- en verden af liv Side 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en verden af liv Side 12"

Transkript

1

2 FLADEN - i Korsaudrcndestil aile medarbejdere pi EMeswion Korsrar med e g t e hoveddepoter ssmtperroneliet i 2. og 4 Esludrr. iiemdoyersmdea bladet til over- og sideordnedc myndigheder i SB varnet samttil K- Kommune, kmmmau skoler og lokale dag- og ugebidc. Biadel udkommer4 gange Wigt B 1300 eksemplarer. REDAKTIONSUDVALG FadAirn.Rbsvende rrhltsr Orlogskaptajn S.Beck Chef for Opemfim- og Phlæguingssek7ianm TE JoarnaartWl*.. KaptaJnisasnt Michael Ostamrimi EskadreforvaiIniagro5~,4. F&&e Tlf Lsy-011tls~ OverassUtent Ninna Knudxn Forsyhgddeimgen, RMcstation K- Tlf O2 R e d a W o ~ ~ : Seniorsergent E. Pcteraen Fonyningddelingen, Fiideawion K- Tlf Flydedokken pi Noret Lidt om h4arineforeningen INDHOLD Bessig af den polske forsvarschef Cooperative Banners 97 Sommerfest på fladestationen Side 3 Side 5 Side 8 Side 9 Side 10 Flådestationens speditionskontor - en verden af liv Side 12 Takkeskrivelse fra FTaktMormidlingen i Næsived Side 13 Kom Havn's 200 års j ubii Side 14 Ud i det blå... Side 16 Prewhmference på agtdækket... Side 17 Ksptajnk&al J.K. Terp Petenm &kadre-. 2. Fkksdre TLf R p m i m S.Nordby TorpeddiibMen SEHESTED, 4. Eskadre Tlf Overassistent Vihk L Okm ~ ~ 0 1~ e f ~ Korsrar o n Tlf Vbesta B.Cm&b"rg Leder af Ammunitnu~d Egpi Tlf lok 7 FotqM: Ov-eka&aK.SHolme Stptimafdelingen, Ridestation Korser Tlf SKINFAXE på adoptionsbeseg i Ebeltoft T-ri fra K om nye banegård hig koniml af ABC-maskesæt Fladebesirg i Varberg Flyv fugl, flyv... Rapporter om praktik på Flådestation K om Nedlæggelse/overQageke af Hoveddepot Store Dyrehave I. juli 1997 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Stedfortræder for f- OvRasrincnt Vibeke L. Okm Tlf Telefax: Trgkhukemdelie: FLADESTATION KORS0R FORSYXINGSAFDELINGEN S0VÆRlCTS PUBLIKATiONSFORVALTNING DEADLME: 14. november 1997 Forside: Komr Havns 200 års jubilæum: Minelæggerenlskoleskiiei M0EN's besæining deltager i travaljekapmning. Bagside: Göteborg havn (se artikel side 9). Kiidehenvisning: Stof fra dette blad kan fiit anvendes Der skal blot kildehenvises. FL.bEN i K om Nr

3 2 Flydedokken på Noret Torpedomissilbåden NORBYankommer til flydedokken Af Overvæ~esier Erik Chri- Der bliver dokket ca. 20 densen, -for Våbenmekanisk skibe om M. Fonnålet med Sektion disse dokninger er ofte en be- Fotos: Erik Hejer Pedenea sigtigelse af skibets bund, akselledninger, propeller, ror og Flydedokken blev bygget af K&'S Maskinfabrik A;;i 1987 og er en &ser for den gamle flydedok der var placeret i Takkelloftgraven (en kanal) på Holmen. Flydedokken~ længde er 58 m og bredden er 14 m. Flydedokken ha en lofteevne på 500 tons o; kan således servicere fnrlgend typer af flådens enheder: STANDARD FLEX, torpedobåde 68, orlogskuttere, inspektionskuttere samt mindre enheder. Bvrige tekniske installationer under vandlinien. Disse dokninger kaldes besigtigelsesdokninger og er en vigtig aktion i forbindelse med Swærnets Matxielkommandos udarbejdelse af værftsspecifikationer ved et forestående periodisk eftersyn. Det sker også, at der dokkes skibe, der er havareret. Flydedokken er bemandet af personel fra Våbenmekanisk Sektion og Skibs- og Maskinsektionen og er organiss ret i 2 dokmestre, 1 dokmester, der er under uddannelse, 2 dokmaskinister, 2 kranfmere samt 12 dokmedarbejdere. Derudover deltager M- LOGG'en med dykkerassistance, brandstationen med sikring af brandberedskabet, Skibet skot reiies op, inden doks~~-wcrr,gen stortes. nben i orm r

4 Driftssektionen snrger for elforsyningen for det inddokkede skib, ligesom havnen forhaler skibet til flydedokken. Som det kan ses er der tale om en stor organisation, der skal sættes i gang, når der skal inddokkes et skib. Derfor er det meget nffdvendigt, at alle, der deltager i dette arbejde er i besiddelse af et bjt samarbejdsniveau samt har et indgiende kendskab til egenfunktionen. Dette er nndvendigt, idet fejltagelser kan resultere i voldsomme ulykker. Til trods for den store organisation er det lykkedes at fa et meget velfungerende team af medarbejdere, der aktivt og med stort engagement er medvirkende i en kontinuerlig udvikling, der skal sikre optimal sikkerhed ved dokninger. arbejde HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK - HUSK t Har du en god historie, s& kontakt venligst en af redaktionsmedmbejderne for at få denne bragt i F-EN i ~orser. Redaktionens fotograf er så vidt muligt behj~lpelig med billedmateriale. Hvis du ligger inde med et billede, som kan bruges som forside, h0rer vi ogsd gerne j?a dig. FLbEN i K om Nr

5 Lidt om Marineforeningen Af Edward J. Jeien, Formand for Marineforeningen i Korser Marineforeningen blev stiftet i 1913 efter tanke fra kaptajn H.Evald, der var tjenstgrende på kystforsvarsskibet "Olfert Fischer", og kller i dag 79 afdelinger landet over og har et medlemstal på mellem 8- og De 79 afdeliger er igen delt op i 12 distrikter. Der er valgt en landsbestyrelse med en landsformand, som på nuværende er pensioneret kommandmkaptajn Otto Lichtenberg. Den fmte formalsparagraf havde denne ordlyd: at styrke nationens interesse for smærnet og sdarten ved at samle danske mænd til fælles arbejde for denne sag, samt at sege at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfelelsen mellem mænd, der har aftjent værnepligt i marinen, og tjenstgmende og ikke tjenstpende befaliigsmænd. Me ningen med indholdet i formålsparagraffen er i dag den samme, selvom ordvalget er lidt anderledes, bl.a. kan piger optages. Det skal her nævnes, at det tog godt 15 år at fa vedtaget at optage piger som medlem, idet mange mænd betragtede marineforeningen som et fiisted for mænd, og en holdningsændring tager som bekendt lang tid, men det at servæniet antog piger var et argument, man til sidst ikke kunne komme uden om. Korsm-afdelingen blev oprettet i På det tidspunkt var der ca medlemmer i de afdelinger, der var begyndt at skyde op landet over. Den 14. januar 1916 blev der indbudt til marinemde på det gamle Hotel Korsm. Man mede med foredrag og lysbilleder fremfmt af premierlsjtnant T.Rothe omhandlende "Sekrigsbegivenheder i verdenskrigen", som det blev annonceret i Sore Amts Avis. Citat fra Sore Amts Avis den 15. januar 1916: "Tilbreme kvitterede for foredraget med et livligt bifald. Efter at Konsul Th. Rasmusen havde bragt premierlrajtnant Rothe en tak, fortalte medlem af marineforeningens hovedbestyrelse, grosserer Schou, Kabenhavn, om foreningens formål og gav oplysning om dens virksomhed. Han indbed samtidig tilhmeme til selskabeligt samvær i klublokaleme, hvor man ville drde foreningens start. Under samværet her blev der holdt forskellige taler af kommander Maegaard, kaptajn Evald og premierlerjtnant Rothe, dels for de mænd, der havde virket for marineforeningen og dels for den nystiftede forening. Og der blev valgt en forelebig bestyrelse. I foreningen indmeldtes i aften ca. SO medlemmer. Citat slut." Den 17. januar 1916 blev det fmte bestyrelsesmede holdt i Konsul Th.Rasmusens hjem, hvor bestyrelsen konstituerede sig. Korsarafdelmgens fgrste formand blev Konsul Th.Rasmusen, og der var ved denne start indmeldt 77 medlemmer. Korsar-afdelingen fungerer fint de næste mange man har mange arrangementer af forskellige slags. Man vedtager bl.a. at opsætte en minebasse den 28. juli 1920 ved Halskovbroens vestlige ende, uden nogen ceremoni, men man medes på Klubhotellet kl. 7 med damer til en portion biksemad, ost og smm og 1 el a 4 kr. pr. kuvert og eventuelt en svingom. Pengene, der kommer i bessen, skal skænkes til enker, hvis mænd er blevet minesprængt. Minebessen forsvandt i0vrigt under krigen. Vi håber på et tidspunkt at kunne opsætte en ny. I 1926 begynder Korsmafdelingen en indsamling til bevarelse af Fregatten Jylland, så allerede på det tidspunkt er EN i Komr Nr

6 Kommand0r J. F. Evald Kaptajnlq~inant O.LKapIan, Formanden for Marineforeningen, &ard.lelen, og Orlogsproerf Eigil Bank Olesen ved kransenedlaggelsen i Rådhushaven den 29. august 1997 der kræfter i gang for at bevare det gamle orlogsfartsj, og i dag ser vi heldigvis resultatet. Marineforeningen modtog den 14. februar 1940 en indbydelse fra borgmesterkontoret om at deltage i et made med byrådet om oprettelse af en marinestue; tilstede var også chefen for motortorpedobådene. Man vedtog at oprette en marinestue p& Selyst, hvor der skulle kunne loabes kaffe og 01 til en rimelig pris. Endvidere skulle der forefindes aviser og blade samt skrivemateriel til afbenyttelse, så her går marineforeningen ind i noget, der må siges at være oprettelsen af det fmte orlogshjem i Korssr. Marineforeningen har på det tidspunkt ikke sin egen marinestue. Man holder mder i bestyrelsesmedlemmernes hjem, generalforsamlinger og fester bliver holdt på byens hoteller. Den 29. august 1943, da tyskerne overfalder den danske flåde, ligger minestcygeren "Hajen" i Korsm Havn, og her dræbes to danske marinesoldater, salajtnant A. Rubner Jmgensen og Underkvartermester Chr. Thomsen. Underkvartermesteren bliver begravet på Korsm Kirkegård. I tiden umiddelbart efter den 29. august bliver der rettet talrige henvendelser til marineforeningen om, hvorvidt det var foreningens hensigt at foretage sig noget i den anledning. På et bestyrelsesmnr- de vedtager man at iværksætte en indsamling blandt byens virksomheder og borgere, og den 1. januar 1944 udgm belabet kr ,13 incl. renter. Remisearbejdernes klub har vedtaget at yde et årligt bel& på 15 kr. i 10 år til vedligeholdelse af graven. Marineforeningen loaber herefter gravstedet, anlægger graven og rejser den 29. august 1944 en mindesten på graven. Man beslutter ligeledes, at når Danmark atter bliver frit land, skal der rejses en bautasten i Rådhushaven til minde om de faldne. Det er stenen, der i dag står ud til Havnegade. Af det indsamlede bebb indsmes kr. på bankbog, og renterne hæves hvert år til vedligeholdelse af gravsted og mindesten. Der &les med graveren, at gravstedet er nyrevet hver s~ndag, og at der lægges gran til jul. Ligeledes bestemmes det, at der hvert år den 29. august nedlægges kranse begge steder, hvilket marineforeningen gm sammen med flådestationen. I 1972 overtager Forsvarsministeriet vedligeholdelse af underkvartermester Thomsens gravsted. Således har marineforeningen arrangeret sig i mange ting. Jeg har her kun nævnt nogle fa. I dag har Korsmafdelingen 250 medlemmer, hvoraf de 6 er piger. Vi har marinestue i den gamle skole i Slonensgade, det har vi haft i 25 år, hvor vi opbevarer alle FLhEN i K mr Nr

7 vores maritime effekter, som vi har samlet igennem mange år, idet vi mener, det er vigtigt at nogle af tingene fra de gamle orlogsfartnjer bibeholdes som historie, og der er jo ikke noget så sksnt som at komme ind i en marinestue, hvor det hele oser af sdart. Vi venskab mellem mennesker, der mrer samme interesse for ssvæm og ssfart. Vi udiaver gamle traditioner, som måske for udenforstående kan fsles mærkelige, men som vi synes er vigtige at bibeholde. Vi skal selvfslgelig fomy os, og der arbejdes hele tiden på at msde, hvor alle landets afdelinger mnrdes til generalforsamling Gamle orlogsgaster kommer til byen, og vi håber med byens hjælp at kunne lave et godt -gement, der varer i tre dage. Marineforeningen er upolitisk, som der står i vores Kors0rofdelingen hov& 80 drs jubiloeuni i 1996 ogfk af Hovedforeningen overrakt et kongejlag Flaget har varet fertpå Kongeskibet under Kong Frederik &n 9. håber snart at komme over i noget nyt og sterrre. Der skal ikke lægges skjul på, at vi er en selskabelig forening. Vores faste aktivikter i dag er fregatskydning med efterfslgende skipperfest, skydning til muggen med spisning, foredrag og ellers arrangementer, der bærer præg af det maritime. Det skal heller ikke skjules, at der er ting, vi værner om, som bl.a. symboliseres i vores medlemsemblem, nemlig vores flag, respekten for kongehuset, og sidst men ikke mindst, finde på nyt, så vi bl.a. kan få flere unge ind. Også ved at synliggnre os, mener vi, at vi er med til at opretholde en positiv holdning i befolkningen til forsvaret. Samtidig vil vi gerne gme god reklame for Korsm by. Vi inviterer andre afdelinger til at beslage Korsnn; og her er det jo flådestationen, der trækker, men vi gm også reklame for andre ting i byen, bl.a. overfartsmuseet, som jo nok er et besnrg værd. I 1999 har vi påtaget os at afholde det årlige sendemandsmsde; dette er et vedtægter 8 1: "Foreningen er uafhængig af parti- og fagpolitiske interesser." Vi håber fremover at kunne bevare medlemmernes interesse for marineforeningen, idet det er vigtigt, at Danmark som flåde og ssfartsnation har steder, hvor orlogsgaster og srafolk kan samles til hyggeligt samvær. Opgaven i de enkelte afdelinger er at skabe de rigtige rammer, og der gmes et stort arbejdet landet over. FLbEN i K o ~ Nr. r

8 Besag af den polske forsvarschef Af patruljefartojet Glenten Forsvarschefen med gæster ankom tirsdag 3. juni kl. 1130, og efter falderebshonnsr skifte- Forsvarschefen, General Christian Hvidt, des kommandotegn, ~f~~~ sikkerheds.riefuig havde i perioden juni 1997 besnrg af den lagde GLENTEN fra kaj, og he polske Forsvarschef, nyde den smukke udseilins. -. der endnu en gang - foregik i hsjt solskin. Bordets glæder blev mnrdt med en god appetit, og bagefter kunne Chefen for 4. Eskadre, der i dagens anledning var taget med på patnije, orientere om Standard Flex - princippet og den praktiske anvendelse af skibene. Inden GLENTEN nåede Fæw i Lillebælt blev der også tid til "high speed" sejlads. Ved Fæm blev farten igen reduceret, og gæsterne kunne nyde indsejlingen til Kolding. Den danske ogpowre forsvarschef nyder vejret på GLEhTEN's agerdoek Kl ankom GLENTEN til Kolding, og kommandotegnet kunne igen skiftes. Såvel den polske som den danske forsvarschef udtrykte tak for bessget og modtog derefter falderebs- s,.i;, iili horn på deres færd videre i programmet - og GLENTEN kunne fortsætte på sin patrulje. med en delegation fra den polske forsvarsstab. Besnget var planlagt som en mndvisning i det danske forsvar, idet Forsvarschefen udover rundvisning mkede tid til at diskutere de forestående ændringer i den militære og politiske situation i Central- og 0steuropa med sin kollega. Da GLENTEN under besnrget var på farvandsovervågning, valgte man at bruge denne som platform for en del af besnget. Mandag den 2. juni ved middagstid tog GLENTEN lods om bord ved h og stod derefter vestover i Haderslev Fjord. Turen gemem fjorden er utrolig smuk, og den smukke natur fremstod omend endnu shere i det flotte solskin. Efter de to timer ind gennem fiorden lagde man midt på eftermiddagen til kaj for at klargme til værtssejladsen. HUSK - HUSK - HUSK RESERVER ALLEREDE NU FREDAG DEN 12 DEC 199 7

9 COOPERATIVE BANNERS 97 Af Kaptajnlsj6nant RSSvendsen, Næstkommandere31de TorpedomlsiIbåden SUENSON Torpedomissilbådene SU- ENSON og NORBY samt tankfartsjet SKINFAXE har i perioden 23. maj - 7. juni 1997 deltaget i Partnership for Peace (PR) melsen CO- OPERATIVE BANNERS 97. I ravelsen deltog maritime enheder fra 12 nationer, bl.a. de 3 baltiske lande, Finland, Sverige, Italien, Tyskland, Norge og Danmark. Alle enheder blev inddelt i task units med blandede nationer. Idt 5 task units var samlet. A. fre gatter/ko~etter, B: FPB, D: MW og E: Stridsbåde. Der var store forventninger til samarbejdet med partner-nationeme, og alle var klar til at yde en optimal indsats for at fa dette spændende arrangement til at lykkes. COOPERATIVE BAN- NERS 97 var opdelt i 2 faser. Fase 1 var et havneophold i &teborg, hvor der for de militære styrker var arrangeret briefuiger om how- and what to do, en del sociale arrangementer, rundvisninger på de mange forskellige skibstyper, sejlads med de stridsbåde svenskerne benytter sig af under operationer i skærgården og en sportsturnering i fodbold, hockey, svmning samt tovtræhimg de 5 task units imellem. Herudover var Göteborg vært med et overfbdighedshom af velfærdsmgementer. Af arrangementer kan nævnes ture til VOLVO, guided tour de by samt live koncerter hver aften. For dem der blot mkede en stille tur i byen lå Liseberg (TIVOLI) samt AVENUEN (Göteborgs seng) blot 5 min. sejlads fra Eriksberg, hvor alle enhedeme lå fomjet. Al udgang i uniform blev bebnnet med gratis transport og gratis entre de fleste steder. I fase 2 var det så tid til en tur på havet. På den fmte sejldag blev der gennemfmi et VIP-program med besirg af bl.a. Sveriges konge. Der blev demonstreret LEAD- THROUGH, SUB-DEM0 og evolering med bj fart. Efter VIP-programmet var der en række melser i billedopbygning, skydninger, assistancemelser samt taktiske melser (CONVOYEX, SURFEX, MIO). Alle grupper bede både individuelt og samlet som en styrke. Der var naturligvis en del samkenngsproblemer i begyndelsen (signaldistribution, comms generelt), men de blev færre efterhånden som melsen forbb. Hver aften lagde skibene enten til kaj i små havne i Sverige og Norge eller på siden af den tender, der var designeret den pågældende task unit. Der blev sejlet en del indenskærs i både Sverige og Norge, og dette gav anledning til en række fine naturoplevelser. 0velsen afsluttedes i Kristianssand med en stor parade, hvor der blev uddelt præmier efter sportstumeringen i GOteborg. Der blev ligeledes talt rosende om udbyttet af melsen set i den store sarnmenhæng. En god oplevelse var afsluttet, og de danske enheder sejlede fra Kristianssand fredag eftermiddag med kurs mod Flådestation Korsrar. Foto fra Göteborg havn: Se bagsiden KbJ3 i Komr Nr

10 Sommerfest på flådestationen Af Ovenssisient Vibeke L. 01- sen, Red;iköonsudvaiget // i. Fredag den 29 august k blev der holdt sommerfest på flådestationen for ansatte ved Flådestation Kom, 2. og 4. Eskadre og deres phrende. Det var fmte gang, et sådant man- j gement fandt sted. Forberedelserne til festen startede allerede fmst på året, idet der her blev nedsat et festudvalg. I starten var der lidt problemer med at finde en dato, men efter en ændring blev datoen sat i slutningen af august. Tilmeldingen til festen gik lidt =gt i men da dato- meget varme sommer. Deltagerne kom i en lind strm og fandt en var overskredet - efter plads ved bordene. Snakken gik livligt, og efter tur gik man over en szrlig indsats fra og forsynede sig i "gill-teltet", hvor cafeteriapersonellet havde valget - kom der skred i salget, og deltagerantallet kom op på ca Næste gang må vi nok komme ud af busken fm tilmeldingsfristens udlab, da det forsinker planlægningen af arrangementet for feshidvalget. Det er jo på baggrund af tilmeldingen, der skal bestilles telt, borde, stole, mad, drikke, toiletvogne m.m. Det kræver endvidere noget tid at planlægge et arrangement som dette. Alligevel må det siges, at festudvalget Marede opgaven helt i tou. vejret var en blandet fornsjelse, men det gjorde vist ikke så meget efter den Festen foregik i et lejet teltpå pladsen syd for admnisirationsbyg~ingen.

11 godt gang i grillen. Pyha, de havde det varmt! Efter spisningen blev nogle af bordene fjernet, og det meget lokale MKE- PAPA band spillede op til dans (bandets medlemmer kommer fra flådestationens MP-station), og de forstår at fa folk ud på dansegulvet. Stemningen var i top, og dansen gik til ud på de små timer. r Cafeteriet sqede for, at ingen gik sultne hjem Desværre skal en fest slutte på et eller andet tidspunkt. Det er dog tegn pi% succes, når deltagerne ikke vil hjem. Enkelte pravede at overtale de lokale om en forlængelse af festen, men her blev naboerne tilgodeset. De trrwgte nok til lidt nattesmn. Fw festen var flådens naboer dog blevet gjort opmærksom på evt. som kunne opstå ud på afteneninatten under festen. Forhåbentlig har de ikke lidt for meget på grund Korrwrw~der Evald bed veiaf Men, og i stedet nydt den gode musik MP'eme forseges overtalt til ikke at slutie festen BIH mandag - o ming

12 Flådes tationens speditionskontor - en verden af liv Af Overa!uistent Albert Meyer, Spediter i Lagersektionen Jeg har faet en opfordring til af prmentere Jladstationem.pditorjmhon: Máteriel. pd vej ud i verden. Det er for speditionshntoret en k- kommen lejlighed ti1 at forbede forståeisen for, hvoirfor vi sommetider "koger" af akrivitet. Speditmfhktionen består af 3 personer og er en del af Leverings- og Speditionsgruppen FSG). Lederen af LSG er koordinator for rutinehsel med varer, uanset om vi taler om internt imellem flådestationen og Noret eller ud i landet samt mange andre "lokale" opgaver. Speditionskontoret forsender post, DSB fragt, Indenrigs flyfragt samt alle forsendelser til udlandet. I speditionsgnippen kan vi dele vore opgaver op i 3 enkelte dele, når vi taler udlandsforsendelser: Import/forioldning Importsiden er den del, hvor alt, der kommer ind fra udlandet, skal registreres toldmæssigt. Uanset om varen kommer fra et EU-land eller ej, skal toldvæsenet jo kende til sagen, og fer den er "frigivet" af toldvæsenet, er den ikke parat til at blive udleveret til brugeren. Dette betyder, at varer fra EU skal vente i mindst 24 timer fra de er indberettet til toldvæsenet, og fra ALLE andre steder i op til 72 timer, idet vi skal have bekræftet, at fortoldning har fundet sted. Eksport/forsendelse Eksportsiden virker anderledes mere koncentrem især om eftermiddagen. Her har man i Iebet af dagen modtaget diverse dele til skibe fra værksteder m.v., der skal ud af huset, og som vi dagen forud er blevet adviseret om, så vi forlods ved, de kommer ud på Noret, hvor vi skal pakke og klargme forsendingerne. Når denne klarg~rring er afslutlet, skal der så laves eksport- eller k g e forsendelsespapirer. Der skal foretages de wdvendige pladsreservationer på fly, biler m.v., og godset skal så enten afsted samme dag (evt. på overtid) eller kan sendes næste gang, der er en rutinebil til f.eks. Menhavn. Vi ekspederer også flyttegods for medarbejdere, der skal frem eller tilbage til f.eks. Greniand eller Færaerne. Oftest kan det svare sig, at vi selv kmer evt. flytte- container ind til KBbenhavns Havn, frem for at sende via Frederikshavn, da der er afgang til Thorshavn fra KBbenhavn hver torsdag, og vi kan så have den med rutinebilen ind samme dag. 0konomilregnskab Som i enhver anden speditionsvirksomhed er der en masse ekonomi, der skal afklares - budgetter, der skal holdes og kontrol af bilag, for ikke at nogen skal blive "snydt". Denne akonomiside tager sin store del af arbejdstiden, men den er et nedvendigt onde. På dette sted må der også være plads til et lille, men meget ærligt suk. Skal vi kunne sende varer ud i verden, er det bydende wdvendigt, at vi f& alle de oplysninger, der skal bruges. Dette er incl. bestiller5 ordrenummer eller dispositionsnummer. Det er en gammel kendt sag, at den der befaler - også betaler. Dette glemmes ofte, hvilket betyder meget ekstra arbejde for os, ligesom vort i forvejen lille budget rammes unndvendigt hårdt. Derfor en appel om flere oplysninger på forsendelsessedlerne - der jo er en forsendelsesinstniks. FLADEN i Korser Nr

13 Som det kan ses, er vort arbejde meget bredt. Mange love og bekendtgirelser skal kendes og iagttages, hvis vi skal fnrlge alle regler. Sagt på en anden måde: Ting tager tid Se nedenstående eksempel: - Flådestationen modtager signal. - Signalet behandles. Vi vil gerne yde den bedst - Materiellet lokaliseres, mulige service. Det, der er udtages fra lager, eller ind- kaldt "Tårnh0j Service", bb foretages. "Service i Centrum" og - Materiellet leveres til For- "Service p& Toppen", alle 3 syningsafdelingens Leve- begreber kan slås sammen i rings- og Speditionsgmp et: Pe. - Forsendelsen pakkes og klarg0res til transport. - Spediterren arrangerer transport til udlandet samt udfylder diverse mdvendige papirer til f eks. lufthavnen. Takkeskrivelse fra Praktikformidlingen i Næstved Af ommekaniker K-S-Holme, Kontakt- og Velfærdsoff~cer Fladestalion Kors0r er v& for skoleelever, som onsker at afvikle deres erhvervspraktikop hold ved S0vmmet. F%st&'onen har i derme forbindelse modtaget en takkeskrivelse fra SkoIeko>w11lent Erik Lagerberg og Sekreter Anni Lettingfra i Nestved Til almindelg orientering og ism til alle de afdelinger, sektioner og enheder m.v., som i det daglige har kontakt med erhvervspraktikanterne på jedestationen bringes hermed brevets indhold "På praktikformidlingens vegne siger vi tak for jeres store indsats og vilje til at hjzlpe unge på vej ud i verdenen. Det kan måske tænkes, at I ikke selv tror, at praktikken er af særlig stor betydning. Mange undersegelser har imidlertid dokumenteret, at praktikopholdet udenfor skolen er den del af erhvervsorienteringen, som eleverne husker bedst og med s&mt glæde. Det er altså fra jer og jeres firmaer, at vore elever har nogle af deres bedste indtryk. Tak for det. Man kunne tænke sig, at også I havde en fortsat interesse i at fa direkte kontakt til unge mennesker, der står foran valg af uddannelse og erhverv. Vi i skolen er meget bevidste omkring, at uanset hvor meget vi fortaeller, så er der intet, der kan sammenlignes med den helhedsoplevelse, som et ophold i en ny sammenhæng er for de fleste elever. Vi håber derfor, at vi fortsat må have lov til at spmge efter praktikophold hos jer. Skuile der opstå eller have været problemer, som ikke er blevet klaret i årets Iiab med den enkelte skole eller elev, så kontakt os venligst. Med over 1200 praktikformidlingerludsendelser til over 500 p;aktikværter, kan-det let tænkes, at ikke alt har lige vellykket,fl FLADEN i Komar Nr

14 KORSQR HAVN'S 200 års jubilæum Af Kommanderkaptajn k Bechmann Jensen, Chef for Fo~garbddingen Korsnr Havn's 200 års jubilæum blev fejret med en meget stort anlagt havnefest i weekenden august. Over mennesker &slås at have deltaget i festlighederne. Smærnet var meget stsrkt repræsenteret og giorde sig smukt gældende ved mange populære indslag. Her ses en række glimt af de mange forskellige ssværnsindslag. 2..: en meget spandende og spektakuler opvisning i og over Kormr Havn. Her er en af "fleerne" p8 vej ned i havnen i falakkann. Sevanur3 F&vetfmeste deltog i oppmsiuigen med og udstillade sl mat&el. n j. :. i:. Under brylluppefpå "Carl Peter" dukkede Ovennekaniker Jelen'sfremndfia Eg# med ckmnpagne og balloner til det overraskede brudepar. Det akid underholdende og vebillende tomóoui pb CmporB FL~DEN i Kors~r Nr

15 SBY~ets helikopter i fmetruende ncerhed af skoleskibet WEVs mast under fi0mcendenes nangreb"på W.. MBENpå vej med skoleelever sendog den 24. august. til mandag, og havde "åbent skib" bådefiedag, kelet det bopiske klima lidt for besoehiingen! S8ndag den 24. august sejeak.ytahw.e8?en MBEN 2 demonsirationssejlaclser med u&valgte firs0r's skoler. i rps luve& etfiemragende og morsomt tattoo ds PI& Skoleslrióet MEN deltog i travalje-kaproning og sikrede sig en flot ogpopulm 2.plods i den samlede konkurrence. slået ifinolen af en af byens sportsklubber. FLADEN i Korm Nr

16 Ud i det blå... Af Overassistent Vibeke L. Ohen og Overassistent Ninna Knudseii, Redakiionmdvalget Da vi i maj/juni måned var gang med ai redigere sidste nummer af FLA!LIEN i KORS0R faldt tankerne pb et tidspnkt lidt udenfor. Vibek havde indhentet en brochure fra Turistkontoret, hvori vi kunne lase om Korsar Lystskov og dens historie, og dennejik os til at tanke på, m der er rigtig mange steder i KorsOr by og omegn, som vi lyst til at udforske lidt mnnere. Vi blev enige om, at det karme vare en god ide at m&s efrr arbejdstid, hvor vi s2 kunne kombinere lysten til at se og opleve byen samtidig med, at vi fik rart benmusklem. Vi kaldte vor lille "klub" for VANDRESTDVLEN og sendte herefter en meddelelse rundt på kontorgangen om vort farste "arrangement". Dette skulle Isbe af stablen onsdag den 18. juni og gik ud på at msdes ved Korsar Campingplads ved Lystskoven og efterfelgende gå en tur i skoven. Msdetidspunktet var sat til kl. 1830, og det viste sig, at der var en positiv interesse for ideen. Der var mdt 11, som drog rask afsted på den aftalte rute. Birgit Madsen var madt talstærkt frem med både mand og barn + klapvogn, ligesom Janni Olesen kom tililende sammen med en veninde fra Slagelse for at deltage. Herefter gik det over "stok og sten" fra campingpladsen ned forbi Sommerlyst og ud til stranden, hvor vi fulgte stien på skråningen ned til Sasbr Mose. holdt et par gange for at nyde udsigten og naturen, ligesom vi ivrigt prmede p& at udrydde en masse myg Turen gik videre op langs mosen, hvor vi så skråede ind midt i skoven ved bde Led og gik tilbage mod campingpladsen. Vi må nok sige, at BirgiB mand Richard her blev sat på en prme på de mange bakker i skoven med sm og klapvogn, men det klarede han helt fint Da vi nåede op midt i skoven undrede vi os lidt, for Richard, Helene, Connie og Lena fortsatte turen mod hejre, hvor vi var helt sikre på, at vi skulle mod venstre. Vi prrnede at kalde på dem, men de var for langt fremme og kunne ikke hme os. Vi blev enige om, at de nok ville dyrke lidt ekstra motion og tage turen en gang til (det var samme vej, som vi havde gået fra starten), så vi besluttede os for at gå mod venstre mod campingpladsen. Her faldt vi ned i de opsatte havemabler foran kiosken og forsynede os med forfriskninger. Lidt efter dukkede de 4 fiske motionister op og fortalte, at de vist var gået forkert, for pludselig var de nået ned til Sommerlyst igen (??). De havde snakket og ikke lagt mærke til, hvor de gik. Vi blev enige om, at det havde været en dejlig tur, og at vi snart skulle mades igen Turen i skoven var på ca 6 km. Efter den gode start har vi siden afviklet flere ture Den 25. juni farte Helene an på en 11 km lang travetur, som gik fra Korsm-Hallen til Stibjerghuse og tilbage forbi den nye banegård Den 2. juli medtes vi ved Svanegården på en tur igennem området ved Maglev-snrerne og videre rundt på golfbanen og Tårnborgparken. Vi har også prmet et af Korsar Turistbureau's mgementer: Byvandring ad stille stier på Halskov. Her var desværre et meget lille fremmade fra flådestationens side (det var kun Vibeke og N i som deltog). Turen var dog yderst interessant, og vi fik en hel masse at vide om Halskovs historie, ligesom vi fik set mange steder, som vi en- FLADEN i Komr Nr

17 ten ikke havde set fsr eller i betydet en hel del, for her var teråret. Hvis du er interesse lang tid. Til det sidste arran- interessen lig O. ret, er du velkommen til at gement, som også slaille finde kontakte OS. sted i Korsm Lystskov, må Vi hiber derfor, at vi igen varmen og ferieafvikling have kan starte nogle ture her i ef- Pressekonference på agterdækket... Af kaptajnlejinmt Jan Ficher Stripp, minerydningsfirtejet FLYVEFISKEN I forbindelse med det trilaterale forsvarsministermade maj 1997 mellem forsvarsministrene fra hhv. Danmark, Polen og Tyskland var FLYVEFISKEN og HAJEN dirigeret til Skagen Havn den 8. maj, hvor mdet skulle afsluttes. I msdet deltog tillige forsvarsministrene fra de 3 baltiske stater, Letland dog r e præsenteret ved deres ambassadm. Forsvarsminister Hans Hækkefup havde bebudet m res se konference ~å FLYVEFISKEN'S agterdæk om formiddagen. I samarbejde med ministeriets repræsentanter forberedte FLYVE- FISKEN så deke noget uvante begivenhed allerede den 7. om aftenen, og alle sejl blev sat til. Ved kaj i Skagen Havn den 8. maj lagde FLYVEFISKEN så agterdæk til den særdeles velbwgte pressekonference, der bl.a. dække des af TV Nord (TV2) og det tyske ZDF samt diverse dagblade. I falge med de deltagende forsvarsministre var en række ministerielle embedsmænd samt Chefen for 3. Eskadre, så ialt nåede deltagerantallet ca. 40 personer. Kl afgik de to orlogsfartnrjer fra Skagen med hver ca. 20 gæster ombord - FLYVE- FISKEN med ministerflaget hejst. Der var et let traktement under forlægningen sydover, hvorunder gæsteme bl.a. iagttog HAJEN'S "high speed" passage af FLYVEFISKEN. Gæsternes planlagte besrag på Hirsholmene (ilandbragt af de 2 MRD'er) måtte desværre aflyses på grund af den hårde vind fra vest, og i stedet foretog de 2 droner "steam past" for FLYVEFISKEN. Senere kunne gæsteme fonierje sig med en - fra Hotel Skagen - medbragt buffét med et repræsentativt udvalg af danske smmebrsds-specialiteter og dertil hende. Kl blev gæsterne planmæssigt ilandsat på Flådestation Frederikshavn, og det utraditionelle og spændende besag fra bl.a. de baltiske lande fandt dermed sin afslutning. Der lad mange anerkendende ytringer fra de interesserede gæster, og det var således en tilfreds besa%ning i FLYVEFISKEN, der kl kunne sætte kursen hjemover mod Flådestation Korsm efter et velovers& togt, der havde varet fra den 8. april, medens HAJEN kastede sig ud i yderligere oplevelser på en imrigt begivenhedsrig patrulje. naden i KOM Nr

18 SKINFAXE på adoptionsbesag i Ebeltoft Tmojet XihFAXE w 8. - II. august 1997 på &t årlige adoptionsbes~g i EbeItoj. Ebeltojt er som adoptiomby på mange mader unik, bl.a. har Ebeltofr som &n eneste adoptionsby adopteret 2 s w m r, nemlig bar de SIC121IAXE oa RIMFAXE. Desvm hm det e& ikke vket nsuligi af j2 begge "adoptivbgrn" til Ebeltofr samtidig. I forbindelse med dette h besirg havde kommunen sammen med Marineforenkgen - i lighed med tidligere år - lagt et omfattende program som bl.a. inkluderede bessg på hurtig- færgen "MAI MOLS", rundvisning p& fregatten "JYLLAND" og rundvisning på det nye rådhus (det tidligere privathospital). Adoptiombeserget var sammenfaldende med havnefesten i Ebeltoft, hvilket betad masser af mennesker og ak- tivitet på havnen, h-der en travaljeroningskonkurrence mellem Byrådet, Marineforeningen, Roklubben og SIUNFAXE. Videren blev (selvfslgelig) SIUNFAXE efter en hård dyst. Udover SKiNFAXE aflagde også en m*- nehjemmevæmenhed Ebeltoft et bwg under havnefesten På SKINFAXE spillede Kvindelig Marineres Tambourkorps under "åbent skibnarrangementet. SKINFAAZ ved kaj i EbeltoJP. te. Så alt i alt en havnefestlet beserg i forsvarets et godt FORSVAR - m gavner. FREDEN Chefn f?!lkihfaxe og for EbeltoJt Marineforening i godt selskzb FLADEN i Kom Nr

19 iji J :i,/ :.s neunrngmmetevel~et Chefe for SiUhKAXE venderfladen En gammel kollega i dok Transport fra Korsar nye banegård Af Afdelingsleder Kim Andersen, Chef for Admiistrationddelingen Korsm har i forbindelse med indvielsen af tunnelen under Storebælt den 1. juni faet en ny banegård, som desværre er placeret i en afstand fra flådestationen, som gm, at personel, der benytter offentlig transport til og fra arbejde har fået forlænget transporten med 5,s km. Overgangen til den nye kmeplan blev specielt hilst velkommen af pendlere fra FynIJylland, da transporten blev reduceret med 1 time hver vej. Da det ikke som tidligere vil blive muligt at transportere personel til og fra stationen i båd, blev der set frem til, at transport til og fra stationen kunne blive l~st ved mellemkomst mellem kommunen og Vestsjællands Trafikselskab (VT) med en direkte forbindelse tilifra stationen, og henholdsvis flådestationen og Noret. Dette blev ikke tilfældet. Flådestationen har derfor, som en midlertidig ordning, selv valgt at transportere personel tiltfra stationen. VT har på baggrund af tidligere indhentede erfaringer med at transportere personel til flådestationen ikke msket at oprette en diiekte forbindelse, men henvist til eksisterende buslier, som betyder en væsentlig forlængelse af transporttiden for personel bosiddende uden for Korsm. På den baggrund har flådestationen udsendt et spnrgeskema, som skulle forsrage at klarlægge behovet for busforbindelse. Spmgeskemaet blev sendt ud til alle medarbejdere, og 993 skemaer blev returneret, hvilket i en statistisk unders0gelse betyder en svarprocent på 100. Svarene fordeler sig således: Fra FynIJylland el. senere altså mange, der benytter offentlig transport til Korsar, og FLbEN i K om Nr

20 flest meder kl el. sene- 2 afgange, nemlig den sene res en direkte bus (W) til og re. afgang og den tidlige afgang fra stationen til flådestationen fra flådestationen. og Noret. Tratiktællingen i busserne over 12 uger viser, at der gen- Kommunen vil i forbindelnemsnitlig på de 4 afgange se med en traf~ktælling i efmorgenlaflen medtages hen- teråret 1997 fa adgang til det holdsvis 36 og 25 passagerer i statistiske materiale med busserne med hovedvægten på henblik på, at der kan etable- Ariig kontrol af ABC-maskesæt Af Overassistent Ninna Knudsen, Forsyningsafdelin- S" I september I997 afioldi Fladestation Kors0r &lig C-ovelse med ABC-maske for altpersone1 ved Fladestation Korser med tilhmende depoter. 0velseme blev udfert af Teknisk Afdeling, Dr~ftssektionen, og ABC-befalingsmand, Seniorsergent Poul Smensen stod for instruktionen i 0velsemmmet. Vor fotograf Vibeke L. Olsen var på pletten, da nogle af meahrbejdeme fra kontorgangen skulle gennemgå melsen. Seniorsergent Poul S%rensen på ABC-meIse Kontorbetjent Helene Laursen afpraver sin maske i ovelsesrummet 0velserne finder sted årligt og formålet er at kontrollere. om ABC-maskesættet. der er udleverethliver udleveret, er i beredskabsmæssig stand samt at vedligeholde personellets viden og FLADEN i Koniir Nr

21 Seniorsergent Poul Sarensen insbuenr personel fra Kontorgangen i brug afabc-masken. færdigheder i brugen af ABC-masken. 0velserne afvikles i hold a 15 personer og gennemfa- Det danske vejr res med en tætningkontrol (3 min.) efterfidgt af praktiske melser i melsesrummet (12 min.). *Il/,, :e Alle taler om vejret, men ingen gsr noget ved det. Intet vejr er darligt, nar man er klædt rigtigt pi. Darligt vejr ser altid værre ud gennem et vindue. Vejret er en af Gud skabt indretning til at modbevise meteorologerne. FLADEN i Korssr Nr

22 Flådebeseg i Varberg Af kaptajnlejtnant Jan Fiseher Stripp, minerydningsfartejet FLYVEFISKEN Diptomatiets svære kunst Den 2. juni 1997 efter parade for den chef, kaptajnlprjtnant H.c.Hansen, og den nye chef for minerydningsf-jet FLYVEFI- SKEN, kaptajnlnjtnant J.F. Stripp, afgik FLYVEFISKEN på 2 ugers "MCM-OPS". Turen skulle bruges til tests med Side-Scan-sonarer, udvikling af mulige nye taktikker, træning og sambring af den gamle rutinerede besætning og deres nye chef. Sidst men ikke mindst skulle vi have et velfortjent havneophold i en forhåbentlig svensk havn. I god tid og under nraje studier af sejlplaner og div. interessenters onsker vedr. FLYVEFISKEN'S sejlads havde vi ansngt de danske og svenske myndigheder om at komme til Goteborg i weekenden juni. Alt tegnede vel indtil ca. 6 uger fm besnget. Da indlnb besked fra de svenske myndigheder om, at Göteborg ikke så sig i stand til at modtage FLYVEFISKEN i den pågældende weekend, idet havnen i forvejen var fyldt op af ca. 40 andre flådefarkajer fra en stor PfPsvelse. Nu var "gode dyr rådne", og besætningen så i %den den toldfrie ration og de lyse svenske pip nætter forsvinde ud i mmket. I desperation og mangel på lokalviden om de tidligere danske provinser faldt valget på Varberg. Nu var fristen for ansngning om besag i svensk havn på normalt 10 uger jo overskredet med et par dage, men vi satte vor lid til det danske diplomati. Ved afgang fra Flådestation Korsar havde vi endnu ikke modtaget bekræftelse på vores ans~gning, idet alle udenlandske flådebes~g i Sverige skal drsftes på et regeringsmnde, som &oldes hver onsdag. Onsdag den 4. juni - kun 2 dage fm ankomst - fik vi endelig tilladelse til at tage til Varberg på weekend. Men vi var klar. En eller anden i Sverige havde heller ikke bare afventet regeringsmdets beslutning. Han var også klar. Der var produceret et officielt program og indsamlet turistbrochurer, men da FLYVE- FISKEN allerede befandt sig på havet, kunne de fmt udle veres ved ankomst. Ankomst til Varberg Varberg ligger smukt og beskyttet i den svenske skrgård på bjde med Anholt. Indsejlingen præges af små ner, klippeskær og hyggelige laguner med hvide sandstrande. Umiddelbart fm havnen troner den majestætiske gamle fæstning, som nu huser Varberg by og egnsmuseum, og bagved klæber den lille middelalderby sig til klipperne på smukkeste vis. På kajen, som lige var stor nok til en Standard-Flex, blev vi budt velkommen af vicekonsul Anders Lundgren, Varberg og Major og Meteorolog Ulf Holmgren, Vatkustens Marinkommando, som var rejst hele vejen fra Goteborg for at byde os velkommen og mke os godt vejr. Hvad FLYVEFISKEN manglede i lokalkendskab, det supplerede vicekonsulen i rigelige mængder. Der blev sat krydser på kort, udpeget gode strande og reserveret bord på byens fnrende W- og dansested. Det sidste var ikke så let, men konsulen kunne trykke på de rigtige taster. Majoren kunne også sit kram. Han mkede godt vejr, og det holdt stik. Fmte væsentlige indkeib i land var 4 dunke solcreme af hnjeste faktor. Studentergilde Fmte weekend i juni er ikke den værste i Sverige. Torsdag fik alle nye studenter deres hvide huer, og i weekenden var der dnrmt FEST. Hele Varberg vrimlede af nybagte studenter, så man mrmest blev sneblind af alle de hvide huer og sommerkjoler. Vejret indbnd til adstadig FLbEN i Komr Nr

23 promenering, is-spiseri og re spekt for væskebalancen. Varberg har et endog meget stort opland, hvad angår studenter. Fredag den 6. juni, som i0vrigt er Sveriges nye officielle nationaldag, var der arrangeret open-air studentergilde i en park i byen for nogle tusinde studenter, men lige så mange valgte at udforske Varbergs traditionelle natteliv. Lmdag var det helt vildt, for der var ikke noget alternativ til diskotekerne og cafeerne. Så der var dmt burhms-agtige tilstande. FLYVEFISKEN vil gerne tilslutte sig denne svenske festivitas, og for ligesom at vise solidaritet valgte vi at færdes så meget som muligt i sommemiform med tilbrende hvide hueovertræk. Det var et stort hit. Svenskerne viste sig fra deres bedste side, og vi blev msdt med alt fra venlig beundring til kærlige favntag. Nu var det jo ikke fest og studenter det hele. Mange af FLYVEFISKENS besætning benyttede sig også af de mange muligheder for cykel-, gåog bbeture i byen og dens omgivende natur, strandtur med badning og en kulturel afstikker til den gamle fæstning. Såleda tog hele officers- og sergentmessen smdag aften på picnic ved foden af fæstningen, hvor den nedgående sol blev fuldt godt på vej med hlig vin og pil-selv rejer. Mandag oprandt og FLY- VEFISKEN skulle videre. På samme måde som når man rejser sig fra en alt for stor frokost, med en blanding af glde over det man har smagt, og vemod over det man lader tilbage, således måtte FLYVEFISKEN også forlade Varberg. Mæt af ople velser, solbrændte til smertegræmen og vemod over alle rede at skulle af sted. Fakta er, at Varberg fremover vil blive bmgt som helt urimeligt sammenligningsgrundlag ved mige havns ophold i udlandet. (Dette var ikke en salgsannonce incbykket af &t svenske turistråd, men blot en saglig dansk orlogsfdr~njs oplevelser.) Flyv fugl, flyv... Af Overassistent Vibeke L. 01- sen, Lenningskontoret I sommervarmen står d* rene ofte åbne ud til det fri. En tidlig morgen i slutningen af august havde en lille fugl af ubestemt race forvildet sig ind i midterop gangen i adrninistrationsbygningen. Det er jo ikke dens rette værested, så hvordan skulle vi nu fa den ud igen? Hjælpen kom fra Havne sektionen. Marinespecialist Steen J. Jmgensen kom til stede udstyret med et fiskenet. Da der er hsjt til loftet, måtte en af rengmingsdamernes stige til hjælp. Efter lidt tids jagt blev fuglen så træt, at Steen kunne tage den med hånden og gå ud i det fri med den. Den sad og sundede sig lidt i hans hånd, far den flaj ud i friheden. Go' vind! FLbEN i K om Nr

24 Rapporter om praktik på Flådestation Korsor Fra KontaRt- og Verf~erdsoflcer, Overmekanker K.S. Holme har redddionen medtaget denne rapport, som han har faer tilsendt fra erhvervspraktikant Mkkne H. Henningsen fra Gentofte. Mdene har selv sat tekster til billedmne. "Vi ankom jo alle, som bekendt, ved 9-tiden den 10. marts og efter nogle problemer med, hvor vi skulle hen, endte vi alle på en eller anden måde oppe på dit kontor. Du - en rigtig rar, gammel morfar-type med vægt bag sine ord - fik hurtigt manet mine fordomme til jorden om, at soldater er granvoksne mænd med hår mellem tænderne, og så spiser de små bm. Nåh, så uhyggeligt var det vel heller ikke, men skal vi bare sige, at jeg ikke var helt tryg ved tanken om at skulle en hel uge i flåden Jamen, hvorfor gjorde jeg det så? spmger du sikkert. Ja, det var vel bare et njebliks spontanitet eller noget i den retning. Faktisk var det jo slet ikke så slemt, da vi endelig kom i gang. Der gik ikke længe, &r vi færdedes lige så sikkert på basen som derhjemme. Ingen kiggede mærkeligt, bare fordi vi gik rundt med gæstekorf 09 alle behandlede os som a&indelige voksne - og det var s ht. "Er der nogen, der ved, hvor der er en isbod?" "0hhh..." Eftersom du var med til det meste, er der jo ikke ret meget plan i at fortælle dig det én gang til, men til gengæld kan jeg jo forklle dig, hvordan jeg oplevede det. "Og detgrrmnehld, I ser dernede, er s8 vandet." jeg vil ogs8 se!"

25 Det, der nok gjorde stmt indtryk på mig, var den disciplin, der var på basen. Og alligevel var der en behagelig kommet til et helt nyt sted, som vi lige skulle Ime at kende fmt. ligt, det vi prmede. Tingene blev forklaret på en god måde, der gjorde, at man ikke sad og var ved at gabe kæberne af led. EAer min mening var det sjoveste helt klart at få lov til at sejle med bevogtningsbåden. Og hvis der er nogen, som tror, at det er nemt at styre sådan en båd, så tager de helt fejl, og jeg ved hvad jeg taler om (tror jeg nok???). Ja, hvad mere kan jeg sige udover, at det var en shem uge, og af hensyn til andre praktikanter håber jeg ikke, at I ændrer noget ved jeres program for praktikanterne i fremtiden." 'D her ikke lidt vddt?" og afslappet atmosfære, når Jeg synes, vi lærte en hel man kom ind i et m. Det var masse nyttigt, og derudover en god fprlelse, da vi jo var var det jo ikke ligefrem kede Skrevet af Malene H. Henningsen Herudover har K.s.Holme modtaget et brev fra 4 erhvervspraktikanterrfra Gorlev. Brevet lyder således: "Hej Keld! Tak for en dejlig praktikuge på Flådestation Korsm. Det har været en begivenhedsrig og spændende uge. Vi har fået svar på alle vores spmgsmål og På uddybet vores viden omkring flåden. Du har været rigtig god til at forklare og finde folk, der ville vise os skibene og andre ting. Det, der nok har været sjovest, var at skyde og prme at sejle selv. Du har været utrolig venlig og har gjort meget ud af det, for at vi kunne fa en spændende uge, som vi helt afgjort har haft. Dine "morsomme" vittigheder har virkelig gjort indtryk på os, og har givet os det indblik, at der ikke er så meget kæft, tit og retning i flåden, som vi havde forventet. P.S. Vi kommer til at savne dig..." Kærlig hilsen de 4 Linda, Bo, Sine og Martin F L h N i Kowr Nr

26 Nedlæggelseloverdragelse af Hoveddepot Store Dyrehave 1. juli 1997 Af Kommmderkaptajn Lars Ji. Skotte, Chef for Staiionsifdelingen Z forbimklse med en omstrukturering af sevarnets hoveddepoter har S0vamets Materielkommando besluttet, at Hovediepot Store Dyrehave, beliggende nar ved Hiller04 skal lukke og ophme som et tjenestested i smarnet. Den nye hoveddepotn?uktur, som har vmet undenejs i nogle år, blev så edlig implementeret pr. I juli 1997, hvilket da også blev den dato, hvor Hovecidepot Sfore Dyrehave blev lukket og overdraget til Forsvars~n, som igen overdrog hoveddepotet til haren, nemlig Kongens Artilleriregiment. Hoveddepot Store Dyrehave har siden udjymingen fra Holmen varet FIådestation Korsm og i forbin- &Ise med lukningsceremonien, hvor reprasentanter var tilstede fra Forsvarskommandoen, Kongens Artilleriregiment, Srnarnets Materielkommamb og Flådestation Korser, dalte FWstation Kors0r reprasentant, Chefn for Stationsafdelingen, Kornm&rkqtajn Lms H. Skotte, fdgende: "Det er i dag 27 år og 315 dage siden, nemlig den 18. august 1969, den daværende Hoveddepot Sfore DyrehaveS bescetning til parade i anledning af nedlceggelse/over&ageise af Hoveddepot Store Dyrehave S~~ærnskommando tiltrådte, at den daværende Flådestation Knbenhavn modtog og tog i anvendelse Hoveddepot Store Dyrehave. Fra og med i dag den 1. juli 1997 må vi desværre også betegne Hoveddepot Store Dyrehave som daværende, idet hoveddepotet som bekendt lukker ned som hoveddepot i smæmet og overdrages til Forsvarskommandoen og dmed til Kongens Artilleriregiment. hagen til denne drastiske handling skal i virkeligheden findes i de nye og forandrede sikkerhedspolitiske forhold i Europa, der har bevirket ændrede beredskabsforhold og væsentlig længere varslingsti- der generelt for hele NATO. Forsvaret har som fnlge heraf gennemfmt en gennemgribende strukturtilpasning, der også bermer den samlede depotstruktur i swæmet, og som nu desværre medfm, at et af smæmets bedste og nyeste hoveddepoter må ophme sit virke for swæmet. I de knap 28 år hoveddepotet har fungeret som minedepot og missildepot m.m., har hoveddepotet og dets besætning bst alle de pålagte opgaver til smæmets og dermed forsvarets store tilfredshed. Besætningen på hoveddepotet har da også ved mange lejligheder bstet megen ros og anerkendelse for en hurtig, solid og meget professionel FLADEN i Kowr Nr

27 indsats, og dette har netop altid været kendetegnet for hoveddepotet og dets besætning. Det er derfor med stor beklagelse, at vi nu må konstatere, at en lukning af hoveddepotet må finde sted. For personellet er lukning af et tjenestested en meget alvorlig begivenhed med vidtgående konsekvenser for personellet og dets familieliv. Det har altid i swæmets ho- 10W sikkerhed kunne påregne at forblive på det pågældende hoveddepot indtil pensioneringsdagen. Det er netop det forhold - med en yderst stabil arbejdsstyrke - som ssværnet i h oveddepo~en har nydt godt af, og som ikke fmdes andre steder i smæmet. Dette holdt desværre ikke for Hoveddepot Store Dyrehave, som nu er offer for en vidtgående strukturtilpasning med både materiel- og personelre det har været mdvendigt at forflytte personellet til andre tjenestesteder. Dette har ikke kunnet lade sig gsre uden store ulemper og omkostninger for den enkelte og hans familie. Det skal i den forbindelse fremhæves, at igen fortjener besætningen ros for den loyalitet, den ved disse omskiftninger har udvist over for smmet. Den på Hoveddepot Store Dyrehave 22 mand store besætning er således blevet forflyttet til Artilleriskolen Sjællands Odde, Hoveddepot Kongssre, Hoveddepot Vernmetofte, Marinestation Holmen og Flådestation Korsm og til sejlende tjeneste, så den er hermed spredt for alle vinde. Til slut vil jeg mke besætningen og dens familie en god fremtid på de nye tjene stesteder. Jeg erklærer hermed kommandoen for strsget på Hoveddepot Store Dyrehave. Hoveddepotet er hermed udgået af Flådens tal. Chefen for Hoveddepot Store Dyrehave på dagen for nedla?ggelsen. veddepotstmktur været sådan, duktioner. Heldigvis har tilat det tjenmende personel pasningen kunnet gennemfspå et hoveddepot med næsten res uden afskedigelser, men Jeg mker de nye ejere, Kongens Artilleriregiment, tillykke med deres nyerhvervelse og håber, de vil fa lige så meget glæde af hoveddepotet, som smæmet har haft." FLADEN i Kowr Nr

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450

Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Friendship Exchange Friendship Exchange mellem Kissimme Bay Rotary Klub, distrikt 6980, Florida og Horsens Vestre Rotary Klub, distrikt 1450 Søndag Søndag den 10. februar ved middagstid begyndte vores

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

www.hanstholm-camping.dk

www.hanstholm-camping.dk Familieweekend - Seniortra ef - Faetter-kusinefest Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98 www.hanstholm-camping.dk Senior-træf 1 på Hanstholm Camping Torsdag d. 26. søndag d. 29. april

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013.

Stensnæsskolen. Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer, og glæder os til vi ses igen mandag den 12. august 2013 kl. 8.40. Juli 2013. Stensnæsskolen Juli 2013 Nyhedsbrev Årgang 12 Nummer 7 I dette nummer: Skolebus 1 Nye ringetider 2 0.A på Thorup Hede 3 5.A s piger på bytur 4-5 Venskabsklasser 6-8 4.A i Sverige 8-10 2.A laver e-bøger

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 FREDAGSNYT FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 17. juni 2016 Sidste skoledag Fredag den 24. juni fra kl. 8.05-11.15. Storegruppen møder allerede kl. 7.30 til morgenkaffe med lærerne. Efter morgensang

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og

Vi var nogle stykker der benyttede sig af det gode sommer vejr til at deltage i Dronningens besøg på Årø Med Dannebrog for anker i Årøsund, og foto: frost Ideen med at skrive lidt om Lillebælts Nordlige del er at fortælle om de oplevelser og muligheder der er her, og så er det også mit farvand her har jeg sejlet i 60 år men der er stadig noget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008

Nr. 94 december 2007. Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 Nr. 94 december 2007 Tre piger p togt 6 rs fors g med linolieprimer Sommerst vne i Assens 2008 De dejlige Mƒlarb de Tekst: Simon Hansen Det ser dejligt ud, her hvor Anna, en Mˆlar 25, ejet af Per Carstens

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig.

Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Her boede Anna, Anne, Karin, Laila, Line, Maja, Mads og Pernille der fulgtes af Kent O., Helle E., Lena, Gerd og Stig. Søndag d. 15.02.09 Den blå bus kørte fra Limfjordsskolen kl. 1500, med Maja, Anne,

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere