RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 RIGSARKIVET ÅRSRAPPORT 2014

2 Indhold 1. Påtegning Beretning Præsentation af Rigsarkivet Rigsarkivets omfang Faglige og økonomiske resultater i Opgaver og ressourcer Målrapportering Redegørelse for reservationer Forventninger til Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordning Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskab Udgiftsbaserede hovedkonti...27 Bilag 1. Noter til regnskabet...28 Bilag 2. Indtægtsdækkede og tilskudsfinansierede aktiviteter...29 Bilag 3. Hensatte forpligtelser...30 Side

3 1. Påtegning Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Rigsarkivet (CVRnummer ) er ansvarlig for: Statens Arkiver (driftsbevilling) Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (reservationsbevilling), herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten 1

4 2. Beretning 2.1 Præsentation af Rigsarkivet Rigsarkivet er en statsinstitution under Kulturministeriet. Rigsarkivet består af 6 enheder beliggende i København (1), Odense (2), Viborg (1), Århus (1) og Åbenrå (1). I henhold til arkivloven er Rigsarkivets formål: at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til at dokumentere forhold af væsentlig administrativ og retlig betydning for borgere og myndigheder; at sikre muligheden for kassation af ikkebevaringsværdige arkivalier i samarbejde med de afleverende myndigheder, firmaer og enkeltpersoner; at stille arkivalier til rådighed for myndigheder og offentlighed, herunder til forskningsformål; at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier; samt at udøve forskning og at udbrede kendskabet til forskningsresultaterne. Mission Med udgangspunkt i disse formål har Rigsarkivet formuleret sin mission således: Fremtiden tro bevarer og formidler vi autentisk dokumentation til en virkelig historie. Rigsarkivets mission er begrundet i arkivernes samfundsmæssige betydning. Arkiver spiller en central rolle i et moderne retssamfund. Rigsarkivet skal sikre, at arkivalier bevares, når de har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ og retslig betydning for borgere og myndigheder. For at kunne opfylde missionen skal der gøres en målrettet indsats for at formidle viden om Rigsarkivets virksomhed, samlingerne og deres potentiale til offentligheden. Det sker i stadig større omfang via digitale platforme. Grundlaget for at kunne gøre dette er, at arkivalierne ligeledes fremtidssikres på en digital forsvarlig og sikker måde. Vision Rigsarkivets vision er formuleret således: Rigsarkivet leverer viden, indsigt og oplevelser til alle. Rigsarkivet anerkendes som en moderne, effektiv og brugerinddragende service og kulturinstitution, der med sin autentiske dokumentation spiller en central rolle i det danske demokrati. Rigsarkivet er hele samfundets arkivvæsen og opleves som en troværdig og eftertragtet samarbejdspartner, der i sin opgaveløsning placerer Danmark internationalt i front. Strategiske mål For at realisere sin vision har Rigsarkivet fastlagt 3 overordnede strategiske mål for virksomheden: Bredspektret digital formidling Sikker digital bevaring Udvikling som videnscenter Rigsarkivet og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for perioden I aftalen er de opstillede resultatmål opdelt i fire grupper, der for den første gruppes vedkommende er afledt af et af de strategiske mål og for de øvriges vedkommende svarer til de tre hovedopgaver, der fremgår af finanslovens opgaveopdeling: Udvikling som videnscenter (tværgående opgave) Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger Vejledning og formidling Forskning Hovedkonti Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Statens Arkiver (driftsbevilling) Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland (reservationsbevilling) 2

5 2.2 Rigsarkivets omfang Tabel 2.1. Rigsarkivets samlede aktivitet (mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Udgifter 171,2 177,5 Indtægter 18,0 25, Reservationsbevilling Udgifter 74,5 64,5 Indtægter 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2014 Af afsnit fremgår det, at Rigsarkivets faglige resultater for året 2014 vurderes som værende tilfredsstillende. I afsnit beskrives det økonomiske resultat som værende tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes det samlede resultat for 2014 som tilfredsstillende Faglige resultater i 2014 Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål. Som det fremgår af målrapporteringen (se afsnit 2.5), har Rigsarkivet leveret resultater på alle de udpegede målområder, og det er Rigsarkivets opfattelse, at de opnåede resultater og iværksatte initiativer i 2014 alle har understøttet det overordnede strategiske sigte i rammeaftalen. 6 af 9 mål blev helt opfyldt, mens 3 mål blev delvis opfyldt. Det er Rigsarkivets opfattelse, at målene i rammeaftalen er fastlagt på et ambitiøst niveau, og en delvis opfyldelse derfor kan dække over gode resultater. Dette er efter Rigsarkivets opfattelse tilfælde for alle de delvist opfyldte måls vedkommende. Alt i alt er det Rigsarkivets opfattelse, at målopfyldelsen er tilfredsstillende. Bevaring af digitale arkivalier Rigsarkivets opgaver i tilknytning til bevaringen af den digitale arkivalske kulturarv må betragtes som en af institutionens absolutte kerneopgaver. Opgaven er flerledet: For det første skal Rigsarkivet identificere og træffe beslutning om bevaring af offentlige myndigheders og private arkivskaberes digitalt skabte arkivalier. I 2014 har Rigsarkivet derfor løbende behandlet anmeldelser af statslige myndigheders ITsystemer. På det private område er der desuden indgået 37 bevaringsaftaler, hvilket var 12 mere end forventet. For det andet skal Rigsarkivet sikre afleveringer af bevaringsværdige digitalt skabte arkivalier. I årsrapporten for 2013 måtte Rigsarkivet konstatere, at den faktiske mængde af modtagne og testede digitale arkivalier lå langt under det forventede niveau (3,6 TB mod forventede 15 TB). En række tiltag for at forøge test og modtagelseskapaciteten blev i årsrapporten for 2013 annonceret. Resultatet for 2014, hvor 25,2 TB mod forventet 27 TB blev testet og godkendt viser, at den planlagte kapacitetsforøgelse er blevet realiseret. Det er dermed lykkedes at opbygge en modtagelses og testkapacitet, der modsvarer det stadig voksende behov. For det tredje skal Rigsarkivet bevare de voksende mængder af digitalt skabte og digitaliserede arkivalier, som modtages. Den redegørelse, som Rigsarkivet udarbejdede i 2014 om videreudvikling af det digitale bevaringssystem, viser, at bevaringssystemet har kunnet følge med de voksende mængder af data, som Rigsarkivet skal modtage. Som led i Rigsarkivets bevaringsindsats er der gennemført en vurdering af bevaringskvaliteten for samlingen af digitalt skabte arkivalier. Vurderingen gav ikke anledning til bemærkninger om kvaliteten af de eksemplarer, som findes på bånd og disk. Hvad angår de eksemplarer, som findes på optisk medie (DVD), er den overordnede vurdering, at mediernes tilstand er god. Medierne har dog samlet set en lidt dårligere tilstand end ved seneste test i 2013, men dette er ikke overraskende, da det er velkendt, at medier nedbrydes, og at data derfor før eller senere skal migreres til nye medier. Rigsarkivets løbende medietest viser, at denne nedbrydning sker forholdsvist langsomt, så der ikke er risiko for, at medierne bliver ulæselige, før de kan overføres til nye medier. 3

6 Hvad angår opgaver i tilknytning til videreudviklingen af det digitale bevaringssystem, var målet i 2014 at udarbejde en redegørelse for videreudviklingen af det digitale bevaringssystem i Rigsarkivet. Redegørelsen er blevet udarbejdet. Det fremgår af redegørelsen, at udviklingen af det digitale bevaringssystem dels har bestået i arbejde med at implementere en ensartet lagring for både digitalt skabte og digitaliserede arkivalier inden for rammerne af det såkaldte Bitmagasinssamarbejde med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, dels i arbejdet med at tilpasse de interne systemer og processer. Redegørelsen viser, at bevaringssystemet har været i stand til at følge med de voksende mængder af digitalt skabte data, som Rigsarkivet skal modtage. Derimod er det ikke lykkedes at implementere en ensartet lagringsløsning, hvilket betyder, at det i 2014 ikke er lykkedes at sikre bevaringen af Rigsarkivets samling af digitaliserede arkivalier på den måde, som det er forudsat i den fastlagte strategi. Implementeringen af den ensartede lagringsløsning vil blive færdiggjort i I forhold til de interne systemer er der sket en tilpasning og effektivisering, så processerne er blevet hurtigere, bl.a. gennem implementering af hurtigere testmedier, og systemerne er forberedt for integration til Bitmagasinet. Endvidere er der sidst på året gennemført et skift af lagringsmedier, så det ene DVDeksemplar er erstattet af LTObånd. Dette har forbedret kapaciteten og været medvirkende til, at der i 2014 har kunnet færdigbehandles 25,2 TB, hvilket er 177 % mere end i noget tidligere år. Flere digitale data til rådighed Indsatsen for at øge anvendelsen af Rigsarkivets samlinger har flere satsningselementer. Ét element er at øge mængden af data, som kan tilgås digitalt. For dette satsningselement er der opnået fine resultater i 2014, idet der er blevet uploadet godt 10 mio. digitaliserede dokumenter. Hermed er rammeaftalemålet er overgået med 1 mio. dokumenter (filer). Upload omfatter både hyppigt benyttet materiale og materiale med et snævrere og forskningsrelateret sigte. Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database ligger resultatet i 2014 over det opstillede mål. Basen har fået tilføjet nye poster, så den nu alt i alt rummer over 17 mio. poster Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte arkivalier vokser stærkt. Det hænger sammen med, at alle moderne arkiver stort set nu udelukkende skabes i digital form, og at Rigsarkivet fra begyndelsen af 1970erne har indsamlet arkivalier i denne form. Beskrivelse og formidling af digitalt skabe arkivalier stiller naturligvis andre krav, end traditionelle papirarkivalier gør, og derfor har Rigsarkivet gennem de senere år udviklet tilgængeliggørelsesværktøjet SOFIA, der fra 2014 også kan tilgås via nettet. En tilstræbt konsekvens af den øgede digitaliseringsindsats er, at adgangen til benyttelse af arkivalier lettes, hvilket er én blandt flere forudsætninger for at indfri Rigsarkivets målsætning om øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger. Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger Antallet af besøgende på Rigsarkivets hjemmeside er faldet i de senere år. Målet for 2014 var 5,7 mio. besøg, mens resultatet blev 4,5 mio. besøg. Sammenlignet med 2013 er der tale om et fald på 0,7 mio. En væsentlig del af de besøgende på benytter Rigsarkivets digitale tilbud Arkivalieronline, hvorfor det faldende besøgstal afspejler en faldende benyttelse af dette digitale tilbud. Antallet af tilgængelige arkivalier på Arkivalieronline er forøget med 10 mio. sider i løbet af 2014, så forklaringerne på det faldende besøgstal skal formentlig findes andre steder. En delforklaring kan være, at der uden for Rigsarkivets regi er udviklet en række andre digitale tilbud, der tilbyder adgang til danske arkivalier. Selvom Arkivalieronline er underleverandør til en del af disse nye digitale tilbud, måles den aktivitet, der er på disse sider, ikke hos Rigsarkivet. Samtidig har Arkivalieronline lidt under, at den eksisterende billedviewer har givet anledning til tekniske problemer hos nogle brugere. Rigsarkivet er derfor i fuld gang med at konvertere materialet, så det kan overføres til den nyudviklede viewer, der giver adgang til en række nye og forbedrede faciliteter. Med ibrugtagningen af et nyt og mere tidssvarende CMS, med forbedringer på især Arkivalieronline, flere søgeindgange, stærkt øget brug af det digitale undervisningsmateriale og udvidede aktiviteter på interaktive brugervendte platforme som Facebook er det forventningen, at den ret kraftige nedgang i besøgstallet på sigt vil blive bremset. Flere af de tiltag, som vil forbedre brugervenligheden af Rigsarkivets digitale tilbud, indebærer gennemførelse af omfattende web og itudviklingsprojekter, som for størstedelens vedkommende først vil være afsluttet sidst i Den forventede positive effekt vil derfor først kunne registreres fra Rigsarkivet finder det derfor nødvendigt at nedjustere forvent 4

7 ningerne til de kommende års besøgstal og har nu som målsætning, dels at bremse faldet i 2015, dels at vende udviklingen, så besøgstallet stiger fra Til gengæld har der i 2014 været stigende brugertal på Dansk Demografisk Database og de interaktive undervisningstilbud. Førstnævnte stigning skyldes formentlig, at Dansk Demografisk Database bliver mere og mere anvendelig for brugerne efterhånden, som der indtastes og tilgængeliggøres flere og flere metadata. Sidstnævnte stigning skyldes dels, at der er lanceret nye undervisningstilbud, dels at der er gennemført en omfattende markedsføringsindsats for at udbrede kendskabet til tilbuddene. En central forudsætning for øget anvendelse af samlingerne er, at de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud udvikles og forbedres. I 2014 er der opnået gode resultater (se afsnit 2.5.2), men set i lyset af, at området er et prioriteret satsningsområde for Rigsarkivet, må det konstateres, at det i 2014 ikke fuldt ud er lykkedes at nå de mål, der var opstillet. Brugerstyret databerigelsesprojekter Databerigelse af digitaliserede arkivalier medfører en lettelse i brugernes muligheder for at fremfinde relevante arkivalier. Databerigelsesopgaven er kolossal og kan kun løses ved at inddrage frivillige brugere. Rigsarkivet har siden starten af 1980erne arbejdet målrettet med at inddrage brugerne til at afskrive arkivalier og generere oplysninger til brug for søgning i arkivalier. I 2014 fik dette arbejde et teknisk løft, idet Rigsarkivet i oktober 2014 lancerede et crowdsourcingmodul. I modulet vil det blive muligt at gøre alle Rigsarkivets digitaliserede arkivalier tilgængelig for indtastning eller metadataberigelse. I systemet kan der udvælges arkivserier, der hver især kan forsynes med specielt udvalgte indtastningsfelter, målrettet arkivalierne og de ønsker om afskrivning eller metadataberigelse, der måtte være relevante. Det første projekt, hvor modulet anvendes, er startet og modulet vil blive videreudviklet i 2015, og nye databerigelsesprojekter vil blive iværksat. Fastholdelse af højt sikringsniveau på Rigsarkivets læsesale Som konsekvens af, at det i 2012 blev opdaget, at der i perioden systematisk blev stjålet dokumenter fra Rigsarkivets læsesale, blev en række nye sikringsforanstaltninger iværksat i Med indførelse af nye, skærpede sikringstiltag er sikringen mod tyveri forøget til et forsvarligt niveau. De øgede sikringsforanstaltninger er blevet fastholdt i 2014, og yderligere tiltag er planlagt til gennemførelse i 2015 bl.a. et system til sikker identifikation af brugere før udlån af arkivalier. Ny organisation Hvis en institution skal realisere sine strategiske mål og levere de løsninger og produkter, som omverdenen forventer, må institutionen til stadighed udvikle sig på alle områder. Det gælder også den grundlæggende måde, som arbejdet organiseres på. Som et delsvar på nye udfordringer gennemførte Rigsarkivet i maj 2014 en ændring af sin organisation. Hovedelementet i den fremtidige organisering af opgaveløsningerne er, at opgaver skal løses i et helhedsperspektiv. Derfor er hovedstrukturen i den nye organisation tre afdelinger med landsdækkende funktioner og ansvar. Rigsarkivet bevæger sig hermed fra en organisering, som grundlæggende var geografisk bestemt, til en organisering, som primært er funktions og opgavebestemt. Et stor arbejde er udført i løbet af 2014, men en så omfattende ændring af organisationen tager tid. Fokus har i 2014 været på at få de centrale elementer i en den nye organisation på plads. Planen for 2015 er at færdiggøre implementeringen af den ny organisation og forventelig begynde at høste de synergi og effektiviseringsgevinster, som den ændrede organisation er forudsat at skulle levere. Bygningsmæssige udfordringer I adskillige år har behovet for at udbygge Rigsarkivets magasinkapacitet i Jylland været stærkt påtrængende. Opførelsen af et nyt magasin med en samlet magasinkapacitet på 72 hyldekilometer blev igangsat i Magasinet forventes klar til ibrugtagning i november måned Bygningsdriftsudgifter udgør en meget stor andel af Rigsarkivets bruttoudgifter. Igennem de senere år har Rigsarkivet derfor haft fokus på at optimere sin bygningsanvendelse. I 2012 forlod Rigsarkivet de bygninger i København, som hidtil havde huset Landsarkivet for Sjælland. Herved blev en betydelig besparelse realiseret. I 2014 blev der planlagt en ombygning af Rigsarkivets bygninger i det centrale Odense. Ombygningen forventes færdig i 2015, hvorved to fysiske adskilte arbejdspladser i Odense samles på ét sted, og et lejemål kan forlades. Herved forventes opnået en efterstræbt synergieffekt, mens der samtidig opnås en bygningsmæssig besparelse. 5

8 Primært begrundet i ønsket om at foretage nødvendige tilpasninger på omkostningssiden har Rigsarkivet i efteråret 2014 meldt ud, at institutionens afdeling i Århus lukkes. Læsesalen, som årligt besøges af ca gæster, lukkes med udgangen af 2015, hvorefter læsesalsgæsterne vil blive betjent fra Rigsarkivets læsesal i Viborg. De bygningsmæssige tilpasninger i Århus forventes fra 2017 at give en samlet årlig nettobesparelse på 3,4 mio. kr. Besparelsen vil bidrage til den løbende omkostningstilpasning, der er nødvendig, dels for at tilpasse omkostningerne til de gældende bevillinger, dels for at skabe råderum til nye aktiviteter. For Rigsarkivet er det et højtprioriteret mål at samle sine funktioner i København på én adresse for herigennem at etablere hensigtsmæssige lokaler til publikums og formidlingsfunktioner og effektive arbejdspladser til medarbejderne. På Finansloven for 2014 blev der over en årrække afsat i alt 85 mio. kr. til at dække éngangsudgifterne til en sådan samling. Igangsætning af den såkaldte fase II af samling af Rigsarkivet i København skete ikke som planlagt i 2014, men det er stadig Rigsarkivets håb, at arbejdet vil kunne sættes i gang i Økonomiske resultater i 2014 Rigsarkivets økonomiske hoved og nøgletal for fremgår af tabel 2.2. Tabel 2.2. Økonomiske hoved og nøgletal for Statens Arkiver Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter heraf indtægtsført bevilling heraf eksterne indtægter Ordinære driftsomkostninger heraf løn heraf afskrivninger heraf øvrige omkostninger 192,8 168,1 24,7 185,8 96,8 11,9 77,1 177,6 154,4 23,2 176,0 94,1 11,6 70,3 178,1 152,9 25,3 173,5 92,9 11,4 69,3 Resultat af ordinær drift 7,0 1,6 4,6 Resultat før finansielle poster 5,0 0,8 3,3 Årets resultat 1,8 3,7 1,0 Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Låneramme Træk på låneramme Finansielle nøgletal (%) Udnyttelsesgrad af låneramme Negativ udsvingsrate Overskudsgrad Bevillingsandel Personaleoplysninger 64,4 120,8 21,0 61,8 102,3 92,7 60,8 55,7 94,3 17,3 53,1 78,0 91,8 52,1 45,9 54,6 17,3 43,3 38,4 91,1 42, Antal årsværk Årsværkspris (1.000 kr.) Lønomkostningsandel (%) Lønsumsloft (mio. kr.) Lønforbrug (mio. kr.) ,5 81, ,9 80, ,0 76,8 Noter: Indtægter og overskud er markeret med negative fortegn. Trækket på lånerammen er fra 2012 opgjort som summen af immaterielle og materielle anlægsaktiver (ekskl. donationer). Tallet er derfor ikke direkte sammenligneligt med tidligere år, hvor trækket er opgjort som saldoen på FF4. 6

9 Som tabellen viser, havde Rigsarkivet i 2014 et samlet driftsoverskud på 1,0 mio. kr. Det samlede resultat fordeler sig på et mindreforbrug på den ordinære virksomhed (0,2 mio. kr.) og et overskud på den indtægtsdækkede virksomhed (0,8 mio. kr.). Det markante fald i omsætningsaktiverne skyldes, at Rigsarkivet ved udgangen af 2013 afskrev størstedelen af sine reserverede bevillinger mod at få dem konverteret til årlige finanslovsbevillinger 2014 ff. Faldet i anlægsaktiverne skyldes hovedsagelig, at Rigsarkivet årligt afskriver 8,7 mio. kr. for arkivreoler og for indretningen af det nye fjernmagasin i København. På baggrund af årets resultat og udvikling i nøgletal vurderer Rigsarkivet de økonomiske resultater som værende tilfredsstillende. 2.4 Opgaver og ressourcer Rigsarkivet havde i 2014 omkostninger for 177,5 mio. kr. (se tabel 2.3). De største omkostninger knyttede sig til området generel ledelse og hjælpefunktioner. Under hjælpefunktioner indgår omkostninger til drift og vedligeholdelse af Rigsarkivets betydelige bygningsmasse, ligesom omkostninger til sikringsforanstaltninger knyttet til Rigsarkivets magasiner indgår under hjælpefunktioner. Tabel 2.3. Sammenfatning af økonomi for Rigsarkivets opgaver (mio. kr.) Hovedopgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Årets resultat Generel ledelse og hjælpefunktioner 94,4 1,1 98,6 3,1 Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse 39,0 4,9 44,7 0,8 af fysiske og digitale samlinger Vejledning og formidling 15,2 17,5 27,8 4,9 Forskning 4,2 2,1 6,3 0,0 I alt 152,9 25,5 177,5 1,0 Noter: Den indtægtsførte bevilling er fordelt på hovedopgaver på baggrund af årets nettodriftsudgifter. Omkostninger omfatter ordinære såvel som alle andre omkostninger. 2.5 Målrapportering Rigsarkivets rammeaftale med Kulturministeriet indeholder i alt 9 mål (se tabel 2.4). Heraf blev 6 mål helt opfyldt i 2014, mens 3 mål blev delvis opfyldt. Målene i rammeaftalen er fastlagt på et ambitiøst niveau, og en delvis opfyldelse kan derfor dække over acceptable resultater. Dette er efter Rigsarkivets opfattelse tilfælde for flere af de delvis opfyldte mål. Alt i alt er det derfor Rigsarkivets opfattelse, at den faglige målopfyldelse i 2014 er tilfredsstillende. 7

10 Tabel 2.4 Mål og opgaver i Rigsarkivets rammeaftale Opgave Mål Resultat i 2013 Tværgående opgave: Udvikling som videnscenter Opgave 1: Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af fysiske og digitale samlinger Opgave 2: Vejledning og formidling Opgave 3: Forskning 1. Rigsarkivet giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn. 2. Rigsarkivet skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning. 1. Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kulturarv. 2. Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier. 3. Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger. 1. Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper. 2. Kendskabet til Rigsarkivets ydelser øges. 1. Rigsarkivet styrker effekten af sin forskning. 2. Forskningens resultater udbredes til bredere dele af befolkningen. Opfyldt Opfyldt Delvis opfyldt Opfyldt Delvis opfyldt Delvis opfyldt Opfyldt Opfyldt Opfyldt Uddybende analyser og vurderinger Tværgående opgave: Udvikling som videnscenter Mål 1: Rigsarkivet giver den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014 (se tabel 2.5). Tabel 2.5 Tværgående opgave, mål nr. 1 Indikator Rigsarkivet offentliggør årligt en rapport om status for digital bevaring med redegørelse for såvel danske som internationale samarbejder. Rigsarkivet sikrer gennem ajourførte kompetenceudviklingsplaner, at forretningskritiske kompetencer inden for det digitale, arkivfaglige område tilgodeses. Rigsarkivet samarbejder med relevante, uddannelsesudbydere om fagligt indhold inden for certificeret uddannelse i informationsforvaltning og records management. Rigsarkivet udbyder kurser inden for områder, hvor Rigsarkivets medarbejdere nationalt besidder unik specialviden. Rigsarkivet bidrager til udviklingen af Europeana gennem deltagelse i Archives Portal Europe (APEx) Status Status og strategi For at kunne give den offentlige og private sektor bedre muligheder for at varetage arkivmæssige hensyn er det nødvendigt, at Rigsarkivet løbende vedligeholder sin viden om, hvordan arkivskaberne forvalter den dokumentation, som de skaber af deres virksomhed, herunder hvilke teknologiske løsninger de anvender, og hvilke bevaringsløsninger andre bevaringsinstitutioner udvikler. Resultatet af dette arbejde er i 2014 blevet publiceret i rapporten Digital bevaring status & viden 2014, som kan findes på 8

11 I den forbindelse er det ligeledes nødvendigt, at Rigsarkivet tager denne nye viden i brug i sit daglige arbejde. Kompetenceudviklingsstrategierne for indsamling af private arkivalier, digital bevaring og oparbejdning samt for ITudvikling er derfor blevet opdateret i Samarbejde med offentlige arkivskabere Rigsarkivets viden om, hvordan offentlige arkivskabere bedst varetager arkivmæssige hensyn, er i 2014 blevet formidlet gennem udgivelsen af ovennævnte rapport, samarbejde med relevante kursusudbydere, samt udbud af egne kurser. På det offentlige område har Rigsarkivet i 2014 ud over kurser afholdt netværksmøder for statslige og kommunale myndigheder. Formålet med netværksmøderne var overordnet set at give deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer om, hvordan man i praksis varetager arkivmæssige hensyn og i øvrigt opfylder sine forpligtelsen i forhold til arkivlovgivningen. Derudover afholdt Rigsarkivet i efteråret 2014 konferencen Nutidens forvaltning fremtidens arkiver for at sætte fokus på samspillet mellem forvaltningsetik og dokumentation. Derudover bestræber Rigsarkivet sig på løbende at holde relevante ITleverandører orienteret om arkivmæssige forhold. Det sker dels på leverandørmøder to gange om året, dels på årlige møder med de største leverandører. Private arkivskabere På det private område stiller Rigsarkivet SABAprogrammerne til rådighed for personer, organisationer og virksomheder, som ønsker at sikre dokumentationen af deres virksomhed. Ved hjælp af disse programmer kan arkivskaberen producere en systemuafhængig arkiveringsversion af sine digitalt skabte arkivalier efter Rigsarkivets regler og eventuelt aflevere arkiveringsversionen til Rigsarkivet eller et andet arkiv. Denne softwaresuite stilles også frit til rådighed for stads og lokalarkivernes indsamling af digitale privatarkiver. Hertil kommer, at Rigsarkivet i 2014 har vejledt Folketingets medlemmer om, hvordan de kan sikre deres s/korrespondance for eftertiden ved at anvende den løsning, som Rigsarkivet har udviklet i samarbejde med Folketingets ITfunktion. Europæisk samarbejde Rigsarkivets bidrag til udviklingen af Europeana sker ved deltagelsen i opbygningen af den fælles arkivdatabase Archives Portal Europe (APEx). I 2014 har dette samarbejde resulteret i, at en lang række data fra Rigsarkivets arkivinfomationssystem, DAISY, er blevet gjort tilgængelig på Archives Portal Europe. Det drejer sig bl.a. om 40 arkivguider, arkivregistraturer og 8,6 mio. arkivenheder. Med det store upload i 2014 rykkede Danmark frem som en af de største bidragydere til APEX. Når Europeana er færdigudviklet vil disse data også øge Danmarks bidrag hertil markant. Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen, idet de planlagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført yderligere aktiviteter. Mål 2: Rigsarkivet skaber grundlag for at højne kvaliteten af den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning Der er i rammeaftalens bilag opstillet 2 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014 (se tabel 2.6). Tabel 2.6 Tværgående opgave, mål nr. 2 Indikatorer Der afrapporteres årligt om Rigsarkivets varetagelse af sin rolle som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning. Rigsarkivet er en aktiv medspiller i internationale netværk, navnlig CESSDAERIC og sigter mod medlemskab og status som dansk Service Provider. Status Årlige afrapporteringer Rigsarkivets leverandørydelser henvender sig til forskere, analytikere, studerende og andre, der hos 9

12 Rigsarkivet ønsker at bevare, dokumentere, tilgængeliggøre, søge og genbruge strukturerede forskningsdata. Det er netop i samspillet mellem leverance af data, service og vejledning, at Rigsarkivet kan siges at indtage sin rolle i forskningsinfrastrukturen og herfra bidrage til at højne kvaliteten af den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning. På baggrund af det paradigme, der blev lavet i 2013 udarbejdede Rigsarkivet i 2014 sin første årsrapport om dette område. Af rapporten fremgår det bl.a., at der i årets løb er gennemført en række tiltag, der understøtter forskere og studerendes genbrug af data. Det fremgår endvidere, at Rigsarkivet har udviklet systemer, der gør det væsentlig nemmere for forskere at finde frem til lige præcis de datamaterialer, som de har brug for, og efterfølgende at bruge de fundne data. Det fremgår desuden at udlevering af forskningsdata er steget markant i det år rapporten dækker. Arbejdet med årsrapporteringen for 2014 er igangsat, og rapporteringen leveres i første kvartal I arbejdet lægges vægt på at fastholde det eksisterende paradigme i det omfang, det gavner formidlingen over for læserne, så de årlige rapporter dokumenterer udviklingen i, hvordan Rigsarkivet varetager sin rolle som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning. Sekretariatsfunktionen for det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blev i 2013 placeret i Rigsarkivet med virkning fra Arbejde i KOR understøttes af en 3årig bevilling på 15,3 mio. kr. Det er sekretariatets formål at styrke registerforskningen. Opgaven er stor, men Rigsarkivet har en bred kontaktflade i forskersamfundet og har erfaring med at gå i dialog med forskere og i at formidle ny viden til forskersamfundet. I 2014 var fokus på etablering, budgettering, projektformulering og kommunikation. Internationale netværk Rigsarkivets internationale samarbejde inden for digital bevaring består dels i formelle relationer, dels i mere uformelle netværk og kontakter. De formelle samarbejdsrelationer kommer ud over deltagelsen i CESSDA navnlig til udtryk gennem medlemskab af organisationerne Open Preservation Foundation (OPF), DLM Forum (Document Lifecycle Management), samt gennem deltagelse i EUprojekterne E ARK og 4C. Inden for området digital formidling og bevaring er Rigsarkivet sammen med 30 europæiske stater partner i Europeanaprojektet Archives Portal Europe Network of Excellence (APEx) samt medlem af communityorganisationen International Centre for Archival Research (ICARUS), der omfatter mere en 160 arkiver i Europa og Canada. Rigsarkivet er endvidere medlem af Europeana Network samt af Member States Expert Group on Digitisation and Digital Preservation (MSEG). Inden for området strukturerede forskningsdata fra sundheds og samfundsvidenskabeligt arbejde deltager Rigsarkivet aktivt i internationale netværk, samarbejde og aktiviteter via CESSDA med 13 medlemmer. Formålet er at skabe så let adgang til muligt for data til brug for den samfundsvidenskabelige forskning på tværs af grænser. Allerede i 2013 var Danmark med til at etablere CESSDA med Rigsarkivet som dansk serviceprovider, udpeget af Forskningsstyrelsen. Open Preservation Foundation (OPF) er en organisation, der blev oprettet for at videreføre resultaterne fra EU s Planetsprojekt. OPF har de senere år været en væsentlig kraft i EUprojektet SCAPE. OPF har i det forløbne år holdt flere seminarer, både specifikt om SCAPEprojektet og om digital bevaring generelt, hvor Rigsarkivet har deltaget med udbytte. Rigsarkivet var vært for årets generalforsamling. Her blev der lagt vægt på at få defineret en ny strategisk retning for samarbejdet. DLMForum er et europæisk forum for arkiver og itleverandører, som fokuserer på Information Governance i bred forstand. DLM Forum arrangerer halvårlige medlemsmøder, der både fungerer som netværksarrangementer og som rammer for faglig videndeling. Organisationen er en af parterne i EARKsamarbejdet, hvor DLMForum bidrager til at sikre udveksling af information mellem projektet og organisationens medlemmer. Rigsarkivet deltager i det fælleseuropæiske EARKprojekt. Projektet har til formål at udarbejde fælles standarder og Open Sourceværktøjer til digital arkivering i Europa. EARK er et samarbejde mellem 16 europæiske partnere, der tæller nationalarkiver, universiteter, offentlige institutioner og private virksomheder. 10

13 Siden 1. februar 2013 har Rigsarkivet deltaget i det fælleseuropæiske projekt 4C Collaboration to Clarify the Costs of Curation. Projektets aktiviteter har i det forløbne år fokuseret på netværksdannelse, opkvalificering, standardiseringsarbejde og produkter, herunder en såkaldt curation costs exchange, hvor bevaringsinstitutioner kan udveksle information om omkostninger. Projektet har bidraget til at give Rigsarkivet et bedre indblik i området vedrørende sammenhæng mellem økonomi og digital bevaring, herunder betydningen af strategi, risici og kvalitet og de økonomiske udfordringer for digital bevaring fremover. I kraft af de gennemførte aktiviteter og som følge af de opnåede resultater er det Rigsarkivets opfattelse, at det i 2014 er lykkedes at opfylde målet om at skabe vilkår, der højner kvaliteten af den sundheds og samfundsvidenskabelige forskning. Opgave 1: Opbygning, bevaring og tilgængeliggørelse af samlinger Mål 1: Rigsarkivet bevarer den digitale arkivalske kulturarv Der er i rammeaftalens bilag opstillet 5 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014 (se tabel ). Tabel 2.7 Opgave 1, mål nr. 1 Indikatorer Der udarbejdes og fremlægges en redegørelse for videreudvikling af det digitale bevaringssystem i Rigsarkivet. Der afrapporteres årligt om gennemførte mediekonverteringer og om samlingernes bevaringskvalitet. Årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier. Antal godkendte arkiveringsversioner. Antal bevaringsaftaler vedr. private digitale arkivalier. Status Ikke indfriet Tabel 2.8 Nøgletal Årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier (TB) Antal godkendte arkiveringsversioner Antal bevaringsaftaler om private digitale arkivalier Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Revideret forventning: 3,6 25, Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Revideret forventning: Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Uændret forventning: Videreudvikling af det digitale bevaringssystem I 2014 var det hensigten at udarbejde en redegørelse for videreudvikling af det digitale bevaringssystem i Rigsarkivet. Redegørelsen er blevet udarbejdet. Det fremgår af redegørelsen, at udviklingen af det digitale bevaringssystem dels har bestået i arbejde med at implementere Bitmagasinsoftwaren med henblik på at etablere en ensartet lagring for såvel digitalt skabte som digitaliserede arkivalier inden for rammerne af Bitmagasinssamarbejdet med Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek, dels i arbejdet med at tilpasse de interne systemer og processer. Redegørelsen viser, at bevaringssystemet har været i stand til at følge med de voksende mængder af digitalt skabte data, som Rigsarkivet skal modtage. Derimod er det ikke lykkedes at implementere Bitmagasinsoftwaren. På grund af den manglende implementering af bitmagasinet har det ikke været muligt at sikre bevaringen af Rigsarkivets samling af digitaliserede arkivalier på den måde, som det er 11

14 forudsat i strategien. Den relevante Indikator kan derfor ikke betragtes som indfriet. Implementeringen af bitmagasinsoftwaren forudsættes færdiggjort i løbet af I forhold til de interne systemer er der sket en tilpasning og effektivisering, så processerne er blevet hurtigere, bl.a. gennem implementering af hurtigere testmedier, og systemerne er forberedt for integration til Bitmagasinet. Endvidere er der sidst på året gennemført et skift af lagringsmedier, så det ene DVDeksemplar er erstattet af LTObånd. Dette har forbedret kapaciteten og været medvirkende til, at der i 2014 har kunnet færdigbehandles 25,2 TB, hvilket er 177 % mere end i noget tidligere år. Selvom det fastlagte nøgletal for årlig tilvækst af digitalt skabte arkivalier ikke er helt indfriet, er væksten så betydelig, at indikatoren af Rigsarkivet opfattes som indfriet i Tilsyn og afleveringer Opfyldelsen af målet om at bevare den digitale arkivalske kulturarv forudsætter, at Rigsarkivet identificerer og træffer beslutning om bevaring af offentlige myndigheders og private arkivskaberes digitalt skabte arkivalier. I 2014 har Rigsarkivet derfor løbende behandlet anmeldelser af statslige myndigheders itsystemer, der er modtaget i henhold til cirkulære nr af 21. juni På det private område er der indgået 37 bevaringsaftaler, hvilket er 12 mere end forudsat. Opfyldelsen af målet forudsætter endvidere, at der gennemføres afleveringer af bevaringsværdige digitalt skabte arkivalier. I 2014 er det sket gennem godkendelse af 202 arkiveringsversioner, svarende til 25,2 TB data (se tabel 2.8). Det er 18 arkiveringsversioner og 1,8 TB mindre end forventet. I årsrapporten for 2013 måtte Rigsarkivet konstatere, at den faktiske mængde af modtagne og testede digitale arkivalier lå langt under det forventede niveau (3,6 TB mod forventede 15 TB). En række tiltag for at forøge test og modtagelseskapaciteten blev i årsrapporten for 2013 annonceret. Resultatet for 2014, hvor 25,2 TB mod forventet 27 TB blev testet og godkendt viser, at den planlagte kapacitetsforøgelse er blevet indfriet i et omfang som gør det rimeligt at betragte det fastlagte nøgletal for 2014 for modtagne TB som nået. De fastlagte nøgletal for 2015 og 2016 for henholdsvis mængden af modtagne digitale arkivalier og mængden af testede og godkendte arkiveringsversioner er justeret. Antallet af modtagne TB i 2015 er hævet fra 19 til 40, hvilket er et udtryk for, at de stigende datamængder er slået igennem hurtigere end forventet. Antallet af arkiveringsversioner er derimod sat ned fra 220 til 175 i 2015, hvilket er en afspejling af den stigende tendens til etablering af koncernsystemer, hvor alle myndigheder på et ministerområde deler f.eks. ét ESDHsystem. Den manglende indfrielse af nøgletallet for modtagne arkiveringsversioner skyldes dels, at 18 arkiveringsversioner, hvor Rigsarkivet blot skulle foretage en enkelt rettelse, først blev modtaget umiddelbart før årsskiftet, og at der var tekniske problemer med at færdigoverføre ca. 2 TB data til Rigsarkivets lager på Statsbiblioteket. Godkendelsen af de manglende arkiveringsversioner og færdigoverførslen af de manglende data forventes at finde sted primo januar. Derfor bringer denne forsinkelse heller ikke den overordnede af måloverholdelse i fare. Samlet er det Rigsarkivets vurdering, at nøgletallene for den årlige tilvækst af digitalt skabte arkivalier og for antallet af godkendte arkiveringsversioner er nået i 2014, Vurdering af bevaringskvalitet Som led i Rigsarkivets bevaringsindsats er der gennemført en vurdering af bevaringskvaliteten for samlingen af digitalt skabte arkivalier. Vurderingen gav ikke anledning til bemærkninger om kvaliteten af de eksemplarer, som findes på bånd og disk. Hvad angår de eksemplarer, som findes på optisk medie (DVD), er den overordnede vurdering, at mediernes tilstand er god. Medierne har ganske vist samlet set en lidt dårligere tilstand end ved seneste test i 2013, Dette er dog ikke overraskende, da det er velkendt, at medier nedbrydes, og at data derfor før eller senere skal migreres til nye medier. Rigsarkivets løbende medietest påviser, at denne nedbrydning sker forholdsvist langsomt, så der ikke er risiko for, at medierne bliver ulæselige, før de kan overføres til nye medier. På trods af en betydelig indsats, bl.a. for at øge test og modtagelseskapacitet, er det Rigsarkivets opfattelse, at målet om bevaring af den digitale arkivalske kulturarv samlet set ikke kan siges at være opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeaftalen. Den manglende implementering af bitmagasinsoftwaren peger således i retning af ikke fuld målopfyldelse. 12

15 Mål 2: Rigsarkivet gør det mere effektivt for myndigheder at aflevere arkivalier Der er i rammeaftalens bilag opstillet 1 indikator, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014(se tabel 2.9). Tabel 2.9 Opgave 1, mål nr. 2 Indikator Der udarbejdes og offentliggøres på grundlag heraf i 2014 en handlingsplan for effektivisering af processer knyttet til bevaringsindsatsen. Status Handlingsplan for bevaringsindsatsen I 2013 blev der ved systematisk kontakt til afleverende myndigheder og private leverandøre indhentet forslag til og ønsker om effektiviseringer af processerne knyttet til godkendelse/aflevering. På grundlag af denne systematiske kontakt er en handlingsplan udarbejdet og publiceret i Handlingsplanen indeholder 8 aktionspunkter med tilhørende delhandlingsplaner til implementering i perioden De overordnede aktionspunkter i handlingsplanen er: Analyse af mulighed for at tillade flere/andre dokumentformater Udarbejdelse af teknisk vejledning om udarbejdelse af arkiveringsversioner Mere vejledning og rådgivning om arkivfaglige problemstillinger Etablering af ensartede procedurer Forbedret support og orientering af Rigsarkivets testprogram ADA Analyse af mulighederne af at Rigsarkivet overtager produktionen af (dele af) arkiveringsversioner Behandling af specifikke problemstillinger for kommuner og regioner Myndighedernes mulighed for at bruge arkiveringsversioner fra egne itsystemer Derudover har Rigsarkivet i 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører, som skal danne udgangspunkt for at måle effekterne af implementeringen af handlingsplanen i Afrapporteringen af undersøgelsen foreligger i udkast. Yderligere aktiviteter Endelig har Rigsarkivet også i 2014 foretaget yderligere analyser af myndighedernes omkostninger til digital arkivering. Der er dels sket i forbindelse med Rigsarkivets deltagelse i EUprojektet Collabortion to Clarify the Costs og Curation, dels ved løbende opsamling af oplysninger om myndighedernes udgifter til at producere arkiveringsversioner. Endelig har Rigsarkivet også i 2014 udbudt kurser af relevans for området. Det er Rigsarkivets opfattelse, at målet er opfyldt på det niveau, som er forudsat i rammeaftalen, idet de planlagte aktiviteter er gennemført. Hertil kommer, at der er gennemført yderligere aktiviteter. Mål 3: Øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger Der er i rammeaftalens bilag opstillet 7 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014 (se tabel ). Udvikling og forbedring af de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud. En betydelig indsats i 2014 har sigtet mod at udvikle de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud. Arbejdet har været koncentreret om det mest benyttede digitale tilbud, Arkivalieronline, som er blevet videreudviklet og forbedret på flere områder. Søgnings og navigationsmulighederne er blevet forbedret, men færdiggørelsen og implementeringen udestår og forventes først at ske i løbet af Desuden er mulighederne for metadataberigelse dvs. at brugere online kan indeksere de skannede arkivalier udskudt til I Rigsarkivets andet store digitale tilgængeliggørelsestilbud, Dansk Demografisk Database, indtastes transskriberinger af indførsler i folketællinger, kirkebøger og andre meget benyttede kildetyper. Dansk Demografisk Database er i 2014 blevet indlejret i en ny webportal til afløsning af et 7 år gammelt design. Der er derudover blevet udviklet nogle mindre, tekniske løsninger til brug i forbindelse med leverancer af indtastninger fra Danish Family Search. 13

16 Tabel 2.10 Opgave 1, mål nr. 3 Indikator Årlige aktivitetsredegørelser skal dokumentere: Udvikling og forbedring af de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud: Arkivalier Online og Dansk Demografisk Database. Forbedring af søgemulighederne i Rigsarkivets arkivalske informationssystem (DAISY) bl.a. søgning på emneord. Afrapportering i 2014 om implementeringen af sikker adgang via SOFIA til digitale arkivalier over nettet. Årlige aktivitetsredegørelser skal dokumentere: Alle Rigsarkivets og landsarkivernes arkivalier kan bestilles via nettet DAISY (sker: 2013) Fra ultimo 2014 kan Rigsarkivet, som det første nationale arkiv i verden, tilbyde bestilling over nettet af samtlige arkivets arkivalier. Årlig tilvækst i antal filer der uploades på Arkivalier Online. Årlig tilvækst i inddaterede poster i Dansk Demografisk Database. Antal beskrivelser af arkiveringsversioners indhold til brug for brugere på nettet. Status Ikke indfriet Ikke indfriet Tabel 2.11 Nøgletal Årlig tilvækst i antal filer, der uploades på Arkivalier Online (mio. filer) Årlig tilvækst i inddaterede poster i Dansk Demografisk Database Antal beskrivelser af arkiveringsversioners indhold til brug for brugere på nettet Forventet resultat i forrige årsrapport: 9,0 3,3 2,5 Resultat: Justeret forventning: 6,2 10,1 4,3 2,5 Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Uændret forventning: Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Uændret forventning: I 2014 afsluttedes arbejdet med at tilknytte emneord til samtlige de ca arkivskabere registreret i Rigsarkivets arkivalieinformationssystem DAISY. Dermed er datagrundlaget skabt for at der kan etableres både en emnebaseret og en geografisk søgeindgang i DAISY, hvorved brugerne får en langt nemmere tilgang til Rigsarkivets samlinger. Efter planen skulle der i 2014 have været skabt et særligt værktøj og interface til søgning på emneord. Det er imidlertid besluttet at etablere en fælles søgeindgang til de databaser og platforme, som Rigsarkivet vil drive under navnet Søg og Find. Denne løsning vil først blive implementeret i Udvikling og forbedring af de brugervendte, digitale tilgængeliggørelsestilbud er et prioriteret satsningsområde for Rigsarkivet. I lyset heraf og på baggrund af de opstillede planer må det konstateres, at det i 2014 ikke er lykkedes at indfri de indikatorer, som var opstillet på dette område. Flere digitale data til rådighed Indsatsen for at øge anvendelsen af Rigsarkivets samlinger har flere satsningselementer. Ét element er at øge mængden af data, som kan tilgås digital. Inden for dette satsningselement er der opnået store resultater i 2014, idet der er i 2014 uploadet godt 10 mio. digitaliserede dokumenter. Hermed er nøgletallet er overgået med 1 mio. dokumenter (filer). Upload omfatter både hyppigt benyttet materiale, f.eks. skifter, tinglysning og erindringsmedaljeansøgninger fra de slesvigske krige, samt materiale med et snævrere og forskningsrelateret sigte, f.eks. Chr. 5.s matrikel, forskellige retsbetjente, Viborg landstings ældre dombøger og meget andet. Også et stort antal søgemidler er blevet skannet og i stort omfang uploadet. Bl.a. kan en lang række navneregistre til forsvarets arkiver samt til personarkiverne på Rigsarkivet, København nu benyttes digitalt. Også hvad angår inddatering i Dansk Demografisk Database ligger resultatet i 2014 over det opstillede nøgletal. Basen har fået tilføjet nye poster, så den nu alt i alt rummer over 17 mio. poster Rigsarkivets samlinger af digitalt skabte arkivalier vokser stærkt. Det skyldes, at alle moderne arkiver 14

17 stort set nu udelukkende skabes i digital form, og at Rigsarkivet fra begyndelsen af 1970erne har indsamlet arkivalier i denne form. Beskrivelse og formidling af digitalt skabe arkivalier stiller naturligvis andre krav, end traditionelle papirarkivalier gør, og derfor har Rigsarkivet gennem de senere år udviklet et tilgængeliggørelsesværktøj, SOFIA, der fra 2014 også kan tilgås via nettet og har været anvendt af Trafikstyrelsen og Folketinget. Rigsarkivet har ultimo 2014 udarbejdet en rapport herom, og det fastlagte nøgletal om offentliggørelse af beskrivelser af 200 arkiveringsversioner blev indfriet i Bestilling af arkivalier via nettet Som den sidste af Rigsarkivets afdelinger har man i Århus afsluttet en digital registrering af alle arkivalier. Hermed er der ikke blot skabt grundlag for at lave en elektronisk generalregistratur, der er søgbar fra nettet, men også for at bestille arkivalier elektronisk i Rigsarkivets arkivalieinformationssystem DAISY. Med afslutningen af dette arbejde i Århus er dette nu muligt, formentlig som det første land i verden, for alle dele af Rigsarkivets samlinger. Hermed er endnu et væsentlig skridt taget imod at digitalisere de centrale administrative processer i Rigsarkivet. På flere områder er de planlagte mål ikke blevet nået. Alligevel er det i kraft af de gennemførte aktiviteter Rigsarkivets opfattelse, at der er taget væsentlige skridt til at styrke grundlaget for målet om en øget anvendelse af Rigsarkivets samlinger. Samlet set kan målet ikke kan siges at være opfyldt på det niveau, der er forudsat i rammeaftalen. Opgave 2: Vejledning og formidling Mål 1: Rigsarkivet åbner for flere og bredere brugergrupper Der er i rammeaftalens bilag opstillet 8 indikatorer, der kan medvirke til at belyse graden af opfyldelse af dette mål i 2014 (se tabel ). Tabel 2.12 Opgave 2, mål nr. 1 Indikatorer Fra 2014 gøres det muligt for Rigsarkivets brugere at tilføje metadata og kommunikere interaktivt via udvalgte, digitale tilgængeliggørelsestilbud. Der udvikles interaktive undervisningsprogrammer til folke og gymnasieskolerne. Rigsarkivets elektroniske vejledning (Spørg Arkivaren) udbygges fra 2014 til egentlig webbaseret online vejledning, hvor Rigsarkivet interaktivt kan vejlede brugerne, ligesom brugerne interaktivt kan hjælpe og vejlede hinanden. Der etableres fra 2013 forsøg med udarbejdelse af digitale kildepakker rettet mod studerende. Der udarbejdes webudstillinger i tilknytning til de større konventionelle udstillinger. Besøg på Besøg på Dansk Demografisk Database. Besøg på interaktive undervisningsprogrammer: Status Ikke indfriet Ikke indfriet Ikke indfriet Ikke indfriet Tabel 2.13 Nøgletal Antal besøgende på Antal besøgende på Dansk Demografisk Database Antal besøgende på interaktive undervisningsprogrammer Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Revideret forventning: Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Uændret forventning: Forventet resultat i forrige årsrapport: Resultat: Uændret forventning:

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT 2013 Indhold 1. Påtegning...1 2. Beretning...2 2.1 Præsentation af Statens Arkiver...2 2.2 Statens Arkivers omfang...3 2.3 Faglige og økonomiske resultater i 2013...3 2.4 Opgaver

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KURSUSKATALOG 2017 RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK INDHOLD SIDE 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER STATSLIGE MYNDIGHEDER Få styr på regler og praksis for digital

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000

Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Praksis Artikel af Kirsten Villadsen Kristmar i: Rapporter til 19. Nordiske Arkivdage år 2000 Denne artikel indeholder en præsentation af Statens Arkiver, Danmarks nuværende praksis for indsamling af elektroniske

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014

Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivets brugerundersøgelse blandt myndigheder og leverandører 2014 Rigsarkivet, april 2015 Indledning... 2 1. Status på antal besvarelser... 3 2. Typer af interessenter... 4 3. Baggrund for kontakt

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014

Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 Handlingsplan for effektivisering af processerne knyttet til aflevering af data til Statens Arkiver August 2014 1. Indledning I henhold til Statens Arkivers rammeaftale med Kulturministeriet skal der i

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7

VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND STADSARKIV VEDTÆGT FOR GULDBORGSUND KOMMUNES OFFENTLIGE ARKIV ETABLERET I HENHOLD TIL ARKIVLOVENS 7 GULDBORGSUND KOMMUNE APRIL 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed

Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed Diskussion af de kommunale arkivaliers tilgængelighed - M E D H E N B L I K P Å A T Ø G E B O R G E R N E S M U L I G H E D E R F O R B E N Y T T E L S E A F S A M L I N G E R N E Masterafhandling af Heidi

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn 2012/2013 med statslige myndigheder Indledning Statens Arkiver igangsatte i november 2012 et tilsyn med de statslige myndigheders arkivdannelse. Tilsynet blev

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring

Statsbibliotekets. Politik for digital bevaring Statsbibliotekets Politik for digital bevaring Version 4 Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Formål... 4 3. Rammer for bevaring... 4 3.1 Ansvar og roller... 4 3.2 Videndeling og kompetenceudvikling...

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010

Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne. Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Et samlet arkivvæsen i Næstved Kommune NæstvedArkiverne Seminar om de danske kommune og lokalarkiver 23. november 2010 Working on a dream NæstvedArkivernes vision NæstvedArkiverne vil fremtræde som en

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Lovgivning, arkivet som myndighed

Lovgivning, arkivet som myndighed Lovgivning, arkivet som myndighed Oplæg på NORDIG 3. juni 2014 Indhold Hvad er målet? Hvilke udfordringer er der? Hvordan kan udfordringerne imødegås? Hvad gør vi i Danmark? Spørgsmål? Oplæg til diskussion

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT

STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT STATENS ARKIVER ÅRSRAPPORT Indhold 1. Beretning...1 1.1 Indledning...1 1.2 Økonomiske resultater i...1 1.3 Faglige resultater i...2 1.4 Forventninger til 20052006...3 1.5 Hovedkonti omfattet af årsrapporten...3

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

National strategi for Datamanagement

National strategi for Datamanagement National strategi for Datamanagement Statsbibliotekets potentielle rolle Bjarne Andersen sektionsleder it bevaring Alle illustrationer fra www.digitalbevaring.dk Statsbiblioteket Institution under Kultur

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge

Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge Endelig redegørelse vedrørende kassation af akterne i A s sag om sygedagpenge 30. maj 2008 Jeg har nu afsluttet min behandling af sagen. Det er min opfattelse at det er kritisabelt at nævnet har kasseret

Læs mere

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde.

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. 1 Kære allesammen Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. Når vi i Kulturministeriet alligevel

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Digital bevaring status og viden 2014

Digital bevaring status og viden 2014 Digital bevaring status og viden 2014 Indledning I dag dokumenterer den offentlige forvaltning næste udelukkende sit arbejde digitalt, enten i et ESDHsystem og/eller i fagsystemer. Det samme gælder mange

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere