Rugbyspillere, minestrygere og linedansere et studie af multiple sikkerhedskulturer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rugbyspillere, minestrygere og linedansere et studie af multiple sikkerhedskulturer"

Transkript

1 157 Rugbyspillere, minestrygere og linedansere et studie af multiple sikkerhedskulturer Civilingeniør Heidi Lisette Engberg & Lektor Christian Koch Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, bygning 115. DK 2800 Lyngby Dette bidrag fremlægger nogle resultater af et sikkerhedskulturstudie på en produktionsvirksomhed. Selvom der er lavet en del sikkerhedskulturanalyser internationalt, savner de fleste en hensyntagen til at der kan være flere kulturer i en virksomhed, at kulturer ikke er nemme at ændre og at der ikke er en enkel sammenhæng mellem kultur og adfærd. Den symbolistiske kulturanalyse, der benyttes i dette studie giver mulighed for at opnå et mere differentieret billede af kulturens rolle i forebyggelse af arbejdsulykker. I det fremlagte studie er der fundet tre kulturer, navngivet rugbyspillere, minestrygere og linedansere. Disse tre kulturer har vidt forskellig opfattelser af risici i arbejdet og skal derfor også tackles forskelligt med hensyn til forebyggelsesstrategier. Introduktion Der er stigende opmærksomhed på behovet for at udvikle management teknikker og strategier, der er rettet mod sikkerhedskulturer og det ulykkesforebyggende arbejde. Denne artikel fremlægger et studie af sikkerhedskulturerne hos en større dansk plasticproducent, LEGO System A/S (Engberg 2000), foretaget med udgangspunkt i symbolsk kulturteori (Geertz 1993, Alvesson 1993). Indenfor denne forståelse er en kultur karakteriseret ved en rodmetafor, øvrige metaforer, et meningssystem, myter, og ritualer. Den centrale observation i undersøgelsen er, at der er flere forskellige sikkerhedskulturer tilstede i virksomheden på samme tid. Disse sikkerhedskulturer kategoriseres som henholdsvis rugbyspillere, minestrygere og linedansere, tre metaforer forfatterne af artiklen anvender til at beskrive de vigtigste karakteristika ved de tre sikkerhedskulturer. Baggrunden for studiet er at der er en forøget interesse i forebyggelse af arbejdspladsrelaterede ulykker i Danmark. Regeringsinitiativet Et godt arbejdsmiljø 2005 har initieret en række tiltag inden for ulykkesforebyggelse, herunder forebyggelseskampagner, uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter og igangsættelse af anvendt forskning (Kamp og Koch 1998). Disse initiativer markerer afslutningen på en lang periode af passivitet inden for det ulykkesforebyggende arbejde i Danmark. Artiklen er opbygget som følger: Først præsenteres den symbolistiske tilgang til studiet af sikkerhedskulturer. Dernæst præsenteres case-studiet, og til sidst diskuteres sikkerhedskulturerne. Artiklen trækker vidtgående på Engberg & Koch Den symbolistiske tilgang til sikkerhedskultur-studier. Interessen for det kulturelle aspekt af ulykkesforebyggelse er vokset inden for de seneste år. En årsag er utilfredshed med den eksisterende tekniskorienterede tilgang til ulykkesforebyggelse. Hale & Hovden har fremført at ulykkesforebyggelse i fremtiden i the third age of safety nødvendigvis må baseres på begreber

2 158 som management, lederskab, læring og kultur (Hale & Hovden 1998). Det er ikke i sig selv nok at sætte sikkerhedskultur på dagsordenen for at mindske antallet af ulykker. Der synes at være en tendens til at gentage klassiske positioner inden for ulykkesforskningen også inden for sikkerhedskultur tilgangen. Dette problem viser sig specielt i forbindelse med systemteori og den adfærdsorienterede forskning (Kamp & Koch 1998). En række bidrag til forskningen omkring sikkerhedskultur er således fanget i specielt tre utilstrækkelige opfattelser; at kulturen er en enhedskultur der gør sig gældende i hele virksomheden, at sikkerhedskultur er noget relativt nemt at manipulere med og påvirke i bestemte retninger, og endelig, at der er en simpel sammenhæng mellem kultur og menneskelig adfærd. Den sidste opfattelse kommer specielt til udtryk når forholdet mellem kultur og aktører analyseres som en simpel og direkte stimulus-respons proces. Til forskel fra disse antagelser arbejder den symbolske interaktionisme som antropologisk fortolkningsparadigme med en tilgang til studiet af organisationskultur med fokus på multiple kultur-konfigurationer i én organisation. Inden for denne tilgang lægges der vægt på kulturers relative stabilitet, og der er fokus på kompleksiteten i forholdet mellem kultur og adfærd (Geertz 1993, Alvesson 1993). Sikkerhedskultur defineres inden for denne tilgang via fælles symboler, metaforer, myter og ritualer, og fælles opfattelser af risici, ulykker, deres årsager og mulige forebyggelse. I vores arbejde med denne tilgang har vi lagt vægt på indlevelse i sproget og den praksis der udøves af medlemmerne af en sikkerhedskultur. Metodisk har vi benyttet en kvalitativ strategi med vægt på enkelt- og gruppeinterviews, deltagerobservation i virksomheden samt analyse af diverse skriftlige kilder omhandlende ulykker og spørgsmålet om sikkerhed. Sikkerhedskulturer på LEGO System A/S Sikkerhedskulturstudiet er foretaget i en produktionsafdeling på LEGO System A/S med 400 ansatte, der primært arbejder som operatører ved støbemaskiner der støber plastgranulat til lego-klodser. Studiet kom i stand via en kontakt til sikkerhedschefen, og der blev foretaget en indledende interview-runde med sikkerhedschefen, produktionschefer, og sikkerhedsrepræsentanter. Det var imidlertid den efterfølgende deltagerobservation og interview-runde med medarbejdere på gulvplan der førte til den afgørende iagttagelse af eksistensen af forskellige sikkerhedskulturer i afdelingen. På baggrund af case-studiet blev det klart at der var forskellige praksisformer i afdelingen, og at disse kunne relateres til væsentligt forskellige forestillingsverdener og meningssystemer, der var med andre ord forskellige kulturer til stede. Dandride anvender begrebet handlingssymboler (Alvesson 1993), og specielt 3 handlingssymboler var signifikante; 1. At knække cigaren. Når støbemaskinerne stopper medfører det en lille cigar af varm plastik der blokerer dysen. Før maskinen genstartes skal denne fjernes. 2. At gå ind i el-skabe. Når sikringer går i forbindelse med f.eks. maskinstop skal disse skiftes i elskabe. 3. Brug (eller ikke-brug) af sikkerhedssko

3 159 På tværs af disse 3 handlingssymboler var det muligt at identificere 3 forskellige sikkerhedskulturer, som hver især var indlejret i meningssystemer, fælles metaforer og myter. Den første kultur var f.eks. karakteriseret ved et risikotagningsmønster vi benævnte som erfaringsbaseret risiko-tagning. Aktørerne inden for denne kultur håndterede cigaren med bare hænder og fik ofte små brandsår i forbindelse med denne praksis, og de følte en vis stolthed over mærkerne. Typisk for denne gruppe er en fælles norm med rod i et produktionsrationale; en opfattelse af at en hurtig og effektiv intervention sikrer den bedste produktionsgang, og både formelle og individuelle hensyn omkring sikkerhed nedtones. Til forskel herfra brugte medlemmerne af en anden kultur sikkerhedshandsker og sikkerhedsværktøj, og de opfattede at den første gruppe tog unødige risici. Aktørerne inden for denne sikkerhedskultur deltog endvidere i det formaliserede sikkerhedsarbejde på arbejdspladsen, og de opfattede sig selv som Tordenskjolds Soldater, dvs. som den samme gruppe af personer der hele tiden blev mobiliseret når der var behov herfor. Endelig var den tredje gruppe, til forskel fra de to første, mindre fokuseret på de fælles rammer og regler omkring sikkerhed, og mere på egen situation. Hovedopfattelsen var her at den enkelte er sig selv nærmest i forbindelse med spørgsmålet om risici på arbejdspladsen. Vi har navngivet de tre sikkerhedskulturer som rugbyspillere, minestrygere og linedansere. Rugbyspillerne opfatter risici som et nødvendigt onde og de opfatter derfor kvalificeret risiko-tagning som prestigefyldt fordi det afspejler erfaring og kompetence under de givne omstændigheder. Inden for denne gruppe blev elskabene sidestillet med private elrelæer lige som dem man har derhjemme, og risikoen normaliseret som en hverdagsforeteelse. På et tidspunkt forekom der en alvorlig elulykke, og som konsekvens vedtog ledelsen at det var fyringsgrundlag at åbne skabene, og nøglerne til elskabene blev inddraget. På trods af dette vedblev rugbyspillerne at skifte sikringer, og de sikrede adgang til skabene ved hjælp af skruetrækkere, og modsatte sig derved sikkerhedsanvisningerne. Linedanserne gik ikke i elskabe idet deres primære bestræbelse er at sikre egen sikkerhed. Samtidig benyttede de sikkerhedsko ligesom minestrygerne, mens rugbyspillerne brugte metaforen amerikansk straffefange som billede på brugen af sikkerhedssko som de ikke benyttede. I konstruktionen af meningssystemerne i de tre sikkerhedskulturer fokuserede vi på specielt tre forhold: 1. Kulturernes opfattelser af oplevede risici; hvilke forestillinger om risici er der i den daglige arbejdspraksis? 2. Kulturernes vurderinger af disse risici; hvordan har aktørerne vurderet og afvejet risicienes indhold og omfang? 3. Fortolkning af ulykker; hvordan er konkrete ulykker blevet analyseret, og hvilke konsekvenser har dette fået for opfattelser og forståelser omkring risici og sikker adfærd? Fra rugbyspillernes perspektiv var det en ulykke når et uheld førte til lægebesøg, og mange små hændelser blev derfor ikke rapporteret. Typisk blev årsagen til ulykker forklaret ved manglende erfaring, sløseri eller fordi bestemte personer var ulykkesfugle. Minestrygerne argumenterede derimod med at også nærved-ulykker og hændelser af betydning for ulykkesforekomsten skulle registreres og analyseres for at styrke det forebyggende arbejde. For minestrygerne var det væsentligt at holde fast i, at ulykker kan

4 160 have mange og komplekse årsager, både relateret til adfærd, udstyr, arbejdspladsens indretning mm. Distinktionen mellem de forskellige kulturer blev afspejlet i de to kategorier adfærdsulykker og arbejdspladsulykker der blev anvendt i den formelle ulykkesregistrering og analyse. Adfærdskategorien understøttede rugbyspillerkulturen ved at forklare ulykker som adfærdsbetingede og implicit rette søgelyset mod den enkeltes ansvar og skyld, mens arbejdspladsulykkes-kategorien åbnede op for en mere kompleks analyse i tråd med minestrygerkulturens meningssystem. Linedanserne lå på linie med rugbyspillerne i deres opfattelse af ulykker som hovedsageligt den enkeltes ansvar og skyld (hvis ikke man koncentrerer sig eller kan sin metiér falder man ned af linen). Samtidig havde de ingen formuleret holdning til forebyggelse der lå ud over fokus på det personlige ansvar. Diskussion og konklusion De tre sikkerhedskulturer udgør en multipel konfiguration (Alvesson 1993). Dette skal forstås som et empirisk resultat, som måske ikke er det generelle billede. Andre af vore studier af sikkerhedskulturer viser andre mønstre. For eksempel kan profession, lønsystemer og håndtering af ulykker være områder der demonstrerer andre grænseflader og differentiering af sikkerhedskulturer. (Richter forthcoming, Dyhrberg forthcoming). Et andet vigtigt aspekt er at sikkerhedskulturerne i virkeligheden er overlappende. I nogle tilfælde vil nogle medlemmer af en sikkerhedskultur følge en anden ramme af mening, og/eller vil låne fra et andet meningssystem fra en anden sikkerhedskultur. Der er ingen simpel relation mellem kultur og strukturel, organisatorisk eller den professions mæssige placering i organisationen. Analysens identifikation af en multipel konfiguration (Alvesson 1993) af sikkerhedskulturer i en produktionsvirksomhed har efter forfatternes vurdering flere væsentlige perspektiver for det ulykkesforebyggende arbejde. Minestrygerne kan forventes at deltage i og bakke op om risikominimering og forebyggelse, mens rugbyspillere og linedansere vil reagere modstræbende og i nogle tilfælde negativt. Forebyggelsestiltag over for de to sidste grupper må nødvendigvis tage eksplicit udgangspunkt i gruppernes egne forestillinger og de meningssystemer der definerer kulturen. Dette betyder at f.eks. deltagerbaserede metoder som ERFO (Sundstrom Frisk 1996) kan anvendes. I ERFO metoden skabes der en relativ fri samtale mellem medarbejdere, som f.eks. rugbyspillere og minestrygere. Dette sker ved at deltagerne opfordres til at overveje og udvikle ideer i forhold til mulige forebyggelsesstrategier og - midler, med udgangspunkt i de risici der tages i hverdagen. Når aktørerne udvikler sådanne ideer fører det i sig selv til, at deres forestillinger og verdensbilleder forandres og udvikles, og herved skabes der nye perspektiver på bedre og mere sikre måder at løse hverdagens arbejdsopgaver. Det er imidlertid væsentligt at understrege, at sikkerhedskulturer ikke ændres fra den ene dag til den anden. Selvom vi er nødsaget til at afvente de langsigtede resultater af vores kulturforandrende projekter, er vi overbeviste om at kortlægning af ikke en men flere sikkerhedskulturer er et godt udgangspunkt for en bedre forebyggelse af ulykker.

5 161 Referencer Alvesson, M. 1993, Cultural Perspectives on Organisations. Cambridge: Cambridge University Press. Dyhrberg M, Forthcoming: Ph.D. thesis on an interventionmethod for preventing accidents through changes in safety culture. Lyngby: DTU. Engberg H., 2000, Sikkerhedskulturer i en produktionsvirksomhed. Et casestudie i LEGO System A/S, Plastforarbejdningen. Lyngby: Technical University of Denmark Engberg, H & Koch C., 2000: Rugby players, Minesweepers and Tightrope walkers A study of multiple safety cultures. I Marek T and Karwowski W.(eds): Manufacturing Agility and Hybrid Automation- III. Elsevier. Amsterdam Geertz C., 1993, The Interpretation of Cultures. London: Fontana Press. Hale A., Hovden J. 1998, Management and culture: The third age of safety. A review of approaches to organizational aspects of safety, health and environment. In Feyer &Williamson (ed.), Occupational injury. Risk, Prevention and Intervention. London: Taylor & Francis. Kamp, A og Koch C. 1998: Arbejdsulykker i dansk industri nye strukturer, sikkerhedskultur eller ulykkesfugle?, Forskningsrapport, Arbejdsmiljøfondet. Kamp, A & Koch C.1999, Er ulykker et problem? Sikkerhedskultur og læring i ulykkesforebyggelsen. In Proceedings for Læring og forandring- vejen til et bedre arbejdsmiljø. NES 25. årsjubilæumskonference. Nyborg: NES Richter A., forthcoming, Final Report on New forms of management, safety culture and prevention of accidents. Lyngby : DTU Sundstrom Frisk C., 1996, Femton års arbetsolycksfallsforskning i Sverige. Den mänskliga faktorn Stockholm: Rådet för arbetslivsinstituttet.

6 162

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedskultur 4 4.1 Ændring af sikkerhedskulturer NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

En lærende sikkerhedsorganisation

En lærende sikkerhedsorganisation En lærende sikkerhedsorganisation Oktober 2002 Pernille Bottrup Peter Hasle Per Langaa Jensen Ole Broberg Hans Hvenegaard Christian Biel Knudsen CASA IPL-DTU Kubix Aps. Center for Alternativ Institut for

Læs mere

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur

Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur Løft med kultur Casestudier og tjekliste om tung løft og virksomhedskultur November 2004 Jens Voxtrup Petersen og Edvin Grinderslev, CASA Kaia Nielsen og Helle Rebien, BST Danmark a/s CASA Løft med kultur

Læs mere

Tryghed i nuet - Arbejdssikkerhed blandt tømrerlærlinge i Danmark Ph.d. afhandling Regine Grytnes Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Tryghed i nuet - Arbejdssikkerhed blandt tømrerlærlinge i Danmark Ph.d. afhandling Regine Grytnes Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Tryghed i nuet - Arbejdssikkerhed blandt tømrerlærlinge i Danmark Ph.d. afhandling Regine Grytnes Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Tryghed i nuet - Arbejdssikkerhed blandt tømrerlærlinge

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen

Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen Bilag 1: Projektbeskrivelse USBA Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (USBA-projektet) Et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (v. Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen

(Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen (Non)kommunikation mellem ansatte ved implementering af lean: En case fra den offentlige servicesektor Ældreplejen Af Per Vagn Freytag & Majbritt Rostgaard Evald Abstract I artiklen sættes fokus på den

Læs mere

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen

Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Ledelse brudflader og paradokser i ledelsesudfordringen Konference arrangeret af Det Danske Ledelsesakademi Den 8.-9. december 2008 Clarion Hotel, København Strategisk ledelseskommunikation set i et fortolkende

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar 2009 20 ETCS point

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen

Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen Bilag 1: Projektbeskrivelse SIBA Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (SIBA-projektet) Et samarbejdsprojekt mellem Dansk Ramazzini Center (v. Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet Herning)

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen

Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen 2014 Rapport for projektet 3D-anvendelse på byggepladsen Rapport skrevet af Et projekt udført i samarbejde mellem BAUF, BABEL, MT Højgaard, Jakon og Vest-Arler Vest-Arler 1 Indhold 1. Indledning... 2 1.1

Læs mere

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt

DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG. om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner i Århus Amt ANJA JØRGENSEN DU SKAL ÅBNE SCENEN HVER DAG om personalesamarbejde og rummelighed i 7 daginstitutioner

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring

Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Evaluering af Projektet: Relationers Betydning for Trivsel og Forandring Fokus på handlemuligheder for medarbejdere og ledere Resume af evalueringsrapporten Udarbejdet af: Maya Flensborg Jensen og Hans

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Integreret ulykkesforebyggelse På tværs af brancher og virksomhedsstørrelse Antal anslag incl. mellemrum: 12.637 Bilag 1: Integreret ulykkesforebyggelse Formål Arbejdsulykker

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser

Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Skriftserie for CAF Center For Arbejdslivsforskning 2014, Nr. 2 Muskel- og skeletbesvær i byggebranchen; en kortlægning af organisationsfaktorer samt individuelle holdninger og forståelser Jeppe Zielinski

Læs mere

Sikkerhedskultur på sygehuse

Sikkerhedskultur på sygehuse Risø-R-1471(DA) Sikkerhedskultur på sygehuse -resultater fra en spørgeskemaundersøgelse i Frederiksborg amt Hovedrapport Marlene Dyrløv Madsen, ph.d.-stud. Forskningscenter Risø, Afd. for Systemanalyse

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

"Vi har købt din fritid"

Vi har købt din fritid "Vi har købt din fritid" forudsætninger og hindringer for succesfuld IT-indførelse Gruppe 3 7. semester Informatik Aalborg Universitet, 2008 Vejleder: Thomas Borchmann 199092 typeenheder 83 Normalsider

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring Barrierer for organisatorisk forandring Jobcenter Hjørring Aalborg Universitet Politik & Administration 10. semester - speciale Kim Bertelsen Efterår 2008 2 Organisatorisk forandring - Jobcenter Hjørring

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere