Udkantsgymnasiet. Casebeskrivelse 3. Oversigtsdata. Gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkantsgymnasiet. Casebeskrivelse 3. Oversigtsdata. Gymnasiet"

Transkript

1 Denne casebeskrivelse indgår sammen med fem andre cases i et ledelsesprojekt som er iværksat af Gymnasiernes Bestyrelsesforening i Oplysningerne i casen stammer fra interviews med gymnasiets bestyrelsesformand, rektor, vicerektor, en inspektor, og to lærere (den ene tillidsmand og lærerrepræsentant i bestyrelsen, den anden en lærer ansat indenfor de sidste tre år) suppleret med oplysninger fra skolens hjemmeside, oversigt over fordeling af arbejds- og ansvarsområdet samt skolens strategiplan Ord og udtryk i anførselstegn angiver, at de stammer direkte fra interviewpersonerne. Casebeskrivelsen er forfattet af Marianne Abrahamsen, ph.d. og ekstern lektor på Syddansk Universitet. Bestyrelsesforeningens formand, Benny Dylander, har deltaget i projektets tilrettelæggelse og interviewbesøgene på gymnasierne. Casebeskrivelse 3 Udkantsgymnasiet Oversigtsdata Alder: Oprettet 1937 Bygninger: Udbygget i perioden 1970 til 2006 Uddannelser: Stx Budget: 26 mio kr i 2008, 27 mio kr i 2007 Elever: 350 Lærere: 36 Ledelse: Bestyrelse, rektor, vicerektor og to inspektorer Gymnasiet Sammen med byens rådhus knejser gymnasiet mellem den lille købstads lave bindingsværkshuse, hvor tiden synes at være præget af ro. Indgangspartiet til skolen gør heller ikke meget stads af sig, men som fremmede besøgende blev vi venligt indfanget af en medarbejder et signal om, at vi er på en skole, hvor alle kender hinanden, og hvor man tager vare på hinanden og på fremmede på skolen. Vi er kommet ind på et mindre gymnasium i ét af landets udkantsområder. Skolen blev oprettet i 1937, er udbygget i forskellige faser - og fremstår med

2 lyse og velholdte rammer om byens almene gymnasieuddannelse. Byen ligger i et område, der er præget af et lavt uddannelsesniveau, affolkning af unge og tilflytning af ældre. Skolens økonomiske rammer ligger over landsgennemsnittet, idet skolen har status som udkantsgymnasium, og idet amtet forud for selvejet ønskede at bidrage til at hæve områdets uddannelsesniveau ved at forkæle skolen økonomisk. Skolen har fået den fireårige udligningsordning forlænget, således at tilskuddet reduceres over fem år. Personalemæssigt har der været løbende udskiftninger, og nye lærere er blevet integreret smidigt gennem en mentorordning. Skolens placering langt fra de store universitetsbyer har dog vanskeliggjort rekruttering og fastholdelse af nye lærerkræfter. Fagligt-pædagogisk har skolen været præget af fagligt orienterede, meget ansvarlige lærere. Som en slags forberedelse til gymnasiereformen har skolen har kørt et forsøg over seks år, inspireret af Udviklingsprogrammet for ungdomsuddannelserne fra 1999, med tværfagligt projektarbejde i 1-3.g og medtællende karakter på studentereksamensbeviset. Det har betydet, at lærerne havde øvet sig på teknikkerne og havde et godt fagligtpædagogisk beredskab, da gymnasiereformen trådte i kraft i Organisationsstrukturen var før selvejet den traditionelle flade struktur. Rektor stod som den øverste administrative og pædagogisk ansvarlige. Inspektorerne stod for hvert sit sagsområde, med ledende inspektor som ansvarlig for det økonomiske og planlægningsmæssige område. Pædagogisk Råd fungerede som besluttende i forhold til de fælles organisatoriske forhold, og lærerne i forhold til deres egen undervisning. Omstilling Efter gymnasiereform og overgang til selveje har skolen ikke foretaget strukturelle ændringer. Den flade struktur er kørt videre dog med nødvendige udvidelser af sagsområderne. Med bestyrelsen som nyt element er der foretaget en klargørelse af den vertikale arbejdsdeling, således at bestyrelsens ansvar ligger på det strategiske niveau, rektors på det strategiske og taktiske niveau, og lærernes på det praktiske niveau. Ledelsesstruktur De forskellige sagsområder er fordelt på de fire personer i ledelsen ud fra deres erfaring og interesse for områderne, samt efter hvem der havde luft. Rektors hovedområde er strategioplæg til bestyrelsen samt kommunikation internt og eksternt, økonomi, personsager (såvel lærersom elevsager) og pædagogisk ledelse, her forstået som den tværgående ledelse der bygger på besøg i undervisningen. Gennem sin detaljerede viden om skolen er rektor tæt knyttet til den daglige drift på så at sige alle områderne. 2

3 Rektor Vicerektospek- Intor 1 Inspektor 2 Sekretær 1 Sekretær 2 Stedfortræder for rektor + GAS-system, årsopgørelse + Budget/regnskab/årsopgørelse + Mdt.eksamen, -årsprøve, eks.beviser + Skr.eksamen, - årsprøver, terminsprøver + + Sygeeksamen + Almen studieforberedelse + projektfoldere + Almen sprogforståelse + Naturvidenskabeligt grundforløb + + Team + 3gSRO.3gAT gAT gSRO Intro, studieture, Kbh.tur + Time-fagfordeling + Forsømmelser + + Lærerforsamlinger + + Gæsteelever + Pædagogisk udvikling Nye lærere/intern vejledning + Kontakt til skoler + Studievejledere, vejledning, frafald + Mentorordning for elever + Valgfagsorientering + Studieretningsvalg + + Målsætning og værdigrundlag + + Skemalægning + UV planlægning, flex, projekter mv. + Daglige skemaændringer, vikarer mv. + + (+) Lektieværksted/specialundervisning + Fronter, Lectio + EDB sikkerhed + Boginspektor, bøger, papir + + Forældremøder, orienteringsmøder + Besøgsdage, brobygning + + AV-inspektion, kopi budget/regnskab + + Information, internt og eksternt + (+) Webmaster + DocuNote + Nyt fra gymnasiet (årsskrift) + + Ugebrev, kalender og årsplan (+) + Team Danmark + Elevarrangementer + Udlån af lokaler + Koordinering af skr. opgaver + Økonomi-, edb-udvalg + Kompetenceudvalg + Evaluering/udvikling + Støtteforening/gamle elever + + Regskabsinstruks, revisor + + Løn + + Oversigt 3.1, Fordeling af arbejds-og ansvarsområder Udkantsgymnasiet (GBF 2009) Bogholder 3

4 Dog har selvejet betydet, at rektors hovedfokus har flyttet sig over på skolens økonomi, idet økonomitænkningen i forbindelse med tilpasningen til landsgennemsnittet - skal ændres fra at tænke økonomi som budgetopfyldelse, dvs anvendelse af tildelte midler inden for hvert budgetår, til nu at tænke økonomi som balance mellem indtægter og udgifter på længere sigt. Vicerektor varetager den daglige økonomistyring, står for planlægning og for hele IT-området. Skolen indgår i et administrativt fællesskab på regionsplan. De to øvrige inspektorer har ansvaret for studieretninger, team, pædagogisk udvikling, undervisningsmidler og kommunikation, eksternt og internt samt som noget nyt MUS-samtaler. Organisationsstrukturen. Skolen har de faste lovpligtige udvalg: samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg og Pædagogisk Råd. Nye fora Skolen har et fast økonomiudvalg og har oprettet et nyt udviklingsudvalg, som skal tematisere den pædagogiske diskussion på tværs af fagene. Derudover er strukturen overvejende ad-hockratisk. Rektor udtrykker det ved, at initiativretten er uddelegeret, dvs at der løbende nedsættes udvalg i forhold til de problemer der dukker op, enten fra ledelses- eller fra lærerside. Eksempelvis er der nedsat et kompetenceudvalg, et evalueringsudvalg (til diskussion af ledelsens oplæg), et vejledningsudvalg (diskussion af balancen mellem elevautonomi og lærerindgriben). Udvalgene består af de lærere, som har lyst til at være med i arbejdet, ofte sammen med en ledelsesrepræsentant. Formålet med denne struktur er som rektor ser det - at få tingene igennem Pædagogisk Råd, så vi kan opnå konsensus om, hvor vi går hen. For ham er det væsentligste, at denne konsensus er til stede, og at der derved eksisterer en oplevet legitimitet i forhold til beslutninger i organisationen, frem for at ledelsen trækker i en bestemt retning. En mærkbar ændring er dog, at hvor forarbejdet til diskussionerne i Pædagogisk Råd tidligere blev gjort i udvalgene, gøres forarbejdet nu overvejende af ledelsen. Rektor har med den nuværende skolestørrelse ikke planer om at ændre strukturen. Strategiplan Hvilke mål og hvilke strategier er det, som denne struktur skal understøtte? Mål og strategier Strategiplanen er blevet udarbejdet af rektor gennem sparring i ledelsesgruppen og diskuteret over tre møder med lærerne, inden den er forelagt bestyrelsen. 4

5 Baggrunden for skolens strategi kan beskrives som dødstruslen. Skolens placering i et udkantsområde med en lav gymnasiefrekvens og en ungdomsårgang, der i størrelse falder med en tredjedel i de næste fem år, betyder, at tiltrækning af elever fra området og fra områdets andre gymnasier samt fastholdelse af disse elever, er et livsnødvendigt mål for skolens aktiviteter. Skolens første strategiplan fra foråret 2008 er derfor en italesættelse af det overordnede i forhold til overlevelse med henblik på at blive ét af de gymnasier i området, som vil bestå. Den er indadtil rettet mod elevtilfredshed. Det drejer sig fx om gode skemaer, ikke mindst i forhold til områdets busplaner, speciel omsorg for den enkelte elev, både studiemæssigt (mhp gode eksamensresultater) og personligt, samt fastholdelse af de nye lærere. Udadtil er strategien at sikre skolens omdømme - også udover skolens nærområde - både for at tiltrække elever og lærerkræfter, for at dyrke personlige netværk, også med områdets erhvervsliv, og for at sikre de institutionelle netværk gennem tæt kontakt til områdets folkeskoler og gennem konferencer på tværs af områdets uddannelser. Reaktioner Hvordan fungerer dette i praksis, og hvilke udfordringer i forhold til selveje og struktur ser de interviewede? Alle de interviewede oplever, at der med selvejet er sket et skift fra at skolens aktiviteter indgik i en uddannelsespolitisk tænkning, til at økonomi og administration nu er blevet det styrende. Det er de økonomiske krav og de udefra kommende forpligtelser, informationsbehandling, ressourcestyring og rapportering, der belaster både ledelse og lærere på bekostning af medarbejderudvikling og -pleje. Ellers ser de interviewede selvsagt forskelligt på forholdene. Bestyrelsesformanden er forhenværende leder inden for forvaltning af uddannelsesområdet, og han ser sin rolle som bestyrelsesformand herudfra. Bestyrelsens og rektors områder er klart afgrænsede i forhold til hinanden: bestyrelsen holder sig på det strategiske plan, og arbejdet med strategien er underordnet den primære opgave: at sikre elevtilgangen for at skabe en fornuftig økonomi. Herudfra fokuserer bestyrelsen sit arbejde på at skabe synlighed i lokalområdet. Formanden udtrykte konkret, at skolen skal gøre sig attraktiv for at fremhæve sin profil som et lille gymnasium, der kan tilbyde de bedste lokaleforhold og som fungerer med tryghed, omsorg og kvalitet som de bærende værdier ikke mindst fordi disse værdier er væsentlige i et område der er uddannelsesfremmed. Formanden udtrykte tilfredshed med skolen og rektor. Han har drøftelser med rektor ca. hver anden uge, hvor han bliver orienteret og fungerer som sparringspartner. Bestyrelsen oplever lærernes holdning som positiv i retning af, at de opfatter bestyrelsen som nogen der passer godt på skolen. Bestyrelsen lægger stor vægt på, at repræsentanter for eleverne aktivt inddrages i arbejdet med at profilere skolen. 5

6 Lærerne er ligeledes glade for skolens størrelse, idet de oplever den som præget af tillid, få høvdinge og tæt social kontakt og respekt i kollegasamarbejdet. De anerkender bestyrelsens opgaver på det strategiske niveau, herunder at den skal lægge de lange spor ud - og at det i øvrigt er bedst hvis man ikke mærker den, og vi kan gøre som vi vil. Økonomistramningerne slår i lærernes opfattelse negativt igennem i forhold til, at der er for mange elever i klasserne (30) og at der er for meget fokus på at fastholde dem for enhver pris, i stedet for måske at anbefale nogle at det er bedst for dem selv at finde en anden uddannelse ud, så det ikke går ud over klassens andre elever. Deres ansvar over for skolen som helhed er dobbelttydig. De føler et individuelt ansvar over for skolens strategi om overlevelse. De vil gerne gøre sig umage for at levere en god undervisning og tage sig godt af eleverne. Samtidig er deres ansvar over for skolefællesskabet svagt, idet de ofte kun deltager i møder eller i skolens fællesarrangementer hvis der er mødepligt. Dels mangler de mentalt overskud på grund af de mange skemaer, og de mange ændringer hele tiden, dels opfatter de skolen som en arbejdsplads, udtrykt ved at vi her for at undervise og endelig begrunder de mere generelt det svage ansvar med, at de som akademisk arbejdskraft er på i døgndrift for at følge med i deres fag og i begivenheder i verden. De efterlyser, at skolen i dagligdagen har en strategi, der retter sig i lige så høj grad mod skolen som en arbejdsplads for personalet og ikke kun for eleverne med andre ord: bedre personalepleje i retning af at reducere kompleksiteten i lærerarbejdet. Ledelsen Inspektorerne er som udgangspunkt meget tilfredse med uddelegeringen af ledelseskompetence inden for deres respektive område, ligesom afholdelse af MUS-samtaler ses som et positivt tiltag over for lærerne, om end deres ledelseslegitimitet naturligt nok - endnu ikke anerkendes på linje med rektors. De oplever i omstillingen meget store krav om overblik i forhold til at tænke strategi, lærertimer og pædagogik sammen. De vurderer, at det kræver en meget højere grad af lodret og vandret kommunikation end den, der er til stede i organisationen. Med den valgte struktur er der for meget personlig viden, som forbliver tavs viden dvs som ikke kommunikeres tilstrækkeligt ud i ledelsesgruppen, hvilket gør systemet både unødigt kompliceret og sårbart. Der efterlyses en bedre systematisering af opgaveområderne, klare jobbeskrivelser af de enkelte funktionsområder og aktiviteter samt dokumentation for de opsamlede erfaringer. Mht den interne kommunikation i organisationen ser inspektorerne et behov for en bedre kommunikation til lærerne, især i forhold til skolens strategi. Det drejer sig om at opnå en større bevidsthed hos lærerne om, 6

7 hvad skolens profil egentlig er, dels i forhold til hvad den betyder for elevsøgning og elevtyper, og dels hvilke konsekvenser den valgte profil har for den enkeltes undervisning og øvrige aktiviteter, Rektors overordnede mål for skolen er, som han udtrykker det: at drive en skole for at hjælpe de unge i området op og væk og gerne tilbage igen. Dette mål er vigtigere end at skabe innovation. Han ser skolens største udfordring lige nu som evnen til fortsat at kunne skaffe arbejdskraft til skolen og at kunne fastholde den i området. Bestyrelsessamarbejdet oplever rektor udelukkende positivt. 7

Gymnasieledelse set indefra

Gymnasieledelse set indefra Gymnasieledelse set indefra Gymnasiernes Bestyrelsesforening Den praktiske tilgang, side 2 Case 1, Koncerngymnasiet, side 4 Case 2, Det store gymnasium, side 11 Case 3, Udkantsgymnasiet, side 18 Case 4,

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser

Intern kommunikation. kortlægning og strategidannelse. Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Intern kommunikation kortlægning og strategidannelse Støttet af GL-projektet Attraktive arbejdspladser Herlev Gymnasium og HF 2010 2011 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mål for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune

Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune FØLGEFORSKNINGSRAPPORT 2011 Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune Projekt A: Inklusionsformidleruddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis Projekt B: Det Pædagogiske

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW

Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW Status på efterskolernes inklusionsarbejde HUI LI MARIA SOLTAUW SEPTEMBER 2013 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Anbefalinger... 3 Baggrund... 3 Indledning... 4 Metode... 4 Analyse... 5 1. Analysedel - Tilgang

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6

1. Indledning. 2. 2. Rekruttering og ansættelse. 3. 3. Samarbejde og organisation.. 4. 4. Trivselspolitik 6 Personalepolitik for Indhold Gammel Hellerup Gymnasium 2008 1. Indledning. 2 2. Rekruttering og ansættelse. 3 3. Samarbejde og organisation.. 4 4. Trivselspolitik 6 5. Kommunikations-, informations- og

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Noter fra. Strategiseminar. 4.-5.oktober 2012 Rørvig Centret

Noter fra. Strategiseminar. 4.-5.oktober 2012 Rørvig Centret Noter fra Strategiseminar 4.-5.oktober 2012 Rørvig Centret INDHOLD Resumé... 3 Indledning rammerne for seminaret... 4 Oplæg ved Tove Kruse... 5 Oplæg ved Claus: Roskilde Katedralskole 2012, SWOT oversigt...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000

Skoleledelse. Danmarks Lærerforening 2000 Skoleledelse Danmarks Lærerforening 2000 Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 Indledning s. 4 Ledelse i fremtidens folkeskole s. 5 - Ledelsens tolkning af loven og udfordringerne s. 5 Ledelse og skolevæsen

Læs mere

Sårbare unge på efterskole

Sårbare unge på efterskole Sårbare unge på efterskole Rapport udarbejdet af Annette Vilhelmsen og Ulla Højmark Jensen på grundlag af undersøgelse foretaget af Elisabeth Berg, Sønder Nærå Fri- og Efterskole 1 2 Indhold Forord...

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

FOKUS afsluttende rapport

FOKUS afsluttende rapport FOKUS afsluttende rapport FOKUS det er så positivt. Man falder hurtigt til ro (FOKUS elev pige) Indhold 1. Indledning og læsevejledning 2. Hvad er fokus? 2.1. Beskrivelse af målgruppen 2.2. Beskrivelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere