Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på en side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side"

Transkript

1 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på plejehjem Formål 5test Hensigten er et kompetenceløft af plejepersonalet i kommunens plejehjem (assistenter og hjælpere). Det betyder fokus på grundlæggende sygepleje og organiseringen heraf ligesom dokumentation, kvalitetssikring og udvikling på baggrund af evalueringer. Plejepersonalet skal være i stand til at varetage en individuel helhedspleje herunder at anvende beboerens ressourcer og øge beboerens livskvalitet. Kompetenceløftet sker via ansættelse af sygeplejersker og assistenter med hver deres opgaver og funktion, men også med sammenfald i opgaverne. Sygeplejerskerne arbejder på tværs i kommunen i forskellige plejehjem, medens assistenterne ansættes i det enkelte plejehjem. (65) Beskrivelse Grundlæggende sygepleje inklusive kvalitetsarbejde, patientsikkerhed og dokumentation er ikke nye opgaver for plejepersonalet, men er opgaver, hvor kravene øges. De øgede krav har betydning for social- og sundhedspersonalet i deres arbejde og ikke mindst i deres prioritering og fokus i arbejdet. Sygeplejersker skal hjælpe plejepersonalet med den innovative proces og sikre fokus på den grundlæggende sygepleje. Deres specifikke opgaver vil være at deltage i det daglige arbejde hos beboeren i plejehjemmet med det sigte at oplære, vejlede og supervisere kolleger. De skal være i besiddelse af særlige pædagogiske kompetencer for at hjælpe med at sætte fokus på den grundlæggende sygepleje i plejehjemmet herunder kvalitetsarbejde, patientsikkerhed og dokumentation. En ekstra assistent ansat i det enkelte plejehjem og ved at deltage i samarbejdet med beboeren vil skulle sætte fokus på implementering af specifikke områder som f.eks. medicinhåndtering, ernæring, sår mv. Der vil være sammenfald med sygeplejerskens opgaver i relation til det at vejlede og oplære kolleger. (55) Målgruppe Plejepersonalet i Aabenraa Kommunes plejehjem Organisering Organiseringen er tænkt som en fordeling på i alt 4 nye sygeplejersker og 8 nye sosuassistenter i kommunen fordelt på følgende måde: 2 sygeplejersker i plejecenter nord konsulenter på tværs i nord 2 sygeplejersker i plejecenter syd konsulenter på tværs i syd 1 assistent ekstra i hvert plejehjem konsulent i plejehjemmet Der tilføres således sygeplejeressourcer i form af ekstra sygeplejersker og SSA svarende til ¾ stilling pr. 30 beboer. Formålet med den beskrevne organisering er, at sygeplejerskerne kan danne sig et indgående kendskab på tværs og kan dermed et samlet overblik og indblik i relation til de forskellige plejehjem og anvende denne erfaring målrette og på tværs. (67) Er der tale om (sæt kryds) (evt. flere krydser) X X Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Bedre praktisk hjælp Bedre forhold til de svageste ældre

2 Evt. konsekvenser for andre udvalg eller andre politikområder Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.) 4 sygeplejersker a assistenter a Ændring i antal medarbejdere Særlige obs. i forhold, udmøntning, tidsforskydning, andet

3 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 2 Politikområde Ældre Kort titel for løft af indsats Tilrettelæggelse og udførelse af aktiviteter til understøttelse af det gode hverdagsliv på plejehjem Formål Hensigten er, at der - via faste aktivitetsmedarbejdere i plejehjemmet - er iværksat aktiviteter i plejehjemmet af forskellig art og karakter, som beboerne finder anledning til at deltage i, finde genkendelighed i og som gennem beboernes deltagelse har en positiv effekt på plejehjemsbeboernes følelse af at deltage i noget givende og værdifuldt samt at beboeren oplever sig inkluderet i lokalsamfundet. (70) Populært sagt forebygge ensomhed og kedsomhed. Beskrivelse Der skal ansættes aktivitetsmedarbejdere, som er i stand til at fokusere på og analysere sig frem til et design og en struktur for stedets aktivitetstilbud, der imødekommer beboernes individuelle behov for aktivitet og samvær med andre og som er mulige at realisere i og udenfor plejehjemmet også på tværs af plejehjemmene. Aktivitets medarbejderne forventes meget tværfagligt sammensat, således at der skabes aktiviteter for alle borgere. Et fælles udgangspunkt for at ansætte medarbejdere, der arbejder med aktivitetstilbud til beboerne er, at de skal finde frem til såvel det, der er fælles for beboerne og det der imødekommer det individuelle i relation til hver beboers ønsker og behov. Samtidig skal de kunne tænke på tværs i relation til kommunens plejehjem. Aktiviteter hvor beboeren kan indgå i fællesskaber, trives i disse og lære nye mennesker at kende vælge ud fra en plan, vælge forskelligartede tilbud, have indblik i, hvad der finder sted hvor og hvornår og dermed planlægge sin tid trives i og oplever sig som en del af lokalsamfundet (67) at der tænkes træning i borgerens daglige færdighed Målgruppe Organisering Der ansættes aktivitetsmedarbejdere i samtlige plejecentre med fokus på at skabe det aktive medborgerskab. Stillingen er på 20 timer pr aktivitetsmedarbejder. (40) Den faglige understøttelse/supervision leveres af træning og forebyggelse. Er der tale om (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Bedre praktisk hjælp Bedre forhold til de svageste ældre x Evt. konsekvenser for andre udvalg eller andre politikområder Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.)

4 X antal aktivitetsmedarbejdere som tværfagligt sammensættes Ændring i antal medarbejdere Særlige obs. i forhold, udmøntning, tidsforskydning, andet

5 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på én side. Udvalg: Social og Sundhed Nr.: 3 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Etablering af specialtilbud for demente på Riseparken Formål At skabe rammer for at særligt udadreagerende demente får en tryg hverdag med den nødvendige faglige bistand. Beskrivelse: Der etableres på Rise Parken 1 boenhed med 6 personer. Der forventes at boenheden skal bebos af 3 svært demente borgere, 2udafreagerende borgere og 1 aflastningsboliger. Der er udarbejdet særskilt projektbeskrivelse i forhold til etablering af special enhed. Der skal i specialenheden ligeledes arbejdes med effektmåling i forhold til den særlige pædagogiske indsats. Målgruppe Demente med geronto eller psykiatrisk diagnose eller med demens lignende symptomer, med et vurderet behov for varigt botilbud. Demente der ikke kan tilbydes ophold i almindelig plejebolig på grund af social uhensigtsmæssig adfærd +60 årige. Hos yngre beboere vil det bero på en individuel vurdering af, at andre botilbud ikke er relevante. Organisering Boenheden etableres i med 6 pladser i Placering er i Rise for at samle de faglige kompetencer tæt på daghjem, aflastning og demens koordinatorer. Er der tale om: (sæt kryds) (evt. flere krydser) Styrke rehabiliterings og genoptræningsindsatsen Bedre Praktisk hjælp og personlig Pleje X Bedre forhold til de svageste ældre Andet Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder? Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. Samlet budget for indsatsen ( kr.) Ændring i antal medarbejdere 3 3 Særlig obs i forhold udmøntning tidsforskydning eller andet. 1

6 Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2015 Koncentreret beskrivelse på én side. Udvalg: Social-&Sundhed Nr.: 4 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Ledsagelse til læge, speciallæge og sygehus Formål At den ældre borger har mulighed for at blive ledsaget til undersøgelse og behandling uden for hjemmet. Beskrivelse: Tilbyde den ældre borger med handicap mulighed for ledsagelse til undersøgelse og behandling Borgeren får mulighed for person ledsagelse i det nødvendige omfang i forhold til undersøgelsen. Ledsagelsen organiseres i samarbejde med den valgte leverandør af hjemmehjælp. Ledsagelsen omfatter udelukkende personstøtte i form af ledsagelse. Ledsagelsen vil ikke omfatte støtte til personlige opgaver så som personlig pleje, toiletbesøg mm. Visitation til opgaven sker på grundlag af en individuel faglig vurdering. Målgruppe Den ældre meget svage borger som bor i eget hjem og som modtager hjemmehjælp funktions niveau 3 eller 4.. Der forventes at 30 borgere vil benytte ydelsen. Ydelsen bestilles som praktisk bistand hos borgerens leverandør af hjælp. Organisering Visitation og Rehabilitering. Er der tale om: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Styrke rehabiliterings og genoptræningsindsatsenindsatsen Bedre Praktisk hjælp og personlig Pleje Bedre forhold til de svageste ældre Andet Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder? Økonomiske konsekvenser 2015, herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. Samlet budget for indsatsen ( kr.) 30 borgere vil modtage ledsagelse 50 Visitation til indsatsen 0 Ændring i antal medarbejdere 1

7 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Projektbeskrivelse. Udvalg: Social og Sundhed Nr.: 5 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Øget forløbskoordinering på rehabilitering skabe sammenhæng i de igangværende rehabiliterings indsatser. Formål: Øge den tværfaglige koordinering af den rehabiliterende indsats så flere borgere bliver omfattet af målgruppen for målrettet rehabilitering. Mål: At borgerne gennem den tværfaglige koordinering oplever, at der arbejdes målrettet og på tværs mellem faggrupperne, så der skabes sammenhæng i de bevilgede indsatser med udgangspunkt i det mål, borgeren har været med til at sætte for forløbet. At der blandt medarbejderne kommer større fokus på de tværfaglige muligheder. Større bevidsthed om andre faggruppers kompetencer. At visitatorer og sagsbehandlere bliver tydeligere på deres rolle som forløbskoordinator Antal forløb: Det forventes, at der gennemføres ca. 100 borgerforløb i Samt 40 besøg i støtte grupperne Hvilken forandring skal projektet give: At forløbs koordinering bliver en naturlig metode i myndighedsarbejdet. At borgerne i højere grad oplever, at der tages udgangspunkt i deres hele livssituation og at de som borgere medinddrages i forhold til målsætning og deltagelse. At opgaverne løses tværfagligt. At der er sammenhæng i de indsatser, borgeren modtager. Medarbejdere i driften vil opleve at visitationen tilbyder tilstedeværelse i de fleste gruppemøder for at sætte tværfaglighed på dagsorden Målgruppe Borgere som akut eller over tid har oplevet en funktionsnedsættelse, og som kan få et funktionsmæssigt løft og blive mere selvhjulpne. Medarbejdere i driften i forhold til deres tværfaglige rolle Visitatorer og sagsbehandlere i forhold til deres koordinerende rolle. Udenfor målgruppe: Borgere der fysisk eller kognitivt ikke magter at deltage og ikke kan motiveres hertil. Beskrivelse: BAGGRUND I Social & Sundhed arbejdes der ud fra en fælles forståelse og antagelse af, at alle borgere gerne vil 1

8 udfolde deres potentiale og leve et sundt, godt og produktivt liv med høj livskvalitet. Vi tror, at det betyder, at man som borger ønsker at være noget for eller sammen med andre, og ønsker at tage ansvar for eget liv og være uafhængig af andre, indtil andet er absolut nødvendigt. Og når behovet for hjælp bliver nødvendigt, at denne hjælp ydes på en værdig måde. Vi ser det som vores opgave at udvikle, styrke og bevare borgerens egne ressourcer og dermed støtte borgeren i at klare sig længst muligt i uden hjælp. Vi forventer at øget tværfaglig fokus kan skabe endnu bedre forløb og resultater i forhold til den rehabiliterende tilgang. HYPOTESER At borgerne gennem en tværfaglig koordineret indsats opnår en højere grad af selvhjulpet hed. At medarbejderne gerne vil tværfaglighed, når de føler sig trykke ved ikke at miste sit job. Hvad er det nye Den tværfaglige koordinerede indsats er gældende for såvel borgere i eget hjem som for borgere på institutioner samt ældre borgere indenfor handicap & psykiatriområdet. Øget fokus på inddragelse af borgeren i den tværfaglige koordinering, hvor borgeren mødes med det tværfaglige team og er med til at lægge en plan for forløbet og løbende deltager i evalueringen heraf. Eller i de tilfælde, hvor borgeren er tilknyttet Handicap & Psykiatriområdet, indledes forløbet oftest med en motiverende tilgang i forhold til borgerens inddragelse. Øget fokus på information og støtte til at gøre brug af frivillige organisationer og åbne tilbud i kommunen. Mere tværfaglig koordinering ude i driften, leveret af myndigheden. ORGANISERING: Organisatorisk tilknyttes forløbskoordinatorer Visitation & Rehabilitering, Team Midlertidig og refererer til teamleder og afdelingschef i afdelingen. SAMARBEJDSPARTNERE OG INTERESSENTER Borgere, Pårørende, Hjemmepleje, Sygepleje, Træning & Forebyggelse, Hjælpemiddelhuset, Mad & Måltider, Misbrugscenter, SRC, plejecentre, bo institutioner på Handicap & Psykiatriområdet samt borgere, der modtager socialpædagogisk støtte, læger og sygehuse, Hvilken rolle spiller de: Samarbejder på tværs i forhold til det beskrevne mål, og har fokus på fleksible løsninger med høj grad af borgerinddragelse, da resultatet af forløbene er afhængige af borgerens og pårørendes motivation og at det giver mening for borgeren. Interessenter: Politikerne og samfundet som helhed. 2

9 Analyse: Registrering af antal borgerforløb i Care. Spørgeskema til borgerne ved forløbets afslutning omkring oplevelse af egen rolle og medinddragelse, og sammenhæng i forløbet på tværs af faggrupper. FORANKRING Borgerne vil i højere grad opleve at de indsatser de modtager, koordineres og leveres af et kvalificeret team af medarbejdere, der arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang, arbejder på tværs mellem faggrupper og inddrager borgerne i forhold til de mål, borgeren har været med til at sætte. PERSONALERESSOURCER Der tilføres en fuldtidsmedarbejder til Team Midlertidig for derved at muliggøre et øget fokus og ressourceforbrug på koordinerede rehabiliteringsforløb. Der ansættes en medarbejder, hvis fokus dels bliver de tværfaglige forløb, men også at være fagkoordinator på den rehabiliterende indsats og samt være projektleder på projektet. ØKONOMI Der er afsat 1 million til ansættelse. Evaluering Spørgeskema udleveres til borgerne i forbindelse med afslutning af forløb. Tids- og handleplan: Uge Information og dialog med henholdsvis Pleje & Omsorg (hjemmehjælp, sygepleje og plejecentre) samt privat leverandørerne Sønderjysk Pleje og Svane Service, om projektet samt aftale om arbejdsgange i forhold hertil. Der afholdes særskilte møder med de enkelte udførerenheder under Pleje&Omsorg samt private leverandører. a. Oplæg fra V&R omkring projektet med øget focus på Tværfaglige koordinerede forløb. Information om tiltag i V&R ift hjemmeplejen: Visitatorerne tilknyttes faste distrikter og deltager i gruppemøder med personalet med henblik på dialog i forhold til at spotte borgere til forløb, opfølgning på igangværende forløb samt aftale om overgangen fra rehabforløb til at fastholde borgerens opnåede funktionsniveau. b. Oplæg fra distriktsleder for de kommunale Rehabteams i forhold til organisering og hvordan der arbejdes med den rehabiliterende tilgang i teamene. c. Dialog Hvordan øges focus og antallet af borgere, der tilbydes et tværfagligt koordineret Rehabiliteringsforløb? 3

10 Rollefordeling, ressourcer og gensidige forventninger ift forløb. (der tages udgangspunkt i den foreliggende arbejdsgangsbeskrivelse og rollefordeling ifm tværfalige koordinerede forløb) Hvordan sikres overgangen fra Rehabforløb så borgerens opnåede funktionsevne bevares hvordan bringes kvalitetsmedarbejderne fra hjemmeplejen, finansieret via ældrepuljemidler på ældreområdet. i spil i forhold hertil. Plan for visitatorernes deltagelse i gruppemøder. Informations- og dialogmøde med SR C a. Oplæg fra V&R vedrørende projektet. b. Dialog og aftale om arbejdsgange vedr. de 2 Rehabpladser, der er etableret på SRC via ældrepuljemidler. c. Tiltag fra V&R Borger spottes til Rehabforløb på SRC Der afholdes møde i borgerens hjem med personale fra SRC og visitator som tovholder. Dialog og aftale om mål og plan for opholdet med borger. Aftale om opholdets varighed, opfølgning under opholdet og fremsendelse af status i forhold til mål forud for opfølgning. Borgere, der bevilges ophold på SRC vil indenfor de første 5 hverdage, modtage besøg af visitator med henblik på vurdering af Rehab potentiale. Vurderes borger indenfor målgruppe, aftales mål med borger og der udarbejdes plan for opholdet med SRC som tovholder. Der indgås aftale om opholdets varighed, opfølgning under forløbet samt fremsendelse af status i forhold til mål forud for opfølgningsmøde. Ved afslutning af forløb på SRC, indgås aftale om udslusning med inddragelse af relevante samarbejdspartner med henblik på at sikre overførselsværdien af den rehabiliterende indsats til eget hjem samt fastholdelse af det opnåede funktionsniveau. dette følges der allerede op på i SRC projektet Visitator er tovholder på opfølgning i eget hjem efter opholdet Med deltagelse fra SRC og øvrige relevante Samarbejdspartnere. Dette for at sikre borgerens fortsatte Udnytte af opholdet samt vurdering af eventuelt behov for Yderligere tiltag/tilbud for at fastholde det opnåede funktions Niveau. Gennem den beskrevne udslusnings- og opfølgningsproces skabes samtidig sammenhæng mellem de projekter, der er finansieret via ældrepuljemidler til henholdsvis SRC. den kommunale hjemmepleje samt V&R- Skriftlig information til henholdsvis Træning & Forebyggelse, Hjælpemiddelhuset, Mad & Måltider vedrørende projektet og den fortsat gældende samarbejdsaftale i forbindelse Tværfaglige Koordinerede Forløb herunder også de nævnte samarbejdspartneres mulighed for at spotte borgere til Tværfaglige koordinerede Rehab forløb. På Handicap & Psykiatriområdet informeres på fælles ledermøde om projektet. a. Målgruppe +60 årige. b. Prioriteres fra sagsbehandlerne ift opfølgning på bevilget støtte under 4

11 projektperioden. c. Ved anmodning om status fra udfører dialog med den enkelte støtteperson omkring mulighederne for tilbud om et tværfagligt koordineret rehabforløb. d. I forbindelse med opfølning på bevilget støtte vurdering af borgerens rehabpotentialle. e. Mål for Rehabforløb samt inddragelse af relevante samabejdspartnere. f. Arbejde ud fra gældende samarbejdsaftale for Tværfaglige koordinerede Rehab forløb. Uge a.udarbejde evalueringsskema/spørgeskema til borgere ved afslutning af forløb. uge 4 og 5 a. handleplan og aftale om samarbejde ift projeket med hjemmeplejen. b. handleplan og aftale om opfølgning på + 60 årige på H&P området. c. I samarbejde med SRC udarbejde/ændre arbejdsgangsbeskrivelser for de etablerede Rehabpladser via ældrepuljemidler, arbejdsgange ved Rehabforløb efter ophold på vurderingsplads samt beskrivelse af arbejdsgange ved udslusning/overgang fra Rehabophold på SRC medinddragelse af hjemmeplejen. d. Ansættelse af medarbejdere (fagkoordinator for Rehabilitering samt sagsbehandler/visitator) Uge 6 a. Projektet implementeret. b. Uge 16 evaluering status på forløb c. Uge 34 midtvejsevaluering d. Uge 49 slutevaluering Økonomiske konsekvenser i 2015, herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. Samlet budget for indsatsen ( kr.) Projektleder /fagkoordinator for Rehab Sagsbehandler/visitator Kompetenceudvikling projektledelse, coaching Kørsel Ændring i antal medarbejdere 2 stillinger 5

12 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på én side. Udvalg: Social og Sundhed Nr.: 6 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Etablering af to ekstra døgnrehabiliteringspladser Formål At etablere to ekstra døgnrehabiliteringspladser på SRC, pladserne etableres som kompensation for at en del af de nuværende pladser bebos af borgere på plejehjem. Beskrivelse: Der er ved årsskiftet i alt 20 midlertidige pladser i Aabenraa Kommune. Alle midlertidige pladser er placeret på SRC. På det sidste sundhedsudvalgsmøde i 2013 blev status for andet halvår drøftet. Halvdelen af kapaciteten på de midlertidige pladser optages af borgere, der venter på plejehjem mens kun 27% af kapaciteten bruges på døgnrehabilitering. Centret har en belægningsprocent meget nær 100%, så det har ikke været muligt at indskrive alle relevante rehabiliteringsborgere i Efter renoveringen har der været to ekstra værelser ud over SRCs normering. Visitationen har mulighed for at tilkøbe disse midlertidige pladser efter behov og har gjort det permanent i 2013 og ind i Der er brug for yderligere pladser i 2014 og frem. Finansiering til dette blev i 2013 taget af besparelser på hjemmehjælp. Plejeboligstrategien forudsagde som udgangspunkt et behov for 24 midlertidige pladser på SRC. Ved starten af 2014 var kun 20 af disse pladser konverteret fra plejehjemspladser til midlertidige pladser. Hertil kommer de 2 ekstra tilkøbte pladser. I alt 22 midlertidige pladser. Det er uvist hvornår de sidste 4 pladser kan konverteres til midlertidige pladser. Der er altså umiddelbart bygningsmæssig potentiale til i alt 26 midlertidige pladser, det reelle behov skal evalueres, når samtlige pladser er i brug. Der forventes dog behov for især døgnrehabiliterings pladser. Disse pladser kan etableres i boligforeningens værelser på centret (nuværende plejehjemspladser). Der er i alt 14 plejehjemspladser på SRC. Om det er boligforeningsboliger eller de kommunalt ejede plejehjemsstuer, der bliver ledige først er uvist. For at imødekomme behovet for at udvide rehabiliteringspladser skelnes derfor ikke imellem boligtyperne. Den plejehjemsplads der bliver ledig på SRC konverteres til en midlertidig plads indtil der er etableret 24 midlertidige pladser. Tidsperspektivet for hvornår det er muligt at konvertere disse pladser til midlertidige pladser er naturligvis også uvist. Udgangspunktet er den gældende takst for en plads, der er kr./år. Huslejen i boligforeningen er anslået til 5000 kr./mdr. I økonomioverslaget er det forudsat at konverteringen sker umiddelbart (1. januar 2014) for de to ekstra pladser. Det antages at de to første pladser der kan konverteres er boligforeningsboliger (1. marts og 1. maj og de tre næste er kommunale pladser (juli, sept. og okt.). Der skal løbende følges op på behov og mulighed for at konvertere plejebolig pladser til midlertidige pladser. Målgruppe Borgere, der enten kommer ind på SRC efter en indlæggelse på sygehuset eller på baggrund af et væsentlig funktionstab, som har fundet sted på kort tid, mens borgeren har været i eget hjem. Organisering Midlerne placeres i Visitationen og tildeles SRC efterhånden som pladserne konverteres. Er der tale om: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Styrke rehabiliterings og genoptræningsindsats Bedre Praktisk hjælp og personlig Pleje Bedre forhold til de svageste ældre Andet Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder? Konverteringen af plejehjemspladser til midlertidige pladser på SRC vil have betydning for antallet af plejehjemspladser i hele kommunen. Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. 1

13 Samlet budget for indsatsen ( kr.) Ekstra plejelønninger Husleje til boligforening I alt Ændring i antal medarbejdere 2 2 Særlig obs i forhold udmøntning tidsforskydning eller andet. Bortset fra de to ekstrapladser, betyder konverteringen ikke umiddelbart noget for SRCs budget. Ekstraudgiften bygger på at der oprettes plejehjemspladser andetsteds i samme takt som konverteringen til midlertidige pladser. Sker det, vil det have positive personalemæssige konsekvenser de steder. 2

14 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på én side. Udvalg: Social og Sundhed Nr.: 7 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Overgang fra målrettet rehabilitering til rehabiliterende tilgang Formål Sikre at opnåede forbedringer i plejetyngde og andre rehabiliteringsmålsætninger fra ophold på SRC overføres til, fastholdes eller udbygges i eget hjem via en bedre overdragelse fra SRC til hjemmeplejen. Beskrivelse: SRC vil sætte mere fokus på overlevering fra døgnrehabilitering til rehabilitering i eget hjemmet for de ca. 65 rehabiliteringsborgere, der udskrives fra SRC til eget hjem hvert år. Øget fokus på overlevering vil give personalet fra SRC (plejepersonale og terapeuter), muligheder for bedre at overdrage de gode erfaringer og målsætninger der er nået under opholdet på SRC. Rent praktisk er tanken, at SRC personale deltager i hjemmeplejens teammøder før udskrivelser og også deltager i oplæring, af hjemmeplejens personale ved den enkelte borger. Vi forventer at udskrive ca. 65 rehab borger fra SRC pr. år (taget udgangspunkt i den erfaring, vi har haft i 2013) Der er naturligvis forskellige udgifter forbundet med overlevering, afhængig af kompleksitet og afstand. Overlevering af den enkelte borger, med oplæring af hjemmeplejens relevante kontaktpersoner for borgeren hjemmeplejen anslås gennemsnitligt at koste 6000 kr. per borger. Hjemmeplejen har oplevet at borgere der flyttes tilbage til deres stamdistrikt hurtigt mister de erhvervede evner til at klare sig selv. Det foreslås at der ved overgang fra rehabteam i Nord og Syd til stamdistrikt i overgangsperioden tilbydes supervision og tæt opfølgning fra rehabteamet til stamdistrikt. Målgruppe Borgere, der enten kommer ind på SRC efter en indlæggelse på sygehuset eller på baggrund af et væsentlig funktionstab, som har fundet sted på kort tid, mens borgeren har været i eget hjem. Organisering Midlerne placeres i Visitationen og tildeles SRC efterhånden som borgerne overleveres til eget hjem/hjemmeplejen. Er der tale om: (sæt kryds) (evt. flere krydser) x Styrke rehabiliterings og genoptræningsindsatsen Bedre Praktisk hjælp og personlig Pleje Bedre forhold til de svageste ældre Andet Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder? Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. Samlet budget for indsatsen ( kr.) Ekstra plejelønninger SRC 390 Ekstra plejelønning Hjemmeplejen 600 I alt 990 Ændring i antal medarbejdere 3 Særlig obs i forhold udmøntning tidsforskydning eller andet. 1

15 Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på én side. Udvalg: Social og Sundhed Nr.: 8 Politikområde: Ældre Kort titel for løft af indsats: Borgerdrevne sundhedsfremmende tiltag Formål Målet er at understøtte og udvikle mestring og fællesskabelse blandt ældre borgere i Aabenraa Kommune på baggrund af sundhedsfremmende tiltag og sociale fællesskaber. Beskrivelse: I 2013 ændrede Aabenraa Kommune den vedligeholdende træning efter sundhedslovens 86, stk. 2. Ændringen medfører, at træningsforløbene nu er tidsbegrænsede, og at der er særligt fokus på udslusning af borgerne til andre tilbud. I Aabenraa Kommune findes fire frivillighuse (Grønnevej 41 i Tinglev, Kirsebærhaven Aktivitetscenter i Aabenraa, Valdemarshus Sundhedscenter i Bov samt aktivitetshus i Stubbæk). Disse huse bruges allerede i varierende omfang som base for frivillige aktiviteter. Midlerne til dette indsatsområde falder i to spor: 1) For at skabe fokus på og udvikle de frivilliges kompetencer og muligheder for at skabe flere og mere målrettede aktiviteter, søges der i alt til en række initiativer, beskrevet nedenfor. 1. Erfaringsudveksling med andre kommuner Der søges kr. til brug for studieture for bestyrelsesmedlemmer og tovholdere for aktiviteter for ældre i Aabenraa Kommune. Formålet er at hente inspiration fra andre kommuners aktivitetscentre, med særligt fokus på at styrke indsatsen rettet mod de svageste ældre, samt den rehabiliterende tankegang, således at de frivillige bliver klædt bedre på og får flere idéer til fremtidige aktiviteter for de svage ældre. Endvidere ønskes det at indhente erfaringer indenfor samspillet mellem de kommunale tilbud og den frivillige indsats, eksempelvis udslusning fra vedligeholdende -og genoptræning. 2. Cykling uden alder Der søges til opstart, deltagelse og medlemskab af Cykling uden alder, samt indkøb af to rickshaw cykler med elmotorer. Deltagelsen skal i første omgang køre som et etårigt pilotprojekt. Cyklerne skal bruges til at ældre kan cykles rundt i kommunen og derved få en større radius for oplevelser. Cykling uden alders erfaringer viser, at der er stor succes i andre kommuner med dette projekt. Udover medlemsskabet af Cykling uden alder, der kan bidrage til erfaringer med at rekruttere frivillige og etablere bookingsystem, vil der blive taget kontakt til kommunens cykelklubber omkring partnerskab. På den måde vil ældre både kunne blive cyklet rundt af yngre og andre ældre, og på den måde udvide deres sociale netværk. Cykling uden alder har gode erfaringer med at matche ældre og frivillige, således at f.eks. en ældre landmand kan cykles rundt af en yngre. Cyklerne vil som udgangspunkt have base i Aabenraa og Bov, da det skønnes at den største del af målgruppen befinder sig her, men cyklerne vil også kunne flyttes rundt til kommunens øvrige aktivitetscentre og plejecentre på rotationsbasis. Udgifterne på samlet set kr. dækker over to cykler (á kr.), medlemskab af Cykling uden alder i et år ( kr.), miniopstartspakken fra Cykling uden alder ( kr.), samt et års driftsudgifter ( kr.). Ved deltagelse udover et år, skal der træffes beslutning om finansiering af medlemskab af 1

16 Cykling uden alder og årlige driftsudgifter. Samlet set ca årligt. 3. Aktiviteter målrettet de svage ældre Der søges til understøttelse af aktiviteter særligt målrettet de svage ældre. Aktiviteterne skal arrangeres af de ressourcestærke frivillige ældre, i samarbejde med aktivitetscentrene, og i sin form have en rehabiliterende tilgang, der styrker den svages ældres færdigheder i dagligdagen og modvirker ensomhed. Som eksempel kan nævnes rollatortræf, hvor kommunens rollatorbrugere kan få styrket deres færden, repareret sit køretøj og opleve socialt samvær. 4. Seniorkurser Der søges til kurser for de frivillige seniorer, hvor de har mulighed for at få styrket deres kompetence indenfor f.eks. ældreidræt, demens og forebyggelse af ensomhed. På den måde, vil de frivillige kunne rumme større gruppe ældre, samt blive bedre til at tilrettelægge tilbud til målgruppen. Endvidere vil muligheden for et kompetenceløft kunne tiltrække flere frivillige og tovholdere, som vil styrke centrenes aktiviteter. 5. Frivillighedsmesse / socialt arrangement Der søges kr. til en frivillighedsmesse, der har til formål at udbrede kendskab til aktivitetscentrene og mulighederne for at blive og være frivillig, samt arrangere hold, udflugter og lignende for andre ældre borgere. En øget fokus og opmærksomhed vil fremme dels udvikling af eksisterende tilbud, samt fremme nye initiativer blandt de frivillige borgere. Samtidig skal messen imødekomme den nuværende udfordring omkring manglen på nye engagerede frivillige seniorer, særligt blandt de nye seniorer. En øget tilgang af frivillige vil medvirke vil medføre et øget antal aktiviteter med base i det frivillige arbejde, der vil medvirke til at styrke indsatsen overfor de ressourcesvage ældre. 6. Støtte til opstart af nye aktiviteter Der søges til støtte til opstart af nye hold og aktiviteter. Midlerne kan bruges til f.eks. materialer og medvirke til at der bliver startet flere hold, og at flere frivillige ser muligheder. 7. Udvikling af de fysiske rammer i Syd Der ansøges om kr. til udviklingen af de fysiske rammer i de kommunale aktivitetscentre i Syd. Dette kunne være ombygning eller renovering af eksisterende køkkenfaciliteter, der vil forbedre mulighederne for et samarbejde med cafémiljøet i Kirsebærhaven, og en udbygning af cafémiljøet i Valdemarshus. 2) Der søges til aflønning af henholdsvis en cafémedarbejder og en aktivitetsmedarbejder, der er beskrevet nedenfor. Målgruppe 1. Cafémedarbejder I 2014 blev der afsat midler til en cafémedarbejder på caféen i Kirsebærhavens Aktivitetscenter, der skulle drive caféen i opstartsperioden. Målet for indsatsen i 2015 er at styrke, udvikle og udbygge cafémiljøerne på alle kommunens aktivitetscentre. Ansættelsen vil medføre en udgift på kr. 2. Aktivitetsmedarbejder i Syd Ved fordelingen af midler for 2014 blev det besluttet at ansætte en aktivitetsmedarbejder til at understøtte aktiviteter, rekruttering og samarbejde med frivillige i aktivitetscentrene i den sydlige del af kommunen (Tinglev, Bov og Stubbæk). Indsatsen blev besluttet til at være toårig, og vil således forsætte i 2015 og medføre en udgift på kr. Ældre borgere der har gennemført vedligeholdende træning og øvrige ældre borgere, som dels har tilknytning til et af de fire frivillighuse, dels søges rekrutteret gennem opsøgende arbejde af 2

17 aktivitetsmedarbejdere og gennem de forebyggende hjemmebesøg. Organisering Indsatserne omkring frivillighusene er primært organiseret i den kommunale institution Træning & Forebyggelse, der både står for den vedligeholdende træning og udslusningen til andre tilbud, herunder driften af frivillighusene. Er der tale om: (sæt kryds) (evt. flere krydser) X Styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen Bedre Praktisk hjælp og personlig Pleje Bedre forhold til de svageste ældre X Andet X Understøtte sociale fællesskaber blandt ældre Evt. konsekvenser for andre udvalg eller på andre politikområder? - Økonomiske konsekvenser , herunder evt. ændringer i antal medarbejdere på årsbasis. Samlet budget for indsatsen (1.000 kr.) 2015 Erfaringsudveksling med andre kommuner 40 Cykling uden alder 135 Aktiviteter målrettet de svage ældre 80 Seniorkurser 70 Frivillighedsmesse / socialt arrangement 50 Støtte til opstart af nye aktiviteter 50 Udvikling af de fysiske rammer i Syd 180 Cafémedarbejder 250 Aktivitetsmedarbejder i Syd 250 I alt Ændring i antal medarbejdere To ½ stillinger Særlig obs i forhold udmøntning tidsforskydning eller andet. 3

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 2014 2015 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: 1 Politikområde Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på plejehjem

Læs mere

Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på en side

Beskrivelse af forslag til ældrepulje Koncentreret beskrivelse på en side Beskrivelse af forslag til ældrepulje 204 205 Koncentreret beskrivelse på en side Udvalg Social og Sundhed Nr.: Politikområde Kort titel for løft af indsats Opklassificering af sygeplejen på plejehjem

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Tænker nyt i forhold til de midlertidige boliger Intensiv træningsforløb og rehabiliteringsindsats At øge kvaliteten af

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a Styrk Hverdagen Implementering af 83a 2015 Kort om Gribskov Kommunes udbud og nuværende setup Fakta om Gribskov Gribskov Kommune har en IKU på 41 % - (indikator for konkurrenceudsættelse) det er landets

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Aftalestyring Dok# 145289-14 Aftale mellem Varde Byråd og Centerområde Midt 2015 Varde Kommunes overordnede vision - Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Konference om tværsektorielt samarbejde Nyborg Strand 13. december 2011 Souschef Inger-Marie Hansen Befolkning: 51.690 FAABORG-MIDTFYN Faaborg-Midtfyn Kommune Direktionen 9 fagsekretariater,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering. Indholdsfortegnelse

Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering. Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse hverdagsrehabilitering Indholdsfortegnelse Projektbaggrund... 3 Projektformål... 3 Målgruppen... 4 Succeskriterier... 5 Organisering i projektperioden... 5 Flowdiagram over et hverdagsrehabiliterings

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere