Ressourceregnskab Rysensteen Gymnasium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceregnskab 2014-2015. Rysensteen Gymnasium"

Transkript

1 Ressourceregnskab Rysensteen Gymnasium 1

2 Ressourceregnskab Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resume 4 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 5 Rysensteens profil Global Citizenship Programme Ansøgertal Elevernes begrundelser for og årsager til at søge Rysensteen Elevernes tilfredshed med overgangen fra grundskole til gymnasium Aldersprofil for lærere pr. 1. august Årets uddannelsesmæssige resultater 10 Antal elever og klasser fordelt på studieretninger Antal studenter og studenter med 5 A-fag Eksamensresultater Eksamensresultater for AT og SRP Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference Deltagere i skolens talentprogram 3.g ernes planer for videregående uddannelse Optagelsestal på videregående uddannelser for Rysensteen Gymnasium 2014 Gennemførelsesprocent og elevfrafald Nettogennemførelsesprocent pr. årgang påbegyndt STX på Rysensteen Gymnasium Frafald alle årgange; samlede tal pr. skoleår Afgivne elever for årgang fordelt på videre forløb Produktivitet 4. Årets økonomiske resultater - årsregnskabet Uddannelseskvaliteten 29 Tilfredshed samlet set med gymnasieforløb på Rysensteen Elevernes syn på Global Citizenship Programmet Arbejdsbelastningen samlet set Arbejdsbelastningens fordeling Undervisningens kvalitet Aktiviteter uden for undervisningen Almen studieforberedelse Studieretningsprojektet Uddannelsens formål det studieforberedende og det almendannende 2

3 Elevfravær 6. Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder 37 Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar Styrkelse af Rysensteens organisatoriske ramme Den konkrete organisation Global Citizenship Program: et overblik over indsatsen GCP: økonomi Evaluering af skolens otte udvalgs handleplaner for Bilag til udvalgenes arbejde 46 Vejledningsudvalget Internationaliseringsudvalget Talentudvikling Almen Didaktik CAT SAFT 3

4 1. Indledning og resume Det er anden gang, at vi samler årets resultater i denne form for ressourceregnskab. Formålet har været at samle resultater for en række centrale parametre og dermed give overblik over udviklingen på Rysensteen Gymnasium. Ressourceregnskabet viser, at søgetallet sommeren 2015 er steget betragteligt (ca. 25%) fra et i forvejen højt niveau, og sammen med en underkapacitet i Fordelingsudvalg Centrum har det været årsagen til, at vi har valgt at oprette 13 1.g klasser i skoleåret Ligesom sidste år angives skolens generelle ry, fagsammensætningen på studieretningen og Global Citizenship Program som væsentlige årsager til at søge os. Godkendelsen som profilskole på baggrund af vores Global Citizenship Program har medført 102 ansøgninger om optagelse i henhold til profilen, af disse har vi optaget 88, og 76 af disse ville ikke være blevet optaget på baggrund af afstandskriteriet. Vores samlede karakterniveau i en årrække har været støt stigende, i år er niveauet stabilt i forhold til sidste år. Sammenligner man med landsgennemsnittet, ligger vi langt over, og de seneste år har vi desuden det højeste gennemsnit i landet. I 2014 med et gennemsnit der ligger 1,4 karakterpoint over landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet steg fra 2014 til 2015 fra 8,6 til 8,8, og her kender vi endnu ikke landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet for SRP og AT faldt fra ca. et halvt karakterpoint - men fra et meget højt niveau. I 2015 steg gennemsnittet for AT til 10,3, og er dermed det højeste vi har haft, og gennemsnittet for SRP steg til 9,4, hvilket svarer til det hidtil højeste niveau i Det høje faglige niveau understøttes af et studieretningsudbud, som giver mulighed for stadig flere studenter med fem A-niveau fag, dog gælder det at andelen af studenter med fem A-niveau på Rysensteen ved sommereksamen 2015 (24%), stort set svarer til landsgennemsnittet for 2014 (22%). De gode resultater fra studentereksamen viser sig også at blive omsat til både intentioner om lange videregående uddannelser hos nuværende 3.g elever og til en meget høj optagelsesprocent på universiteter for tidligere dimitterede studenter. Det er også iøjnefaldende, at der er sket en stigning på over 50% i antallet af elever, der har deltaget i skolens talentprogram, så der nu er 346 deltagende elever (samme elev kan deltage flere gange). Det høje faglige niveau hænger naturligvis også sammen med, at vi tiltrækker et elevklientel med god karaktermæssig og socioøkonomisk baggrund. Når man opgør den socioøkonomiske referencekarak- 4

5 ter fremgår det, at vores elever, med en difference på 0,0 mellem faktisk karakterniveau og socioøkonomisk referencekarakter, klarer sig lige så godt som elever med en tilsvarende baggrund i resten af landet. Som sidste år kan vi fastholde et generelt tilfredsstillende fraværsniveau og ikke mindst frafaldsniveau. 3.g ernes evaluering af uddannelsens kvalitet tegner et billede af tilfredse elever, både når det kommer til den generelle tilfredshed med gymnasieforløbet og med undervisningens kvalitet. Også tilbuddene uden for skoletid og forløbet omkring studieretningsprojektet er der stor tilfredshed med. Billedet af elevernes tilfredshed med GCP s evne til at leve op til sit formål er lidt blandet. 25% er decideret negative, 29% decideret positive og en stor gruppe på 44% mener at det i Nogen grad lever op til sit formål. Ligesom sidste år rettes der størst kritik mod arbejdsbyrden, som af ca. halvdelen af 3.g erne angives som for hård, og også fordelingen af arbejdsbelastningen kritiseres. For begge deles vedkommende gælder det dog, at resultatet i 2015 er marginalt bedre end resultatet i I denne udgave er en lidt uklar periodisering, idet vi egentlig færdiggør rapporten omkring slutningen af skoleåret og dermed ikke har alle aktuelle tal fra skoleåret s afslutning. Vi har taget nogle af de centrale tal som eksempelvis karaktergennemsnit fra sommereksamen 2015 med, derfor gælder det at for en række af tallene i denne rapport er både 2014 og 2015 tallet nyt i forhold til sidste års ressourceregnskab. Vi vil næste år forsøge at lave en mere hensigtsmæssig periodisering, så ressourceregnskabet afspejler en helt aktuel tilstand. Som sidste år gælder det, at de data som stammer fra en spørgeskemaundersøgelse, er skaffet ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse for alle skolens elever. Spørgeskemaet er blevet besvaret med en lærer i et modul, så den smule frafald, der har været, kan alene tilskrives, at nogle elever har været fraværende i det pågældende modul. Det må derfor opfattes som ganske pålidelige data. 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil I dette kapitel beskrives indledningsvist skolens uddannelsesmæssige profil herunder undervisernes aldersprofil. Derefter undersøges elevansøgernes antal og begrundelser for at søge ind på skolen. Endelig undersøges elevernes tilfredshed med deres overgang fra grundskolen til Rysensteen Gymnasium. 5

6 Rysensteens vision Skolens vision, som blev skabt tilbage i 2008, er udgangspunktet for alle tiltag og strategier på Rysensteen Gymnasium, og indeholder følgende fire hjørnesten: Viden Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner Læring Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære Demokrati Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og medindflydelse Fællesskab Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed med plads til at forme sig selv sammen med andre i en intens atmosfære, der gør det spændende at lære Rysensteens værdigrundlag Rysensteens værdigrundlag lyder: På Rysensteen Gymnasium vil vi sikre et åbent og demokratisk miljø i en hverdag med fokus på faglig fordybelse inspireret af nysgerrighed og engagement. Ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden er forudsætningerne for et undervisningsmiljø til gavn og glæde for alle. Vi vil fastholde klassen som fagligt og socialt samlingspunkt og sikre progression i udviklingen af de faglige, studieforberedende og personlige kompetencer, både i de enkelte fag og i de tværfaglige projekter. Vi vil være åbne overfor den udvikling der er i samfundet og i verden, både når det handler om at søge inspiration til det daglige arbejde på skolen, og når vi tager på ekskursioner, udvekslingsrejser og studieture. Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til alle, derfor lægger vi vægt på, at de formelle demokratiske beslutningsstrukturer er tydelige. 6

7 Endelig lægger vi vægt på at opretholde en fordomsfri dialog, som skaber et åbent og ligeværdigt forhold mellem alle på skolen, og således er forudsætningen for et både fagligt og socialt godt miljø på skolen. Derudover har vi, i skoleåret , drøftet en række nye værdier, som vi fastholde og fremme. Efter en proces med drøftelser i HHF og lærerkollegiet blev det besluttet at værdierne skulle være: nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed - i daglig tale husket som NORA. Se mere i afsnittet om Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar. Rysensteens profil Global Citizenship Programme Rysensteen Gymnasium har etableret en skarp international profil, som betegnes Global Citizenship Programme eller Medborgerskab og Verdensborgerskab. Programmet er et særligt omdrejningspunkt for almendannelsen og udvikler elevernes medborgerskabs- og internationale kompetencer, hvilket styrker deres muligheder for at begå sig i en stadig mere kompleks globaliseret verden. Der er både tale om at udvikle kompetencer til at handle som ansvarlige verdensborgere med øje for kulturelle forskelligheder, og om at stimulere til studier og arbejde i udlandet. Profilen bygger på det stærke elevengagement, der har hersket gennem mange generationer af gymnasieelever på skolen, og som har skabt en medindflydelseskultur, hvor ikke mindst et markant samfundsengagement i dag gør sig gældende. Profilen søger at stimulere og udbygge dette engagement og skaber et særligt læringsmiljø, hvor samfundsengagerede unge har muligheder for at arbejde inden for rammerne af et demokratisk laboratorium med et globalt udsyn. I skoleåret godkendte undervisningsministeriet vores ansøgning om at blive profilgymnasium, og blåstemplede dermed vores indsats som noget ekstraordinært; dermed er Rysensteen landets tredje profilgymnasium. Ansøgertal Alle Overliggere fra sidste års ansøgning Eksklusiv overliggere Heraf ansøgere i henhold til GCP-profil

8 Efter et svagt faldende søgetal i 2013 og 2014 er søgetallet i 2015 steget ret markant, og det har, sammen med en generel underkapacitet i Fordelingsudvalg Centrum, været en medvirkende årsag til, at vi valgte at oprette 13 nye 1.g klasser. Og som det fremgår har 102 søgt os med henvisning til vores nu godkendte profil, og af disse er 88 blevet optaget. De 12 af disse 88 ville dog være blevet optaget i henhold til afstandskriteriet under alle omstændigheder. Så vi har altså optaget 76 elever i henhold til profilansøgninger, som ikke ville være kommet ind uden vores profilgodkendelse. Elevernes begrundelser for og årsager til at søge Rysensteen Eleverne har kunnet sætte flere krydser. Det fremgår af grafen, at skolens ry er den vigtigste årsag til at søge ind på Rysensteen, derefter følger fagsammensætningen i studieretningen. Interessant er det også, at skolens internationale profil med GCP har været en afgørende faktor for 12% (i meget høj grad), for 26% (i høj grad) og for 31% (i nogen grad). Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til 2014-undersøgelsen. 8

9 Elevernes tilfredshed med overgangen fra grundskole til gymnasium Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med overgangen fra folkeskolen til gymnasiet både fagligt og socialt. Der er ganske få egentlig utilfredse, men der er en lille negativ tendens til en forskydning på ca. 5 procentpoint fra I meget høj grad og til de lidt mindre tilfredse kategorier fra 2014 til Aldersprofil for lærere pr. 1. august 2014 Alder/år I alt Skoleår Antal / 2014 Procentdel af antal samlede undervisere 1,2% 5,8% 16,3% 31,4% 15,1% 9,3% 1,2% 5,8% 8,1% 3,4% 2,3% / 2015 Antal Procentdel af antal samlede undervisere 1,1% 5,4% 14% 24,7% 22,5% 12,9% 3,2% 3,2% 7,5% 4,3% 1,1% - Som det fremgår har vi et relativt ungt lærerkollegium med en stor koncentration i aldersgruppen mellem 30 og 45 år. Derudover er det bemærkelsesværdigt at vi sommeren 2015 fastansatte 15 nye lærere. 9

10 3. Årets uddannelsesmæssige resultater I dette kapitel beskrives indledningsvist skolens klasser og studieretninger, elever og studenter herunder studenter med 5 A-fag. Herefter undersøges skolens eksamensresultater opgjort på årskarakterer, eksamenskarakterer og karakterer for SRP og AT. Dernæst undersøges studenterne fra Rysensteens optagelse på videregående uddannelser, 3g-elevernes uddannelsesplaner og alle elevers gennemførelsesprocent og frafald i løbet af uddannelsen. Endelig undersøges en række økonomiske effektivitetsberegninger. Se tabeller på de følgende sider 10

11 Antal elever og klasser fordelt på studieretninger Studieretning Fag Musik Drama Drama/supersprog Drama m. Ty/Fr Global Global m. KI Global m. Fr Global m. Fr + Ng Supersproglig Global m. MA Biotek Science m. Fy Science m. FY Krop og kultur MU, EN, Sa EN, SP, Dr EN, SP, Dr / EN, SP, Fr EN, SP, Dr m. Ty/Fr SA, EN, Ma SA, EN, Ma m. KI SA, EN, Ma m. Fr SA, EN, Ma m. Fr + Ng EN, TY/FR, m. Sp + la SA, EN, MA MA, BT, Fy MA, Fy, Ke MA, FY, Ke SA, Ma, Id a 2012a, 2012s 2013a, 2013s 2014a b b b 2014b c, 2012c, 2013c, 2014c, 2014s, 2011w 2012w 2013w 2014w d 2012d 2013d 2014d e e 2013e 2014e s u 2013u 2014u x 2012x 2013x 2014x y 2012y y 2014t, 2014y z 2012z 2013z 2014z 11

12 Som det fremgår har den store søgning mod vores samfundsfagligt orienterede studieretninger resulteret i en overvægt i oprettelsen af dem. Det fremgår ligeledes af tabellen, at Rysensteens studieretningsudbud har været relativt stabilt gennem de seneste år. 12

13 Antal studenter og studenter med 5 A-fag Klasser A B C D E S U W X Y Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Z Antal studenter Elever m. 5 A-fag Ekstra elever I alt 2 (2007z) 1 (2008y) Antal studenter Elever m. 5 A-fag Antal studenter Elever m. 5 A-fag Som det fremgår er antallet af studenter med fem A-niveau fag stigende. Den kraftige stigning de seneste år skyldes at vi har to hele studieretninger med fem A-niveau fag. På landsplan gælder det ifølge 13

14 UVMs opgørelse, at 22% af studenterne får bonus for fem A-niveau - for Rysensteen er det tal 24%, dvs. stort set på niveau med resten af landet. 14

15 Eksamensresultater Klasse Type SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks Eks A B C D E S U W Årskarakter 7,8 8,0 8,8 8,8 7,8 7,7 7,4 7,9 Eksamenskarakter 8,3 8,8 8,2 8,0 8,8 7,9 9,0 7,3 9,2 7,2 8,2 Årskarakter 6,6 7,1 7,1 7,4 7,9 8,3 6,7 7,0 Eksamenskarakter 7,3 7,7 8,7 7,0 7,6 7,3 8,1 8,4 9,3 6,9 8,2 Årskarakter 7,6 7,7 7,2 7,4 7,9 8,0 9,0 9,3 Eksamenskarakter 8,0 7,8 8,3 7,0 8,4 7,7 8,2 7,6 8,8 8,7 9,5 Årskarakter - - 8,3 8,2 7,9 8,2 8,1 8,2 Eksamenskarakter 8,6 8, ,2 9,2 7,8 9,3 7,9 8,7 Årskarakter ,1 8,8 Eksamenskarakter ,7 9,3 Årskarakter ,0 8,7 8,3 8,4 Eksamenskarakter 9, ,7 8,7 8,2 9,0 Årskarakter Eksamenskarakter Årskarakter 8,1 8,1 7,9 8,0 8,0 8,2 8,4 8,8 Eksamenskarakter 8,4 8,2 8,4 7,8 8,9 8,3 8,2 7,9 8,9 8,1 9,5 7,7 8,3 7,6 8,8 9,1 8,4 8,3 8,7 9,0 9,7 8,6 8,3-9,8 8,8 9,0 Årskarakter 8,5 8,4 8,8 8,7 9,2 8,8 8,5 8,7 X Eksamenskarakter 8,4 8,6 9,0 7,5 8,2 7,6 8,6 8,4 9,4 7,4 9,2 8,3 8,6 15

16 Årskarakter 8,3 8,2 8,2 8,1 9,4 9,5 9,6 9,2 Y Eksamenskarakter 8,2 8,3 9,4 7,9 8,3 8,0 8,7 8,9 9,8 8,6 8,8 8,7 9,1 Z Alle klasser Årskarakter 7,5 7,5 8,3 8,1 8,3 8,1 7,7 8,2 Eksamenskarakter 7,9 8,5 8,4 7,0 8,4 8,5 9,1 6,9 8,7 8,0 9,3 Årskarakter 7,8 7,9 8,1 8,1 8,4 8,4 8,3 8,5 Eksamenskarakter 8,1 8,3 8,7 7,5 8,4 7,9 8,6 8,0 9,1 8,0 8,7 8,7 8,2 8,6 8,8 Landsgennemsnit - - 7, , , ,2 - Af tabellen fremgår det, at vores samlede karakterniveau i en årrække har været støt stigende og i år er niveauet stabilt i forhold til sidste år. Sammenligner man med landsgennemsnittet ligger vi langt over, og de seneste år har vi desuden det højeste gennemsnit i landet. I 2014 med et gennemsnit på 8,6 der ligger 1,4 karakterpoint over landsgennemsnittet. For 2015 ved vi også allerede nu, at vi havde et samlet gennemsnit på 8,8 og dermed også det højeste gennemsnit nogensinde - men nogenlunde på niveau med de to foregående år. 16

17 Eksamensresultater for AT og SRP Klasse A B C D E S U W X Y Z Alle klasser gennemsnit Landsgennemsnit Eksamens type Eksamensresultat Eksamensresultat Eksamensresultat Eksamensresultat Eksamensresultat AT 9,3 10,3 9,4 8,8 10,3 SRP 9,6 9,1 9,0 9,5 9,9 AT 7,6 8,8 9,7 7,6 10,5 SRP 6,8 8,9 9,4 7,7 9,0 AT 9,3 9,4 10,0 11,4 9,3 SRP 9,0 9,1 9,2 9,6 9,0 AT - 10,0 10,3 9,2 10,3 SRP - 9,3 9,5 9,3 8,4 AT ,8 10,6 SRP ,5 9,8 AT - - 9,6 8,5 10,0 SRP - - 9,4 7,9 8,6 AT ,0 SRP ,5 AT 9,6 9,6 9,4 9,9 11,0 SRP 8,8 9,2 9,9 9,6 9,9 AT 9,3 9,6 10,3 9,4 9,6 SRP 9,4 8,9 10,2 9,2 8,7 AT 9,2 10,1 10,8 10,3 10,7 SRP 7,8 8,9 9,8 9,3 10,4 AT 8,8 10,7 10,5 9,1 10,3 SRP 8,7 9,3 9,2 8,8 9,1 AT 9,0 9,8 10,0 9,4 10,3 SRP 8,6 9,1 9,5 9,0 9,4 AT - - 8,0 7,9 - SRP - - 7,2 7,3-17

18 Karaktergennemsnittet for AT og SRP faldt frem til 2014 ca. et halvt karakterpoint, men trods alt stadig fra et meget højt niveau som lå ca. 1,5 karakterpoint over landsgennemsnittet. I 2015 steg gennemsnittet for AT til 10,3, og er dermed det højeste vi har haft, og gennemsnittet for SRP steg til 9,4, hvilket svarer til niveauet i

19 Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference Nedenfor ses opgørelsen fra Undervisningsministeriet/Uni-C over skolens eksamenskarakterer og deres socioøkonomiske reference; bemærk at tabellen er taget direkte fra UVMs hjemmeside. 19

20 Kilde: UVM: https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/reportserver/rsviewerpage.aspx?rv:relativereporturl=/rapporter/gymnasiale%20uddannelser/socio%c3%b8konomiske%20referencer/10_socio%c3%b8konomiskereferencer_karakterer.rdl Som det fremgår, klarer vi os på det samlede eksamensresultat gennemsnitligt, i forhold til at skabe resultater med de socioøkonomisk velstillede elever vi har. Der er tre af de undersøgte fag (Dansk A, Matematik A og Spansk A), hvor vi løfter vores elever signifikant mere end sammenlignelige elever andre steder i et treårigt perspektiv. Til gengæld er resultatet for mundtlig Matematik B signifikant dårligere, og det har både ledelsens og matematikgruppens bevågenhed. I et etårigt perspektiv er billedet lidt anderledes, her er det Dansk A og Engelsk A der løfter signifikant både skriftligt og mundtligt, så det kunne tyde på, at billedet er under forandring. Deltagere i skolens talentprogram Det er en målsætning for os at have et rigt tilbud af aktiviteter til de talentfulde elever på Rysensteen. Nedenfor opgøres deltagerantallet i skolens forskellige talenttilbud; bemærk at den enkelte elev kan deltage i flere programmer. Talentprogram Deltagende elever 2014/15 Deltagende elever 2013/14 Science BioPro phd Camp, Sorø 2 - EUSO - Science OL 3 - INVESTIGA, Madrid 5 - Matematica dysten 4 - Innovationscamp 58 - A-lympiaden 111 Georg Mohr Drughunter dysten 29-20

21 Sprog/humaniora/samf Juvenile Translators 4 - WSDC 1 - Chinese Bridge, Kinesisk konkurrence 3 10 Historiekonkurrence 8 2 Akademisk ATU Forskerspirer 4 2 Unge forskere 1 - Demokrati/citizenship MEP/MUN Haag Nordplus Junior, Island 10 - Nordplus Junior, Sverige 10 - Irland - 12 Diverse CIEC 3 - Drama (Masterclass/Det Kongelige Teater)* - 25 Musik (RYSOrkester)* - 8 Musical* - 20 SAMLET

22 (*) Disse kategorier defineres ikke længere som hørende under talentprogrammet Opgørelsen viser, at der på Rysensteen er endog mange elever, der ønsker at udfordres yderligere, og som aktivt tager imod de tilbud, som Rysensteen Gymnasium tilbyder. Ydermere ses en markant stigning på 125 elever svarende til mere end 50% fra 2013/14 til 2014/15 i antallet af elever, der deltager i talentprogrammer. Og det på trods af at ca. 50 af de 221 elever, der deltog i 2014, ikke længere tælles med. Udgifterne for ATU-deltagerne er kr., som er et deltagergebyr. De øvrige tilbud er først omkostningstunge, når eleverne går videre til finaler ude i verden. 3.g ernes planer for videregående uddannelse Der er en høj andel på ca. halvdelen af vores 3.g elever, der påtænker at søge ind på en lang videregående uddannelse. Og der er desuden en lille tendens til at andelen af uafklarede falder fra 2014 til Til gengæld er andelen for Lang videregående og Andet steget ca. tilsvarende. Optagelsestal på videregående uddannelser for Rysensteen Gymnasium 2014 År Erhvervs- akademi Professions- bachelor Universitets- uddannelse Kunstnerisk- uddannelse % 17% 80% 0% % (9%*) 15% (32%) 78% (58%) 5% (1%) (*): Procenttallet i parentes angiver landsgennemsnittet for STX 22

23 Som det fremgår vidner de konkrete optagelsestal om, at en meget stor andel af vores studenter faktisk også ender med at blive optaget på en universitetsuddannelse. Gennemførelsesprocent og elevfrafald Der har i skoleåret 2014/2015 været arbejdet på at udvikle og optimere de fastholdelsestiltag, som skolen tilbyder. Målet har været at understøtte motiverede elever i at gennemføre STX-uddannelsen, mens elever, der vurderes at have større glæde og udbytte af en anden ungdomsuddannelse, hjælpes videre på så tidligt et tidspunkt som muligt. Nettogennemførelsesprocent pr. årgang påbegyndt STX på Rysensteen Gymnasium Årgang: Antal elever 292 uf af ud af 314 Nettotab Gennemførelsesprocent 1.-3.g 94,2% 89,3% Gennemførelsesprocent i 3.g: Skoleår: Gennemførelsesprocent 3.g 97,5% 97,7% Som det fremgår, ligger Rysensteen en høj nettogennemførelsesprocent. Det antal elever der slutter i 3.g udgør 89,3% af det antal der startede i Det dækker som det fremgår nedenfor dog over lidt større bruttoforskydninger. Den meget høje gennemførelsesprocent i 3.g vidner også om, at vi lever op til en målsætning om at få flyttet fejlplacerede så tidligt som muligt - i hvert fald inden 3.g. 23

24 Frafald alle årgange; samlede tal pr. skoleår Skoleår Elever i alt ultimo skoleår Antal elever udmeldt i skoleåret Antal elever optaget i skoleåret Nettofrafald Frafald i % 2,6% 3,5% 4,6% 3,8% Af denne tabel (som i modsætning til den ovenstående opgøres pr. skoleår), fremgår det, at der i skoleåret var 61 udmeldte, hvilket er et lille fald i forhold til året før. Og vi var i stand til at fylde en del af pladserne op igen, hvilket giver et nettofrafald på blot 3,8%. Sammenlignes med de tilsvarende tal for årgang 2011, ses et større nettotab for årgang 2012 end for årgang I den forbindelse er det relevant at tilknytte følgende kommentarer: 2012 er første årgang med 2 musikklasser. Det har vist sig meget vanskeligt at fylde disse klasser op undervejs. På tilsvarende måde har papegøjeklassen 2012b været forbundet med problemer undervejs med samkøring af to forskellige segmenter, et vist frafald og manglende ekstern interesse for optagelse uden for normal optagetermin. Desuden betyder GCP-programmet, at den (mindre) optagelse, der tidligere har været til 3.g-klasser er blevet yderligere reduceret, idet udefrakommende har vanskeligt ved at falde ind i GCP-programmet med en umiddelbart forestående omkostningstung studierejse og en periode, hvor den flerårige opbygning af GCP kulminerer. Nedenstående oversigt nuancerer begrundelserne for elevernes frafald fra Rysensteen. Afgivne elever for årgang fordelt på videre forløb Årgang - startår Direkte til anden ungdomsuddannelsesinstitution Sygdom fysisk eller psykisk Planer om senere fortsættelse på ungdomsuddannelse herunder HF Produktionsskole

25 10. klasse Udvekslingsstuderende Gennemført men valgt ikke at afslutte Fortrudt uddannelsesvalg/ukendte planer Anden uddannelse Team Danmark, 4-årigt forløb I alt Som det fremgår af denne tabel forventer hovedparten af vores frafaldne elever at fortsætte direkte eller senere på en anden ungdomsuddannelse, hvilket i en uddannelsespolitisk kontekst må opfattes som positivt. Overordnet er vi tilfredse med et lavt frafald og en ret tidligt identificering af de der har behov for at vælge om. Produktivitet En af de parametre, vi kan bruge til benchmarking, er produktion i forhold til de anvendte ressourcer. Ved regnskabsafslutningen for 2014 blev vi, af ministeriet, gjort opmærksomme på, at bl.a. pædagogisk ledelse i mange år er blevet konteret under administration og ledelse. Dette har været praksis på Rysensteen Gymnasium, men ministeriet ønsker for sammenlignelighedens skyld, at disse grupper konteres som undervisning. Der ses i 2014 en stor stigning i omkostningerne til undervisning mod et fald i omkostningerne til ledelse og administration, hvilket kan forklares i netop ændringen i konteringen i Nedenfor ses i tabelform omkostning pr. årselev (ÅE) i perioden Omkostninger pr. ÅE i t.kr Undervisning Ledelse/administration Bygningsdrift Samlet drift pr. elev Antal elever

26 Omkostningen til bygningsdrift pr. årselev steg fra 2012 til 2013 fra 11 t.kr. til 15. t.kr., da vi her begyndte ombygningen af Campus Rysensteen. Denne ombygning er fortsat ind i 1. halvår af Vi har på Rysensteen Gymnasium dels ombygget egne lokaler på Tietgensgade for at skabe plads og bedre forhold for de ansatte og dels ombygget lejede lokaler på Flæsketorvet. Gymnasiet var ved at vokse ud af egne lokaler og har derfor investeret i nye på Flæsketorvet, som skal huse de mange elever og derved skabe bedre studieforhold. I fremtiden forventes der en besparelse på leje af lokaler ude i byen (DGI) i forbindelse med eksamener etc., da disse arrangementer nu i større grad kan afholdes i egne lokaler på Flæsketorvet. Derfor forventes bygningsomkostningen pr. årselev at falde over årene. I tabellen nedenfor ses en sammenligning af omkostninger pr. ÅE på de 7 gymnasier, der ligger tættest på Rysensteen. Det ses, at Rysensteen gymnasium ligger meget tæt på gennemsnittet. Det er tydeligt på tabellen, at vi på Rysensteen i 2013 har anden praksis end de 7 øvrige gymnasier, da vores omkostninger til administration og ledelse er højere end på de øvrige gymnasier og modsat på undervisningens gennemførsel, hvor vi ligger lavere. Fra 2014 bliver pædagogisk ledelse samt bibliotekar konteret på undervisningens gennemførsel, og tallene mellem gymnasierne vil herefter blive sammenlignelige. Omk. i t.kr. Ørestad Frb. Chr.- havn Kbh. Åbne Gefion Falko- ner Aurehøj Rysen- steen Gennemsnit Undervisning Ledelse / adm Bygning Samlet drift Antal ÅE Kilde: UVM regnskabsportal, tal fra årsregnskab 2013 Nedenfor vises udviklingen i antal kvm. pr. ÅE. Kvm./elev Antal ÅE i finansåret Antal kvm. på Rysensteen Antal kvm, pr. ÅE

27 Som nævnt i afsnittet ovenover har vi ud- og ombygget for at skabe flere og bedre kvadratmeter til elever og ansatte på Rysensteen Gymnasium. I tabellen ovenfor ses det også, at kvadratmeterne pr. årselev er steget med 2 kvm. efter indgåelse af det seneste lejemål på Flæsketorvet. Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og lærerårsværk. Elev/lærerratio Antal ÅE i finansåret Antal lærer ÅV i finansåret Elever pr. lærer Forholdet mellem antal årselever og årsværk har ligget stabilt gennem årene, og ledelsen vurderer, at det er et passende forhold. Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og medarbejderårsværk. Elev/medarbejderratio Antal ÅE i finansåret Antal medarbejdere (ÅV) Elever pr. lærer Forholdet mellem antal årselever og årsværk ligger også her stabilt gennem årene, og ledelsen vurderer, at det er et passende forhold. 27

28 4. Årets økonomiske resultater - årsregnskabet 2014 I dette kapitel fremlægges en kortfattet oversigt over skolens økonomiske situation. Finansielle resultater og nøgletal Regnskab t.kr Statstilskud Deltagerbetaling o.a. indtægter Omsætning i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Bygningsdrift Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Årets resultat for 2014 lyder på 1,8 mio. kr. i overskud, hvilket er knap 1,5 mio. lavere end resultatet sidste år. Grundet opstart af en ekstra 1.g klasse i 2014 er omsætningen steget fra 75 til 77,5 mio. kr. Omkostningerne i 2014 har ligget en smule højere end i 2013, da vi blandt andet har ombygget Flæsketorvet og hovedbygningen på Tietgensgade for at få en bedre udnyttelse af vores lokaler. Omkostningerne til ledelse og administration er faldet fra , og modsat er undervisningen blevet dyrere, idet vi har flyttet lønkroner mellem de to kategorier. Ministeriet gjorde os opmærksom på, at bl.a. bibliotekaren er en undervisningsomkostning og ikke en administrationsomkostning. Også pædagogiske ledere skal konteres som undervisning. I 2014 blev vores lån omlagt til en lavere rente, og derfor ses et fald i de finansielle omkostninger fra 2013 til

29 5. Uddannelseskvaliteten I dette kapitel undersøger vi kvaliteten af Rysensteen Gymnasiums uddannelsestilbud, sådan som den kommer til udtryk i dels 3.g-elevernes udsagn og dels alle elevers fravær fra undervisningen. I kapitlets første del undersøges 3.g-elevernes samlede tilfredshed med deres gymnasieforløb, deres tilfredshed med arbejdsbelastningen herunder fordelingen af belastningen, deres tilfredshed med undervisningen, skolens sociale liv, AT-undervisningen, SRP-forløbet og endelig elevernes opfattelse af i hvor høj grad deres gymnasieuddannelse understøtter STX-formålene om at være såvel studieforberedende som almendannende. I kapitlets anden del undersøges elevernes fravær fra undervisningen. Tilfredshed samlet set med gymnasieforløb på Rysensteen 3g erne er generelt tilfredse med deres treårige gymnasieforløb, 86% er enten tilfredse eller meget tilfredse. Og resultatet for 2015 er nærmest identisk med

30 Elevernes syn på Global Citizenship Programmet Vi hæfter os ved at ca. 30% er decideret positive i deres syn på om GCP lever op til sit formål, og 25% er decideret negative, mens en stor gruppe er mere uafklarede. Der er en lille positiv udvikling fra Det er et tal vi håber på at forbedre med en række af de initiativer vi har taget i den senere tid, blandt andet GCP studieplanen. Vi ved fra fokusgruppeinterviews at eleverne har oplevet et manglende overblik over indsatsen, og det håber vi at sikre med GCP-studieplanen. 30

31 Når man ser på forskellige elementer af GCP programmet, er der særligt to områder hvor eleverne vurderer et højt udbytte; nemlig forståelse af aktuelle globale problemstillinger og forståelse af andres og egne kulturelle værdier. En forklaring kunne være at forståelsesdimensionen ligger tæt op af en traditionel faglig tilgang og at rejser og homestay er vellykkede cases til refleksion over kulturelle værdier. De tre øverste spørgsmål er mere negative og vi er opmærksomme på at det ser ud til at være sværere at få eleverne til at tage ansvar og handle på deres viden og kulturelle færdigheder, som det afspejles i disse svar. Og vi har taget initiativer med blandt andet et frivillighedsprojekt, som vi håber kan adressere dette problem. Arbejdsbelastningen samlet set Ca. halvdelen af eleverne vurderer, at arbejdsbelastningen samlet set har været for hård (6 % alt for hård og 42 % for hård). Der er dog i 2015 et lille fald i andelen, der vurderer arbejdsbelastningen som for hård. Vi har det løbende med i vores overvejelser, hvordan vi undgår at overbelaste eleverne. 31

32 Arbejdsbelastningens fordeling 38 % af 3g eleverne udtrykker utilfredshed med fordelingen af arbejdsbelastningen i løbet af de tre år. Det er et højt tal som vi vil have fokus på at forbedre, men der er dog tale om et mindre fald i andelen af utilfredse på 5 procentpoint fra Undervisningens kvalitet Eleverne er meget tilfredse med undervisningens kvalitet. 90% udtrykker enten tilfredshed eller megen tilfredshed, og det er stort set et uændret billede fra

33 Aktiviteter uden for undervisningen Det er også rimelig tilfredshed med aktiviteterne uden for undervisningen. Kun 6% er egentlig utilfredse. Men der er dog et fald i andelen af tilfredse fra 68% til 55% fra 2014 til Almen studieforberedelse Synet på almen studieforberedelse er noget blandet. Der er 32% utilfredse, hvilket ikke er tilfredsstillende. Men der er dog tale om et mindre fald i andelen af utilfredse fra 2014 på 5 procentpoint. Og utilfredsheden skal også sammenholdes med, at eleverne, trods et lidt dårligere resultat i år, stadig klarer sig rigtig godt, og langt over landsgennemsnittet. 33

34 Studieretningsprojektet 76% udtrykker tilfredshed eller megen tilfredshed med SRP-forløbet, hvilket vi opfatter som et tilfredsstillende resultat, specielt i lyset af at det er en stigning fra 68% sidste år. Uddannelsens formål det studieforberedende og det almendannende 34

35 I relation til uddannelsens overordnede formål om studieforberedelse og almen dannelse er eleverne generelt tilfredse. Der er kun ganske få, der udtrykker egentlig utilfredshed. Og billedet er ret uændret fra Elevfravær For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske fravær som det samlede skriftlige fravær er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 2010/2011, skoleåret 2011/2012, skoleåret 2012/2013, skoleåret 2013/2014 og senest skoleåret 2014/2015 med følgende resultater: Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2010/ / / / /15 1.g 7,43% 7,81% 7,55% 7,55% 7,74% 2.g 8,76% 9,59% 10,01% 9,49% 9,67% 3.g 10,26% 9,67% 10,50% 10,29% 9,10% Det fysiske fravær for skoleåret 2014/2015 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår, dog med et fald for 3.g. Det er tilfredsstillende, omend der især i nogle klasser og på nogle hold har været elever med for højt ubegrundet fravær. Der har været særlige udfordringer i idrætsundervisningen i år, hvor fraværet har været ualmindeligt højt. Ved en undersøgelse af de særlige forhold omkring idræt, har det vist sig, at der både har været udfordringer med de fysiske rammer og med elevernes indstilling til faget. Det sidste søges løst fra næste skoleår gennem nye indsatser. 35

36 I lighed med de sidste par år, har Rysensteen Gymnasium haft et stigende antal elever med især psykiske lidelser, herunder stress og depression, som har medført hele eller delvise sygemeldinger i længere perioder. En række af disse elever har fået god hjælp til at gennemføre gymnasiet gennem brug af vore eksterne samarbejdspartner CENSE samt gennem tæt opfølgning gennem studievejledningen, mentorskaber og coachsamtaler. Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 2010/ / / / /15 1.g 4,96% 3,40% 5,53% 4,42% 3,10% 2.g 9,04% 6,59% 6,38% 7,47% 5,38% 3.g 10,77% 9,05% 8,50% 8,17% 7,32% Det skriftlige fravær for alle årgange er faldet i skoleåret 2014/2015 sammenlignet med skoleåret 2013/2014. Der har især i slutningen af skoleåret været arbejdet på en stram styring af opgaveafleveringen og opsamling på manglende afleveringer gennem advarsler og aftalepapirer og tæt opfølgning fra især studievejledning og studiechef. Datamaterialet viser, at det gennemsnitlige fravær på de tre årgange ikke er steget, og at det skriftlige fravær er for nedadgående. Det viser, at effektiviseringen på fraværsområdet ikke har haft en negativ effekt på de gennemsnitlige fraværstal. Hjælpeforanstaltninger i forbindelse med elever med særlige udfordringer er blevet ekspliciteret, og der er lavet en strategi for brug af læsevejleder og matematikvejleder. Der har været arbejdet målrettet med at sætte rusmidler på dagsorden, og arbejdet med sundhed og trivsel vil fortsat være et kardinalpunkt i næste skoleår med udgangspunkt i en projektgruppe om sundhed under Skolekulturudvalget. 36

37 6. Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder I dette kapitel beskrives indledningsvist, hvordan Rysensteen Gymnasium herunder skolens ledelse er organiseret til varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar, som skolen har. Et særligt fokus lægges på organiseringen af skolens indsats med Global Citizenship Programme. Dernæst følger en undersøgelse af skolens otte udvalgs arbejde og resultater i det forgangne skoleår. Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar Siden 1. januar 2013 har organisationen været inddelt i 8 arbejdende udvalg, og arbejdet er blevet opsamlet i et koordineringsudvalg bestående af de 8 udvalgsformænd og tre ledere. Udvalgene blev nedsat som en konsekvens af konklusionerne efter kompetenceudviklingsprojektet ud fra anvisningerne i Hvidbogen En rysensteenerdidaktik i støbeskeen. Dette kompetenceudviklingsprogram koncentrerede sig om 6 forskellige temaer, der alle var udsprunget af de tre strategiske spor, der blev formuleret efter udarbejdelsen af visionen I januar 2015 blev Rysensteen Gymnasium godkendt af Undervisningsministeriet som en profilskole med vores Global Citizenship Programme. Med denne godkendelse er der behov for en stramning af såvel skolens strategi som skolens organisatoriske indretning, så vi med profilen får skabt de mest optimale betingelser for udvikling af internationale og interkulturelle kompetencer for eleverne gennem deres tre år på Rysensteen. Og for at sikre, at vi i vores organisatoriske indretning af arbejdet opnår den bedst mulige synergi og effektivitet i arbejdet. Derudover er der fra ministeriel side stærk bevågenhed på uddannelsesinstitutioners løfteevne. På Rysensteen Gymnasium har vi således meldt os til et gymnasiesamarbejde om Synlig Læring under ledelse af professor Lars Qvortrup mellem 18 af landets gymnasier for at blive inspireret til, hvordan vi kan inddrage denne tankegang i vores organisation. Samtidig har vi som alle andre ungdomsuddannelsesinstitutioner konstateret, at vores elevklientel forandrer sig. Vi tiltrækker fortsat dygtige og ambitiøse elever, men vi oplever også af og til en mangel på orientering mod de kollektive hensyn. Med Rysensteens profil for medborgerskab og verdensborgerskab er en indsats for at skærpe elevernes omverdensforståelse og rummelighed helt nødvendig, og der er behov for, at vi understøtter og skærper alles lyst til at gøre en forskel og værne om de værdier, der er skabt i samfundet. 37

38 På baggrund af profilgodkendelsen, løfteevnekravet samt ungdomskulturens udvikling har vi besluttet at skærpe Rysensteens eksisterende værdigrundlag ved at udvælge fire konkrete værdier, som skal kunne bruges som reference i såvel undervisningen som skolefællesskabet samt i vores arbejde med partnerskoler ude i verden. Disse skal bruges som holdningsbearbejdende grundpiller, der sammen med Rysensteens enkle og klare ordensregler, kan medvirke til at skærpe elevernes fokus på profilens medborgerskab og verdensborgerskab. Værdierne som vi har valgt er: nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed; i daglig tale NORA. Styrkelse af Rysensteens organisatoriske ramme Vi har ændret den organisatoriske ramme, vi arbejder i, for at styrke koordineringen og effektiviteten, idet vi har oplevet, at der var en række uhensigtsmæssige snitflader mellem ansvarsområderne. Arbejdet er nu grundlæggende opdelt i tre hovedområder: GCP Pædagogik & didaktik Skolekultur Bagtæppet for al indsats vil være skolens kvalitetssikringssystem, idet kravet om målbarhed forventes at stige i den kommende periode. Den konkrete organisation Vores organisation vil i skoleåret således bestå af tre udvalg for hhv. GCP, pædagogik & didaktik og skolekultur, og dertil kommer et udvalg for kvalitetssikring med et mere tværgående organisatorisk ansvar. I hvert af disse udvalg sidder der en repræsentant for ledelsen samt tre lærere, hvoraf en vælges som formand. Disse fire udvalg skal fungere som koordinerende organ for et antal projektgrupper, med både udviklings- og driftsopgaver, der vil operere inden for en præcis målstyring. Denne struktur er både fleksibel og giver mulighed for inddragelse af mange lærere. Under de nævnte udvalg sorterer en række projektgrupper: GCP: Pædagogik: Skolekultur: Evaluering af GCP, GCP-dagen, GCP-hjemmesiden og sprogundervisning for destinationsklasser Synlig læring, formidlingsfaget, innovation i AT og IT i undervisningen Frivillighed, talentudvikling, kommunikation, sundhed og trivsel 38

39 Det er fortsat udvalgenes opgave at kvalitetssikre arbejdet, hvilket er i tråd med et centralt princip for arbejdet med kvalitetssikring på Rysensteen nemlig at det er de involverede personer, der i videst muligt omfang varetager kvalitetssikringen. Det princip har til hensigt at sikre legitimiteten af kvalitetssikringen ved at fokusere på udvikling frem for kontrol og sikrer samtidig, at det er dem, der kender målsætningerne for en indsats, der evaluerer på målopfyldelsen. Til gengæld stilles der specifikke krav til målformulering, evaluering, tolkning af resultaterne og formulering af opfølgningsplanerne, og vi har i dette skoleår haft 14 lærere på projektlederuddannelse med henblik på at professionalisere dette arbejde. Arbejdet med kvalitetssikring koordineres af kvalitetssikringsudvalget under ledelse af en kvalitetschef. Global Citizenship Program: et overblik over indsatsen I dette afsnit sammenfattes de væsentligste indsatser og resultater under GCP. En del GCP-aktiviteter er udeladt, da de ansvarlige udvalg rapporterer særskilt herfor. Ligeledes er den samlede GCP-elevevaluering ikke nævnt i dette afsnit men i afsnittet om uddannelseskvaliteten. - GCP-profilgodkendelse: Rysensteen ansøgte om og modtog en femårig profilgodkendelse fra Undervisningsministeriet på basis af Global Citizenship Programme. Herved blev Rysensteen det blot tredje gymnasium i Danmark med en profil godkendelse. De to andre gymnasier er musik-profilgymnasier - Ansøgte og modtagne fondsmidler til GCP forskningsprojekt: Der er pr skaffet kr. fra DEA til GCP-evalueringsprojekt. Med disse fondsmidler igangsætter Rysensteen i samarbejde med DEA og lektor Louise Tranekjær fra RUC et treårigt forskningsprojekt, som skal udvikle en ny evalueringsstruktur for GCP, der i første omgang kan give skolen overblik over den effekt, som programmet har på eleverne og i anden omgang kan danne basis for at forbedre undervisnings- og GCP-aktivitets-praksis. - Kortlægning af relevante fonde og netværksmøder: Vi har pr opbygget et kartotek indeholdende ca. 70 fonde, som er af potentiel relevans for GCP. I april 2015 afholdt MSL, AHO og AS et ekstraordinært netværksmøde med Erasmus+. I forbindelse med netværksmødet blev det aftalt, at Rysensteen vil stille sin ekspertise til rådighed for Erasmus+ i forhold til at udbrede viden om internationalisering i ungdomsuddannelserne. I foråret vil GCP-kontoret sende en ansøgning baseret på alle vores europæiske destinationer 39

40 på. ca. 2 mio. danske kroner til Erasmus+. Kravene til dokumentation er lavet således, at Rysensteen - hvis vi får fondsmidlerne - kan overføre midler til destinationer uden for Europa. - GCP kursus for 8./9. klasses elever: 17 særligt interesserede folkeskoleelever fulgte oven i obligatorisk undervisning et særligt GCP-brobygningskursus på Rysensteen ca. 2 moduler om ugen i 10 uger. Der blev efterfølgende foretaget en mundtlig evaluering af kurset, som var overmåde positiv. - Struktur for understøttelse af lærernes arbejde med GCP-rejser og GCP kommunikation: Alle rejser og besøg i er blevet aftalt og koordineret af GCP-kontoret. Lærernes involvering i den praktiske involvering vedr. rejser og genbesøg er på denne vis reduceret til et minimum, hvilket har frigivet tid til, at de kan koncentrere sig om at lave det bedst mulige faglige indhold og samarbejde med partnerskolen. Der er ydermere etableret en debrief-struktur, hvor alle rejselærere kort tid efter hjemkomst afholder møder med AS og MSL. Disse møder munder ud i kommenterede programmer, der bl.a. indeholder al relevant kontaktinformation i partnerlandene, og har til formål at lette arbejdet med at lave det følgende års GCP-ture. Partnerskole kommunikation og evt. nye skoler: - I New York har samarbejdet med Beacon været utilfredsstillende ift. planlægning af rejsen og genbesøg i DK, som ikke er sket. Efter pres fra Rysensteens side er der dog nu blevet sat en ny, ung lærer på projektet, og meldingen fra Beacon er, at han og en gruppe af elever er opsatte på at komme til DK i foråret AS er i kontakt med Fieldston i Brooklyn og Bards på Manhattan. På nuværende tidspunkt har vi en aftale med Bards rektor om at besøge skolen i oktober og i denne forbindelse forhåbentlig indgå en endelig udvekslingsaftale. En aftale med Bards kunne afhjælpe problemstillingen med t-klassen og Boston, da man evt., kunne lave en tur med homestay i New York og bl.a. besøg på MIT i Boston. - Singapore var det eneste land, som vi ikke modtog besøg fra sidste år (fra USA kom Project Rousseau.). Derfor har vi indledt samtaler med 2 nye singaporeanske skoler fra hhv. Cedar Girls Secondary School og Singapore Chinese Girls School. Der er foreløbigt indgået en mundtlig aftale om et besøg fra 5-10 elever fra Singapore til RysMUN i april Et besøg, som Singaporeanerne gav udtryk for, at de gerne ser udbygget til et formaliseret, længerevarende samarbejde. 40

41 - I forbindelse med den nye 1.f klasse, som skal til Sydkorea, har vi i to omgange haft besøg af politikere og gymnasiale ledere. Vi forventer, at disse kontakter i løbet af året kan kaste en konkret partner-skoleaftale af sig. Større, løbende GCP aktiviteter: - GCP rejser: 10 ud af 11 afgangsklasser fra Rysensteen Gymnasium gennemførte deres 3.g GCP ture som planlagt med homestay. 3.c var pga. sikkerhedssituationen i Kairo tvunget til at tage til Istanbul. Til gengæld gennemførte Rysensteen i efter 2014 en GCP-tur til Kairo med 17 4.c elever. - GCP besøg i Danmark: Afviklet for partnerskolerne i Argentina, Kina, Spanien, Rusland, Tyrkiet, Canada, Island, Egypten, Indien samt vores særlige amerikanske samarbejdspartner NGO organisationen Project Rousseau. Singapore og Beacon i USA var de eneste, som ikke kom til DK. - GCP/Ræson dag: Afholdt d. 27. oktober. - RysMUN: I årets RysMUN deltog elever fra Egypten, Spanien, Kina, Tyskland, Rusland, Indien og Argentina. GCP: økonomi Nedenfor opgøres skolens økonomiske omkostninger i forbindelse med GCP; bemærk at opgørelsen er uden udgifter til lærerlønninger. Citizenship generelt Citizenship dag MEP/MUN inklusiv RysMUN Bibliotek USA, Boston (partskabelsestur.) I alt GCP rejser GCP besøg i DK I alt USA, New York Spanien Egypten Kina Canada Singapore Argentina Island - støttet af Nordplus Indien Tyrkiet Rusland I alt GCP i alt

42 Evaluering af skolens otte udvalgs handleplaner for I det følgende afsnit findes helt korte beskrivelser af de enkelte udvalgs indsatser og evalueringer samt en oversigt over fremadrettede indsatser, som indgår i den nye organisationsstruktur. Der findes mere udførlige beskrivelser vedlagt som bilag i næste kapitel. CAT Årets indsatser og evaluering Årets evalueringer viste stor tilfredshed med AT-planen, men med fortsatte udfordringer i innovations- og områdestudieforløbene. Der var også gode erfaringer med at rykke SRO en og knytte den til et AT-forløb. GCP-projektet blev evalueret positivt af elever og lærere. Der bliver udtrykt bekymring for overload fra lærerside, grundet sideløbende implementering af mange forskellige tiltag. Citizenship-læreplan er skrevet færdig og behandlet i faggrupperne, med indmeldinger til hvilke elementer fagene kan tage ansvar for. Der er lavet en AT-materialebank til de enkelte forløb. Fremadrettede indsatser og forslag. Evalueringsprojekt i samarbejde med DEA om bedre evalueringspraksis af programmet. Der skal arbejdes med GCP-dagen, hvis struktur skal gentænkes i lyset af en mulig GCP eksamen. Forsøg med kulturmøde-kursus og efterfølgende reflektions eksamen i fire 3.g. klasser. Korte sprogkurser til klasser, der rejser til ikke-engelsktalende lande. Implementering af citizenshiplæreplanen med arbejds- og ansvarsopgaver for alle fag i alle klasser. Almen Didaktik udvalget Årets indsatser og evaluering Udvalget har arbejdet med at fortsætte implementeringen af AT-innovationsopgaven på Rysensteen. Der er blevet udviklet tilpassede didaktiske værktøjer og gennemført et innovationsforløb for alle 1g klasser. Det tilsvarende forløb fra sidste år har fået en blandet evaluering, bl.a. pga. placeringen i eksamensperioden. Ni grupper gik til afsluttende AT-eksamen i den innovative opgave. 42

Ressourceregnskab Rysensteen Gymnasium

Ressourceregnskab Rysensteen Gymnasium Ressourceregnskab 2015-2016 Rysensteen Gymnasium 1 Ressourceregnskab 2015-16 Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning og resume... 4 Rysensteens profil og ansøgerprofil... 6 Rysensteens profil

Læs mere

Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium. Indholdsfortegnelse

Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium. Indholdsfortegnelse 1 Ressourceregnskab 2014 Rysensteen Gymnasium Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 2 2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 3 Rysensteens vision 3 Rysensteens værdigrundlag 3 Rysensteens profil

Læs mere

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium.

Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015. Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Tale ved Orienteringsaftenen 21. januar 2015 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar profil, som vi kalder Global Citizenship

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016

Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Tale ved Orienteringsaftenen 20. januar 2016 Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på Rysensteen Gymnasium. Velkommen til et gymnasium med en klar international profil, som vi kalder Global

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015

Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i 2015 Evaluering af 1.g ernes første halva r pa Silkeborg Gymnasium i I det følgende sammenfattes resultatet af en evaluering af det første halve år på Silkeborg Gymnasium for 1.g-eleverne. Baseret på positive

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2012 1 2012 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015.

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2014 2015. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 03-11-2014 Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2013-2014 Basisrammen: Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på

Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Undersøgelse af undervisningsmiljøet blandt eleverne på Hjørring Gymnasium og HF kursus. Efteråret 2015. 1 Generelt I efteråret 2015 har Hjørring Gymnasium og HF-kursus gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl

Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl Formål med kontrakten: Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014

Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 Rødkilde Gymnasium Ressourceregnskab 2014 1 Arkiv 212 Profil og særlige mål for året Faglig profil Rødkilde Gymnasium er en statslig selvejende institution, som tilbyder almendannende og studieforberedende

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Hvad siger eleverne?

Hvad siger eleverne? Hvad siger eleverne? Opsamling af elevtrivselsundersøgelserne for de gymnasiale uddannelser 2014 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2015 Indhold Opsummering... 3 Analyse af elevtrivselsundersøgelse 2014...

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium.

Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Kvalitetssystem og evalueringsplan for Gefion gymnasium. Formålet med denne plan er at medvirke til at sikre kvalitet i undervisningen og at sikre en systematisk og løbende selvevaluering med henblik på

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på stx Engelskfaget i stx udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020

Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Strategiplan for Viborg Gymnasium & HF 2020 Indledning Strategiplan 2020 for VGHF er et udtryk for en række valg og prioriteringer, der er fremkommet gennem samtaler og møder i en gennemsigtig og demokratisk

Læs mere

Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00

Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse. Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00 Til Rysensteen Gymnasiums bestyrelse Referat af bestyrelsesmøde 17. marts 2015 kl. 16.30-19.00 Tilstede: Bjarne Lundager (BL), Cecilia Lonning (CL), Morten Bayer (Ba), Majbritt Svensson (MS), Gitte Transbøl

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på toårigt hf 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 26. marts 2012 Til stede: Frans Gregersen, Bjarne Lundager, Lars Qvortrup, Søren Barlebo Rasmussen, Astrid Læssø Christensen, Iben Hansen, Cecilie Lonning, Anita Olsen

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 2016. Studieparathed. Basisrammen: Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014

Indsatsområder 2014/15. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Indsatsområder 2014/15 Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 Formålet med indsatsområderne er at - styrke elevernes udbytte af undervisningen - og derigennem blandt andet at sikre høj gennemførelse

Læs mere

Kombinationsskoler 2007 2008 2009

Kombinationsskoler 2007 2008 2009 Analyse og prognose foretaget ud fra uddrag af sektorregnskaber 2009, udgivet af Undervisningsministeriet, sammenligning mellem Danske Erhvervsskolers institutioner og almene gymnasier Undervisningsministeriet

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Strategi Horsens Statsskole

Strategi Horsens Statsskole Strategi Horsens Statsskole 2016-17 Indledning På Horsens Statsskole tilstræber vi i vores daglige arbejde, udvalgsarbejde og projekter har fokus på formål, værdier, strategi og mål. Vores formål tager

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Strategi Kolding Gymnasium

Strategi Kolding Gymnasium Strategi 2020 Kolding Gymnasium INDHOLD Mission 3 Vision 2020 4 Identitet 5 Image 6 Strategiske temaer og mål 7 BAGGRUND Denne strategiplan er igangsat af bestyrelsen og er resultatet af et strategiforløb

Læs mere

Velkommen, OA 16 er i gang.

Velkommen, OA 16 er i gang. Velkommen, OA 16 er i gang. Jeg har glædet mig til denne aften, til at præsentere BG for jer. Med vores størrelse er det lidt som at skulle fortælle om sin familie. Alle 1.g erne kan tage på intro-hyttetur

Læs mere