Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013."

Transkript

1 Dato: 3. oktober 2013 Brevid: Status på Broen til bedre sundhed Baggrund Broen til bedre sundhed er et langsigtet og tværgående udviklingssamarbejde, som har bred politisk opbakning på tværs af kommuner og region. Visionen er meget ambitiøs - sygeligheden i befolkningen skal reduceres, der skal skabes bedre kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene, og den sociale ulighed i sundhed skal mindskes betydeligt. Målgruppen er befolkningen på Lolland og Falster på tværs af alder, køn, etnicitet og sundhedsprofil. Der arbejdes ud fra en massestrategi med seks overordnede indsatsområder. Disse er listet herunder: Rekruttering og tilgængelighed Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret Organisering Udvikling og implementering af programmet foregår i et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien, PLO, Business Lolland-Falster og Region Sjælland. Dette Partnerskab udgør styregruppen, som blev konstitueret i februar Medlemmer af styregruppen er: Per Bennetsen, Koncerndirektør Region Sjælland, Formand Jesper Rahn Jensen, Direktør, Guldborgsund Kommune Klaus Marius Hansen, Direktør, Lolland Kommune Anders Holdt Høiris, Adm. direktør, Business Lolland-Falster Niels Ulrich Holm, Praktiserende læge, Formand PLO, Region Sjælland Peter Wied, Praktiserende læge, Bestyrelsesmedlem, PLO, Region Sjælland Hanne Sveistrup Demant, Vicedirektør, Psykiatrien, Region Sjælland Arne Cyron, Sygehusdirektør, Nykøbing F. sygehus Side 1

2 Preben Cramon, Sundhedsfagligchef, overlæge, Region Sjælland, Næstformand Under styregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af en repræsentant fra hver partner. Vedkommende skal koordinere indsatserne mellem partnerne på det mere praktiske og implementerende niveau. Der er etableret et Programkontor bestående af programchef (vakant), projektleder, 2 ACere, 1 læge og 1 sekretær. Kontoret er sekretariat for styregruppen og varetager den overordnede koordinering af Broen til bedre sundhed. Programkontoret er placeret i Kvalitet og Udvikling med reference til sundhedsfagligchef, overlæge Preben Cramon. Der oprettes et Rådgivende udvalg, som skal bistå med ekspertrådgivning, mulige finansieringskilder og øge synligheden regionalt, nationalt og internationalt. Flere fremtrædende forskere og opinionsdannere inden for forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsøkonomi og sundhedsantropologi og sociologi vil indgå heri. Region Sjælland finansierer driften med 3 mio. kr. i Herudover vil der efter ansøgning blive tildelt der midler fra diverse regionale puljer, herunder udviklings- og forskningspuljer. Status Broen til bedre sundhed har i løbet af været aktiv på en lang række fronter, hvilket bl.a. har betydet øget eksponering og synlighed samt givet afkast i form af nye partnerskaber og samarbejder. Derudover har indsatsen på fundraising området også medvirket til nye netværk og samarbejdspartnere, som alle har udtrykt stor interesse og begejstring for Broens mission og aktiviteter på kort og lang sigt. Nedenfor præsenteres et oprids af indsatserne i det forgangne år. Strategiske partnerskaber og samarbejder Samarbejde med andre aktører med fælles snitflader er en integreret del af Broen til bedre sundhed. Der er derfor indledt samarbejde med forskellige interne og eksterne aktører på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau mhp. på at indgå i samarbejdsprojekter og/eller netværk. Af eksterne samarbejdspartnere kan der nævnes følgende: IHI Der er indgået et partnerskab med den internationale kvalitetsorganisation Institute for Healthcare Improvement (IHI), som gennem en årrække har arbejdet med sundhedsorganisationer verden over omkring Triple Aim konceptet, der er det grundlæggende afsæt for projektet som helhed. Via en portefølje af projekter arbejdes med tre samtidige mål, som går ud på at: 1. Forbedre en befolknings sundhed. 2. Bedre patientens oplevelse af sundhedsydelser (herunder kvalitet, tilgængelighed og pålidelighed). 3. Reducere eller bremse væksten i sundhedsomkostninger. Side 2

3 Som partner med IHI omkring et Triple Aim initiativ indgår Broen til bedre sundhed også i et internationalt netværk af sundhedsorganisationer, som via webbaserede seminarer udveksler erfaringer. Broen til bedre sundhed indgår i et 1-årigt forløb i Ligeledes har parterne drøftet muligheden for at indgå samarbejde omkring programmet som helhed, hvilket forventes at ske i Socialstyrelsen Socialstyrelsen har inviteret Broen til bedre sundhed med i et partnerskab om Deltagelse og trivsel i netværk og lokalsamfund. Partnerskabet har til formål at bidrage til udvikling af viden og praksis om hvordan netværk og lokalsamfund kan komme til at spille en positiv og aktiv rolle for mennesker i udsatte positioner (herunder unge med psykosociale vanskeligheder og psykiske lidelser). Øvrige deltagere i netværket er Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO); Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC; Center for Socialt Entreprenørskab (CSE); og KORA (Afdeling for evaluering af Innovation). Samarbejde med Claus Meyer Broen til bedre sundhed og Regional Udvikling i Region Sjælland, har i fællesskab indledt samarbejde med Claus Meyer omkring etablering af kyllingefarm med fokus på produktion af kvalitetskød til Meyers Madhus og restauranter. Der er bevilget kr. til et forprojekt. Af øvrige kontakt- og samarbejdsflader for Broen til bedre sundhed kan nævnes: Sund-by-netværket KORA Institut for Almen Medicin, KU Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Institut for Statskundskab, KU Center for Landdistriktsforskning, SDU Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Centre for Healthcare Improvement, AAU Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS Center for Interventionsforskning Huset Zornig. Forskningssamarbejder Perspektivet for Broen til bedre sundhed involverer også ny viden og interventionsbaseret forskning. På nuværende tidspunkt samarbejdes med den Regionale forskningsenhed mhp. en befolkningsundersøgelse målrettet Lolland-Falster. Derudover er der indledt forskningssamarbejder med diverse eksterne samarbejdspartnere. Befolkningsundersøgelse på Lolland og Falster Side 3

4 Forskningsenheden, under Forskningsrådet i Region Sjælland, står for udviklingen af en befolkningsundersøgelse, som skal danne baseline for projekterne under Broen til bedre sundhed, og som ved gentagelse vil tjene til at måle ændringer i folkesundheden i de to berørte kommuner. Undersøgelsen vil ligeledes kunne tjene som videnskabeligt styringsredskab for initiativer under Broen til bedre sundhed. Undersøgelsen adskiller sig fra andre befolkningsundersøgelser ved at være en familiebaseret undersøgelse, der har fokus på hele husstande. En repræsentativ stikprøve på individer på 18 år og op, fra alle områder af Lolland og Guldborgsund Kommune, vil blive udtrukket fra Folkeregistret. Alle medlemmer af husstanden omkring de udtrukne vil blive inviteret til at deltage. I befolkningsundersøgelsen vil der også blive fokuseret på migration dvs. borgere, der har forladt Lolland-Falster. Migrationsundersøgelsen vil omfatte en repræsentativ stikprøve på 2000 individer på 18 år og op, der har forladt de to kommuner indenfor de sidste 10 år. Rent geografisk vil undersøgelserne finde sted på Nykøbing F. Sygehus og på sundhedscentrene i hhv. Nakskov og Maribo. Desuden sættes to mobile enheder (to busser) i værk, så undersøgelsesprogrammet også kan foregå i dem. Formålet med de mobile enheder er at kunne nå ud til så mange af de identificerede deltagere som muligt, da en høj deltagelsesprocent er en essentiel faktor for, at undersøgelserne skal få den ønskede videnskabelige værdi. Som en yderligere styrkelse af den videnskabelige værdi er relevante forskere i regionen samt forskere på landets øvrige universiteter inviteret til at deltage i projektet via et rundsendt call, hvor befolkningsundersøgelsen er præsenteret som en forskningsmulighed. Der vil også være mulighed for at lægge yderligere undersøgelser og spørgsmål oven i standardundersøgelsespakken. Befolkningsundersøgelsen er finansieret af forskningsmidler i Region Sjælland med et årligt beløb på 6 mio. kr. over en treårig periode. Lokalsamfundsperspektiver i Recovery - Socialstyrelsen Socialstyrelsen har indbudt til samarbejde i forbindelse med igangsætning af projektet Lokalsamfundperspektiver i Recovery, som forventes udført i samarbejde med RUC og KORA. Projektet har til formål at udvikle viden og praksis, som styrker psykisk sårbare unges muligheder for at fastholde eller genvinde retten til og muligheden for et liv med positivt tilhørsforhold til fællesskaber udenfor de professionelle støttesystemer. Broen til bedre sundhed og Lokalsamfundsperspektiver i Recovery arbejder på at etablere et samarbejde, som over de kommende måneder kan udmøntes i lokale udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommuner og andre aktører på Lolland og Falster, samt i et samarbejde om finansiering af et ph.d.- forskningsprojekt. Forskningssamarbejde - RUC Forskningssamarbejde mellem RUC og Region Sjælland er indledt med Lolland-Falster som tilsigtet fokusområde. Der er etableret en fælles finansiering med indledende bidrag på 1,5 mio. fra hver part. Styregruppe er etableret og består af: Side 4

5 Knut Borch Johnsen, dr. med., lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus Erik Simonsen, professor, PhD, Psykiatrien, Region Sjælland Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge, Region Sjælland Bibi Hølge Hazelton, forskningslektor, PhD, Sygehplejefaglig forskningsleder, Den regional Forskningsenhed Steffen Groth, forskningschef, professor, dr. med., Den Regionale Forskningsenhed Professor Jesper Troelsen (NSM) Lektor Betina Dybbroe (PAES) Lektor Erling Jelsøe (ENSPAC) Professor Jesper Simonsen (CBIT) Professor Mette Wier (ISG) Institutleder Anders Siig Andersen (PAES). Svangre og Børneundersøgelser Forskningsenheden for Almen Praksis Kvalitetsudviklingsprojekt med det formål at sætte fokus på de vigtigste elementer af svangre- og børneundersøgelserne, muliggøre kvalitetsudvikling gennem systematisk dataregistrering og give den praktiserende læge mulighed for at udvikle egen praksis ved tilbagemelding og gennemgang af egne data. Projektet er planlagt som et samarbejde mellem praktiserende læger i Region Sjælland og Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Københavns Universitet. Forskning i multisyge I regi af Region Sjælland, sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus og Forskningsenheden for Almen Praksis, KU, er der indledt et samarbejde mhp. gennemførelse af en række ph.d.- projekter ift. multisyge på Lolland-Falster. University College Sjælland Der har været afholdt indledende drøftelser med University College Sjælland om et forskningsprogram Regional Udvikling og Social Mobilitet, der skal producere anvendelsesorienteret viden om, hvordan ændrede sundheds- ernærings- og uddannelseskulturelle dispositioner kan forstås og understøttes. Der vil være tale om et flerfagligt forskerteam og fokus på anvendt forskning. Programmet tager afsæt i et markant regional og samfundsmæssigt behov for videnproduktion og udvikling, der skal understøtte udviklingen af løsningsmodeller rettet mod en lang række presserende folkesundheds- og uddannelsesrelaterede problemkomplekser. Medicingennemgangsprojekt Den Regionale Lægemiddelenhed Lægemiddelenheden i Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland har afsat en fast ressource, i form af en projektleder og to specialestuderende, til et medicingennemgangsprojekt for plejehjemsbeboere på Lolland-Falster. Formålet er at undersøge effekten af medicingennemgang hos plejehjemsbeboere (polyfarmacipatienter) på Lolland-Falster med henblik på at forbedre lægemiddelbehandlingen og øge patientsikkerheden for beboeren samt eventuelt at opnå en samfundsøkonomisk besparelse på lægemiddelområdet. Projektet udføres af Lægemiddelenheden i samarbejde med Broen til bedre sundhed, og yderligere samarbejdspartnere er de alment praktiserende læger på Lolland Falster, hospitalslæger på Nykøbing F. Sygehus Side 5

6 samt plejehjemspersonale i Lolland og Guldborgsund Kommune. Omkring 400 plejehjemsbeboere vil indgå i medicingennemgangsstudiet. Øvrige interne samarbejder Udover eksterne samarbejder og forskningsprojekter har Broen til bedre sundhed også fokus på interne aktører, hvor der kan samarbejdes om indsatserne under programmets fokus. Broen til bedre sundhed har bl.a. indledt samarbejde med Primær Sundhed ift. rekruttering af læger til Lolland-Falster. Regionsrådet har bevilget 5 mio. kr. til denne indsats. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland har Broen til bedre sundhed som en strategisk satsning som et af syv områder i perioden o16. Udvalget konkretiserer indsatserne i efteråret 2013 mhp. igangsættelse Derudover er Broen til bedre sundhed inviteret som deltager og oplægsholder til flere relevante tværfaglige møder og netværk, hvor bl.a. Region Sjællands virksomhedsområder Primær Sundhed og Regional Udvikling indgår. Fundraising Fundraising er en væsentlig del af Broen til bedre sundheds aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet ansøgninger til en række forskellige puljer, som fremgår herunder. Derudover har Region Sjælland et eget EU-kontor i Bruxelles, hvormed Broen til bedre sundhed har et tæt samarbejde. Internt i Regionshuset er der ligeledes tæt koordinering med Regional Udvikling, der varetager Strukturfondsmidlerne og de Interregionale programmer i EU regi. Endvidere samarbejdes med CAT-Link, der arbejder med adskillige nationale støtteprogrammer. Folkesundhedsprogrammet ved EU Broen til bedre sundhed er indgået som Lead Partner i en ansøgning til Folkesundhedsprogrammet under det europæiske innovationspartnerskab indenfor aktiv og sund aldring. Ansøgningen er udformet i samspil med flere regioner og universiteter indenfor EU, med fokus på innovative løsninger for sund og aktiv aldring i landdistrikterne. Flere af de involverede aktører har i ansøgningsforløbet udtrykt interesse for et fremtidigt samarbejde uanset ansøgningens udfald. Den tværsektorielle pulje (intern) Region Sjælland har i 2013 afsat 30 mio. kr. til at understøtte det tværsektorielle samarbejde med det væsentlige sigte at gennemføre langtidsholdbare, evidensbaserede løsninger af driftsrettet karakter med fokus på sektorovergange. Samtidig er der fokus på nye måder at samarbejde på til optimering af de tværsektorielle patientforløb til gavn for regionens borgere og patienter. Broen til bedre sundhed har i august 2013 opnået finansiering til tre konkrete projekter: Analyse af incitamentstrukturer og evt. strukturelle barrierer for samarbejde på tværs Følge op via telemedicin pilotprojekt i Lolland og Guldborgsund kommune i tilknytning til det regionale projekt i Side 6

7 Udvikling og test af tværsektoriel indsats mod tobaksrygning og alkohol overforbrug blandt socialt udsatte. Yderligere finansieringsmuligheder for tværsektorielle indsatser er mulige i 2014, hvor puljen forøges med 5-10 mio. kr. Ansøgninger i pipeline I samarbejde med Psykiatrien, er der to ansøgninger i støbeskeen ift. et lokalsamfundsprojekt med den psykiatriske borger som målgruppe. Projektet er i færd med at blive færdigformuleret på baggrund af en afholdt workshop med udvalgte medarbejdere fra social og behandlingspsykiatrien, Lolland og Guldborgsund Kommune samt repræsentanter fra almen praksis og patient- og pårørendeforeninger. Synlighed og kommunikation Starten af Broen til bedre sundhed blev markeret på en succesfuld kick-off konference på den gamle sukker- og papirfabrik i Holeby primo maj Der var overvældende stor interesse for det spændende program med inspiration til nye veje til sikring af lighed i sundhed i de danske yderområder. 120 personer fik muligheden for at deltage, og de repræsenterede bredt de to kommuner, sygehuset, psykiatrien, almen praksis, forskellige dele af regionen, det lokale erhvervsliv og civilsamfund, samt eksterne partnere og interessenter som CAT- Link, KO- RA og Socialstyrelsen. Tilbagemeldingerne var yderst positive. Især har dette betydet yderligere forankring og fokus fra partnernes side, som fx Guldborgssund Kommune, der efterfølgende har indtænkt Broen til bedre sundhed i deres handleplan for sundhedsindsatser fremadrettet. I forlængelse af konferencen planlægges møde på politisk niveau mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Socialministeriet mhp. drøftelse af kommende indsatsområder. Konferencer og workshops Broen til bedre sundhed har i løbet af også været på programmet ved flere konferencer, workshops o.l. Det drejer sig bl.a. om: DSKS Årsmøde Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren - januar Workshop med fokus på lighed i sundhed i relation til kvalitet. Store Praksisdag, Region Sjælland - marts Halvanden times debatsession med deltagere fra almen praksis, kommuner og region. Patientsikkerhedskonference 2013 april To timers workshop med over 120 deltagere fra samtlige 5 danske regioner, kommuner, almen praksis, sygehuse, psykiatrien og Sundhedsstyrelsen. Ligeledes blev Broen til bedre sundhed præsenteret på OECDs Quality-review besøg i Danmark i september På nuværende tidspunkt er Broen til bedre sundhed indbudt som hovedoplæg på en national konference vedrørende lighed i sundhed i foråret Pressedækning og kommunikation Side 7

8 I forbindelse med kick-off konferencen optrådte Broen til bedre sundhed op til flere gange i pressen. Udover Region Sjællands udsendte pressemeddelelser før og efter, lød der også opbakning fra Sundhedsminister Astrid Krag, som udtalte sig til NyhedsInformation, ift. vigtigheden af et tværsektorielt partnerskab som Broen til bedre sundhed, når det kommer til at skabe lighed i sundhed. Endvidere har der været positiv omtale i bl.a. Lolland-Falster Folketidende, I dag (Industriens dagblad), samt Videncenter for arbejdsmiljø. Som et vigtigt led i at holde såvel interne som eksterne samarbejdspartnere samt andre interesserede aktører underrettet, er der oprettet forskellige platforme, såsom en hjemmeside og en gruppe på LinkedIn, der skal være med til at sikre muligheden for at holde sig orienteret om Broen til bedre sundhed. Igangsatte pilotprojekter i partnerskabet Hver partner i programmet er tovholder på udvalgte pilotprojekter, som er igangsat i regi af Broen til bedre sundhed. Nedenfor er en oplistning af disse: Følg-op via telemedicin Lolland Kommune Mhealth i hjemmeplejen Lolland Kommune Medicingennemgang på ældrecentre Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune Diabetes forløb udmøntning af forløbsprogram for type II Diabetes Guldborgsund Kommune Medfinansiering af sundhedsydelser - kortlægning af kommunernes omkostninger Guldborgsund Kommune Alternative Uddannelsesforløb Nykøbing F. Sygehus Medicinsk Akutambulatorium Nykøbing F. Sygehus Kortlægning af incitamentstrukturer/barrierer for samarbejde på tværs af sektorer Psykiatrien Telemedicin i Psykiatrien Psykiatrien Alternative Uddannelsesforløb for Almen Praksis Kvalitet og Udvikling, Primær Sundhed i samarbejde med Almen Praksis Side 8

9 Side 9

Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med start ultimo 2013.

Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med start ultimo 2013. Dato: 26. november 2013 Brevid: 2206564 Status på Broen til bedre sundhed Baggrund Broen til bedre sundhed er et langsigtet og tværgående udviklingssamarbejde, som har bred politisk opbakning på tværs

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse.

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse. Dato: 3. december 2015 Udbredelsespotentialer i Broen til bedre sundhed Brevid: 2872349 1.Baggrund og resume I 2013 indgik Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Praktiserende

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Rapportering. Tænketanken Socialt udsatte børnefamilier

Rapportering. Tænketanken Socialt udsatte børnefamilier Rapportering Tænketanken Socialt udsatte børnefamilier Opsamling et med tænketanken Socialt udsatte børnefamilier var 1) at kvalificere Styregruppens opstillede vision, mål og drivere. 2) at udforme en

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014

Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Det tværsektorielle patientsikkerhedsarbejde 2014 Helle Søgaard, risikomanager og sundhedsfaglig specialkonsulent. Ditte Gundorph Olesen, risikomanager. Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Region H.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland

Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Samarbejde om Patientsikkerhed i Region Sjælland Definition: Utilsigtet hændelse (UTH) skyldes ikke patientens sygdom er skadevoldende, eller kunne have været det forekommer i forbindelse med behandling/sundhedsfaglig

Læs mere

Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune.

Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Integreret proaktiv forebyggende og behandlende indsats. - Nyt udviklingsprojekt i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Aalborg Kommune. Baggrund Den politiske styregruppe for sundhedsaftalen mellem

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Deltagere Status (20.11.2012)

Deltagere Status (20.11.2012) Indsatsen er Tværsektoriel indsats Bevilling 2012 Deltagere Status (20.11.2012) Følge-op 8,5 mio. kr. til begge interventione r Kommuner, sygehuse, og administrationen Kvalitet og Udvikling /Produktion

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Opslag og vejledning

Opslag og vejledning Opslag og vejledning Region Sjællands og Roskilde Universitetscenters forskningspulje til støtte af fælles forskningsprojekter og forskerstillinger Roskilde Universitetscenter (RUC) og Region Sjælland

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed

Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Om folkesundhed at være en sund by og prioritere sundhed Oplæg ved Sund By Netværksdagene 2013 Sundheds- og Omsorgsborgmester, Ninna Thomsen, Københavns Kommune København og Healthy City Netværket København

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere