FLYVELEDERE og SIMULATORER implementeringen af en deltagerorienteret læringspraksis hos Naviair Flyvesikringstjenesten i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLYVELEDERE og SIMULATORER implementeringen af en deltagerorienteret læringspraksis hos Naviair Flyvesikringstjenesten i Danmark"

Transkript

1 FLYVELEDERE og SIMULATORER implementeringen af en deltagerorienteret læringspraksis hos Naviair Flyvesikringstjenesten i Danmark Med landingsbanerne i Københavns Lufthavn som kulisse, foregår en massiv kompetenceudvikling blandt flyveledere, der er tilknyttet Naviair, det danske center for flyveledelse. Denne artikel handler om flyvelederuddannelse, men især om indførelsen af et særligt koncept for uddannelsen af flyvelederne, herunder den særlige form for pædagogiske tænkning og praksis, der knytter sig hertil, kaldet DUK Deltagerorienteret Undervisnings Koncept. Artiklen er skrevet på grundlag et års arbejde i perioden med at implementere DUK-konceptet hos Naviair i forbindelse med uddannelse af flyvelederaspiranter. Please, fasten your seatbelts Når man som passager i en flyvemaskine tager af sted på ferie, tænker de færreste sikkert på, at der udover piloten også er andre, som overvåger flyverens sikre vej fra A til B. På jorden i kontroltårnet eller i kontrolcentralen sidder flyvelederne og kontrollerer alle kommercielle flyvninger med det formål at tilsikre sikkerhed og effektivitet. Det foregår ved hjælp af en radar, der gør et muligt for flyvelederne at se, hvor og i hvilken højde de forskellige fly er. Piloten véd, når han navigerer i lufthavet, hvor han er rent geografisk og højdemæssigt, men ikke hvor han er i forhold til andre fly. Dette overblik har kun flyvelederne, og som sådan har de ansvaret for, ved hjælp af kurs, højde og fartkontrol, at sikre at flyene ikke kommer for tæt på hinanden. Flyvesikringstjenesten Naviair uddanner sine egne flyveledere. Den er beliggende i Kastrup med bl.a. kontrolcentralen, hvorfra flytrafikken over dansk luftrum kontrolleres. Uddannelsen til flyveleder består af en vekslen mellem teori og simulatortræning med hovedvægten på simulatortræningen. Her øver man sig i et luftrum, der til forveksling ligner virkeligheden, med radarblips, piloter, vind og vejr samt flyvere, der manøvrerer efter flyveledernes udstukne retningslinjer. Træning af flyveledere ved hjælp af simulatorer har været praksis igennem mange år. Det er forbundet med mange omkostninger at uddanne en flyveleder. Det koster hen ved ,- euro. Under hele uddannelsen bliver aspiranterne fulgt af en uddannet flyveleder og da uddannelsen varer 2 ½ år er det således en bekostelig affære, hvis en elev ikke lever op til målsætningerne, og uddannelsen derfor må afbrydes. Selvsagt er der en stærk motivationsfaktor for at gøre uddannelsen af flyveledere så optimal som muligt. I den proces er det afgørende med velkvalificerede instruktører. 1

2 Optimering af undervisningen og læringen! Uddannelsen af instruktører er derfor vigtig. Således gennemgår hver flyveleder/flyvelederassistent et pædagogisk grundkursus efter to års virke, hvorefter hver instruktør skal have et brush-up kursus hvert tredje år. Gennemførelsen af såvel grundkursus som brush-up kursus er en forudsætning for at kunne fungere som instruktør. For at optimere uddannelsen af flyveledere anvendes simulatorer hyppigt i uddannelsen - tilpasset de forskellige udviklingstrin, som aspiranterne gennemgår. Uddannelse ses som en væsentlig faktor i Naviairs allervigtigste prioritet, nemlig sikkerhed i trafikafviklingen. Der stilles store krav ved optagelsen af kommende flyveledere, og hele det ovenfor beskrevne kompetenceudviklingssystem skal være med til at vedligeholde en høj kvalitet af flysikkerhed. Deltagerorienteret Undervisnings Koncept. SIMU-learning.com har igennem 14 år arbejdet sammen med Force Technology om et særligt koncept for den pædagogiske anvendelse af simulatorer. I dette samarbejde har SIMU-learning.com løst opgaver for bl.a. Venice Pilots, SAMTRA, South Africa (South Africa Maritime Training Academy), Caribbean Maritime Institute, Jamaica og Vikingline. På baggrund af dette gennemprøvede koncept indledte SIMU-learning.com et samarbejde med Naviair i Målene for samarbejdet i Naviair var en optimering af undervisningen og læringen og dermed et ønske om at sikre en højere gennemførelsesprocent i forbindelse med uddannelsen af nye flyveledere. I det efterfølgende vil vi udfolde tankerne bag konceptet Deltagerorienteret Undervisnings Koncept. Udviklingen af kompetencer kræver praktiseren! Teorierne om hvordan man lærer, er mange. De seneste årtiers forskning og det erfaringsmateriale der er oparbejdet fra det voksenpædagogiske felt, peger imidlertid på nogle mere og mere underbyggede antagelser: læring af kompetencer må involvere praktiseren og læring er en relationel, social aktivitet. Man lærer f.eks. sjældent nye sociale kompetencer i et lukket lønkammer eller håndteringen af landbrugsmaskiner i et kursuslokale. Læringen er noget den lærende gør, men det sker oftest i en eller anden udveksling og samspil med nogle omgivelser (mennesker, situationer, sammenhænge). Derfor er læring også en langt mere kompleks aktivitet, end tidligere tiders Påfyldningspædagogik har antaget. En kompleks aktivitet der imidlertid har tre helt grundlæggende, centrale aspekter: Vigtigheden af 1) fokuseringen på et ønsket mål (deltagerens mål), 2) en basal tillid (deltagerens tro på egne evner og tro på evt. hjælperes positive intentioner), samt 2

3 3) en fokuseret opmærksomhed på det der er, det der sker (og ikke på det der burde være/burde ske). DUK-konceptet bygger på denne forståelse, når læring skal tænkes ind i en undervisningssammenhæng. Således må instruktørarbejdet undervisningen følge deltagerens læreprocesser - og hele tiden have dem for øje. Det deltagerlogiske ligger netop i denne pointe, at undervisningen skal struktureres så den følger deltagerens logik, frem for instruktørens eller fagets logik. Når undervisningen hele tiden møder deltageren dér hvor han/hun er, og stimulerer og følger dennes læreprocesser tæt, så øges muligheden for at læringen bliver integreret i deltagerens forståelse frem for at være et meningsløst implantat. Den rigtige udfordring, den passende forstyrrelse, hjælpen der hjælper Denne tænkning er ikke af nyere dato. Den danske filosof Søren Kierkegaard skrev om det for over 150 år siden, og adskillige læringsteoretikere har fulgt i hans spor: Når man i sandhed vil hjælpe, så må man først og fremmest møde den anden, dér hvor han/hun er først og fremmest forstå dét den lærende forstår før man kan gøre sin mer-forståen gældende (frit citeret) 1. En del af læringsarbejdet indebærer så, at deltagerens forståelse udfordres og forstyrres, således at han/hun aktivt involverer sig i at skabe en ny og større forståelse/beherskelse. Dette aktive medarbejderskab er endnu en pointe i læringssynet bag DUK-konceptet. Den lærende som aktiv medarbejder Det er den der arbejder, der lærer. Læring kan være en leg, men er ofte slidsomt arbejde, indimellem forbundet med frustration, til tider med forskudt indfrielse af forventninger om fremskridt. Samtidig er læreprocessen forbundet med et vist vovemod, som førnævnte Søren Kierkegaard udtrykte det. At vove at miste fodfæste for en stund. At bevæge sig ud i usikkert land. Derfor betyder selve den psykologiske ramme om læringsarbejdet ufattelig meget for dets udfald. Man kan trække en hest til truget men ikke tvinge den til at drikke, er en gammel talemåde, som meget godt udtrykker et forhold, der også gælder læring. For at skabe meningsfuld læring må den lærende ville læringen, og kunne se nytten af den. Det er én af de indsigter læringsforskning peger på i dag 2. Derfor kan vigtigheden af motivation og fastholdelse af et aktivt medspil i læreprocessen ikke fremhæves nok. Dette må indtænkes i rollefordelingen, metodik og det samlede læringsmiljø. 1 Søren Kierkegaard Om at hjælpe (Synspunkter for min forfattervirksomhed, Paragraph 2,1843). 2 Se pjece om transfer fra Nationalt Center for Kompetenceudvikling,

4 Oplevelser og erfaringer Endnu en grundpille i læringssynet bag konceptet handler om refleksion. Betydningen af denne har været i fokus i et par årtiers pædagogiske strømninger. Der har været talt og skrevet herom i såvel den danske som den internationale litteratur. Ikke desto mindre er det vores opfattelse, at der stadig er plads til forbedring i den pædagogiske praksis på dette felt i mange undervisningsmiljøer. Der ligger meget guld og venter på at blive samlet op fra mange undervisningsaktiviteter, hvor arbejdet med refleksion for ofte bliver negligeret eller bliver af rituel karakter. Oplevelser bliver imidlertid først til erfaringer, når de bliver bearbejdet. Derfor er bl.a. simulatorernes mange og virkelighedsnære oplevelser oplagte at gøre til genstand for et grundigt refleksionsarbejde. Det er ofte hér, at en vigtig del af læringen sker. Dette læringssyn har ligget til grund for udviklingen af det koncept, som vi vil beskrive grundigere nedenfor. Læringssynet og den dertil knyttede praksis er også specifikt tænkt og udviklet ud fra SIMU- Learning.com s mangeårige erfaringer med at arbejde med organisatorisk læring. Her særligt spørgsmålet, hvordan sikrer vi størst mulig effekt af de uddannelses- og træningskoncepter, som anvendes. Det vil sige spørgsmålet om transfer. Høj transfer fra uddannelse til anvendelse - design af DUK konceptet En lang række uddannelses- og udviklingsprojekter lider under, at der er ringe organisatorisk effekt af de uddannelses- og træningsprogrammer, som iværksættes. Dette viser sig som en lav eller manglende transfer. Deltagerne kan godt udtrykke høj tilfredshed i evalueringen af de enkelte uddannelsesprogrammer, men tilfredshed siger ikke noget om effekten af læring. Da Naviair og SIMU-learning.com planlagde og udviklede DUK-konceptet, var vi derfor optaget af, at konceptet som udgangspunkt skulle fremme transfer. D.v.s. omsætning og anvendelse af det lærte i den arbejdsmæssige kontekst. Den seneste forskning om transfer mellem uddannelse og arbejde fremhæver en række faktorer, som er med til at fremme transfer. B. la.: at den lærende kan se meningen i det, der skal læres i forhold til arbejdssituationen at der er en realistisk målsætning i forhold til anvendelsen af det lærte at elementer fra arbejdspladsen indgår i uddannelsen og behandles med henblik på, hvordan det lærte kan bruges i konkrete sammenhænge at der fokuseres på de sociale relationer på arbejdspladsen støtte fra kolleger, ledelse mv. 3 3 Wahlgren

5 Transfer knytter sig i høj grad til værdiskabelse for organisationen. Det er derfor af vital betydning, at indtænke denne problemstilling i designet af projektet. Sagt meget kort: høj transfer er en forudsætning for at den investering, som organisationen foretager i projektet giver afkast. For at sikre denne værdiskabelse for organisationen designede vi konceptet som vist i nedenstående model. Design af DUK-projektet 5

6 Modellen viser de afgørende faser i projektdesignet. Her skal særligt fremhæves betydningen af research, udvælgelse af instruktører og uddannelsen af interne superinstruktører og vedvarende supervision. Fokus i researchfasen var: Hvad lykkes organisationen allerede med og hvor er der plads til forbedring og hvilke konkrete indsatsområder, skal der sættes ind overfor. Resultatet af denne research blev præsenteret for de vigtigste interessenter i projektet og blev til genstand for dialog, udforskning samt yderligere præcisering. Hensigten var også at gøre interessenterne til aktører. Udvælgelse og uddannelse af interne DUK-instruktører Udvælgelsen og uddannelsen af 18 interne DUK-instruktører havde til hensigt at sikre, at Naviair selv rådede over en kompetence i form af instruktører. Disse skulle være i stand til at uddanne, efteruddanne og supervisere de hen ved 300 lokalinstruktører (kaldet OJTÍ ere), der stod for den praktiske indøvelse i trafikken. Der blev lavet et internt stillingsopslag efter instruktøraspiranter med efterfølgende interviews og udvælgelse. Processen foregik i et samarbejde mellem interne chefinstruktører med dagligt kendskab til mulige kandidater, projektledelse og eksterne konsulenter. Foruden relevante erfaringer og kompetencer blev der lagt stor vægt på indstilling i rollen som normdanner i forhold til de kolleger, som instruktørerne arbejdede med til daglig. På den måde førtes DUK-principperne ud i det yderste led og projektet blev i princippet selvbærende og mindre afhængigt af eksterne konsulenter. Supervision som et bærende princip i DUK Supervision blev fra starten indtænkt på flere niveauer i projektet netop for at sikre en høj grad af transfer. Første niveau for supervision var i rollen som instruktør i relation til egne aspiranter. På andet niveau var det supervision i relation til rollen som supervisor af andre instruktører, samt supervision i rollen som facilitator og coach i forhold til at gennemføre trænings- og uddannelsesforløb for andre instruktører (OJTI ere). Supervision er afgørende for, at den enkelte instruktør sammen med den eksterne konsulent får mulighed for at reflektere over egen praksis og selv formulere mål for egen udvikling som instruktør. Endvidere gjorde supervisionen konsulenterne meget klogere på, hvilke muligheder og begrænsninger, der lå for at anvende DUK i den arbejdsmæssige kontekst. Både i forhold til mere overordnede spørgsmål (som f.eks. værdier i virksomhedskulturen), men også helt praktiske forhold så som muligheden for at gennemføre en debriefing mellem instruktør aspirant i gunstige fysiske omgivelser. Kunden som medbygger Man kan på den måde sige, at DUK-konceptet er designet således, at kunden er medbygger på den løbende udvikling og design af projektet. Grundtanken er at konceptet først bliver færdigt og kan fungere, når Naviair bygger videre på dét, der engang skal blive til et færdigt hus for at bruge en metafor. De eksterne konsulenter leverer fundamentet 6

7 læringssyn, teoretisk udgangspunkt og metodik. Sammen med Naviair bygger vi vægge, lægger gulve, sætter vinduer i og rejser taget og endelig tager vi sammen stilling til, hvilke tilbygninger, der evt. skal være. Rollen som eksterne konsulenter kunne vi passende kalde læringsarkitekter. Betydningen af en værdsættende og anerkendende tilgang DUK-konceptet tager udgangspunkt i en værdsættende og anerkendende tilgang til læring og udvikling. Det betyder at være respektfuld og anerkendende overfor de kompetencer, kultur og værdier, som er til stede i organisationen. Så i stedet for at være fejlfinderekspert-konsulenter starter vi med, som ovenfor nævnt, at observere den eksisterende praksis for debriefing ud fra et værdsættende syn. Hvad fungerer allerede godt, hvor er der plads til forbedring? I Naviair-projektet præsenterede vi vores observationer på en workshop, hvor en række af de vigtigste aktører var til stede. Hensigten med denne workshop var at gøre deltagerne til aktører i processen og få en feedback på de observationer, som vi havde gennemført. Den værdsættende og anerkendende pædagogik er et fundament i hele DUK-tilgangen til læring og er en grundsten i alle de interventioner, som DUK består i: uddannelse, supervision og også i selve debriefingen mellem instruktør og aspirant. De grundlæggende antagelser i denne tilgang kan i kort form formuleres således: Det, vi fokuserer på, bliver en større del af vores virkelighed Anerkendende pædagogik handler om at stille spørgsmål ud fra en overbevisning om, at andre aspiranter, kolleger har gode grunde til at gøre det, de gør, og at de har noget vigtigt og værdifuldt at bidrage med Anerkendende pædagogik sætter fokus på de konkrete handlinger, som kan bidrage til at forbedre læring og performance hos aspiranter, instruktører og kolleger Anerkendende pædagogik sætter fokus på aspirantens og instruktørens agenthed. Det vil sige de kloge handlinger og refleksioner, som vi hver især gør for at blive bedre, samtidig med at der er respekt for at arbejde med faglige/pædagogiske problemer og udfordringer. Nogle versioner af værdsættende og anerkendende pædagogik er desværre endt i en dogmatisk dyrkelse at det positive og en fornægtelse af problemer. Den grøft ønsker vi ikke at falde i. I DUK er udgangspunktet, at arbejde med problemer i relationer og den konkrete kontekst og eksternalisere dem, snarere end at gøre dem til internaliserede problemer hos den enkelte aspirant eller instruktør. Det handler ikke om, hvad aspiranten er, men hvad hun gør. Det betød i praksis en bevægelse væk fra lommepsykologiske mavefornemmelser hos den enkelte instruktør mod en professionel tilgang til praksis baseret på iagttagelser mere end vurdering. 7

8 En aspirant vil alt andet lige være mere villig og åben for at lære, også når der er store faglige udfordringer, hvis han eller hun kan se på sin professionelle praksis som en performance, hvor fokus netop er på de konkrete handlinger, i stedet for personen. Vi formulerede i den sammenhæng en bon mot, det hed vær hård ved problemet og blød ved personen. Instruktørrollen fra ekspert til facilitator I den deltagerlogiske tilgang, som DUK bygger på, er det afgørende, at den enkelte instruktør forlader rollen som ekspert, hvor hun skal instruere, give råd og korrigere den enkelte aspirant/medarbejder. I stedet er det målet, at hun påtager sig rollen som facilitator. Det vil sige en instruktør, som støtter og styrer læreprocesser i et samarbejde med aspiranten. Bl.a. hjælper aspiranten til at reflektere over træningen i simulatoren eller over en situation i trafikken. Derfor skal instruktøren i et samarbejde med aspiranten: etablere et trygt og understøttende læringsmiljø med passende udfordringer tilrettelægge og tilpasse simulatortræning og trafiksituationer i forhold til læreprocesserne hos den enkelte aspirant/medarbejder indtænke den sammenhæng hvori læringen efterfølgende skal anvendes gøre aspiranten til en aktør i læreprocessen med fokus på medleven og bearbejdning af oplevelser og erfaringer strukturere prebriefing og debriefing i forhold til mål og fokusområder i relation til aspirantens nærmeste udviklingszone og de afgørende dimensioner for professionel performance anvende en refleksiv spørgemetodik, der gør det muligt for aspiranten at opnå indsigt og udvikle sine kompetencer For instruktørerne opstilledes nogle enkle huskeregler for rollen som facilitator: Øv dig i at lytte det er vigtigere at høre aspirantens version af øvelsen end din egen Taletidsfordeling 80 % til aspirant og 20 % til dig som instruktør Tag pre- og debriefing alvorligt det betød at afsætte mere tid og at adskille debriefingen fysisk fra selve det sted, hvor arbejdsfunktionen foregik. Prebriefing og debriefing For at støtte instruktørerne i rollen som facilitator arbejdede vi med nedenstående koncept for prebriefing og debriefing. 0) Prebriefing mål og fokus for efterfølgende øvelse/trafiksituation. Målet med prebriefing er også at opnå en psykologisk kontrakt og dermed afstemme de gensidige forventninger, så begge parter er klar over kontekst og rolle 8

9 1) Simulatortræning tilpasning af passende udfordringer 2) Debriefing at fremme deltagernes bevidsthed og refleksion og bevæggrunde for handlinger og kvalificere deres handling. Vi tog her udgangspunkt i en refleksiv spørgemodel 4, hvor instruktøren skal bevæge sig gennem fire trin. Trin 1 er et afdækkende og afgrænsende trin, hvor instruktøren via åbne orienteringsspørgsmål hjælper aspiranten til at reflektere over, hvad der skete i træningen/situationen. Trin 2 fokuserer på at udforske relationer og sammenhænge. Her stiller instruktøren spørgsmål, der inviterer til at forstå og reflektere over effekter af handlinger, andre aktørers måde at se og opfatte situationen på. Trin 3 handler om at udfordre forestillinger og opfattelser og invitere ind til nye og andre måder at se tingene på. Her vil instruktøren typisk stille hypotetiske spørgsmål. Trin 4 er den afsluttende del af debriefingen, hvor instruktøren inviterer ind til at reflektere over, hvilken indsigt aspiranten har opnået og i hvilke situationer denne indsigt kan anvendes og på denne måde lave en syntese omkring hele læringsforløbet. Nedenstående model viser den spørgemetodik, som instruktørerne anvendte i forbindelse med pre- og debriefing. 4 Systemisk interviewmetodik 1997 af Karl Tomm 9

10 Relationen mellem instruktør og aspirant før og nu Før var det en udbredt praksis, at instruktøren alene formulerede mål for øvelser, selv stod for prebriefing og efter øvelsen gennemførte en relativ kort debriefing, som mest havde karakter af en bedømmelse af aspiranten. Taletidsfordelingen var lidt firkantet sagt 80 procent til instruktøren og 20 til aspiranten. Det skete ud fra den bedste hensigt, og det var en alment accepteret praksis. I modsætning hertil er hovedtanken i DUK, at når instruktør og aspirant sammen skal finde fælles mål og sammen uddrage læring af en øvelse, opnås den effekt, at aspiranten kommer i en kompetenceposition. I denne position vil hun føle, at hun direkte kan påvirke, hvad det er der skal læres, samt hvor hun er i forløbet. Dette medfører en stor involvering og ansvarstagen for egen læring. Hele DUK-konceptet bygger på samskabelse af en relation mellem aspirant og instruktør i øjenhøjde. Hermed lægges fundamentet for et læringsmiljø, hvor fejl og alternative løsningsforslag ikke bliver brugt som redskaber til at slå aspiranten i hovedet med, men derimod som situationer, ud af hvilke, der kan uddrages værdifuld læring. Tidsforbruget til simulatorøvelse var også tidligere en time, men disponeringen af tiden er nu ændret. Tidligere var det således, at aspiranten selv satte øvelsen i gang og instruktøren herefter indfandt sig på simulatoren efter 10 min. s tid. Tanken var at aspiranten kunne sætte sig ind i trafikken uden tanke på, at en instruktør sad bagved og måske foretog en bedømmelse af, hvilke dispositioner vedkommende foretog. Efter en times simulatorøvelse debriefede instruktøren aspiranten. Typisk foregik dette ved, at instruktøren stillede kritiske spørgsmål til aspirantens måde at afvikle trafikken på. Herefter gav instruktøren selv svarene på de stillede spørgsmål efterfulgt af løsningsforslag og gode råd. Der herskede en udbredt fejlfinderkultur, hvor instruktøren så det som sin vigtigste opgave at rette aspiranten, når vedkommende havde udført en uhensigtsmæssig handling. Instruktør-aspirant relationen var en ekspert-begynder relation, hvor instruktøren til en hver tid bestemte, hvilken læring, der kunne uddrages af en given situation. Dette betød, at aspiranten ikke altid var klar over, hvor vedkommende stod i forhold til målsætningerne for de enkelte faser af uddannelsen, og derfor hele tiden havde behov for at blive bedømt af instruktøren. Aspiranten havde heller ikke indflydelse på, hvilke fokusemner, der var relevante at træne. Resultaterne indtil videre Uddannelsen af flyveledere har traditionelt altid været behæftet med en meget stor dumpeprocent på simulatordelen. Den har således tidligere svinget mellem % af et hold. Efter de første 2 kurser med den nye tilgang er denne dumpeprocent på simulatordelen faldet til 0-17%. Der er selvsagt mange faktorer der kan indvirke på disse tal, men udover de faldende dumpeprocenter, er de oplevelser og erfaringer der gøres i instruktørarbejdet lovende. Der er sået en spire i forhold til at gøre læring til et samarbejde mellem instruktør og elev. 10

11 Fremtidige perspektiver Der er rigtig mange aspekter af en sådan ændring af den pædagogiske tænkning og læringsmiljøet, som den Naviair har iværksat. Og der er allerede opnået meget væsentlige resultater. Den fortsatte konsolidering af projektet er afhængig af en koordinering af mange initiativer på flere niveauer. Organisationskulturen og ledelsesinvolveringen er to meget væsentlige sider af realiseringen. DUK-projektet udfordrer traditionel læringstænkning, men er samtidig i god samklang med en række andre brydninger indenfor ledelsestænkning og organisationsudvikling. Chefkonsulenterne Gert Rosenkvist & Geert Allermand, begge SIMU-learning.com, og flyveledere Tom Laursen (projektleder) og Ulrik Leve, begge Flyvesikringstjenesten Naviair. For yderligere oplysninger kontakt og 11

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen

Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Tema: Skoleledelse i en reformtid Strategisk aktionslæring er skoleudvikling, hvor medarbejdere og ledelse lærer sammen Implementering af folkeskolereformen kræver en synlig skoleledelse, der sætter retning

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb

ARTIKEL. Effektfuld træning. Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb ARTIKEL Effektfuld træning Praktiske metoder til design og gennemførelse af træningsforløb EFFEKTFULD TRÆNING ARTIKEL Effektfuld træning Af Cecilie van Loon, Implement Consulting Group Indledning Kender

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Lederens rolle i innovationsprocesser

Lederens rolle i innovationsprocesser Lederens rolle i innovationsprocesser Rapport fra TUP-projekt gennemført 2011-2013 Indhold Resumé 3 Projektets begrundelse 5 Integration af medarbejderdreven innovation på Den Grundlæggende Lederuddannelse

Læs mere

Coaching at være gamemaster

Coaching at være gamemaster Coaching at være gamemaster Coaching at være gamemaster af cand.psych, cand.mag. Thorkil Molly Søholm, MSc Jacob Storch, cand.cur., oversygeplejeske Jane Clemensen, Plastikkirurgisk afdeling Z, rhus Kommunehospital

Læs mere

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter

Ledelsesbaseret coaching. - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Ledelsesbaseret coaching - Coaching af frontmedarbejdere i SKAT kundecenter Niels Zachariassen 1, projektleder, SKAT Kundeservice & Bo Vestergaard 2 Organisationskonsulent i Region Nordjylland, tidligere

Læs mere

Dialog til en forandring

Dialog til en forandring Dialog til en forandring Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige samtaler til konstruktive og udviklende dialoger Samfundslitteratur Charlotte Køhlert Dialog til en forandring gør vanskelige

Læs mere

Kommunikation i team og grupper

Kommunikation i team og grupper Kommunikation i team og grupper Indhold INDLEDNING... 1 INTEGRATION AF TEORI I PRAKSIS...2 VÆRDIEN AF REFLEKSION...2 ANVENDELSE AF ANALYTISK VIDEN I PRAKSIS... 4 SOCIALE SYSTEMER... 5 MENING SOM GRUNDLAGET

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen

Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen Et bevidst blik på alle elevers læring Systematisk brug af data til udvikling af undervisningen 2014 DANMARKS

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

COACHING - læring og udvikling

COACHING - læring og udvikling Reinhard Stelter (red) (2005) COACHING - læring og udvikling den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 13 0. INTRODUKTION Bogen tager udgangspunkt i coachingbegrebets oprindelige betydning, nemlig det at

Læs mere

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup

Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingsprojekt Tværfaglig Vejledning Retspsykiatrisk Center Glostrup Udviklingssygeplejerske Lisbeth H. Retsbo november, 7 Indholdsfortegnelse Forord s. 3 Resumé s. 4 1. Baggrund s. 7 2. Formål s. 8

Læs mere

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger

Kollegial refleksion. - At få et konstruktivt forhold til egne begrænsninger. Udfordringer og forudsætninger Kollegial refleksion Begrebet og den beskrevne arbejdsmåde er primært udviklet af aut. cand. psych. Peter Mortensen, direktør og partner i Dansk Familieterapeutisk Institut. Udviklingen er sket i samarbejde

Læs mere