejde + Asien/USA (3.g) studieture i spil/hæve den faglige overligger/byde ind på projekter/nytænkning brug af udenlandske studerende/gæstelærere i DK på SAG ( f. eks. trainers ved nationale MEPs for at styrke kommunikationen på engelsk og få interkulturelle kompetencer) kompetenceudvikling for lærere /rejselegater til udlandet eksempelvis kobling af kontakter gensidig orientering/ (fakulteterne/korene mv.) nedsættelse af en fokusgruppe, som skal kortlægge området og komme med udspil til et handle-og visionspapir for internationalt arbejde på SAG Det er vigtigt med et overblik over alle vores aktiviteter, at få lavet en grundig kortlægning og starte en diskussion af, hvor vi skal bruge vores ressourcer i de kommende år. For at komme i gang med dette arbejde forestiller vi os nedsættelse af en fokusgruppe her i foråret, som inden 9

10 sommerferien skal komme med et udspil til et handle-og visionspapir. Gruppen vil bestå af de 3 medlemmer af internat. udvalg + 5 lærere der repræsenterer fakulteterne og sang/musik afd. Talentudvikling på SAG: Talentudvikling på SAG foregår i flere afdelinger. Traditionelt har vi en stor indsats på udvikling af elever med talent inden for musik. Vi tilbyder deltagelse i skolen ensembler og kor, vi har samarbejde med Københavns musikskole, og SAG tilbyder 4. årigt musikalsk grundkursus (mgk) med særligt optag. Endvidere stiller skolen øvefaciliteter for skolens elevbands, samt lærerbistand i form af en banddoktor. Inden for sprog har eleverne mulighed for at træne deres talenter på flere måde: - Det er muligt at komme på individuelle studieophold i udlandet af en til to ugers varighed. - Hvert år deltager skolen The English-Speaking Union's konkurrence. - SAG deltager i MEP i The Baltic Sea Region, The Model European Parliament MEP og Model United Nations MUN, hvor elever deltager i internationale ungdomskonferencer. Konferencerne har en fast opbygning med officiel åbning, komitéarbejde om europæiske hot topics, kulturel aften og parlamentet, hvor der stemmes om resolutioner resultatet af komitéarbejdet. Alt foregår på engelsk. Naturvidenskabelig talentudvikling har flere initiativer i gang. - SAG er medlem ScienceTalenternes gymnasienetværk, hvor igennem lærerne deltager i efteruddannelseskurser, udvalgte elever kan kommer på camps med elever fra hele landet (på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø). Endvidere deltager en lille gruppe elever i en MasterClass i fysik. - Interesserede elever opfordres og støttes til at deltage i faglige konkurrencer; European Union Science Olympiad (1.g), George Mohr (mat), fysikolympiade, geografiolympiade, kemiolympiade, drughunter dyst i samarbejde med virksomheden Lundbeck. - Hvert år deltager elever i International Masterclass in Particle Physics på Niels Bohr Instituttet. - I afholdes en naturvidenskabsfestival i november i et samarbejde mellem folkeskolen og gymnasiet, som en del af SAGs udviklingsprojekt Natsats. - Natsats; hvis målsætning er at udvikle det didaktiske og fysiske læringsrum for elever og lærere i de naturfaglige fag på SAG i såvel folkeskole som gymnasium med særlig fokus på at lette overgangene i den naturvidenskabelige undervisning gennem det samlede skoleforløbet: mellemtrin, udskoling, gymnasium og universitet, samt at en styrkelse af de formelle læringsmiljøer i naturfagene på SAG. Derudover opfordres interesserede elever til at deltage i Akademiet for Talentfulde Unge, ATU (1.g - 3.g), og hvert år deltager en mindre gruppe elever i Forskerspirer (2g - 3.g.) De seneste tre år har en elev været blandt vinderne af forskerspirer inden for forskellige fagområder. Ny skriftlighed (NS): Indsatsområdet om nyskriftlighed startede i ved: - pædagogisk dag i januar 2011 om NS; med oplæg af Frans Gregersen. - Styrende koalitionsgruppe, med deltager fra alle faggrupper, som tilrettelagde indsatsen. - Faggruppemøder om fagenes genrer og skrivehandlinger med skriftligt tilbagemelding til styrergruppen. - Deltagelse i 5-dags kursus i NS af en lille gruppe lærere. 10

11 - Omlægning af teamstrukturen således at hver studieretning får tilknyttet en skriftlighedskoordinator fra skoleåret , som at sikre den skriftlige progressionen i den studieforberedende skrivning mellem og på tværs af studieretninger og årgange. Indsatsen om NS i vil være koncentreret om: - Implementering af overordnet progressionsplan. - Implementering af skriftlighedskoordinatorerne i teamstrukturen på tværs og på langs af studieretninger. - Øget fokus på studieretningernes særlige kendetegn. - Omlagt elevtid med øget fokus på processkrivning og vejledning i skriveprocessen. - Efteruddannelse af lærerne. Elevtrivsel: Der er i år gennemført en elevtrivselsundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgeskemaet er udarbejdet af Ennova, og er besvaret af 72 gymnasier på landsplan. Det overordnede resultat afspejlede en høj elevtrivsel (79 point ud af 100), og besvarelsesprocenten var meget høj (98%). På spørgsmålet om hvorvidt eleverne vil anbefale SAG til andre ligger scoren på 84 point ud af 100. Det samlede undersøgelsesresultat findes på hjemmesiden, hvilket er lovpligtigt i henhold til retningslinier fra UVM vedr. elevernes trivsel i gymnasiet. Undersøgelsen vil fremover blive gentaget. Som hovedregel i efterårssemestret. 11

12 Ansøgertal År Antal Søgetallet ligger væsentligt højere end de 180 elever vi kan optage. Det betyder at der i 2010 blev afvist 114 elever, og i elever. Nogle af disse elever klager over afgørelsen og presser på for at komme ind i løbet af 1. semester. I tilfælde af frafald fyldes op med elever, i det omfang det er muligt. Samlet elevtal Sommer 2010: 508 Resultater (karakterer), sommer 2008 (7-skala) Eksamensresultat i forhold til årskarakterer for 3.g 3.g 3.a 3.b 3.c1* 3.c2** 3.d 3.e 3.f Antal elever Gennemsnit af 7,2 7,9 8,4 8,1 8,6 6,9 8,5 årskarakterer Gennemsnit af 7,4 8,2 8,4 8,1 8,6 7,1 8,8 eksamensresultat Samlet resultat for hele årgangen 8,0 12

13 Resultater (karakterer), sommer 2009 (7-skala) Eksamensresultat i forhold til årskarakterer for 3.g 3.g 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f Antal elever Gennemsnit af 7,2 7,5 8,2 7,8 7,9 9,7 årskarakterer Gennemsnit af 7,4 7,0 7,9 8,2 8,1 8,8 eksamensresultat Samlet resultat for hele årgangen 8,1 * Studieretning: mat A, FysA, KeB ** Studieretning: mat A, KeA, FysB Resultater (karakterer), sommer 2010 (7-skala) Eksamensresultat i forhold til årskarakterer for 3.g 3.g 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f Antal elever Gennemsnit af 7,2 7,7 8,4 8,7 7,9 7,5 årskarakterer Gennemsnit af 7,9 7,7 8,4 8,4 8,2 7,9 eksamensresultat Samlet resultat for hele årgangen 7,9 Skriftlige karakterer i udvalgte fag Fag Karakter 2008 Karakter 2009 Karakter 2010 Dansk 7,2 7,1 7,3 Engelsk A 6,7 6,6 7,4 Engelsk B 7,7 7,2 7,6 Matematik A 8,6 7,5 8,7 Matematik B 9,0 7,7 6,8 13

14 Gennemsnit fordelt på fag : 14

15 Fordeling af årskarakterer sommer 2008 for 1.g og 2.g klasserne 1.g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 7,5 7,5 6,8 7,2 7,7 8,2 6,8 7,6 7,5 7,4 7,2 7,6 7,7 8 6,9 6,4 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 6,3 6,9 7,3 6,7 7,8 7,9 7,4 7,9 8,3 7,8 7,9 8,4 6,2 6,4 5,2 6,8 Fordeling af årskarakterer sommer 2009 for 1.g og 2.g klasserne 1.g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 8,2 7,8 8,0 7,5 6,5 7,2 7,8 7,9 8,6 8,0 7,1 7,7 7,8 8,1 8,1 6,5 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 7,4 7,3 7,7 7,1 7,7 7,7 7,4 7,8 6,8 6,9 6,5 6,6 6,5 7,7 6,8 7,2 Fordeling af årskarakterer sommer 2010 for 1.g og 2.g klasserne 1.g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 6,9 6,6 7,8 7,5 8,6 8,6 7,2 7,9 8,4 8,2 7,2 7,5 8,6 9,1 5,9 5,7 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Skr. Mdt. Gns 7,6 7,8 7,9 7,4 7,5 7,4 8,3 8,1 8,1 8,1 7,7 7,7 9,3 8,8 6,5 6,1 15

16 Elevfravær g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Fraværsgennemsnit 5,57% 4,76% 3,56% 4,30% 5,00% 5,40% 5,29% 5,65% Samlet snit for 1.g 4,8% 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Fraværsgennemsnit 5,77% 9,64% 5,46% 6,48% 6,88% 7,90% 10,13% 9,53% Samlet snit for 2.g 7,22% 3.g 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 3.k 3.s Fraværsgennemsnit 10,11% 6,49% 6,07% 6,36% 9,31% 7,14% 4,19% 12,00% Samlet snit for 3.g 7,81% 4.g 4.d 4.r Fraværsgennemsnit 10,32% 17,63% Samlet snit for 4.g 14,71% Samlet snit for alle 7,25% g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Fraværsgennemsnit 5,51% 6,95% 5,07% 4,29% 5,44% 6,3% 7,67% 7,14% Samlet snit for 1.g 6,05% 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Fraværsgennemsnit 11,56% 9,21% 5,91% 5,92% 7,41% 7,15% 7,75% 8,16% Samlet snit for 2.g 7,88% 3.g 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 3.k 3.s Fraværsgennemsnit 8,15% 12,06% 7,75% 8,03% 9,16% 13,51% 18,14% 14,62% Samlet snit for 3.g 11,43% 4.g 4.k 4.s Fraværsgennemsnit 10,33% 11,01% Samlet snit for 4.g 10,67% Samlet snit for alle 9,01% g 1.a 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f 1.k 1.s Fraværsgennemsnit 8,8% 7,8% 6,3% 5,2% 6,8% 6,1% 2,8% 12,1% Samlet snit for 1.g 7% 16

17 2.g 2.a 2.b 2.c 2.d 2.e 2.f 2.k 2.s Fraværsgennemsnit 7,3% 10,6% 9,4% 5,8% 7,1% 10,1% 8,9% 12% Samlet snit for 2.g 8,9% 3.g 3.a 3.b 3.c 3.d 3.e 3.f 3.k 3.s Fraværsgennemsnit 15,8% 12,5% 9,1% 7% 12,1% 10% 11,7% 5,6% Samlet snit for 3.g 10,5% 4.g 4.k 4.s Fraværsgennemsnit 31% 37,1% Samlet snit for 4.g 34% Samlet snit for alle 15,1% Fraværet for de enkelte klasser kan der ikke siges noget entydigt om, bortset fra at en markant variation kan iagttages. MGK-klasserne (k og s) har generelt et højt fravær. Dette skyldes, at disse klasser følger almindelig gymnasieundervisning samtidig med at de har MGK-musik. Fraværsprocenten er baseret på oplysninger fra stx-undervisningen. Nogle MGK-arrangementer ligger samtidig med denne undervisning, hvorfor der vil forekomme høje fraværsprocenter for disse elever. Enkelte klasser kan komme ud med et højt fraværsgennemsnit, hvis enkelte elever har haft meget fravær, og derved trukket det samlede resultat op (fx 2.a, 3.f og 3.b). Generelt er der en tendens til at fraværet forøges igennem de tre år. Et fokuspunkt i denne sammenhæng har været, at holde øje med arbejdsbelastningen i specielt 3.g, for at kunne holde fraværet lavt, selv i perioder med høj belastning. Der ses også en generel stigning i fraværet i 2009 i forhold til det foregående skoleår. Denne udvikling vil efterfølgende blive fulgt nøje, for at afgøre om det var et enkeltstående tilfælde, eller om der er en generel tendens til øget elevfravær. Stigningen er fortsat i 2010, hvor det dog er det meget høje fravær for 4.mgk klasserne der trækker det samlede snit op. Hvis man udelader de to MGK klasser, som tilsammen udgjorde 6 elever, er fraværsgennemsnittet på 8,8% Frafald 6,4%. Beregnet som antal begyndende elever på årgangen (157), i forhold til antal dimmiterede elever (147), sommer Med i beregningen er ikke medtaget nye elever der er kommet til i løbet af det treårige forløb. Antallet af frafaldne elever kan derfor være større. Frafaldet er dalende set i forhold til 2008, hvor det lå på 11,1% og 2009, hvor det udgjorde 8,6%. Dette hænger godt sammen med en øget fokusering på fastholdelse af elever. Både på SAG og i ungdomsuddannelserne generelt. Blandt tiltag til fastholdelse af elever på SAG kan nævnes: Lektiecafe, tutortimer til enkeltelever, individuelle afleveringsordninger af skriftligt arbejde samt en målrettet fastholdelsesindsats i studievejledningen 17

18 Videre uddannelse Tallene nedenfor er fra 2008, og er ikke opdateret. De kan dog stadig bruges til at vise en tendens i forhold til elevernes valg af videre uddannelse efter studentereksamen. Antal optagne på videregående uddannelser 2008 fordelt på dimittendår fra SAG Eksamensår I alt Antal Fordeling Lang videregående uddannelse Mellemlang videregående udd. Kort videregående udd Brugertilfredshed (januar 2010) 1.g erne har evalueret grundforløbet, efterår Nedenfor bringes et udpluk af resultaterne (n=160) 18

19 Samlet set må elevernes tilbagemeldinger siges at være blandede. Vedr. sidste besvarelse i det sidste spørgsmål (AT), kan det tilføjes, at faget, fra og med skoleåret , udgår i 1.g. Det skyldes en reduktion af AT fra et A-niveau til B-niveau, og dermed samlet reduktion af timetallet. Vi gentog ikke grundforløbsevalueringen vinter I stedet besvarede eleverne den fælles elevtrivselsmåling (se s.11). Den samlede elevtrivselsmåling findes på skolens hjemmeside. 19

20 Grønt regnskab* Varme 1087,1 MWh 1326,3 MWh El 87,6 MWh 103,3 MWh Vand m 3 ** m 3 ** CO 2 fra varme 146,75 tons 179,1 tons 135 kg/mwh) CO 2 fra el 45,73 tons 53,9 tons (522 kg/mwh) CO 2 i alt 192,48 tons 233 tons CO 2 pr. hoved*** 154 Kg 186,4 Kg * Tallene dækker hele bygningen. Altså både folkeskole, sangskole og gymnasium. Det er desuden relevant at nævne, at bygningen også bruges om aftenen og i weekenden af div. foreninger. ** Tallet inkluderer brugsvand og fjernvarmevand. *** Antallet er sat til 1250, hvilket er et overslag. Der ses en stigning i forbruget af el og varme. Dette kan skyldes almindelig fluktuation i klimaet. Længerevarende kuldeperioder vil naturligvis resultere i et højere forbrug. Tallene for 2009 gælder hele kalenderåret, og inkluderer således en del af den strenge kuldeperiode i vinteren Der har i den daglige ejendomsadministration været særligt fokus på vandforbruget, hvilket kan aflæses i det samlede fald i vandforbrug på 3823 m 3. Tallene i tabellen baserer sig på måleraflæsning på skolen. Tallene for 2010 mangler, da der har været fejl i måleraflæsningen på el og vand. Vi afventer en fornyet opgørelse fra Københavns Ejendomme. Varmemåleren er i 2010 aflæst til et forbrug på 1727,5 MWh. En stigning på 401,2 MWh i forhold til Også her kan en stor del af stigningen forklares med de to meget kolde vintre vi netop har været igennem. CO 2 fra dette forbrug svarer til 233,2 tons, hvilket er det samme som hele udledningen i Omkostninger pr. elev (effektivitet) Undervisningsmidler pr.elev: 2842 kr Samlet antal elever 2010: 486 UV.midler i alt: kr. (Inkluderer it, av, kopi, studierejser, fagkonti og bibliotek) Lønudgift til overtid pr. elev 2010 Overtid: 1406,99 timer x AC-takst for 1 arbejdstime: 223,14 kr = ,75 / 486 (antal elever) = 646 kr Lærer/elev-ratio elever/58 lærere (antal hele årsværk)= 8,38 Antallet af ansatte overstiger de 58 årsværk, idet nogle lærere er på nedsat tid, aldersreduktion mv. 20

21 Aldersprofiler for lærere 2009 Fastansatte (n=58) Alder Antal Andel af fastansatte i % 8,6 8,6 19 6,9 10,3 12,1 10,3 24,1 0 Årsvikarer (n=6) Alder Antal Andel af årsvikarer i % Aldersprofiler for lærere 2010 Fastansatte (n=57) Alder Antal Andel af fastansatte i % 1,75 10,5 22,8 5,3 8,8 12,3 10,5 22,8 3,5 21

22 Årsvikarer (n=6) Alder Antal Andel af årsvikarer i % 66,6 33, Aldersfordelingen for de fastansatte er topuklet, med en ligelig fordeling mellem grupperne af årige og årige. Førstnævnte gruppe er startet nogenlunde samtidig i starten af 1980 erne. Forskellige pædagogiske tiltag med fokus på videndeling er påbegyndt, således at nogle af denne gruppes erfaringer kan overføres til de unge i kollegiet, ligesom de unge inspirerer hinanden og det øvrige kollegium. Sygefravær lærere ,43 dage/lærer Tallet er inkl. langtidssygemeldinger. Da opgørelsesformen er ændret kan der ikke drages sammenligning til de foregående år, hvor tallet var fratrukket langtidssygemeldinger mv. 22

SAG. Ressourceregnskab Gymnasieafdelingen. Juni 2010

SAG. Ressourceregnskab Gymnasieafdelingen. Juni 2010 SAG Gymnasieafdelingen Ressourceregnskab 2009 TO Juni 2010 1 Skolens profil Værdigrundlag Sankt Annæ Gymnasiums grundlag er et samspil mellem korarbejde på internationalt niveau og almen undervisning i

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur

Rapportering (undersøgelsens resultater) 1.1 Køn. 1.2 Årgang. 1.3 Klasse. 1.4 Klasserumskultur Sankt Annæ Gymnasium 2010/11 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Spørgeskema stamoplysninger Vis spørgeskema

Læs mere

1 af 5 10/06/10 13.18

1 af 5 10/06/10 13.18 Sankt Annæ Gymnasium 2009/10 Bruger: BL Forside Hovedmenu Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Talentudvikling på Virum Gymnasium

Talentudvikling på Virum Gymnasium Talentudvikling på Virum Gymnasium 2012-2013 Vil du være VG-talent? Talentbegrebet en definition Ministeriets definition: en person, som er god til noget og har mulighed for at blive en af de bedste, hvis

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Talentstrategi. for folkeskolen

Talentstrategi. for folkeskolen Talentstrategi for folkeskolen 2 Talentstrategi for folkeskolen i Sorø Kommune INDLEDNING I de senere år har der været stigende fokus på, at nogle elever på trods af deres høje begavelse ikke trives i

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx

Skriftligt arbejde. hf2 hhx stx htx 50. Kursets leder sikrer fordeling af de afsatte ressourcer til at stille skriftlige opgaver og til at evaluere kursisternes skriftlige arbejde. Lederen kan som led heri tilgodese oprettelse af vidensbanker

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 03-11-2014 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Basisrammen: Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 1 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10 klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop?

Hvad er erfaringen, nu da den første årgang gennem to år har prøvet reformen på egen krop? Niels Hartling 1 Er gymnasiereformen en succes? Eleverne i gymnasiet vælger som bekendt ikke længere mellem de to linjer, den sproglige og den matematiske. De går derimod på en såkaldt studieretning, som

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B

BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B BIOLOGI OG SUNDHED BIOLOGI A MATEMATIK B KEMI B STX - MENNESKET I DEN GLOBALE VERDEN SAMMENHÆNGEN MELLEM MENNESKE OG NATUR Studieretningen sætter fokus på menneskets biologi og sundhed. I biologi og kemi

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Rapport fra Klasserumskulturudvalget:

Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Sankt Annæ Gymnasium September 2010 Rapport fra Klasserumskulturudvalget: Baggrunden: Klasserumskulturudvalget blev nedsat som et ad hoc udvalg i skoleåret 2009/10 i forlængelse af en pædagogisk dag i

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019

Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Indsatsområde matematik budget udvidelsesforslag 2016-2019 Halsnæs Kommune har med den brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau formuleret en ambition om løfte det faglige niveau. Børn, Unge og

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium & HF Skolestart 2015/16 15 nye klasser : 13 gymnasieklasser 2 hf-klasser 435 nye elever/29 i gennemsnit pt Ca 1200 elever Ungdomsuddannelse =

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem?

Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Gymnasiefremmede i gymnasiet - hvad kan skoler og lærere gøre for at hjælpe dem? Afslutningskonference for FoU-projekt om gymnasiefremmede elever Høje-Taastrup Gymnasium 29. marts 2011 Aase Bitsch Ebbensgaard

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere