National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt"

Transkript

1 National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1

2 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor i ernæring og sundheds virksomhed... 4 Det videnskabelige grundlag for professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Uddannelsens struktur og opbygning... 4 ECTS-point... 5 Moduler og Studieretninger... 6 Basisdel fælles for alle studieretninger... 6 Modul 1: Kost og sundhed... 6 Modul 2: Ernæring og læring... 7 Modul 3: Fødevarer og forbrug... 8 Modul 4: Ledelse, kvalitet og miljø... 9 Modul 5: Tværprofessionel virksomhed det nationale sundhedsmodul...10 Modul 6: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv...11 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling...12 Modul 7: Videnskabsteori og -metode...12 Modul 8: Livscyklus, ernæring og sundhed...13 Modul 9: Professionspraktik...14 Modul 10: Fysisk aktivitet i relation til sundhedsfremme og forebyggelse...15 Modul 11: Innovation, projektledelse og intervention...16 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling...17 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden...18 Modul 14: Professionsbachelorprojekt...19 Ledelse - fødevarer og service...20 Modul 7: Videnskabsteori og -metode...20 Modul 8: Måltider, fødevarer og service teknologi og brugerperspektiv...21 Modul 9: Professionspraktik...22 Modul 10: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi...23 Modul 11: Innovation, projektledelse og konceptudvikling...24 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse: Ledelse - fødevarer og service...25 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden...26 Modul 14: Professionsbachelorprojekt...27 Klinisk diætetik...28 Modul 7: Videnskabsteori og -metode...28 Modul 8: Diætbehandling og ernæringsterapi...29 Modul 9: Professionspraktik

3 Modul 10: Diætbehandling til patienter med specifikke sygdomme...31 Modul 11: Diætbehandling og projektorientering...32 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Klinisk diætetik...33 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden...34 Modul 14: Professionsbachelorprojekt...35 Undervisnings- og arbejdsformer...36 Den teoretiske undervisning...36 Praksisundervisning...36 Faglig vejledning...37 Informationssøgning og teknologi (it)...37 Studievejledning...37 Samarbejde mellem uddannelsesinstitution og praktiksteder...38 Kriterier for godkendelse af praktiksteder...38 Praktikplaner...38 Internationalisering...38 Prøver og anvendte bedømmelsesformer...39 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen...39 Retningslinjer for bedømmelser...39 Særlige prøvevilkår...39 Deltagelsespligt...39 Fritagelse (merit)...40 Dispensation

4 Professionsbachelor i ernæring og sundhed Professionsbachelor i ernæring og sundhed er professionsbaseret og udviklingsbaseret. Professionsbasering indebærer, at uddannelsen har et professionsorienteret sigte og er orienteret mod den udvikling og de ændringer, der sker i relation til ernærings- og sundhedsfeltet. Udviklingsbasering indebærer, at der fokuseres på forsøgs-, udviklings- og forskningsarbejde, der kan belyse aktuel faglig udvikling og behov herfor sammenholdt med erfaringer i professionen. Uddannelsen er funderet i praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden. I uddannelsen formidles og udvikles viden om professionsområdets værdier, teorier, metoder og vilkår. Uddannelsens faglighed bygger på praksis samt på forsøgs-, udviklings- og forskningsarbejder, der afspejler aktuelle tendenser i professionsområdets funktioner og prioriteringer, herunder ændringer inden for ernæring og sundhed. Dette sikres gennem professionsbasering samt udviklingsbasering i samarbejde med aftagere, forskningsinstitutioner og andre aktører. Nationale og internationale forskningsresultater inddrages i uddannelsen og bidrager til at kvalificere professionsudøvelse i praksis. I uddannelsen udvikles og formidles videnskabsteoretisk forståelse og forskningsmetodologisk indsigt på bachelorniveau. Uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed er tilrettelagt, så professionelle, akademiske og innovative kompetencer udvikles i sammenhæng og i samspil mellem teori og praksis. Professionsbachelor i ernæring og sundheds virksomhed Professionsbachelorer i ernæring og sundhed medvirker til at opfylde samfundets målsætninger for befolkningens sundhed. Professionsbachelorer i ernæring og sundheds specifikke genstandsområde omfatter vejledning, rådgivning og intervention i forhold til borgeres og patienters muligheder for at kunne håndtere et sundt og aktivt liv. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed har i samarbejde med andre professionelle et medansvar for rådgivning i forhold til borgernes sunde valg i ernærings- og aktivitets sammenhænge. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed udfører vejledning, rådgivning og intervention samt produktion og kvalitetssikring i forhold til befolkningens ernærings- og sundhedsforhold. Professionsbachelorer i ernæring og sundheds virksomhed er rettet mod borgere i alle aldre, og i alle sociale kontekster. Det videnskabelige grundlag for professionsbachelor i ernæring og sundhed Ernæring og sundhedsuddannelsens faglige grundlag baseres på teoretiske og praktiske kundskaber fra området ernæring og sundhed i samspil med kundskaber fra de natur- og sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige fag. Teoretisk og praksis undervisning har som mål at fremme og støtte de studerendes udvikling af viden, færdighed og kompetence. Videnskabsområderne skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler metodiske og refleksive kompetencer til at anvende viden relateret til kommunikations-, undervisnings-, ledelses-, udviklings- og behandlingsopgaver inden for ernæring og sundhed. Uddannelsens struktur og opbygning Uddannelsen er opdelt i semestre og moduler. Et semester har en varighed på 20 uger og er opdelt i to moduler. Et modul er en afsluttende uddannelsesenhed, der har til hensigt, at den studerende udvikler en helhed af faglige kompetencer. Et modul indeholder teoretiske eller praksis elementer eller en kombination heraf. Uddannelsen består af 14 moduler. Hvert modul har et omfang af 15 ECTS-point med undtagelse af modul 13 og modul 14, der har et omfang af henholdsvis 10 ECTS-point og 20 ECTS-point. 4

5 Uddannelsen består af en fælles basisdel på 3 semestre (6 moduler), svarende til 90 ECTS-point, og en overbygningsdel på 4 semestre (8 moduler) med 3 studieretninger, svarende til 120 ECTS-point. Hvert modul har fokus på et ernærings- og sundhedsrelateret tema. Modulets centrale problemstillinger reflekterer det professionsrettede og bidrager til belysning og fordybelse af modulets tema, indhold og læringsudbytte. Det faglige indhold bidrager til opfyldelse af det ernærings- og sundhedsfaglige tema og det læringsudbytte som modulet retter sig mod. Fagområdernes indhold retter sig mod de aspekter af den ernærings- og sundhedsfaglige virksomhed, som er i fokus i modulet. Hvert modul er beskrevet i henhold til profil og læringsudbytte, med henvisning til den beskrevne taksonomi for professionsbacheloruddannelserne i BEK nr. 684 af 27/06/2008 Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. (Undervisningsministeriet, august 2008). Uddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i faglig progression fra det enkle til det komplekse inden for modulet såvel som i helheden. ECTS-point ECTS-point (European Credit Transfer System) er den værdi, der tillægges uddannelsesenheder med henblik på at beskrive den arbejdsindsats, der kræves fra den studerendes side. Uddannelsen omfatter i alt 210 ECTS-point. Et studenterårsværk er på 60 ECTS-point. Studenterårsværket omfatter den studerendes studieindsats i teoretisk- og praksisundervisning. Studieindsats omfatter forberedelse, selvstudier, undervisning, efterbearbejdning, opgaver, projekter, eksamensdeltagelse m.v. 5

6 Moduler og Studieretninger Basisdel fælles for alle studieretninger Basisdelen består af 6 moduler. Modul 1: Kost og sundhed Modulet sætter fokus på ernæring og sundhed i forhold til kost og fysisk aktivitet med afsæt i grundlæggende teorier, begreber og metoder indenfor professionsområdet. Der arbejdes med problemstillinger i relation til sundhedsfremme og forebyggelse på individuelt og samfundsmæssigt plan i forhold til de officielle anbefalinger. Gennem introduktion til studiet i ernæring og sundhed samt modulets tilrettelæggelse arbejder den studerende desuden med udvikling af egne studiekompetencer. Viden om og forståelse for: - sundhedsfremme og forebyggelse - opbygning og funktion af den menneskelige krop, biokemisk og fysiologisk - kost, ernæring, fysisk aktivitet og sundhed - sociologiske og politologiske teorier til at belyse social ulighed i sundhed - sundhedspædagogik - - at vurdere og begrunde kost i relation til udvalgte ernæringsprincipper under hensyntagen til levevilkår - at anvende undersøgelsesmetoder til vurdering af ernæringsmæssige problemstillinger - at vurdere levevilkårs betydning for sundhed hos forskellige befolkningsgrupper - at kvalificere egen studiepraksis og indgå i relevante faglige og sociale relationer Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 2 6

7 Modul 2: Ernæring og læring Modulet sætter fokus på ernæringens indflydelse på kroppens funktioner og processer, samt ernæringens betydning for kroppens udvikling og forebyggelse af sygdomme. Derudover arbejdes med grundlæggende teori om læring relateret til sundhedsfremme og sundhedsadfærd. Viden om og forståelse for: - fysiologiske og biokemiske processer i relation til ernæring - kost, rygning, alkohol og motion (KRAM-faktorerne) i relation til sundhed - didaktik, lærings- og vejledningsteori - kommunikationsteori - at vurdere ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer og grupper - at anvende didaktik, lærings- og vejledningsteori relateret til forandringsprocesser af sundhedsadfærd - at identificere læringsbarrierer og -muligheder knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til ernæring hos individer - at skitsere og vurdere en vejledningsplan knyttet til løsning af ernæringsrelaterede problemstillinger hos individer Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 4 7

8 Modul 3: Fødevarer og forbrug Modulet sætter fokus på forholdet mellem forbruger og producent af fødevarer og måltider i et bæredygtigheds- og markedsperspektiv. Der arbejdes med fødevare- og måltidsproduktion, fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed, forbrug og det politiske systems regulering af produktion og marked. Viden om og forståelse for: - udvalgte råvarers egenskaber - processen ved fødevare- og måltidsproduktion fra råvare til tilberedt produkt - kulinarisk kvalitet - fødevaresikkerhed og emballage - bæredygtighed - sensorik - forbrug, forbrugerpolitik og markedsføring i relation til relevant lovgivning - at anvende forskellige metoder til vurdering af fødevarer og måltider i forbindelse med praksisnære problemstillinger - at vurdere fødevaresikkerhed og -emballering i forbindelse med fødevare- og måltidsproduktion - at vurdere og begrunde måltidssammensætning til udvalgte målgrupper - at vurdere politisk håndtering og regulering af fødevaremarkedet og måltidsproduktion samt forbrugerens og andre aktørers rolle heri - at tilrettelægge sunde måltider under hensyntagen til bæredygtighed, forbrug, marked og politik Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 6 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 0 Modulet afsluttes med en ekstern prøve, hvori der kan indgå elementer fra modul 1, 2 og 3. 8

9 Modul 4: Ledelse, kvalitet og miljø Modulet sætter fokus på organisation og ledelse i relation til sundheds- og miljømæssige problemstillinger. Der arbejdes med kulturelle forandringsprocesser i organisationer relateret til indførelse af procedurer og handleplaner vedrørende miljø, kvalitet og sundhed. Viden om og forståelse for: - ledelses- og organisationsteori - kultur og forandringsprocesser i organisationer - kvalitet, service, miljø, bæredygtighed og sundhed - at vurdere sundheds- og miljømæssige problemstillinger i en organisation - at vurdere en organisation i forhold til fremme af sundhed og miljø - at iagttage og reflektere over praksis i en organisation med henblik på at igangsætte en forandringsproces, indenfor kvalitet, sundhed og miljø. - at vurdere forhold og problemstillinger vedrørende forandringsprocesser i en organisation - at identificere behov for og igangsætte sundheds- og miljømæssige tiltag i en organisatorisk sammenhæng Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 5 Humanvidenskab 0 9

10 Modul 5: Tværprofessionel virksomhed det nationale sundhedsmodul Modulet sætter fokus på sundhedsfaglige professioners forskellige bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og tværfagligt samarbejde med henblik på at kvalificere helhedsindsatsen og kommunikationen i relation til brugerne af sundhedssektoren og sundhedsrelaterede opgaver i samfundet i øvrigt. Viden om og forståelse for: - lovretslige og etiske aspekter i sundhedssektoren i relation til udøvelsen af egen profession i en tværprofessionel virksomhed - metoder til dokumentation samt udvikling og sikring af kvalitet i sundhedsydelserne - sundhedssektorens opbygning, organisering og placering i samfundet, samt de politiske og økonomiske rammer, der ligger til grund for sektorens virke - sundhedssektorens forskellige samarbejdspartnere samt deres funktion og rollefordeling Færdighed til: - at vurdere kommunikation i et tværprofessionelt samarbejde - at kommunikere praksisnære og tværprofessionelle problemstillinger og løsninger til og med samarbejdspartnere og borgere - at anvende forskningsbaseret viden i relation til sundhedsfremmende, forebyggende, diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende opgaver - at indgå i tværfagligt samarbejde om helhedsorienterede sundhedsydelser på baggrund af anerkendelse af egen og andre professioners ansvar og kompetencer - at identificere, analysere og perspektivere tværprofessionelle problemstillinger Ernæring og sundhedsfag 8 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 2 Praksis 3 Modulet afsluttes med en intern prøve. 10

11 Modul 6: Ernæring og sundhed i et formidlingsperspektiv Modulet sætter fokus på pædagogisk teori og praksis, relateret til formidling af ernæring og sundhed, hvor pædagogisk praktik indgår som en integreret del af den teoretiske undervisning. Der arbejdes med de studerendes egen undervisning og formidling med henblik på, at den studerende kan indgå i professionsfeltet og varetage formidlingsopgaver relateret til professionens praksis. Viden om og forståelse for: - pædagogisk teori og praksis relateret til formidling af ernæring og sundhed - psykologisk, sociologisk og politologisk teori relateret til arbejdet med formidling af ernæring og sundhed - at planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og formidlingsforløb i relation til konkrete læringsmål - at udføre undervisnings- eller formidlingsopgaver relateret til ernæring og sundhed i en given kontekst ud fra pædagogisk, psykologisk og sociologisk teori - at identificere læringsbehov relateret til ernæring og sundhed - at håndtere pædagogisk praksis relateret til ernæring og sundhed Ernæring og sundhedsfag 4 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 4 Praktik 5 Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Det er en forudsætning for gennemførsel af den eksterne prøve, at den studerende har gennemført praktik på et praktiksted der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. 11

12 Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Studieretningen består af 8 moduler. Modul 7: Videnskabsteori og -metode Modulet sætter fokus på videnskabsteoretiske problemstillinger samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til studieretningen. I modulet arbejder den studerende med at anvende videnskabelige undersøgelses- og dokumentationsmetoder. Viden om og forståelse for: - videnskabsteori og etik - begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode - at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning - at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning - at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning. - at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 3 12

13 Modul 8: Livscyklus, ernæring og sundhed Modulet sætter fokus på sundheds- og kostvaner hos udvalgte grupper i samfundet. Desuden arbejdes eksemplarisk med specifikke ernæringsmæssige behov og fysiologiske ændringer gennem livet. Herudfra arbejdes med kostvejledning relateret til madvaner og måltidskultur. Viden om og forståelse for: - fysiologiske ændringer gennem livet - sundheds- og kostvaner hos grupper i samfundet - måltidskultur og kostvaner i relation til livssituation - - at fastlægge ernæringsstatus - at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater - at udarbejde og begrunde forslag til ændring af livsstil - at tilrettelægge, udføre og evaluere kostvejledning til specifikke målgrupper med forskellige ernæringsmæssige behov under hensyntagen til etiske, psykosociale, kulturelle og økonomiske forhold. Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 3 Modulet afsluttes med en ekstern prøve, som indeholder elementer fra modul 7 og 8. 13

14 Modul 9: Professionspraktik Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaringer med sundhedspædagogiske muligheder for at imødekomme ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger hos specifikke målgrupper. I modulet indgår praktik med fokus på formidling. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende til det reflekterende indenfor det faglige felt. Viden om og forståelse for: - sundhedspædagogik i relation til ernæring og sundhed - den professionelle samtale og formidlingsteknik - at formidle professionsfaglig viden - at anvende relevant informationsmateriale - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis og egne læringsbehov - at anvende og evaluere informationsmateriale om ernæring og sundhed under hensyntagen til en given problemstilling og målgruppe - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 3 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 2 Praktik 10 Modulet afsluttes med en intern prøve. 14

15 Modul 10: Fysisk aktivitet i relation til sundhedsfremme og forebyggelse Modulet sætter fokus på fysisk aktivitet set i forhold til normer, forståelse og opfattelser af sundhed og sundhedsfremme. Der indgår forskellige træningsformer i teori og praksis. Viden om og forståelse for: - fysiologiske adaptationer ved træning - fysisk aktivitet, idræt, sport og motions betydning i et pædagogisk og samfundsmæssigt perspektiv - forskellige træningsformer i teori og praksis - sammenhæng mellem kost, ernæring og fysisk aktivitet - - at planlægge, gennemføre og evaluere aktivitets- og træningsprogrammer til relevante målgrupper - at foretage enkle målinger af arbejdskapacitet og arbejdsbelastninger - at udarbejde sammenhængende planer for kost og fysisk aktivitet - at anvende sundhedsprofiler som metode- og styringsværktøj - - at håndtere og igangsætte sundhedsfremmende initiativer med udgangspunkt i ernæring og fysisk aktivitet - at udvikle, gennemføre og evaluere sammenhængende kost- og træningsprogrammer. Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 4 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 2 15

16 Modul 11: Innovation, projektledelse og intervention Modulet sætter fokus på innovation og der arbejdes projektorienteret med intervention, sundhedsfremme og forebyggelse, under hensyntagen til den enkelte borgers levevilkår og med inddragelse af relevant lovgivning og etik. Projektet kan både rette sig mod privat og offentlig virksomhed. Viden om og forståelse for: - metoder til at arbejde projektorienteret - innovation og projektledelse - lovgivning relateret til borgerens rettigheder samt til drift af virksomhed - markeds- og konkurrenceforhold - markedsføring af nye produkter og koncepter - etiske dilemmaer i relation til intervention - at arbejde projektorienteret - at analysere og vurdere produkt- og forbrugerprofiler - at dokumentere og kvalitetssikre i relation til interventionstiltag - at intervenere sundhedsfremmende og forebyggende på individ, gruppe og organisationsniveau - at håndtere og identificere problemstillinger relateret til intervention og det komplekse samspil omkring borgernes motivation til ændringer under hensyntagen til livssituation - at udvikle og evaluere koncepter for produkt- og forbrugerprofiler - at udvælge relevante forskningsresultater Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 4 Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder elementer fra modul 10 og

17 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse: Sundhedsfremme, forebyggelse og formidling Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaringer fra professionsfeltet. I modulet indgår praktik, hvor ernæring og sundhed sættes i centrum i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende over det reflekterende til det selvstændigt udøvende indenfor det faglige felt. - at vælge og anvende relevante metoder og redskaber i udøvelsen af professionens praksis - at vurdere professionens praksisnære og teoretiske problemstillinger - at begrunde og vælge relevante professionsfaglige løsningsmodeller til sundhedsfremme og forebyggelse - at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater til løsning af problemstillinger i praksis - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis - at håndtere af udviklingsorienterede situationer i professionssammenhæng - selvstændigt at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik - at udvise professionalisme og handlekompetence i relation til professionens praksis - at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 3 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Praktik 12 Modulet afsluttes med en intern prøve 17

18 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed nationalt og internationalt. Valgmodulet afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet og udbydes nationalt på alle sundhedsuddannelser. Valgmodulet kan tilrettelægges som selvstændigt praksisundervisning eller teoretiske selvstudier. Valgmodulet skal forhåndsgodkendes af uddannelsesinstitutionen. Ernæring og sundhedsfag 10 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 18

19 Modul 14: Professionsbachelorprojekt I professionsbachelorprojektet behandles en selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt problemstilling i relation til den valgte studieretning. Der indgår anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse af praksiserfaringer. - selvstændigt at kunne identificere og bearbejde relevante aspekter i relation til den valgte problemstilling - at generere og bearbejde empiri i relation til projektets problemstilling - at vælge, vurdere og håndtere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater relateret til projektets problemstilling Ernæring og sundhedsfag 20 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Professionsbachelorprojektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed. 19

20 Ledelse - fødevarer og service Studieretningen består af 8 moduler. Modul 7: Videnskabsteori og -metode Modulet sætter fokus på videnskabsteoretiske problemstillinger samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til studieretningen. I modulet arbejder den studerende med at anvende videnskabelige undersøgelses- og dokumentationsmetoder. Viden om og forståelse for: - videnskabsteori og etik - begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode - at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning - at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning - at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning. - at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 3 20

21 Modul 8: Måltider, fødevarer og service teknologi og brugerperspektiv Modulet sætter fokus på sunde måltider, fødevarer og service under hensyntagen til brugerne og teknologiske muligheder. Der arbejdes med koncepter ud fra værdibaserede parametre som bæredygtighed, miljø- og sundhedsfremme samt kvalitet. Desuden arbejdes med ledelse og produktionsteknologi. Viden om og forståelse for: - måltids-, fødevare- og servicekoncepter, - ledelse af måltids- og, fødevareproduktion, samt servicekoncepter, - produktionsmetoder og -udstyr samt distribution, - måltider, fødevarer og service i et brugerperspektiv, - værdibaserede parametre i relation til måltids-, fødevare- og servicekoncepter, - miljømæssige konsekvenser af produktion - at vurdere processer i forhold til kvalitet, miljø, hygiejne og sundhed - at vælge produktionsmetoder og -udstyr under hensyntagen til arbejdsmiljø, miljø- og sundhedsfremme - at varetage enkle ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion, serviceopgaver, de teknologiske muligheder og brugernes ønsker. Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 5 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 0 Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder elementer fra modul 7 og 8. 21

22 Modul 9: Professionspraktik Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaring med at imødekomme ernærings- og sundhedsmæssige problemstillinger i arbejdet med måltids-, fødevare- eller servicekoncepter. I modulet indgår praktik med fokus på ledelse, produktion, virksomhedskultur og aftagerfelt. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende til det reflekterende indenfor det faglige felt. Viden om og forståelse for: - ledelse i praksis - virksomhedskultur i praksis - måltids-, fødevare- eller servicekoncepter i praksis - aftagerfeltets betydning for virksomheden - produktion i praksis - at anvende koncepter i relation til mad- og måltidsproduktion, fødevarehåndtering eller serviceopgaver - at vurdere sammenhæng mellem produktion, virksomhedskultur og aftagerfelt - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis og egne læringsbehov - at håndtere enkle ledelsesopgaver i praksis - at indgå i virksomhedens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 3 Natur- sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 0 Praktik 10 Modulet afsluttes med en intern prøve. 22

23 Modul 10: Ledelse, kvalitetssikring og økonomi Modulet sætter fokus på ledelse og kvalitetssikring af daglig drift i forbindelse med måltidsløsninger, fødevareproduktion og serviceopgaver. Der arbejdes med sammenhæng mellem ledelse og kommunikation i relevante organisationer samt ledelses- og kommunikationsredskaber i relation til arbejdsmiljø. Endvidere arbejdes med økonomistyring. Viden om og forståelse for: - virksomhedsøkonomiske principper - regnskaber, budgetter og budgetkontrol - ledelse, kvalitetssikring og styring - standarder til kvalitetssikring og -udvikling - forandringsprocesser og kompetenceudvikling i en virksomhed - lovgivning relateret til fysisk og psykisk arbejdsmiljø - at planlægge, begrunde og gennemføre ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service - at anvende og vurdere relevante økonomiske principper og muligheder - at anvende kvalitets, hygiejne og miljøstyringsværktøjer i relation til måltids- og fødevareproduktion og service - at anvende ledelsesværktøjer i relation til arbejdsmiljø og personalepolitik - at anvende økonomistyring som redskab i daglig drift - håndtere kommunikations- og ledelsesopgaver i sammenhæng med måltids- og fødevareproduktion samt løsning af serviceopgaver - at udvikle og evaluere ledelsesopgaver relateret til måltids- og fødevareproduktion samt service Ernæring og sundhedsfag 7 Natur- og sundhedsvidenskab 2 Samfundsvidenskab 4 Humanvidenskab 2 23

24 Modul 11: Innovation, projektledelse og konceptudvikling Modulet sætter fokus på innovation og der arbejdes projektorienteret med måltids-, fødevare- og servicekoncepter ud fra samfunds-, markeds- og forbrugermæssige forhold. Der arbejdes desuden med relevant lovgivning nationalt og internationalt samt markeds- og konkurrenceforhold, herunder markedsføring. Viden om og forståelse for: - metoder til at arbejde projektorienteret - innovation og projektledelse - lovgivning relateret til borgerens rettigheder, samt til drift af virksomhed - markeds- og konkurrenceforhold - markedsføring af nye produkter og koncepter - etiske dilemmaer i relation til ledelse - at arbejde projektorienteret - at analysere og vurdere produkt-, forbruger- og virksomhedsprofil, samt markedsføringsstrategi - selvstændigt at kunne initiere, gennemføre og håndtere komplekse situationer relateret til nye produkter indenfor måltider, fødevarer og service - at håndtere og identificere problemstillinger relateret til innovation, konceptudvikling og marked - at udvikle og evaluere produkt-, forbruger og virksomhedsprofil - at udvælge relevante forskningsresultater Ernæring og sundhedsfag 6 Naturvidenskab 3 Samfundsvidenskab 4 Humanvidenskab 2 studieaktiviteter Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder væsentlige elementer fra modul 10 og

25 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse: Ledelse - fødevarer og service Modulet sætter fokus på at opnå praksiserfaringer fra professionsfeltet. I modulet indgår praktik, hvor ernæring og sundhed sættes i centrum i forhold til ledelse, fødevarer og service. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende over det reflekterende til det selvstændigt udøvende indenfor det faglige felt. - at vælge og anvende relevante metoder og redskaber i udøvelsen af professionens praksis - at vurdere professionens praksisnære og teoretiske problemstillinger - at begrunde og vælge relevante professionsfaglige løsningsmodeller i relation til ledelse, fødevarer og service - at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater til løsning af problemstillinger i praksis - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis - - At håndtere udviklingsorienterede situationer i professionssammenhæng - selvstændigt at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik - at udvise professionalisme og handlekompetence i relation til professionens praksis - at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 3 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Praktik 12 Modulet afsluttes med en intern prøve. 25

26 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed nationalt og internationalt. Valgmodulet afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet og udbydes nationalt på alle sundhedsuddannelser. Valgmodulet kan tilrettelægges som selvstændigt praksisundervisning eller teoretiske selvstudier. Valgmodulet skal forhåndsgodkendes af uddannelsesinstitutionen. Ernæring og sundhedsfag 10 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 26

27 Modul 14: Professionsbachelorprojekt I professionsbachelorprojektet behandles en selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt problemstilling i relation til den valgte studieretning. Der indgår anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse af praksiserfaringer. - selvstændigt at kunne identificere og bearbejde relevante aspekter i relation til den valgte problemstilling - at generere og bearbejde empiri i relation til projektets problemstilling - at vælge, vurdere og håndtere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater relateret til projektets problemstilling Ernæring og sundhedsfag 20 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Professionsbachelorprojektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed. 27

28 Klinisk diætetik Studieretningen består af 8 moduler. Modul 7: Videnskabsteori og -metode Modulet sætter fokus på videnskabsteoretiske problemstillinger samt kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder i relation til studieretningen. I modulet arbejder den studerende med at anvende videnskabelige undersøgelses- og dokumentationsmetoder. Viden om og forståelse for: - videnskabsteori og etik - begreber indenfor kvantitativ og kvalitativ metode - at anvende og vurdere eksisterende undersøgelser og forskningsresultater såvel kvantitative som kvalitative i relation til den valgte studieretning - at anvende statistik som arbejdsredskab i relation til den studerendes valgte studieretning - at planlægge, generere og bearbejde empiri i relation til den valgte studieretning. - at håndtere enkle kvantitative og kvalitative undersøgelser i relation til den valgte studieretning Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 3 Samfundsvidenskab 3 Humanvidenskab 3 28

29 Modul 8: Diætbehandling og ernæringsterapi Modulet sætter fokus på den kliniske diætists funktion i forbindelse med behandling af patienter. Der arbejdes med individuel- og gruppevejledning i forbindelse med diætbehandling og livsstilsintervention under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold. Desuden arbejdes med problemstillinger vedrørende dækning af patienters ernæringsmæssige behov eksempelvis i form af ernæringsterapi. Viden om og forståelse for: - den kliniske diætists funktion i samarbejdet med patienter og andre sundhedsprofessionelle - kostanamnese, kostundersøgelsesmetoder og biologiske parametre, - principper for diætbehandling med ernæringsterapi - principper for diætbehandling af adipositas, hjertekarsygdomme og diabetes mellitus, - almindeligt forekommende sygdomme og farmakologisk behandling af disse - den professionelle samtale i relation til diætbehandling - at vurdere ernæringsstatus og ernæringsrisiko, - at anvende sundhedspsykologiske og -pædagogiske teorier, begreber og metoder i relation til det diætetiske arbejde - at udvælge, anvende og vurdere principper for diætbehandling og ernæringsterapi til patienter under hensyntagen til familiære, etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold - - at gennemføre, evaluere og dokumentere diætbehandling og ernæringsterapi til en udvalgt patient eller patientgruppe Ernæring og sundhedsfag 6 Natur- og sundhedsvidenskab 4 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 2 Praksis 1 Modulet skal afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder væsentlige elementer fra modul 7 og 8. 29

30 Modul 9: Professionspraktik Modulet sætter fokus på den kliniske diætists arbejde i praksis. Der arbejdes med problemstillinger vedrørende de repræsenterede patientgrupper på praktikstedet, og praktikstedet inddrages i evaluering af modulet. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende til det reflekterende og udøvende indenfor det klinisk diætetiske felt. Viden om og forståelse for: - praksisfeltet indenfor klinisk diætetisk virksomhed - dokumentation i sundhedsvæsnet - mødet mellem den kliniske diætist, patienten og pårørende - at reflektere over professionens praksis og egne læringsbehov - at vurdere den kliniske diætists profession og arbejde under givne organisatoriske rammer - at planlægge, gennemføre og evaluere diætetisk vejledning og ernæringsterapi i praksis - at anvende sundhedsvæsnets dokumentationssystem i relation til den givne diætetiske behandling - at mestre professionens metoder og redskaber - at bedømme patientens ernæringsstatus og risiko samt udføre ernæringsterapi og diætbehandling - at håndtere relevante oplysninger fra journal samt at skrive journalnotater - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 0 Natur- og sundhedsvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Praktik 15 Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve. 30

31 Modul 10: Diætbehandling til patienter med specifikke sygdomme Modulet sætter fokus på problemstillinger vedrørende dækning af patienters ernæringsmæssige behov i relation til patientens sygdom eksempelvis gastroenterologiske og nefrologiske sygdomme. Desuden sættes fokus på udarbejdelse og brug af vejledningsmateriale i forbindelse med diætbehandling under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold. Viden om og forståelse for: - diætbehandling og farmakologisk behandling i relation til udvalgte sygdomme eksempelvis gastroenterologiske og nefrologiske sygdomme - vejledningsmateriale i forbindelse med diætbehandling - at planlægge diætetisk og sundhedspædagogisk intervention - at planlægge og kvalitetsudvikle vejledningsmateriale til patienter, patientgrupper og pårørende under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold - at udvælge og udarbejde vejledningsmateriale i forbindelse med diætbehandling, under hensyntagen til målgruppens ressourcer - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere specifik diætbehandling af patienten under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold Ernæring og sundhedsfag 4,5 Natur- og sundhedsvidenskab 4 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 3 Praksis 1,5 31

32 Modul 11: Diætbehandling og projektorientering Modulet sætter fokus på problemstillinger vedrørende dækning af patientens ernæringsmæssige behov i relation til sygdom eksempelvis onkologiske, reumatologiske, geriatriske, pædiatriske og psykiske sygdomme. Desuden arbejdes der projektorienteret med diætbehandling til den pågældende patient og patientgruppe under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold. Viden om og forståelse for: - metoder til at arbejde projektorienteret - lovgivning relateret til patientens rettigheder - diætbehandling og farmakologisk behandling i relation til udvalgte sygdomme eksempelvis onkologiske, reumatologiske, geriatriske, pædiatriske og psykiske sygdomme - etiske dilemmaer i relation til diætbehandling af patienter - at arbejde projektorienteret - at opstille en plan for diætbehandling til patienter med udvalgte sygdomme - at anvende den professionelle samtale i relation til patientens diætbehandling - at håndtere det komplekse samspil omkring patientens motivation til kostændring under hensyntagen til livssituation - at udvælge relevante forskningsresultater Ernæring og sundhedsfag 4,5 Natur- og sundhedsvidenskab 4 Samfundsvidenskab 2 Humanvidenskab 3 Praksis 1,5 Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Den eksterne prøve indeholder elementer fra modul 10 og

33 Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Klinisk diætetik Modulet sætter fokus på den komplekse praksisudøvelse som den kliniske diætist skal håndtere i forhold til de repræsenterede patientgrupper. Praktikstedet inddrages i evaluering af modulet. Der sker en progression i løbet af praktikken fra det observerende over det reflekterende til det selvstændigt udøvende indenfor det klinisk diætetiske felt. - at vælge og anvende relevante metoder og redskaber i udøvelsen af professionens praksis - at vurdere professionens praksisnære og teoretiske problemstillinger - at begrunde og vælge relevante professionsfaglige løsningsmodeller til sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i arbejdet som klinisk diætist - at vælge, anvende og vurdere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater til løsning af problemstillinger i praksis - at mestre professionens metoder og redskaber - at reflektere over professionens praksis - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere diætbehandling under hensyntagen til etiske, psykologiske, sociale, kulturelle og økonomiske forhold - at håndtere udviklingsorienterede situationer i professionssammenhæng - selvstændigt at indgå i faglige og tværfaglige samarbejder og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik - at udvise professionalisme og handlekompetence i relation til professionens praksis - at identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. - at udarbejde og evaluere informationsmateriale om ernæring og sundhed som klinisk diætist under hensyntagen til en given problemstilling og målgruppe - at indgå i professionens daglige virke og kollegiale samarbejde Ernæring og sundhedsfag 0 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Praktik 15 Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve. 33

34 Modul 13: Ernæring og sundhed, praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod ernærings- og sundhedsfaglig udvikling inden for professionsrettet virksomhed nationalt og internationalt. Valgmodulet afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen og i samfundet og udbydes nationalt på alle sundhedsuddannelser. Valgmodulet kan tilrettelægges som selvstændigt praksisundervisning eller teoretiske selvstudier. Valgmodulet skal forhåndsgodkendes af uddannelsesinstitutionen. Ernæring og sundhedsfag 10 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 34

35 Modul 14: Professionsbachelorprojekt I professionsbachelorprojektet behandles en selvvalgt og af uddannelsesinstitutionen godkendt problemstilling i relation til den valgte studieretning. Der indgår anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse af praksiserfaringer. - selvstændigt at kunne identificere og bearbejde relevante aspekter i relation til den valgte problemstilling - at generere og bearbejde empiri i relation til projektets problemstilling - at vælge, vurdere og håndtere eksisterende materialer, undersøgelser og forskningsresultater relateret til projektets problemstilling Ernæring og sundhedsfag 20 Naturvidenskab 0 Samfundsvidenskab 0 Humanvidenskab 0 Professionsbachelorprojektet afsluttes med en ekstern prøve, hvor det skriftlige projekt og den mundtlige eksamination bedømmes i sin helhed. 35

36 Undervisnings- og arbejdsformer Gennem uddannelsen skabes læringsmæssige betingelser for, at den studerende kan udvikle professionelle kompetencer til at fungere selvstændigt som professionsbachelor i ernæring og sundhed og til at fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse. Læreprocesser tilrettelægges med henblik på, at den studerende erhverver og udvikler selvstændighed, samarbejdsevne, evne til refleksion og til at skabe faglig fornyelse. Dette sker i samspil med undervisere, praktiklæring og medstuderende og kræver en aktiv deltagelse fra den studerende. En udforskende indstilling til professionsområderne og det omgivende samfund er gennemgående og bidrager til at fremme den studerendes refleksion over egen læring, færdigheder, holdninger og relationer. Undervisningen tilrettelægges med henblik på faglig og pædagogisk progression og giver den studerende mulighed for at kombinere sin teoretiske viden med praksiserfaring. Undervisnings- og arbejdsformer afspejler det faglige indhold og støtter herved udviklingen af viden, færdighed og kompetence. Variation, differentierede arbejdsformer og brug af relevante medier giver mulighed for, at den studerende oplever perspektiv og sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fag og fagområder og mellem teoretisk og praksisundervisning. Der anvendes undervisningsformer og -metoder, der søger at fremme innovative kompetencer. Bredde i undervisnings- og arbejdsformer giver mulighed for at imødekomme forskelle i den enkelte studerendes læringsprofil. Den teoretiske undervisning De læringsmæssige aktiviteter i den teoretiske undervisning tilrettelægges således, at undervisningens form understøtter det faglige indhold og det læringsudbytte, den studerende skal opnå. Undervisnings- og arbejdsformer omfatter en bred vifte af aktiviteter, der kan variere mellem: forelæsninger, studenteroplæg, teoretiske øvelser og opgaver, dialog- og diskussionsbaseret undervisning, casebaseret undervisning, undervisning i laboratorier samt projektorganiseret undervisning med variation i fremstilling og formidling af arbejdets resultat og produkt, vejledning, der foregår i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver herunder i tilknytning til projektarbejde, forskellige former for brug af virtuelle læringsmuligheder, læsegrupper og studiekredse. Praksisundervisning Målet med praksisundervisning er at skabe sammenhæng mellem teoretiske og praktiske kundskaber og derved sikre professionsbasering og praksisnærhed samt udvikling af professionel kompetence. Praktikken tager udgangspunkt i den pågældende professions erhvervsforhold og kompetencebehov og tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for uddannelsens faglige felt. Praktikken er delt i to overordnede kategorier: pædagogisk praktik og professionsrettet praktik. Praktikken tilrettelægges i et samarbejde mellem den enkelte uddannelsesinstitution, praktiksted og den studerende. Den studerende forbereder praktikken i samarbejde med praktiksted og uddannelsesinstitutionen og udarbejder formål, mål og indhold i praktikken. I praktikken indgår den studerende i arbejdsfunktioner i samspil med andre professionelle, borgere og brugere tilrettelagt med henblik på læring. Uddannelsesinstitutionen godkender praktiksteder, der er relevante for virksomhedsområdet for den enkelte studieretning. Godkendelse af praktiksted kræver, at praktikstedet er relevant i forhold til det skitserede læringsudbytte for den pågældende praktik. Praktikstedet skal endvidere tilknytte en praktikansvarlig til den studerende. Praktikstedet og den studerende evaluerer praktikforløbet i henhold til specifikt læringsudbytte for den pågældende praktik. Evalueringen skal efterfølgende godkendes af uddannelsesinstitutionen. Erfaringer fra praktikken inddrages efterfølgende i det videre uddannelsesforløb. Praktikken er obligatorisk. 36

37 Faglig vejledning Formålet med faglig vejledning er at tage hensyn til forskellige studerendes faglige forudsætninger og behov, således at uddannelsen kan tilrettelægges med varierede undervisningsformer, der tilgodeser den studerendes læring og motivation samt støtter gennemførelse af uddannelsen. Den faglige vejledning kan støtte den enkelte studerende og differentierede studiegrupper gennem eksempelvis strukturerede samtaler i forhold til modul, fag, metode, teoretisk undervisning og praktik, individuel studieplan, kontaktlærerfunktion mv. Informationssøgning og teknologi (it) Gennem uddannelsen arbejdes med it dels som redskab til læring dels som genstand for læring. Som redskab i undervisningen medvirker integrering af it til at opbygge studierelevante kompetencer, der kan udvide den studerendes muligheder for aktivt at deltage, kommunikere, dele viden og samarbejde i uddannelsesmæssige sammenhænge. It indgår i undervisning og læreprocesser på lige fod med andre medier, der generelt understøtter og udvider forskellige former for interaktion. I forhold til den studerendes aktuelle og fremtidige betingelser for faglig udvikling anvendes it-værktøjer til at støtte den studerende i at opbygge informationskompetence. Ved hjælp af it udvikler den studerende evne til at søge information, til kritisk at udvælge, vurdere, organisere og anvende information fra forskellige relevante kilder. Anvendelse af it i uddannelsen til planlægning, gennemførelse og evaluering skal bidrage til innovation, variation, fleksibilitet og alsidighed i undervisnings- og studieformer. Studievejledning Studievejledning skal støtte den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse til gennemførelse af studiet og forudsætter aktiv henvendelse fra både studerende, studievejleder og faglig vejleder. Hensigten med studievejledning er at hjælpe den studerende til at skabe gennemsigtighed i studiet og øge muligheden for at træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. Studievejledning har endvidere fokus på at hjælpe den studerende i forbindelse med: studiestart og uddannelsens første moduler at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praksisundervisning samt læring i forskellige kontekster studie og arbejdsvaner, planlægning af tid, overblik og optimal udnyttelse af tid Formålet med studievejledning er: at give saglig information og vejledning, således at den studerende selvstændigt kan foretage kvalificerede valg i faglige og studierelaterede forhold. at informere og vejlede i forhold til optagelse, studiestart, gennemførelse af studiet og karriereplanlægning Vejledning tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel og kollektiv vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden. Vejledningsindsatsen er rettet mod studieteknik, studieredskaber, studie- og arbejdsvaner samt studiemiljø med henblik på at øge den studerendes bevidsthed om læring, studiekrav og gennemførelse. Herunder at hjælpe den studerende til at lære at studere i såvel teori som praksis. Det vil sige at planlægge egen tid, vælge læringsmetoder og undervisningsformer samt udvikle læringsstil og etablere studiegrupper. Studievejledere og studerende gør aktivt og systematisk brug af erfaringer og evalueringer/selvevalueringer med henblik på at øge mulighed for læring og kvalitetsudvikling i såvel teoretisk som praksisundervisning. Karriereplanlægning er rettet mod såvel tilrettelæggelse af lærings- og uddannelsesforløb, information og vejledning om jobsøgning, efter- og videreuddannelsesmuligheder, studieskift og internationale udvekslingsophold. 37

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 502 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen

DFM uddannelsesdag 22.september 2010. v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen DFM uddannelsesdag 22.september 2010 v. Lektor Lone Ebbeskov Larsen Ernæring og sundhed Ernæring og sundhed Ingeborg Suhr startede SUHR S i starten af 1900 tallet som husholdningsskole og i 1905 blev det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Studieordning VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen

Studieordning VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen Studieordning VIA Ernæring og Sundhedsuddannelsen 30-9-2016 INDHOLD 1 Professionens formål og uddannelsens formål 6 1.1 Dimittendprofil 6 1.2 Formål med uddannelsen 7 2 Uddannelsens opbygning 8 2.1 Oversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi BEK nr 307 af 24/04/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 031.536.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health BEK nr 504 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr 501 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed BEK nr 491 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 095.704.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Klinisk Undervisningsplan for Professionsbachelorstuderende i Ernæring og Sundhed - Ledelse - Fødevarer og Service

Klinisk Undervisningsplan for Professionsbachelorstuderende i Ernæring og Sundhed - Ledelse - Fødevarer og Service Klinisk Undervisningsplan for Professionsbachelorstuderende i Ernæring og Sundhed - Ledelse - Fødevarer og Service 1 1. Indledning... 3 2. Rammer for klinisk undervisningsplan... 3 3. Mål for læringsudbytte

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik BEK nr 500 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Viderergående Uddannelser,

Læs mere

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN UDDNNELSESPLN SYGEPLEJERSKEUDDNNELSEN Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 3. semester 7. SEMESTER I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest brug for til din læring i løbet af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon

UDDANNELSESPLAN BIOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER. Professions højskolen Absalon UDDANNELSESPLAN IOANALYTIKERUDDANNELSEN 4. SEMESTER Professions højskolen Absalon 21. Uddannelsesplan: ioanalytikeruddannelsen. 4. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer, du har mest

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ernæring og sundhed

Studieordning for uddannelsen til. Professionsbachelor i Ernæring og sundhed Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og sundhed Indhold Forord... 5 Del 1 Fakta om ernæring og sundhedsuddannelsen...6 1.1 Studieordning 6 1.2 Oversigt over uddannelsen 8 Videnskabsområder

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 13 Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 13 Sygepleje Praksis -, udviklings- og forskningsviden...

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015.

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden bose12 - efterår 2015. Modul 13 rev. 07-07-2015 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere