Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport. Randers Kommune. Folkeskolerne. Randers Kommune"

Transkript

1 2 0 0 Kvalitetsrapport Randers Kommune Folkeskolerne 7 Randers Kommune 1

2 Indledning... 4 Baggrund... 4 Indhold... 5 Forbehold... 5 Fremadrettet proces... 6 Metode til indsamling... 6 Opfølgning og dialog... 6 Rammebetingelser og resultater mv... 7 Tabel 1: Elevtal, klassekvotienter m.m. for skoleåret 2006/ Tabel 2: Andel af lærernes arbejdstid til undervisning og gennemførte undervisningstimer for skoleåret 2006/2007 opgjort i procent Tabel 3: Elever pr. lærer, elever pr. computer og udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner for skoleåret 2006/ Tabel 4: Sygdom og fravær opgjort i antal dage for perioden Tabel 4a: Sygdom, lovligt og ulovligt fravær pr. elev for perioden opgjort i antal dage Tabel 5: Efteruddannelse af lærere for skoleåret 2006/ Tabel 6: Antal klasser for skoleåret 2006/2007 der undervises af lærere med liniefagsuddannelse opgjort i procent Tabel 7: Gennemsnitlige udgifter pr. elev til normal, specialundervisning og specialklasser for skoleåret 2006/ Tabel 8: Udgifter til elever i specialskole i kommunen og vidtgående specialundervisning* uden for kommunen for skoleåret 2006/ Tabel 9: Resultater for 9. klasse Tabel 10: Resultater for 10. klasse Tabel 11: Overgang til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasse Tabel 12: Overgang til ungdomsuddannelse for elever i specialklasser og elever med dansk som andetsprog for 2007 opgjort i procent Sammenfatning på rammebetingelser og resultater mv Pædagogiske processer Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisnings tilrettelæggelse Holddannelse Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner.. 25 Sammenfatning vedrørende de pædagogiske processer Den specialpædagogiske bistand Specialklasser Modtageklasser Resurse/Specialcenterregi Sammenfatning af skolernes arbejde med den specialpædagogiske indsats Sammenfatning af skolernes helhedsvurdering af det faglige niveau Specialskolerne i Randers Kommune Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisnings tilrettelæggelse Holddannelse Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner.. 35 Den specialpædagogiske bistand

3 Sammenfatning for specialskolerne i Randers Kommune Konklusion BILAG Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau Sammenfattende helhedsvurdering af det faglige niveau 5 for specialskolerne

4 Indledning Nærværende rapport er den første udgave af en kvalitetsrapport i Børn og Skole i Randers Kommune. Kvalitetsrapporten er blevet til i samarbejde mellem skolerne, forvaltningen og Pædagogisk Udvikling. Rapporten skal betragtes som et førstegenerationsværktøj, der giver vigtige erfaringer til udvikling af de kommende kvalitetsrapporter. Dokumentationen i kvalitetsrapporten giver alle skolens parter et indblik i og en viden om skolernes virke og danner rammerne for dialog om kvalitetsudvikling og kvalitetssamtaler med de enkelte skoler. Kvalitetsrapporten omfatter Randers Kommunes folkeskoler inklusiv specialskolerne og omhandler skoleåret 2006/07. Baggrund Ændringer i Folkeskoleloven betyder, at der skal udarbejdes en årlig kvalitetsrapport jf. bekendtgørelse af 30. november Byrådet vil på baggrund af kvalitetsrapporten få et indblik i undervisningens kvalitet og det faglige niveau på kommunens folkeskoler. Formålet med lovændringen er at styrke byrådets mulighed for at varetage sit tilsyn og ansvar for folkeskolen. Byrådet skal med udgangspunkt i kvalitetsrapporten vurdere, hvorvidt undervisningens kvalitet og det faglige niveau på den enkelte folkeskole er tilfredsstillende. De kan på denne baggrund beslutte, hvordan der skal følges op i forhold til den enkelte skole. Kvalitetsrapporten skal ligeledes være med til at fremme dialogen og systematisere den løbende evaluering og kvalitetsudvikling i det kommunale skolevæsen, og den skal desuden bidrage til åbenhed om skolevæsnets kvalitet. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert år og godkendes i byrådet inden den 15. oktober i det kalenderår, hvor skoleåret afsluttes. Eventuelle opfølgende handleplaner skal være udarbejdet inden 31. december samme år. Den enkelte skolers kvalitetsrapport har været til gennemsyn og vurdering i skolebestyrelserne og er på denne baggrund blevet taget til efterretning. 4

5 Indhold Kvalitetsrapporten skal omfatte en samlet kvalitetsvurdering af alle skoler og en delrapport med vurdering af hver enkelt skole. Byrådet kan træffe nærmere beslutning om indhold og udformning af kvalitetsrapporten og kan i denne forbindelse fastsætte rammer for de enkeltes skolers bidrag hertil. Kvalitetsrapporten skal indeholde: Rammebetingelser eksempelvis antal elever, ressourcer til normal- og specialundervisning. Resultater herunder karakterer, overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse. Pædagogiske processer, den pædagogiske udvikling og evalueringsmetoder. Sammenfattende vurderinger af det faglige niveau og de pædagogiske processer. Opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. Skolernes kvalitetsrapporter, den samlede kvalitetsrapport og eventuelle handlingsplaner skal offentliggøres på nettet. Forbehold Undervisningsministeriet har i en følgeskrivelse til arbejdet med kvalitetsrapporten skrevet, at ministeriet er opmærksom på, at der vil være en indkøringsperiode for kvalitetsrapporterne. Rapporterne er et nyt redskab, og det er derfor nødvendigt at prøve sig frem med hensyn til rapportens form og indhold og ikke mindst i forhold til det lokale arbejde med kvalitetsudvikling. Bekendtgørelsen stiller krav om indsamling af data, som ikke på nuværende tidspunkt indsamles. Det betyder, at der i nogle tilfælde er usikkerhed om sammenligneligheden i tal og opgørelsesmetoder. Hvor der er usikkerhed om ensartetheden, vil det fremgå af fodnoter, ligesom flere opgørelsesmetoder fremgår af fodnoterne under tabellerne. Såfremt der er stor usikkerhed om tallenes validitet, har det været nødvendigt at udelade disse. Specielt kvalitetsrapportens oplysninger om rammebetingelserne har været svære at opgøre, idet forskellige konteringstraditioner i de sammenlagte kommuner har vanskeliggjort arbejdet. Ligeledes vanskeliggør forskelligartet ressourcemodeller i de sammenlagte kommuner sammenligneligheden skolerne imellem. 5

6 Fremadrettet proces Der vil umiddelbart efter byrådets behandling blive nedsat en arbejdsgruppe, der frem til udarbejdelsen af næste kvalitetsrapport, skal sikre nogle systemer, der skal gøre det lettere at indsamle valide data. Ligeledes er der udarbejdet en ny kontoplan for skoleåret 2007/08, der muliggør indsamling af sammenlignelige data til næste kvalitetsrapport. I relation til de kvalitative data vil der blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal indkredse de faglige og pædagogiske områder. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2007/08 vil der ydermere indgå oplysninger om skolernes planlagte timer, antal klager til klagenævnet for vidtgående specialundervisning, klager til byrådet, og en vurdering af hvordan elever i specialklasser og elever, som modtager dansk som andet sprog klarer sig i forhold til elever set under ét. Oplysninger og resultaterne fra skolerne vil endvidere blive sat i forhold til kommunens særlige indsatsområder i den næste kvalitetsrapport. Grunden til, at oplysningerne ikke indgår i nærværende kvalitetsrapport, er, at det ikke har været muligt at indsamle valide data. Metode til indsamling Skoleafdelingen har i år udarbejdet en fælles skabelon til indsamling af data på skolerne. Denne skal være med til at sikre en ensartethed i de indsamlede oplysninger fra skolerne. Opfølgning og dialog Med henblik på at skabe dialog om kvalitetsudvikling vil denne rapport blive fulgt op af en kvalitetssamtale mellem skolen og skoleafdelingen. Dialogen giver mulighed for at gå bag om rapportens oplysninger og tal, ligesom samtalerne skal skabe en gensidig forståelse for status om skolen og udviklingens retning. Der er i konklusionen opstillet temaer, der kommer til at indgå som en del af kvalitetssamtalerne med skolerne. 6

7 Rammebetingelser og resultater mv. Indeværende afsnit har til formål at præsentere rammebetingelserne i form af antal elever, klassekvotient m.m., hvilket vil blive gjort for samtlige skoler i Randers Kommune. Afsnittet afsluttes med en sammenfattende vurdering af de samlede rammebetingelser. Det er imidlertid væsentligt at have for øje, at der må tages forbehold for direkte sammenligninger skolerne imellem, idet indeværende data bl.a. ikke tager højde for socioøkonomiske faktorer. 7

8 Tabel 1: Elevtal, klassekvotienter m.m. for skoleåret 2006/07 Klassetrin Antal spor Antal elever * Gennemsnitlig klassekvotient Antal elever i specialklasser og modtagerklasser ** SFOdækningsgrad *** Asferg Skole , % Assentoft Skole ,4-58% Bjerregrav Skole ,3-63% Blicherskolen , % Fårup Skole ,1 7 47% Gjerlev-Enslev Skole ,7 2 65% Grønhøjskolen , % Hadsundvejens Skole ,4-81% Hald- Kærby Skole ,4-89% Havndal Skole ,2-55% Hobrovejens Skole ,3 5 89% Hornbæk Skole , % Korshøjskolen ,3 5 64% Kristrup Skole ,5 2 88% Langå Skole , % Munkholmskolen % Nyvangsskolen % Nørrevangsskolen**** ,5 - - Rismølleskolen ,0-66% Rytterskolen ,0-86% Søndermarkskolen , % Tirsdalens Skole , % Vestervangsskolen ,1-88% Vorup Skole , % Østervangsskolen , % Ialt Specialskoler 36 Oust Mølleskolen Vesterbakkeskolen 64 Firkløverskolen 158 Bemærkninger: * Antal normalklasseelever pr. 5/9-06. **Elever i specialklasser og øvrige specialtilbud. *** SFO- dækningsgrad er indskrevne børn i SFO pr i forholdt til samlede antal børn i Kl. pr. 5/9-06. **** Nørrevangsskolen har et 10. Klasses center, som forklarer de otte spor 8

9 Tabel 2: Andel af lærernes arbejdstid til undervisning og gennemførte undervisningstimer for skoleåret 2006/2007 opgjort i procent. Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning i pct. Gennemførte undervisningstimer i pct.(afrundet) Asferg Skole 41,2 100 Assentoft Skole 34,9 100 Bjerregrav Skole 35,2 97 Blicherskolen 36,2 99 Fårup Skole 35,5 99 Gjerlev-Enslev Skole 38,6 99 Grønhøjskolen 35,0 98 Hadsundvejens Skole * - - Hald- Kærby Skole 35,1 100 Havndal Skole 40,2 96 Hobrovejens Skole 38,8 99 Hornbæk Skole 36,5 100 Korshøjskolen 37,4 100 Kristrup Skole 36,0 99 Langå Skole 38,9 99 Munkholmskolen* - 99 Nyvangsskolen 34,7 100 Nørrevangsskolen 31,2 99 Rismølleskolen 34,8 98 Rytterskolen 36,0 100 Søndermarkskolen 36,5 98 Tirsdalens Skole 33,2 99 Vestervangsskolen 34,0 99 Vorup Skole 33,8 100 Østervangsskolen 35,8 99 Specialskoler Oust Mølleskolen Vesterbakkeskolen - - Firkløverskolen - - * Hadsundvejens og Munkholmskolens data er ikke medregnet, da der er usikkerhed om tallene. 9

10 Tabel 3: Elever pr. lærer, elever pr. computer og udgifter til undervisningsmidler pr. elev i kroner for skoleåret 2006/2007. Antal elever pr. lærer Antal elever pr. computer m. net- opkobling** Udgifter til undervisningsmidler pr. elev*** Asferg Skole 13,0 4, Assentoft Skole 15,1 11, Bjerregrav Skole 11,1 2, Blicherskolen 12,5 4, Fårup Skole 10,4 5, Gjerlev-Enslev Skole 10,1 3, Grønhøjskolen 11,0 4, Hadsundvejens Skole 12,3 3, Hald- Kærby Skole 9,9 3,4 951 Havndal Skole 13,6 4, Hobrovejens Skole 14,0 5, Hornbæk Skole 13,8 7, Korshøjskolen 11,4 5, Kristrup Skole 12,3 4,7 880 Langå Skole 12,1 8,7 **** Munkholmskolen* - 5,2 **** Nyvangsskolen 8,8 6, Nørrevangsskolen 11,3 2, Rismølleskolen 13,7 5, Rytterskolen 13,8 5, Søndermarkskolen 14,7 4, Tirsdalens Skole 12,0 4, Vestervangsskolen 10,9 4, Vorup Skole 12,5 4, Østervangsskolen 9,9 6, Specialskoler Antal elever pr. lærer Antal elever pr. computer m. net- opkobling Tildelte udgifter til undervisningsmidler pr. Oust Mølleskolen 4,5 1, Vesterbakkeskolen 2 1,5 - Firkløverskolen - 1,3 - *Munkholmskolens data er ikke medregnet, da der er usikkerhed om tallene. **Tallene bygger på Undervisningsministeriets opgørelse fra *** Udgifterne til undervisningsmidler er baseret på forbruget **** For Langå og Munkholmskolen er udgifterne opgjort i elevafhængige udgifter, hvorfor tallene ikke er sammenlignelige med de øvrige registreringer. elev 10

11 Tabel 4: Sygdom og fravær opgjort i antal dage for perioden Elever i alt* Sygdom i alt Sygdom pr. Ulovligt Ulovligt Lovligt Lovligt Samlet elev fravær i alt** fravær pr. elev fravær i alt*** fravær pr. elev fravær pr. elev Asferg Skole ,0 0 0, ,5 3,5 Assentoft Skole ,4 40 0, ,8 5,2 Bjerregrav Skole ,2 73 0, ,0 4,4 Blicherskolen ,3 76 0, ,5 4,9 Fårup Skole ,3 22 0, ,5 1,9 Gjerlev-Enslev Skole ,4 87 0, ,0 6,0 Grønhøjskolen , , ,9 5,4 Hadsundvejens Skole , , ,6 5,6 Hald- Kærby Skole ,7 4 0, ,6 5,3 Havndal Skole ,6 68 0, ,3 7,2 Hobrovejens Skole , , ,3 6,2 Hornbæk Skole , , ,1 2,9 Korshøjskolen , , ,7 5,4 Kristrup Skole , , ,7 6,4 Langå Skole , , ,1 7,0 Munkholmskolen ,3 0 0, ,1 4,4 Nyvangsskolen , , ,9 7,6 Nørrevangsskolen , , ,2 10,7 Oust Mølleskolen ,3 32 0, ,5 4,5 Rismølleskolen , , ,0 7,8 Rytterskolen ,8 36 0, ,5 4,3 Søndermarkskolen ,1 74 0, ,0 5,2 Tirsdalens Skole , , ,8 7,8 Vestervangsskolen , , ,6 6,5 Vorup Skole ,2 28 0, ,7 3,0 Østervangsskolen , , ,3 6,7 I alt , , ,58 5,70 *Elevtal er baseret på perioden ** Ulovligt fravær defineres som manglende accept fra forældre og skolens side. *** Lovligt fravær defineres som accept fra forældre og skole omkring fri. **** Der er ikke adgang til oplysninger fra specialskolerne Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen. 11

12 Tabel 4a: Sygdom, lovligt og ulovligt fravær pr. elev for perioden opgjort i antal dage Antal dage Asferg Skole Assentoft Skole Bjerregrav Skole Blicherskolen Fårup Skole Gjerlev-Enslev Skole Grønhøjskolen Hadsundvejens Skole Hald- Kærby Skole Havndal Skole Hobrovejens Skole Hornbæk Skole Korshøjskolen Kristrup Skole Langå Skole Munkholmskolen Nyvangsskolen Nørrevangsskolen Oust Mølleskolen Rismølleskolen Rytterskolen Søndermarkskolen Tirsdalens Skole Vestervangsskolen Vorup Skole Østervangsskolen Sygdom pr. elev Lovligt fravær pr. elev Ulovligt fravær pr. elev 12

13 Tabel 5: Efteruddannelse af lærere for skoleåret 2006/2007 Antal lærere opgjort i fuldtidstillinger* Lønudgifter til efteruddannelse af lærere Øvrige udgifter til efteruddannelse Lønudgifter til efteruddannelse af lærere Øvrige udgifter til efteruddannelse pr. af pr. fuldtids-ansat i kr. fuldtidsansat opgjort i opgjort i kr. (afrundet) lærere i kr. kr. (afrundet) (afrundet) Asferg Skole 18, Assentoft Skole 46, Bjerregrav Skole 20, Blicherskolen 41, Fårup Skole 23, Gjerlev-Enslev Skole 14, Grønhøjskolen 31, Hadsundvejens Skole 19, Hald- Kærby Skole 10, Havndal Skole 21, Hobrovejens Skole 33, Hornbæk Skole 41, Korshøjskolen 37, Kristrup Skole 45, Langå Skole 46, Munkholmskolen 23, Nyvangsskolen 33, Nørrevangsskolen 40, Rismølleskolen 29, Rytterskolen 34, Søndermarkskolen 37, Tirsdalens Skole 29, Vestervangsskolen 31, Vorup Skole 37, Østervangsskolen 30, Ialt 779, * Opgørelsen af antallet af fuldtidsansatte lærere er fra de enkelte kommuners timetildeling for skoleåret 2006/07. 13

14 Tabel 6: Antal klasser for skoleåret 2006/2007 der undervises af lærere med liniefagsuddannelse opgjort i procent. Klassetrin Antal klasser på årgangen Dansk Engelsk Matematik Idræt Geografi Historie Biologi Natur/teknik Fysik/kemi Samfundsfag Kristendom Tysk Musik Billedkunst ,0 68,8 66,7 33,3 20,8 66,7 59, ,0 57,5 63,8 27,7 21,3 59,6 42, ,0 66,6 62,2 64,4 40,0 46,7 31,1 71,1 57, ,6 62,7 68,9 78,4 35,3 47,1 27,5 72,5 60, ,3 75,5 71,4 81,6 32,7 40,8 20,4 75,5 65, ,0 78,0 74,0 70,0 44,0 88,0 22,0 50, ,5 81,8 84,1 77,3 47,7 56,8 52,3 81,8 84, ,8 85,7 85,7 81,0 45,2 66,7 54,8 88,1 61,9 19,1 85, ,8 76,2 90,5 83,3 54,8 61,9 64,3 90,5 66,7 28,6 95, ,8 90,9 81,8 100,0 100,0 *Specialskoler er ikke medregnet. 14

15 Tabel 7: Gennemsnitlige udgifter pr. elev til normal, specialundervisning og specialklasser for skoleåret 2006/2007 Antal elever* Udgifter pr. elev til normalundervisning** Ressourcer pr elev afsat til specialundervisning*** Ressourcer pr. elev afsat til specialklasser**** Asferg Skole Assentoft Skole Bjerregrav Skole Blicherskolen Fårup Skole Gjerlev-Enslev Skole***** Grønhøjskolen Hadsundvejens Skole Hald- Kærby Skole***** Havndal Skole Hobrovejens Skole Hornbæk Skole Korshøjskolen Kristrup Skole Langå Skole Munkholmskolen Nyvangsskolen Nørrevangsskolen Rismølleskolen Rytterskolen Søndermarkskolen Tirsdalens Skole Vestervangsskolen Vorup Skole Østervangsskolen Alle skoler * Antal normalklasseelever pr. 5/9-06. ** Opgørelsen omfatter kun udgifter til undervisningstid. ***Beløbet er beregnet ud fra de samlede udgifter til specialundervisning og to sprogsundervisning. **** Beløbet er beregnet ud fra et elevtal der omfatter elever i specialklasser og øvrige specialtilbud. ***** I specialundervisningen er der inkluderet udgifter til særligt dyre enkeltintegrerede elever. 15

16 Tabel 8: Udgifter til elever i specialskole i kommunen og vidtgående specialundervisning* uden for kommunen for skoleåret 2006/2007. Antal elever Årlige udgifter pr. elev Årlig udgift i alt Oust Mølleskolen (type 20.1)** Vidtgående specialundervisning (type 20,2)*** *Udgifterne til vidtgående specialundervisning uden for kommunen medregner Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen. Udgifterne til vidtgående specialundervisning er opgjort pr. 1/8 2006, mens udgifterne for Oust Mølleskolen er opgjort 5/ ** Den årlige udgift er beregnet ud fra de årlige undervisningstimer(5760) og pris på en årlig undervisningstime (582kr) ***Den årlige udgift er beregnet ud fra et årligt takstbeløb pr elev ( kr.) Elever der modtager undervisning på socialpædagogiske opholdssteder er ikke medregnet i den vidtgående specialundervisning. 16

17 Tabel 9: Resultater for 9. klasse 2006 Dansk Dansk Dansk Dansk Mat. Mat. Eng. Tysk Biologi Biol. Biol. Fysik/ Fys/ke Fys/ke Biologi rets. skrift. orden mdt. skr. mdt. mdt. mdt. skr. mdt. kemi skr. mdt. Fys/ke Standpunkt/afgangsprøve s p s p s p s p s p s p s p s p s p p s p p p Assentoftskolen 8,2 8,1 7,9 7,9 8,3 7,6 7,8 8,2 8,1 8,1 7,7 7,8 8,1 8,0 8,0 7,8 8,1 7,1 7,7 8,4 7,4 Bjerregrav Skole 8,5 7,9 8,2 8,6 8,9 7,9 8,3 8,9 8,8 8,4 8,6 8,4 8,3 8,0 7,9 8,1 8,5 7,9 9,2 8,2 8,2 7,8 Blicherskolen 7,7 7,3 7,9 8,2 7,8 7,6 8,2 8,0 8,3 7,3 8,0 7,7 7,9 7,9 7,6 7,5 7,2 Fårup Skole 8,0 7,8 8,1 8,3 7,7 7,7 7,7 8,0 7,5 7,3 7,5 7,9 7,5 7,4 7,8 7,7 7,8 7,5 7,9 7,6 8,4 8,1 Grønhøjskolen 7,8 7,8 8,1 7,3 8,2 7,6 8,2 8,3 7,8 7,5 7,8 8,0 7,9 8,6 8,1 7,1 7,7 8,5 8,8 7,5 8,7 8,2 9,2 Hadsundvejens Skole 8,1 7,3 8,0 7,2 8,1 7,5 7,6 7,1 7,8 6,6 7,6 8,6 7,5 7,4 7,5 6,5 7,6 7,0 7,7 7,1 7,9 Havndal Skole 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,2 8,1 8,2 7,5 8,0 7,6 8,0 8,6 7,9 8,3 7,8 7,0 8,2 7,2 8,2 Hobrovejens Skole 8,6 7,4 8,2 8,0 8,4 8,0 7,7 7,7 7,5 7,3 7,4 7,8 7,5 8,4 8,1 8,5 8,2 7,4 8,9 7,5 7,4 7,5 Hornbæk Skole 8,5 8,0 8,0 7,6 8,1 7,9 8,1 8,4 8,5 8,4 8,2 8,3 8,4 8,6 7,6 8,1 7,5 8,0 8,2 8,6 8,2 Korshøjskolen 7,8 7,3 8,0 7,6 8,0 7,4 8,2 8,3 8,0 7,9 8,1 8,0 8,1 8,4 7,5 7,9 7,8 7,6 7,8 7,7 7,3 Kristrup Skole 7,7 7,2 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 8,1 7,4 6,9 7,3 8,0 7,4 8,0 7,4 7,3 7,3 7,3 7,4 7,3 7,6 Langå Skole 8,0 7,8 8,2 8,2 8,2 7,7 7,9 8,8 7,8 7,5 7,4 7,5 7,5 8,3 7,2 7,9 7,8 7,9 7,7 7,9 7,8 Munkholmskolen 8,2 7,8 8,3 8,1 8,0 8,1 8,4 8,7 8,6 8,4 8,3 8,2 8,3 8,6 8,0 8,1 8,2 8,2 9,2 8,2 8,4 8,0 Nyvangsskolen 8,4 7,4 8,5 7,6 8,1 7,8 8,2 9,4 8,5 7,9 8,2 8,4 7,9 8,1 7,7 6,1 8,2 7,8 10,3 8,0 7,4 8,5 Nørrevangsskolen 7,0 6,9 7,2 7,7 7,7 7,9 7,4 7,8 7,0 6,0 6,9 6,8 6,6 7,4 7,1 6,6 6,5 6,4 6,5 7,3 7,8 Rismølleskolen 7,8 7,5 7,9 8,1 7,9 7,9 7,7 8,6 7,9 7,5 7,4 7,6 8,2 8,4 7,0 7,2 7,5 7,3 7,8 7,5 7,6 Rytterskolen 8,3 8,1 8,0 7,6 7,8 7,8 7,7 8,2 8,0 7,4 7,6 7,6 7,7 8,2 7,6 7,9 7,3 7,9 8,3 7,7 7,9 6,6 Søndermarkskolen 7,8 7,4 7,9 7,7 8,0 7,8 7,9 7,9 7,7 7,2 7,3 7,2 8,0 7,8 7,7 7,3 7,5 7,7 7,3 6,9 6,9 Tirsdalens Skole 6,9 6,9 7,5 7,1 7,8 7,7 7,5 8,1 7,7 7,6 7,6 7,5 7,6 7,8 7,1 6,7 7,4 7,0 7,5 7,7 7,6 Vestervangsskolen 8,3 7,9 8,0 8,3 7,7 8,0 7,9 8,6 7,7 7,6 7,5 7,9 7,4 7,7 7,7 8,1 7,3 7,5 7,8 7,0 7,6 6,3 Vorup Skole 8,4 7,3 8,4 7,4 8,4 7,4 8,1 7,9 7,2 6,8 7,4 7,1 8,2 8,5 7,1 6,5 7,5 7,5 7,4 8,1 7,4 Østervangsskolen 8,1 7,8 8,1 8,5 8,4 7,2 8,0 8,2 7,1 7,3 7,4 7,9 8,5 8,5 7,9 7,4 6,8 8,0 6,9 8,4 Gennemsnit 8,0 7,6 8,0 7,9 8,1 7,8 7,9 8,2 7,9 7,5 7,7 7,8 7,8 8,1 7,6 7,5 7,6 7,5 8,8 7,6 7,5 7,6 7,7 17

18 Tabel 10: Resultater for 10. klasse 2006 Korshøjskolen standpunkt afgangsprøve 10. kl. prøve Langå Skole standpunkt afgangsprøve 10. kl. prøve Nørrevangsskolen standpunkt afgangsprøve 10. kl. prøve Dansk rets. 5,8 4,8 6,3 5,0 Dansk skrift. 7,7 6,2 8,0 7,3 8,5 7,8 6,3 7,4 Dansk orden 7,9 7,4 7,9 7,3 7,7 7,9 7,0 7,4 Dansk mdt. 7,6 7,0 8,6 7,0 8,5 7,5 5,7 7,7 Mat. skr. 8,0 7,2 7,7 7,3 7,0 7,2 5,0 7,0 Mat. mdt. 7,7 7,0 8,5 6,1 6,7 6,9 5,4 7,3 Engelsk skr. 7,7 7,8 6,8 7,3 6,9 7,6 Engelsk mdt. 7,8 6,5 8,6 7,1 8,3 7,2 6,1 7,7 Tysk skr. 7,0 6,9 7,3 8,0 7,0 7,2 Tysk mdt. 7,1 7,5 7,9 6,9 7,3 9,3 6,9 6,4 7,2 Fysik kemi 7,5 7,2 8,0 7,3 7,6 7,3 5,3 7,4 Gennemsnit 5,5 7,4 7,6 7,5 7,1 7,0 7,4 7,4 7,2 8,3 7,5 18

19 Tabel 11: Overgang til ungdomsuddannelser for 9. og 10. klasse 2007 Valg i Randers Kommune som helhed 2007 Antal elever, der har ønsket: 9. klasse 10. klasse 10. klasse folkeskolen klasse folkeskole m/ brobygning klasse fri grundskole klasse fri grundskole m/ brobygning klasse efterskole klasse efterskole m/ brobygning klasse på hus- og håndarbejdsskole 0 - Tilmeldt 10. skoleår 20 - De merkantile uddannelser Teknologi og kommunikation 13 9 Bygge og anlæg Håndværk og teknik 5 1 Fra jord til bord 16 7 Mekanik, transport og logistik Service 9 10 Faglært landmand 9 0 Grundforløb, social- og sundhed 7 10 Social- og sundhedshjælper 0 0 Pædagogisk grunduddannelse 0 0 Studentereksamen - stx Studenterkursus 0 0 Højere forberedelseseksamen - hf 0 26 Højere handelseksamen - hhx Højere teknisk eksamen - htx EGU - erhvervsuddannelse 3 1 Andre uddannelser 12 0 Antal elever, der ikke går direkte i uddannelse 18 6 Antal elever, der ikke har udfyldt tilmeldingen 6 0 I alt

20 Tabel 12: Overgang til ungdomsuddannelse for elever i specialklasser og elever med dansk som andetsprog for 2007 opgjort i procent. Skole Elever i specialklasser Elever med dansk som andetsprog Asferg Skole - - Assentoftskolen - - Bjerregrav Skole 96 - Blicherskolen Firkløverskolen 28 - Gjerlev-Enslev Skole - - Grønhøjskolen - - Hadsundvejens Skole Hald-Kærby Skole - - Havndal Skole - - Hobrovejens Skole Hornbæk Skole - - Korshøjskolen Kristrup Skole - - Langå Skole Munkholmskolen - - Nyvangsskolen Nørrevangsskolen 9. kl. - - Nørrevangsskolen 10. kl. - - Oust Mølleskolen - - Rismølleskolen Rytterskolen - - Søndermarkskolen 20 - Tirsdalens Skole 71 - Vesterbakkeskolen Vestervangsskolen Vorup Skole 50 - Østervangsskolen

21 Sammenfatning på rammebetingelser og resultater mv. I det foregående afsnit er præsenteret en række nøgletal og indikatorer, som udgør et væsentligt delelement af den samlede kvalitetsrapport. Disse nøgletal omfatter de 25 folkeskoler og 3 specialskoler i Randers Kommune dog med undtagelse af opgørelsen omkring overgang til ungdomsuddannelse og efteruddannelse af lærere. Indeværende afsnit opsummerer på de centrale nøgletal og indikatorer, hvor der optræder generelle tendenser samt væsentlige variationer skolerne imellem. Rammebetingelser Betragtes skolerne og specialskolerne indledningsvis, fremgår det, at der er væsentlig variation i elevgrundlaget skolerne imellem, ligesom klassekvotienten varierer betydeligt. Således spænder elevgrundlaget fra 192 til 634 elever, mens klassekvotienten gennemsnitligt varierer fra ca. 13 til 23 elever. Anskues efterfølgende den procentdel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning, varierer denne andel fra et minimum på ca. 31 % til et maksimum på 41 % for den skole, der anvender mest. I forhold til gennemførte undervisningstimer befinder samtlige skoler sig på samme niveau tæt ved de 100 %. Betragtes opgørelsen vedrørende syge- og elevfravær, er det specielt bemærkelsesværdigt, at det gennemsnitlige antal sygedage pr. elev varierer fra 1,3 og op til 7,6 dage, mens det samlede gennemsnitlige fravær spænder fra ca. 1,9 og op til 10,7 dage. Det er dog væsentligt at pointere, at elevfraværet kun dækker over en periode på et halvt år. I forhold til antal klasser der undervises af lærere med liniefagsuddannelse, er det bemærkelsesværdigt, at fagene dansk, engelsk og matematik ikke topper højere. Andelen af fag hvor der undervises af lærere med liniefagsuddannelse burde højnes i de obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk. Anderledes forholder det sig i forhold til fagene fysik/kemi og tysk, hvor andelen er væsentlig højere. Ydermere er der væsentlige variationer på de lønudgifter, den enkelte skoler anvender til efteruddannelse af lærere. 21

22 Afslutningsvis optræder der væsentlig variation i udgifterne pr. elev til normalundervisning, idet der har været forskellige timetildelingsmodeller i de sammenlagte kommuner. Med hensyn til timetildelingen er der sket en harmonisering for skoleåret 2007/08. Resultater m.v. Betragtes karaktergivningen på kommunes folkeskoler, fremgår det, at der eksisterer en væsentlig variation skolerne imellem i forhold til de specifikke fags karaktergennemsnit. Ligeledes er der enkelte skoler, der i flere fag placerer sig i den lavere ende af skalaen, mens andre skoler gennemgående placerer sig højere. I den sammenhæng kan de socioøkonomiske faktorer med stor sandsynligvis tillægges en væsentlig forklaringskraft. Det er dog vigtigt at hæfte sig ved, at skolernes karaktergennemsnit ikke nødvendigvis er et udtryk for det generelle faglige niveau på skolen. Ligeledes er de gennemsnitlige karakterer for afgangsprøven efter 10. klasse gennemgående lavere end efter 9. klasse. Sammenfattende er der flere forhold, der kan øve indflydelse på skolernes karaktergennemsnit, ligesom det kan være stor usikkerhed forbundet med at drage konklusioner om undervisningens kvalitet ud fra et enkelt skoleår. I forhold til overgang til ungdomsuddannelser har statistikken herfor ikke været tilgængelig for den enkelte skole, hvorfor kommunens samlede statistik er anvendt hertil. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at blot 24 elever efter 9. klasse og 6 elever efter 10. klasse ikke er tilmeldt en ungdomsuddannelse. Dette betyder selvsagt ikke, at der ikke eksisterer et problem for de elever, der er repræsenteret i denne statistik. Statistikken kan dog ikke anvendes i relation til regeringens ønske om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse eller lignende, idet opgørelsen omfatter tilmelding og ikke gennemført ungdomsuddannelse. Videre i forhold til overgangen til ungdomsuddannelser for elever i specialklasser og elever med dansk som andetsprog, er disse tal baseret på skolernes egne tilbagemeldinger og bekræfter den høje tilmeldingsfrekvens set i forhold til det samlede kommunale billede. 22

23 Pædagogiske processer Indeværende afsnit beskæftiger sig med en statistisk såvel som en beskrivende del, der sammenfatter skolernes besvarelser og vurderinger af de pædagogiske processer. Således sammenfattes de centrale tematikker og gennemgående tendens i skolernes besvarelser i forhold til de enkelte delelementer af de pædagogiske processer. De tre specialskoler behandles imidlertid selvstændigt. Afsnittet afsluttes med en sammenfattende vurdering af de pædagogiske processer for skolerne samt en separat vurdering for specialskolerne. Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisnings tilrettelæggelse JA NEJ Har skolen vedtaget strategier og principper for de måder, 72 % 21 % hvorpå elevernes udbytte af undervisningen evalue- res Beskriv strategi/principper eller plan for udarbejdelse at strategi/principper: Ganske få skoler svarer både ja og nej (7 %). Der er ikke krav om specifikke evalueringsmetoder, men evaluering har været og er et indsatsområde der vægtes, og der arbejdes med mangfoldige metoder til evaluering af undervisning og læring f.eks. Årsplaner med beskrivelser af mål og evalueringsovervejelser. Fokus på evalueringsværktøjer i fagteam. Portfolio og logbog er meget udbredt nogle steder i hele skoleforløbet. Målcirkler (kan - kan næsten). Test (herunder de nationale test) og forskellige standardiserede prøver til evaluering af læsning, stavning og matematikfærdigheder anvendes løbende. Lus (Læseudviklingsskema) til evaluering af læsning anvendes på mange skoler. På enkelte i hele skoleforløbet. Samtaler (lærer/elev/forældre), elevplaner, medelelsesblade på 6. og 7.årgang. Lærerproducerede prøver samt lærebogsproducerede prøver. Forskellige former for mundtlig og skriftlig lærerrespons. Observationer. 23

24 Holddannelse JA NEJ Har skolen fastsat skriftlige principper/procedurer for arbejdet 52 % 40 % med holddannelse? Hvis ja, beskriv principper/procedurer og omfang: Én af specialskolerne svarer ja, en anden nej og en tredje svarer hverken ja eller nej. Eleverne på disse skoler undervises i forvejen på mindre hold. Derfor skal procenttallene ses i forhold til 25 skoler. Få skoler svarer både ja og nej (8 %) Principper/procedurer: Årgangsteam udarbejder holddannelsesprocedurer for hver årgang ud fra forskellige kriterier: fagligt niveau, køn, alder, sociale forhold, læringsstile, interesser og motivation. På flere skoler er der afsat et bestemt ugentligt lektionstal til holddannelse i indskoling, mellemtrin og udskoling. På flere skoler prioriteres holddannelse på tværs af årgange og klasser, fx kan 2 klasser tilrettelægge holddannelse med 3 lærere til rådighed i en kortere periode. Periodevis holddannelse efter fagligt niveau i udvalgte fag på de ældste trin. Holddannelse i de praktisk/musiske fag med begrundelse i praktiske såvel som pædagogiske forhold. Holddannelse inden for årgangen ved hjælp af parallellagte timer i fagene. Fælles faglige fordybelsesdage med mulighed for holddannelse på tværs af årgange og klasser. Blandt nejsigerne foregår der alligevel mere uformel holddannelse hvor det er op til de enkelte lærere periodevis at lave holddannelse. Ligeledes kan en skole sætte x i nej og anføre at holddannelse kan forekomme i forbindelse med særlig støtteundervisning. 24

25 Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner JA NEJ Har skolen fastsat principper/procedurer for skole-hjemsamarbejdet? 100 % Beskriv kort principper/procedurer Forældremøder 1 2 gange om året. På nogle skoler deltager repræsentanter fra skolebestyrelsen i det første forældremøde typisk aug./sept. Ledelsen deltager ved første forældremøde for hver afdeling. Skolebestyrelsen inviterer forældre til debataftener med forskellige temaer, fx i forbindelse med den årlige beretning fra bestyrelsen. Skolebestyrelsen sender nyhedsbreve til forældrene og lægger dagsorden og referat fra møder på hjemmesiden. Skolen inviterer til forældreaftenen fx med temaet Forældreansvarlighed og Ordentlighed som gav anledning til at udarbejde fælles spilleregler (værdinormer). Mange skoler nævner klasseforældreråd/kontaktforældre som et bindeled mellem skolen og forældrene. Nogle steder afholdes der møder mellem skolebestyrelse og klasseforældreråd. Ét klasseforældreråd udleverer en forældrerådsmappe til de nye børnehaveklasseforældre med ideer og forslag til forældrerådenes virke. Åbent hus for forældre især på de yngste årgange. Nyhedsbreve fra lærerne til forældrene efter behov. Kontaktbogen mellem skole og hjem. Få skoler nævner hjemmebesøg i børnehaveklasse og 1. klasse. Få skoler nævner sociale arrangementer for elever, forældre og lærere en gang om året. Skole-hjemsamtaler typisk 2 gange om året. Portfolio kan inddrages sammen med elevplanen. Har skolen fastsat lokale principper for arbejdet med elevplaner? 79 % 21 % JA NEJ Beskriv kort, hvordan skolens lærere arbejder med elevplaner: Lærer/elevsamtaler går forud for arbejdet med den endelige elevplan Langt de fleste skoler har til samtalen udarbejdet forskellige selvevalueringsark til eleverne Lærerne i teamet omkring en klasse har ligeledes arbejdet med at beskrive elevens faglige og de fleste steder også elevens sociale udvikling. 25

26 På nogle skoler indgår alle fag i elevplanen. På andre skoler indgår alle fag ikke hver gang, men teamet skal sikre at alle fag i løbet af en årrække indgår i elevplanen. Det udmøntes konkret på en skole på den måde at dansk og matematik indgår i de 2 årlige elevplaner og de øvrige fag på skift efterår og forår. Det bemærkes flere steder at det er den løbende evaluering der er grundlag for elevplanen. På enkelte skoler foregår arbejdet med den endelige udformning på teammøder. Andre steder er det klasselæreren der gør elevplanen færdig til hjemsendelse, på baggrund af elevernes selvevalueringsark og lærernes elevbeskrivelser på status og opfølgning. Flere skoler arbejder med elektroniske elevplaner fx i SkoleIntra. Sammenfatning vedrørende de pædagogiske processer Skolerne i Randers Kommune arbejder med evaluering i meget forskelligt omfang. Det fremgår af nogle skolers beskrivelser at der er en systematik i arbejdet fra årsplanen med en evalueringsdel til den daglige undervisning med løbende evaluering, arbejdet med portfolio/logbog og videre til arbejdet med elevplanen. Det er positivt at mange skoler i arbejdet med elevplaner inddrager både de faglige og de personlige og sociale kompetencer. Elevernes inddragelse i undervisnings tilrettelæggelse synes i mindre grad at fremgå af skolernes beskrivelser, men kan muligvis indgå i lærer/elevsamtaler, og de aftaler disse samtaler resulterer i. Elevernes forskellige kompetencer og potentialer tilgodeses i det pædagogiske arbejde ved at flere skoler bl.a. arbejder bevidst med holddannelse ud fra forskellige principper i afgrænsede perioder. Forældreinddragelse prioriteres højt på alle skoler: Debataftener og formuleringer af gensidige forventninger til samarbejdet om og ansvaret for elevernes faglige udvikling og trivsel. Der er på alle skoler beskrevne rammer inden for hvilke samarbejdet finder sted; bl.a. i form af antal forældremøder og antal skole-hjemsamtaler. 26

27 Den specialpædagogiske bistand Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand? JA NEJ 76 % 24 % Beskriv principper/procedurer: Indsatsen kan være: forebyggende - generelt foregribende - i forhold til udvalgte elever der giver anledning til bekymring indgribende - i forhold til elever der har brug for en decideret specialpædagogisk indsats Generelt søges indsatsen at foregå i klassen, specielt på de yngre årgange. Faglig specialundervisning søger nogle skoler at lægge i forlængelse af skolens normalundervisning, men det kan give organisatoriske vanskeligheder. Konference m. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)er et forum for drøftelse af udvalgte elever Tæt samarbejde mellem lærer, skoleleder, resursecenter, PPR og forældre vægtes. Koordinatoren for specialresurserne nævnes som en central person for planlægning af indsatsen. Indsatserne drejer sig specielt om dansk og matematik: Prøvetagning i dansk og matematik Tidlig målrettet indsats. Mange af resurserne anvendes i indskolingen Sproglig opmærksomhed i børnehaveklassen Læse-, bogstav- og matematikkurser Særligt fokus på læsning mange skoler har læsevejledere, hvoraf nogle bl.a. arbejder med Læseløft og LUS (jf. afsnittet om evaluering) Lektiecafé er indført på en del skoler AKT-lærere/-pædagoger (Adfærd Kontakt Trivsel) indgår bl.a. i observationsforløb og yder sparring for kolleger. Hensigten er bl.a. at skabe øget trivsel for det enkelte barn og for klassen som helhed. AKT-funktionen søger at skabe udviklende fællesskaber for børn der har det svært, så de i videst muligt omfang kan rummes i normalklasser. Få skoler nævner specifikt it-baserede støttemuligheder til læsesvage, mens de pågældende fremhæver vigtigheden af at alle lærere og elever får mulighed for at udnytte de læringsmæssige potentialer der er ved at bruge it i undervisningen. En af de skoler der ikke lokalt har vedtaget principper, vurderer at specialundervisningsbekendtgørel- 27

28 sen suppleret med kommunale retningslinjer har udgjort en god principiel ramme og angivet hensigtsmæssige procedurer Specialklasser 14 skoler har specialklasser (42 klasser) Nedenstående skema er besvaret af disse skoler. Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand i specialklasserne? JA NEJ 71 % 29 % Beskriv principper/procedurer: Eleverne i specialklasserne deltager så meget som muligt i undervisningen i normalklasserne Passende faglige krav vægtes og der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger Hele fagrækken søges tilgodeset Forældresamarbejdet vægtes højt Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner/udviklingsplaner i samråd med PPR Sammenhæng mellem skole- og fritidsdel tilstræbes En enkelt skole nævner et øget frikvarterstilsyn Modtageklasser 3 skoler har modtageklasser. Hertil kommer 1 skole med et sprogstøttecenter der har en lignende funktion. 1 skole svarer at de har vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af modtageklasseundervisningen, mens 2 af de øvrige beskriver deres almindelige praksis. Beskriv principper/procedurer: Stor vægt på en strategi for udslusning til normalundervisningen. Der afsættes en plads til eleven i en almindelig klasse på skolen og der etableres et tilhørsforhold til denne klasse Elever skal efter højst 3 måneder deltage i timer i en almindelig klasse. Der er udarbejdet en vejledning til de lærere der modtager den udslusede elev i normalundervisningen 28

29 Modtageklasse for de ældste elever, har som mål at eleverne forberedes til videre skolegang i det danske uddannelsessystem. Der foretages løbende individuelle vurderinger med henblik på en undervisning der er tilpasset den enkelte elev Sprogstøttecenteret har fokus på elevernes dansksproglige kompetencer og tager udgangspunkt i deres tosprogede og tokulturelle baggrund. Sprogstøttecenteret er informerende og rådgivende over for det øvrige personale på skolen vedrørende dansk som andetsprog i faglige og sociale aktiviteter på skolen. Resurse/Specialcenterregi Tilbyder skolen supplerende undervisning i dansk som andetsprog i resursecenterregi? Hvis ja, har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen af undervisning i dansk som andetsprog? JA NEJ 30 % 70 % 71 % 29 % Beskriv principper/procedurer: Undervisningen foregår som støtte på klassen eller uden for elevernes undervisningstid, fx i lektiecafe. Forberedelse og efterbehandling af den daglige undervisning primært i fagene dansk og matematik. En skole har ansat en bosnisk lærer i 4 timer om ugen som har fokus på at hjælpe to-sprogede børn fagligt. Øver ofte forforståelse af faglige tekster. Sammenfatning af skolernes arbejde med den specialpædagogiske indsats Indsatsen kan være: forebyggende (generelt) foregribende (i forhold til udvalgte elever der giver anledning til bekymring) indgribende (i forhold til elever der har brug for en decideret specialpædagogisk indsats). Generelt søges indsatsen at foregå i klassen, specielt i de yngre årgange. Faglig specialundervisning søger nogle skoler at lægge i forlængelse af skolens normalundervisning. Samarbejde mellem lærer, skoleleder, resursecenter, PPR og forældre vægtes. Koordinatoren for specialresurserne nævnes som en central person for planlægning af indsatsen. Indsatserne drejer sig specielt om dansk og matematik. Lektiecafe er indført på en del skoler. AKT-lærere/- pædagoger (Adfærd Kontakt Trivsel) indgår bl.a. i observationsforløb og yder sparring for kolleger. Få skoler nævner specifikt it-baserede støttemuligheder til læsesvage. 29

30 I forhold til specialklasser Det er målet at eleverne i specialklasserne deltager så meget som muligt i undervisningen i normalklasserne. Passende faglige krav vægtes. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Hele fagrækken søges tilgodeset. Forældresamarbejdet vægtes højt. Der udarbejdes individuelle undervisningsplaner/udviklingsplaner i samråd med PPR. Sammenhæng mellem skole- og fritidsdel tilstræbes. Modtageklasse: En ud af de tre skoler med modtageklasser har udformet principper. Her lægges særlig vægt på, at eleverne efter 3 mdr. skal kunne deltage i timer i en almindelig klasse. I specialcenterregi: Undervisningen foregår som støtte på klassen eller uden for elevernes undervisningstid, fx i lektiecafé og retter sig primært mod dansk og matematik. 30

31 Sammenfatning af skolernes helhedsvurdering af det faglige niveau Indeværende afsnit sammenfatter på de gennemgående tendenser der kommer til udtryk i de enkelte skolers samlede vurderinger af det faglige niveau, som det fremgår af vedlagte bilag. Evaluering og faglighed Fokus på evaluering fremhæves af flere skoler som positivt fordi det har betydet at der også har været øget fokus på udvikling af fagligheden - den fagfaglige og den pædagogisk faglige. Elevplanen fremhæves af enkelte skoler som noget positivt fordi arbejdet hermed har givet et løft til fag som tidligere ikke har haft så megen opmærksomhed. Som led i arbejdet med udvikling af faglighed, bredt forstået, er der flere steder udarbejdet politikker på forskellige områder, fx: Læsning IT Overgange fra én afdeling i skolen til en anden, fx overgang fra indskoling til mellemtrin og fra mellemtrin til ældste trin Sundhed Trivsel Teamsamarbejde Teamsamarbejdet (klasseteam, årgangsteam, afdelingsteam og fagteam) fremhæves som en organisationsform der udfordrer den enkelte lærers faglighed på mange områder; bl.a. i forhold til elevernes læringsstile og i arbejdet med udvikling af portfolio. Efter- og videreuddannelse Skolerne vægter fagligheden højt og er opmærksomme på betydningen af linjefagsuddannede lærere. Lærernes faglige og pædagogiske engagement tillægges stor betydning. Deres interesse for efter- og videreuddannelse bekræfter dette engagement. Nye medier og IT i undervisningen er noget der medvirker til at forny og gennemgå egen undervisning og elevernes læring med nye briller. 31

32 Holddannelse Undervisningsdifferentiering som princip og arbejdet med holddannelse fremhæves som redskaber til at øge fagligheden. Holddannelse som organisationsform i såvel indskoling, mellemtrin og udskoling resulterer ofte i en faglig udvikling. Flere skoler peger på at resurserne til holddeling ikke er tilstrækkelige. Når skolen vil tildele eleverne ministeriets vejledende timetal i den enkelte fag, risikerer det at gå ud over timer til holddeling og specialpædagogisk bistand. Nogle skoler er opmærksomme på at der skal fokuseres mere på systematisk evaluering og arbejdet med holddannelse. Flere skoler nævner lektiecafé som en god løsning i arbejdet med at give nogle elever ekstra opmærksomhed og hjælp til skolearbejdet. Resursepersoner Resursepersoner (læsning, specialpædagogisk støtte og AKT (adfærd, kontakt og trivsel)) prioriteres højt og medfører nogle steder at behovet for specialpædagogisk indsats reduceres senere i skoleforløbet. Spredning af resursepersoner på mange personer praktiseres for at opnå mangfoldighed i teori og praksis. Flere steder er der øget behov for AKT-lærere i klasserne. Det forklares bl.a. som følge af færre resurser til det specialpædagogiske område. Efter kommunesammenlægningen er det særlig mærkbart at resurserne er blevet mindre til specialpædagogiske behov i de kommuner der er blevet sammenlagt med Gl. Randers Kommune. Samme problem med færre resurser i de omtalte kommuner gælder også tildelingen af deltimer. Afgangsprøver og faglige test Generelt er skolerne tilfredse med karaktererne ved afgangsprøverne og ligeledes resultaterne fra faglige test. Nogle fremhæver at de ligger over landsgennemsnittet ved afgangsprøverne. Motivation Enkelte skoler gør opmærksom på problemet med at fastholde motivation hos de ældste elever. Skole-hjemsamarbejde 32

33 Skole-hjemsamarbejdet vurderes generelt som positivt. På dette område er der alle steder vedtaget principper for samarbejdet. Enkelte skoler nævner bl.a. brug af brugertilfredshedsundersøgelser som dokumentation for kvaliteten af samarbejdet. 33

34 Specialskolerne i Randers Kommune Vesterbakkeskolen, Oust Mølle Skolen og Firkløverskolen Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og elevernes inddragelse i undervisnings tilrettelæggelse JA NEJ Har skolen vedtaget strategier og principper for de 100 % måder, hvorpå elevernes udbytte af undervisningen evalueres Beskriv strategi/principper eller plan for udarbejdelse af strategi/principper: Diverse forskellige pædagogiske og psykologiske tests udføres, også observationsbeskrivelser i samarbejde med psykologer og konsulenter anvendes som redskaber i evalueringen. På en skole evalueres elevernes udbytte hver 14. dag i samarbejde med forældrene og på min 2 årlige eksterne konferencer delagtiggøres de eksterne samarbejdspartnere. Holddannelse JA NEJ Har skolen fastsat skriftlige principper/procedurer for arbejdet med holddannelse? 33,3 % 33,3 % 33,3 % uoplyst Hvis ja, beskriv principper/procedurer og omfang: Graden af muligheder for elevaktiviteter på tværs af elevgrupper, undervisningshold og teams vil variere, men det tilstræbes, at tværgående aktiviteter prioriteres i det omfang, det pædagogisk er hensigtsmæssigt og praktisk muligt. Planlægningen af fælles forløb på tværs af elevgrupperne, undervisningsholdene og teamene retter sig således både mod de almindelige skolefag som de mere socialpædagogiske aktiviteter om eftermiddagene. 34

35 Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder beslutninger om anvendelsen af elevplaner JA NEJ Har skolen fastsat principper/procedurer for skole-hjemsamarbejdet? 100 % Beskriv kort principper/procedurer Ved optagelse på en af skolerne forpligter forældrene sig til udvidet forældresamarbejde med min. ugentlig kontakt/besøg på skolen herunder tæt/næsten daglig telefonisk kontakt. Hjemmebesøg, forældremøder, uddannelsesmøder, skole/hjemsamtaler, konferencer med elevens netværk benyttes som elementer i skole-hjemsamarbejdet. Forældrene inddrages som vigtige samarbejdspartnere mhp. et mere koordineret pædagogisk fællesskab med en gensidig respekt for hinandens forskellige vilkår og rolle. 2 årlige elevkonferencer med både forældre og eksterne samarbejdspartnere. Samarbejde omkring elevplaner, revisitation, skole-hjemsamtaler, forældremøder, forældrearrangementer, kontaktbøger, nyhedsbreve, tlf. kontakt. JA NEJ Har skolen fastsat lokale principper for arbejdet med elevplaner? 100 % Hvis nej, har skolen planer om at fastsætte lokale principper for arbejdet med elevplaner? Beskriv kort, hvordan skolens lærere arbejder med elevplaner: Der arbejdes ud fra en disposition udarbejdet på skolen. Planen foreligger i maj justeres løbende med endelig evaluering i maj. En skole udarbejder en udførlig elevplan efter opstart i skolen i et samarbejde mellem lærere, pædagoger og forældre. Elevplanerne bruges i hverdagen som et arbejdsredskab og kan løbende justeres i samarbejde med forældrene. Elevplanen indgår tillige i de min. 2 årlige eksterne konferencer. Elevplanen indeholder mål for fag kognitive, motoriske, sociale og personlige områder. Den specialpædagogiske bistand JA NEJ Har skolen vedtaget principper/procedurer for tilrettelæggelsen 66,6% 33,3% uoplyst af den specialpædagogiske bistand? Beskriv principper/procedurer: Da skolerne er specialskoler, arbejder de som helhed specialpædagogisk. På en skole arbejder man 35

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007

Kvalitetsrapport. Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Kvalitetsrapport Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Data fastsat ud fra Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter... 6 Helhedsvurdering af det faglige niveau... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010

Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for Nymarksskolen Kerteminde Kommune 2009/2010 Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/2010 - Kerteminde Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS FORORD SAMMENFATTENDE VURDERING... 3 2. PRÆSENTATION

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008

Kvalitetsrapport 2008 Kapitel 1: Indledning...2 Baggrund og formål...2 Proces og dokumentation...2 Rapportens overordnede vurdering og anbefalinger...2 Kapitel 2: Status på handlingsplanen for kvalitetsrapport 2007...5 Vurdering

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE RAMBØLL KOMMUNE Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 FOLKESKOLE 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Politiske visioner for skolevæsnet 5 1.2 Arbejdet med de kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Eggeslevmagle Skole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008 1

Kvalitetsrapport 2008 1 Kvalitetsrapport 2008 1 Folkeskolerne FORORD... 4 Beskrivelse af Skive Kommunes Skolevæsen... 4 Det fælles skolevæsen/netværk... 4 Børnekulturnetværk... 4 Musik... 4 Billedkunst... 5 Film og medier...

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen

Kvalitetsrapport. for Holbergskolen Kvalitetsrapport for Holbergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13. Hvidovre Kommune Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Børne- og Velfærdsforvaltningen

Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13. Hvidovre Kommune Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Børne- og Velfærdsforvaltningen Kvalitetsrapport for skoleåret 2012/13 Hvidovre Kommune Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Børne- og Velfærdsforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord - Skolen i forandring... 4 2. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013

Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 Kvalitetsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2012-2013 1 Indhold Forord 3 1. Opsamling og vurdering 4 2. Årets gang i skolevæsenet 8 2.1 Læringsgrundlaget 8 2.2 Aktionslæring i forlængelse af SAL

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2007/08

Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2007/08 Kvalitetsrapporten 2006/07 Fotografen På vej Fotografen På vej Tre Falke Skolen Christianskolen Sofus Franck Skolen Frederikskolen Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.

Kvalitetsrapport. 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn. Kvalitetsrapport 2006-2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning undervisning@faaborgmidtfyn.dk 1 Forord Denne rapport er Faaborg Midtfyn Kommunes første kvalitetsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Hashøjskolen 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 4 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet Struer Kommune 2008 Struer Kommune 20. oktober 2008 Endelig udgave Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 5 2.0 DET FAGLIGE NIVEAU... 5 2.1 Afgangsprøver... 6 2.2

Læs mere

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 180908 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2008 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere