KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg. Dansk Journalistforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Dansk Journalistforbund"

Transkript

1 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Årsrapporten indeholder 25 sider

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Faglig revisors påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Forbundsoplysninger 5 Beretning 6 8 Anvendt regnskabspraksis 8 Fælles resultatopgørelse for og Sikringsfonden Resultatopgørelse 12 Balance 13 Noter 15 Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere 24 Resultatopgørelse 24 Balance 24

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Hovedbestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for, Gruppeliv samt Sikringsfonden. Årsrapporten er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december. Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse. København, den 8. marts 2006 Linda Garlov direktør Torben Helløv økonomichef Bestyrelse: Mogens Blicher Bjerregård Fred Jacobsen Morten Bergholt formand næstformand Sven Bloch Villy Dall Didde Elnif John Jakobsen Lykke Wiborg Johansen Lars-Bo Larsen Lars Lindskov Per Roholt Pedersen Bodil Rahbek Lise Saxtrup Peter Thornvig Morten Uhrenholdt

4 Påtegninger Faglig revisors påtegning Jeg har gennemgået årsrapporten vedrørende, Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere samt Sikringsfonden. Det er min opfattelse, at årsrapporten som helhed ikke giver anledning til kritiske bemærkninger. København, den 8. marts 2006 Carsten Lorenzen faglig revisor

5 Påtegninger Revisionspåtegning Til medlemmerne i Vi har revideret årsrapporten for, Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere samt Sikringsfonden for regnskabsåret 1. januar december, side 1-33, der aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet de i resultatopgørelsen opførte budgettal for. Forbundets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 8. marts 2006 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Bo Jørgensen statsaut. revisor Jacob Lehman Nielsen statsaut. revisor

6 Ledelsesberetning Forbundsoplysninger Gl. Strand København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: Stiftet: 1. januar 1961 Hjemsted: København sår: 1. januar december Bestyrelse Mogens Blicher Bjerregård formand Fred Jacobsen næstformand Direktion Linda Garlov direktør Revision KPMG Borups Allé Frederiksberg Delegeretforsamling Ordinær delegeretforsamling afholdes april 2007.

7 Ledelsesberetning Beretning (DJ) har i udbygget samarbejdet med forbundet Kommunikation og Sprog. I løbet af er også bibliotekarforbundet blevet en del af samarbejdet, som har en vision om at finde en fælles fremtidig bopæl. Det skal være et fælles hus, som er åbent, venligt og imødekommende. Det er et hus, der summer af aktivitet, som er i konstant bevægelse, og som er pulsen i hvert enkelt af fagforbundene. Huset er symbol på ønsket om selv at styre udviklingen og tage sagen i egen hånd. At agere proaktivt og offensivt på en udvikling, hvor det kræves, at forbundene er omkostningsbevidste samtidig med, at de hver især skal levere professionel og fremsynet services til medlemmerne. Afsættet er tre profilstærke, selvstændige fagforbund, som yderligere styrker sig selv gennem et administrativt samarbejde i et fælles hus. Visionen er de enestående muligheder for synergi både administrativt, fagligt og politisk. Fællesskabet vil styrke både det enkelte fagforbund og kollektivet. Kompetenceudvikling DJ gennemgår i disse år store forandringer for at kunne leve op til at være en moderne fagforening, som medlemmerne kan se en nytteværdi af. Dette betyder også, at medarbejderne i DJ oplever mange forandringer i deres arbejdsliv. DJ ønsker at sikre, at medarbejderne også i fremtiden kan leve op til de krav, som må blive stillet til dem. Derfor har vi lavet en kompetenceanalyse for hver enkelt medarbejder i administrationen. Det har vi gjort for at kunne identificere eventuelle kompetencegab, og derved via medarbejderudviklingssamtaler i højere grad på en systematisk måde at kunne sætte ind med efteruddannelse, jobrotation, sidemandsoplæring m.v. Projektet er blandt medarbejderne blevet meget positivt modtaget. Der er i organisationen et stærkt ønske om også i fremtiden at kunne leve op til de krav, som omverdenen vil stille til DJ og DJ's medarbejdere. It- systemer Vi har gennem de senere år været gennem en meget stor omlægning af it-systemerne i DJ, så vi i dag er rustet til at kunne løse de opgaver, som vi bliver stillet overfor. I 2003 har DJ udskiftet sit medlemskontingent og A-kasse system. Det nye Modulus-system blev taget i brug ved årsskiftet 2003/2004. I starten af er også et nyt sagssystem blevet taget i brug, så DJ og DJ-A er overgået til elektronisk dokumenthåndtering. I 2003 udskiftede DJ sit hidtidige Coma CMS-System til CMS-Systemet Synkron. Ved årsskiftet har DJ også skiftet sit nuværende økonomisystem ud med MBS Navision. Dette er sket i samarbejde med forbundet Kommunikation og Sprog, så de to forbund og A-kassen i dag både deles om udgifterne til medlemssystemet og til økonomisystemet.

8 Ledelsesberetning Beretning Medlemsfremgang Vi har oplevet et positivt år både, hvad angår den generelle medlemstilgang og på beskæftigelsessiden. Der er i DF i dag medlemmer. Det er en medlemstilvækst på lidt mere end 2 % i forhold til sidste år. Ledigheden er i samme periode faldet med 1 %, men befinder sig dog stadig på et alt for højt niveau. sberetning Årets resultat Det samlede resultat for Sikringsfonden og DJ udgør 9,5 mio. kr. mod budgetteret 3,7 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget på i alt 5,8 mio. kr. sammensætter sig således: (et minus er udtryk for et merforbrug i forhold til budget) mio. kr. Yderligere kontingentindtægter 2,1 Mersalg af annoncer på Journalisten 0,9 Øvrige indtægter 0,7 Yderligere indtægter i alt 3,7 Faglige aktiviteter inkl. SiF 3,1 It-drift og afskrivninger, brutto -1,3 Øvrige omkostninger inkl. finans og skat 0,3 Færre omkostninger i alt 2,1 Balancen Egenkapitalerne i såvel Sikringsfonden, som DJ opfylder fuldt ud Delegeretmødes mål for størrelsen af kapitalerne. Forventningerne til 2006 Der forventes ifølge budgettet et mindre overskud end i.

9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilpasninger, der følger af, at er et forbund. Årsrapporten for er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Ændret klassifikation Der er i regnskabsåret ændret i klassifikationen af enkelte poster i resultatopgørelsen. Sammenligningstal er korrigeret i overensstemmelse hermed. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt vedrørende regnskabsåret, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v. Skat af årets resultat Skat af årets resultat er opgjort i overensstemmelse med lov om beskatning af visse fonde og foreninger.

10 Anvendt regnskabspraksis Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme, indretning af lejede lokaler, inventar, it-anlæg samt kunst og udsmykning måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Ejendomme Indretning af lejede lokaler Inventar It-anlæg 100 år 15 år 10 år 3-7 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Andele i virksomheder måles til indre værdi på balancedagen. I tilfælde, hvor indre værdi overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Andel af resultatet i virksomhederne er indregnet under andre indtægter. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

11 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til nettorealisationsværdi. Feriepengehensættelsen er afsat af den ferieberettigede løn for de medarbejdere, der var ansat pr. 31. december.

12 Fælles resultatopgørelse for og Sikringsfonden Dansk Journalistforbund Sikringsfonden Fælles resultatopgørelse Fælles budget Indtægter Medlemskontingent Administrationsbidrag Journalisten, indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Medlemsvalgt ledelse Administrativ ledelse Administration Faglig virksomhed It og kommunikation Drift af forbundskontoret Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster, skat og særlige poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat

13 Resultatopgørelse Note 2004 Budget Indtægter Medlemskontingent Administrationsbidrag Journalisten, indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Omkostninger Medlemsvalgt ledelse Administrativ ledelse Administration Faglig virksomhed It og kommunikation Drift af forbundskontoret Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster og skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat Årets resultat Årets resultat disponeres således: Overført til sikringsfonden Overført til kapitalkonto

14 Balance Note 2004 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 14 Inventar It-anlæg Kunst og udsmykning Finansielle anlægsaktiver Andele i Pressens Uddannelsescenter Andele i Service Anparter i Service 2 ApS Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Deposita Mellemværende med andre afdelinger m.v Udlån til medlemmerne Tilgodehavender m.v Tilgodehavende skat 0 97 Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

15 Balance Note 2004 PASSIVER Egenkapital Kapitalkonto Overført fra Sikringsfonden Overført resultat Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelse til Fagfestival Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Mellemværende med Arbejdsløshedskassen Mellemværende med andre afdelinger m.v Gæld til leverandører Skyldig skat Anden gæld Forudbetalt kontingent Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 23

16 Noter 2004 Budget 1 Medlemskontingent Opkrævet medlemskontingent Administrationsbidrag Arbejdsløshedskassen Journalisten Ophavsretsfonden, administrationsgodtgørelse Freelance Gruppen/Ophavsretsfonden Tilskud fra Ophavsretsfonden til efteruddannelse Kreds Journalisten, indtægter Annoncer m.v Abonnementer Andre indtægter Administrationshonorar, Danica og PFA Ophavsretsfonden, refusion af omkostninger Momsindtægt vedrørende Journalisten Salg af publikationer Andre indtægter Gevinst ved salg af GF-sommerhus Andel af resultat i Service 2 ApS Andel af resultat i Pressens Uddannelsescenter

17 Noter 2004 Budget 5 Medlemsvalgt ledelse Gager m.v Pension Sociale omkostninger Personaleomkostninger Den medlemsvalgte ledelse består af 2 personer (2004: 2 personer) Administrativ ledelse Gager m.v Pension Sociale omkostninger Personaleomkostninger Den administrative ledelse består af 1 person (2004: 2 personer) Administration Repræsentation Gager m.v., kontingent- og medlemsafdeling Gager m.v., omstilling/forsendelse Gager m.v., økonomiafdelingen Revision Andet

18 Noter 2004 Budget 8 Faglig virksomhed HB's faste udvalg Mødevirksomhed i henhold til DJ's love Andre møder og repræsentation i udvalg Internationalt samarbejde Tilskud til kredse og andre foreninger Informationsvirksomhed Jobservice Kurser Møder Fagbladet Journalisten Personaleomkostninger Tabt arbejdsfortjeneste Retssager og voldgift Anden ekstern bistand Anden faglig aktivitet Fagfestival It og kommunikation Gager m.v., teknologiafdelingen Administrationsbidrag Service Drift af AS/400 miljø Drift af pc-miljø Drift Modulus Drift Navision Drift af Web-miljø Telefonanlæg Andet Afskrivning

19 Noter 2004 Budget 10 Drift af forbundskontoret Forsendelse og gebyrer Husleje, varme, forsikringer etc Kontorartikler etc Gager m.v., rengøring og kantine Tab af lånedebitorer Tab på medlemskontingenter Tab på annoncedebitorer Telefonudgifter Andre omkostninger Personaleomkostninger Kantinedrift Nedskrivninger vedr. indretning af lejede lokaler Afskrivninger vedrørende indretning af lejede lokaler Afskrivninger vedrørende inventar Finansielle indtægter Renteindtægter m.v Renter af mellemværende med andre afdelinger Finansielle omkostninger Renteudgifter Renter af mellemværende med andre afdelinger Realiseret kurstab, obligationer Urealiseret kurstab, obligationer Gebyrer Skat Skat af årets resultat Regulering af udskudt skat Regulering af skat vedrørende tidligere år

20 Noter 14 Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede lokaler Inventar It-anlæg Kunst og udsmykninger Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afskrivninger Afskrivninger, afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december smæssig værdi 31. december

21 Noter 15 Finansielle anlægsaktiver Pressens Uddannelsescenter Service 3 Service 2 ApS Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december I alt Værdireguleringer 1. januar Årets værdiregulering Værdireguleringer 31. december smæssig værdi 31. december Mellemværende med andre afdelinger m.v Carsten Nielsens Mindefond Service Fagfestival 0 15 Ophavsretsfonden Udlån til medlemmerne Forbundslån LG-lån

22 Noter 18 Tilgodehavender m.v Tilgodehavende vedrørende annoncer i Fagbladet Journalisten Udlån til Forbundet for Kommunikation og Sprog Tilgodehavende hos medlemmer Projekt Hard Fun Diverse debitorer Periodiserede renter Periodeafgrænsningsposter Pressekort Forudbetalte omkostninger Værdipapirer Aktier 0 14 Obligationer (nom kr.) Der er indgået en portefølje management aftale med Danske Capital og Forstædernes Bank.

23 Noter 21 Mellemværender med andre afdelinger m.v Sikringsfonden Service Kommunikation og Sprog Gruppeliv Kredse og grupper Anden gæld Feriepengeforpligtelse Skyldige feriepenge Afsat løn til formandskabet Skyldig A-skat og AM-bidrag Gæld til Akut-fonden Øvrige gældsforpligtelser Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser Garantistillelse har afgivet garanti over for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog for betaling af statsbidrag. Sikkerhed for den afgivne garanti gives i obligationer med en kursværdi på Leasing Forbundet har indgået en leasingaftale vedrørende en kopimaskine. Leasingforpligtelsen udgør 400

24 Noter 23 Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser (fortsat) Lejeforpligtelser Der er indgået en lejeaftale med uopsigelighed i 6 måneder. Lejeforpligtelsen udgør 67 Der er endvidere indgået en lejeaftale med uopsigelighed i 6 år, hvor lejeforpligtelsen udgør 4.045

25 Gruppeliv for ledige og efterlønsmodtagere Resultatopgørelse 2004 Kontingentindtægt Renteindtægter Forsikringspræmie Balance Aktiver Mellemværende med Kontingentdebitorer Aktiver i alt Passiver Egenkapital Kapitalkonto pr. 1. januar Overført fra resultatopgørelsen Kortfristede gældsforpligtelser Skyldigt bidrag til Danica Forudbetalt kontingent Passiver i alt

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport 2011/12 3S A/S. CVR-nr. 12 10 14 49 126527 / 2123069 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126527 / 2123069 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179

CESS-DANMARK A/S. Industrivej 8 9440 Aabybro. Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 CESS-DANMARK A/S Industrivej 8 9440 Aabybro Årsregnskab 1. januar - 31. december (4. regnskabsår) CVR-nr. 30194179 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den / 2011

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts 2014. Dirigent

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com

Årsrapport. 1. juli 2010 30. juni 2011. www.mannaz.com Årsrapport 1. juli 2010 30. juni 2011 www.mannaz.com www.mannaz.com ÅRSRAPPORT 2010/2011 Mission Vi hjælper mennesker og organisationer med at udvikle de kompetencer, de behøver for at lykkes med deres

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012

Deloitte. Akademisk Boldklub A/S (AB A/S) Årsrapport 2011 (6. regnskabsår) CVR-nr. 29 21 72 38. Erhvervsstyrelsen 20 apr. 2012 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Erhvervsstyrelsen

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere