Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation."

Transkript

1

2 Forord Med den nye organisation i By og Landskabsforvaltningen er der skabt en organisationsstruktur, som skal understøtte målet om endnu mere borgerfokus, helhedsorientering og fleksibilitet. Inden for rammerne af denne struktur er det imidlertid vigtigt, at vi tilrettelægger arbejdet og ikke mindst samarbejdet, så vi sikrer, at den måde vi gør tingene på, lever op til intentionerne i vores vision, mission og målsætninger. Hensigten med dette notat er derfor at beskrive, hvordan vi organiserer udførelsen af forvaltningens opgaver, og dermed definerer rollerne for ledelse og medarbejdere og de organisationsformer, vi anvender. Notatet er dynamisk og vil løbende blive revideret med inddragelse af vores erfaringer i den nye organisation. Christian Bjerg Direktør 2. version Godkendt af direktionen 28. januar 2015 edoc.nr Se rettelserne fra version 1. til version 2. i edoc dokumentnr /15

3 1. GRUNDPRINCIPPER... 4 HELHEDSORIENTERING, BORGERFOKUS OG FLEKSIBILITET... 4 VI-KULTUR RETNING: MISSION, VISION OG MÅLSÆTNINGER ORGANISERING... 6 AFDELINGER... 6 TEAMORGANISERING... 7 FORMANDSOMRÅDER... 7 PROJEKTLEDELSE... 7 NETVÆRK LEDELSEN... 8 LEDELSESNIVEAUER... 8 DIREKTØR / DIREKTION... 8 FORVALTNINGSGRENSCHEF... 9 AFDELINGSLEDER MEDARBEJDERE TEAMKOORDINATOR FORMÆND PROJEKTLEDER STYRINGSVÆRKTØJER ØKONOMISK STYRING STRATEGI OG HANDLINGSPLANER KVALITETSLEDELSE DIGITAL FORVALTNING DET OMVENDTE S HR OG SAMARBEJDE HR-STRATEGI MED-SAMARBEJDE PERSONALEPOLITIKKER OG ANDRE POLITIKKER SOCIAL KAPITAL OG FAIR PROCES KOMMUNIKATION INNOVATION /15

4 1. Grundprincipper Helhedsorientering, Borgerfokus og Fleksibilitet By - og Landskabsforvaltningens organisering og arbejde med kerneopgaverne og opgaveløsningen skal være kendetegnet af de tre grundprincipper: Helhedsorientering Borgerfokus Fleksibilitet Der er ikke en enkel og entydig definition på de tre grundprincipper, da det varierer afhængig af, hvilke opgaver der arbejdes med, og hvor i organisationen, det foregår. En guide til forståelse af principperne er: Helhedsorientering handler om de fælles opstillede målsætninger og rammer, og om at opgaveløsningen i forvaltningen foregår ud fra en grundlæggende forståelse baseret på os og vi -opfattelse. Helhedsorienteringen omfatter grundlæggende at skabe en fælles forståelig, tydelig og operationel sammenhæng mellem de organisatoriske niveauer og opgaver - og en god fælles forståelse af disse sammenhænge hos ledelsen og medarbejderne. Det er grundlæggende for udøvelsen af helhedsorientering at se opgaveløsningen ud fra et kundeperspektiv, hvor det er den rette kombination af fagligheder og kompetencer, der giver det gode resultat, og hvor de forskellige fagligheder afvejes i dialog. Borgerfokus handler om at levere en koordineret og målrettet ydelse, rådgivning og sagsbehandling, der hjælper borgere og virksomheder mod deres mål, hvor de forskellige interesser afvejes i åben dialog. Fagligheden bruges som et middel, der sættes i spil sammen med kunden, for at komme til det bedst mulige resultat. Kunden defineres som de borgere, virksomheder m.fl., der henvender sig til forvaltningen i forhold til en konkret ydelse. Fleksibilitet handler om, at organisationen er dynamisk og fleksibel, og dermed er i stand til at tilpasse sig ændringer i opgaveporteføljen og at prioritere indsatserne. Fleksibilitet er også evnen til at se og understøtte løsninger, der går på tværs af forvaltningen, og som kan stille krav om anvendelsen af ressourcer, der i sit udgangspunkt er tænkt til andre formål. Vi-kultur En stærk vi-kultur er en forudsætning for, at By - og Landskabsforvaltningen lykkes med den helhedsorienterede opgaveløsning. Det betyder, at alle er meget bevidste om at være ambassadører for forvaltningen, og dermed yder en indsats og stiller sin faglighed til rådighed overfor kolleger, der er afhængige af ens bidrag for at kunne løse en opgave for en kunde på en tilfredsstillende måde. 4/15

5 2. Retning: Mission, Vision og Målsætninger By- og Landskabsforvaltningens mission, vision og målsætninger sætter retning for forvaltningens virke og er væsentlige pejlemærker for arbejdet med kerneopgaverne. Mission Vi er drivkraften i udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune. Vision I samarbejde med borgerne gør vi Aalborg til en attraktiv kommune at leve, bo og arbejde i, idet vi udvikler og værdsætter vores byer og de unikke landskaber. Vi arbejder for, at rammerne for borgernes og virksomhedernes udfoldelsesmuligheder sættes ud fra et helhedssyn, hvor de forskellige interesser afvejes i en åben dialog. På det overordnede strategiske niveau er opstillet to målsætninger for forvaltningen. Strategiske målsætninger Igennem strategisk byudvikling skabes helhed og synergi mellem det byggede miljø, mobiliteten, det grønne og blå element for at fremtidssikre en stærk by og en stærk kommune. By- og Landskabsforvaltningens økonomi tilrettelægges strategisk som middel til at realisere forvaltningens vision og mål også i samspil med ekstern finansiering. Der er udarbejdet målsætninger på det taktiske niveau for kerneopgaverne planlægning, myndighed, anlæg og drift og vedligehold samt for støtteprocesser. En nærmere beskrivelse af målsætningerne på strategisk niveau og målsætningerne på taktisk niveau er angivet i edoc dokument For organisation og ledelse er der også opstillet en række målsætninger, hvor de vigtigste er: Målsætninger for organisation og ledelse Organisationen er dynamisk, fleksibel og helhedsorienteret, så den understøtter realisering af de strategiske målsætninger Organisationen anvender strategisk ledelse til at prioritere indsatser, som fremmer realisering af de strategiske målsætninger Organiseringen fremmer og styrker løsning af kerneopgaverne med fokus på kunder og borgere Vi arbejder relationelt og dynamisk i en vi-kultur, kendetegnet ved medledelse, tillid, retfærdighed, samarbejde om kerneopgaven 5/15

6 3. Organisering By- og Landskabsforvaltningen er en dynamisk og helhedsorienteret forvaltning, og derfor illustreres organisationsdiagrammet cirkulært en ydre ring med løsning af kerneopgaverne i forvaltningsgrene, der servicerer borgere, virksomheder og samfund, og en indre ring med de stabe, som har fælles tværgående funktioner. I forvaltningsgrenene og stabene kan der være, afdelinger, teamorganisering, formandsområder, projekter og andre organiseringsformer samtidigt afhængig af opgavernes karakter og de aktuelle kompetencer hos ledere og medarbejdere. Afdelinger En afdeling er kendetegnet ved at bestå af ét eller flere teams eller formandsområder. En afdeling kan have tilknyttet ganske få medarbejdere i administrationen og op til over 100 medarbejdere i Entreprenørenheden. Til alle afdelinger er tilknyttet en afdelingsleder, som har den formelle ledelseskompetence, herunder for økonomi, ressourcer og personale. 6/15

7 Teamorganisering Et team er kendetegnet ved at have en afgrænset opgave(portefølje), der kræver flere deltageres medvirken og kompetencer. I teamorganisering er mange af de faglige ledelsesfunktioner lagt ud til teammedlemmerne. Denne medledelse omfatter f.eks.: Styring i forhold til det fælles mål Arbejdsdeling og koordinering Træffe beslutninger inden for de rammer teamets kompetencer rækker Sikre erfaringslæring og udvikling Vedligeholdelse af velfungerende og positive samarbejdsrelationer Medlemmer af et team skal have en positiv indstilling overfor at være en del af teamet. Det medfører, at en række særlige team-orienterede kompetencer er nødvendige at udvikle, for at teamorganisering er hensigtsmæssig og giver de ønskede resultater. Afdelingslederen har den formelle ledelseskompetence, herunder for opgaver, økonomi, ressourcer og personale. Afdelingslederen sætter rammer for opgaver og ressourcer, motiverer teamet til at sikre relevant læring og kompetenceudvikling og følger op på teamets indsats og resultatet. Afdelingslederen/teamlederen har daglige/ugentlige interaktioner med teamet, men er ikke konstant nærværende. Afdelingslederen kan være teamleder for flere teams samtidigt. Et team kan have en teamkoordinator. Teamkoordinatorens opgaver er beskrevet i afsnit 5. Teamorganisering vil forekomme i forskellige stadier og udviklingstrin i forhold til de opstillede rammer for teamorganisering. Formandsområder Et formandsområde er et eller flere af Entreprenørenhedens funktionsområder afgrænset af funktion og/eller geografi. De enkelte formandsområder har en formand som daglig leder. Formandens opgaver er beskrevet i afsnit 5. Formanden refererer til afdelingslederen, som har den formelle ledelseskompetence, herunder for opgaver, økonomi, ressourcer og personale. Projektledelse I By- og Landskabsforvaltningen er projekter karakteriseret ved følgende: Klart defineret start og slut Veldefineret projektorganisation Egne mål Egne ressourcer Samarbejde i teamwork Hvert projekt har en projektejer, der altid er en leder. Udpegning af projektejeren afklares af direktionen eller forvaltningsgrenchefen. Projektejeren har ansvaret for at der udarbejdes et kommissorium eller en projektaftale for projektet. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan der oprettes en styregruppe, hvor projektejeren typisk er formand. Projektejeren udpeger en projektleder, der har hovedansvaret for gennemførelse af projektet. Projektejeren har desuden ansvaret for, at relevante ledere i organisationen tænkes ind i organisering af større projekter. Projektlederens opgaver er beskrevet i afsnit 5. 7/15

8 Netværk Netværk kan dannes på tværs af organisationen for en gruppe af medarbejdere med et særligt kompetenceområde eller opgaveområde. Der kan være forskellige formål med netværk f.eks. udvikling af et specifikt område, sparring og erfaringsudveksling, drift på tværs af afdelinger/teams m.v. Netværk ses som et supplement til den mere formelle organisation med afdelinger, teams og formandsområder, og kan være faste netværk eller ad hoc oprettede netværk. Formelle netværk skal som udgangspunkt være ledelsesgodkendt. 4. Ledelsen Ledelsen i By- og Landskabsforvaltningen har et særligt ansvar for helheden og agerer ud fra hvad, der samlet set er til gavn for Aalborg Kommune. Helhedsorientering handler om de fælles opstillede målsætninger og rammer, og om at definere ledelse i forvaltningen ud fra en grundlæggende forståelse baseret på os og vi -opfattelse. Ledelse i forvaltningen er desuden overordnet fastlagt ud fra Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag med pejlemærkerne: Vi agerer i en politisk ledet organisation Vi udøver strategisk ledelse Vi udvikler organisationens opgaveløsning og helhedstænkning Vi har en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil Vi arbejder efter fælles mål og værdier Vi skaber attraktive og udviklende arbejdspladser Ledelsesniveauer I By- og Landskabsforvaltningen har vi - ud over det politiske niveau tre ledelsesniveauer, som udpeger retning, har det faglige, økonomiske og personalemæssige ansvar, og garant for at kerneopgaverne løses helhedsorienteret, fleksibelt og med borgerfokus: Direktør / direktion Forvaltningsgrenchefer Afdelingsleder Direktør / direktion Direktionen består af direktøren og forvaltningsgrenscheferne. Direktionens ledelsesrolle er knyttet til at skabe og formidle sammenhæng mellem den politiske ledelse og den faglige ledelse. Direktionen har det overordnede ansvar for følgende områder: Strategisk og helhedsorienteret ledelse ud fra fælles grundprincipper Det faglige, strategiske og sociale lederskab i forvaltningen Udvikling/vedligeholdelse af forvaltningens strategier, politikker og målsætninger Sætte rammer for forvaltningens udvikling og drift gennem mål og retning Klar og synlig kommunikation om politiske udmeldinger og rammerne for forvaltningens opgaver Sikrer at forvaltningens opgaver løses tilfredsstillende i henhold til aftalte kvalitetsniveauer internt og eksternt 8/15

9 Forvaltningsgrenschef Direktionens beslutninger giver rammerne for forvaltningsgrenchefens udøvelse af ledelse i egen forvaltningsgren. Sammen med afdelingslederne fastlægger de enkelte lederteams såvel faglige som personalemæssige rammer for løsning af kerneopgaverne. Forvaltningsgrencheferne har hver deres særlige strategiske ansvar i forvaltningen. Stadsarkitekten har ansvaret for den strategiske udvikling af byer og landskab, som varetages gennem den overordnede fysiske planlægning. Desuden skal den tværgående strategiske planlægning i forvaltningen koordineres og samordnes af stadsarkitekten. Stadsingeniøren har ansvaret for den strategiske planlægning på vej- og trafikområdet og planlægning og gennemførelse af anlæg og ekstern drift og vedligehold på vej- og trafikområdet, der varetages af eksterne leverandører. Stadsgartneren har ansvaret for den strategiske planlægning af natur- og grønne områder og planlægning og gennemførelse af den interne drift, der varetages af Entreprenørenheden. Forvaltningsgrenchefen for Byggeri og Digital Service har det strategiske ansvar for, at myndighedsopgaverne i forvaltningen løses efter fælles kvalitetsstandarder i dialog med kunderne. Afdelingsleder Afdelingslederne udøver den mere operationelle ledelse, hvor den ressourcemæssige og faglige prioritering er den centrale opgave sammen med den direkte personaleledelse. Afdelingslederne har desuden som gruppen et særligt ansvar for tværgående og helhedsorienteret opgaveløsning. Afdelingslederen har ansvar for områderne: Har det daglige ansvar for udførelse af opgaver i egen afdeling / team herunder anvendelse af de økonomiske og personelle ressourcer. Det er særlig vigtigt at adressere de dilemmaer, der opstår mellem ressourcer til projekter og ressourcerne i linjeorganisationen. Sætter retning for opgaverne og aftaler råderum med medarbejderne Sikrer at opgaverne løses helhedsorienteret og i en aftalt kvalitet, og fokuserer samtidigt på udvikling og nytænkning af opgaveløsningen Laver synlig kommunikation til og opfølgning overfor medarbejderne, så opgaverne løses efter aftale Udøver en god personaleledelse i henhold til de fælles personalepolitikker Arbejder for den gode trivsel og et godt arbejdsmiljø Sikrer udviklingen af kompetencer hos medarbejderne som modsvarer de krav opgaveløsningen stiller Bidrager til udvikling af forvaltningens politikker og strategier 9/15

10 5. Medarbejdere Ledelsen har et ansvar for at udøve et godt lederskab overfor medarbejderne, og samtidig forventer vi: At medarbejderne udviser "følgeskab", så ledelsens initiativer, rammer og anvisninger støttes af medarbejderne i en konstruktiv dialog, hvor medinddragelse og medindflydelse er centrale begreber. At medarbejderne i stor udstrækning udviser medledelse ved at træffe selvstændige afgørelser og beslutninger i relevante situationer. Hermed får medarbejderne en større indflydelse på egen opgaveløsning og hverdag, og lederne får bedre mulighed for at sætte fokus på relevante og aktuelle ledelsesopgaver. En række medarbejdere har særlige roller og ansvar, som hjælper ledelsen med at styre funktioner eller opgaver og lave opfølgning. Disse medarbejdere har ikke selvstændigt det økonomiske eller personalemæssige ansvar, men kan afhængig af rollen styre personaleressourcer for en gruppe medarbejdere eller økonomien på et udpeget område. Medarbejdere med særlige roller og ansvar er bl.a. Teamkoordinator Formænd En teamkoordinater er en central aktør i teamet og er bindeled til ledelsen og øvrige teams. Teamkoordinatorrollen kan gå på skift. En teamkoordinator kan være udpeget af ledelsen eller være valgt af teamet Teamkoordinatoren skal godkendes af ledelsen. Teamkoordinatoren har ikke formel magt, men er en ressourceperson for det selvstyre / den medledelse, som er aftalt i teamet. Teamkoordinatorens legitimitet får han/hun ved at referere til disse aftaler. Teamkoordinatoren opgaver er fastsat i aftalerne mellem leder og team. En formand er udpeget af ledelsen og har som daglig leder i sit funktionsområde hovedansvaret for den løbende afvikling af drifts-, vedligeholdelses- og eventuelle anlægsopgaver. Indenfor eget formandsområde har formanden blandt andet følgende opgaver: o Daglig ledelse og kompetenceudvikling af medarbejdere. o Organisere og forestå gennemførelse af produktionen. o Kvalitetssikre processer og produkter og udvikle opgaveløsningen. o I relevant omfang informere til afdelingsledere, kolleger og medarbejdere. o Borgerbetjening. o Medvirke til budgetopfølgning og fakturering. Projektleder En projektleder tildeles en lederrolle indenfor et projekts mål og rammer, og har hovedansvaret for at projektet kommer i mål inden for den fastsatte tidsramme og de afsatte ressourcer. Projektlederen udpeges af projektejeren Projektlederens opgaver er: o Være med til at udarbejde eller afklare kommissoriet o Forelægge aktivitets- og tidsplan med milepæle samt ressourceplan for projektejer og få accept heraf o Inddrage projektejeren ved centrale beslutninger i projektet o Være sekretær for en eventuel styregruppe o Følge op på aktivitets- og tidsplan samt ressourceforbruget og ajourføre planerne o Styre og lede projektgruppe o Træffe aftaler med projektgruppens medlemmer om delopgaver i projektet o Løse problemer i projektgruppen 10/15

11 6. Styringsværktøjer Hvert år udarbejdes en årsrytme for det kommende år, der angiver den overordnede tidsplan for styringsværktøjerne. Økonomisk Styring Strategisk er målsætningen, at By- og Landskabsforvaltningens økonomi tilrettelægges som middel til at realisere forvaltningens vision og mål også i samspil med ekstern finansiering. Det understøttes i arbejdsprocesser ved, at der sættes fælles standarder indenfor økonomi, der samlet set understøtter helhedsorientering, fleksibilitet og effektivitet. Den økonomiske styring i By- og Landskabsforvaltningen forankres i følgende: Fælles kontoplan - med afsæt i principper om borgerrettede politikområder (herunder myndigheds- og administrationsopgaver) og (anlægs-)projekter, der kan måles både i forhold til omkostninger/effektivitet og i forhold til vurdering af egenproduktion kontra andre driftsformer Fælles prioritering af budgetrammerne med fokus på frigørelse af ressourcer via effektivisering, innovation og prioritering af indsatser Fælles økonomi- og ressourcestyringssystem med særlig fokus på understøttelse af rollerne i afsnit 4 og 5 (afdelingsleder, projektleder, formænd, teamleder, medarbejder med økonomiopgaver) Fælles ledelsesinformation med særlig fokus på resultater og effekter Direktionen har igangsat arbejdet med at udvikle økonomistyringen i forlængelse af den nye organisation og indførelse af nyt økonomistyringssystem pr. 1. januar De centrale processer ifm. med økonomi og økonomistyring vil blive beskrevet i 1. kvartal Strategi og Handlingsplaner Der udarbejdes hvert år strateginotater og handlingsplaner for forvaltningens projekter og kerneopgaver. Strateginotaterne danner grundlag for forvaltningens dialog med By- og Landskabsudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne. Strateginotaterne er afgørende for at fastholde og udvikle en fælles forståelse, sammenhæng og helhedsorientering i forvaltningens opgaveløsning. Der udarbejdes desuden handlingsplaner eller kommissorier for tværgående og de enkelte forvaltningsgrenes projekter og kerneopgaver i det omfang ledelsen finder det nødvendigt. Handlingsplanerne skal sikre retning, prioritering og styring af de enkelte projekter og kerneopgaver Kvalitetsledelse By- og Landskabsforvaltningen er ISO 9001-certificeret. I kvalitetsledelse er der rettet fokus mod det helhedsorienterede, og kvaliteten måles op imod levering af kerneydelserne og kommunikation som en fælles enhed. Kvalitetsledelsens fundament er skabt på baggrund af kvalitetspolitikken, og medarbejdernes input er med til at trykprøve og udvikle kvaliteten i opgaveløsning og processer. Kvalitetspolitikken er som følger: Aalborg Kommunes sagsbehandling og virke inden for områderne teknik, miljø og forsyning kendetegnes af kvalitet, ensartethed og effektivitet. Sagsbehandlingen sker i åbenhed og i dialog med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere og er målrettet mod fremme af en bæredygtig udvikling og af en høj grad af brugertilfredshed. Sagsbehandlingen bliver løbende kvalitetssikret og kvalitetsudvikles inden for de afsatte ressourcer og krav. 11/15

12 Digital forvaltning Aalborg Kommune har formuleret en 7-programs digitaliseringsstrategi, der transformerer de overordnede nationale digitaliseringsstrategier til lokalt niveau. Særligt 4 af de 7 programmer er af betydning for By- og Landskabsforvaltningen: Digital kommunikation med borgere og virksomheder, hvor bl.a. selvbetjeningsløsninger, epost, hjemmesider og edoc er i fokus. Teknik og miljøområdet effektiviseres gennem nyt byggesagssystem og omstrukturering/kvalitetsforbedring af grunddata som fx BBR og Adresser. Monopolbrud handler om omlægning af KMD s fagsystemer, fx ejendoms- og miljødatabasen. Intern administrativ digitalisering har til formål at effektivisere interne sagsgange og systemer gennem anvendelse af nye teknologier som fx videomøder Det omvendte S Som et led i at opfylde kravet om helhedsorientering, anvender vi Det omvendte S i forbindelse med udarbejdelse, godkendelse og realisering af strategier og tværgående ledelsesprocesser. Formålet er at styrke forvaltningens evne til at omsætte strategier og strategiske tværgående ledelsesbeslutninger til taktiske udmeldinger til både ledere og medarbejdere og videre til gennemførelse af opgaver og projekter. 12/15

13 7. HR og samarbejde HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategien fortæller, hvordan vi i forvaltningerne har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens arbejdspladser. Ambitionen er, at Aalborg Kommune er en forandringsdygtig og attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til mangfoldighed og begejstring, og hvor trivsel og effektivitet er to sider af samme sag. Strategien består af seks indsatser. MED-samarbejde Aalborg Kommunes MED-aftalen danner rammen for MED-organisationen i forvaltningen, der består af ForvaltningsMED-udvalg (FMU) og 7 LokalMED-udvalg (LMU). Aftalen er et vigtigt redskab i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. MED-aftalen indeholder rammer og vilkår, som giver mulighed for, at alle ansatte kan arbejde med udgangspunkt i holdninger til samarbejde, medindflydelse, medbestemmelse og ledelse i arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser, og herunder et godt arbejdsmiljø. Som supplement til MED-aftalen er der udarbejdet en forretningsorden for FMU og enkelte af LMU erne. Arbejdsmiljøledelse By- og Landskabsforvaltningen arbejder inspireret af arbejdsmiljøcertificeringen OHSAS Fokus er rettet mod at den fysiske og psykiske sundhed skal være i højsædet hensynet til et godt arbejdsmiljø indgår som en naturlig integreret del af opgavevaretagelsen alle medarbejdere oplever, at der tages hånd om deres arbejdsmiljø og der sker løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøledelse ses som en integreret del af kvalitetsledelsessystemet. 13/15

14 Personalepolitikker og andre politikker By - og Landskabsforvaltningen skal leve op til de fælles personalepolitikker for Aalborg Kommune. Byog Landskabsforvaltningen har indenfor områderne ansættelse, løndannelse, kompetenceudvikling og rokering valgt at have supplerende principper og procedurer. (link til KLIK) Social kapital og Fair proces Aalborg Kommune har Social Kapital og Fair Proces højt på dagsorden. Social Kapital er en måde at tale om værdien af det gode samarbejde om løsning af kerneopgaver og de gode relationer på arbejdspladsen, som giver kvalitet, produktivitet og trivsel til glæde for borgere og medarbejdere. Social Kapital har tre elementer: Tillid Retfærdighed Samarbejde om kerneopgaven. De tre elementer sætter fokus på vigtigheden af, at ledere og medarbejdere evner at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. De tre elementer udgør således et stærkt fundament for, at medarbejdere og ledere evner at løse kerneopgaver i fællesskab. Samspillet mellem de tre elementer giver: Høj trivsel og arbejdsglæde. Høj kvalitet og produktivitet Høj borger- og brugertilfredshed Fair Proces er en metode, der fokuserer på at involvere, forklare og afstemme forventninger mellem berørte parter i forandringsprocesser. Sammenhæng mellem social kapital og fair proces kan illustreres som følger: 14/15

15 Kommunikation Kommunikation i og fra By- og Landskabsforvaltningen skal understøtte målsætningerne i Kommunikationspolitik for Aalborg Kommune, der definerer tre principper for god kommunikation, nemlig at vores kommunikation skal være tilgængelig, forståelig og genkendelig. Otte del-strategier udmønter principperne i praksis og udstikker retningslinjer for bl.a. hjemmeside, intranet, sociale medier, design, annoncering og presse. Den samlede kommunikationspolitik kan ses på KLIK. Principperne om tilgængelig forståelig og genkendelig kommunikation er en god referenceramme for By- og Landskabsforvaltningens fokus på helhedsorientering, borgerfokus og fleksibilitet. I vores kommunikation med borgere og virksomheder skal vi i By- og Landskabsforvaltningen fremstå som én forvaltning. Arbejdet med vi-kulturen skal kontinuerligt sætte fokus på vores sprogbrug, så vi fremstår som én samlet forvaltning, når vi præsenterer os i dialog med borgere, virksomheder, samarbejdspartnere eller pressen. Vores valg af medier i forvaltningens kommunikation med borgerne skal understøtte By- og Landskabsforvaltningens kanalstrategi og udviklingen i retning af stadig mere digital forvaltning. Innovation I By- og Landskabsforvaltningen arbejdes der med drivkræfterne for innovation og innovationsprocesser. Det vil sige samarbejde, nytænkning og udnyttelse af viden og ressourcer på tværs af medarbejdere og faglige skel samt på tværs af kommunen og kommunens borgere, virksomheder og samarbejdspartnere. Hensigten er at understøtte udviklingen af kompetencer, nytænkning og kvalitet i løsningen af forvaltningens kerneopgaver til gavn for borgerne, erhvervslivet og det omkringliggende samfund. I By- og Landskabsforvaltningen har der været fokus på innovationsinitiativer som Innovationsforum og innovationsuddannelse af medarbejdere. By- og Landskabsforvaltningen deltager i 2015 i Aalborg Kommunes Innovationsbølge 2, hvor 2 arbejdspladser fra forvaltningen deltager med 1 leder og 2-3 medarbejdere i et forløb med uddannelse indenfor innovation og igangsættelse af udviklingstiltag på arbejdspladsen. 15/15

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder

Virksomhedsstrategi 2008. Strategiske temaer og indsatsområder Virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder 1 Skive Kommunes virksomhedsstrategi 2008 Strategiske temaer og indsatsområder Marts 2008 Direktionen Skive Kommune Oplag: 1.000 Layout: HR

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune

Kodeks for godt medarbejderskab. Sammen er vi bedst. Kodeks for god politisk ledelse. Morsø Kommune Kodeks for godt medarbejderskab Kodeks for god Ledelse Kodeks for god topledelse Kodeks for god politisk ledelse Morsø Kommune Sammen er vi bedst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence

kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence baseret på caf 2006 kvik vejledning kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence KVIK Vejledning 2. udgave 2. oplag 2008 baseret på CAF 2006 ISBN: 87-988053-9-8 Foto: Nana Reimers Illustrationer:

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013

Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Perspektivplan Dagtilbud Sønderbro 2012 og 2013 Indholdsfortegnelse 1) Indledning 2) Beskrivelse af organisationen 2.1 Institutionerne 2.2 Ledelse 2.3 Forældrebestyrelser 2.4 Fælles personalemøder 2.5

Læs mere