Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret 2013."

Transkript

1 Dato: 3. oktober 2013 Brevid: Status på Broen til bedre sundhed Baggrund Broen til bedre sundhed er et langsigtet og tværgående udviklingssamarbejde, som har bred politisk opbakning på tværs af kommuner og region. Visionen er meget ambitiøs - sygeligheden i befolkningen skal reduceres, der skal skabes bedre kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene, og den sociale ulighed i sundhed skal mindskes betydeligt. Målgruppen er befolkningen på Lolland og Falster på tværs af alder, køn, etnicitet og sundhedsprofil. Der arbejdes ud fra en massestrategi med seks overordnede indsatsområder. Disse er listet herunder: Rekruttering og tilgængelighed Hensigtsmæssige akutforløb Kronikerindsats Fremtidens voksne Sundt erhverv Nye veje Massestrategien og indsatsområderne udvikles og konkretiseres blandt andet gennem en tænketanksmodel med opstart i efteråret Organisering Udvikling og implementering af programmet foregår i et partnerskab mellem Lolland og Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Sygehus, Psykiatrien, PLO, Business Lolland-Falster og Region Sjælland. Dette Partnerskab udgør styregruppen, som blev konstitueret i februar Medlemmer af styregruppen er: Per Bennetsen, Koncerndirektør Region Sjælland, Formand Jesper Rahn Jensen, Direktør, Guldborgsund Kommune Klaus Marius Hansen, Direktør, Lolland Kommune Anders Holdt Høiris, Adm. direktør, Business Lolland-Falster Niels Ulrich Holm, Praktiserende læge, Formand PLO, Region Sjælland Peter Wied, Praktiserende læge, Bestyrelsesmedlem, PLO, Region Sjælland Hanne Sveistrup Demant, Vicedirektør, Psykiatrien, Region Sjælland Arne Cyron, Sygehusdirektør, Nykøbing F. sygehus Side 1

2 Preben Cramon, Sundhedsfagligchef, overlæge, Region Sjælland, Næstformand Under styregruppen er der nedsat en arbejdsgruppe, som består af en repræsentant fra hver partner. Vedkommende skal koordinere indsatserne mellem partnerne på det mere praktiske og implementerende niveau. Der er etableret et Programkontor bestående af programchef (vakant), projektleder, 2 ACere, 1 læge og 1 sekretær. Kontoret er sekretariat for styregruppen og varetager den overordnede koordinering af Broen til bedre sundhed. Programkontoret er placeret i Kvalitet og Udvikling med reference til sundhedsfagligchef, overlæge Preben Cramon. Der oprettes et Rådgivende udvalg, som skal bistå med ekspertrådgivning, mulige finansieringskilder og øge synligheden regionalt, nationalt og internationalt. Flere fremtrædende forskere og opinionsdannere inden for forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedsøkonomi og sundhedsantropologi og sociologi vil indgå heri. Region Sjælland finansierer driften med 3 mio. kr. i Herudover vil der efter ansøgning blive tildelt der midler fra diverse regionale puljer, herunder udviklings- og forskningspuljer. Status Broen til bedre sundhed har i løbet af været aktiv på en lang række fronter, hvilket bl.a. har betydet øget eksponering og synlighed samt givet afkast i form af nye partnerskaber og samarbejder. Derudover har indsatsen på fundraising området også medvirket til nye netværk og samarbejdspartnere, som alle har udtrykt stor interesse og begejstring for Broens mission og aktiviteter på kort og lang sigt. Nedenfor præsenteres et oprids af indsatserne i det forgangne år. Strategiske partnerskaber og samarbejder Samarbejde med andre aktører med fælles snitflader er en integreret del af Broen til bedre sundhed. Der er derfor indledt samarbejde med forskellige interne og eksterne aktører på såvel regionalt, nationalt og internationalt niveau mhp. på at indgå i samarbejdsprojekter og/eller netværk. Af eksterne samarbejdspartnere kan der nævnes følgende: IHI Der er indgået et partnerskab med den internationale kvalitetsorganisation Institute for Healthcare Improvement (IHI), som gennem en årrække har arbejdet med sundhedsorganisationer verden over omkring Triple Aim konceptet, der er det grundlæggende afsæt for projektet som helhed. Via en portefølje af projekter arbejdes med tre samtidige mål, som går ud på at: 1. Forbedre en befolknings sundhed. 2. Bedre patientens oplevelse af sundhedsydelser (herunder kvalitet, tilgængelighed og pålidelighed). 3. Reducere eller bremse væksten i sundhedsomkostninger. Side 2

3 Som partner med IHI omkring et Triple Aim initiativ indgår Broen til bedre sundhed også i et internationalt netværk af sundhedsorganisationer, som via webbaserede seminarer udveksler erfaringer. Broen til bedre sundhed indgår i et 1-årigt forløb i Ligeledes har parterne drøftet muligheden for at indgå samarbejde omkring programmet som helhed, hvilket forventes at ske i Socialstyrelsen Socialstyrelsen har inviteret Broen til bedre sundhed med i et partnerskab om Deltagelse og trivsel i netværk og lokalsamfund. Partnerskabet har til formål at bidrage til udvikling af viden og praksis om hvordan netværk og lokalsamfund kan komme til at spille en positiv og aktiv rolle for mennesker i udsatte positioner (herunder unge med psykosociale vanskeligheder og psykiske lidelser). Øvrige deltagere i netværket er Center for Velfærd, Profession og Hverdagsliv (VELPRO); Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC; Center for Socialt Entreprenørskab (CSE); og KORA (Afdeling for evaluering af Innovation). Samarbejde med Claus Meyer Broen til bedre sundhed og Regional Udvikling i Region Sjælland, har i fællesskab indledt samarbejde med Claus Meyer omkring etablering af kyllingefarm med fokus på produktion af kvalitetskød til Meyers Madhus og restauranter. Der er bevilget kr. til et forprojekt. Af øvrige kontakt- og samarbejdsflader for Broen til bedre sundhed kan nævnes: Sund-by-netværket KORA Institut for Almen Medicin, KU Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Institut for Statskundskab, KU Center for Landdistriktsforskning, SDU Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU Centre for Healthcare Improvement, AAU Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS Center for Interventionsforskning Huset Zornig. Forskningssamarbejder Perspektivet for Broen til bedre sundhed involverer også ny viden og interventionsbaseret forskning. På nuværende tidspunkt samarbejdes med den Regionale forskningsenhed mhp. en befolkningsundersøgelse målrettet Lolland-Falster. Derudover er der indledt forskningssamarbejder med diverse eksterne samarbejdspartnere. Befolkningsundersøgelse på Lolland og Falster Side 3

4 Forskningsenheden, under Forskningsrådet i Region Sjælland, står for udviklingen af en befolkningsundersøgelse, som skal danne baseline for projekterne under Broen til bedre sundhed, og som ved gentagelse vil tjene til at måle ændringer i folkesundheden i de to berørte kommuner. Undersøgelsen vil ligeledes kunne tjene som videnskabeligt styringsredskab for initiativer under Broen til bedre sundhed. Undersøgelsen adskiller sig fra andre befolkningsundersøgelser ved at være en familiebaseret undersøgelse, der har fokus på hele husstande. En repræsentativ stikprøve på individer på 18 år og op, fra alle områder af Lolland og Guldborgsund Kommune, vil blive udtrukket fra Folkeregistret. Alle medlemmer af husstanden omkring de udtrukne vil blive inviteret til at deltage. I befolkningsundersøgelsen vil der også blive fokuseret på migration dvs. borgere, der har forladt Lolland-Falster. Migrationsundersøgelsen vil omfatte en repræsentativ stikprøve på 2000 individer på 18 år og op, der har forladt de to kommuner indenfor de sidste 10 år. Rent geografisk vil undersøgelserne finde sted på Nykøbing F. Sygehus og på sundhedscentrene i hhv. Nakskov og Maribo. Desuden sættes to mobile enheder (to busser) i værk, så undersøgelsesprogrammet også kan foregå i dem. Formålet med de mobile enheder er at kunne nå ud til så mange af de identificerede deltagere som muligt, da en høj deltagelsesprocent er en essentiel faktor for, at undersøgelserne skal få den ønskede videnskabelige værdi. Som en yderligere styrkelse af den videnskabelige værdi er relevante forskere i regionen samt forskere på landets øvrige universiteter inviteret til at deltage i projektet via et rundsendt call, hvor befolkningsundersøgelsen er præsenteret som en forskningsmulighed. Der vil også være mulighed for at lægge yderligere undersøgelser og spørgsmål oven i standardundersøgelsespakken. Befolkningsundersøgelsen er finansieret af forskningsmidler i Region Sjælland med et årligt beløb på 6 mio. kr. over en treårig periode. Lokalsamfundsperspektiver i Recovery - Socialstyrelsen Socialstyrelsen har indbudt til samarbejde i forbindelse med igangsætning af projektet Lokalsamfundperspektiver i Recovery, som forventes udført i samarbejde med RUC og KORA. Projektet har til formål at udvikle viden og praksis, som styrker psykisk sårbare unges muligheder for at fastholde eller genvinde retten til og muligheden for et liv med positivt tilhørsforhold til fællesskaber udenfor de professionelle støttesystemer. Broen til bedre sundhed og Lokalsamfundsperspektiver i Recovery arbejder på at etablere et samarbejde, som over de kommende måneder kan udmøntes i lokale udviklingsaktiviteter i samarbejde med kommuner og andre aktører på Lolland og Falster, samt i et samarbejde om finansiering af et ph.d.- forskningsprojekt. Forskningssamarbejde - RUC Forskningssamarbejde mellem RUC og Region Sjælland er indledt med Lolland-Falster som tilsigtet fokusområde. Der er etableret en fælles finansiering med indledende bidrag på 1,5 mio. fra hver part. Styregruppe er etableret og består af: Side 4

5 Knut Borch Johnsen, dr. med., lægefaglig vicedirektør, Holbæk Sygehus Erik Simonsen, professor, PhD, Psykiatrien, Region Sjælland Preben Cramon, sundhedsfaglig chef, overlæge, Region Sjælland Bibi Hølge Hazelton, forskningslektor, PhD, Sygehplejefaglig forskningsleder, Den regional Forskningsenhed Steffen Groth, forskningschef, professor, dr. med., Den Regionale Forskningsenhed Professor Jesper Troelsen (NSM) Lektor Betina Dybbroe (PAES) Lektor Erling Jelsøe (ENSPAC) Professor Jesper Simonsen (CBIT) Professor Mette Wier (ISG) Institutleder Anders Siig Andersen (PAES). Svangre og Børneundersøgelser Forskningsenheden for Almen Praksis Kvalitetsudviklingsprojekt med det formål at sætte fokus på de vigtigste elementer af svangre- og børneundersøgelserne, muliggøre kvalitetsudvikling gennem systematisk dataregistrering og give den praktiserende læge mulighed for at udvikle egen praksis ved tilbagemelding og gennemgang af egne data. Projektet er planlagt som et samarbejde mellem praktiserende læger i Region Sjælland og Forskningsenheden for Almen Praksis i København og Københavns Universitet. Forskning i multisyge I regi af Region Sjælland, sygehusledelsen på Nykøbing F. Sygehus og Forskningsenheden for Almen Praksis, KU, er der indledt et samarbejde mhp. gennemførelse af en række ph.d.- projekter ift. multisyge på Lolland-Falster. University College Sjælland Der har været afholdt indledende drøftelser med University College Sjælland om et forskningsprogram Regional Udvikling og Social Mobilitet, der skal producere anvendelsesorienteret viden om, hvordan ændrede sundheds- ernærings- og uddannelseskulturelle dispositioner kan forstås og understøttes. Der vil være tale om et flerfagligt forskerteam og fokus på anvendt forskning. Programmet tager afsæt i et markant regional og samfundsmæssigt behov for videnproduktion og udvikling, der skal understøtte udviklingen af løsningsmodeller rettet mod en lang række presserende folkesundheds- og uddannelsesrelaterede problemkomplekser. Medicingennemgangsprojekt Den Regionale Lægemiddelenhed Lægemiddelenheden i Kvalitet og Udvikling, Region Sjælland har afsat en fast ressource, i form af en projektleder og to specialestuderende, til et medicingennemgangsprojekt for plejehjemsbeboere på Lolland-Falster. Formålet er at undersøge effekten af medicingennemgang hos plejehjemsbeboere (polyfarmacipatienter) på Lolland-Falster med henblik på at forbedre lægemiddelbehandlingen og øge patientsikkerheden for beboeren samt eventuelt at opnå en samfundsøkonomisk besparelse på lægemiddelområdet. Projektet udføres af Lægemiddelenheden i samarbejde med Broen til bedre sundhed, og yderligere samarbejdspartnere er de alment praktiserende læger på Lolland Falster, hospitalslæger på Nykøbing F. Sygehus Side 5

6 samt plejehjemspersonale i Lolland og Guldborgsund Kommune. Omkring 400 plejehjemsbeboere vil indgå i medicingennemgangsstudiet. Øvrige interne samarbejder Udover eksterne samarbejder og forskningsprojekter har Broen til bedre sundhed også fokus på interne aktører, hvor der kan samarbejdes om indsatserne under programmets fokus. Broen til bedre sundhed har bl.a. indledt samarbejde med Primær Sundhed ift. rekruttering af læger til Lolland-Falster. Regionsrådet har bevilget 5 mio. kr. til denne indsats. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland har Broen til bedre sundhed som en strategisk satsning som et af syv områder i perioden o16. Udvalget konkretiserer indsatserne i efteråret 2013 mhp. igangsættelse Derudover er Broen til bedre sundhed inviteret som deltager og oplægsholder til flere relevante tværfaglige møder og netværk, hvor bl.a. Region Sjællands virksomhedsområder Primær Sundhed og Regional Udvikling indgår. Fundraising Fundraising er en væsentlig del af Broen til bedre sundheds aktiviteter. På nuværende tidspunkt er der udarbejdet ansøgninger til en række forskellige puljer, som fremgår herunder. Derudover har Region Sjælland et eget EU-kontor i Bruxelles, hvormed Broen til bedre sundhed har et tæt samarbejde. Internt i Regionshuset er der ligeledes tæt koordinering med Regional Udvikling, der varetager Strukturfondsmidlerne og de Interregionale programmer i EU regi. Endvidere samarbejdes med CAT-Link, der arbejder med adskillige nationale støtteprogrammer. Folkesundhedsprogrammet ved EU Broen til bedre sundhed er indgået som Lead Partner i en ansøgning til Folkesundhedsprogrammet under det europæiske innovationspartnerskab indenfor aktiv og sund aldring. Ansøgningen er udformet i samspil med flere regioner og universiteter indenfor EU, med fokus på innovative løsninger for sund og aktiv aldring i landdistrikterne. Flere af de involverede aktører har i ansøgningsforløbet udtrykt interesse for et fremtidigt samarbejde uanset ansøgningens udfald. Den tværsektorielle pulje (intern) Region Sjælland har i 2013 afsat 30 mio. kr. til at understøtte det tværsektorielle samarbejde med det væsentlige sigte at gennemføre langtidsholdbare, evidensbaserede løsninger af driftsrettet karakter med fokus på sektorovergange. Samtidig er der fokus på nye måder at samarbejde på til optimering af de tværsektorielle patientforløb til gavn for regionens borgere og patienter. Broen til bedre sundhed har i august 2013 opnået finansiering til tre konkrete projekter: Analyse af incitamentstrukturer og evt. strukturelle barrierer for samarbejde på tværs Følge op via telemedicin pilotprojekt i Lolland og Guldborgsund kommune i tilknytning til det regionale projekt i Side 6

7 Udvikling og test af tværsektoriel indsats mod tobaksrygning og alkohol overforbrug blandt socialt udsatte. Yderligere finansieringsmuligheder for tværsektorielle indsatser er mulige i 2014, hvor puljen forøges med 5-10 mio. kr. Ansøgninger i pipeline I samarbejde med Psykiatrien, er der to ansøgninger i støbeskeen ift. et lokalsamfundsprojekt med den psykiatriske borger som målgruppe. Projektet er i færd med at blive færdigformuleret på baggrund af en afholdt workshop med udvalgte medarbejdere fra social og behandlingspsykiatrien, Lolland og Guldborgsund Kommune samt repræsentanter fra almen praksis og patient- og pårørendeforeninger. Synlighed og kommunikation Starten af Broen til bedre sundhed blev markeret på en succesfuld kick-off konference på den gamle sukker- og papirfabrik i Holeby primo maj Der var overvældende stor interesse for det spændende program med inspiration til nye veje til sikring af lighed i sundhed i de danske yderområder. 120 personer fik muligheden for at deltage, og de repræsenterede bredt de to kommuner, sygehuset, psykiatrien, almen praksis, forskellige dele af regionen, det lokale erhvervsliv og civilsamfund, samt eksterne partnere og interessenter som CAT- Link, KO- RA og Socialstyrelsen. Tilbagemeldingerne var yderst positive. Især har dette betydet yderligere forankring og fokus fra partnernes side, som fx Guldborgssund Kommune, der efterfølgende har indtænkt Broen til bedre sundhed i deres handleplan for sundhedsindsatser fremadrettet. I forlængelse af konferencen planlægges møde på politisk niveau mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Socialministeriet mhp. drøftelse af kommende indsatsområder. Konferencer og workshops Broen til bedre sundhed har i løbet af også været på programmet ved flere konferencer, workshops o.l. Det drejer sig bl.a. om: DSKS Årsmøde Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren - januar Workshop med fokus på lighed i sundhed i relation til kvalitet. Store Praksisdag, Region Sjælland - marts Halvanden times debatsession med deltagere fra almen praksis, kommuner og region. Patientsikkerhedskonference 2013 april To timers workshop med over 120 deltagere fra samtlige 5 danske regioner, kommuner, almen praksis, sygehuse, psykiatrien og Sundhedsstyrelsen. Ligeledes blev Broen til bedre sundhed præsenteret på OECDs Quality-review besøg i Danmark i september På nuværende tidspunkt er Broen til bedre sundhed indbudt som hovedoplæg på en national konference vedrørende lighed i sundhed i foråret Pressedækning og kommunikation Side 7

8 I forbindelse med kick-off konferencen optrådte Broen til bedre sundhed op til flere gange i pressen. Udover Region Sjællands udsendte pressemeddelelser før og efter, lød der også opbakning fra Sundhedsminister Astrid Krag, som udtalte sig til NyhedsInformation, ift. vigtigheden af et tværsektorielt partnerskab som Broen til bedre sundhed, når det kommer til at skabe lighed i sundhed. Endvidere har der været positiv omtale i bl.a. Lolland-Falster Folketidende, I dag (Industriens dagblad), samt Videncenter for arbejdsmiljø. Som et vigtigt led i at holde såvel interne som eksterne samarbejdspartnere samt andre interesserede aktører underrettet, er der oprettet forskellige platforme, såsom en hjemmeside og en gruppe på LinkedIn, der skal være med til at sikre muligheden for at holde sig orienteret om Broen til bedre sundhed. Igangsatte pilotprojekter i partnerskabet Hver partner i programmet er tovholder på udvalgte pilotprojekter, som er igangsat i regi af Broen til bedre sundhed. Nedenfor er en oplistning af disse: Følg-op via telemedicin Lolland Kommune Mhealth i hjemmeplejen Lolland Kommune Medicingennemgang på ældrecentre Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling i samarbejde med Guldborgsund og Lolland Kommune Diabetes forløb udmøntning af forløbsprogram for type II Diabetes Guldborgsund Kommune Medfinansiering af sundhedsydelser - kortlægning af kommunernes omkostninger Guldborgsund Kommune Alternative Uddannelsesforløb Nykøbing F. Sygehus Medicinsk Akutambulatorium Nykøbing F. Sygehus Kortlægning af incitamentstrukturer/barrierer for samarbejde på tværs af sektorer Psykiatrien Telemedicin i Psykiatrien Psykiatrien Alternative Uddannelsesforløb for Almen Praksis Kvalitet og Udvikling, Primær Sundhed i samarbejde med Almen Praksis Side 8

9 Side 9

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.5.2.da

Læs mere

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen.

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen. Navn: Klasse: 23 47 13 10 6 2 2 6 Materiale ID: LOG.1.1.2.da Navn: Klasse: 24 44 10 8 2 6 7 5 Materiale ID: LOG.1.2.2.da Navn: Klasse: 18 35 9 5 8 8 3 9 Materiale ID: LOG.1.3.2.da Navn: Klasse: 43 23 13

Læs mere

24 cm = dm 131 cm = dm. 42 cm = dm 87 cm = dm. 178 cm = dm 147 cm = dm. 137 cm = dm 191 cm = dm. 159 cm = dm 100 cm = dm. 60 cm = dm 63 cm = dm

24 cm = dm 131 cm = dm. 42 cm = dm 87 cm = dm. 178 cm = dm 147 cm = dm. 137 cm = dm 191 cm = dm. 159 cm = dm 100 cm = dm. 60 cm = dm 63 cm = dm Navn: Klasse: 24 cm = dm 131 cm = dm 42 cm = dm 87 cm = dm 178 cm = dm 147 cm = dm 137 cm = dm 191 cm = dm 159 cm = dm 100 cm = dm 60 cm = dm 63 cm = dm 46 cm = dm 62 cm = dm 72 cm = dm 199 cm = dm 172

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.1.1.da Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: ke ørken Materiale ID:

Læs mere

Bustider fra Hillerød station til Hillerød. Rådhus 1. Skift : Tid : Transportfor m: Kl.: 0:1 5. 0 Til fods Bus 600S Til fods

Bustider fra Hillerød station til Hillerød. Rådhus 1. Skift : Tid : Transportfor m: Kl.: 0:1 5. 0 Til fods Bus 600S Til fods Bustider fra station til Start/Stop: Dato: Tid : Skift : Transportfor m: Kl.: Afg.07:8 st 0.0. Ank.08:03 0.0. 0: Afg.07:0 st 0.0. Ank.08:0 0.0. 0: Afg.07:3 st 0.0. Ank.08:07 0.0. 0: Afg.07: st 0.0. Ank.08:09

Læs mere

4.5 Tegningsoversigt Vinduer

4.5 Tegningsoversigt Vinduer FPC-system DEL 4 4.5 Tegningsoversigt Vinduer Profiltype Tegn nr. Udgave nr. Dato Standard/Bondehus L1 dmh001 1 15/1 2010 Standard/Bondehus L2 dmh002 1 15/1 2010 Standard/Bondehus L3 dmh003 1 15/1 2010

Læs mere

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning..

Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus, byer og regning.. Side 1 af 11 Dato: 07-09-2003 Opgaver i oprettelse af kunder og info i database med java. Opgave 1. Opret de 4 tabeller i FTSFrontend programmet. Indsæt mindst 3 forskellige tabelværdier i kunder, målerstatus,

Læs mere

Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at ringe til mig på telefon 702 702 96 i hverdage mellem kl. 9.00 16.30.

Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at ringe til mig på telefon 702 702 96 i hverdage mellem kl. 9.00 16.30. SMIL StigChristensen Ringertoften14,1tv 2400KøbenhavnNV Refshaleøen,20.februar2009 KæreStig, KontraktpåarrangementiCafeKongehuset Takfordinforespørgsel. Viharhermedfornøjelsenatfremsendekontraktpåjeresarrangement.

Læs mere

E VALUERINGSRAPPORT%SEPTEMBER% 2013% % % CUNECO%OPFØLGNING%

E VALUERINGSRAPPORT%SEPTEMBER% 2013% % % CUNECO%OPFØLGNING% E VALUERINGSRAPPORTSEPTEMBER 2013 CUNECOOPFØLGNING cuneco& &en&del&af&bips& & Dato 7.december2013 Projektnr. Sign. TK Evaluering&og&opfølgning& Somledgennemførelsenafcunecoprojektet,udfærdigestogangeårligt

Læs mere

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen'

20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen' 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen 1 ReferatafgeneralforsamlingiRaftingClubCopenhagen Dato:20/3+2014 Tidspunkt:Kl.19.00 Sted:KøbenhavnsRådhus udvalgsværelsed Tilstedeværendetilgeneralforsamlingen:

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Heat Save ApS. Damsholtevej 17. 2970 Hørsholm. Denmark Telefon: +45 44 220 340. kontakt@heatsavenordic.com. heatsavenordic.com EL Sammenligning af

Læs mere

Hovedprojekt Projekt nr.: 1100006460

Hovedprojekt Projekt nr.: 1100006460 Projekt nr.: 1100006460, ventilation og kloak Dato: 2014-04-25 For/m 5.000-02 Tegningsliste A4 x x x 2014-04-25 2014-05-27 2.000-03 Kloak- og ledningsplan terræn 1:500 x x x 2014-04-28 2014-06-10 x 2.100-02

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang

program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang dagens program * opsamling * Hvad er informations arkitektur (IA)? * ia strukturer * metadata * Øvelse * næste gang informations arkitektur informations arkitektur er: * Strukturering og organisering af

Læs mere

Formand: Bjørn B. Wichmand Tlf. 25661650 Mail: formanden@lug-kbh.dk

Formand: Bjørn B. Wichmand Tlf. 25661650 Mail: formanden@lug-kbh.dk L.U.G. - København. AKTIVITETSKALENDER FOR BESTYRELSEN år 2015. Bestyrelsens sammensætning: Formand: Bjørn B. Wichmand Tlf. 25661650 Mail: formanden@lug-kbh.dk Næstformand: Peter Thornemann Kasserer: Inger

Læs mere

Derfor gennemfører vi Operation MOVE

Derfor gennemfører vi Operation MOVE U N I V E R S I T Y C O L L E G E L I L L E B Æ L T Derfor gennemfører vi Operation MOVE UNIVERSITY COLLEGE 2011 stod på Innovation det hed NEW WAYS Evalueringen på vores 360 graders ledermåling i 2010

Læs mere

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org

Ring/mail gerne for yderligere informationer på 9740 7781/ingelise@od.org Women to women-rejse til Egypten (Fælles skandinavisk tur) Dato: 25/3-4/4 Pris: ca. 10.000 alt inkl. Tilmelding senest 1/2 Dato: 29/3 10/4 Pris: ca. 15.000 alt inkl. Tilmelding senest 5/1 Opmuntringsrejse

Læs mere

DFF s Hjemmeside. www.faegtning.dk

DFF s Hjemmeside. www.faegtning.dk DFF s Hjemmeside www.faegtning.dk Dagsorden Introduktion til værktøj Opbygning af hjemmesiden Indholdstyper Brugerroller Oprettelse af indhold Redigering af indhold Konvertering fra eksisterende hjemmeside

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Winkler Administration

Winkler Administration Winkler Administration Dato 2015.06.03 Andelshaverne i Faktura 201507 Inco Danmark amba (CVR nr. 10961211) ER BETALT Betalingsdato 2015.06.13 Fakturaen udstedes fælles til de tidligere andelshavere i det

Læs mere

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018

LEJEPROSPEKT. Vestergade 81c, 8600 Silkeborg. Sag 1018 LEJEPROSPEKT KONTOR / KLINIK / FORENING ELLER LIBERALT ERHVERV - LOKALER TIL LEJE KONTOR, UDSTILLING, KLINIK, FORENING, UNDERVISNING - MULIGHEDERNE ER MANGE Vestergade 81c, 8600 Silkeborg Sag 1018 BYHUS

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere

Tør grinet af professionelle dårlige betalere I N K A S S O Tør grinet af professionelle dårlige betalere Med BERG BasisInkasso kan vi tilbyde effektiv og billig inkasso Verden er ikke længere, hvad den har været. Antallet af dårlige betalere stiger,

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere