Finansiering af transportinfrastruktur projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiering af transportinfrastruktur projekter"

Transkript

1 1 Finansiering af transportinfrastruktur projekter 1.1 Introduktion Mange nye transportinfrastruktur projekter af både national og international betydning, herunder TransEuropæiske Net projekterne, gennemføres og planlægges i disse år. Samtidig forsøger mange lande at føre en finanspolitik, som sætter snævre rammer for de offentlige midler, som politikerne kan og vil stille til rådighed for disse projekter. Det har ført til stigende politisk interesse for at udvikle nye måder at finansiere transportinfrastruktur på for dels at "lette" de offentlige budgetter og dels for at opnå eventuelle effektivitetsgevinster i gennemførelsen af projekterne ved at inddrage den private sektor i større omfang. Formålet med denne artikel er at belyse hvilke mekanismer, der øver indflydelse på valget af finansieringsform i større transportinfrastruktur projekter, og hvad de samfundsøkonomiske implikationer af forskellige valg er. Der lægges især vægt på at vurdere traditionel offentlig finansiering i forhold til finansiering, som involverer den private sektor (Public-Private Partnership, PPP). Hovedkonklusionen er, at det er vanskeligt at opstille klare regler for, hvornår et projekt ud fra en overordnet samfundsmæssig betragtning bedst gennemføres som PPP eller traditionelt offentligt finansieret projekt. Privat finansiering indebærer ekstra omkostninger i form af øgede transaktionsomkostninger og risikopræmier, men disse kan opvejes af effektivitetsforbedringer og optimal fordeling af risici i forbindelse med projektet. Succesfuld involvering af privat kapital kræver dog, at der er fastsat klare og konsistente mål for det enkelte selskab/projekt, og at der skabes konkurrence (evt. ved statslig regulering) på markedet, at ledelsen er autonom og finansielt uafhængig, samt at der er relativt begrænsede fordelingseffekter. Artiklens konklusioner og analyser bygger bl.a. videre på studierne: COWI (1996), $OWHUQDWLYH )LQDQFLQJRI0DMRU,QIUDVWUXFWXUH3URMHFWV, Danish Transport Council og Jones, Zamani & Reehal (1996) )LQDQFLQJ0RGHOVIRU1HZ7UDQVSRUW,QIUDVWUXFWXUH, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. COWI har endvidere sammen med National Economic Research Associates, London og Business and Project Management, Athen i 1997 gennemført et antal case studier af europæiske infrastruktur projekter for at analyse de valgte finansieringsformer. Case studierne omfatter bl.a. højhastighedstog projektet, der sammenknytter Frankrig, Belgien, Holland og England (PBKAL), betalingsmotorvejs projekter i Spanien, Grækenland og Ungarn, Skye bridge i UK, Øresundsforbindelsen samt det britiske Design-Build-Finance-Operate (DBFO) program. 2 Valg af finansieringsform PPP finansiering medfører så godt som altid højere projektfinansierings-omkostninger end traditionel offentlig finansiering, fordi europæiske stater oftest kan opnå lån på bedre vilkår end private virksomheder, og transaktionsomkost-ningerne er lavere. PPP former kan imidlertid medføre fordele, fordi der etableres et stærkere konkurrencemæssigt pres i hele leverandør/operatørleddet og en stærkere ledelsesmæssig fokusering, som bidrager til

2 øget omkostningseffektivitet. Endvidere kan indirekte fordele ved PPP løsninger omfatte bedre risikoallokering, øget fokus på hele livscyklen og generelt forbedret contract management i samfundet under et. PPP fordelene vil oftest være størst, når (i) drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgør en relativ stor andel af de samlede projektomkostninger, fordi udbud af anlægskonstruktioner allerede i dag foregår i et konkurrencepræget marked og (ii) når trafik- og indtægtsgrundlaget er meget følsomt overfor den servicekvalitet infrastrukturudbyderen tilbyder. Begge deler peger i retning af, at gevinsterne ved PPP projekter er relativt større for bane end for vejprojekter. National Audit Office i England har i et studie fundet ud af, at de meget væsentlige transaktionsomkostninger den private sektor har ved at byde på PPP projekter, er forholdsvis faste, og derfor er PPP mere attraktiv jo større et projekt er. Med andre ord der er formodentlig en undergrænse for størrelsen af PPP egnede projekter. Det fremføres ofte, at PPP kan bruges til at "lette" offentlige budgetter. Fra de gennemførte case studier kan det imidlertid ikke konkluderes, at det har været et stærkt argument for de af case studierne, som baserer sig på PPP. I alle tilfældene ville det formodentlig have været muligt for de pågældne stater at opnå de nødvendige lån og afdrage dem med basis i den genererede indtægtsstrøm. Derimod synes valget af PPP at være baseret på en vurdering af, at der kunne opnås højere omkostningseffektivitet eller at ledelseskapaciteten ikke var til rådighed i det offentlige. I England har man eksperimenteret med VKDGRZWROOLQJsom et alternativ til traditionel opkrævning af vej/broafgifter af brugerne på traditionel vis. D.v.s. at det offentlige betaler operatøren for bilisternes brug af broen, men bilisterne oplever ikke brugerbetalingen og opfatter derfor infrastrukturen på linie med anden infrastruktur, der stilles gratis til rådighed. På den måde er det muligt at generere en indtægtsstrøm til en privat operatør som grundlag for et PPP arrangement. Det giver endvidere mulighed for enkelt at implementere avancerede prismekanismer og tilpasninger overfor koncessionshaveren uden 3 Transnationale forhold Flere af de analyserede projekter har en transnational karakter, og det øger kompleksiteten i planlægning og implementering som følge af mange forskelligartede samarbejdsflader, og det indebærer risikoen for interessekonflikter mellem landene over fordeling af costs og benefits. EUs High Level Group 1 har for nylig konkluderet, at etableringen af "special purpose companies", som f.eks. Øresundskonsortiet, der har den tekniske, økonomiske og kommercielle ansvar for et projekt, kan varetage de komplekse problemstillinger i afgrænsede transnationale projekter. Special purpose companies formodes dog at have væsentligt sværere ved at håndtere udvikling af netværksprojekter, som f.eks. højhastighedstognettet i Frankrig, Belgien, Holland og England (PBKAL). Det vil formodentlig kræve meget omfattende aftaler mellem de involverede lande, som regulerer stort set alt fra finansieringsformen til organisation og ansvarsfordeling mellem f.eks. nationale jernbaneprojekter og et special purpose company. 1 CEC (1997), +LJK/HYHO*URXSRQ3XEOLF3ULYDWH3DUWQHUVKLSV)LQDQFLQJRI7UDQV(XURSHDQ1HWZRUN 3URMHFWV

3 I tilfældet med PBKAL er det lykkedes at få samarbejdet til at fungere uden et special purpose company. I stedet er forholdene reguleret af bilaterale landeaftaler og Joint Venture aftaler mellem nationale jernbaneselskaber. Denne konstruktion har f.eks. kunnet håndtere, at projektet er håndteret som PPP projekt i England og som traditionel finansieret i de øvrige lande. Det lykkedes også Holland og Belgium at løse et vanskeligt spørgsmål om linieføringen ved en bilateral aftale. Aftalen indebar, at Holland gav Belgien en finansiel kompensation for at acceptere den linieføring, som Holland prioriterede højest og som indebar øgede omkostninger for Belgien. På den anden side forsømte den ungarnske regering at lave de nødvendige aftaler med nabolanden om grænseovergange med videre, hvilket førte til tids- og omkostningstab for koncessionselskabet, som den ungarnske regering måtte betale for. Det kan konkluderes, på baggrund af erfaringerne fra case studierne, at succesfuld gennemførelse af transnationale projekter tilsyneladende afhænger langt mere af den reelle politiske vilje til at gennemføre projektet end den valgte organisatoriske og finansieringsmæssige form. 4 Projektanalyse og risiko management Veldokumenterede og uafhængige projektanalyser, som tager alle væsentlige forhold i betragtning, er naturligvis nødvendige i beslutningsprocessen. Vores erfaring er, at specielt identifikation og håndtering af forskellige former for risiko er de svageste områder i mange projektanalyser. En overordnet checkliste for projektanalyser er præsenteret nedenfor. Cost Benefit analyser gennemføres generelt ud fra nogenlunde samme principper i forskellige lande, men værdien af fleksibilitet med hensyn til fasning og starttidspunkt for projekterne analyseres ofte ikke særligt detaljeret. For det første er det vigtigt at sikre, at omkostninger og benefits medtages i projektanalyserne for alle brugere, uanset om de er borgere i det pågældne land eller ej. For det andet er det vigtigt at tage højde for "projekt optimisme". I PBKAL projektet blev der f.eks. ikke taget tilstrækkelig højde for konkurrencen fra andre transportmidler, specielt lufttrafikken, og i forbindelse med de ungarnske motorveje blev der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til konkurrencen fra "gratis" veje. For det tredje fokuserer beslutningstagerne ofte på, at anlægsomkostninger bliver højere end de estimerede omkostninger. Der findes naturligvis eksempler på projekter med store ekstraomkostninger, men det er ikke noget der i væsentlig grad kendetegner de projekter, vi har gennemgået. De fleste omkostningsoverskridelser er sket tidligt i projektforløbene og vedrører ekstra uplanlagte tiltag til at reducere miljøgener samt ændrede projekspecifikationer. Erfaringen er således, at sene ændringer i projekterne næsten altid medfører øgede omkostninger. Risikoafdækning er et vigtigt element i projektanalyser, men for at det får virkning må der udvikles effektive måder at håndtere og reducere risici på i praksis. Dette kan ske i form af udvikling af aftalemekanismer, som gør det muligt at allokere risiko effektivt mellem det offentlige og den private sektor. Dette er specielt vigtigt i PPP projekter, hvor den "private" risikopræmie er højere jo mere risiko den private partner skal påtage sig, som han ikke kan håndtere effektivt.

4 3URMHNWDQDO\VHFKHFNOLVWH 1. Identifikation af projektets formål 2. Identifikation af et spekter af alternativer, som tilfredsstiller projektformålet 3. Bestemmelse af omkostningerne (finansielle og samfundsøkonomiske) for hvert alternativ med specielt fokus på opgørelsen af eksternalitetsomkostninger 4. Bestemmelse af benefits (finansielle og samfundsøkonomiske) for hvert alternativ med specielt fokus på trafik- og indtjeningsgrundlag 5. Bestemmelse af fordelingseffekterne for forskellige grupper, med specielt fokus på de grupper, som påvirkes mest i både negativ og positiv retning 6. Bestemmelse af type af risiko og usikkerhed for både omkostninger og benefits ved hvert alternativ 7. Beregning af nutidsværdien af hvert alternativ 8. Følsomheds- og risikoanalyser for væsentlige parametre og forudsætninger, herunder starttidspunktet for projektet 9. Identifikation af måder til at reducere og håndtere risiko og usikkerhed i projektet, herunder fasningen af projektet 10. Præsentation af analyseresultater konsistent og gennemskueligt Vores erfaringer er, at 3 typer af problemstillinger har generel karakter. Vores erfaring er, at allokeringen af risici i PPP projekter generelt er effektiv. Planlægningsrisici er i alle tilfælde allokeret til den private sektor og risici i forbindelse med anlægsarbejder er (efter projektspecifikationen er endeligt fastlagt) overtaget af den private sektor. 7\SHUDIULVLFL 'HVLJQRJNRQVWUXNWLRQVULVLFLrelaterer sig til anlægsarbejderne 3ODQO JQLQJVULVLFLrelaterer sig til den offentlige planlægningsprocess, herunder behov for ny lovgivning, regulering mv. (IWHUVS UJVHOVRJLQGWMHQLQJVULVLFL f.eks. i forbindelse med forkert vurdering af konkurrencesituation, økonomisk udvikling 'ULIWVULVLFL relaterer sig til f.eks. ændrede omkostninger ved at drive og vedligeholde infrastrukturen )LQDQVLHULQJVULVLFL relaterer sig til ændringer i de vilkår, investor kan opnå

5 Der er i UK DBFO projekterne erfaringer med, at koncessionshaverens indtjening (shadow tolling) varierer med trafikgrundlaget, men at enhedsindtjeningen aftager med stigende trafikmængde, så indtjeningsvariationen dæmpes. I andre projekter afhænger koncessionsperiodens længde af indtjeningen 5 Håndtering af udbudsprocedurer Erfaringerne er, at EUs udbudsdirektiver i projekterne har været et godt grundlag for udbudsforretningerne. De projekter, som har haft store problemer med ekstra omkostninger og utilfredsstillende resultater af udbudsrunderne har f.eks. ikke fulgt udbudsdirektiverne. De bedste resultater er også opnået, hvor antallet af bydere har været i størrelsesordenen 4-5.

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26

Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP. Side 1/26 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende OPP Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Flere investeringer ved OPP?... 4 2.2. Udbudsformer... 4 2.3. Samtænke

Læs mere

Alternative finansieringsformer - Implikationer for risikoallokering og regulering

Alternative finansieringsformer - Implikationer for risikoallokering og regulering Transportrådet og Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Alternative finansieringsformer - Implikationer for risikoallokering og regulering Af Gitte Lillelund Bech og Carsten Glenting, COWI Juli

Læs mere

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB

11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 11. september 2013 Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen STRATEGI FOR OFFENTLIG- PRIVAT PARTNERSKAB 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Konklusion...

Læs mere

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3 Privat inddragelse i finansiering, byggeri og drift af offentlige anlægsinvesteringer med særlig vægt på sundhedsområdet: Udenlandske erfaringer og danske muligheder af Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk)

Indhold. Redaktørens intro. Redigeret af Ole Helby Petersen. 2 halvår 2010. Ole Helby Petersen, redaktør, AKF (ohp@akf.dk) Redigeret af Ole Helby Petersen 2 halvår 2010 Indhold Redaktørens intro... 1 Privat jobindsats afprøvet i Køge Kommune... 3 OPP vs. OPP-light... 5 Kommunernes (manglende) omfavnelse af OPP... 8 Konkurrenceudsættelse

Læs mere

- et inspirationsnotat

- et inspirationsnotat Markedskendskab - en forudsætning for restrukturering af jernbaneselskaber, et inspirationsnotat 1 - et inspirationsnotat Trafikdage på Aalborg Universitet, August 1998 Markedskendskab - en forudsætning

Læs mere

Program for Infrastruktur

Program for Infrastruktur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Program for Infrastruktur - Politisk-økonomiske

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?

PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE? 1 PARTNERSKABER KONTROL ER GODT, MEN ER TILLID BEDRE?!" #$% & ' 1. Indledning 3 1.1 Problemfelt 5 1.2 Problemformulering 6 2. Metode 8 2.1 Projektdesign 8 2.2 Valg af teori 10 2.3 Valg af empiri 14 2.4

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Kortlægning af udfordringer vedrørende

Kortlægning af udfordringer vedrørende Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) København den 31. marts 2008 Kortlægning af udfordringer vedrørende offentlig-privat partnerskab (OPP) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel

Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Niveauer og virkninger af egenkapital i banker Nyt kapitel Resumé og konklusioner Der vurderes samlet set at være klare samfundsøkonomiske gevinster ved nye internationale krav om, at kreditinstitutter

Læs mere

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning

Greenland Development A/S. Aluminiumsprojektets økonomiske betydning Greenland Development A/S Januar 2010 Rådgivende ingeniører og planlæggere HOVEDKONTOR Postboks 769 3900 Nuuk Telefon +299 32 31 11 E-mail niras@greennet.gl Web www.niras.gl KONTOR I ALLERØD Sortemosevej

Læs mere

Offentligt-privat samspil om skolebygninger

Offentligt-privat samspil om skolebygninger Offentligt-privat samspil om skolebygninger August 2003 Forord Der har i den offentlige debat været megen diskussion om, hvordan vi kan forbedre de fysiske rammer for børnene og lærerne i folkeskolen Et

Læs mere

Den danske statsgarantimodel

Den danske statsgarantimodel EksterntNotat RAPPORT Den danske statsgarantimodel Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 DK-1601 København V Indhold Resumé...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere