Referat for møde i interessegruppen DSPR d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 05.02.2015"

Transkript

1 Referat for møde i interessegruppen DSPR d Kl Type2dialog Høstvej kgs. Lyngby Deltagere: Mette Strunge Dubert, Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreasen, Frederick Juliussen, Kristine Bakholm, Lea Pedersen, Lene Kalstup, Arne Nielsen, Kristine Backholm. Afbud fra Maja Decovski Hansen, Dorthe Elleby, Sara Bangert, Agnete Neidel Mødeleder: Kristine Backholm Referent: Lene Kalstrup Punkt Indhold 1. Siden sidst 5 min. - hvem er vi - Hvad er vi hver især optaget af lige nu? Knud er optaget af at afvikle VEGA netværket. Har desuden været optaget af alderdom og autismenetværket, og fortæller at dette netværk har været så fagligt givende, at der også bliver etableret et netværk omkring autisme og spiseforstyrrelser. Det bemærkes her, at afspecialiseringen og kommunernes overtagelse af specialiserede opgaver gør nu, at disse nye faglige netværk dukker op. En bevægelse Knud havde forudset komme. Lisbet er optaget af Vejle Kommunes Masterplan, hvor hun er med i en del projekter, blandt andet: Længere og Bedre Liv, og Bedre Tilknytning til Arbejdsmarkedet. Herudover er der en del arbejde med puljer og udvikling af metoder exv Sundhedsagenter. Rejser desuden rundt og fortæller andre kommuner om deres pårørendekoncept, som et praksiseksempel. Vi siger velkommen til et nyt medlem: Arne Nielsen, fra Fountainhouse i København. Arne arbejder i Bogstøtten som yder studiestøtte. Er indtrådt i gruppen, fordi han gerne vil arbejde mere med hvordan man kan dokumentere socialt arbejde, samt få inspiration til, hvordan mange overvejelser om dokumentation kan omsættes til handleplanet. Er desuden optaget af, at Københavns Kommune har vedtaget, at deres tilbud skal akkrediteres. Der er fremlagt et oplæg til en systematisk tilgang, og Arne skal være koordinator på projektet. Lene er optaget af en ny intern Basisuddannelse for alle medarbejdere i socialpsykiatrien i Aalborg, og hvordan der kan skabes transfer af den læring medarbejderne opnår, så organisationen tilføres værdi og effektiviteten øges. I dette perspektiv opfattes kompetenceudvikling som et ledelsesredskab, til at organisationen kan håndtere den fremtidige kompleksitet der venter med nye opgaver og færre ressourcer. Ovenstående er belyst i et lokalt Masterspeciale, og her vurderes det at ledelse og målrettede organisatoriske strategier for ovenstående er særlig centralt. Mette er optaget af et Rehabiliteringsprojekt og de socialfaglige perspektiver, der dukker op i dette arbejde. Finder det interessant at se på, hvad det er der sker, når vi sætter projekter i gang, og lukker op for alt det der ligger i mellem alle de organisatoriske lag. Hun arbejder sideløbende hermed med flere delprojekter. Blandt andet med italesættelse af indsatser, mindre indgribende paragraffer, og kompetenceudvikling. Er desuden i gang med projekt Sund psykiatri. Fremlægger desuden erfaringer med et borgerinterview om hvad borgerne forventer of os som medarbejdere. (lige nu er det et lukket materiale, og kan ikke rekvireres). Frederik er optaget af medarbejder- og organisationsudvikling. Er pt i gang med at uddanne medarbejdere ansat i et nyt tilbud til den faglige retning, og de metoder der skal arbejdes efter. Der er lavet et målrettet 14 dages program, og Housing First er det teoretiske afsæt, i den aktuelle kontekst kalder de det Voksenliv.

2 Desuden skal der laves en ny organisatorisk strategi inden året er omme, hvor der skal arbejdes målrettet med inddragelse af borgere og netværk. Her er det planen at organisationen går all in med inddragelse. Lea er optaget af forankring af nye tiltag, og implementeringsprojekt baseret på vidensopsamling fra sommer, Vidensopsamlingen har vist store udfordringer for afdelingslederne. Der er foretaget kvalitative interviews med lederne, som viste at der var en del frustration, som muligvis kunne skyldes manglende involvering i nogle faser. På baggrund heraf, er der nu et målrettet fokus på inddragelse af flere ledelseslag i tværgående processer, hvilket synes at have god virkning. Herudover arbejdes der med transfer af læring fra supervision, og hvordan læring herfra kan forankres i arbejdet. Hun er desuden glad for at være SFT træner, da det giver en god føling med praksis. Ruth er optaget af deres fusionsproces, med flytning. Skal i gang med et nyt modul om Socialpsykiatri og Recovery. Og har desuden et model i Forskningsmetodologi, på trapperne og ville gerne have haft research light med som metode, da hun synes det er ret spændende. Er desuden meget inspireret af Håbe-processen fra DSPR konferencen 2014, og har omskrevet metoden til en proces om samskabelse, med god succes. Det blev brugt i undervisningen, og blev en organiseret brainstorm. Hun gør opmærksom på at metoden kan bøjes i mange interessante retninger. Har desuden haft en rigtig god erfaring med at inddrage en brugerlærers perspektiv i undervisningen. Han var virkelig dygtig, og navnet mailes til gruppen. Personligt overvejer hun at gå af, da hun når pensionsalderen til sommer. Kristine er optaget udviklingsopgaver, og er lige nu projektleder i en kommune med 500 medarbejdere. Hun arbejder pt. med både en implementeringsgruppe, og med supervision. Fortæller at de har mange erfaringer med, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem ledelsesniveauer. Det har dog vist sig, at inddragelse af ledere på alle niveauer sammen, virker befordrende på engagementet. Forskellige opgavefokus, strategi og drift bliver mere vedkommende, når de deles med hinanden. Herudover er T2D optaget af hvordan man kan måle på livskvalitet. Lige nu arbejder de med at finde en egnet metode. 2. Sparring på hvordan en implemente ringsmodel kan bruges til forskning/ vidensprod uktion Helene Hoffmann (direktør i Type2dialog) fremlægger en implementeringsmodel i forbindelse med forandringsprocesser i praksis. sparring fra gruppen: 1. På hvilken måde kan modellen anvendes af studerende og forskere til fremadrettet udvikling? 2. Hvordan kan denne implementeringsmodel skabe en arena hvor praksis og forskningsverdenen sammen skaber ny viden til glæde for praksis? Type2dialog har fokus på udvikling og implementering, og samarbejder med kommuner over hele landet. Der 26 faste medarbejdere, og 120 freelancere ansat. Ældre- og sundhedsområdet har meget været i fokus, men nu er det specialisterede område, såsom psykiatrien også meget i fokus. Recovery og rehabilitering er derfor også blevet et område T2D beskæftiger sig med. Kerneideologien i T2D er hvordan vi kan mestre at leve livet bedre, og derved, hvordan T2D kan hjælpe fagpersoner med at støtte borgere, til at mestre deres liv bedre. T2D interesserer sig for praksisforskning, og har stor fokus på hvordan de kan løfte opgaverne bedre. Lader sig gerne inspirere, og ønsker derfor sparring på en undren: der er brug for mere praksisforskning på det specialiserede kommunale område. Kan T2D være behjælpelig? -den vide T2D producerer, kan den bruges af andre? - Mange kommuner vil gerne deltage i forskning? Mange forskere vil gerne ud i kommunerne? Men der er tilsyneladende barrierer, kan T2D være behjælpelig? FoKUS modellen er den metode T2D anvender i de implementeringsprocesser de faciliterer.

3 T2D er specialiseret i at skabe implementering når der er mange mennesker der hvor nye tiltag skal implementeres(svendborg 500 Roskilde 1000 personer) Metoden er bedst til store driftorganisationer, og til fagfolk som er praksisorienteret. Desuden med fag, hvor det er borgernes behov der tages udgangspunkt i. FoKUS Fase1 (varighed 3 mdt) - Styregruppe - Mål og succeskriterier - Inddragelsesproces: arbejdsgang og procedure, hvordan gør vi det i praksis? - Design af samlet proces - Lederworkshop - Intern Kickoff Fase 2 (6-7 måneder) Afsæt i kerneopgaven: Borgere inddrages pilot 1 og evt pilot 2 -evalueres og justeres, kører igen. -evaluering og justering og ny plan, evt ud i praksis. (der er piloter alle vegne over hele organisationen og på alle niveauer. Målet er en kollektiv læringsproces) Sideløbende: -faglig supervision -faglige workshops -driftsledelse og supervision Fase 3 (3 mdt) -erfaringer og målopfølgning Innovationssession -justeringer i praksis Procedure og standarder udarbejdes Flaget hejses -formidling Inddragelse -plan, næste skridt fase 2 udrulning. Spørgsmål til gruppen: er det interessant at anvende FoKUS, og denne praksisarena som afsæt for forskning, og hvordan?: (Exv deltager de i tværfaglige møder, kan de data bruges?) Gruppen drøfter oplæget, og reflekterer over følgende: Man kan måske starte med at stille nogle spørgsmål? Og bagefter se man på om man kan hente nogle svar, i det materiale der er tilgængelig fra FoKUS. Her ville det måske være relevant at kontakte dem der forsker med rehabilitering, og høre hvad de er interesseret i. Og derfra se om data kan bruges. Her rejses så også spørgsmålet om, hvilke datakriterier forskere sætter for om det er anvendeligt. Og herfra er det videre interessant at se på, om der er forskellige dataindsamlingsniveauer, som er interessante, og praksisrelevante. Det virker som om der mangler en model til hvordan universiteter, konsulentfirmaer, og kommuner kan samarbejde. Det kunne være en ide at udvikle en. Research light modellen fremhæves som relevant for T2D, med opsamling af de gode historier, og hvor der løbende kan laves en sorteringsproces. På baggrund af historierne, vælges de tre ud, som bedst beskriver succeserne, og de tre som bedst beskriver fiaskoerne. Disse historier danner afsæt for det der bliver forelagt

4 politikkerne. Her er det aktørerne der fortæller historierne: Hvad har været den mest betydningsfulde forandring for dig? Metoden kommer fra: most significant change. I universitetsverdenen vil de gerne have generaliseret viden, og evidens. Og afsættet kan derfor også være at spørge, om de i universitetsverdenen interesserer sig for den viden T2D kan levere. Her vil det være relevant at kigge på om materialet kan vise nogle mønstre, eller tendenser. Praksis kan vise hullerne, men spørgsmålet er, om de også indfanges gennem de traditionelle og randomiserede forskningstilgange som pt. er meget populære. Disse er ofte styret efter nogle teser, som nogen gerne vil have afprøvet. Verden skriger efter data på disse teser, men praksis er sjældent tilrettelagt, så disse tilgange giver mening. Det fremhæves at brugen af data, og hvis studerende skal ud og anvende den indhentede viden, ofte kræver god forberedelsestid. Et forarbejde som sjældent er en realitet. Evidens kan måske også ske ved at metodebrug sammenlignes systematisk, eller ved en systematisk sammenligning af exv 3 bestemte spørgsmål. Vigtigt at der stilles meget smalle spørgsmål T2D har for mange data til at de kan bruges. Eller hver enkelt kommune er et casestudie til at afprøve de hypoteser I nu har valgt. Og efterfølgende afprøves nye hypoteser, og så kommer de smalle spørgsmål. Men her er det primært T2D der får svarene. Så det bliver en dokumentation af egen praksis. Alternativt med samarbejdspartnere, som er med til at uddrage den væsentligste læring, og evt publicerer den. Et meget interessant spørgsmål der kunne dokumenteres i relation til hele rehabiliteringsbegrebet er: Vurderinger af graden af borgernes motivation? Borgerperspektivet er relevant, de kan give effekt-tal til økonomerne, svar til praktikerne vedr effekt, og de gode fortællinger til politikkerne. Vi kunne ligeledes dokumentere, hvordan får vi givet det værdi at dokumentere indsatser? for både medarbejdere og borgere. Sjovt, at ordet dokumentation nærmest automatisk skaber modstand. Relevant at etablere sin egen forskningsafdeling i T2D Helenes refleksioner: T2D arbejder for at gøre mennesker sunde og glade, og FoKUS er en proces som er betalt for. Interessant hvis vi kunne vi snævre det vi laver ind til 2 forskningsspørgsmål, exv., som så kunne give noget værdifuld generel viden, eller til kommunen. Vi kunne være mellemmænd, for kommunerne vil gerne have svar. Men det forudsætter at det koordineres/iscenesættes. Tænker at der kunne være observatører som kunne bevidne processerne. Men hvem/hvordan? Overvejer faktisk ideen om intern forskningsenhed i T2D, men sammen med hvem? Forslag om erhvervs-phd virker oplagt, og måske at opbygge en forretningsmodel, hvor der er råd til løbende finansiering af en erhvervsph D. Ligeledes virker det yderst centralt at finde spørgsmål som er interessante for KL at få besvaret. Der er meget lidt tradition for at samarbejde om viden/forskning mellem privat, kommune og uddannelsesinstitutioner. Samskabelse ville være banebrydende. T2D samarbejder med CORA om effektmåling og evaluering, og måske dette samarbejde skal opprioritere. Så samskabelse også en ide her. Obs: fokus på at lave det i lille skala. (Research light).

5 Stil evt spørgsmålet: Vi har et forskningsudviklingsprogram, og her er en liste spørgsmål, som vi tænker det kunne være interessant at få besvaret. 3. Ultrakort status på de enkelte projekter A. Tænketank om dialog mellem forskning og Praksis. v. Ruth, Lisbeth & Agnete - lige nu er arbejdet lige pauseret, så der er mulighed for at andre kan melde sig på. B. Medarbejdernes recoveryrejse v. Kristine & Mette -temaet har stor relevans, men vilkår i det daglige arbejde gør at den ikke har rørt sig siden sidst. Også her er der plads til andre. C. Ledelse, recovery og dokumentation v. Knud, Frederik & Lene -Frederik har været i gang med at undersøge hvilke metoder medarbejdere har brug, det er ikke opløftende. Og det der bruges er ikke systematisk. Og mest for systemets skyld. Dog er der flere der arbejder med FIT og er på kursus, og der er god energi i. Ledelsen virker positive, de er med hvis der kommer initiativ. Lene har erfaring den anden vej, er gået til ledelsen, men har ikke fået tilbagemeldinger fra nogen med interesse. Vi erfarer, at det muligvis er bedst at arbejde, gennem medarbejdere og borgere med at finde fortællinger og metoder om dokumentation, frem for at starte med ledelsen. D. Dokumentation og Recovery v. Lea, Mette, Lisbeth og Knud Gruppen er nu ved at sende data rundt til hinanden under hvert skema. Deadline er blevet rykket. F: Håbets Stemmer v. Knud 4. Status på samskrivni ngsprocess en Der er lagt metodebeskrivelse ud til afbenyttelse. Ruth fortalte i runden at hun har afprøvet den, og fortæller at der var gang i den med det samme. God kombination i det individuelle, det fælles og sedler. Obs tidsrammen. Status på samskrivningsprocessen på Dokumentation og Recovery v. Lea, Mette, Lisbeth og Knud Kronologien er at der lige udarbejdes med flere delrapporter, hvor deltagerne arbejder parallelt, og sluttelig samles materialet. Perspektiverne i skrivearbejdet er ud fra: borger, medarbejder og organisation. Gruppen skal mødes den Læringen er, at det ikke er nogen nem proces af samskrive på afstand, aktuelle metode kræver koordinering. Målet med det er at ende ud med nogle anbefalinger som kan formidles. De forskellige bidrag taler allerede samme sprog, på trods af forskellige typer undersøgelser. Der trækkes løbende uddrag ud, og på baggrund af disse, skal der formuleres anbefalinger til hvert punkt. Styrken er, at der er kommet nye data til, som supplerer de første erfaringer fra for 3 år siden. Modtageren af det endelige produkt er endnu uafklaret. Men formentlig er det Selskabet, og muligvis med fremlæggelse på efterårets konference. Det skal derfor tilføjes i metodebeskrivelsen hvordan vi bringer anbefalingerne i spil. Sluttelig og generelt: husk at afsætte tid til netværksarbejdet, mindst 8 dage før næste seminar, så man kan komme forberedt. 5. Præsentati Præsentation af pilotprojekt Kan kombinationen af kropsterapeutisk massage og

6 on af dokumenta tionsprojekt i Vejle v. Lisbeth systemisk narrativ samtaleterapi booste recoveryprocessen?. Hvad kan et sådant pilotprojekt bidrage med i et forsknings- og dokumentationsperspektiv? Projektet omhandler vendepunkter i recoveryprocesser, når man arbejder med at kombinere kroppen og samtaler. Derfor har Vejle valgt at all in på at kombinere kropsterapi og systemisk narrative samtaler. Der udleveres materiale herom på mødet. Tilbuddet tilbydes til 4 borgere, som modtager deltager faldt fra. Forløbet er tidsbegrænset, og præget af nødvendighed. Rammen er at de to metoder ugentligt tilbydes skiftevist. Der testes på effekten via skemaet: Mental Health Recovery Measure. Skemaet blev anvendt ved en indledende samtale, og ligeledes i forbindelse med evaluering, hvor der også blev foretaget interview. Resultatet for deltagerne er positive, (se graf i materialet, som kan rekvireres af Lisbeth) Målingerne vidner om markante udviklingspunkter, og progressionen hos borgerne - hos en af deltagerne er forandringen signifikant. Rapportens effekt lokalt i tilbuddet: rapporten animerer til faglig dialog. Og desuden har det skærpet fokus på arbejdet med De 5 recoverytrin. Næste skridt bliver Pilot Projekt 2, med lidt mere metodestringens. Herudover er der særlig fokus på at tydeliggøre sammenhængen mellem denne indsats og borgernes indsatsplaner, så det evt. kan sælges som en særydelse. Obs i forhold til dokumentation: så snart der står folk i kø, så skal de have skemaet og have det ved start samt til slut. 6. Døgnsemin ar i Aalborg Næste møde - Døgnseminar i Aalborg? Planlagt fra den 7.5 kl. 10- til den 8.5. kl 12. Torsdag er det klassiske møde, fredag arbejdes med de forskellige projekter. Lene sørger for lokaler i Aalborg Kommune. Og sender forslag til overnatning. Forinden kontakter Knud Selskabet, for at høre om det er muligt at få et tilskud til overnatning. 7. Evaluering af mødet Nye medlemmer orienterer sig i folderen, og kontakter relevante deltagere de eksisterende grupper. Spændende møde, og dejligt med lokal inspiration fra Vejle. Forplejningen var super!! Svært at træde ind som ny, fordi der er mange ting i gang. Men en god spirende motivation fornemmes. God styring af dagen.

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.11.2014

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.11.2014 Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.11.2014 Kl.10.00 15.15 Socialstyrelsen, Landemærket 9, 1119 København K Deltagere: Mette Strunge Dubert, Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes

Læs mere

Dokumentation og forskning 2016. En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dokumentation og forskning 2016. En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Dokumentation og forskning 2016 En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Interessegruppen er et netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning

Læs mere

Referat for 12. møde i DSPR gruppen om Dokumentation og forskning

Referat for 12. møde i DSPR gruppen om Dokumentation og forskning Referat for 12. møde i DSPR gruppen om Dokumentation og forskning Tid: Torsdag d. 7. november, 2013, kl. 10-15. Sted: Nørre Allé 31, 3.sal t.h. I Århus Lokale: Mødelokale for enden af gangen Deltagere:

Læs mere

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering Dokumentation og forskning En interessegruppe i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering 2 Interessegruppen er et netværk af medlemmer i selskabet som interesserer sig for dokumentation og forskning

Læs mere

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.8.2014

Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.8.2014 Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 27.8.2014 Deltagere: Lea Pedersen, Dorte Elleby, Lisbeth harkes Andreasen, Knud Ramian, Ruth Hauerberg Thygesen, Mette Strunge Dubert, Kristine Backholm & Helle

Læs mere

Referat for internat for interessegruppen DSPR d. 07.05.-08.05.2015

Referat for internat for interessegruppen DSPR d. 07.05.-08.05.2015 Referat for internat for interessegruppen DSPR d. 07.05.-08.05.2015 Torsdag kl.10.00 fredag kl. 12.00 Deltagere: Mette Strunge Dubert, Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreasen, Dorte

Læs mere

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreassen, Dorthe Elleby, Irene Bendtsen, Agnete Neidel, Helle Obbekær, Kristine Backholm, Lene

Læs mere

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud

Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle. Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Referat møde i gruppen om Dokumentation og forskning, DSPR, Torsdag d. 27/8 kl. 10-15 Sukkertoppen, Vejle Deltagere: Lea, Mette, Ruth, Lisbeth, Knud Dagsorden: Emne Indhold OBS = at der skal handles af

Læs mere

Referat for møde i interessegruppen DSPR den 26.8.2015

Referat for møde i interessegruppen DSPR den 26.8.2015 Referat for møde i interessegruppen DSPR den 26.8.2015 Kl.10 15 i Salen, Nørre Allé 31, 2.sal, Aarhus Deltagere: Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Agnete Neidel, Lene Kalstrup, Sara Bangert, Lea Pedersen

Læs mere

Når dokumentation understøtter recovery

Når dokumentation understøtter recovery Lea Pedersen & Lisbeth Andreassen Når dokumentation understøtter recovery Fem undersøgelsers svar på spørgsmålet: Hvad skal der til for at dokumentation giver mening og understøtter den enkelte persons

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune

Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Peer-projektet - Et partnerskab mellem Psykiatrifonden og Vejle Kommune Jeg er blevet Ole Henriksen-glad af at være med i det her projekt (Karina, peer) Begrebsafklaring: peer-støtte: definition (Socialstyrelsen)

Læs mere

Rehabilitering i socialpsykiatrien

Rehabilitering i socialpsykiatrien Rehabilitering i socialpsykiatrien Hjælp til selvhjælp et fælles ansvar Sønderborg Kommune og Type2dialog høster de første erfaringer med rehabilitering i socialpsykiatrien. "Rehabilitering er en generel

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015

Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark. Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Metoder i botilbud Metodeudviklingsprojekt i Region Syddanmark Døgnseminar for Socialdirektørforum 22.-23. okt. 2015 Hvad siger rapporten? Udvalgte problemstillinger fra rapporten: 1. Der er behov for

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Center Bøgely 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme,

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje

4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje 4D-modellen for at øge medindflydelsen i Vejle Kommunale Tandpleje Rapport 1 Vejle Kommunale Tandpleje var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed

Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed Jobnetværket om fastholdelse i job for mennesker med psykisk sårbarhed http://knudramian.pbworks.com/jobnettet www.cfk.rm.dk Indhold Dagens program Hvem er vi? Hvorfor fastholdelse? Hvad er fastholdelse

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Research Light. Knud Ramian Center for evaluering Psykiatrien i Århus Amt Overheads: knudramian.pbwiki.com/researchlight

Research Light. Knud Ramian Center for evaluering Psykiatrien i Århus Amt Overheads: knudramian.pbwiki.com/researchlight Research Light Knud Ramian Center for evaluering Psykiatrien i Århus Amt Overheads: knudramian.pbwiki.com/researchlight Indhold Hvad er vidensbaseret arbejde og alt det andet? Der er tre serveringer i

Læs mere

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune.

Hvad er projektets baggrund og idé? Indførelse af Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast-brande Kommune. Projektkontrakt Dato og versionsnr.: 3-2 juni 2015 Socialpsykiatrisk Center Syd Socialpsykiatrisk Center Nord Projekt: Åben dialog i socialpsykiatrien Ikast- Brande kommune 2015 Projektejer: Claus Hejlskov

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering

En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering En opdagelsesrejse på vej mod recovery-orientering Fortællinger om personlige, fag-personlige og organisatoriske erfaringer med recovery og recovery-orientering Internationalt og nationalt Vidensmæssig

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater

Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Sammenhængende rehabiliteringsforløb skaber bedre resultater Vi har viden, metode og IT-teknologi, der hjælper kommunerne med at skabe sammenhængende forløb i krydsfeltet mellem sundheds- og beskæftigelsessektoren

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21.

jobfokus PROGRAM 8.30-9.00 Ankomst og morgenmad 9.00 Velkomst og oplæg til CAMP-dagene Formål med og program for modul 2 præsenteres 29/09/14 21. Program - modul 2 Dag 2 i forløbet Formålet med andet modul er, at deltagerne får ny inspiration til det fortsatte arbejde med de faglige og ledelsesudfordringer gennem en yderligere konkretisering af

Læs mere

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012

Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Referat fra Skolepraktikrådsmøde 6. september 2012 Fra praksis: Line Kristensen, Susanne Pallesen, Annette Dippel, Birgitte Sandahl, Annemarie Sørensen, Fra skolen: Vibeke Nielsen, Else Ravn Rasmussen,

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Socialstyrelsens nye vidensnotater.

Socialstyrelsens nye vidensnotater. Socialstyrelsens nye vidensnotater. Vidensnotatet: Mennesker med psykiske vanskeligheder - sociale indsatser, der virker. Psykiatrikoordinator netværket 30.1.2014 Læs mere: www.socialstyrelsen.dk Herunder:

Læs mere

Referat. 11. møde i Interessegruppen DSPR- 29-8- 2013

Referat. 11. møde i Interessegruppen DSPR- 29-8- 2013 Referat 11. møde i Interessegruppen DSPR- 29-8- 2013 Deltagere: Ruth Thygesen, Lea Pedersen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreassen, Dorthe Elleby, Irene Bendtsen, Nina Borum Nielsen & Mette Strunge Dubert

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet

Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Netværk for tværfagligt samarbejde om unge med psykiatriske udfordringer og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet Projektbeskrivelse Baggrund Med reformen vedrørende fleksjob og førtidspension, som

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen

Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Velfærdsteknologi med Servicestyrelsen Hvad er vores Grundlag? Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn, unge og voksne, mennesker med handicap samt ældre Det

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1

Styrk Sproget. Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer. September 2015 Side 1 Styrk Sproget Temadag september 2015 Forankring og organisering af sprogmiljøer Side 1 Formål med dagen At sætte fokus på ledelse og organisering af sprogmiljøer. Udvikling og forankring gennem løbende

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen

LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen LP konference maj 2015 Sammen er vi forskellen Fra politisk vision til pædagogisk praksis Morsø kommune Kulturændring dagtilbud Mosaikken LP kommissoriet LP kick off Daginstitutionslederens rolle og ansvar

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Kursus i teknologi samarbejde

Kursus i teknologi samarbejde 1 Kursus i teknologi samarbejde Hvorfor er sådan et en god idé Cremans kurser i teknologisamarbejde fokuserer på samarbejdet mellem erhvervslivet og et teknisk universitet. Det er et velkendt problem,

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet

Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes. Lars Uggerhøj Aalborg Universitet Kan dokumentation af det sociale arbejde gøres anderledes Pres for dokumentation af effekten af indsatser i det sociale arbejde Pres for at styrke kvaliteten og en løbende systematisk og tilgængelig vidensproduktion

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling

Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Projektplan - MUS vejen til bedre arbejdsmiljø - Et projekt der skal støtte faglighed og fastholdelse gennem lederudvikling Baggrund På baggrund af TrivselOp, samt en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse

Læs mere

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND

MISSION & VISION LANDSBYEN SØLUND Medarbejdere, ledere, stedfortrædere og Lokal MED har i 2014 i fællesskab udfærdiget organisationens mission og vision. Ikke uden udfordringer er der truffet valg og fravalg imellem de mange og til tider

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere