Mandag den 18. februar 2013 kl hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mandag den 18. februar 2013 kl hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal"

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Møde nr referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holdt møde Mandag den 18. februar 2013 kl hos Harald Kortland - Falck Danmark, Brønsholm Kongevej 25, 2980 Kokkedal med følgende dagsorden: Tilstedeværende: Lea Herdal. Jan Rinder, Birgitte Stadil Frederiksen, Benny Rasmussen og Harald Kortland. Afbud: Mette Bitch-Christensen og Kit Schmith. Bemærkninger til dagsordenen Bemærkninger til referat nr Meddelelser Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan Særlig uddannelsesydelse Ændring af lov om seniorjob Status på akutjob Ny reform af førtidspension og fleksjob Anvendelsen af midler Plan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan Orientering fra Jobcentret Eventuelt...19

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 2 Bemærkninger til dagsordenen bemærkninger 1. Bemærkninger til referat nr. 26 bemærkninger

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 3 2. Meddelelser Indledning a. Orientering om Iværksætterhuset I forbindelse med budget indgik byrådet aftale om at indgå i fælleskommunalt samarbejde om lokale erhvervsservice Iværksætterhuset. Iværksætterhuset har til formål at sikre erhvervsfremme i de ni Nordsjællandske medlemskommuner og er etableret den 1. januar Iværksætterhuset er etableret med egen hjemmeside på hvor der kan hentes yderligere informationer, aftales møder mm. Forvaltningen har indgået aftale med Iværksætterhuset om, at 1:1 vejledningerne for borgere fra Allerød Kommune afholdes onsdag formiddag i ulige uger på Allerød Bibliotek. b. Bevilling af midler til LBR for 2013 Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt den endelige bevilling for Bevillingsniveauet er efter afslutning af finanslovsforhandlingerne fastsat til ca. 77,3 mio. kr. i ,3 mio. kr. udmeldes nu og den resterende del af bevillingen på et senere tidspunkt i LBR i Allerød har fået tildelt kr LBR i Allerød havde i forbindelse med den foreløbige bevillingsudmelding fået tildelt kr. c. Allerød Messe Fredag den 22. og lørdag d. 23. februar arrangerer Rådet for Bæredygtig Udvikling i samarbejde med Allerød Kommune og Den Grønne Guide en messe i Centerhallen. Om fredagen er arrangementer målrettet erhvervslivet og deres muligheder for at reducere CO 2 -udledning gennem præsentation af konkrete løsninger fra lokale håndværkere, vejledning fra rådgivere samt præsentation af kommunens samarbejde med lokale virksomheder om CO 2 reduktioner gennem de to projekter Carbon20 og Formel M. Lørdagen er målrettet kommunens borgere, og fokus er på energirenovering, brug af vedvarende energi samt håndtering af regnvand på egen grund. d. Gå-hjem-møde Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder Gå-hjem-møde for virksomhederne torsdag d. 4. april 2013 kl til på Kirkehavegaard.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 4 e. Virksomhedspraktik LBR skal løbende orienteres om anvendelsen af virksomhedspraktik. Der vedlægges oversigt over virksomhedspraktik påbegyndt i 4. kvartal bemærkninger

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 5 3. Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering. I henhold til 23 i lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal byrådet forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle beskæftigelsesplanen med det lokale beskæftigelsesråds og beskæftigelsesregionens bemærkninger. Ved budgetlægningen havde ministeriet ikke målemetode og niveau for ministerens mål. Det er først sket omkring årsskiftet 2012/2013. For at opfylde kravet i lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats har byrådet på møde den 11. oktober 2012 godkendt Beskæftigelsesplanen for 2013 uden fastsatte mål og målemetode, men alene indsatsområder og den beskrevne indsats. Allerød Kommune ønsker på baggrund af Beskæftigelsesministerens mål for indsatsen frem mod december 2013 at fastsætte 4 konkrete resultatmål for udviklingen. Endvidere er der på baggrund af en vurdering af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i kommunen valgt at opstille et selvstændigt resultatmål for udviklingen i sygedagpengeindsatsen. Allerød Kommune har i 2013 valgt at sætte fokus på følgende mål: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige begrænses mest muligt. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Antallet af sygedagpengeforløb med over 26 ugers varighed skal nedbringes. Alle mål har til hensigt at forebygge langtidsledighed, at nedbringe

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 6 antallet af personer på offentlig forsørgelse og at sikre et velkvalificeret og tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft. Ministeren har nu fastsat niveau og målemetoder for de fastlagte mål. På mødet fremlægges Forvaltningens forslag til endelig målfastsættelse for Beskæftigelsesplan Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag. Beskæftigelsesplanen godkendes af Byrådet Godkendt

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 7 4. Særlig uddannelsesydelse Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Regeringen har sammen med KL, LO, DA, AC, FTF og A-kassernes Samvirke indgået aftale om en særlig indsats over for ledige, der risikerer at opbruge deres dagpengeret. Aftalen indebærer blandt andet, at jobcentrene skal iværksætte en særlig indsats over for ledige i den sidste del af dagpengeperioden. Der er tale om en uddannelsesordning med en særlig uddannelsesydelse, hvor formålet er at give ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft, der styrker deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Jobcenteret skal aftale det nærmere uddannelsesforløb med personen og sørge for, at personen så tidligt som muligt efter at dagpengeretten er opbrugt, tilbydes en kompetenceafklarende samtale og en plan for et relevant uddannelsesforløb. Særlig uddannelsesydelse er på niveau med kontanthjælp og udgør kr. for forsørgere, og kr. for andre. Ydelsen er uafhængig af egen formue og eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold. Forvaltningen vil på mødet give en status på antallet af borgere, som har ansøgt om særlig uddannelsesydelse. Administrationens Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering. Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes driftsudgifter til køb af uddannelse og til befordringsgodtgørelse. Disse driftsudgifter er ikke underlagt det driftsloft, der gælder kommunernes driftsudgifter til aktivering. I forhold til udgiften til den særlige uddannelsesydelse yder staten 50 pct. refusion af kommunernes udgifter når personen deltager i uddannelse (aktive perioder) og 30 pct. af udgifterne, når personen ikke deltager i uddannelse (passive perioder). Såvel driftsudgifterne som kommunernes nettoudgifter til den særlige uddannelsesydelse er omfattet af den kommunale budgetgaranti. Bilag

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 8 Til efterretning

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 9 5. Ændring af lov om seniorjob Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget forslag til lov om ændring af lov om seniorjob. Ændringerne er en udmøntning af en del af aftalen af finansloven for 2013, som regeringen har indgået med Enhedslisten. Ændringerne træder i kraft den 1. januar Forhøjelse af efterlønsalderen betød, at personer der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, som efter de regler der var gældende før 1. januar 2012, ville have ret til seniorjob ved dagpengerettens udløb, ikke længere havde ret til seniorjob. Med ændring af lovgivningen åbnes nu mulighed for at disse personer bevarer retten til at søge seniorjob, såfremt deres ret til dagpenge ophører senest den 30. juni Ligeledes betyder lovændringen, at personer født før 1. januar 1958, som på grund af fremrykningen af forhøjelsen af efterlønsalderen mister retten til dagpenge tidligere end 5 år forud for efterlønsalderen, får mulighed for at være i seniorjob frem til efterlønsalderen. Retten til seniorjob forudsætter at: borgeren er ledig og medlem af en arbejdsløshedskasse dagpengeretten er udløbet dagpengeretten udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen borgeren kan gå på efterløn ved efterlønsalderen. Lovændringen betyder, at antallet af borgere i målgruppen for seniorjob er stigende, men der er uenighed om omfanget. Beskæftigelsesministeriet har skønnet, at loven på landsplan medfører en stigning i antallet af fuldtidspersoner i seniorjob på ca. 360 i 2013 og ca. 420 i Regeringen vurderer dermed, at der med udvidelsen af målgruppen vil være personer på seniorjob i KL har omvendt oplyst, bl.a. på baggrund af oplysninger fra landets a-kasser, at antallet af seniorjob må forventes at stige til mindst Der er således stor usikkerhed omkring konsekvenserne af ændringerne af lov om seniorjob. For at afklare denne usikkerhed pågår der i øjeblikket forhandlinger og drøftelser mellem KL og Regeringen på området. Pr. 14. januar 2013 er der 3 borgere ansat i seniorjob i Allerød Kommune. Jobcenter Allerød skønner, at lovændringen betyder, at Allerød i 2013 kan forvente mellem 7-10 helårspersoner i seniorjob. Da Jobcentret ikke har oplysninger om

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 10 borgernes ret til efterløn, så er skønnet baseret på en søgning der viser, at 35 ledige dagpengemodtagere over 55 år pt. har mere end 52 ugers ledighed og er i risikogruppen for at miste dagpengeretten i løbet af Af disse skønnes ca. 20 pct. at søge om seniorjob. Den gennemsnitlige lønudgift til en medarbejder i seniorjob er ca. kr Staten yder et tilskud på kr pr. helårsperson, svarende til en nettoudgift på kr. ca pr. helårsperson. Det samlede nettobudget i Allerød Kommune på området er i 2013 på 0,7 mio. kr., så en stigning fra 3 til 10 helårspersoner vil betyde en øget nettoudgift for Allerød Kommune på ca. 1,5 mio. kr. Administrationens Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering. Beskæftigelsesministeriet har skønnet, at forslaget medfører direkte merudgifter til seniorjob på 127 mio. kr. i 2013 og 148 mio. kr. i En del af de personer, der som følge af forslaget vil påbegynde et seniorjob, ville alternativt have genoptjent en ny dagpengeret eller modtaget kontanthjælp. Dette skønnes, at medføre mindreudgifter til dagpenge og kontanthjælp på 33 mio. kr. i 2013 og 39 mio. kr. i Beskæftigelsesministeriet forventer derfor, at loven samlet set medfører offentlige merudgifter på 94 mio. kr. i 2013 og 110 mio. kr. i årene Heraf udgør de kommunale udgifter 57 mio. kr. i 2013 og 67 mio. kr. i Hvis stigningen i seniorjob svarer til KLs skøn bliver de offentlige udgifter, herunder de kommunale udgifter, væsentligt større. På baggrund af uenigheden mellem KL og regeringen om stigningen i antallet af personer i seniorjob pågår der i øjeblikket forhandlinger mellem KL og regeringen. Det betyder, at de endelige økonomiske konsekvenser for Allerød kommune ikke kendes på nuværende tidspunkt. Når de økonomiske konsekvenser af ændringerne af lov om seniorjob bliver fastlagt, bliver de indarbejdet i forventet regnskab for 2013 og forudsætningerne for budget Da seniorjob er en overførselsudgift har lovændringen ikke betydning for servicerammen. Bilag Til efterretning

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Status på akutjob Punkttype Tema Orientering. Regeringen indgik den 24. oktober 2012 en aftale om akutjob med Dansk Arbejdsgiverforening (DA), KL og Danske Regioner. Målet er at synliggøre jobåbninger rettet mod udfaldstruede dagpengemodtagere. Baggrunden var, at overgangen til den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden, samt de svage konjunkturer betød, at man i 1. halvår 2013 forventede at relativt mange personer ville falde ud af dagpengesystemet. Sagsbeskrivelse Med lovforslaget etableres en midlertidig ordning, så arbejdsgivere kan opslå ledige stillinger som akutjob med mulighed for en økonomisk præmie på op til kr. Præmien kan opnås af arbejdsgivere, der opslår og ansætter ledige fra målgruppen. Ansættelsesforhold kan påbegyndes til og med 1. juli Lovforslaget giver endvidere offentlige arbejdsgivere mulighed for at give ledige i målgruppen fortrinsadgang i forbindelse med rekrutteringen til akutjob. Som konsekvens af aftalen indgår, at kommunerne under ét er forpligtet til at arbejde for at tilvejebringe akutjob frem til 1. juli Allerød Kommunes andel heraf er i størrelsesordenen akutjobs afhængig af opgørelsesmetode. Der er ingen garanti for arbejde i aftalen om akutjob, men alene en forpligtelse til at arbejde for at tilvejebringe job ved at opslå stillinger som akutjob. Pr. 22. januar 2013 er der på landsplan opslået akutjob, heraf indenfor den private sektor. I den offentlige sektor tegner staten sig for 804, regionerne for og kommunerne for Kommunerne under ét har dermed opfyldt kravet om tilvejebringelse af akutjob frem til 1. juli I Allerød er der pr. 11. januar 2013 opslået 71 akutjob, hvoraf Allerød Kommune tegner sig for 17 stillinger. De resterende 54 jobs er opslået i den private sektor. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 12 Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Til efterretning

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Ny reform af førtidspension og fleksjob Punkttype Tema Orientering. Udvalget orienteres om den nye reform af førtidspension og fleksjob, som er trådt i kraft den 1. januar Der er vedlagt pjece fra Arbejdsmarkedsstyrelsen med nærmere beskrivelse. Sagsbeskrivelse Den 1. januar 2013 trådte den nye reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen forbereder ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det grundlæggende formål er at komme væk fra et system, hvor borgerne får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde. Borgernes arbejdsevne skal ikke afprøves som tidligere, men udvikles. Reformen består af følgende hovedelementer: Borgere under 40 år skal som udgangspunkt ikke tilkendes førtidspension Tværfagligt sammensat rehabiliterende team i alle kommuner En koordinerende sagsbehandler Rehabiliteringsplan Ressourceforløb som kan strække sig over flere år og tilpasses behov Ny regional sundhedskoordinator, som indgang til regionen. Sundhedskoordinatoren skal benyttes i sager om førtidspension og fleksjob, og erstatter således den tidligere lægekonsulentfunktion. Fleksjobordningen målrettes personer med en meget begrænset arbejdsevne, og det offentlige tilskud bliver lagt om. Fleksjob gøres som udgangspunkt midlertidige. Der skal fra 1. januar 2013 etableres et rehabiliteringsteam i kommunen. Rehabiliteringsteamet skal have en tværfaglig sammensætning med repræsentanter fra relevante forvaltningsområder, herunder Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Socialområdet bl.a. socialpsykiatrien Regionen ved en sundhedskoordinator Undervisningsområdet i sager vedr. borgere under 30 uden

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 14 erhvervskompetencegivende uddannelse. I øvrige sager efter behov Rehabiliteringstemaet skal behandle alle sager, inden der træffes afgørelse om et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension. Implementering af reform i Allerød Kommune I Allerød Kommune starter rehabiliteringsteamet op med virkning den 1. marts 2013, og er besat med repræsentanter fra ovenstående områder. Dog træder den nye regionale sundhedskoordinatorfunktion først i kraft den 1. juli Indtil da, benytter Allerød Kommune sig forsat af den nuværende kommunale lægekonsulent. Der forventes en mødehyppighed på 2 gange om måneden i en opstart, herefter justeres til efterspørgsel. Der er pt. ved at blive udarbejdet arbejdsgangs- og snitfladebeskrivelser, ligesom der er igangsat kompetenceudvikling i de berørte medarbejdergrupper. Der indledes snarest forhandling med regionen vedr. den nye sundhedskoordinator, som skal deltage på rehabiliteringsteamet, finansieret af kommunen. Der forventes et merforbrug af medarbejderressourcer i en opstartsfase på op til 1 år. Herefter forventes det, at metoden er indarbejdet og at den tværfaglige og koordinerede indsats overfor og i samarbejde med borgeren, samlet set indhenter merarbejdet. Der er bevilget et engangsbeløb på kr. fra Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2013 som kompensation for nogle af de udgifter, kommunen forventes at have som følge af etablering af rehabiliteringsteamet. Budget 2013 tilpasses ved det 1. forventede regnskab. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog/høring Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at opgøre en realistisk økonomiske konsekvens for Allerød Kommune ved reformen. Når de økonomiske konsekvenser af ændringerne er fastlagt, bliver de indarbejdet i forventet regnskab for 2013 og forudsætningerne for budget Handicaprådet

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side 15 Bilag Pjece om reform af førtidspension og fleksjob - Pixiudgave Til efterretning

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Anvendelsen af midler 2013 Punkttype Tema Orientering Efter 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af 24/6 2005) afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemført en foreløbig fordeling af midlerne for 2013 og tildelt LBR i Allerød kr Hertil kommer forventeligt en overførsel på kr ,- fra I alt ventes der at være kr til rådighed. Hvis ikke alle midlerne bruges i 2013, kan op til 25 pct. af bevillingen overføres til Sagsbeskrivelse Der er vedtaget 4 projekter. 1. Kvinder for fremtiden Kr Uddannelsesparathedsforløb Kr Allerød Roterer Kr.: Ansættelse af jobkonsulent Kr I alt er der vedtaget projekter for kr De tildelte midler for 2013 er dermed disponeret. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Afledte konsekvenser. Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Finansieres af LBR bevillingen. Til efterretning

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Plan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2014 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering Allerød Kommune skal jf. Lov om ansvar og styring af den aktive beskæftigelsesindsats hver år udarbejde en Beskæftigelsesplan, der beskriver beskæftigelsesindsatsen i det kommende år. Beskæftigelsesregionen har udmeldt køreplan for udarbejdelse af Beskæftigeslesplan Beskæftigelsesministeren vil medio februar udmelde mål og indsatsområder for Forvaltningens udkast til Beskæftigelsesplan forelægges LBR på mødet i maj Administrationens forslag Afledte Konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Bilag Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2014 Til efterretning

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Orientering fra Jobcentret Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Orientering LBR får på hvert møde en kort orientering om status for Jobcenter Allerød. Jobcenterchef Jane Gottlieb vil give en mundtlig orientering på mødet. Administrationens forslag Afledte Konsekvenser Økonomi og finansiering Dialog / høring Bilag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Til efterretning

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, mandag den 18. februar 2013 side Eventuelt Indledning

Mødet blev holdt torsdag den 31. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt torsdag den 31. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 31-01-2013 Mødet blev holdt torsdag den 31. januar 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 08:00 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 13.12.2012 Mødet holdes torsdag den 13. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling.

Indstilling. Akutjob i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Den 9. november 2012 Borgmesterens Afdeling Tilvejebringelse af akutjob der er målrettet dagpengemodtagere, som risikerer

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune

Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Tillæg nr. 2 til Beskæftigelsesplanen for 2014 for Frederikshavn og Læsø Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for den virksomhedsrettede indsats. I forbindelse med Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. Budgetmæssige konsekvenser for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 6 Mødet holdes onsdag den 09. juni 2010 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Lea Herdal (F), Næstformand Bjarni G. Jørgensen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd.

Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 25.10.2012 Mødet holdes torsdag den 25. oktober 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Fremtiden Nord Syd. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 05.12.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 496. Sager og skrivelser til orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. marts 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 214, Mødelokale Medlemmer: Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen, Carsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Jobcenterchefseminar marts 2011

Jobcenterchefseminar marts 2011 Jobcenterchefseminar 3. - 4. marts 2011 2 PROGRAM 3. marts 2011 - formiddag 9.00-9.30: Ankomst og morgenkaffe 9.30-9.45: Velkomst v. Karl Schmidt, regionsdirektør 9.45-10.30: Nyt i beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 3. september 2013 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 18.05 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014.

Aktstykke nr. 117 Folketinget Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. Aktstykke nr. 117 Folketinget 2013-14 117 Beskæftigelsesministeriet. København, den 28. maj 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til i 2014 at disponere i alt 1.139,0

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Mandag den 13. august 2012 kl Afbud: Harald Kortland, Birgitte Stadil Frederiksen Jan Rinder, Mette Bitsch-Christensen og Kit Schmidt

Mandag den 13. august 2012 kl Afbud: Harald Kortland, Birgitte Stadil Frederiksen Jan Rinder, Mette Bitsch-Christensen og Kit Schmidt ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 25 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holdt møde Mandag den 13. august 2012 kl. 8.30 på Allerød Rådhus med nednestående dagsorden: Deltagere: Lea Herdal, Henrik Tonnesen, Marie

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere