Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013."

Transkript

1 Dato: 3. oktober 2013 Brevid: Status på Broen til bedre sundhed Baggrund Broen til bedre sundhed er et langsigtet og tværgående udviklingssamarbejde, som har bred politisk opbakning på tværs af kommuner og region. Visionen er meget ambitiøs - sygeligheden i befolkningen skal reduceres, der skal skabes bedre kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene, og den sociale ulighed i sundhed skal mindskes betydeligt. Målgruppen er befolkningen på Lolland og Falster på tværs af alder, køn, etnicitet og sundhedsprofil. Der arbejdes ud fra en massestrategi med seks overordnede indsatsområder. Disse er listet herunder: Rekruttering og tilgængelighed Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret Organisering Udvikling og implementering af programmet foregår i et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien, PLO, Business Lolland-Falster og Region Sjælland. Dette Partnerskab udgør styregruppen, som blev konstitueret i februar Medlemmer af styregruppen er: Per Bennetsen, Koncerndirektør Region Sjælland, Formand Jesper Rahn Jensen, Direktør, Guldborgsund Kommune Klaus Marius Hansen, Direktør, Lolland Kommune Anders Holdt Høiris, Adm. direktør, Business Lolland-Falster Niels Ulrich Holm, Praktiserende læge, Formand PLO, Region Sjælland Peter Wied, Praktiserende læge, Bestyrelsesmedlem, PLO, Region Sjælland Hanne Sveistrup Demant, Vicedirektør, Psykiatrien, Region Sjælland Arne Cyron, Sygehusdirektør, Nykøbing F. sygehus Side 1

2 Preben Cramon, Sundhedsfagligchef, overlæge, Region Sjælland, Næstformand Under styregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af en repræsentant fra hver partner. Vedkommende skal koordinere indsatserne mellem partnerne på det mere praktiske og implementerende niveau. Der er etableret et Programkontor bestående af programchef (vakant), projektleder, 2 ACere, 1 læge og 1 sekretær. Kontoret er sekretariat for styregruppen og varetager den overordnede koordinering af Broen til bedre sundhed. Programkontoret er placeret i Kvalitet og Udvikling med reference til sundhedsfagligchef, overlæge Preben Cramon. Der oprettes et Rådgivende udvalg, som skal bistå med ekspertrådgivning, mulige finansieringskilder og øge synligheden regionalt, nationalt og internationalt. Flere fremtrædende forskere og opinionsdannere inden for forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsøkonomi og sundhedsantropologi og sociologi vil indgå heri. Region Sjælland finansierer driften med 3 mio. kr. i Herudover vil der efter ansøgning blive tildelt der midler fra diverse regionale puljer, herunder udviklings- og forskningspuljer. Status Broen til bedre sundhed har i løbet af været aktiv på en lang række fronter, hvilket bl.a. har betydet øget eksponering og synlighed samt givet afkast i form af nye partnerskaber og samarbejder. Derudover har indsatsen på fundraising området også medvirket til nye netværk og samarbejdspartnere, som alle har udtrykt stor interesse og begejstring for Broens mission og aktiviteter på kort og lang sigt. Nedenfor præsenteres et oprids af indsatserne i det forgangne år. Strategiske partnerskaber og samarbejder Samarbejde med andre aktører med fælles snitflader er en integreret del af Broen til bedre sundhed. Der er derfor indledt samarbejde med forskellige interne og eksterne aktører på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau mhp. på at indgå i samarbejdsprojekter og/eller netværk. Af eksterne samarbejdspartnere kan der nævnes følgende: IHI Der er indgået et partnerskab med den internationale kvalitetsorganisation Institute for Healthcare Improvement (IHI), som gennem en årrække har arbejdet med sundhedsorganisationer verden over omkring Triple Aim konceptet, der er det grundlæggende afsæt for projektet som helhed. Via en portefølje af projekter arbejdes med tre samtidige mål, som går ud på at: 1. Forbedre en befolknings sundhed. 2. Bedre patientens oplevelse af sundhedsydelser (herunder kvalitet, tilgængelighed og pålidelighed). 3. Reducere eller bremse væksten i sundhedsomkostninger. Side 2

3 Som partner med IHI omkring et Triple Aim initiativ indgår Broen til bedre sundhed også i et internationalt netværk af sundhedsorganisationer, som via webbaserede seminarer udveksler erfaringer. Broen til bedre sundhed indgår i et 1-årigt forløb i Ligeledes har parterne drøftet muligheden for at indgå samarbejde omkring programmet som helhed, hvilket forventes at ske i Socialstyrelsen Socialstyrelsen har inviteret Broen til bedre sundhed med i et partnerskab om Deltagelse og trivsel i netværk og lokalsamfund. Partnerskabet har til formål at bidrage til udvikling af viden og praksis om hvordan netværk og lokalsamfund kan komme til at spille en positiv og aktiv rolle for mennesker i udsatte positioner (herunder unge med psykosociale vanskeligheder og psykiske lidelser). Øvrige deltagere i netværket er Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO); Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC; Center for Socialt Entreprenørskab (CSE); og KORA (Afdeling for evaluering af Innovation). Samarbejde med Claus Meyer Broen til bedre sundhed og Regional Udvikling i Region Sjælland, har i fællesskab indledt samarbejde med Claus Meyer omkring etablering af kyllingefarm med fokus på produktion af kvalitetskød til Meyers Madhus og restauranter. Der er bevilget kr. til et forprojekt. Af øvrige kontakt- og samarbejdsflader for Broen til bedre sundhed kan nævnes: Sund-by-netværket KORA Institut for Almen Medicin, KU Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Institut for Statskundskab, KU Center for Landdistriktsforskning, SDU Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Centre for Healthcare Improvement, AAU Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS Center for Interventionsforskning Huset Zornig. Forskningssamarbejder Perspektivet for Broen til bedre sundhed involverer også ny viden og interventionsbaseret forskning. På nuværende tidspunkt samarbejdes med den Regionale forskningsenhed mhp. en befolkningsundersøgelse målrettet Lolland-Falster. Derudover er der indledt forskningssamarbejder med diverse eksterne samarbejdspartnere. Befolkningsundersøgelse på Lolland og Falster Side 3

4 Forskningsenheden, under Forskningsrådet i Region Sjælland, står for udviklingen af en befolkningsundersøgelse, som skal danne baseline for projekterne under Broen til bedre sundhed, og som ved gentagelse vil tjene til at måle ændringer i folkesundheden i de to berørte kommuner. Undersøgelsen vil ligeledes kunne tjene som videnskabeligt styringsredskab for initiativer under Broen til bedre sundhed. Undersøgelsen adskiller sig fra andre befolkningsundersøgelser ved at være en familiebaseret undersøgelse, der har fokus på hele husstande. En repræsentativ stikprøve på individer på 18 år og op, fra alle områder af Lolland og Guldborgsund Kommune, vil blive udtrukket fra Folkeregistret. Alle medlemmer af husstanden omkring de udtrukne vil blive inviteret til at deltage. I befolkningsundersøgelsen vil der også blive fokuseret på migration dvs. borgere, der har forladt Lolland-Falster. Migrationsundersøgelsen vil omfatte en repræsentativ stikprøve på 2000 individer på 18 år og op, der har forladt de to kommuner indenfor de sidste 10 år. Rent geografisk vil undersøgelserne finde sted på Nykøbing F. Sygehus og på sundhedscentrene i hhv. Nakskov og Maribo. Desuden sættes to mobile enheder (to busser) i værk, så undersøgelsesprogrammet også kan foregå i dem. Formålet med de mobile enheder er at kunne nå ud til så mange af de identificerede deltagere som muligt, da en høj deltagelsesprocent er en essentiel faktor for, at undersøgelserne skal få den ønskede videnskabelige værdi. Som en yderligere styrkelse af den videnskabelige værdi er relevante forskere i regionen samt forskere på landets øvrige universiteter inviteret til at deltage i projektet via et rundsendt call, hvor befolkningsundersøgelsen er præsenteret som en forskningsmulighed. Der vil også være mulighed for at lægge yderligere undersøgelser og spørgsmål oven i standardundersøgelsespakken. Befolkningsundersøgelsen er finansieret af forskningsmidler i Region Sjælland med et årligt beløb på 6 mio. kr. over en treårig periode. Lokalsamfundsperspektiver i Recovery - Socialstyrelsen Socialstyrelsen har indbudt til samarbejde i forbindelse med igangsætning af projektet Lokalsamfundperspektiver i Recovery, som forventes udført i samarbejde med RUC og KORA. Projektet har til formål at udvikle viden og praksis, som styrker psykisk sårbare unges muligheder for at fastholde eller genvinde retten til og muligheden for et liv med positivt tilhørsforhold til fællesskaber udenfor de professionelle støttesystemer. Broen til bedre sundhed og Lokalsamfundsperspektiver i Recovery arbejder på at etablere et samarbejde, som over de kommende måneder kan udmøntes i lokale udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommuner og andre aktører på Lolland og Falster, samt i et samarbejde om finansiering af et ph.d.- forskningsprojekt. Forskningssamarbejde - RUC Forskningssamarbejde mellem RUC og Region Sjælland er indledt med Lolland-Falster som tilsigtet fokusområde. Der er etableret en fælles finansiering med indledende bidrag på 1,5 mio. fra hver part. Styregruppe er etableret og består af: Side 4

5 Knut Borch Johnsen, dr. med., lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus Erik Simonsen, professor, PhD, Psykiatrien, Region Sjælland Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge, Region Sjælland Bibi Hølge Hazelton, forskningslektor, PhD, Sygehplejefaglig forskningsleder, Den regional Forskningsenhed Steffen Groth, forskningschef, professor, dr. med., Den Regionale Forskningsenhed Professor Jesper Troelsen (NSM) Lektor Betina Dybbroe (PAES) Lektor Erling Jelsøe (ENSPAC) Professor Jesper Simonsen (CBIT) Professor Mette Wier (ISG) Institutleder Anders Siig Andersen (PAES). Svangre og Børneundersøgelser Forskningsenheden for Almen Praksis Kvalitetsudviklingsprojekt med det formål at sætte fokus på de vigtigste elementer af svangre- og børneundersøgelserne, muliggøre kvalitetsudvikling gennem systematisk dataregistrering og give den praktiserende læge mulighed for at udvikle egen praksis ved tilbagemelding og gennemgang af egne data. Projektet er planlagt som et samarbejde mellem praktiserende læger i Region Sjælland og Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Københavns Universitet. Forskning i multisyge I regi af Region Sjælland, sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus og Forskningsenheden for Almen Praksis, KU, er der indledt et samarbejde mhp. gennemførelse af en række ph.d.- projekter ift. multisyge på Lolland-Falster. University College Sjælland Der har været afholdt indledende drøftelser med University College Sjælland om et forskningsprogram Regional Udvikling og Social Mobilitet, der skal producere anvendelsesorienteret viden om, hvordan ændrede sundheds- ernærings- og uddannelseskulturelle dispositioner kan forstås og understøttes. Der vil være tale om et flerfagligt forskerteam og fokus på anvendt forskning. Programmet tager afsæt i et markant regional og samfundsmæssigt behov for videnproduktion og udvikling, der skal understøtte udviklingen af løsningsmodeller rettet mod en lang række presserende folkesundheds- og uddannelsesrelaterede problemkomplekser. Medicingennemgangsprojekt Den Regionale Lægemiddelenhed Lægemiddelenheden i Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland har afsat en fast ressource, i form af en projektleder og to specialestuderende, til et medicingennemgangsprojekt for plejehjemsbeboere på Lolland-Falster. Formålet er at undersøge effekten af medicingennemgang hos plejehjemsbeboere (polyfarmacipatienter) på Lolland-Falster med henblik på at forbedre lægemiddelbehandlingen og øge patientsikkerheden for beboeren samt eventuelt at opnå en samfundsøkonomisk besparelse på lægemiddelområdet. Projektet udføres af Lægemiddelenheden i samarbejde med Broen til bedre sundhed, og yderligere samarbejdspartnere er de alment praktiserende læger på Lolland Falster, hospitalslæger på Nykøbing F. Sygehus Side 5

6 samt plejehjemspersonale i Lolland og Guldborgsund Kommune. Omkring 400 plejehjemsbeboere vil indgå i medicingennemgangsstudiet. Øvrige interne samarbejder Udover eksterne samarbejder og forskningsprojekter har Broen til bedre sundhed også fokus på interne aktører, hvor der kan samarbejdes om indsatserne under programmets fokus. Broen til bedre sundhed har bl.a. indledt samarbejde med Primær Sundhed ift. rekruttering af læger til Lolland-Falster. Regionsrådet har bevilget 5 mio. kr. til denne indsats. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland har Broen til bedre sundhed som en strategisk satsning som et af syv områder i perioden o16. Udvalget konkretiserer indsatserne i efteråret 2013 mhp. igangsættelse Derudover er Broen til bedre sundhed inviteret som deltager og oplægsholder til flere relevante tværfaglige møder og netværk, hvor bl.a. Region Sjællands virksomhedsområder Primær Sundhed og Regional Udvikling indgår. Fundraising Fundraising er en væsentlig del af Broen til bedre sundheds aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet ansøgninger til en række forskellige puljer, som fremgår herunder. Derudover har Region Sjælland et eget EU-kontor i Bruxelles, hvormed Broen til bedre sundhed har et tæt samarbejde. Internt i Regionshuset er der ligeledes tæt koordinering med Regional Udvikling, der varetager Strukturfondsmidlerne og de Interregionale programmer i EU regi. Endvidere samarbejdes med CAT-Link, der arbejder med adskillige nationale støtteprogrammer. Folkesundhedsprogrammet ved EU Broen til bedre sundhed er indgået som Lead Partner i en ansøgning til Folkesundhedsprogrammet under det europæiske innovationspartnerskab indenfor aktiv og sund aldring. Ansøgningen er udformet i samspil med flere regioner og universiteter indenfor EU, med fokus på innovative løsninger for sund og aktiv aldring i landdistrikterne. Flere af de involverede aktører har i ansøgningsforløbet udtrykt interesse for et fremtidigt samarbejde uanset ansøgningens udfald. Den tværsektorielle pulje (intern) Region Sjælland har i 2013 afsat 30 mio. kr. til at understøtte det tværsektorielle samarbejde med det væsentlige sigte at gennemføre langtidsholdbare, evidensbaserede løsninger af driftsrettet karakter med fokus på sektorovergange. Samtidig er der fokus på nye måder at samarbejde på til optimering af de tværsektorielle patientforløb til gavn for regionens borgere og patienter. Broen til bedre sundhed har i august 2013 opnået finansiering til tre konkrete projekter: Analyse af incitamentstrukturer og evt. strukturelle barrierer for samarbejde på tværs Følge op via telemedicin pilotprojekt i Lolland og Guldborgsund kommune i tilknytning til det regionale projekt i Side 6

7 Udvikling og test af tværsektoriel indsats mod tobaksrygning og alkohol overforbrug blandt socialt udsatte. Yderligere finansieringsmuligheder for tværsektorielle indsatser er mulige i 2014, hvor puljen forøges med 5-10 mio. kr. Ansøgninger i pipeline I samarbejde med Psykiatrien, er der to ansøgninger i støbeskeen ift. et lokalsamfundsprojekt med den psykiatriske borger som målgruppe. Projektet er i færd med at blive færdigformuleret på baggrund af en afholdt workshop med udvalgte medarbejdere fra social og behandlingspsykiatrien, Lolland og Guldborgsund Kommune samt repræsentanter fra almen praksis og patient- og pårørendeforeninger. Synlighed og kommunikation Starten af Broen til bedre sundhed blev markeret på en succesfuld kick-off konference på den gamle sukker- og papirfabrik i Holeby primo maj Der var overvældende stor interesse for det spændende program med inspiration til nye veje til sikring af lighed i sundhed i de danske yderområder. 120 personer fik muligheden for at deltage, og de repræsenterede bredt de to kommuner, sygehuset, psykiatrien, almen praksis, forskellige dele af regionen, det lokale erhvervsliv og civilsamfund, samt eksterne partnere og interessenter som CAT- Link, KO- RA og Socialstyrelsen. Tilbagemeldingerne var yderst positive. Især har dette betydet yderligere forankring og fokus fra partnernes side, som fx Guldborgssund Kommune, der efterfølgende har indtænkt Broen til bedre sundhed i deres handleplan for sundhedsindsatser fremadrettet. I forlængelse af konferencen planlægges møde på politisk niveau mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Socialministeriet mhp. drøftelse af kommende indsatsområder. Konferencer og workshops Broen til bedre sundhed har i løbet af også været på programmet ved flere konferencer, workshops o.l. Det drejer sig bl.a. om: DSKS Årsmøde Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren - januar Workshop med fokus på lighed i sundhed i relation til kvalitet. Store Praksisdag, Region Sjælland - marts Halvanden times debatsession med deltagere fra almen praksis, kommuner og region. Patientsikkerhedskonference 2013 april To timers workshop med over 120 deltagere fra samtlige 5 danske regioner, kommuner, almen praksis, sygehuse, psykiatrien og Sundhedsstyrelsen. Ligeledes blev Broen til bedre sundhed præsenteret på OECDs Quality-review besøg i Danmark i september På nuværende tidspunkt er Broen til bedre sundhed indbudt som hovedoplæg på en national konference vedrørende lighed i sundhed i foråret Pressedækning og kommunikation Side 7

8 I forbindelse med kick-off konferencen optrådte Broen til bedre sundhed op til flere gange i pressen. Udover Region Sjællands udsendte pressemeddelelser før og efter, lød der også opbakning fra Sundhedsminister Astrid Krag, som udtalte sig til NyhedsInformation, ift. vigtigheden af et tværsektorielt partnerskab som Broen til bedre sundhed, når det kommer til at skabe lighed i sundhed. Endvidere har der været positiv omtale i bl.a. Lolland-Falster Folketidende, I dag (Industriens dagblad), samt Videncenter for arbejdsmiljø. Som et vigtigt led i at holde såvel interne som eksterne samarbejdspartnere samt andre interesserede aktører underrettet, er der oprettet forskellige platforme, såsom en hjemmeside og en gruppe på LinkedIn, der skal være med til at sikre muligheden for at holde sig orienteret om Broen til bedre sundhed. Igangsatte pilotprojekter i partnerskabet Hver partner i programmet er tovholder på udvalgte pilotprojekter, som er igangsat i regi af Broen til bedre sundhed. Nedenfor er en oplistning af disse: Følg-op via telemedicin Lolland Kommune Mhealth i hjemmeplejen Lolland Kommune Medicingennemgang på ældrecentre Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune Diabetes forløb udmøntning af forløbsprogram for type II Diabetes Guldborgsund Kommune Medfinansiering af sundhedsydelser - kortlægning af kommunernes omkostninger Guldborgsund Kommune Alternative Uddannelsesforløb Nykøbing F. Sygehus Medicinsk Akutambulatorium Nykøbing F. Sygehus Kortlægning af incitamentstrukturer/barrierer for samarbejde på tværs af sektorer Psykiatrien Telemedicin i Psykiatrien Psykiatrien Alternative Uddannelsesforløb for Almen Praksis Kvalitet og Udvikling, Primær Sundhed i samarbejde med Almen Praksis Side 8

9 Side 9

Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med start ultimo 2013.

Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med start ultimo 2013. Dato: 26. november 2013 Brevid: 2206564 Status på Broen til bedre sundhed Baggrund Broen til bedre sundhed er et langsigtet og tværgående udviklingssamarbejde, som har bred politisk opbakning på tværs

Læs mere

Region Sjælland. Lighed i sundhed

Region Sjælland. Lighed i sundhed Region Sjælland Lighed i sundhed Partnerskabet Broen til bedre sundhed er et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund kommune, Business Lolland-Falster, områdets praktiserende læger repræsenteret ved

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed H ED. Organisation. November Region Sjælland. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed H ED. Organisation. November Region Sjælland. Region Sjælland Organisation November 2016 OE EN R RO N B B ED H ED DDH Broen til Bedre Sundhed RE ES DR ED BE UN SU B L I N TIL T Introduktion Baggrund Broen til Bedre Sundhed er et unikt udvikling- og forskningsprogram,

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed H ED. Organisation. - med fondssamarbejde November Region Sjælland. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed H ED. Organisation. - med fondssamarbejde November Region Sjælland. Region Sjælland Organisation - med fondssamarbejde November 2016 OE EN R RO N B B ED H ED DDH Broen til Bedre Sundhed RE ES DR ED BE UN SU B L I N TIL T Introduktion Baggrund Broen til Bedre Sundhed er et unikt udvikling-

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse.

I det følgende gennemgås de foreløbige resultater i forhold til at indfri disse ambitioner om udbredelse. Dato: 3. december 2015 Udbredelsespotentialer i Broen til bedre sundhed Brevid: 2872349 1.Baggrund og resume I 2013 indgik Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Business Lolland-Falster, Praktiserende

Læs mere

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland

Broen til Bedre Sundhed PRÆSENTATION. Region Sjælland Broen til Bedre Sundhed BROEN TIL BEDRE SUNDHED PRÆSENTATION Region Sjælland BROEN TIL BEDRE SUNDHED INTERVENTION Velkommen til Broen til Bedre Sundhed! Et unikt udviklingsprogram med aktiviteter indenfor

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?...

1.Indledning... 3. 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... Indhold 1.Indledning... 3 1.1 Reorganisering af KE- projektkontoret... 3 1.2 Handleplanens indsatsområder... 3 1.3 Hvordan måler vi kvalitet?... 4 2. De 7 indsatsområder... 4 2.1 Medicinordination... 4

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg

Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt. Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland. - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Kommunaludvalget 2012-13 KOU Alm.del Bilag 132 Offentligt Samarbejde mellem kommuner og Region Sjælland - Møde med Folketingets Kommunaludvalg Sundhedsaftaler 1 Sundhedsaftale En Sundhedsaftale 20 mio.

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Triple Aim metode og praksis

Triple Aim metode og praksis Triple Aim metode og praksis De næste 35 minu8er Triple aim en kort introduk:on Broen :l bedre sundhed triple aim som ramme for at fremme lighed i sundhed på Lolland og Falster. Triple aim en metode i

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring

KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring KAN DE AMBITIØSE KVALITETSMÅL NÅS MED DE EKSISTERENDE RAMMER FOR SUNDHEDSVÆSENET? Organisation, Opgavedeling, Styring Kvalitetsudvikling i Sundhedsvæsenet 2016-2025 16. januar 2016 DSKS årsmøde 2016 1

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet)

Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Implementering af et forløbsprogram (Vestegnsprojektet) Årsmøde i DSKS 15 januar 2010 Praktiserende læge Lars Rytter, Albertslund Sundhedschef John Sørensen, Tåstrup kommune Udviklingschef Dorte Jeppesen,

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet

Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet NOTAT Status for KKR Sjællands seks(syv) punktsplan på sundhedsområdet KKR Sjælland besluttede den 15. april 2008 sekspunktsplanen på sundhedsområdet. De kommunale medlemmer af sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 Handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 HANDLEPLAN 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Social ulighed i sundhed Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Alle skal have let og lige adgang til

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Bilag 2 Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere