Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12"

Transkript

1 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September

2 Indholdsfortegnelse Censorformandskabet... 3 Censorformandskabets sammensætning... 3 Censorformandskabets arbejde... 3 Fordeling af censuropgaver... 4 Udpegning af ankenævn Der har i indeværende beretningsperiode ikke været nedsat ankenævn. Der har været indgivet tre klager, som enten blev afvist med efterfølgende accept af klager, eller som efterfølgende er trukket tilbage Samarbejdet med øvrige censorkorps... 4 Kontakten mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet... 4 Censorkorpset... 5 Censorkorpsets størrelse... 5 Censorkorpsets arbejde... 5 Årsberetning... 5 Grundlaget for eksamen... 6 Eksamensforløb... 6 Konklusion... 7 Tema Som udmeldt af ministeriet er dette års tema Anvendelsen af 7-trins-skalaen Nye tiltag

3 Censorformandskabet Censorformandskabets sammensætning I forbindelse med beskikkelsesperioden blev der frem til april 2010 afholdt valg til censorformandskabet. ViaUC, Horsens så sig ikke i stand til at stille med en kandidat, hvorefter valget i første omgang resulterede i, at formanden dækkede samtlige uddannelsesinstitutioner med eksportingeniører. Gennem samarbejde med Censorkorpset for Maskiningeniøruddannelsen er der nu fundet en rationel løsning, således at der i denne beretningsperiode er blevet etableret et formandskab med én formand og én næstformænd for hver af de de uddannelsesinstitutioner, som udbyder eksportingeniøruddannelsen. Formandskabets sammensætning er dermed som følger: Formand: Claës Hagström, Jutland Press, Københavns-redaktionen, Frederiksberg Alle 59, 1820 Frederiksberg C, Næstformand ved ViaUC, Uffe Stæhr, Birkhøjen 15A, 8382 Hinnerup Syddansk Universitet, Rasmus De Araujo Kaltoft, Global Procurement FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby Aalborg Universitet, Peter Frank Tehrani, Ingeniørhøjskolen i Aarhus Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C Næstformand ved IHK, Bruno Wigandt, Bakkehegnet 12, Hareskov 3500 Værløse Censorformandskabets arbejde Censorformandskabet har det seneste år deltaget i samarbejdet med de øvrige ingeniørcensorkorps, som det fremgår af det følgende, idet det i beretningsperioden har løst opgaver vedrørende: Fordeling af censuropgaver Indstilling af nye censorer til beskikkelse Kontakt til øvrige censorkorps Udarbejdelse af diverse høringssvar Udarbejdelse af årsberetningen 3

4 Fordeling af censuropgaver Formandskabet har gennemgået sekretariatets udkast til fordeling af censuropgaver på IHK og VIAUC. Efter modtagelse af svar på uddybende spørgsmål ses reglerne, jf. Lbkg. nr. 1016, af 24.august 2010 at være overholdt. Indstilling af nye censorer til beskikkelse Censorformandskabet har opfordret de enkelte sekretariater til at være mere tilbageholdende med at fremlægge forslag om ad hoc-udpegninger og i stedet at finde censorer inden for de ønskede fagretninger i censorkorpset. Der er i beretningsperioden fremsat en håndfuld ønsker om ad hocudpegninger, alle begrundet i, at nye uddannelsesgrene m.v. er blevet etableret, hvortil savnes censorer med specifik faglig indsigt. Disse ønsker er imødekommet og videresendt til Undervisningsministeriet, som har beskikket de indstillede kandidater. Udpegning af ankenævn Der har i indeværende beretningsperiode ikke været nedsat ankenævn. Der har været indgivet tre klager, som enten blev afvist med efterfølgende accept af klager, eller som efterfølgende er trukket tilbage. Således indgav gruppe på en projekteksamen klage til VIAUC i vintereksamen. Klagen blev afvist og gruppen accepterede klagen. Ligeledes på VIAUC blev der til sommereksamen indgivet klage over karakteren i en kursuseksamen. Vejlederne anbefalede at klagen blev afvist, men forinden blev klagen trukket tilbage. På IHK har der været en enkelt klagesag som vedrørte karaktergivning og bedømmelsen. Klagen førte ikke til anke. Antallet af klagesager ligger dermed fortsat på et yderst beskedent niveau. Samarbejdet med øvrige censorkorps Censorformandskabet indgår i samarbejdet med formandskaberne for de øvrige ingeniøruddannelser under ledelse af Michael Vaag, der koordinerer møderne og varetager kommunikationen med ministeriet. Der har i beretningsperioden været afholdt fællesmøder 7. november 2011 og 21. maj 2012, hvor følgende emner blev diskuteret: Nye regler for gruppeeksamen, herunder påvirkning af processen frem mod den nye bekendtgørelse, orientering om CensorNet, håndtering af nye censorkorps for diplomuddannelserne, ingeniørcensorkorpsets struktur samt dets kontakt til ministerier m.v., ligesom formandskaberne er blevet orienteret om IHKs fremtid i relation til DTU. Kontakten mellem censorformandskabet og Undervisningsministeriet Formandskabet deltager normalt i ministeriets novembermøder, dog ikke i Der er modtaget en række mails fra ministeriet om løbende sager, og samarbejdet, inklusive løbende orienteringer, kan herfra kun betragtes som tilfredsstillende. 4

5 Censorkorpset Censorkorpsets størrelse Censorkorpset for Eksportingeniøruddannelserne har hidtil også dækket Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU). I forbindelse med revisionen af diplomuddannelserne er det besluttet at nedsætte nye censorkorps for de enkelte fagområder, hvilket i henhold til studieordningen betyder, at Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA) nu hører under samme censorkorps som Diplomuddannelsen i Ledelse (Censorkorps for ledelse), og dermed ikke længere under Eksportingeniøruddannelsens. Diplomuddannelsen i projektledelse ligger nu under censorkorpset for IT og Teknik. Hvad angår Censorkorpset for Eksportingeniøruddannelserne, er det beskikket for perioden , og talte ved begyndelsen af beretningsperioden 105 medlemmer. Ved beretningsperiodens afslutning er tallet oppe på 109. Af disse er 54 indstillet af IHK, 51 af VIAUC, 2 af Aalborg Universitet og 2 af Syddansk Universitet. Af det samlede censorkorps er 28,4 % fra akademiske uddannelsesinstitutioner og 71,6 % fra aftagervirksomheder. Andelen af aftagercensorer er dermed reduceret med 1,2 procentpoint. Andelen af nybeskikkelser er 4,6 %, og kvindernes andel er uændret 33,0 %. Følgelig er mændenes andel 67,0 %. Det skal endvidere bemærkes, at dette censorkorps, som det eneste af ingeniørcensorkorpsene, ikke er berettiget til at udøve censur på universitetsuddannelserne. Censorkorpsets arbejde Korpsets arbejde har i dette såvel som i tidligere beretningsperioder bestået i medvirken ved afholdelse af eksaminer, hvorfra censorerne indberetter jf. den følgende årsberetning. Årsberetning Censorernes tilbagemeldinger sker nu på sjette år digitalt, som i forrige beretningsperiode, via CensorNet. Korpsets censorer har for vintereksamen 2011/12 og sommereksamen 2012 indberettet om deltagelse i 194 eksaminationer mod 118 året før. Antallet af eksaminationer, hvorfra der er indberettet, har, som det fremgår af nedenstående tabel, været stigende de sidste fem år og ligger nu på nogenlunde samme niveau som før digital indberetning blev indført. Udviklingen i antallet af eksaminer, hvorfra der er indberettet, som formandskabet anser for at afspejle tilvænning til digitaliseringen, har udviklet sig således: 2005/ / / / / / / Ingen af de 194 indberetninger nævner, at eksaminationen ikke skulle være forløbet forskriftsmæssigt. I 21 tilfælde er der supplerende bemærkninger, herunder kommentarer til eksaminationen, og fraregnet kommentarer om ingen yderligere bemærkninger. 5

6 Fem kommentarer handler om afvikling af eksamen, heraf tre om tidsmangel i forbindelse med forberedelse, henholdsvis eksamination, en om godt samarbejde med eksaminator, og en om besvær med at indberette. Elleve kommentarer falder i forbindelse med eksaminandernes præstationer. De seks roser eksaminanderne for deres gode præstationer, to omhandler stor karaktervariation, to drejer sig om eksaminandfravær, mens en kommenterer lav gennemførelsesprocent. To bemærkninger omhandler eksamenstilrettelæggelsen og bedømmelsesgrundlaget på IHK i fagene XMSM-E1, Materiale-, styrke- og maskinlære, henholdsvis XMØN-E2, International Markedsføring, International Økonomi, Netværksteori. Til XMSM-E1 er der 3 opgaver/emner til hver eksaminand, og her foreslår censor, at der spørgsmålene formuleres således, at alle 3 elementer inkorporeres i ét sammenhængende spørgsmål. Hvad angår XMØN-E2 foreslår censor at der bliver givet særskilte karakterer for teknik og markedsføring/økonomi. De sidste fire kommentarer vedrører undervisningen i faget. Således har ændring i undervisningsforløbet i Finansiering på VIAUC forbedret eksaminandernes fokus på at anvende teorien. Censor foreslår også adgang til at gennemse portfoliomapper inden eksamen. I faget Projektstrategi og organisation på IHK finder censor, at "Organisation" i traditionel forstand har har overvægt på bekostning af projektstrategi og projektorganisation. Pensum er til eksamen i IT-programmering på procesingeniør-uddannelsen på IHK ændret til lavere niveau, som i henhold til censors kommentar ligger for langt fra fagets hovedindhold. Censor mener derfor, at fagets målsætning ikke er blevet opfyldt, en opfattelse som bestyrkes af eksamensbesvarelser præget af mangelfuld grundlæggende forståelse for programmeringsfag. Der er dermed ingen gentagelse af de kritiske bemærkninger, som blev påpeget i sidste års rapport. Grundlaget for eksamen Af censorernes tilbagemeldinger, med behørig reservation for de fire sidstnævnte kommentarer ovenfor, fremgår, at eksaminerne er gennemført i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, jf. 25, stk.1, nr. 1 i Bekendtgørelse nr af 24. august 2010, som trådte i kraft den 1. september Eksamensforløb Af tilbagemeldingerne fremgår tillige, at prøverne ligeledes med reservation for kommentarerne ovenfor er gennemført i overensstemmelse med gældende regler, således som det er anført i førnævnte bekendtgørelses 25, stk.1, nr. 2. Ligeledes udledes det af censorerne tilbagemeldinger, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og deres præstationer får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. Der henvises her til ovennævnte bekendtgørelses 25, stk.1, nr. 3. Eksaminandernes faglige niveau, målt over en fordeling af karakterer eller sammenlignet med andre uddannelsers eksaminander indgår ikke i årsberetningen, da der ikke skal indberettes herom. 6

7 I øvrigt kan det beskedne antal klagesager tages som et barometer for eksaminandernes vurdering af eksamensforløbene. Censorerne har i øvrigt ikke påpeget andre mangler eller elementer, end det ovenfor nævnte, der bør ændres i forbindelse med uddannelsernes indhold eller eksamensforløbet. Konklusion Alt i alt er det censorformandskabets opfattelse, at institutionerne lever fint op til de krav og standarder med hensyn til uddannelsen og eksamensforløbet, som fremgår af bekendtgørelserne m.v. samt hvad alle interessenter med rimelighed kan forvente med hensyn til rammer og vilkår for eksaminernes afvikling. Censorformandskabet har i øvrigt ingen yderligere forslag til forbedringer af uddannelsesforholdene eller eksamensforløbene. Tema Som udmeldt af ministeriet er dette års tema Anvendelsen af 7-trins-skalaen. Skalaens svagheder og styrker Introduktionen af 7-trins-skalaen er på Eksportingeniøruddannelserne forløbet bemærkelsesværdig smertefrit. Ved første eksamenstermin florerede uofficielle oversættelser fra gammel til ny skala, men fra eksaminator- og censorside blev man allerede fra den følgende eksamenstermin fuldt fortrolig med skalaen og dens anvendelse. Derimod er der fra eksaminandside fortsat eksempler på, at det er svært at acceptere et 7-tal, når man har forventet et 10-tal. Tilbagemeldingerne fra eksaminationerne har imidlertid været så solide, at klager over for lav karakter stort set er ikke-eksisterende. Pudsigt nok findes tilsvarende skuffelse ikke hos eksaminander, der får 4 i stedet for forventet 7. Vejledende karakterbeskrivelser Der er ikke udarbejdet vejledende karakterbeskrivelser på Eksportingeniøruddannelsen og der ses heller ikke et reelt behov derfor, idet karakterdefinitionerne anses for udtømmende. Prøveformerne De anvendte prøveformer er tilpasset de enkelte fag med henblik på bedst muligt at bedømme eksaminanderne ud fra læringsmål og formål. Bortset fra ovennævnte eksempler side 6, afsnit 3, som vil blive drøftet med vedkommende institution, er der hverken fra eksaminator- eller censorside registreret utilfredshed med prøveformerne, eller fremsat forslag om ændring af prøveformerne. Prøveformerne, som de praktiseres nu, anses derfor at være velegnede til at resultere i korrekte bedømmelser. Fra underviserside hersker imidlertid en vis frustration over, at 7-trins-skalaen indebærer at det reelt er umuligt at dumpe. Med 7-trins-skalaen kan en eksaminand med et ikke uopnåeligt 7-tal opveje et -03 og bestå. Med 13-skalaen krævede det mindst 11 at trække den laveste karakter, 00, op til et samlet gennemsnit at bestå på. 7

8 Uenighed om bedømmelser Fra formandskabets side er man ikke bekendt med uenighed om karaktergivningen, som bringer karakterskalaens 14, stk. 2 i anvendelse. Der er heller ikke indberettet om sådanne episoder. Nye tiltag Censorformandskabet ser ikke, at nye bekendtgørelser har givet anledning til særskilte initiativer, blandt andet fordi Censornet generelt orienterer herom. Hvad angår tiltag i forbindelse med uddannelserne følger formandskabet for Ingeniøruddannelsernes censorkorps disse. Der har i beretningsperioden ikke været anledning til særskilt at involvere censorerne i ændringer eller tiltag. Censorformandskabet har i øvrigt opretholdt en konstruktiv kontakt til Eksportingeniøruddannelsernes studiesekretariater. Censorformandskabet ser sig i øvrigt ikke i stand til at pege på forhold eller nye tiltag, der burde tages særskilt stilling til når bortses fra forbuddet mod gruppeeksamination. På formandskabets vegne Claës Hagström 8

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013

Censorberetning Ingeniører og Diplomuddannelser i IT og Teknik 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Beretning fra censorformandskabet for Ingeniøruddannelserne samt Diplomuddannelserne i IT og Teknik 2013... 2 Første del... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau...

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele.

Statsaut. revisor, Flemming Adamsen, HD (kontaktcensor for HD-R og HD-ØP) Hybenrosevej 3, 8541 Skødstrup. e-mail: lenadam@post10.tele. Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2010 til den 30. september 2011 Formandskabets sammensætning i beretningsåret: Censorformand: Direktør, Mads Bjerre,

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser

Årsberetning 2005. De Pædagogiske Diplomuddannelser Årsberetning 2005 De Pædagogiske Diplomuddannelser Udarbejdet af Censorformandsskabet gældende for perioden 1. august 2004 31.december 2005 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 2. Censorformandskabet

Læs mere

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012

Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 Årsberetning fra censorformandskabet for HD uddannelserne for perioden fra den 1. oktober 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary 3 Formandskabets sammensætning i beretningsåret

Læs mere

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen.

Periodiseringsskiftet er foretaget for at skabe et bedre match mellem årsberetning og universiteternes aktiviteter, herunder juni eksamensterminen. 17. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2010 til den 30. september 2011 Periodiseringsskifte er foretaget:

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning... 4 1. Censorkorpsets sammensætning... 6 1.1 Ansøgningsrunde og valg

Læs mere

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1.

18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. 18. årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2011 til den 30. september 2012 1 Indholdsoversigt Side Summary

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET

ÅRSBERETNING UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÆRER UDDANNELSEN ENSOR 2013FORMANDSKABET ÅRSBERETNING CENSORFORMANDSKABET FOR LÆRERUDDANNELSEN ÅRSBERETNING 2012-2013 2 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 Arbejdet i 2012 2013 7 Årets tema 1:

Læs mere

Årsberetning, 2005-2007

Årsberetning, 2005-2007 Årsberetning, IIM, 2005-2007 30. oktober 2007 Årsberetning, 2005-2007 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM) I henhold til censorbekendtgørelsens 6 stk. 2 afgives hermed

Læs mere

Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er:

Årsberetning. fra. Censorformandskaberne. for. De tekniske KVU-uddannelser. For skoleåret 2011/2012. Tema for denne årsberetning er: Årsberetning fra Censorformandskaberne for De tekniske KVU-uddannelser For skoleåret 2011/2012 Tema for denne årsberetning er: Indhold Årsberetning Årsberetning for censorformandskabet af produktionsteknologer

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Censorkorpsets sammensætning og brug

Censorkorpsets sammensætning og brug BERETNING VEDRØRENDE CENSORVIRKSOMHEDEN I 2013VED KØBENHAVNS OG AALBORG UNIVERSITETS UDDANNELSER I SOCIOLOGI; VED SYDDANSK UNIVERSITETS UDDANNELSE I SOCIOLOGI OG KULTURANALYSE; VED AARHUS UNIVERSITETS

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset.

Efterfølgende er der pr. 5. august 2010 beskikket yderligere 26 censorer til korpset. 16. Årsberetning for Det Erhvervsøkonomiske Censorformandskab for Bachelor-, Kandidat- og Masteruddannelserne for perioden fra den 1. april 2009 til den 31. marts 2010 (inkl. behandling af eksamens- og

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere