Forord Resumé Grundlæggende principper for digitale valg Anbefalinger om digitale valg... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3. Resumé... 4. Grundlæggende principper for digitale valg... 7. Anbefalinger om digitale valg... 9"

Transkript

1

2

3 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Introduktion til Teknologirådets projekt E-valg en udfordring for demokratiet?... 5 Grundlæggende principper for digitale valg... 7 Anbefalinger om digitale valg... 9 Anbefaling 1: De grundlæggende principper for digitale valg bør efterleves... 9 Anbefaling 2: E-valg skal have central styring og ansvarsplacering... 9 Anbefaling 3: Der skal nedsættes et uafhængigt organ med rådgivnings- og revisionsfunktion 10 Anbefaling 4: De økonomiske konsekvenser af digitale valg bør afklares...10 Anbefaling 5: Der bør skabes en valgmodel med mobile valgsteder med internetopkobling til forsøgsprojekt...11 Anbefaling 6: Valget bør baseres på fleksible valglister og fleksible stemmesedler...14 Anbefaling 7: Der bør gennemføres et forsøgsprojekt med digitale valg i mindst tre kommuner i Anbefaling 8: Effekterne af forsøg med digitale valg skal evalueres systematisk...15 Anbefaling 9: Tag borgerne med på råd...16 Baggrundsrapporten: Indhold

4 2

5 Forord Teknologirådet gennemfører hvert år et projekt, der finansieres af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og har til hensigt at etablere debatskabende aktiviteter på it-sikkerhedsområdet. I 2010 besluttede Teknologirådets bestyrelse i samråd med IT- og Telestyrelsen, at projektet E-valg en udfordring for demokratiet? skulle være dette års it-sikkerhedsprojekt. Projektets overordnede formål er at vurdere, hvorvidt og hvordan man kan tilrettelægge og understøtte digitale valg til lovbestemte valg i Danmark. Til at belyse dette har Teknologirådet nedsat en arbejdsgruppe, der tilsammen afspejler et bredt kompetencefelt. Arbejdsgruppen består af: Birgitte Kofod Olsen, Tryg Christian Wernberg-Tougaard, Rådet for Større IT-Sikkerhed Erik Frøkjær, Datalogisk Institut, Københavns Universitet Henning Mortensen, DI ITEK Klaus Levinsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Michael Hedelund, Dansk Ungdoms Fællesråd Steffen Stripp, Dansk Metal Projektet afsluttes med to rapporter. Den første er nærværende anbefalingsrapport E-valg et valg for fremtiden? der indeholder arbejdsgruppens bud på grundlæggende principper for digitale valg og ni anbefalinger. Den anden rapport er en baggrundsrapport, der ligeledes er tilgængelig i elektronisk form på Teknologirådets hjemmeside. I baggrundsrapporten er der mulighed for at dykke dybere ned i projektets arbejdspapirer og vurderingsværktøjer, som vi henviser til i denne anbefalingsrapport. Teknologirådet vil gerne afslutningsvist takke alle, der har bidraget til projektet. En særlig tak skal lyde til deltagerne i arbejdsgruppen for deres store engagement. Teknologirådet, marts 2011 Ida-Elisabeth Andersen, projektleder Katrine Lindegaard Juul, projektmedarbejder 3

6 Resumé Danmark skal gøre sig selvstændige erfaringer med e-valg. Sådan lyder den overordnede vurdering fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet. I nærværende anbefalingsrapport E-valg et valg for fremtiden? bliver der samtidig lagt vægt på, at det danske samfund skal gå forsigtigt og prøvende frem, når valg skal digitaliseres. På den ene side har vi et valgsystem, der i skrivende stund er tillid til, og på den anden side er det vanskeligt at forestille sig, at vi ikke stemmer digitalt om 50 år. Det er en målsætning, at valghandlingen skal udvikle sig i takt med det samfund, hvori den indgår. Med dette holdningsmæssige afsæt anbefaler arbejdsgruppen, at der bliver gennemført et forsøgsprojekt i mindst tre kommuner. Arbejdsgruppen foreslår, at man i forsøget anvender en valgmodel med mobile valgsteder i et kontrolleret miljø, fx indrettet i valgbusser. I en periode op til valgdagen fungerer det mobile valgsted som et supplement til den traditionelle brevstemmeordning, mens det bliver opstillet på de traditionelle valgsteder på selve valgdagen. En grovskitse til en sådan model er fremlagt. Det mobile valgsted er tænkt realiseret på basis af helt almindeligt forekommende IT-udstyr og ikke dedikerede stemmemaskiner, idet arbejdsgruppen vurderer, at dedikeret afstemningshardware ikke er økonomisk realisabelt. Forsøget skal nøje styres fra centralt hold. Alle væsentlige dimensioner sociokulturelle såvel som tekniske og økonomiske skal underkastes systematisk evaluering og rapportering, så en bred offentlighed kan få indgående forståelse af, hvad forsøget afdækker af stærke og svage sider ved den afprøvede form for e-valg. Forsøget er udformet således, at det bør kunne fremme valgdeltagelsen i kraft af: at de mobile valgsteder kan være tilgængelige i en periode op til valgdagen at man kan placere de mobile valgsteder i nærheden af, hvor mange mennesker færdes at e-valgsystemet bliver udformet på en sådan måde, at vælgere med bopæl i andre opstillingskredse end forsøgskommunernes kredse kan benytte sig af de mobile valgsteder Med udgangspunkt i Europarådets anbefalinger om e-valg har arbejdsgruppen indledningsvist opstillet en række grundlæggende principper for digitale valg. Arbejdsgruppen mener, at principperne er helt centrale for at fastholde den gode tradition omkring demokratiske valg i Danmark. Principperne skal derfor respekteres og anvendes i såvel udvikling som evaluering af en given digital valgmodel for at vurdere, om modellen er ønskværdig eller ej. 4

7 Introduktion til Teknologirådets projekt E-valg en udfordring for demokratiet? I Danmark har vi begrænsede erfaringer med digitale valg, men interessen for at prøve kræfter med elektroniske afstemningsmedier er til stede fra politisk hold. Senest i april 2010 blev beslutningsforslag 174 om indførelse af mulighed for digitale valg førstebehandlet i Folketinget. Under førstebehandlingen anbefalede indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i sin indledende tale, at Folketinget afventer udfaldet af Teknologirådets e-valgsprojekt, inden det tager yderligere stilling til forslaget. Afgrænsning Teknologirådets projekt E-valg en udfordring for demokratiet? er afgrænset til lovbestemte valg i Danmark. Med lovbestemte valg menes valg til Folketinget, Europa-Parlamentet, kommunalbestyrelser, regionsråd og ydermere folkeafstemninger. Det vil sige, at projektet ikke tager højde for valg til fx faglige organisationer og skolebestyrelser, hvor brugen af elektroniske afstemningsmedier er udbredt. Digitale valg er fortolket som digital støtte til én eller flere dele af de aktiviteter, der knytter sig til valghandlingen. E-valgsprojektets fokus er lagt på digital støtte ved selve valghandlingen. Arbejdsgruppen har ikke taget stilling til i hvilke øvrige dele af den eksisterende valgproces øget digitalisering kunne være hensigtsmæssig, fx brugerstyret udskrivning af valgkort via NemID. Når fokus er lagt på digital støtte ved selve stemmeafgivelsen, skyldes det, at netop dette skridt rejser en lang række nye og komplicerede problemstillinger om fx sikkerhed, forståelighed og tillid. Internationalt set har problemstillingerne vist sig at være vanskelige at håndtere. Flere lande har således haft dårlige erfaringer med forsøg på at indføre e-valg. Det har kostet dyre lærepenge og kan i de pågældende lande have reduceret den folkelige tillid til valgsystemet. Andre lande synes dog at have haft positive erfaringer med e-valg. Samlet tegner der sig således ikke noget klart billede af, hvordan e-valg kan indføres på en effektiv og demokratisk set fuldt betryggende måde. Fremmødevalg vs. fjernvalg Ved vurdering af digitale valg er det helt nødvendigt at skelne mellem fjernvalg, hvor it-systemet anvender vælgerens egen pc, der ikke er under kontrol, og fremmødevalg, hvor it-systemet er opstillet af ansvarlige for valget og dermed er kontrolleret. Det kan opstilles således: Fremmødevalg Kontrolleret miljø Fjernvalg Ukontrolleret miljø Disse sondringer er vigtige, når man skal vurdere styrker og svagheder ved et givent e-valgsystem og har derfor været helt centrale i arbejdsgruppens analyser og diskussioner. Overordnet set anfægter et fjernvalg flere grundlæggende principper i dansk valglovgivning end et fremmødevalg, idet nogle krav vil være vanskelige eller umulige at sikre i et ukontrolleret miljø. Her skal det fremhæves, at et fjernvalg blandt andet udfordrer grundlæggende principper om frie og hemmelige valg, da man ikke kan sikre, at den enkelte vælger hjemme ved pc en afgiver sin stemme uden tvang og i hemmelighed. 5

8 Projektforløbet Projektet E-valg en udfordring for demokratiet? blev for alvor igangsat i marts 2010, hvor det første af seks arbejdsgruppemøder blev afholdt. Her blev medlemmerne af arbejdsgruppen enige om et forløb med to overordnede faser, hvor første fase primært havde e-valgsteknologier og herunder informationssikkerhed og privacy for øje, mens anden fase skulle vurdere e-valgs konsekvenser for den politiske adfærd og kultur. Til projektet blev der indledningsvist udarbejdet tre scenarier, der havde til formål at visualisere, hvordan fremtidige digitale valgsystemer kan se ud: Scenarie 1: Stemmeboks på valgstedet Scenarie 2: Mobil brevstemmeboks Scenarie 3: Stemmeafgivelse via internet fra egen pc De tre scenarier har været et gennemgående vurderingsværktøj for arbejdsgruppen i projektforløbet og er blevet anvendt i projektets to workshops, hvor en kreds af eksperter og interessenter på e-valgsområdet har medvirket i vurderingerne. Workshops I juni 2010 blev den første workshop i projektet afholdt. Her diskuterede deltagerne, hvordan et e- valgsystem skal se ud for at kunne leve op til de krav, vi stiller til informationssikkerhed og privacy. Arbejdsgruppen udfærdigede en liste med principper, som digitale valg bør opfylde. 1 Med udgangspunkt i de opstillede principper vurderede deltagerne for hvert af de tre scenarier, hvilke krav der er vanskelige eller umulige at håndtere for et givent e-valgsystem, ligesom trusler mod informationssikkerhed og privacy blev diskuteret. To krav, der særligt gik igen i diskussionerne, var spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at sikre stemmehemmeligheden og bevare den folkelige kontrol, når valghandlingen foregår digitalt. Projektets anden workshop blev afholdt i november Her vurderede deltagerne, hvordan man kan tilrettelægge og understøtte et digitalt valg, hvis det skal leve op til den demokratiske udfordring, som arbejdsgruppen fokuserede med tre nøglebegreber: Demokratisk legitimitet, tillid og valgdeltagelse. Udover de tre scenarier blev der til formålet udarbejdet fire baggrundsinterview, hvor udvalgte demokratiske problemstillinger blev behandlet. Workshoppens diskussioner understregede først og fremmest, at dét at indføre digitale valg ikke er noget, man bare sådan lige gør. Man skal træde varsomt, når man vil forny et valgsystem og en demokratisk tradition, der er stor tillid til i befolkningen. Scenarier og baggrundsinterview kan læses i deres fulde længde i den omtalte baggrundsrapport, der indeholder arbejdsmaterialer og vurderingsværktøjer, der er blevet udarbejdet igennem projektforløbet. Her er der mulighed for at tilegne sig en mere dybdegående viden om e-valgsprojektet. Det er vigtigt at understrege, at baggrundsrapporten ikke skal læses som arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger. 1 Jf. kapitlet Grundlæggende principper for digitale valg. 6

9 Grundlæggende principper for digitale valg Arbejdsgruppen har indledningsvist opstillet en række principper, som digitale valg bør opfylde. Disse principper er opstillet med udgangspunkt i Europarådets anbefalinger om juridiske, operationelle og tekniske standarder for e-valg. 2 Arbejdsgruppen fastslår, at de principper, som Europarådet opstiller, alle er centrale for fastholdelse af den gode tradition omkring demokratiske valg i Danmark. Derfor skal disse principper respekteres. Foruden Europarådets anbefalinger har arbejdsgruppen suppleret med yderligere to principper. For det første bør den særlige kultur, der omgærder danske valg, i vid udstrækning bevares for nuværende. Der bør i forhold til at fastholde en - i international sammenhæng - høj valgdeltagelse ikke laves for store ændringer på én gang. En gradvis og erfaringsbaseret udvikling af digitaliseringen er at foretrække. For det andet er det vigtigt at sikre, at elektroniske valg ikke væsentligt fordyrer processen med at afholde demokratiske valg i Danmark. Ligeledes må økonomiske hensyn ikke medføre fravalg af de øvrige principper. Det er endvidere vigtigt at pointere, at etablering af e-valg er et omfattende it-projekt. En succes vil kræve et velfunderet og velstyret projekt. I arbejdet med at anbefale en model for digitale valg bruges principperne til at teste, om en given valgmodel er ønskværdig eller ej. Derudover bør principperne indgå i såvel udvikling som evaluering af et e- valgsystem. Anbefalingerne i denne rapport er derfor givet i overensstemmelse med følgende principper: 1. E-valgsystemet skal være letforståeligt og enkelt at bruge: - Valgmulighederne præsenteres på en ensartet måde. - Den digitale præsentation af valgmulighederne skal være udformet så vælgerne: - Ikke hindres i at afgive stemme - Ikke afgiver stemme i strid med deres ønske - Kan afbryde stemmeafgivning og kan ændre deres valg undervejs - Ikke er i tvivl om, hvornår stemmeafgivningen er afsluttet 2. E-valgsystemet skal understøtte stemmehemmeligheden: - De afgivne stemmer skal være anonyme - Der må efterfølgende ikke kunne etableres forbindelse mellem stemme og vælger - Vælgeren må ikke være i besiddelse af et bevis på den afgivne stemme efter stemmeafgivelsen - Afgivne stemmer skal holdes hemmelige indtil optælling 3. E-valgsystemet skal opretholde frie valg: - Der må ikke kunne udøves manipulation eller pres på vælgeren til at afgive en bestemt stemme - Der skal kunne stemmes blankt 4. E-valgsystemet skal forhindre manipulation af stemmeresultatet: - En afgiven stemme må ikke kunne ændres - Tilgængelighed og integritet af de afgivne stemmer skal opretholdes og kunne modstå malfunktion, systemnedbrud og fjendtlige angreb - Hver vælger må kun kunne afgive én stemme 2 Recommendation Rec(2004): Legal, operational and technical standards for e-voting. 7

10 5. E-valgsystemet skal sikre en nøjagtig stemmeoptælling: - Enhver stemme skal tælles med, og hver stemme skal kun tælles én gang 6. E-valgsystemet skal indeholde revision og dokumentation: - Der skal dannes et pålideligt og tilstrækkeligt detaljeret revisionsspor (logning), så der kan gennemføres såvel elektronisk som fysisk kontrol - Revisionssporet skal registrere tid og hændelser, herunder antal vælgere, antal afgivne stemmer, antal ugyldige stemmer, optælling og omtælling, samt registrere ethvert angreb på systemets funktion, systemfejl, malfunktioner og andre trusler mod systemet - Revisionssporet skal opretholde vælgerens anonymitet uafbrudt 7. E-valgsystemet skal give mulighed for omtælling: - Der skal kunne foretages genoptælling af delresultater - Systemet må ikke udelukke hel eller delvis gentagelse af et valg (eller afstemning) 8. E-valgsystemet skal opretholde den folkelige kontrol: - Vælgerne skal have mulighed for at udøve kontrol med valghandlingen 9. E-valgsystemet skal være driftsikkert: - Systemet skal indeholde forholdsregler, som sikrer tilgængelighed af services under afstemningen - Systemet skal kunne modstå malfunktion, strøm- og systemnedbrud og fjendtlige angreb 10. E-valgsystemet skal opfylde persondataloven, herunder sikkerhedsbestemmelserne: - Autentifikationsdata om vælgeren skal beskyttes mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse - Autentifikationsdata om vælgeren skal beskyttes mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven 11. E-valgsystemet skal opretholde den demokratiske kultur ved valg: - Den demokratiske kultur skal opretholdes ved valghandlingen. De eksisterende normer og traditioner forbundet med valghandlingen skal medtænkes i rammerne for e-valg - Den tillid, befolkningen har til valghandling og valgresultat, skal medtænkes og fastholdes ved indførelse af e-valg - Indførelse af e-valg skal gøre det lettere tilgængeligt at deltage i valget 12. E-valgsystemet skal have en rimelig omkostning: - Der skal altid udarbejdes en helhedsvurdering af omkostningerne i forhold til fordele og ulemper for vælgerne og valgsystemet - Omkostninger ved e-valg skal modsvares af fordele i form af fx øget tilgængelighed, øget adgang til at afgive stemme og øget valgdeltagelse - Økonomiske hensyn må ikke betyde, at man fravælger eller tager øget risici i relation til de øvrige principper 8

11 Anbefalinger om digitale valg Arbejdsgruppen har overvejet mange forskellige modeller for digitale valg og har ligeledes overordnet set på udenlandske erfaringer og forskning. Endelig har arbejdsgruppen som nævnt ovenfor opstillet en række principper, som tilsammen udgør det værdigrundlag, der er udgangspunktet for at arbejde med digitale valg. På denne baggrund fremsættes der ni konkrete anbefalinger, som Folketinget og Indenrigsog Sundhedsministeriet bør gå videre med. Anbefalingerne kan opsummeres som følger: 1. De grundlæggende principper for digitale valg bør efterleves 2. E-valg skal have central styring og ansvarsplacering 3. Der skal nedsættes et uafhængigt organ med rådgivnings- og revisionsfunktion 4. De økonomiske konsekvenser af digitale valg bør afklares 5. Der bør skabes en valgmodel med mobile valgsteder med internetopkobling til forsøgsprojekt 6. Valget bør baseres på fleksible valglister og fleksible stemmesedler 7. Der bør gennemføres et forsøgsprojekt med digitale valg i mindst tre kommuner i Effekterne af forsøg med digitale valg skal evalueres systematisk 9. Tag borgerne med på råd Anbefaling 1: De grundlæggende principper for digitale valg bør efterleves Arbejdsgruppen vurderer, at de ovenfor omtalte grundlæggende principper for digitale valg bør opretholdes med det formål at bibeholde den høje tillid til valghandling og valgresultat, som vi kender det i dag. Folketinget og Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør derfor vurdere valgmodeller ud fra disse principper. Effekt Bevarer en høj tillid til valghandlingen og valgresultatet Anbefaling 2: E-valg skal have central styring og ansvarsplacering For at bevare tilliden til valghandlingen er det vigtigt, at valget forløber på samme genkendelige måde over hele landet. Udvælgelsen af et e-valgsystem og fastsættelse af retningslinjer for drift af e-valgsystem og afvikling af valget samt etablering af revision skal være en central opgave. Det kan ikke overlades til hver enkelt kommune at vælge e-valgsystem og forestå drift af systemet. Ansvaret for at anskaffe og drive e-valgsystemet skal placeres entydigt hos en central myndighed, formentlig Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Derfor anbefaler arbejdsgruppen, at man fra centralt hold udarbejder en kravspecifikation, og at der sker en central styring af valget. Dette må anses som en forudsætning for, at en række af principperne kan efterleves. 9

12 Effekt E-valgsystemet er i overensstemmelse med grundlæggende principper Sikrer et ensartet højt niveau for it-sikkerhed, informationssikkerhed og privacy Fastholder tillid til valghandling og valgresultat Anbefaling 3: Der skal nedsættes et uafhængigt organ med rådgivnings- og revisionsfunktion Med indførelse af et e-valgsystem vil det være nødvendigt at etablere et uafhængigt organ (en auditing komité ), som varetager verifikation af e-valgsystem og revision af e-valgsystemets valgresultat. Dette uafhængige organ er nødvendigt, fordi der med anvendelse af e-valgsystem uundgåeligt vil blive elementer i valghandlingen, som man ikke kan underkaste folkelig kontrol, men må kontrollere ved revisionsaktiviteter. Etablering af et sådant uafhængigt organ indgår ligeledes i Europarådets anbefalinger. Det uafhængige organ skal etableres, før et e-valgsystem bliver udvalgt/udviklet, og e-valghandlingen bliver tilrettelagt. Det uafhængige organ rådgiver om procedurer for e-valg, herunder sikkerhedsforanstaltningerne. Organet skal endvidere påse e-valgets korrekte gennemførsel fra start til slut. Der skal med revisionskyndig assistance foretages en afsluttende evaluering af e-valgets gennemførsel, og forslag til korrektion af procedure og metoder skal forelægges Folketinget (Kommunaludvalget). En vigtig rolle for det uafhængige organ er desuden at sikre, at tilliden til valget bevares. Man bør derfor rekruttere medlemmer fra Folketingets partier og individuelt udpegede personer med faglig viden om e- valgsystemer både funktionelt, teknisk, sikkerhedsmæssigt og demokratisk. Endvidere skal organet have adgang til at benytte uafhængig bistand fra fx revisionsfirmaer og it-sikkerhedsfirmaer. Effekt Sikrer at valghandling med e-valgsystem er korrekt Sikrer et ensartet højt niveau for it-sikkerhed, informationssikkerhed og privacy Sikrer tillid til valgresultatet i samspil med den folkelige kontrol Anbefaling 4: De økonomiske konsekvenser af digitale valg bør afklares Arbejdsgruppen har forsøgt at få et overblik over omkostningerne ved at afholde digitale valg. I baggrundsrapporten gengives vores estimater for disse. Det skal bemærkes, at estimaterne er behæftet med betydelig usikkerhed. Arbejdsgruppen vurderer, at der næppe er penge at spare på digitale valg i forhold til det nuværende valgsystem. Det er ligeledes arbejdsgruppens vurdering, at anvendelse af dedikerede stemmemaskiner vil indebære så store omkostninger, at det ikke er en realistisk løsning. 10

13 Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en tværfaglig gruppe med deltagelse af eksperter med viden inden for særligt økonomi, it-udvikling og valgorganisering. Denne ekspertgruppe får til opgave inden udgangen af 2011 at få afklaret de økonomiske konsekvenser af digitale valg. Effekt Transparens i omkostningsniveau for digitale valg Tilvejebringelse af en økonomisk bæredygtig teknisk løsning, der kan fremme effektive digitale valg Anbefaling 5: Der bør skabes en valgmodel med mobile valgsteder med internetopkobling til forsøgsprojekt Arbejdsgruppen har gennemgået en række forskellige modeller for digitale valg og herunder opstillet tre af dem i valgscenarier, som findes i baggrundsrapporten. Blandt disse finder arbejdsgruppen, at især modellen med en mobil brevstemmeboks kan give god inspiration. Kort opsummeret er det arbejdsgruppens vurdering, at: anvendelse af dedikerede stemmemaskiner på valgstedet ikke er økonomisk realisabelt og ikke skaber nogen reel ændring af valghandlingen. internetvalg fra hjemmet ikke kan afvikles med tilstrækkelig sikkerhed og vil tendere mod at udelukke vælgere og åbne muligheder for, at stemmer ikke afgives hemmeligt eller afgives under valgpres. Arbejdsgruppen forestiller sig, at der fra centralt hold udvikles et e-valgsystem med digitale valgbokse og et centralt valgsystem, som den enkelte stemme fra valgboksen rapporteres ind til. Valgboksen er en almindelig pc, som allerede findes lokalt, og som til lejligheden installeres med en særlig valgprogrampakke. 3 En skitse til et e-valgsystem Arbejdsgruppen anbefaler, at der fra centralt hold udvikles et valgsystem med digitale valgbokse og et centralt valgsystem til forsøgene i mindst tre udvalgte kommuner (jf. anbefaling 2 og 7). Den digitale valgboks Den digitale valgboks er en almindelig pc med visse minimumskrav. Det betyder, at det er muligt at anvende allerede indkøbte pc er eller efter valget genanvende pc erne til andre formål. Den digitale valgboks består foruden selve pc en af et standardtastatur, en standard-mus, eller som alternativ hertil en trykfølsom skærm, og en printer. Bemærk at de kraftige tavle-computere, som i øjeblikket fremkommer på markedet i stort tal, vil kunne vise sig at give muligheder for både bedre og billigere løsninger end pc erne. Den digitale valgboks klargøres i kommunerne med en programpakke leveret fra en central myndighed. For at sikre, at der er kontrol med pc en, må der ikke være installeret anden software på den under valget. Programpakken indeholder et standard styresystem, et valgprogram og et sikkerhedsprogram. Pc en skal være hærdet det vil sige, at man ikke skal kunne forandre terminalen, når denne først er klargjort. Ligeledes skal ekstern tilgang blokeres (USB, CD/DVD-drev etc. skal digitalt afblændes). 3 Den anbefalede model er inspireret af men ikke identisk med modellen med mobile brevstemmebokse fra scenarierne (jf. baggrundsrapporten). 11

14 De digitale valgbokse skal hele tiden befinde sig i et kontrolleret miljø enten i form af sikret opbevaring, en bemandet valgbus eller et valglokale. Der foretages en permanent opkobling til det centrale e-valgsystem eller ved hver stemmeafgivning. Pc en kan kobles trådløst på internettet og kommunikerer via en VPN-linje (Virtuel Private Network), hvor data bliver krypteret, og der er sikkerhed for, at stemmer modtages fra en autoriseret valgboks. Ved stemmeafgivningen printes ligeledes en papirstemmeseddel. Det centrale valgsystem Det centrale valgsystem afvikles på en dedikeret server i et sikkert driftscenter med en central myndighed som ansvarlig. Stemmer modtages via et krypto-system, som sikrer adskillelse af vælger og stemme. Dermed sikrer man, at afstemningen er hemmelig. På serveren foregår en sammenlægning af stemmerne, og der dannes en liste med vælgere, der har brevstemt fordelt på valgsteder uden sammenhæng mellem vælger og stemme. Udvikling og kontrol Udvikling af valgsystemet såvel det centrale system som den digitale valgboks skal ske med stor åbenhed. Man bør gennemføre et kritisk review af systemet nationalt og internationalt. Medier, interesseorganisationer, forskere og offentligheden skal have adgang til al relevant dokumentation, herunder detaljerede systembeskrivelser, testrapporter fra brugbarheds- og funktionstest og referater fra styregruppemøder. Endvidere skal et centralt uafhængigt organ kontrollere, at systemet er udviklet på betryggende vis og virker på den tiltænkte måde (jf. anbefaling 3). Det uafhængige organ skal ligeledes tilse, at der er procedurer, som sikrer, at der ikke manipuleres med systemet. Valgbus og valglokaler De digitale valgbokse kan opstilles i en særlig valgbus, der kører rundt, og som er indrettet som valgsted. Man kan endvidere opstille valgboksene i egnede lokaler, fx store institutioner, arbejdspladser, plejehjem, biblioteker og indkøbscentre. Den enkelte vælger bliver identificeret af valgtilforordnede. Den tilforordnede scanner stregkoden på valgkortet, hvorefter vælgeren overlades til sig selv og stemmer i et aflukket rum. Der skal på forhånd være en godkendelse af, hvilke lokationer der må afgives stemmer fra. Valgproces I perioden før valget anvendes de digitale valgbokse til brevstemmer. Det centrale valgsystem opsamler stemmerne og afleverer stemmeresultatet til det enkelte valgsted, hvor det indgår i den sædvanlige optælling af stemmer. De printede papirstemmesedler afleveres i en lukket kuvert til valgtilforordnede og samles hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De anvendes til revisions- og kontrolformål og er backup, hvis der sker sammenbrud el. lign. i det centrale valgsystem. Valgstedet skal kontrollere, at antal brevstemmer modtaget fra e-valgsystemet er lig det antal vælgere, der på valglisten er markeret at have afgivet digital brevstemme. På selve valgdagen rykkes de digitale valgbokse til de klassiske valglokaler, og vælgerne stemmer på valgboksen i små aflukkede rum, som det kendes ved de nuværende valg. På valgdagen anvendes papirstemmesedlen, som den digitale valgboks printer, som traditionel stemmeseddel og afleveres i stemmeboksene sammen med de stemmesedler, hvor krydset er sat med blyant. På valgsteder med digital valgboks skal der være valgtilforordnede, som har modtaget uddannelse i disses funktion, og valgstedet skal have adgang til at tilkalde servicepersonale ved driftsproblemer. 12

15 På baggrund af blandt andet sikkerhedsvurdering på workshop-1 er det arbejdsgruppens vurdering, at e- valgløsningen, der er skitseret her, vil kunne være robust i forhold til mulige trusler og angreb under forudsætning af, at sikkerhed har høj prioritet i systemudviklingen, og at der er stor omhyggelighed i det organisatoriske og tekniske drift set-up. Den digitale valgboks er som nævnt mobil. Sigtet er at møde vælgerne, hvor de befinder sig. Valgboksene kan benyttes så snart, der er åbnet for at afgive brevstemmer. I lighed med afgivelse af brevstemme i dag skal en vælger kunne stemme uanset, hvor han eller hun har bopæl. På valgboksen vises stemmemulighed på det pågældende tidspunkt. I starten vil det kun være en liste med partier, der er tilgængelig, og vælgeren har selv mulighed for at angive kandidat. Når den færdige stemmeseddel foreligger, præsenteres den stemmeseddel, som vælgeren ville møde på sit tildelte valgsted. Der skal selvsagt være stor opmærksomhed på brugergrænsefladen. Det skal på forhånd gennem systematisk afprøvning være sikret, at brugen af terminalerne er forståelig og bekvem for alle vælgere, herunder vælgere med forskellige handicap. Valgboksen printer en stemmeseddel med vælgerens stemme, og denne afleveres under kontrol i en kuvert, som lukkes. De afgivne elektroniske brevstemmer opsamles af det centrale valgsystem. Det centrale valgsystem sørger for, at de afgivne brevstemmer afleveres til de rette afstemningssteder, så de kan indgå i den almindelige optælling, når valghandlingen er afsluttet. På de digitale valglister er vælgere, som har afgivet brevstemme markeret, således at de ikke kan afgive endnu en stemme. Afgivelse af brevstemme på de mobile valgsteder skal naturligvis forløbe på en sådan måde, at stemmehemmeligheden respekteres. Denne anvendelse af digitale valg vil give mulighed for, at der indhøstes erfaringer med digitale valg på et begrænset og kontrolleret område. Men samtidig ligger der det perspektiv i modellen, at det bliver mere tilgængeligt at afgive sin stemme, hvilket kan være med til at fastholde og øge den høje valgdeltagelse i Danmark. På selve valgdagen rykkes de digitale valgbokse til de klassiske valglokaler, og vælgerne stemmer på valgboksen i små aflukkede rum, som det kendes ved de nuværende valg. Valgboksen printer en stemmeseddel med vælgerens stemme, som afleveres i stemmeboksen på linje med øvrige afgivne stmmer. På selve valgdagen kan vælgerne kun stemme på deres tildelte afstemningssted i deres bopælskommune. En løsning, hvor en almindelig pc bliver anvendt som digital valgboks, skønnes på det foreliggende endnu usikre grundlag at være en løsning med rimelig økonomi. Arbejdsgruppen vurderer, at omkostningerne vil være betydeligt lavere end ved en løsning med dedikeret hardware til den digitale stemmeboks. Sådanne valgbokse bliver hurtigt forældede og skal udskiftes løbende. 4 Denne beskrevne model for digitalt valg er et første kontrolleret skridt, som efter arbejdsgruppens samlede vurdering er i overensstemmelse med de opstillede grundlæggende principper. Det er arbejdsgruppens helt grundlæggende vurdering, at indførelse af digitale valg bør ske gradvist og i overskuelige skridt, som fastholder sikkerhed og tillid til valghandlingen (jf. anbefaling 7). 4 Jf. baggrundsrapportens kapitel Økonomi for de tre scenarier for e-valg. 13

16 Effekt Systemet er i overensstemmelse med grundlæggende principper Valgdeltagelsen gøres lettere tilgængelig for fx immobile grupper Stemmeboksen kan komme tættere på potentielle sofavælgere Den tekniske løsning er fleksibel Løsningen vurderes at have en fornuftig økonomi Udvikling og afprøvning af denne løsning åbner mulighed for systemeksport Anbefaling 6: Valget bør baseres på fleksible valglister og fleksible stemmesedler Digitale valglister og stemmesedler bør produceres centralt og stilles til rådighed for kommunerne over en bred kam. Formålet er at opnå højere fleksibilitet for vælgerne. Når en vælger bor i en kommune og arbejder i en anden, kan vælgeren stemme, når en valgbus kommer forbi arbejdspladsen, det lokale indkøbscenter eller det plejehjem, hvor vælgeren besøger familie. Når en vælger møder op i en valgbus og får sit valgkort med stregkode scannet ind af en tilforordnet, hentes den stemmeseddel, der er gældende for den kreds, hvor vælgeren er berettiget til at stemme, ned fra det centrale valgsystem. Ved at lave fleksible valglister og fleksible stemmesedler og stille dem til rådighed for alle kommuner vil man i fremtiden kunne give bedre muligheder for at understøtte vælgernes traditioner på valgdagen. Effekt Systemet er i overensstemmelse med grundlæggende principper Stemmeboksen kan komme tættere på vælgerne Der er væsentligt forbedrede muligheder for mobilitet Tilbuddet er et supplement til den eksisterende brevstemmeordning Anbefaling 7: Der bør gennemføres et forsøgsprojekt med digitale valg i mindst tre kommuner i 2013 Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at man går forsigtigt og prøvende frem, når valg skal digitaliseres. På den ene side har vi et valgsystem, der i skrivende stund er tillid til, og på den anden side er det vanskeligt at forestille sig, at man ikke om 50 år stemmer digitalt. Det er en målsætning, at valghandlingen skal udvikle sig i takt med det samfund, hvori den indgår. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at man arbejder med digitalisering af valg i faser, hvor man prøver sig frem og finder de bedste elementer at bygge videre på. Arbejdsgruppen har arbejdet med fire faser: 1. Det nuværende valgsystem 2. Forsøgsprojekter med nye modeller for digitale valg 3. Drift af løsninger med digitale valg 4. De fremtidige udviklingsmuligheder 14

17 En sådan tentativ faseopdeling muliggør, at man høster erfaring fra hver overgang, og på den måde kan reducere fatale børnesygdomme i projektet og samtidig skabe en øget tillid til den digitale valgproces blandt alle borgere. Arbejdsgruppen anbefaler, at man ved kommunalvalget i 2013 iværksætter forsøgsprojekter i mindst tre kommuner. Formålet er at afprøve modellen skitseret i anbefaling 5. Som ved den traditionelle brevstemmemodel kan vælgerne afgive deres stemme uanset bopælskommune. Hvis forsøget skal udnytte og afprøve den øgede fleksibilitet, der ligger i de mobile valgsteder, kræver det digitale valglister og stemmesedler i samtlige kommuner (jf. anbefaling 6). Det er ligeledes væsentligt at pointere, at deltagelse i forsøget skal være frivilligt. Forsøget skal med andre ord køre sideløbende med det nuværende valgsystem. Med dette forsøg bevæger vi os fra fase 1 til fase 2. På baggrund af disse erfaringer kan man så finpudse modellen for digitale valg og lave moderne ensartede krav på tværs af kommuner (jf. anbefaling 8). Hermed kommer vi ind i fase 3. Fremtiden vil givetvis byde på nye teknologiske valgmetoder såsom e-valgløsninger, hvor vælgerne anvender borgerkort. Sådanne perspektiver har arbejdsgruppen ikke beskæftiget sig nærmere med. Effekt Mulighed for at opbygge erfaringer med digitale valg i dansk sammenhæng Fremmer det digitale medborgerskab Anbefaling 8: Effekterne af forsøg med digitale valg skal evalueres systematisk Arbejdsgruppen anbefaler, at forsøg med anvendelse af e-valg evalueres tæt med henblik på at lære af erfaringerne og forbedre den anvendte e-valgløsning. Modellerne skal finpudses således, at de i bedst muligt omfang lever op til vælgernes forventninger. Arbejdsgruppen fremhæver, at samfundet skal overvåge, hvordan e-valgløsninger løbende ændrer det demokratiske system, og sikre, at denne nye viden bruges til stadighed til at forbedre valgsystemet. Arbejdsgruppen anbefaler generelt, at evalueringen omfatter undersøgelser af: Hvilke effekter e-valg har på tilliden til valgsystemet, valgdeltagelsen og vælgeradfærden Hvordan e-valg evt. ændrer kulturen og ritualerne omkring valget Hvorvidt stemmeafgivelsen og kontrol af valgresultatet er enkelt og forståeligt for vælgerne Hvorvidt ændringerne i valgsystemet gør det lettere for lokale valgmyndigheder at styre valghandling og optælling Hvordan man laver løbende tilpasning af systemet Hvilke stemmelokationer der er særligt egnede Hvilke konsekvenser e-valgløsningen har for demokrati, informationssikkerhed og privacy Hvilke økonomiske konsekvenser e-valgløsningen har Effekt Får erfaring fra afprøvning af nye valgmetoder sammen med vælgere, valgstyrere og tilforordnede Bruger viden til at identificere best practice 15

18 Bruger ny viden og erfaringer til at identificere og analysere vigtige problemområder i relation til elektronisk afstemning og optælling Bruger den indhøstede viden til forbedringer, herunder risiko management, akkreditering og certificering, projektledelse, lokal valgstyring, kvalitetssikring og økonomistyring Anbefaling 9: Tag borgerne med på råd Arbejdsgruppen anbefaler, at Folketinget arrangerer en konsensuskonference efter de første forsøg med e-valg, hvor et borgerpanel får mulighed for at vurdere muligheder og trusler i forbindelse med e-valg og på et kvalificeret grundlag komme med anbefalinger til politikerne om fremtidens valg i Danmark. Konsensuskonferencen giver et borgerpanel mulighed for at stille spørgsmål til og debattere med et ekspertpanel og derefter at udforme et sæt konklusioner og anbefalinger til politikerne. Arbejdsgruppen finder, at arbejdet med e-valg har vist, at der er brug for at tage borgerne med på råd og dermed i højere grad involvere dem i debatten om e-valg. Det skyldes især, at borgernes tillid til valgsystemet er en afgørende betingelse for demokratiet, som det har udviklet sig i Danmark. Effekt Får vurdering af, hvordan borgere opfatter begreber som frie valg, stemmehemmelighed og folkelig kontrol, og hvordan man kan håndhæve disse principper med et e-valgsystem Får forslag til tilpasninger af e-valgsystemet, så det bliver mere brugervenligt og effektivt Får vurderinger af hvilke elementer borgere lægger vægt på i valgkulturen 16

19 Baggrundsrapporten: Indhold Introduktion Fire baggrundsinterview Revision og folkelig kontrol. Interview med Jess Kjær Mogensen, medlem af Dansk IT s råd for IT- og Persondatasikkerhed, statsautoriseret revisor og partner i PricewaterhouseCoopers. Demokrati og tillid. Interview med Klaus Levinsen, lektor i politisk sociologi ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Valgdeltagelse. Interview med Michael Hedelund, chefkonsulent i Dansk Ungdoms Fællesråd. Lovgivning. Interview med Nicoline Nyholm Miller, valgkonsulent, Center for Kommunaljura, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Nedslag i valglovgivningens historie i Danmark E-valgs konsekvenser for tillid og vælgeradfærd hvad viser forskningen? Artikel skrevet af Klaus Levinsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet Økonomi ved de tre scenarier for e-valg Scenarier Scenarie 1: Ritualet er intakt Scenarie 2: På tur med Valgbilen Valby en mobil brevstemmeløsning Scenarie 3: Tvang, gruppepres og mobning Scenarie 4: Status efter 10 år med e-valg Opsamling og konklusioner vedr. wokrshop-1 Workshop-1 d. 9. juni 2010: Deltagerliste Opsamling og konklusioner vedr. workshop-2 Workshop-2 d. 16. november 2010: Deltagerliste Kort oversigt over europæiske erfaringer med e-valg 17

20

MYTER OG TESER OM evalg

MYTER OG TESER OM evalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 70 Offentligt MYTER OG TESER OM evalg Christian Wernberg-Tougaard, Medlem af bestyrelsen, Rådet for Digital Sikkerhed Formand, IT-Branchens IT-sikkerhedsudvalg

Læs mere

Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA

Digitalisering af fjernvalg digitale fjernvalg Europarådet og STOA NOTAT 2010/1-8 Jnr. 08.004.086 /iea Den 28. januar 2010 Projektbeskrivelse: E-valg en udfordring for demokratiet? Parlamentsvalget i Estland i marts 2007 var verdenspremiere for afgivelsen af stemmer over

Læs mere

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling)

(Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling) Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-00549 Doknr. 24756 Dato 16-11-2012 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg

Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Perspektiver fra Teknologirådets rapport om e-valg Christian Wernberg-Tougaard, Formand, Rådet for Større IT-sikkerhed Direktør, Offentlig Sektor, Oracle EMEA Slide 1 Teknologirådets evalg s rapport En

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 132 Folketinget 2012-13 Fremsat den 31. januar 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol

Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Beslutningsgrundlag for eventuel indførelse af digital valgliste og brevstemmeprotokol Indledning Udviklingen i og digitaliseringen af samfundet er øget væsentligt de seneste år, og senest i november 2014

Læs mere

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde

Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde 1 Marts 2016 Vejledning til afvikling af et digitalt afdelingsmøde Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger åbner for nye måder at afvikle

Læs mere

Introduktion... 3. Fire baggrundsinterview... 5. Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning...

Introduktion... 3. Fire baggrundsinterview... 5. Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning... Indhold Introduktion... 3 Fire baggrundsinterview... 5 Revision og folkelig kontrol... 5 Demokrati og tillid... 7 Valgdeltagelse... 10 Lovgivning... 12 Nedslag i valglovgivningens historie i Danmark...

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen

Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013. Kommunerne og valgdeltagelsen Inspirationskatalog Kommunalvalg 2013 Kommunerne og valgdeltagelsen Kommuna Den 19. november 2013 er der kommunalvalg. Det er vigtigt, at så mange som muligt tager del i demokratiet den dag. Derfor opfordrer

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes.

I dette notat beskrives mulige valgformer som grundlag for at fastsætte reglerne for, hvordan ældrerådsvalget i 2017 afholdes. INTERN SERVICE Dato: 27. november 2016 Sagsnr.: 16/12832 Kontaktperson: Henrik B. Larsen Dir. tlf.: 7996 6050 E-mail: hbl@vejen.dk NOTAT Fremmødevalg eller brevafstemning til ældrerådsvalg 2017 Indledning

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region.

Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Til Byrådet Hedensted Kommune Seniorrådet ønsker at afvikle valg til Seniorrådet 2017 som et fremmødevalg på samme dag og på samme valgsteder som valg til kommune og region. Der er på landsplan en del

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Reduktion i antallet af afstemningssteder.

Reduktion i antallet af afstemningssteder. Reduktion i antallet af afstemningssteder. Indledning Der fremsættes forslag til reduktion af afstemningssteder på grund af dels udviklingen og anvendelsen af digitale valg, dels vanskeligheder med at

Læs mere

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter.

Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. 334. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 17. november 2009 Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet der arbejdes videre med de nævnte projekter. Beskrivelse af sagen: Ved kommunalvalget den

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 230 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Grund- og nærhedsnotat Reform af valgloven i Den Europæiske Union Europa-Parlamentets beslutning af 11. november 2015 om reform

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark

Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark www.pwc.dk Økonomi- og Indenrigsministeriet Oplæg til analyse af it-mæssige trusler i relation til afholdelse af e-valg i Danmark Maj 2012 Indhold 1. Formål... 5 1.1 Metode... 5 1.2 Forudsætninger... 5

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009.

Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. 2009 Konceptforslag for afholdelse af prøvevalg for de 16- og 17-årige i forbindelse med kommunalvalget i 2009. KL s Konsulentvirksomhed, Køge Kommune og DUF Dansk Ungdoms Fællesråd indledte i efteråret

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009.

Indstilling. Valg til Integrationsrådet 2010. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 13. november 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 13. november 2009 1. Resume Ifølge retningslinier i Integrationsloven kan kommunerne vælge at oprette et Integrationsråd. Århus Kommune

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 17/6719 Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 08.06.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 33 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del på Spørgsmål 33 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB

Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB Afdelingsbestyrelsesseminar - SAB Det digitale afdelingsmøde m.m. Trinity Hotel og konference Center, Fredericia, fredag d. 14. oktober 2016. Afdelingsmødet i dag Afdelingsbestyrelsen indkalder med 4 ugers

Læs mere

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne:

Fakta om kampagnen. Uddybende om indsatserne: Fakta om kampagnen Målet med kampagnen er at skabe så stor interesse omkring kommunalvalget som muligt og dermed styrke valgdeltagelsen. Målgruppen er defineret som de borgere (ca. 20 procent), som stemmer

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9

IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 IT-sikkerhedspolitik S i d e 1 9 Indhold 1 Læsevejledning... 3 2 Informationssikkerhedspolitik... 3 2.1 INDLEDNING... 3 2.2 SIKKERHEDSNIVEAU... 4 2.3 HOLDNINGER OG PRINCIPPER... 5 2.4 HOVEDMÅLSÆTNINGER

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension

Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension Forretningsgang for valg til bestyrelsen i MP Pension I henhold til vedtægtens 9 og 10 fastsættes følgende om valg til bestyrelsen: 1. Valgstyrer Bestyrelsen udpeger en valgstyrer blandt de generalforsamlingsvalgte

Læs mere

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET KONCERNPOLITIK FOR GOD LEDELSE I INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET 1 Forord Den offentlige sektor står over for store omlægninger - ikke mindst på grund af den igangværende kommunalreform. Samtidig stilles

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy

IT-sikkerhedspanelets anbefalinger vedrørende privacy Anbefalinger vedr. privacy IT-sikkerhedspanelet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i løbet af de seneste møder drøftet nødvendigheden af at forbedre borgere og virksomheders privacy

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Retssikkerhedskonference. 8. november 2011 i Landstingssalen

Retssikkerhedskonference. 8. november 2011 i Landstingssalen Retssikkerhedskonference 8. november 2011 i Landstingssalen Følsomme oplysninger ifm. den digitale skatteforvaltning Følsomme oplysninger Persondataloven og følsomme oplysninger Skatteforvaltningen bliver

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET

VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 4-05 Pkt.: 9 Bilag: B Valgregler af juni 2005 J.nr. 2005-021/01-0001 VALGREGLER FOR AALBORG UNIVERSITET Valg til bestyrelsen Kap. 1. Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg

Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg. Ældrerådsvalg Præsentation for Danske Ældreråd oktober 2016 v. Kirsten Kaarsberg Ældrerådsvalg Præsentation Indhold Samarbejdet mellem råd, forvaltning og politikere Praktiske spørgsmål Afvikling af valget. Ældrerådsvalget

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune

It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Københavns Kommune Koncernservice It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune 2015-02-05 It-sikkerhedshåndbog for Københavns Kommune It-sikkerhedspolitik for Københavns Kommune Publiceret: 2014-07-03 Mål

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år

ÆLDRERÅD. Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Vælges mindst hvert 4. år ÆLDRERÅD Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd Vælges mindst hvert 4. år I år er der valg til ældrerådet i vores kommune Præsentation af ældrerådets nuværende medlemmer

Læs mere

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune

Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Overordnet it-sikkerhedspolitik for Rødovre Kommune Denne politik er godkendt af kommunalbestyrelsen januar 2016. Og træder i kraft januar 2016. Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på,

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

LEGAL RISK MANAGEMENT

LEGAL RISK MANAGEMENT LEGAL RISK MANAGEMENT GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER September 2017 Jens Blomgren-Hansen Partner Mobil: +45 24 86 00 76 Direkte: +45 38 77 43 09 jbh@kromannreumert.com Do you have a proactive approach

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Regionsældrerådsmøde

Regionsældrerådsmøde 1 Regionsældrerådsmøde 05.09.2013 Side 1 2 Dagsorden - Den lovgivningsmæssige ramme om ældreråd/ældrerådsvalg - Hvem kan bestemme hvad i.f.m. ældrerådsvalg - Fredsvalg - Hvis man ikke kan blive enige -

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne vedrørende juridiske, operationelle og tekniske standarder for elektronisk stemmeafgivning (e-valg)

Fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne vedrørende juridiske, operationelle og tekniske standarder for elektronisk stemmeafgivning (e-valg) Uofficiel dansk oversættelse EUROPARÅDETS MINISTERKOMITÉ Anbefaling Rec(2004)11 Fra Ministerkomitéen til medlemsstaterne vedrørende juridiske, operationelle og tekniske standarder for elektronisk stemmeafgivning

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling. Christian Panton Roskildevej 31, 1.tv 2000 Frederiksberg 14. december 2012 Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Via e-mail: valg@oim.dk Høringssvar vedrørende forslag til

Læs mere

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem?

Modenhedsvurderinger. Mål hvad kan I tage med hjem? Modenhedsvurderinger Mål hvad kan I tage med hjem? Hvorfor skal man overveje at lave en modenhedsvurdering? Hvordan kan man gribe processen an? Hvad skal man være opmærksom på? 1 Hvem er jeg? Ole Boulund

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet

Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulære, Institutfora - Side 1 af 5 Valgcirkulære, Institutfora, Health Cirkulære af 23. oktober 2012 om gennemførsel af valg til institutfora/skoleforum ved Health, Aarhus Universitet Valgcirkulæret

Læs mere

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101

Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser. Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Generalforsamlingen 2013 temaer og tendenser Fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater efter selskabslovens 101 Computershare konference 11. oktober 2012 Hvad indebærer en fuldstændig redegørelse

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARKITEKTURHØRING VALG

ARKITEKTURHØRING VALG ARKITEKTURHØRING VALG Overblik Projekt VALG godkendt og startet i okt. 2016, arbejder med kravspec. til juli 2017. Forventet idriftsættelse 2019. Understøtte Valg-arterne: Folketinget, Regionsrådene, kommunalbestyrelser,

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune

Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Click here to enter text. Politi k for It- bruger adfærd 2011 «ed ocaddressci vilcode» Politik for It-brugeradfærd For Aalborg Kommune Kolofon: It-sikkerhedsgruppen / IT- og Personalekontoret Godkendt

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere