Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004"

Transkript

1 Bilag 2. Institutionsmål og koncernmål 2004 DMU bidrager til Miljøministeriets styringskæde med årlige institutionsmål og bidrag til ministeriets årlige koncernmål. Institutionsmål 2004 DMU s institutionsmål for 2004 omfatter: Institutionsmål rettet mod forskning _1. DMU har publiceret 200 internationale videnskabelige artikler med peer review _2. DMU har udbygget videngrundlaget for implementering af Vandrammedirektivet _3. DMU har udviklet miljøøkonomiske metoder til, og gennemført omkostningsberegning ved miljøtiltag Institutionsmål rettet mod overvågning _4. DMU har gennemført en faglig og økonomisk vurdering af, hvorledes implementeringen i DMU af det nye program for den nationale natur- og miljøovervågning er forløbet _5. DMU har udviklet Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske naturdata Institutionsmål rettet mod faglig rådgivning _6. DMU har udarbejdet koncept og projektplan for den nationale miljøtilstandsrapport (SOE rapport) _7. DMU har udbygget videngrundlaget for den grønlandske forvaltning af råstofaktiviteter. Institutionsmål rettet mod støttefunktioner _8. DMU har etableret en ny hjemmeside på Internettet _9. DMU har implementeret omkostningsbaserede regnskabsprincipper Institutionsmålene er i det efterfølgende gennemgået mere udførligt ved brug af Miljøministeriets generelle koncept for institutionsmål: 1

2 DMU Institutionsmål DMU har publiceret 200 internationale videnskabelige artikler med peer review. Ekstern / aktivitet DMU er som sektorforskningsinstitution forpligtet til at gennemføre forskning på højt internationalt niveau som grundlag for faglig rådgivning og formidling. Som led i at dokumentere forskningsindsatsen fører DMU statistik over medarbejdernes publikationer, rapporter mv, herunder de internationale videnskabelige artikler. Antallet af internationale videnskabelige artikler med peer review er en indikator både for omfang og kvalitet af forskningen. Medens antallet af videnskabelige artikler indikerer omfanget, udgør det internationale peer review system forskningens kvalitetsstyringssystem, hvor forskningsresultaterne gennemgår videnskabelig kritik fra fagfæller, før de publiceres. DMU bruger også citationsanalyser og analyser af impact factor for de tidsskrifter, DMU publicerer i, til at underbygge kvalitetsaspektet. Det er internationalt anerkendt, at antallet af citationer for en videnskabelig artikel er et anvendeligt mål for artiklens videnskabelige gennemslagskraft. Og med den såkaldte impact factor rangordnes tidsskrifterne internationalt. Regeringens beslutning om principper for sektorforskningen - Målet er flerårigt, dog med årlig tilpasning af det konkrete antal publikationer. DMU s forskere har publiceret mindst (200-5%) videnskabelige artikler i DMU har gennemført en analyse af impact-faktorer for de videnskabelige tidsskrifter, som DMU s forskere publicer i. Ca. 0,1 årsværk. (til at opgøre antal artikler og gennemføre kvalitetsanalyser, men excl. tidsforbruget til at skrive og publicere artiklerne) 2

3 DMU Institutionsmål DMU har udbygget videngrundlaget for implementering af Vandrammedirektivet Ekstern / aktivitet Ved implementering af Vandrammedirektivet vil det i første omgang være nødvendigt, at de nationale myndigheder og Vanddistriktmyndighederne har de fornødne redskaber til at udarbejde generelle landsdækkende vilkår/regler og de første vandplaner. Vandplanerne skal være vedtaget i 2009, men redskaberne skal formentlig være tilgængelige allerede i Med den korte tidshorisont for videnopbygning vil der først og fremmest blive tale om at tilvejebringe metoder og redskaber for vandområdeplanlægningen gennem samling, syntetisering og konkretisering af eksisterende viden med målretning mod direktivimplementering. Koncernmål 2004 om sammenfattende vandmiljøindsats MST, SNS Opbygning af videngrundlaget for Vandrammedirektivet videreføres i de kommende år Der er gennemført en analyse af biologiske kvalitetselementer for danske vandløb, herunder metodeudvikling og usikkerhedsanalyser i relation til Vandrammedirektivet Der er gennemført et rådgivningsprojekt i Litauen vedr. vandrammedirektivet Der foreligger en vidensyntese vedr. biologiske indikatorer i ferskvand DMU har etableret typologi og referenceforhold for danske fjorde og kystvande DMU har etableret fagligt grundlag for målsætninger for marine naturtyper DMU har etableret forslag til kvalitetsklasser for danske havområder DMU har etableret et klassifikationssystem for miljøfarlige stoffer i danske havområder Ca. 4,5 mio. kr. inkl. eksterne midler 3

4 DMU Institutionsmål DMU har udviklet miljøøkonomiske metoder til, og gennemført omkostningsberegninger ved miljøtiltag Eksternt/aktivitet Miljøøkonomiske metoder og konkret værdisætning er efterspurgt som grundlag for vurderinger af omkostningerne ved miljøindsatsen og som grundlag for udformning af miljøpolitikken. Som en generel retningslinie skal alle initiativer på miljøområdet således udsættes for en samfundsøkonomisk vurdering. Miljøministeriet har i en årrække satset på at opbygge en miljøøkonomisk kompetence, som på DMU omhandler dels langsigtet forskning og metodeudvikling, dels gennemførelse af studier og analyser af konkrete problemstillinger. Der er således tale om såvel forskning som rådgivning af ministeriet på området. SNS, MST 1-årigt Der foreligger en værdisætning af grundvand i Danmark Der er gennemført velfærdskonomiske analyser af introduktion af GMO. Der er udviklet en omkostningsminimeringsmodel for reduktion af næringssaltpåvirkning af Østersøen Ca. 2 mio. inkl. eksterne midler 4

5 DMU Institutionsmål DMU har gennemført en faglig og økonomisk vurdering af, hvorledes implementeringen i DMU af det nye program for den nationale natur- og miljøovervågning er forløbet. Intern/aktivitet Det statslige ansvar for den nationale natur- og miljøovervågning er henlagt til DMU. Naturog miljøovervågningen udføres i et samarbejde mellem DMU, GEUS, MST, SNS og de regionale aktører. I har DMU i samarbejde med styrelser og institutioner i Miljøministeriet og de regionale aktører udviklet et nyt integreret program for den nationale miljø- og naturovervågning. Det nye program afløser det hidtidige vandmiljøovervågningsprogram (NOVA 2003) samt flere mindre overvågningsprogrammer og indrager desuden overvågning af natur i et samlet, integreret program. Udvidelsen af programmet med nye elementer har ikke været ledsaget af en budgetmæssig udvidelse, og med de begrænsede rammer har det været nødvendigt med en stram prioritering af den nye program. Den statslige økonomi i programmet udgør i alt ca. 52 mio. kr. per år i 2001 priser. Den tilsvarende decentrale økonomi er budgetteret til i alt ca. 180 mio. kr. per år. Det ny integrerede natur- og miljøovervågningsprogram påbegyndes 1. januar Set i lyset af de gennemførte prioriteringer og de begrænsede økonomiske rammer er det nødvendigt at følge DMU s ressourceforbrug og den faglige gennemførelse det nye program tæt. Institutionsmålet udgør rammen for DMU s opfølgning på de aktiviteter, DMU gennemfører i programmet. DMU s aktiviteter i programmet er budgetteret til en samlet ramme på ca. 51 mio. kr. i Natur- og miljøovervågningen danner grundlag for den danske implementering af en række direktiver og internationale konventioner og aftaler. MST, GEUS, SNS Målet om opfølgning på 1. års implementering af programmet er et-årigt. Natur- og miljøovervågningsprogrammet er fortløbende (til 2009). Institutionsmålet er opfyldt, hvis der den 1. december 2204 foreligger et notat med en faglig og økonomisk vurdering af implementeringen i DMU af det nye program for natur og miljøovervågning. Ca. 0,2 mio. kr. 5

6 DMU Institutionsmål DMU har udviklet Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske naturdata Eksternt/aktivitet FDC for Biodiversitet og terrestriske naturdata er det seneste af DMU s FDC er. Fagdatacenteret får en central funktion i forbindelse med vejledning, retningslinier og datahåndtering i den terrestriske naturovervågning, som fra 1. januar 2004 integreres i den nationale natur- og miljøovervågning (NOVANA programmet). I amternes igangsætning af ny naturovervågning under NOVANA programmet er der behov for en betydelig forberedende faglig vejledning, og vejledning i forbindelse med de tvivlspørgsmål, som opstår. DMU afholder workshops for amtsmedarbejdere både før og efter feltarbejdet, og løbende dialog med amterne, med henblik på forberedelse og erfaringsopsamling. På datasiden er der ud over de løbende opgaver en særlig indsats i 2004 med at udvikle en struktur til at understøtte datafangst og formidling vedrørende forekomst og udbredelse af arter og naturtyper, herunder Habitatdirektivets bilag II og bilag IV (ansvarsarter, rødlistede arter). På driftssiden er der en større opgave i 2004 med at gennemføre en landsdækkende midvintertælling af vandfugle. NOVANA programmet Skov- og Naturstyrelsen Der er udarbejdet Tekniske anvisninger for arter og naturtyper Der er afholdt 2 workshops med amtskommunerne. Der er udviklet database-modeller og metoder til dataanalyse vedr. arter og naturtyper 2,5 mio. kr. 6

7 DMU Institutionsmål DMU har udarbejdet koncept og projektplan for den nationale miljøtilstandsrapport (SOE rapport) 2005 Eksternt/aktivitet Den danske miljøtilstandsrapport (SOE rapport) publiceres iht. Århus konventionen og med en kadence på 4 år. Den seneste rapport blev udarbejdet i 2001 og DMU udgiver den næste rapport i SOE rapporten skal beskrive miljøets tilstand, den udvikling der er observeret, de mulige årsager hertil og betydningen for befolkningen. Graden af opfyldelse af de målsætninger, der findes for udviklingen i miljøtilstanden, beskrives. Endelig skal rapporten give et bud på udviklingen fremover. Rapporten bygger på den gennemførte natur- og miljøovervågning, data om samfundets udvikling og information om den faktiske udmøntning af miljøindsatsen. Data indhentes således fra mange forskellige kilder i samfundet. Rapporten omfatter miljø og natur i Danmark. Den omhandler ikke arbejdsmiljø. Den dækker ikke Grønland. Forarbejde og udformning af rapporten indebærer et 1½-2 årigt forløb, hvor offentlig høring af en indholdsbeskrivelse og et udkast til rapporten indgår. Miljøtilstandsrapporten giver en samlet, konsistent beskrivelse af tilstanden, som handlingsplaner og fremtidige initiativer kan bygge på og referere til. Rapporten udarbejdes i samarbejde med det øvrige ministerium, idet der forventes bidrag i det mindste fra SNS, MST og GEUS. Eksterne parter forventes desuden at bidrage. Arbejdet med Miljøtilstandsrapport 2005 løber videre i Koncept foreligger den medio januar 2004 til behandling på VD- mødet i januar Projekt- og tidsplan for SOE 2005 foreligger den 1/ Høring af indholdsoversigt gennemført den 1/ ,6 mio. i

8 DMU Institutionsmål DMU har udbygget videngrundlaget for den grønlandske forvaltning af råstofaktiviteter. Eksternt/aktivitet I henhold til en aftale mellem Grønlands Hjemmestyre og den danske stat understøtter DMU Hjemmestyret med miljøvurdering i forbindelse med olie- og mineaktiviteter i Grønland. Aftalen indebærer, at DMU har en forpligtelse til at yde faglig understøtning på miljø- og naturområdet for råstofforvaltningen i Grønland, som varetages af det grønlandske Råstofdirektorat. Råstofdirektoratet udgør således en primærbruger for DMU på linie med Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. DMU udfører i denne forbindelse en række opgaver indenfor videnopbygning og faglig rådgivning for Råstofdirektoratet. Det drejer sig blandt andet om baggrundsundersøgelser for udpegning af følsomme naturområder, miljøovervågning og rådgivning i tilknytning til konkrete råstofaktiviteter i Grønland, både på lokalt og regionalt niveau. Aftale mellem Hjemmestyret og den danske regering om råstofforvaltning i Grønland GEUS Målet (de konkrete målepunkter) er 1-årigt. Understøtningen af Råstofdirektoratet er fortløbende. DMU har gennemført miljøvurderinger af fire olieudbudsområder og et antal råstofområder. DMU har gennemført overvågning af forurening fra minedrift i Ivittuut og Maarmorilik. DMU har udarbejdet en udredning om råstofaktiviteter og naturhensyn. Ca. 1,0 mio. kr (målepunkterne) 8

9 DMU Institutionsmål DMU har etableret en ny og mere brugervenlig hjemmeside på Internettet Internt/aktivitet DMU er i pilotinstitution for implementering af Miljøministeriets overgang til fælles struktur og fælles system for håndtering af ministeriets formidling på Internettet. Opgaven indebærer opbygning af en ny struktur for DMU s hjemmeside (DMU.dk), nyt design og omlægning til Miljøministeriets nye fælles CMS system, samt overførsel af de indhøstede erfaringer fra arbejdet til den øvrige del af ministeriet. Miljøministeriets handlingsplan for digital forvaltning. Videnskabsministeriets retningslinier for hensyn til handicappede. CFI og webredaktører i Miljøministeriet Institutionsmålet er 1-årigt Ny hjemmeside for DMU er åbnet 1. marts 2004 Spørgeskemaundersøgelse gennemført ( Bedst på nettet ) omkring 1. april 2004 Alle underliggende sider under DMU.dk er opdateret inden 1. maj ,2 årsværk (i 2004) 9

10 DMU Institutionsmål DMU har indført omkostningsbaserede regnskabsprincipper Internt/egenskab Over de næste år gennemføres en reform af det statslige budget- og regnskabssystem. Reformen går ud på, at de statslige regnskaber og budgetter udarbejdes efter omkostningsprincipper og dermed svarer bedre til regnskabsaflæggelsen i private virksomheder og selvejende institutioner. Indførelsen af omkostningsprincipper skal ses som en fortsættelse af den udvikling mod mål- og resultatstyring, der har ført til aktivitets- og virksomhedsoversigter på finansloven, virksomhedsregnskaber og resultatkontrakter, controllerfunktioner mv. DMU har indgået aftale med Økonomistyrelsen om at være pilot institution i en forsøgsordning i 2004 for indførelsen af omkostningsprincipper på alle områder i institutionens regnskab. Statslige moderniseringsprogrammer ( Frit valg ; Kvalitet for pengene mv) - Målet er et-årigt. Det sigter mod, at der etableres en standard, som kan indføres generelt i staten (og de decentrale forvaltninger) 1. Bruttolister udarbejdet senest Klassifikationsprincipper opstillet senest Registrering/optælling foretaget senest Værdiansættelse foretaget senest Udkast til Åbningsbalance foreligger senest Tilbageførsel af åbningsbalance til foretaget senest Dokumentationsnotat og følgebrev til Rigsrevisionen udarbejdet senest Åbningsbalance i NS inddateret så snart Rigsrevisionen har godkendt åbningsbalancen Ca. 0,6 mio. kr. 10

11 Koncernmål 2004 Miljøministeriet har opstillet 7 koncernmål for 2004: 1. Danmark som netværkssamfund (1a: Digital Forvaltning; 1b: Geodata; 1c: Datapolitik) Ansvarlige: KMS og departementet. DMU bidrager til koncernmålet på områderne: Forberedelse af administrative systemer (ESDH-systemer); Udvikling af geodata, herunder omlægning af referencesystem; Effektiviseringer og serviceforbedringer på dataområdet. 2. Sammenfattende vandmiljø og habitatindsats. Koncernmålet omfatter den videre implementering af Vandrammedirektivet og Habitatdirektivet i 2004 samt udformning af en ny vandmiljøplan (VMP III). Ansvarlige: MST, SNS og DMU. DMU bidrager fagligt til koncernmålet på områderne: Udformning af retningslinier for amternes fremtidige medierelatede overvågning og tilsyn med vandmiljøet efter miljømålsloven; Opfølgning på implementering af Habitatdirektivets forpligtigelser; Udformning af retningslinier for naturkvalitet i henhold til miljømålsloven; Udarbejdelse og opfølgning af VMP IIIaftale. 3. Konsekvenser af Strukturkommissionens anbefalinger for Miljøministeriets opgaver. Ansvarlig: Skov- og Naturstyrelsen. (Koncernmålet udformes endeligt i løbet af foråret 2004.) 4. Naturpolitik. Ansvarlig: Skov- og Naturstyrelsen. DMU bidrager fagligt til koncernmålet på områderne: Videre arbejde med 10-punktsplanen for implementering af Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne. Færdiggørelse og opfølgning af Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse i Danmark Miljøøkonomi øget analyseomfang, særligt cost-benefitanalyser, samt opfølgning på Grøn markedsøkonomi. Ansvarlig: Miljøstyrelsen. DMU bidrager fagligt til koncernmålet med udvikling af miljøøkonomiske metoder. 6. Implementering af regeringens klimastrategi. Ansvarlig: Miljøstyrelsen. DMU bidrager fagligt til koncernmålet på emissionsområdet: Forbedring af opgørelserne fra industrien og opgørelserne af VOC. Deltagelse i internationalt review af emissionsopgørelser. 7. Miljøministeriets Administrative Servicefællesskab. Ansvarlig: MAS/departement DMU er ikke født medlem af fællesskabet (som ministeriets administrative enheder), men bidrager til koncernmålet efter nærmere konkret aftale. DMU s bidrag til koncernmålene indgår i DMU s arbejdsprogram for

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret 2004. 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser

ÅRSRAPPORT. for Regnskabsåret 2004. 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser. Danmarks Miljøundersøgelser ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2004 23.31.01 Danmarks Miljøundersøgelser Danmarks Miljøundersøgelser Indholdsfortegnelse BERETNING... 3 ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT...3 ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...4 VURDERINGER

Læs mere

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2004. December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 December 2003 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2004 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver 2 2.1 Forskning 2 2.2 Overvågning og data 3 2.3

Læs mere

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk

Arbejdsprogram 2005. December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 Godkendt på DMU s bestyrelsesmøde 15. december 2004 December 2004 Arbejdsprogrammet er kun udgivet i elektronisk format på www.dmu.dk Arbejdsprogram 2005 1. Indledning 3 2 DMU s opgaver

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM

0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM 0LOM RJ(QHUJLPLQLVWHULHW 'DQPDUNV0LOM XQGHUV JHOVHU 9LUNVRPKHGVUHJQVNDE 'DQPDUNV 0LOM XQGHUV JHOVHU YLUNVRPKHGVUHJQVNDE PDM Titel: Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 1999 Udgiver: Danmarks

Læs mere

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU

US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU US AARH ARBEJDSPROGRAM 2010 FOR DMU Februar 2010 Forsknings-, Overvågnings- og Rådgivningssekretariat Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Postboks 358 4000 Roskilde Tlf.: 46 30 12 00 Arbejdsprogram

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2006 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2006 Redaktion: Jens Stockmarr

Læs mere

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004

DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET ARBEJDSPROGRAM 2004 Udgivet af Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet Arbejdsprogram 2004 Redaktion: Per Kalvig

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 København, den 9. april 2002. Steen Gade Direktør Miljøstyrelsen Miljøministeriet godkender herved Miljøstyrelsens virksomhedsregnskab 2001 for perioden 1/1-31/12 2001. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed

Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed 27. februar 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Generelt om Instituttet

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004

1. Beretning 2004. Tabel 1. Økonomi 2004 A A R H U S U N I V E R S I T E T Å R S R A P P O R T 2004 1. Beretning 2004 Aarhus Universitet - i korte træk Aarhus Universitet blev grundlagt som selvejende institution i 1928. I 1970 blev universitetet

Læs mere

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen

Årsrapport 2013. Naturstyrelsen Årsrapport 2013 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2013 Redaktion: Økonomi Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2014 Må citeres med kildeangivelse. 2 Årsrapport 2013 Indhold

Læs mere

Resultatkontrakt 2007-2010

Resultatkontrakt 2007-2010 Resultatkontrakt 2007-2010 mellem Energistyrelsen og Transport- og Energiministeriets departement Indhold 1. Indledning... 3 1.2. Vilkår... 3 2. Strategi... 4 2.1. Strategisk grundlag... 4 2.2. Strategiske

Læs mere

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden

Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Chefmøde Onsdag den 4. marts 2009 kl. 9.30-15.30 Punkt 01 - Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet Dagsorden 1) Godkendelse af dagsorden J.nr.: Ref.:

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2008. 23.2. Miljøstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2008 23.2. Miljøstyrelsen 2 Indhold 1 BERETNING 5 1.1 PRÆSENTATION AF MILJØSTYRELSEN 5 1.2 VURDERING AF DE OVERORDNEDE FAGLIGE RESULTATER 6 1.2.1 Produktområde 1: Ministerieopgaver

Læs mere

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken

Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Miljøindsatsen - før, under og efter Auken Oktober 25 Karl Vogt-Nielsen Det var fra starten regeringens mening, at vi skulle have styr på Aukens overforbrug på miljøområdet. Derfor er det fornuftigt, at

Læs mere

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen

Årsrapport 2011. Naturstyrelsen Årsrapport 2011 Naturstyrelsen Titel: Årsrapport 2011 Redaktion: Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 Ansvarsfraskrivelse:

Læs mere

Årsrapport 2005. for. Kort & Matrikelstyrelsen

Årsrapport 2005. for. Kort & Matrikelstyrelsen Årsrapport 2005 for Kort & Matrikelstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 Årets resultater... 3 De kommende år og styrelsens indsatsområder... 6 2. Målrapportering... 7 Analyse og vurdering...

Læs mere

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Miljøovervågningssekretariatet J.nr. CFK-014-00648 Ref. sowin/krpol Den 12. september 2007 Kommenteret dagsorden til 4. møde i Koordinationsudvalget den 19. september kl. 10.00 - ca. 12.30 på H.C. Andersen

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2002 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen Beretning Kort & Matrikelstyrelsen har i 2002 gennemført en omfattende tilpasning af sin opgavevaretagelse og -organisering. På baggrund

Læs mere

Afdeling for Arktisk Miljø (AM)

Afdeling for Arktisk Miljø (AM) Bilag 1. RKmål og AP06mål I bilag 1 er vist en oversigt over DMU s 4-årige resultatkontraktmålsætninger (RKmål) i og deres sammenhæng med de årlige målsætningerne i arbejdsprogram 2006 (AP06mål) Afdeling

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere