Referat for møde i interessegruppen DSPR d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for møde i interessegruppen DSPR d. 05.02.2015"

Transkript

1 Referat for møde i interessegruppen DSPR d Kl Type2dialog Høstvej kgs. Lyngby Deltagere: Mette Strunge Dubert, Ruth Hauerberg Thygesen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreasen, Frederick Juliussen, Kristine Bakholm, Lea Pedersen, Lene Kalstup, Arne Nielsen, Kristine Backholm. Afbud fra Maja Decovski Hansen, Dorthe Elleby, Sara Bangert, Agnete Neidel Mødeleder: Kristine Backholm Referent: Lene Kalstrup Punkt Indhold 1. Siden sidst 5 min. - hvem er vi - Hvad er vi hver især optaget af lige nu? Knud er optaget af at afvikle VEGA netværket. Har desuden været optaget af alderdom og autismenetværket, og fortæller at dette netværk har været så fagligt givende, at der også bliver etableret et netværk omkring autisme og spiseforstyrrelser. Det bemærkes her, at afspecialiseringen og kommunernes overtagelse af specialiserede opgaver gør nu, at disse nye faglige netværk dukker op. En bevægelse Knud havde forudset komme. Lisbet er optaget af Vejle Kommunes Masterplan, hvor hun er med i en del projekter, blandt andet: Længere og Bedre Liv, og Bedre Tilknytning til Arbejdsmarkedet. Herudover er der en del arbejde med puljer og udvikling af metoder exv Sundhedsagenter. Rejser desuden rundt og fortæller andre kommuner om deres pårørendekoncept, som et praksiseksempel. Vi siger velkommen til et nyt medlem: Arne Nielsen, fra Fountainhouse i København. Arne arbejder i Bogstøtten som yder studiestøtte. Er indtrådt i gruppen, fordi han gerne vil arbejde mere med hvordan man kan dokumentere socialt arbejde, samt få inspiration til, hvordan mange overvejelser om dokumentation kan omsættes til handleplanet. Er desuden optaget af, at Københavns Kommune har vedtaget, at deres tilbud skal akkrediteres. Der er fremlagt et oplæg til en systematisk tilgang, og Arne skal være koordinator på projektet. Lene er optaget af en ny intern Basisuddannelse for alle medarbejdere i socialpsykiatrien i Aalborg, og hvordan der kan skabes transfer af den læring medarbejderne opnår, så organisationen tilføres værdi og effektiviteten øges. I dette perspektiv opfattes kompetenceudvikling som et ledelsesredskab, til at organisationen kan håndtere den fremtidige kompleksitet der venter med nye opgaver og færre ressourcer. Ovenstående er belyst i et lokalt Masterspeciale, og her vurderes det at ledelse og målrettede organisatoriske strategier for ovenstående er særlig centralt. Mette er optaget af et Rehabiliteringsprojekt og de socialfaglige perspektiver, der dukker op i dette arbejde. Finder det interessant at se på, hvad det er der sker, når vi sætter projekter i gang, og lukker op for alt det der ligger i mellem alle de organisatoriske lag. Hun arbejder sideløbende hermed med flere delprojekter. Blandt andet med italesættelse af indsatser, mindre indgribende paragraffer, og kompetenceudvikling. Er desuden i gang med projekt Sund psykiatri. Fremlægger desuden erfaringer med et borgerinterview om hvad borgerne forventer of os som medarbejdere. (lige nu er det et lukket materiale, og kan ikke rekvireres). Frederik er optaget af medarbejder- og organisationsudvikling. Er pt i gang med at uddanne medarbejdere ansat i et nyt tilbud til den faglige retning, og de metoder der skal arbejdes efter. Der er lavet et målrettet 14 dages program, og Housing First er det teoretiske afsæt, i den aktuelle kontekst kalder de det Voksenliv.

2 Desuden skal der laves en ny organisatorisk strategi inden året er omme, hvor der skal arbejdes målrettet med inddragelse af borgere og netværk. Her er det planen at organisationen går all in med inddragelse. Lea er optaget af forankring af nye tiltag, og implementeringsprojekt baseret på vidensopsamling fra sommer, Vidensopsamlingen har vist store udfordringer for afdelingslederne. Der er foretaget kvalitative interviews med lederne, som viste at der var en del frustration, som muligvis kunne skyldes manglende involvering i nogle faser. På baggrund heraf, er der nu et målrettet fokus på inddragelse af flere ledelseslag i tværgående processer, hvilket synes at have god virkning. Herudover arbejdes der med transfer af læring fra supervision, og hvordan læring herfra kan forankres i arbejdet. Hun er desuden glad for at være SFT træner, da det giver en god føling med praksis. Ruth er optaget af deres fusionsproces, med flytning. Skal i gang med et nyt modul om Socialpsykiatri og Recovery. Og har desuden et model i Forskningsmetodologi, på trapperne og ville gerne have haft research light med som metode, da hun synes det er ret spændende. Er desuden meget inspireret af Håbe-processen fra DSPR konferencen 2014, og har omskrevet metoden til en proces om samskabelse, med god succes. Det blev brugt i undervisningen, og blev en organiseret brainstorm. Hun gør opmærksom på at metoden kan bøjes i mange interessante retninger. Har desuden haft en rigtig god erfaring med at inddrage en brugerlærers perspektiv i undervisningen. Han var virkelig dygtig, og navnet mailes til gruppen. Personligt overvejer hun at gå af, da hun når pensionsalderen til sommer. Kristine er optaget udviklingsopgaver, og er lige nu projektleder i en kommune med 500 medarbejdere. Hun arbejder pt. med både en implementeringsgruppe, og med supervision. Fortæller at de har mange erfaringer med, at det kan være svært at skabe sammenhæng mellem ledelsesniveauer. Det har dog vist sig, at inddragelse af ledere på alle niveauer sammen, virker befordrende på engagementet. Forskellige opgavefokus, strategi og drift bliver mere vedkommende, når de deles med hinanden. Herudover er T2D optaget af hvordan man kan måle på livskvalitet. Lige nu arbejder de med at finde en egnet metode. 2. Sparring på hvordan en implemente ringsmodel kan bruges til forskning/ vidensprod uktion Helene Hoffmann (direktør i Type2dialog) fremlægger en implementeringsmodel i forbindelse med forandringsprocesser i praksis. sparring fra gruppen: 1. På hvilken måde kan modellen anvendes af studerende og forskere til fremadrettet udvikling? 2. Hvordan kan denne implementeringsmodel skabe en arena hvor praksis og forskningsverdenen sammen skaber ny viden til glæde for praksis? Type2dialog har fokus på udvikling og implementering, og samarbejder med kommuner over hele landet. Der 26 faste medarbejdere, og 120 freelancere ansat. Ældre- og sundhedsområdet har meget været i fokus, men nu er det specialisterede område, såsom psykiatrien også meget i fokus. Recovery og rehabilitering er derfor også blevet et område T2D beskæftiger sig med. Kerneideologien i T2D er hvordan vi kan mestre at leve livet bedre, og derved, hvordan T2D kan hjælpe fagpersoner med at støtte borgere, til at mestre deres liv bedre. T2D interesserer sig for praksisforskning, og har stor fokus på hvordan de kan løfte opgaverne bedre. Lader sig gerne inspirere, og ønsker derfor sparring på en undren: der er brug for mere praksisforskning på det specialiserede kommunale område. Kan T2D være behjælpelig? -den vide T2D producerer, kan den bruges af andre? - Mange kommuner vil gerne deltage i forskning? Mange forskere vil gerne ud i kommunerne? Men der er tilsyneladende barrierer, kan T2D være behjælpelig? FoKUS modellen er den metode T2D anvender i de implementeringsprocesser de faciliterer.

3 T2D er specialiseret i at skabe implementering når der er mange mennesker der hvor nye tiltag skal implementeres(svendborg 500 Roskilde 1000 personer) Metoden er bedst til store driftorganisationer, og til fagfolk som er praksisorienteret. Desuden med fag, hvor det er borgernes behov der tages udgangspunkt i. FoKUS Fase1 (varighed 3 mdt) - Styregruppe - Mål og succeskriterier - Inddragelsesproces: arbejdsgang og procedure, hvordan gør vi det i praksis? - Design af samlet proces - Lederworkshop - Intern Kickoff Fase 2 (6-7 måneder) Afsæt i kerneopgaven: Borgere inddrages pilot 1 og evt pilot 2 -evalueres og justeres, kører igen. -evaluering og justering og ny plan, evt ud i praksis. (der er piloter alle vegne over hele organisationen og på alle niveauer. Målet er en kollektiv læringsproces) Sideløbende: -faglig supervision -faglige workshops -driftsledelse og supervision Fase 3 (3 mdt) -erfaringer og målopfølgning Innovationssession -justeringer i praksis Procedure og standarder udarbejdes Flaget hejses -formidling Inddragelse -plan, næste skridt fase 2 udrulning. Spørgsmål til gruppen: er det interessant at anvende FoKUS, og denne praksisarena som afsæt for forskning, og hvordan?: (Exv deltager de i tværfaglige møder, kan de data bruges?) Gruppen drøfter oplæget, og reflekterer over følgende: Man kan måske starte med at stille nogle spørgsmål? Og bagefter se man på om man kan hente nogle svar, i det materiale der er tilgængelig fra FoKUS. Her ville det måske være relevant at kontakte dem der forsker med rehabilitering, og høre hvad de er interesseret i. Og derfra se om data kan bruges. Her rejses så også spørgsmålet om, hvilke datakriterier forskere sætter for om det er anvendeligt. Og herfra er det videre interessant at se på, om der er forskellige dataindsamlingsniveauer, som er interessante, og praksisrelevante. Det virker som om der mangler en model til hvordan universiteter, konsulentfirmaer, og kommuner kan samarbejde. Det kunne være en ide at udvikle en. Research light modellen fremhæves som relevant for T2D, med opsamling af de gode historier, og hvor der løbende kan laves en sorteringsproces. På baggrund af historierne, vælges de tre ud, som bedst beskriver succeserne, og de tre som bedst beskriver fiaskoerne. Disse historier danner afsæt for det der bliver forelagt

4 politikkerne. Her er det aktørerne der fortæller historierne: Hvad har været den mest betydningsfulde forandring for dig? Metoden kommer fra: most significant change. I universitetsverdenen vil de gerne have generaliseret viden, og evidens. Og afsættet kan derfor også være at spørge, om de i universitetsverdenen interesserer sig for den viden T2D kan levere. Her vil det være relevant at kigge på om materialet kan vise nogle mønstre, eller tendenser. Praksis kan vise hullerne, men spørgsmålet er, om de også indfanges gennem de traditionelle og randomiserede forskningstilgange som pt. er meget populære. Disse er ofte styret efter nogle teser, som nogen gerne vil have afprøvet. Verden skriger efter data på disse teser, men praksis er sjældent tilrettelagt, så disse tilgange giver mening. Det fremhæves at brugen af data, og hvis studerende skal ud og anvende den indhentede viden, ofte kræver god forberedelsestid. Et forarbejde som sjældent er en realitet. Evidens kan måske også ske ved at metodebrug sammenlignes systematisk, eller ved en systematisk sammenligning af exv 3 bestemte spørgsmål. Vigtigt at der stilles meget smalle spørgsmål T2D har for mange data til at de kan bruges. Eller hver enkelt kommune er et casestudie til at afprøve de hypoteser I nu har valgt. Og efterfølgende afprøves nye hypoteser, og så kommer de smalle spørgsmål. Men her er det primært T2D der får svarene. Så det bliver en dokumentation af egen praksis. Alternativt med samarbejdspartnere, som er med til at uddrage den væsentligste læring, og evt publicerer den. Et meget interessant spørgsmål der kunne dokumenteres i relation til hele rehabiliteringsbegrebet er: Vurderinger af graden af borgernes motivation? Borgerperspektivet er relevant, de kan give effekt-tal til økonomerne, svar til praktikerne vedr effekt, og de gode fortællinger til politikkerne. Vi kunne ligeledes dokumentere, hvordan får vi givet det værdi at dokumentere indsatser? for både medarbejdere og borgere. Sjovt, at ordet dokumentation nærmest automatisk skaber modstand. Relevant at etablere sin egen forskningsafdeling i T2D Helenes refleksioner: T2D arbejder for at gøre mennesker sunde og glade, og FoKUS er en proces som er betalt for. Interessant hvis vi kunne vi snævre det vi laver ind til 2 forskningsspørgsmål, exv., som så kunne give noget værdifuld generel viden, eller til kommunen. Vi kunne være mellemmænd, for kommunerne vil gerne have svar. Men det forudsætter at det koordineres/iscenesættes. Tænker at der kunne være observatører som kunne bevidne processerne. Men hvem/hvordan? Overvejer faktisk ideen om intern forskningsenhed i T2D, men sammen med hvem? Forslag om erhvervs-phd virker oplagt, og måske at opbygge en forretningsmodel, hvor der er råd til løbende finansiering af en erhvervsph D. Ligeledes virker det yderst centralt at finde spørgsmål som er interessante for KL at få besvaret. Der er meget lidt tradition for at samarbejde om viden/forskning mellem privat, kommune og uddannelsesinstitutioner. Samskabelse ville være banebrydende. T2D samarbejder med CORA om effektmåling og evaluering, og måske dette samarbejde skal opprioritere. Så samskabelse også en ide her. Obs: fokus på at lave det i lille skala. (Research light).

5 Stil evt spørgsmålet: Vi har et forskningsudviklingsprogram, og her er en liste spørgsmål, som vi tænker det kunne være interessant at få besvaret. 3. Ultrakort status på de enkelte projekter A. Tænketank om dialog mellem forskning og Praksis. v. Ruth, Lisbeth & Agnete - lige nu er arbejdet lige pauseret, så der er mulighed for at andre kan melde sig på. B. Medarbejdernes recoveryrejse v. Kristine & Mette -temaet har stor relevans, men vilkår i det daglige arbejde gør at den ikke har rørt sig siden sidst. Også her er der plads til andre. C. Ledelse, recovery og dokumentation v. Knud, Frederik & Lene -Frederik har været i gang med at undersøge hvilke metoder medarbejdere har brug, det er ikke opløftende. Og det der bruges er ikke systematisk. Og mest for systemets skyld. Dog er der flere der arbejder med FIT og er på kursus, og der er god energi i. Ledelsen virker positive, de er med hvis der kommer initiativ. Lene har erfaring den anden vej, er gået til ledelsen, men har ikke fået tilbagemeldinger fra nogen med interesse. Vi erfarer, at det muligvis er bedst at arbejde, gennem medarbejdere og borgere med at finde fortællinger og metoder om dokumentation, frem for at starte med ledelsen. D. Dokumentation og Recovery v. Lea, Mette, Lisbeth og Knud Gruppen er nu ved at sende data rundt til hinanden under hvert skema. Deadline er blevet rykket. F: Håbets Stemmer v. Knud 4. Status på samskrivni ngsprocess en Der er lagt metodebeskrivelse ud til afbenyttelse. Ruth fortalte i runden at hun har afprøvet den, og fortæller at der var gang i den med det samme. God kombination i det individuelle, det fælles og sedler. Obs tidsrammen. Status på samskrivningsprocessen på Dokumentation og Recovery v. Lea, Mette, Lisbeth og Knud Kronologien er at der lige udarbejdes med flere delrapporter, hvor deltagerne arbejder parallelt, og sluttelig samles materialet. Perspektiverne i skrivearbejdet er ud fra: borger, medarbejder og organisation. Gruppen skal mødes den Læringen er, at det ikke er nogen nem proces af samskrive på afstand, aktuelle metode kræver koordinering. Målet med det er at ende ud med nogle anbefalinger som kan formidles. De forskellige bidrag taler allerede samme sprog, på trods af forskellige typer undersøgelser. Der trækkes løbende uddrag ud, og på baggrund af disse, skal der formuleres anbefalinger til hvert punkt. Styrken er, at der er kommet nye data til, som supplerer de første erfaringer fra for 3 år siden. Modtageren af det endelige produkt er endnu uafklaret. Men formentlig er det Selskabet, og muligvis med fremlæggelse på efterårets konference. Det skal derfor tilføjes i metodebeskrivelsen hvordan vi bringer anbefalingerne i spil. Sluttelig og generelt: husk at afsætte tid til netværksarbejdet, mindst 8 dage før næste seminar, så man kan komme forberedt. 5. Præsentati Præsentation af pilotprojekt Kan kombinationen af kropsterapeutisk massage og

6 on af dokumenta tionsprojekt i Vejle v. Lisbeth systemisk narrativ samtaleterapi booste recoveryprocessen?. Hvad kan et sådant pilotprojekt bidrage med i et forsknings- og dokumentationsperspektiv? Projektet omhandler vendepunkter i recoveryprocesser, når man arbejder med at kombinere kroppen og samtaler. Derfor har Vejle valgt at all in på at kombinere kropsterapi og systemisk narrative samtaler. Der udleveres materiale herom på mødet. Tilbuddet tilbydes til 4 borgere, som modtager deltager faldt fra. Forløbet er tidsbegrænset, og præget af nødvendighed. Rammen er at de to metoder ugentligt tilbydes skiftevist. Der testes på effekten via skemaet: Mental Health Recovery Measure. Skemaet blev anvendt ved en indledende samtale, og ligeledes i forbindelse med evaluering, hvor der også blev foretaget interview. Resultatet for deltagerne er positive, (se graf i materialet, som kan rekvireres af Lisbeth) Målingerne vidner om markante udviklingspunkter, og progressionen hos borgerne - hos en af deltagerne er forandringen signifikant. Rapportens effekt lokalt i tilbuddet: rapporten animerer til faglig dialog. Og desuden har det skærpet fokus på arbejdet med De 5 recoverytrin. Næste skridt bliver Pilot Projekt 2, med lidt mere metodestringens. Herudover er der særlig fokus på at tydeliggøre sammenhængen mellem denne indsats og borgernes indsatsplaner, så det evt. kan sælges som en særydelse. Obs i forhold til dokumentation: så snart der står folk i kø, så skal de have skemaet og have det ved start samt til slut. 6. Døgnsemin ar i Aalborg Næste møde - Døgnseminar i Aalborg? Planlagt fra den 7.5 kl. 10- til den 8.5. kl 12. Torsdag er det klassiske møde, fredag arbejdes med de forskellige projekter. Lene sørger for lokaler i Aalborg Kommune. Og sender forslag til overnatning. Forinden kontakter Knud Selskabet, for at høre om det er muligt at få et tilskud til overnatning. 7. Evaluering af mødet Nye medlemmer orienterer sig i folderen, og kontakter relevante deltagere de eksisterende grupper. Spændende møde, og dejligt med lokal inspiration fra Vejle. Forplejningen var super!! Svært at træde ind som ny, fordi der er mange ting i gang. Men en god spirende motivation fornemmes. God styring af dagen.

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14

Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Referat: 13. møde i Interessegruppen DSPR 06.02.14 Deltagere: Lea Pedersen, Knud Ramian, Lisbeth Harkes Andreassen, Dorthe Elleby, Irene Bendtsen, Agnete Neidel, Helle Obbekær, Kristine Backholm, Lene

Læs mere

Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission:

Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret. Mission: Faglig perspektivplan for Videns- og Kompetencecentret For at sætte en retning for arbejdet i VKC, har vi udarbejdet en faglig perspektivplan, der dels fungerer som pejlemærke i vores arbejde, og dels

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Spredning af medarbejderdrevet innovation

Spredning af medarbejderdrevet innovation Spredning af medarbejderdrevet innovation Når frontpersonalet fortæller... Erfaringer på tværs af fire delprojekter i Mere liv i gamles hverdag VEGA_Frontpersonalet_Erfaringer.indd 1 06-07-2010 13:18:30

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud

Innovation i Praksis. Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien. Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Innovation i Praksis Medarbejderdreven innovation i socialpsykiatrien Baseret på erfaringer fra projektet Fremtidens specialiserede rammetilbud Forord Socialpsykiatrien står midt i både væsentlige udfordringer

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Dokumentationens betydning for recoveryprocessen Center Nørrebros Videnskabende Netværk August 2013 - Juli 2014

Dokumentationens betydning for recoveryprocessen Center Nørrebros Videnskabende Netværk August 2013 - Juli 2014 Dokumentationens betydning for recoveryprocessen Center Nørrebros Videnskabende Netværk August 2013 - Juli 2014 Rapporten er udarbejdet af Irene Bendtsen i samarbejde med CN s videnskabende netværk samt

Læs mere