OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING"

Transkript

1 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 1 BILAGSSAMLING INDEHOLDENDE PROJEKTBESKRIVELSER AF 6 DELPROJEKTER OG 1 TVÆRGÅENDE PROJEKT, SAMT DIVERSE BILAG TIL ANSØGNING VEDRØRENDE: OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET FRA SYDVESTJYSK UDVIKLINGSFORUM OM ØKONOMISK STØTTE FRA DEN EUROPÆISKE FOND FOR REGIONAL UDVIKLING. SEPTEMBER 2008

2 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 2 1. PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: NATUREN SKAL FORMIDLES KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektets baggrund Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse: Projektpartnere: PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: CIRCULAR VISION - TRÆKFUGLENE I TIDEVANDETS LANDSKAB. EN UNIK OPLEVELSE VED, I OG OM NATIONALPARK VADEHAVET KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektidé Projektets baggrund Projektets formål Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse: Projektpartnere: PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: NATIONALT KRONDYRCENTER NYT FORMIDLINGS-, VIDENS- OG UDVIKLINGSCENTER KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektidé Baggrund Formål ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse: Projektpartnere: PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: KUNSTDESTINATION NATIONALPARK VADEHAVET KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER...33

3 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektidé Baggrund Formål Hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere: PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: MARITIME OPLEVELSER I NATIONALPARK VADEHAVET KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Baggrund Formål Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere og deres rolle PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: VADEHAVETS PRODUKTER KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Delprojektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse Projektpartnere PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN PROJEKTBESKRIVELSE TVÆRGÅENDE PROJEKT: INNOTOUR KORT RESUMÉ AF PROJEKTET PROJEKTETS FORMÅL OG HOVEDAKTIVITETER Projektidé Projektets baggrund Formålet med projektet Projektets hovedaktiviteter ANSØGERS OG CENTRALE PARTERS ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER FOR AT GENNEMFØRE PROJEKTET Projektledelse: Projektpartnere: PROJEKTETS ADDITIONALITET OG NYHEDSVÆRDI...78

4 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTETS INFORMATIONS- OG PR-FORANSTALTNINGER PROJEKTETS HOVEDAKTIVITETER, MILEPÆLE OG TIDSPLAN...79

5 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 5

6 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 6 1. PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: NATUREN SKAL FORMIDLES 1.1 Kort resumé af projektet Med delprojektet Naturen skal formidles vil de fire Vadehavskommuner i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Turistorganisationerne, Vadehavets Formidlerforum og Syddansk Turisme kortlægge og udbygge den eksisterende oplevelsesmæssige infrastruktur i Vadehavsområdet. Delprojektet vil medvirke til at udbygge områdets værdi som helårsdestination og skabe en fælles identitet omkring destinationen som helhed. Det er hensigten at skabe en overordnet fælles ramme for udbydelse af naturbaserede oplevelser gennem 4 hovedaktiviteter: Fælles digital kortlægning, registrering og synliggørelse af aktiviteter, naturlokaliteter og infrastruktur i og omkring Nationalpark Vadehavet. Data indsamles med henblik på registrering af såkaldte Points of Interest (POI) i Det Digitale Oplevelseskort. Delprojektet vil i denne forbindelse etablere en model for organisering af dataleverandører, som skal sikre omfang, relevans og kvalitet af data. Med udgangspunkt i ovenstående digital kortlægning af POI samt infrastruktur udvælges der 10 fortællinger, som levendegøres i videoformat og anvendes som led i den elektroniske formidling gennem internet og mulig download til mobiltelefoner med en række associerede oplevelsestilbud. gennemføres der, i samarbejde med turistorganisationerne, en analyse af muligheden for at udvikle nye bæredygtige rejseformer og der udarbejdes et konkret forstudie til udvikling af et sådant initiativ. udpeges der 10 nøglefaciliteter, som bør forbedres og udbygges for at skabe større sammenhæng mellem de identificerede POI. Disse udbygninger bidrager væsentligt til at udvide oplevelsesværdien, og kan tjene som eksempler for den fremtidige udbygning af de naturbaserede oplevelsestilbud i og omkring Nationalpark Vadehavet.

7 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektets formål og hovedaktiviteter Naturbaserede oplevelser anses for en hjørnesten i udviklingen af Nationalpark Vadehavet som helårsdestination. Delprojektet Naturen skal formidles har til formål at forbedre mulighederne for og adgangen til at opleve den unikke natur i og omkring den kommende Nationalpark Vadehavet ved brug af ny teknologi, oprettelse af nye naturoplevelsestilbud og forbedret samarbejde mellem offentlige og private institutioner. Det er desuden et ønske at skabe en fælles identitet omkring destinationen som helhed, og gennem oprettelse af en fælles platform for vidensdeling skabe et kvalitativt udgangspunkt, der kan bruges individuelt og målrettet af alle turismeaktører i projektområdet. Herved skabes mulighed for at tilbyde oplevelser og aktiviteter for turister med jobskabelse og merindtjening udover overnatning og forplejning til følge. Delprojektet giver mulighed for netværk, samarbejde og fælles identitet i hele vort område, hvilket vil medvirke til mindskelse af suboptimering i lokalområder Projektets baggrund Med beslutningen om at etablere Nationalpark Vadehavet har vi nu en destination, som går på tværs af kommunegrænser, og som favner bredt ift. eksisterende attraktioner. For at tiltrække turister til området i og omkring Nationalpark Vadehavet og sikre dem en god oplevelse, er det nødvendigt at lave en samlet registrering, og hvor nødvendigt foretage en udbygning af den eksisterende infrastruktur, så den kan formidles til turister såvel som til turismeaktører. Endvidere anses det for afgørende at lave en samlet oversigt over naturbaserede oplevelsestilbud og præsentere disse i sammenhæng med øvrige oplevelsestilbud Projektets hovedaktiviteter Delprojektet er opdelt i fire hovedaktiviteter, som følger: a) Fælles digital kortlægning, registrering og synliggørelse af Vadehavs- og Vestkystområdets naturlokaliteter og infrastruktur. (Points of Interest) Delprojektet vil som udgangspunkt fungere som en første praktisk implementering af den nye ITplatform Det Digitale Oplevelseskort (DDO). Det er Syddansk Turisme, der er tovholder i

8 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 8 udviklingen af platformen, og nærværende delprojekt skal indgå som et pilotsamarbejde i forhold til input til platformen og således levere en række grundlæggende data samt opbygge det nødvendige netværk til indsamling og kvalitetssikring af disse. Det undersøges endvidere om oplysninger fra datakilderne bag Det Digitale Oplevelseskort - Naturnet, Friluftskortet og Guide Danmark samt tillige Kultunaut kan indgå i og præsenteres sammen med oplysninger på IT-platformen. I et samarbejde mellem de deltagende parter gennemføres en registrering af Points of Interest (POI) med relation til formidling af naturværdier i hele projektområdet. POI er fællesbetegnelsen for alle inddaterede data i det digitale oplevelseskort. Et POI kan være en lokalitet, en rute eller en begivenhed. Projektpartnerne vil på baggrund af deres omfattende kendskab til området og dets naturværdier bidrage med oplysninger om lokaliteter, personer (gode fortællere) og aktiviteter som bidrager til formidlingen af områdets enestående naturværdier. Dataindsamlingen omfatter tillige en kortlægning og registrering af de grundlæggende forhold indenfor adgangsforhold, rute- og stiforløb samt afmærkning på tværs af kommunegrænserne. Overordnet arbejdes der med henblik på at skabe sammenhæng med nationale og internationale ruteforløb som The North Sea Trail (Drivvejen), North Sea Cycle Route og Kyst til Kyst-stien samt Marguerit-ruten. Der opbygges endvidere gennem delprojektet en model for organisering af dataleverandører, som skal sikre omfang, relevans og kvalitet af data. I det foreliggende grundlag for DDO forudses det, at dette gøres gennem et netværk af leverandører som tilknyttes DDO via associeringsaftaler og hvor kvalitetssikringen foregår via et netværk af lokale redaktører og ansvarshavende redaktører og med en overordnet administrator for DDO. Erfaringerne fra delprojektet vil kunne tjene som grundlag for afprøvning og tilretning af konceptet og vil indgå som input til en DDO-manual. Det forudses endvidere, at alle data og registreringer beskrives i et format egnet til formidling gennem DDO for Vadehavs- og Vestkystområdet, som efterfølgende gøres til informationsbærer for turist- og formidlingsinstitutioner. Som en del af aktiviteten gennemføres en række præsentationsarrangementer for aktører indenfor formidling og turistindustrien med henblik på

9 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 9 skabe et udstrakt kendskab til og anvendelse af platformen og indgå associeringsaftaler med relevante partnere. b) De gode historier På baggrund af POI-registreringen udvælges 10 fortællinger, som levendegøres i videoformat og anvendes som led i den elektroniske formidling gennem internet og mulig download til mobiltelefoner. Fortællingerne danner baggrund for aktivitetstilbud, der tager sigte på at forøge interessen og forståelsen for specifikke problemstillinger i relation til den lokale natur og som oftest også med en øget forståelse for den lokale kulturhistorie. Det kan eksempelvis være fortællinger om jagten og fiskeriets betydning i gamle dage fortalt af en gammel garvet jæger eller fisker, som så kobles med indsamling og tilberedning af muslinger og østers. Det kunne også være oplysninger om blåmuslingernes betydning som fødekilde for ederfugle og strandskader og mulige konsekvenser af indvandringen af stillehavsøsters koblet med ekskursioner til muslingebanker. Aktiviteterne kan eksempelvis sammensættes til attraktive, specifikke oplevelser i pakke-tilbud. c) Nye bæredygtige rejseformer De eksisterende ruter og muligheder nævnt under aktivitet 1 har som hovedregel traditionelle rejseformer som bil, vandring og cykel som målgruppe. Alternative muligheder er rejse på hesteryg eller med hestetrukken vogn eller vandbaseret transport som kajak. Det kræver dog ofte specielle hensyn og særskilt infrastruktur og en foregående vurdering af mulige konsekvenser og potentielle konflikter med andre brugergrupper. Eksempelvis forefindes der i dag en række geografisk begrænsede tilbud indenfor oplevelsesture på hesteryg, men der muligvis et potentiale for at udbygge dette ved supplerende anlæg af ridestier samt opbygning af overnatningsfaciliteter for heste og ryttere. Det kan ligeledes tænkes, at en udvikling indenfor dette område vil kunne føre til en udvidelse af den turismegren, hvor hesteejere medbringer egen hest og tilbydes overnatning og staldplads. Tilsvarende kan der tænkes at være interesse for at udvikle den maritimt baserede oplevelsesturisme med kano- og kajakruter med tilhørende overnatningsfaciliteter. Aktiviteten vil opstille forudsætningerne for udvikling af et af tilbuddene på baggrund af en interessentanalyse. Der vil således blive gennemført en analyse af hvilke infrastruktur-forbedringer en udvalgt ny rejseform vil kræve på en udvalgt rute, samtidig med at der opstilles en foreløbig forretningsplan, der redegør for hvilke investeringer en implementering vil kræve fra mulige investorer og fra offentlige instanser samt hvilke planlægnings- og lovgivningsmæssige

10 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 10 forudsætninger, der skal opfyldes. Aktiviteten har til formål at bidrage til en udvikling af oplevelsesmulighederne og vil udgøre en model for offentlige-private partnerskaber indenfor den naturbaserede oplevelsesøkonomi. d) Forbedring og udbygning af 10 nøglefaciliteter Under aktivitet 1 etableres en samlet oversigt over sti- og ruteforløb i projektområdet samt en kortlægning af POI. Ved at sammenholde disse, vil det være muligt at konstatere, hvor der er huller i forløbene eller lokaliteter, hvor den oplevelsesmæssige værdi kan forbedres vha. anlæg af specielle faciliteter. For 10 af disse, der har en særlig betydning for sammenhæng og funktion af den overordnede oplevelses-infrastruktur, etableres der forbedrede faciliteter, hvor der bl.a. vil indgå anlæg med ny teknologi som f.eks. mulighed for download (Bluetooth teknologi) af de 10 gode fortællinger til mobiltelefon og inddragelse af gæsterne via GPS baserede opgaver. Herudover vil nøglefaciliteterne også kunne omfatte mere traditionelle anlæg såsom lejrplads, anløbsplads, udsigtstårn og trækfærge m.m. 1.3 Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektledelse: Kommunernes Vadehavssekretariat Kommunernes Vadehavssekretariat er etableret af Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner i 2007 som en fælles koordinerende og igangsættende enhed for opgaver inden for bl.a. teknik- og miljø, kulturmiljø, formidling og projektudvikling, som knytter sig til de nye kommuners opgavevaretagelse for Vadehavsområdet. Herudover varetager Vadehavssekretariatet sekretariatsbetjeningen af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet og det trilaterale samarbejde mellem hollandske, tyske og danske ø-kommuner i Vadehavet - EUREGIO the Wadden (fra 1. januar 2009) Projektpartnere: Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er ansvarlig for administrationen af delprojektet og bidrager til sammenkoblingen mellem delprojektet og det overordnede projekt, hvor resultatet af alle aktiviteter samles, udvikles og videreformidles.

11 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 11 Fanø, Varde, Esbjerg og Tønder Kommune har myndighedsfunktionen i forhold til en række planmæssige opgaver samt det driftsmæssige ansvar for en stor del af det eksisterende sti- og rutenet. Kommunerne har endvidere i deres tekniske afdelinger den nødvendige ekspertise indenfor korttegning, naturforvaltning og lovgivning som er en forudsætning for gennemførelsen af en stor del af delprojektets aktiviteter. Herudover forefindes der i kommunerne også en stor viden om naturbaserede oplevelser og formidling som vil være af stor værdi for delprojektets gennemførelse. Turistorganisationerne fra de fire Vadehavskommuner er ansvarlige for formidling og udvikling af tilbud til turister i området og besidder et stort kendskab til områdets destinationer, de besøgendes præferencer og efterspørgslen på nye produkter. Turistorganisationerne vil være nøglepersoner i implementeringen af delprojektets resultater og vil ligeledes være en væsentlig leverandør af data til beskrivelse af POI. Vadehavets Formidlerforum er en sammenslutning af formidlere langs Vadehavet, der har til formål at styrke og samle natur- & kulturformidling i Vadehavsområdet. VFF har bl.a. udviklet et samlet informations- og undervisningsmateriale under overskriften Mit Vadehav og fungerer endvidere som dansk platform for deltagelse i den Internationale Vadehavsskole. Sammenslutningen har en styregruppe bestående af repræsentanter fra Vadehavscentret, Myrthuegård & Skoletjenesten i Esbjerg Kommune, Fiskeriog Søfartsmuseet, Friluftsrådet, Tøndermarskens Naturcenter i Højer v. Skov- og Naturstyrelsen, Vadehavet samt NaturKulturVarde. Herudover har VFF også et omfattende samarbejde og netværk til muséer og biblioteker i området og besidder således i fællesskab en meget stor viden om områdets natur- og kulturværdier samt en stor ekspertise indenfor formidlingen af disse. Syddansk Turisme er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med strategisk udvikling af turisme og oplevelsesøkonomi i Syddanmark og har bl.a. ansvaret for udviklingen af DDO. Udover de ovenfor nævnte projektpartnere bidrager Skov- & Naturstyrelsen, som er en statslig myndighed under Miljøministeriet, med data til delprojektet. Skov- & Naturstyrelsen beskæftiger sig med opgaver inden for naturforvaltning, oprettelsen af Nationalparkerne Vadehavet og Skjern Å, friluftsliv og skovbrug samt driften af Miljøministeriets skov- og naturarealer indenfor projektområdet.

12 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektets additionalitet og nyhedsværdi Med kommunalreformen har kommunerne overtaget en række naturforvaltnings- og planlægningsmæssige opgaver fra de gamle amter, og samtidig har de nye kommuner fået større samlede geografiske områder under de enkelte forvaltninger. En tilsvarende samlende organisering har fundet sted indenfor turistorganisationerne, så der for hele projektområdet er skabt et forbedret fundament for samarbejde om at udvikle og formidle den naturbaserede oplevelsesøkonomi. Delprojektet vil tilføre det nødvendige økonomiske incitament til at foretage en udbygning af det tværkommunale samarbejde til at omfatte en samlet planlægning og formidling af områdets rekreative infrastruktur og naturbaserede oplevelsesmuligheder i et tæt samarbejde med Syddansk Turisme og organisationerne bag Vadehavets Formidlerforum. Projektets aktiviteter med henblik på at samle fælles viden og beskrive POI, de gode historier, arrangementer og ruter mv., på én digital database med adgang for alle relevante aktører er nyt og tjener som model for en praktisk implementering af DDO. Delprojektet har således stor relevans i forhold til den kommende Nationalpark Vadehavet. 1.5 Projektets informations- og pr-foranstaltninger Nærværende delprojekt bidrager til det overordnede projekts informations- og PR aktiviteter i form af løbende input til projekthjemmesiden. Herunder anvendes projekthjemmesidens interne del til information til og videndeling med delprojektets projektpartnere. Alle delprojektets resultater og færdigudviklede tilbud formidles til projektets målgrupper på projekthjemmesidens eksterne del. Hertil kommer: Der udgives en folder med projektbeskrivelse, hovedaktiviteter og milepæle for delprojektet Delprojektet afrapporteres endvidere løbende i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet og møder i Vadehavets Formidlerforum Vadehavssekretariatet informerer endvidere Vadehavsforum, Euregio the Wadden og Det Trilaterale Vadehavssamarbejde om projektets resultater I forbindelse med aktivitet 1 gennemføres en række møder med institutioner, organisationer og ildsjæle med henblik på at rekruttere dataleverandører til oprettelsen af POI databasen Der gennemføres præsentationsarrangementer for uddannelse af turismeaktører til anvendelse og udbredelse af kendskab til den fælles digitale infrastruktur, inklusive De gode historier og 10 nye nøglefaciliteter

13 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan Bogstaverne i parentes henviser til hver af de 4 ovenfor nævnte hovedaktiviteter. Hovedaktiviteter: marts august 2009 Etablering af delprojekt styregruppe samt afholdelse af 2 delprojekt styregruppemøder Ansættelse af projektkoordinator Detailplanlægning af de 4 hovedaktiviteter (a, b, c, og d) Indgåelse af partnerskabskontrakter (alle) Udgivelse af nyhedsbrev med projektbeskrivelse Etablering af arbejdsgruppe til underprojektet digital kortlægning (a) Fælles standarder for kortdata fastlægges og indsamling af kortdata startes (a) Udarbejdelse af model for kvalitetssikring af POI data og organisering af dataleverandører (a) Løbende opsamling af erfaringer til DDO-manual (a) Halvårlig afrapportering af delprojektet til den overordnede styregruppe Hovedaktiviteter: september februar 2010 Afholdelse af 2 delprojekt styregruppemøder Udarbejdelse af organisationsmodel for indsamling af data, kvalitetssikring og opdatering af POI (a) Etablering af netværk af dataleverandører (a) Netværkssamarbejde mellem projektets partnere - registrering af POI (a) Løbende opsamling af erfaringer til DDO-manual (a) Etablering af arbejdsgruppe til underprojektet De gode historier (b) Udvælgelse af 10 gode historier (b) Udbudsrunde på optagelse af de gode historier (b) Etablering af arbejdsgruppe omkring underprojektet nye bæredygtige rejseformer (c) Definition af Nye bæredygtige rejseformer - analysens indhold (rute, rejseform, interessenter) (c) Identificering af 10 lokaliteter i den digitale kortlægning, som bør anlægges, forbedres eller udbygges (d) Halvårlig afrapportering af delprojektet til den overordnede styregruppe

14 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 14 Hovedaktiviteter: marts august 2010 Afholdelse af 2 delprojekt styregruppemøder Færdiggørelse af den digitale kortlægning af eksisterende ruter (a) POI for naturbaserede oplevelser indarbejdes i DDO (a) Løbende opsamling af erfaringer til DDO-manual (a) Etablering (optagelse, redigering samt publicering) af de 10 gode historier (b) Udarbejdelse af analyse samt forretningsplan for underprojektet Nye bæredygtige rejseformer (c) Involvering af relevante parter ift. forbedring og udbygning af 10 nøglefaciliteter, samt fastlæggelse af udformning af hver enkelt nøglefacilitet (d) Halvårlig afrapportering af delprojektet til den overordnede styregruppe Hovedaktiviteter: september februar 2011 Afholdelse af 2 delprojekt styregruppemøder Digital kortlægning af eksisterende ruter indarbejdet i DDO (a) Præsentationsarrangementer for uddannelse af turismeaktører til anvendelse og udbredelse af kendskab til den fælles digitale infrastruktur, inklusive De gode historier og 10 nye nøglefaciliteter (a) (b) (d) Løbende opsamling af erfaringer til DDO-manual (a) Færdiggørelse af analyse samt forretningsplan for underprojektet Nye bæredygtige rejseformer (c) Forbedring og udbygning af 10 nøglefaciliteter (d) Halvårlig afrapportering af delprojektet til den overordnede styregruppe Hovedaktiviteter: marts august 2011 Afholdelse af 2 delprojekt styregruppemøder Færdiggørelse af input til DDO-manual (a) Endelig afrapportering af delprojektet til den overordnede styregruppe Milepæle: marts august 2009 Delprojekt styregruppe er etableret og 2 delprojekt styregruppemøder afholdt (alle) Projektkoordinator ansat (halvtids på nærværende delprojekt)

15 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 15 Delprojektet med hovedaktiviteter er detailplanlagt (alle) Partnerskabskontrakter indgået for samtlige aktiviteter Nyhedsbrev udgivet Arbejdsgruppe til gennemførelse af Aktivitet 1 digital kortlægning etableret (a) Fælles standarder for kortdata fastlagt og indsamling af kortdata startet (a) Model for kvalitetssikring af POI data og organisering af dataleverandører fastlagt og beskrevet som input til DDO manual (a) Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe. Milepæle: september februar 2010 To delprojekt styregruppemøder afholdt Dataleverandører identificeres (a) Organisationsmodel for indsamling af data, kvalitetssikring og opdatering af POI er udarbejdet (a) POI registreres (a) Arbejdsgruppe til underprojektet De gode historier etableret (b) De gode historier udvælges, og producent af klip vælges i udbud (b) Arbejdsgruppe for underprojektet nye bæredygtige rejseformer er etableret (c) Definition af Nye bæredygtige rejseformer fastlagt og mulige interessenter er identificeret (c) 10 nøglefaciliteter er udpeget (d) Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe. Milepæle: marts august 2010 To delprojekt styregruppemøder afholdt Digital kortlægning af eksisterende ruter færdiggjort POI for naturbaserede oplevelser er indarbejdet i DDO (a) Organisationsmodel for indsamling af data, kvalitetssikring og opdatering af POI er afprøvet og ansvarsmæssigt placeret. (a) De gode historier færdigproduceres og kobles på den digitale infrastruktur (b) (d) Data til analyse samt forretningsplan for underprojektet Nye bæredygtige rejseformer indsamlet Parter til forbedring og udbygning af 10 nøglefaciliteter er identificeret og projektbeskrivelser udarbejdet (d)

16 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 16 Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe. Milepæle: september februar 2011 To delprojekt styregruppemøder afholdt Digital kortlægning, registrering og synliggørelse af infrastruktur indarbejdet i DDO (a) Uddannelse af turismeaktører (a) Analyse samt forretningsplan for underprojektet Nye bæredygtige rejseformer færdiggjort (c) Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe. Milepæle: marts august 2011 To delprojekt styregruppemøder afholdt Analyse af og forretningsplan for Nye bæredygtige rejseformer offentliggøres (c) Forbedring og udbygning af 10 nøglefaciliteter er færdige (d) Offentliggørelse af resultatet af Naturen skal forklares delprojektet (alle) Endelig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe.

17 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: CIRCULAR VISION - TRÆKFUGLENE I TIDEVANDETS LANDSKAB. EN UNIK OPLEVELSE VED, I OG OM NATIONALPARK VADEHAVET. 2.1 Kort resumé af projektet Vadehavscentret ønsker at åbne nye naturudstillinger i Udstillingerne skal vise Nationalpark Vadehavet og marskens enestående natur med fokus på de 12 mill. trækfugle, der er på gennemrejse i tidevandets landskab. Udstillingerne skal være af høj faglig og oplevelsesmæssig kvalitet. Udtrykket, der skal være gennemgående, er krydsfeltet mellem information og det musiske, hvor det sanselige bliver centralt. Vi vil skabe en ny udstillingsoplevelse i Danmark, hvor man i forskellige oplevelsesrum begejstres og imponeres og samtidig får et øget kendskab til Vadehavet og marsken. Trækfuglene i tidevandets landskab er vores faglige ramme. Fra denne verden henter vi nærværende og utrolige fortællinger, der bliver vedkommende for gæsten. Tidevandet formidles på flere niveauer og opleves flere steder, som landskabets puls. Helt centralt bliver en Cirkular Vision, hvor gæsterne kommer helt tæt på, ja, faktisk ind i fugleflokken og her mærkes flokken gennem lyd og bevægelse - målet er en oplevelse for livet. Da trækfuglenes gennemrejse er afgrænset til bestemte perioder, samt en (stor) del af deres færden foregår ude over vandet, vil udstillingerne formidle en viden om og en oplevelse af Vadehavet til mange turister, som ellers ikke ville få denne viden / oplevelse. Desuden udgør udstillingerne et attraktivt indendørstilbud, som kan medvirke til at udvide sæsonen for besøgende i Vadehavsområdet. Vadehavscentret ansøger derfor om økonomisk støtte til at gennemføre og videreføre vores idéarbejde (som blev startet i 2007 med en konsulentgruppe) til et forprojekt om centrets kommende naturudstilling. Målet med forprojektet er at gøre udstillingerne etableringsklar mht. idéudvikling, arbejdstegninger, producentkontakter og tilbud, arkitekttegninger og energistrategi i en CO2 neutral optimering. Forprojektmaterialet skal ligge til grund for budgetter, finansieringsplan og ansøgninger til fonde og offentlige myndigheder. 2.2 Projektets formål og hovedaktiviteter Her følger projektidé, baggrund, formål samt hovedaktiviteter.

18 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektidé Projektideen er at etablere en nyskabende Vadehavsudstilling. Udstillingen, der har arbejdstitlen Trækfuglene i tidevandets landskab en Cirkular Vision, skal som noget nyt formidle Vadehavets natur i et skæringsfelt mellem information og en musisk oplevelse. Dette skæringsfelt bygger på helt nye udstillingstanker, hvor vi kombinerer brugen af gæster overfor andre gæster, det musiske udtryk og ny teknologi. Herigennem vil vi etablere en udstilling, der på en anderledes og nærværende måde formidler Vadehavets trækfugle og områdets tidevand. Centralt i udstillingen står idéen om etablering af en Cirkular Vision, som er en slags oplevelsesbiograf, hvor publikum sider i midten af en næsten 360 grader cirkulær skærm. Her vil publikum blive en del af trækfuglenes flokke, da vi befinder os midt i flokken, både når det er vadefugle der fouragerer eller letter, eller når gåseflokken græsser, eller når stærene går til ro i tagrørene og pludselig letter, fordi spurvehøgen forstyrrer. Publikum skal have oplevelsen hel ind på kroppen, mærke suset når flokken letter, hører fuglenes kontinuerlige snakken, og alt i alt opleve de imponerende flokke, som normalt er langt ude over Vadehavet langt fra os. Derfor er klimakset i udstillingen noget hidtil uset i Danmark, en kulmination af fine, smukke, nærværende, informative og musiske oplevelser, samlet i en Circular Vision. Hele ideen med udstillingen er at give tilskuerne en helhedsoplevelse, som, hvis den skal opleves i virkeligheden ville kræve, at tilskueren var til stede i Nationalpark Vadehavet på bestemte tidspunkter, og på bestemte steder herunder til søs. Udstillingen formidler oplevelsen af og viden om Trækfugle i tidevandets landskab hele året rundt, og bliver dermed et tilbud for alle besøgende i Nationalpark Vadehavet Projektets baggrund Efter at regeringen har besluttet, at Vadehavet skal være en af Danmarks Nationalparker kan ikke alene Vadehavscentret, men også flere store overnatningssteder registrere øget interesse for området. Vadehavscentret ønsker derfor at udbygge og nyskabe centrets udstillinger om Vadehavets natur med denne nye udstilling. Hvorfor er trækfuglene det centrale i projektet? Fordi mill. trækfugle ikke kan tage fejl. Det er trækfuglene, der er marsken og Vadehavets mest markante udtryk for, hvor værdifuldt området er. Og værdifuldt er det, da Vadehavet er på top-10 listen over verdens allervigtigste vådområder. Trækfuglene vil

19 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 19 tage den besøgende med igennem en række af fantastiske fortællinger om fuglenes rejser, om det at leve som trækfugl, om Vadehavets enorme spisekammer, om tilpasningen til tidevandets pulsering, om nye arter, om livet med tidevandet, om den natur der omgiver trækfuglene, om fuglearternes mangfoldighed, om gæs på rejse, om ressourcer, om arternes historie, om Vadehavets betydning som raste- og fourageringsområde, om det at være et byttedyr og evig forfulgt af rovfuglene og meget, meget mere. Ud over den naturmæssige baggrund, er der også en konkret baggrund for delprojektet. Vadehavscentret gennemførte i 2006 et analysearbejde, hvor firmaet Institut v. Konsulent Arne Kunckel analyserede Vadehavscentret og vore aktiviteter. En af konklusionerne var, at centret var for lille til at være attraktivt nok og dermed tiltrække besøgende. I 2007 gennemførte Vadehavscentret et studie m.h.p. fastlæggelse af, hvad en fremtidig udstilling skulle formidle. Til dette arbejde sammensatte vi en gruppe af udstillingsfolk, samt en kunstner. 1 Den kortfattede konklusion af gruppens studie var: At centret skal arbejde for en naturudstilling, der tager sit afsæt i trækfuglenes historie og univers. Det er trækfuglene der begejstrer, de er det synlige bevis på vigtigheden af området. De binder kulturen sammen fra det sydlige Afrika til det nordligste Sibirien. At naturformidlingen skal formidles i det spændingsfelt, der findes mellem formidlingen af stor natur og den måde æstetikken og kunsten kan begejstre. At formidlingen ikke bare skal være interaktiv overfor brugerne, men også skabe formidling brugerne imellem. At arealerne rundt om centret skal inddrages i formidlingsaktiviteterne. Ideerne er dermed allerede på plads, men der kræves, at ideerne omarbejdes til konkrete arbejdstegninger, for at udstillingen kan blive en realitet Projektets formål Det overordnede formål med delprojektet er at bringe beskuerne/gæsterne helt tæt på Vadehavets unikke verden. Vække deres begejstring til fulde og give dem en oplevelse og indlevelse, så de næsten er der. 1 Gruppen bestod af Gert Olsen (har stået for Kystcentret, Geocenter Møn, udstillinger på Kattegatcentret m.fl.), Carsten Groth Pedersen ( har stået for udstillinger på Fjord & bælt centret, i Odense Zoo m.fl.), samt kunstneren Lars Abrahamsen (har stået for flere udstillinger på Brandt Klædefabrik, Sofieholm, Johannes Larsen Museet). Fra Vadehavscentret deltog Tomas Jensen, Susanne Andersen & Klaus Melbye.

20 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 20 Helt praktisk er formålet at konkretisere den allerede eksisterende projektidé. Det vil sige at gøre udstillingerne etableringsklar mht. idéudvikling, arbejdstegninger, producentkontakter og tilbud, arkitekttegninger og energistrategi i en CO2 neutral optimering Projektets hovedaktiviteter Delprojektet har tre overordnede hovedaktiviteter. a) Udvikling og detailplanlægning af udstillingerne Idéarbejdet fra 2007 er basismaterialet for det videre arbejde. Designere, eksterne konsulenter og centrets personale skal ud fra denne udvikle og planlægge udstillingen ned i mindste detalje. Forprojektet skal undersøge og videreudvikle eksisterende internationale erfaringer med en 360 graders biograf vha. en inspirationsrejse til relevant benchmark-udstilling. Forprojektet ansætter desuden en udstillingsdesigner og operatør, der har til opgave at fremstille det nødvendige materiale, der gør udstillingen klar til etablering. Derudover konsulterer vi velkvalificerede fagpersoner på fagområdet, som i samarbejde med centrets personale skal lave udstillingens fortællinger og oplevelser. b) Udbygningsplan og tegninger Det skal sammen med udstillingskonceptet vurderes, hvor stor en udbygning der er brug for. Arkitekt Niels F. Truelsen har lavet de første udkast. Der skal udvælges en arkitekt, som skal justere og tilpasse det første udkast til de nye udstillingsplaner, så der bliver udarbejdet detaljeret udbygningsplan og tegninger, der kan danne grundlag for selve udbygningen. c) Energistrategi og energiplan Sideløbende med arbejdet med forprojektet skal der udarbejdes en energistrategi og energiplan. Der skal udarbejdes budget for omlægningen. Målet er en omlægning til så stor en andel med vedvarende energi, som rentabelt og mulig. De foreløbige beregninger foretaget af Energi Midt viser potentielle besparelser på min. 30% ved omlægning til jord- og solenergi. Formidlings- og museumsinstitutioner bør gå foran i formidlingen af CO2 reducerende energiforsyninger og vi vil gerne vise vejen for andre.

21 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektledelse: Projektledelse i forprojektet foretages af leder af Vadehavscentret Klaus Melbye. Den selvejende Institution Fonden for Vadehavscentrets formål er, at øge kendskabet til og forståelsen for Vadehavsområdet. Esbjerg kommune ejer vore bygninger og er samtidig centrets driftgarant. Vi får drifttilskud fra Esbjerg kommune og Friluftsrådet Projektpartnere: Esbjerg Erhvervsudvikling (Ribe Turistbureau) Bidrager med fremskaffelse af turistdata og løbende sparring. Sydvestjysk Udviklingsforum Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er ansvarlig for administrationen af delprojektet og bidrager til sammenkoblingen mellem delprojektet og det overordnede projekt, hvor resultatet af alle aktiviteter samles, udvikles og videreformidles. 2.4 Projektets additionalitet og nyhedsværdi Delprojektet Trækfuglene i tidevandets landskab en Cirkular Vision vil, hvis det realiseres, blive nyskabende i danske udstillinger det vil være en rejse værd. Delprojektet er derved også additionelt det giver de besøgende mulighed for at opleve Vadehavet på en måde, de ellers ikke har mulighed for. Delprojektet bidrager til, at Nationalpark Vadehavet bliver en attraktion i verdensklasse. 2.5 Projektets informations- og pr-foranstaltninger Nærværende delprojekt bidrager til det overordnede projekts informations- og PR aktiviteter i form af løbende input til projekthjemmesiden. Herunder anvendes projekthjemmesidens interne del til information til og videndeling med delprojektets projektpartnere. Alle delprojektets resultater og færdigudviklede tilbud formidles til projektets målgrupper på projekthjemmesidens eksterne del. Hertil kommer: Fremlæggelse af det færdige projektforslag for mulige finansieringskilder og samarbejdspartnere. Det færdige projektforslag vil blive formidlet til pressen. Løbende formidling vha. Vadehavscentrets egen hjemmeside.

22 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan De følgende hovedaktiviteter og milepæle refererer til de tre overordnede hovedaktiviteter, jf. bogstaver i parentes. Hovedaktiviteter: marts august 2009 Projektledelsen etableres (Vadehavscenteret er tovholder) Detailplanlægning af forprojektets forløb Udbud på konsulenter og udstillingsdesigner til detailplanlægning af udstillingen (a) Studietur til afdækning af erfaringer vedrørende 360 graders biograf til udvikling af Circular vision (a) Arbejdet med energiplan og energistrategi igangsættes (c) Udarbejdelse af halvårsrapport til den overordnede styregruppe. Hovedaktiviteter: september februar 2010 Projektledelse. Etablering af og samarbejde mellem team (konsulenter, designere) til detailplanlægning af udstillingen (a) Udbud på arkitektbistand (b) Samarbejde med arkitekt om udbygningsplan og tegninger (b) Fortsat arbejde med energiplan og energistrategi (c) Udarbejdelse af halvårsrapport til den overordnede styregruppe. Hovedaktiviteter: marts august 2010 Færdiggørelse af forprojektet, herunder udbygningsplan og tegninger, detailplanlægning af udstillingerne samt energiplan. (a, b og c) Udarbejdelse af halvårsrapport samt samlet afrapportering til den overordnede styregruppe. Milepæle: marts august 2009 Finansiering af forprojektet er på plads. Detailplanlægningen for forprojektet er på plads

23 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 23 Samarbejdet om udvikling og detailplanlægningen af udstillingerne er etableret m. eksterne konsulenter og udstillingsdesigner (a) Opsamling på eksisterende erfaringer med 360 graders biograf (a) Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe Milepæle: september februar 2010 Arkitekt valgt til udbygningsplan (b) Halvårlig rapport fra delprojektet udarbejdet og afleveret til den overordnede styregruppe Milepæle: marts august 2010 Detailplanlægning af udstillingerne, inkl. planlægningen af udstillingen Circular Vision færdig (1) Udbygningsplan og arkitekttegninger færdige (b) Energiplan og energistrategi færdig (c) Afrapportering til den overordnede styregruppe Formidling af det færdige forprojekt til mulige finansieringskilder og fremtidige samarbejdspartnere Formidling til pressen af det færdige forprojekt Halvårlig rapport samt samlet afrapportering for projektet til den overordnede styregruppe.

24 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTBESKRIVELSE DELPROJEKT: NATIONALT KRONDYRCENTER NYT FORMIDLINGS-, VIDENS- OG UDVIKLINGSCENTER 3.1 Kort resumé af projektet Som led i Varde Kommunes turismeudvikling planlægger Skov- og Naturstyrelsen og Varde Kommune et nationalt naturcenter for formidling af krondyr. Centret vil blive placeret midt i Danmarks eneste krondyrreservat - tæt ved Vadehavet, Vesterhavet og Filsø. Reservatet rummer en fritlevende vild bestand på krondyr. Centret vil blive bygget i tilknytning til den gamle klitgård Blochsgård, som ligger i Kærgård Plantage og danner port til den enestående vestjyske natur med klithede, klitsøer og tilsandet egekrat. Centrets placering er nøje udvalgt, idet det placeres i Danmark s eneste krondyrreservat med en fritlevende vild bestand, og stedet hvor den største krondyrbestand findes. Herved skabes de bedst mulige rammer for at centret får demonstrationsværdi både direkte over for turister/kunderne og samarbejdspartnere (vidensinstitutioner mv.). Visionen er at skabe en attraktion på nationalt og internationalt niveau, der kan udvikle og øge turisters og borgeres naturoplevelser og naturinteresse. Centret vil blive attraktivt for bl.a. voksen +45 målgruppen, der tilbydes aktivitet, oplevelse og læring både via centrets formidlingstilbud og i nærkontakt med naturen. Centret vil aflede øgede turistindtægter, merbeskæftigelse til formidlere, forskere og driftspersonale og vil understøtte helårsturisme i makrodestination Sydvestjylland, da specielt efteråret er højsæson for krondyrture. Nærværende delprojekt er et forprojekt, hvis formål er at afdække, konkretisere og tilvejebringe et realistisk og veldokumenteret grundlag for det videre arbejde med etablering af centret. 3.2 Projektets formål og hovedaktiviteter Projektidé Ideen er at skabe et nationalt naturcenter for formidling af krondyr. Visionen er at skabe en attraktion på nationalt og internationalt niveau, der kan udvikle og øge turisters og borgeres naturoplevelser og naturinteresse i og omkring Nationalpark Vadehavet. Centret vil blive attraktivt for bl.a. voksen +45 målgruppen, der tilbydes aktivitet, oplevelse og læring både via centrets formidlingstilbud og i

25 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 25 nærkontakt med naturen. Herved understøttes den vidensformidlende og naturbaserede turisme, som anses for hovedhjørnesten i destinationsudviklingen Baggrund Baggrunden for delprojektet er, at Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk tidligere i samarbejde med den daværende Blåvandshuk Kommune har skitseret en vision med forslag om et center. Afledt af bl.a. kommunesammenlægning og øget helhedstænkning, netværk og samarbejde indenfor natur- og kulturformidlingsområdet er der tilvejebragt et styrket fællesskab og forbedret organisatorisk netværk og grundlag for realisering af ideen Formål Det overordnede og langsigtede formål med et nationalt center til formidling af krondyr er: At udvikle og øge turister og borgeres naturinteresse og naturoplevelser i krondyrreservatet gennem vidensbaseret formidling, friluftsliv og borgerdeltagelse At udvikle forskningen indenfor krondyrforvaltningen At bringe turister og borgere i tæt kontakt med naturen Det skal ske ved at: Etablere en udstilling, der fortæller om: - krondyrenes historie, biologi, levevis og adfærd - klitheden og plantagernes historie, økologi, plante- og dyreliv - krondyrforvaltningen - den nyeste viden og forskning inden for krondyrforvaltning og kronhjorte - naturpleje og jagt - krondyrene, klitheden, krondyrene og den øvrige karakteristiske plante og dyr i en international sammenhæng Etablering af publikumsfaciliteter - krondyrobservationsskjul - naturvejledning - aktiviteter - markedsføring og salg af krondyrprodukter Indgå samarbejde med institutioner oa., der forsker i kronhjorte og krondyrforvaltning om: - gennemførelse af speciale- og forskningsprojekter

26 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 26 - afholdelse af symposier, workshops, seminarer og temadage Renovere Naturbasen Blochsgård og udbygge undervisningstilbuddet overfor: - skoler - daginstitutioner - lærere - andre undervisningsinstitutioner Etablere et Naturhus for de lokale borgere og foreninger, hvor de f.eks. kan: - holde møder - holde værkstedsaftner - lave galleri - holde marked som f.eks. kunsthåndværkermarked, Farmers marked, julemarked. Formålet og målet med nærværende delprojekt (forprojektet) er at afdække, konkretisere og tilvejebringe et realistisk og veldokumenteret etablerings-grundlag for centret ved gennemførelse af følgende aktiviteter: Afholdelse af et brainstorming møde med 8 15 formidlere og lokale ildsjæle, hvor der indsamles idéer og forslag til centrets rammer og overordnede indhold, herunder idéer og forslag til formidling og indhold i udstillingen. Nedsættelse af en styregruppe for delprojektet, der kan lede processen, sikre fremdrift og vidensopbygning samt koordinering til øvrige delprojekter i nærværende ansøgning. Nedsættelse af en faglig, teknisk og pædagogisk udstillingsgruppe, der arbejder med den indholdsmæssige og konkrete udvikling af faciliteter, rammer og tilbud i centret. Tilknytning af eksternt konsulentfirma, der kan sammenfatte oplæg, idéer og forslag fra brainstormingsmødet til en drejebog og udviklingsplan, som visualiseres og bruges til det videre arbejde (fundraising og etablering). Tilknytning af et arkitektfirma, der udarbejder et skitseforslag til det nationale naturcenters fysiske rammer på Blochsgård, som visualiseres til det videre arbejde (fundraising og etablering). Afholdelse af kompetenceseminar om centrets rammer og udstillingens indhold med personer på nationalt niveau. Seminarets formål er at involvere og tilknytte best practice og videnspartnere, der kan understøtte realisering af centrets formål. Udarbejdelse af forslag til partnerskaber og organisering af den videre realisering og drift af centret, herunder forslag til anlægsfinansiering og fundraising.

27 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 27 Ved afslutningen af delprojektet forventes det, at der foreligger et forprojekt med beskrivelse af naturcentrets rammer, indhold, forslag til partnerskaber og forslag til finansiering og budget for etablering og drift af det nationale center. 3.3 Ansøgers og centrale parters administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projektet Projektledelse: Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk (SNS) SNS administrerer ha. skov- og naturområder i området fra Skallingen og Fanø i syd til Hvide Sande i nord. Halvdelen af arealet er udlagt til krondyrreservat, som sammen med forsvarets areal tilsammen udgør det godt ha store Oksbøl Krondyrreservat. Skovrideren på enheden Blåvandshuk er formand for Vildtforvaltningsrådets kronvildtgruppe og ansvarlig for Oksbøl Krondyrreservat. Enhedens medarbejdere har stor ekspertise inden for krondyrforvaltningen og indsamler systematisk data om krondyrene, som anvendes i undersøgelser og forskning. Ligeledes har enheden stor ekspertise inden for udvikling, ledelse og udførelse af publikumsfaciliteter og formidling herunder udvikling, ledelse og udførelse af naturudstillinger. Skov- og Naturstyrelsen Blåvandshuk er en af Skov- og Naturstyrelsens 19 decentrale enheder. Skov- og Naturstyrelsen er en af styrelserne under Miljøministeriet Projektpartnere: NaturKulturVarde NKV bidrager med netværk og viden omkring natur- kultur og friluftsformidling i Varde Kommune samt kompetencer indenfor udvikling og ledelse af projekter. NKV sikrer desuden sammenhæng til kommunens øvrige tiltag indenfor natur- og kulturformidling Varde Kommune, Plan, Kultur & Teknik De respektive kommunale enheder vil bidrage med netværk, viden og koordinering til kultur- og fritidspolitik, sikring af plangrundlag mv. for etablering af centret Varde Turist- og Erhvervsråd VETR bidrager med viden om turisme og behovsanalyser vedr. oplevelsesøkonomi mv., netværk til centrale turismeaktører, erhvervskontakter til finansiering mm.

28 OPLEVELSESØKONOMI I OG OMKRING NATIONALPARK VADEHAVET 28 Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) SVUF er ansvarlig for administrationen af delprojektet og bidrager til sammenkoblingen mellem delprojektet og det overordnede projekt, hvor resultatet af alle aktiviteter samles, udvikles og videreformidles. 3.4 Projektets additionalitet og nyhedsværdi Delprojektet har høj nyhedsværdi, da det bliver Danmarks første og eneste center, der skal levere forskning, formidling og naturoplevelser på højeste nationale niveau indenfor krondyr. Det er tanken at involvere og samarbejde med øvrige vidensinstitutioner mv. i Danmark indenfor for området, så der skabes additionalitet og vidensopbygning på højt niveau, og med mulighed for yderligere udvikling og innovation. Centrets placering er nøje udvalgt, idet det placeres i Danmark s eneste krondyrreservat med en fritlevende vild bestand, og stedet hvor den største krondyrbestand findes. Herved skabes de bedst mulige rammer for at centret får demonstrationsværdi både direkte over for turister/kunderne og samarbejds-partnere (vidensinstitutioner mv.). Ved at støtte delprojektet gives mulighed for at løfte ambitionsniveau, netværksetablering / partnerskab og sikre fremdrift i projektet både tids- og ressourcemæssigt i et omfang, der ellers ikke vil være muligt. 3.5 Projektets informations- og pr-foranstaltninger Nærværende delprojekt bidrager til det overordnede projekts informations- og PR aktiviteter i form af løbende input til projekthjemmesiden. Herunder anvendes projekthjemmesidens interne del til information til og videndeling med delprojektets projektpartnere. Alle delprojektets resultater og færdigudviklede tilbud formidles til projektets målgrupper på projekthjemmesidens eksterne del. Hertil kommer: Løbende offentliggørelse og presseomtale af delprojektets fremdrift, herunder forslag til tegninger, delprojektets visioner og planer for formidling mv. Fremlæggelse af delprojektet for mulige finansieringskilder og samarbejdspartnere i forbindelse med etablering og driftsstart

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen.

Indledning. Vi vil på de kommende sider komme med vores forslag til Nationalparkplanen. Indledning Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) er en fælleskommunal forening. Medlemmerne er Varde, Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen kommuner. SVUF har fokus på vækst og udvikling samt sikring af gode rammebetingelser

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2009 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Bilag vedr. initiativ 4-7.doc Budget

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum

Nationalpark Skjern Å formidlingsforum Returadresse Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing _ Miljø og Natur miljo.natur@rksk.dk Sagsbehandler Jakob Bisgaard 99741546 jakob.bisgaard@rksk.dk Dato 25. februar 2009 Sagsnummer 2007023795A Nationalpark

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål.

I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Vejledning Alle punkter i ansøgningsskemaet skal beskrives. I Friluftsrådets vurdering af projektet sammenholder vi om aktiviteterne hjælper med at opfylde projektets delmål og formål. Se endvidere nedenstående

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

203-7 203-8 203-9 203-1

203-7 203-8 203-9 203-1 203-7 203-8 203-9 203-1 203-10 203-2 203-11 203-3 203-4 203-5 203-6 VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Noter fra workshoppen: Markedsføring og turisme i Nationalpark

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning

Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning Kulturel identitet Kulturel kortlægning Kulturel planlægning INTRODUKTION TIL PROJEKTET - projektstatus - Henrik Sparre-Ulrich Projektleder Frederiksborg Amt 1. Hvad handler projektet om? Kulturen skal

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER I N T E R N A T I O N A L A N E R K E N D E L S E A F P R O B L E M - O G P R O J E K T B A S E R E T L Æ R I N G O G D E D O K U M E N T E R E D E R E S U L T

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER

KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER KNAP 200 OPGAVER LIGE TIL AT HENTE NED LEG, LÆRING, OPLEVELSER OG FAKTA TIL BØRNEHAVER OG SKOLER www.mitvadehav.dk HVAD KAN DU MED MITVADEHAV? START MED DET SAMME DU BEHØVER IKKE LOGIN Med Mitvadehav.dk

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2010 Referencenummer: 20643 Naturvejleder: Anne Würtz Petersen Arbejdssted: VADEHAVSCENTRET Adresse: Okholmvej 5 Postnummer/By: 6760 Ribe (Se vejledningen bagerst i dokumentet

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere