BÆREDYGTIGE RENGØRINGSJOB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BÆREDYGTIGE RENGØRINGSJOB"

Transkript

1

2 Indhold Indledning... 3 Projektbeskrivelsen sammenholdt med det faktiske forløb... 3 Er formålet med projektet opfyldt?... 3 Er projektets succeskriterier opfyldt?... 4 Projektets resultater... 5 Fælles handleplan og mål for Rengøringsenheden i Bjerringbro... 5 Ad 1. At skabe job som er bæredygtige dvs. fuldtidsjob, som folk kan leve af og holde til... 5 Ad 2. Fortsat at være i stand til at tiltrække ny arbejdskraft... 6 Ad 3. At støtte videreførelsen af den organisationsudvikling, som blev igangsat da Rengøringsenheden blev dannet... 6 Teamhandleplaner i Bjerringbro... 7 Fælles handleplan og mål for Lindevænget og Møllevang i Randers... 8 Ad 1. At skabe attraktive arbejdspladser, hvor variation i jobbet er i fokus... 8 Ad 2. At bevidstgøre medarbejderne om ergonomi og nedslidning... 9 Ad 3. At få synliggjort den enkelte medarbejders faglige, personlige og sociale kompetencer Ad 4. At udvikle og synliggøre medarbejdernes rolle som ambassadører i forhold til borgerne Forankring af projektresultaterne Hvordan er det gået med projektets forankring og levedygtighed? Projektets organisering Hvordan har projektstyringen fungeret? Hvordan har samarbejdet i projektet været? Konkluderende bemækninger Bilag Bilag 1: Nye servicefunktioner Bilag 2: Uddannelsesaktiviteter for medarbejderne i og efter projektperioden Bilag 3: Projektbeskrivelse Bæredygtige Rengøringsjob EVALUERING AF PROJEKT Projektansvarlige: KL Kommunernes Landsforening FOA Fag og Arbejde 3F Fagligt Fælles Forbund Layout og tryk: 3F Tryk Januar 2006 Varenr.: 6111

3 Indledning KTO-KL overenskomstprojektet Bæredygtige Rengøringsjob har haft til formål konkret at udvikle en række rengøringsjob til nye og bredere job, hvis kerne stadig er rengøring, men hvor der tilføres andre jobfunktioner, alt efter hvilken arbejdsplads det drejer sig om. Dette er foregået i samarbejde med rengøringspersonalet, dvs. medarbejderne har selv været med til at pege på, hvilke nye jobfunktioner, der kan kobles sammen med rengøringsarbejdet på deres arbejdsplads. Projektet er gennemført i perioden maj september 2005 i ældreplejen i Randers Kommune og i Rengøringsenheden i Bjerringbro Kommune. I Randers deltog Team Lindevænget og Team Møllevang, mens der i Bjerringbro deltog 7 teams. I alt har ca. 65 rengøringsmedarbejdere deltaget i projektet. Udgangspunktet for projektet har været at sætte fokus på metoder og redskaber til at skabe attraktive, sunde og udviklende rengørings- og servicejob gennem kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen, hvor formål og succeskriterier for projektet samt en faseopdelt plan for projektets gennemførelse er beskrevet. Projektbeskrivelsen sammenholdt med det faktiske forløb I forhold til projektbeskrivelsen er der grundlæggende arbejdet med alle beskrevne forhold, faser og succeskriterier, ligesom det faktiske projektforløb ikke har afveget væsentligt fra projektplanen. Af mindre afvigelser kan nævnes: Projektet er kommet lidt forsinket fra start i fase 1, da det viste sig sværere end først antaget at finde egnede arbejdspladser til deltagelse i projektet. Det betyder, at de to deltagende kommuner er kommet forskudt fra start. I praksis har det ikke haft den store betydning, da begge kommuner allerede var godt i gang med en organisationsudvikling som den, der lægges op til, og derfor naturligt kunne glide ind i projektet. I Bjerringbro havde alle medarbejderne allerede været på kursus i Medarbejdernes personlige ressourcer i foråret 2002, hvor IKA (Individuel Kompetence Afklaring) indgik. Proceskonsulenten har, i samarbejde med rengøringslederen, udarbejdet et spørgeskema til afklaring af medarbejdernes kompetencer, kvalifikationer og uddannelsesønsker, som medarbejderne har besvaret ved projektets start. Disse besvarelser blev anvendt som et redskab i medarbejderudviklingssamtalerne i forbindelse med planlægning af medarbejderens uddannelse og kompetenceudvikling. En planlagt temadag i sommeren 2005 for institutions- og afdelingsledere i Bjerringbro om jobudvikling og nye serviceopgaver er blevet udskudt til et senere tidspunkt, da oplægsholderen desværre sprang fra i 11. time. Som midlertidig erstatning udarbejder Rengøringsenheden en folder, der beskriver dens mangeartede servicetilbud til kunderne, dvs. institutions- og afdelingslederne i kommunen. Er formålet med projektet opfyldt? Projekt Bæredygtige Rengøringsjob har haft til formål at udvikle en række rengøringsjob til bredere job med også andre opgaver end rengøring, dog så rengøringsydelsen stadig udgør kernen i jobbet. Det har været en forudsætning, at udviklingen er blevet igangsat i dialog med medarbejdere, ledere og mel- 3

4 lemledere på arbejdspladsen, ligesom øvrige faggrupper og brugere inddrages i processen. Et væsentligt delmål har været at sætte fokus på fagligheden i rengøringsarbejdet og skabe respekt og anerkendelse af denne. Et andet delmål har været at sprede erfaringerne med processen til andre arbejdspladser og inspirere til en lignende udvikling. Overordnet set er projektets formål opfyldt og under løbende opfyldelse, idet der med projektet er igangsat en proces, der langsomt men forholdsvist sikkert bevirker, at flere og flere medarbejdere får tilført nye opgavetyper til deres job. Dette er sket i samarbejde med medarbejdere, ledelse, borgere og andre aktører på arbejdspladserne og har på forskellig vis medført et større fokus på faglighed og faglig udvikling. Er projektets succeskriterier opfyldt? Succeskriterierne for projekt Bæredygtige Rengøringsjob var jf. projektbeskrivelsen: At der skabes bredere rengøringsjob med nye serviceydelser, og at disse erfaringer spredes til andre kommuner At der igangsættes en organisationsudvikling på arbejdspladserne, der kan sikre rammerne for de nye brede rengøringsjob At alle på arbejdspladsen, ledelse, rengøringsassistenter og andre medarbejdere er vidende om den jobudvikling, der foregår på rengøringsområdet, og baggrunden for den. At alle, der beskæftiger sig med rengøring på arbejdspladsen har den nødvendige faglige viden Via konferencer, ledernetværk og de trykte medier er erfaringer fra projektet både i Randers og i Bjerringbro blevet formidlet. Der har været stor interesse for at høre om projektet, og der var da også stor tilslutning til projektets afslutningskonference fra kommunale arbejdspladser i hele landet. Konferencen blev afholdt den 21. september 2005 i Turbine hallerne i Århus med ca. 160 deltagere, herunder også rengøringsmedarbejdere og ledere fra Randers og Bjerringbro. En potentiel barriere for en fortsat udvikling i projektresultaterne er imidlertid strukturreformen, hvor der med kommunesammenlægningerne skal udvikles nye organisationer og nye arbejdsorganiseringer. Dette vil sandsynligvis betyde, at der skal kæmpes for at fastholde de opnåede resultater. At der foretages en individuel kompetenceafklaring (evt. med hjælp fra AMU) af samtlige rengøringsmedarbejdere. At der udarbejdes og implementeres en individuel kompetenceplan for samtlige rengøringsmedarbejdere, der baserer sig på dels kompetencekravene i de nye rengøringsjob dels på med arbejdernes forudsætninger og ønsker. At de nye varierede rengøringsjob besættes med de opkvalificerede medarbejdere Udfra succeskriterierne har hver kommune udarbejdet en handleplan for, hvordan succeskriterierne omsættes til egne mål samt, hvordan der arbejdes med opfyldelsen af disse mål. De enkelte teams i 4

5 Bjerringbro har desuden udarbejdet egne handleplaner. Dette fremgår af de følgende sider. placeret tidsmæssigt på de gode timer fra kl. 6 til kl. 18. Graden af opfyldelse er vurderet på baggrund af en evalueringsguide, der spørger konkret ind til opfyldelsen af målsætningerne i de enkelte handleplaner. De lokale projektledelser har sammen med proceskonsulenten evalueret handleplanerne og projektet som helhed. De forskellige teams i Bjerringbro har evalueret deres proces på deres egne teammøder ud fra en evalueringsguide med punktvis støtte fra den lokale projektledelse. Projektets resultater Fælles handleplan og mål for Rengøringsenheden i Bjerringbro De overordnede mål i Bjerringbros handleplan er: 1. At skabe job som er bæredygtige dvs. fuldtidsjob, som folk kan leve af og holde til 2. Fortsat at være i stand til at tiltrække ny arbejdskraft 3. At støtte videreførelsen af den organisationsudvikling, som blev igangsat da Rengøringsenheden blev dannet Ad 1. At skabe job som er bæredygtige dvs. fuldtidsjob, som folk kan leve af og holde til I forhold til dette overordnede mål er der arbejdet med at skabe stillinger med flere timer ved at sammenlægge ubesatte stillinger, så de geografisk er tæt forbundet og arbejdstiden er uden afbræk. Det er i projektperioden blevet til i alt 4 stillinger. Da der har været flere udvidelser af skolerne i Bjerringbro har det desuden medført flere rengøringstimer Der er også arbejdet med jobudvidelse i de enkelte teams, så medarbejderne får tilført andre opgaver end rengøring. Det er en længerevarende og svær proces at få flere opgaver, men det er lykkes for nogle teams. Team Rådhuset varetager i dag i mindre omfang kørselsopgaver, varebestilling, mødebestilling for rengøringslederen og bestilling af tøj og navneskilte til nye medarbejdere. Også udlejning af medborgerhus, oprydning på lærerværelser og rengøring af køleskab er nye opgaver. Dertil kommer, at teams i dag selv styrer økonomi og lager samt varetager diverse administrative og planlægningsmæssige opgaver, som før lå hos rengøringslederen såsom bemanding ved ferie og sygdom. Også kundekontakt er nu en opgave, som ligger hos teamkoordinatorerne. En medarbejder har fået til opgave at i løbet af 4 dage undervise ældreområdets medarbejdere i, hvordan der kan leveres en ensartet kvalitet i rengøringsydelsen, da der på dette område har været visse svagheder. Det er tanken, at denne medarbejder løbende skal varetage undervisningsopgaver som denne. I projektperioden har rengøringsenheden overtaget rengøringsopgaven på skole- og børnehaveområdet i Tjele Kommune. Det har betydet nye udfordringer for én af teamkoordinatorerne, da hun har fået til opgave at stå for den daglige drift med støtte fra rengøringslederen. Indførelsen af selvstyrende grupper har i sig selv betydet en stor del med hensyn til udvikling af job og medarbejdere, da den nye arbejdsform har medført 5

6 nye roller og ansvar for medarbejdere og ledelse. En af udfordringerne har været at fordele opgaverne til alle i teamet, så jobudviklingen ikke kun sker for f.eks. teamkoordinatoren. Projektet har understøttet teamdannelsesprocessen på flere leder, f.eks. i forbindelse med uddannelsesaktiviteter som team-building, ved konferencer og temaarrangementer og ved at introducere medarbejderne for arbejdet med teamhandleplaner. Den lokale projektledelse er godt tilfreds med status for indførelsen af selvstyrende teams. Den enkelte medarbejder har udviklet sig meget, ikke mindst har mange fået mere selvtillid og mod og tør tage aktivt del i teamsamarbejdet. Man hjælper hinanden og udviser handlekraft, og medarbejderne er vokset i takt med det ansvar, de har fået. Arbejdet med jobudvidelse har været og er stadig et langt sejt træk, der langt fra er tilendebragt. Således anslås vanetænkning omkring arbejdstilrettelæggelsen i de enkelte institutioner og afdelinger at være en væsentlig hindring, da muligheden for at trække på rengøringspersonalet til andre opgaver end rengøring for sjældent bliver overvejet. Rengøringsenheden mener, at det bedste middel mod denne tendens er, at sørge for at medarbejderne er veluddannede til at løse opgaverne og ved hele tiden være i dialog med kunderne, dvs. kommunens øvrige ledere, både i det daglige og ved afholdelse af temadage og gennem skriftligt materiale om rengøringsenhedens servicetilbud og kompetencer. En anden væsentlig barriere er strukturreformen, som tager institutionsledernes tid og opmærksomhed fra projektet, og som har gjort det vanskeligere at planlægge længere end til Ad 2. Fortsat at være i stand til at tiltrække ny arbejdskraft Som på så mange andre rengøringsarbejdspladser står også Bjerringbro foran et generationsskifte, idet flere medarbejdere er gået eller snart går på efterløn. I forbindelse med rekruttering af nyt personale, har rengøringsenheden lagt vægt på ikke blot rengøringsfaglige kvalifikationer, men også på de teamkompetencer, der skal til for at arbejde i selvstyrende grupper. For at scanne markedet har man også opfordret uddannede serviceassistenter til at tage kontakt. Dog kan man ikke pt. tilbyde en serviceassistent beskæftigelse, hvor hun er sikret mulighed for at anvende alle sine kvalifikationer som faglært serviceassistent. Det er dog målet på sigt, og Rengøringsenheden har da også en medarbejder, der er netop er gået i gang med serviceassistentuddannelsen. Det aktive arbejde, der gøres med at skabe attraktive og bæredygtige fuldtidsjob med udviklings- og uddannelsesmuligheder betyder, at Rengøringsenheden har ry for at være en god arbejdsplads. Der arbejdes på, at de attraktive job fastholdes også i en ny kommunestruktur. Ad 3. At støtte videreførelsen af den organisationsudvikling, som blev igangsat da Rengøringsenheden blev dannet Rengøringsenheden har, siden den blev oprettet i 2002, haft fokus på at udvikle organisation og medarbejdere bl.a. ved at indføre selvstyrende teams med brede serviceopgaver. Projektet har sat ekstra skub i denne proces ved at tilbyde forskellige aktiviteter såsom uddannelse og temadage, hjælp og sparring med proceskonsulent og central styregruppe og gennem arbejdet med teamhandleplaner. 6

7 I projektperioden er der gennemført et forsøg i to teams med at lave undergrupper i teamet. Hermed har medarbejderne ikke længere et eget fast område, som den enkelte alene har ansvaret for. I stedet går man nu sammen to og to og kan aflaste hinanden ved f.eks. tunge løft. En vasker, mens den anden tørrer dvs. der er skabt variation i arbejdet og en lettelse af det fysiske arbejdsmiljø. Desuden føler medarbejderne mindre ensomhed og større arbejdsglæde, når de er sammen om arbejdet. Forsøget har betydet, at de to teams har fået et bedre sammenhold og tænker mere kreativt i opgaveløsningen, ligesom medarbejderne har fået et bedre blik for helheden, som de føler et større ansvar for, frem for blot det eget område. Forsøget har været en succes og skal nu udbredes til de andre teams på forskellig vis. Teamhandleplaner i Bjerringbro Udover den fælles handleplan for Rengøringsenheden har hvert team udarbejdet en handleplan. Her har de 7 teams sat sig mål som At udvikle jobbet med nye, lønnede arbejdsopga ver, f.eks. åbning / lukning af daginstitution, vare bestilling, lagerstyring, vedligeholdelse, fragt af ting for Rengøringsenheden, dagplejen og rådhuset, afløsningsopgaver for skolepedel, havearbejde, græsslåning og malerarbejde At skabe en bedre dialog med de øvrige fag - grup per og interessenter på arbejdspladsen At styrke teamets interne samarbejde,konfliktløsning, tillid og erfaringsudveksling At tage godt imod nye teammedlemmer At drage omsorg for sygemeldte kolleger At blive mere synlige for andre faggrupper på arbejdspladserne At styrke teamets faglige viden og metoder, f.eks. om hygiejne, midler og dosering At alle skal have de grundlæggende AMUkurser i erhvervsrengøring At klare arbejdsopgaverne sammen to og to og eller ved jobrotation At styrke teamets personlige kompetencer gen nem uddannelse At søge indflydelse ved ombygning og nybyggeri på valg af materialer At sikre en bedre og mere fleksibel afløsning i forbindelse med ferie og sygdom At informere brugerne om, hvordan lokalerne skal efterlades til rengøringspersonalet At styrke arbejdsplanlægningen og ansvarsfor de lingen At sikre sammenhængen mellem kvalitet og ressourcer Som opfølgning på handleplanerne er de enkelte teams i sommeren 2005 blevet bedt om at evaluere, hvor langt de var kommet med ar indfri må- 7

8 lene, og hvordan de kommer videre. Alle teams har arbejdet med deres mål i projektperioden, nogle med bedre resultat end andre, men alle har gjort en stor indsats. Alt i alt har processen med teamhandleplaner vist sig at være et godt redskab til at inddrage medarbejderne i processen med at skabe bæredygtig kompetence- og organisationsudvikling. De teams, der har formuleret mål om jobudvidelse i form af nye arbejdsopgaver har som tidligere nævnt delvist haft held med deres bestræbelser. Af nye jobfunktioner kan nævnes: udlejning af medborgerhus, oprydning på lærerværelse, rengøring af køleskab og mødebestilling. Desuden er der uddelegeret ledelsesopgaver og større ansvar til alle teams. Fælles handleplan og mål for Lindevænget og Møllevang i Randers De overordnede mål i handleplanen for de to rengøringsteams i Område Lindevænget og Område Mølle vang i Randers er: At skabe attraktive arbejdspladser, hvor variation i jobbet er i fokus Det er bemærkelsesværdigt, at det har været svært at skabe en bedre dialog om arbejdsforholdene, f.eks. oprydning, for de teams, der havde dette mål med i deres handleplan. Institutionsledelserne mv. har som regel vist stor velvilje, men i praksis har det ofte ikke ført til ændringer i omgivelsernes adfærd. Teams har dog ikke givet op og arbejder videre på sagen. At bevidstgøre medarbejderne om ergonomi og nedslidning At få synliggjort den enkelte medarbejders faglige, personlige og sociale kompetencer At udvikle og synliggøre medarbejdernes rolle som ambassadører i forhold til borgerne Til gengæld melder teams tilbage, at arbejdet med at styrke teamets samarbejde og kommunikation tilsyneladende er gået rigtig godt i alle teams. De er alle blevet bedre til at håndtere konflikter, kommunikere konstruktivt og organisere arbejdet i fællesskab. Mål om udvikling af faglig viden, metoder og uddannelse er det generelt også gået godt med at indfri. De teams, der ønskede at deltage i ekstern uddannelse, har alle været af sted og er godt tilfredse med resultatet og den nye viden. Andre mål om at styrke viden og metoder har omvendt ført til formulering af kursusønsker, f.eks. om uddannelse i dosering af midler og hygiejne. At udvikle og formalisere tutor funktionen i forhold til nye medarbejdere Ad 1. At skabe attraktive arbejdspladser, hvor variation i jobbet er i fokus I Randers har man på ældreområdet valgt at oprette teams, der udelukkende tager sig af rengøringsopgaver. Tidligere havde medarbejderne også andre opgaver f.eks. plejeopgaver, men man har altså valgt at oprette rene rengøringsteam og hermed satse på en høj faglig specialisering. Det er samtidig lykkedes at skabe attraktive arbejdspladser og jobs med et varieret indhold på trods af det rene rengøringsarbejde. Der var således 118 ansøgere sidste gang der blev slået en stilling op i et de to rengøringsteams. 8

9 Den lokale projektledelse giver udtryk for, at det har haft en overraskende stor betydning for medarbejdertilfredsheden, at medarbejderne, i forbindelse med omlægningen til rene rengøringsteams, har fået større indflydelse på deres egen arbejdssituation. Medarbejderne har fri i weekenden og en høj grad af medindflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstider og planlægningen af arbejdet. Jobbet er blevet mere fleksibelt, da medarbejderne i samråd med borgerne har mulighed for i et vist omfang at ændre på aftaler om hvilke opgaver, der skal løses og hvornår. Det giver et varieret indhold, da borgeren måske foretrækker at støvsugningen springes over og en anden opgave løses i stedet. Dels er der afholdt AMU-kursus i Grundlæggende Erhvervsrengøring på Teknisk Skole for alle medarbejderne. Her har medarbejderne fået ny faglig viden og tips til at passe bedre på helbredet, f.eks. at det er vigtigt at hvile sig i 15 min. efter arbejdstid. Den nye viden og sammenholdet i teamet har betydet, at medarbejderne er blevet mere bevidste om at stille krav til borgerne om at indkøbe de rette redskaber så som kosteskafter i den rigtige længde. Medarbejderne er behjælpelige med at indkøbe det rigtige udstyr i den visiterede arbejdstid. De er også blevet udstyret med støvsugerforlængere, som muliggør en bedre arbejdsstilling. Rengøringsteamet har også sat fokus på at fordele opgaverne, så de psykisk og fysisk mere krævende borgere, bliver fordelt bedre mellem medarbejderne. Da medarbejderne i høj grad selv kan aftale deres arbejdstider med borgerne, giver det også den enkelte mulighed for at fordele tyngden fysisk og psykisk over hele arbejdsugen. Samtidig har man i teamet italesat at alle medarbejdere ikke kan lige godt med alle borgerne og at der skal være plads til denne forskellighed. Det har alt i alt givet et bedre arbejdsmiljø. Ad 2. At bevidstgøre medarbejderne om ergonomi og nedslidning Rengøringsteamet gør rent i borgernes private hjem og anvender borgernes egne remedier og midler til arbejdet. Derved opstår en større risiko for skader og nedslidning, da de private hjem ofte ikke er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til det professionelle rengøringsarbejde. Med projektet er der dog blevet sat fokus på det fysiske arbejdsmiljø og medarbejdernes helbred. Medarbejderne er blevet gode til at forklare borgerne, hvilken ydelser de kan levere i forhold til hjemmets indretning og den visiterede tid. Det har ind imellem givet modstand hos enkelte borgere som dog som regel kan overvindes med en god snak. Der er også sat fokus på ergonomi i forbindelse med et sideløbende projekt Sund i Arbejde på Lindevænget. I dette regi er der tilbud om forskellige former for motion, zoneterapi og fysioterapi. Også på Møllevang har medarbejderne mulighed for fysisk træning og fysioterapi. Begge steder gælder dog, at det er svært at motivere medarbejderne til at dyrke motion uden for arbejdstiden, mens der er stor søgning til zone- og fysioterapi, når først kroppen gør ondt. Sikkerhedsrepræsentanten har interviewet samtlige medarbejdere med hensyn til en afdækning af behovet for hjælp hos forflytningsvejlederne, der så tager med ud hvor der er behov og retter på medarbejdernes arbejdsstillinger. Dertil kommer, at der er udarbejdet diverse pjecer om f.eks. korrekt støvsugerteknik. 9

10 Det er en vigtig erfaring, at det forebyggende arbejde har svære kår. De to teams har derfor til stadighed det fysiske arbejdsmiljø på dagsordenen og forsøger at skabe en arbejdskultur, hvor man snakker meget og åbent om arbejdsstillinger og arbejdsmiljø. Ad 3. At få synliggjort den enkelte medarbejders faglige, personlige og sociale kompetencer Som startskud på projektet udarbejdedes et skema til brug for individuel kompetenceafklaring i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne. Inden samtalen blev medarbejderen bedt om at vurdere sine egne kompetencer ud fra skemaet. Medarbejdere og ledere har været glade for dette redskab til at synliggøre kompetencer og efterfølgende at planlægge uddannelse efter. Udfra en sammenskrivning af de kompetenceudviklingsbehov som fremkom ved udviklingssamtalerne, valgte man i fællesskab med medarbejderne at planlægge fælles uddannelse for samtlige i de to teams. En enkelt medarbejder på Lindevænget, der ikke ønskede at deltage, og som var på vej på efterløn, blev fritaget. På Teknisk Skole har medarbejderne været på 3 x 7 timers kursus i Grundlæggende Erhvervsrengøring og i 3 x 7 timers kursus i Kommunikation, kropssprog og service. Derudover er der i samarbejde med FOA Rengøringssektoren planlagt et kompetencegivende kursus i førstehjælp samt et kursus i sygdomslære, begge afholdes i efteråret Medarbejderne har generelt været glade for uddannelsesaktiviteterne, selvom enkelte indledningsvis var skeptiske. Denne skepsis blev overvundet, da først uddannelsesaktiviteterne var i gang. Kursusaktiviteterne er blevet fulgt op på såkaldte middagsmøder i Team Møllevang. Teamet mødes 1 time om måneden og arbejder med implementeringen af deres kompetencer, bl.a. ved brug af bogen Teamet s Værktøjskasse, som er udarbejdet i forbindelse med teamuddannelse i projekt PROFIL, et Socialfondsprojekt i KAD-regi, der ligesom Bæredygtige Rengøringsjob er et kompetence- og organisationsudviklingsprojekt, rettet mod rengørings- og serviceområdet. På Møllevang arbejdes der også med kompetenceudviklingen, i det der samles op på det lærte på møder ca. hver 3 måned. Desuden erkender begge team vigtigheden af en løbende dialog om det lærte. Medarbejderne fortæller, at de som konsekvens af uddannelsesaktiviteterne er blevet bedre rustet til at kommunikere internt og især med borgerne. De er blevet mere bevidste om vigtigheden af at gøre borgerne opmærksomme på den service de yder og særligt når der ydes en ekstra service. Bevidstheden om det vigtige i god kommunikation har også betydet, at en del af de problemer, der let opstår i forhold til borgerne, når et hel team skal på kursus, er blevet taget i opløbet. Borgerne i Randers modtager rengøringshjælp hver anden uge. Det har været et større puslespil at få vikardækning etc. til at gå op. Dertil kommer at kurserne blev afholdt i foråret, hvor de mange helligdage i forvejen betød en del ændringer i servicen. På trods af disse uregelmæssigheder er det lykkedes medarbejderne at forklare borgerne, at den faste medarbejder vender hjem fra kursus og er endnu dygtigere og derfor kan levere en endnu bedre service. Medarbejderne har desuden inddraget borgerne i at planlægge, hvordan fraværet bliver til mindst muligt gene. Den 10

11 gode kommunikationsindsats har betydet at de fleste borgere har taget den faste medarbejders fravær pænt. Ad 4. At udvikle og synliggøre medarbejdernes rolle som ambassadører i forhold til borgerne De to teams servicerer stort set kun borgere, der ikke har andre behov end rengøringshjælp. Det er altså de unge og relativt friske borgere, rengøringsteamet betjener. På den måde bliver medarbejderne den første kontakt til ældreplejen i kommunen, og har dermed ofte en rolle som ambassadører i forhold til tilbud og behov. Med den øgede viden om kommunikation, er medarbejdernes rolle som ambassadører også blevet styrket. Medarbejderne er blevet mere bevidste om at formidle deres rolle og deres kontakt til resten af systemet. F.eks. bestiller medarbejderne hjælpemidler for borgerne eller tager kontakt til lægen. Rengøringsteam udgør således en vigtig vidensbank både i forhold til borgerne og deres behov og i forhold til systemet og dets tilbud. De to teams har indført træffetider for de enkelte medarbejdere. På den måde har borgeren, der er visiteret til rengøringshjælp, en fast person at henvende sig til, hvis der f.eks. skal ændres i aftaler m.m. Det betyder, at borgeren har én indgang til systemet, og at der på den måde er færre telefoner, der går forkert, og at kommunikationsgangene forenkles. Ad 5. At udvikle og formalisere tutorfunktionen i forhold til nye medarbejdere På Lindevænget er der udpeget en tutor i alle grupper og arbejdshold. På Møllevang er der ikke oprettet en decideret tutor-ordning. Tutorerne har til formål at gøre medarbejderne opmærksomme på at bruge de rette arbejdsstillinger, metoder, redskaber og remedier til arbejdet. På den måde bidrager tutorordningen til et konstant fokus på det fysiske arbejdsmiljø. Ordningen er ikke opstået som led i projektet, men i projektperioden er der fortsat arbejdet med at udvikle denne funktion i samspil med de øvrige tiltag til forebyggelse af nedslidning og arbejdsskader m.m. Forankring af projektresultaterne Hvordan er det gået med projektets forankring og levedygtighed? I begge kommuner har projektet sat sig varige spor, idet der er udviklet bæredygtige metoder og redskaber til organisations- og kompetenceudvikling. I Bjerringbro, hvor hvert team har udarbejdet sin egen handleplan, vil netop denne handlingsplan være det redskab, man vender tilbage til, når der skal sættes mål og retning på den fremtidige udvikling, som et supplement til virksomhedsplanen. Teamhandleplanerne har været en stor succes og er meningsfulde for alle at arbejde med, da det er medarbejderne selv, der har formuleret behov, metoder og mål. På baggrund af teamhandleplanerne er der arbejdet med jobudvidelse, jobrotation, teamudvikling, psykisk og fysisk arbejdsmiljø, uddannelse og meget andet alt sammen på medarbejdernes præmisser. I Bjerringbro har medarbejderne nu brug for at tingene bundfælder sig lidt mere, inden der igangsættes flere forandringer. Men jobudvikling er sat på dagsordenen og bliver ikke taget af foreløbigt. Lige- 11

12 ledes er der startet en god dialog med institutionsog afdelingsledere på de enkelte pladser om behov og muligheder for jobudvidelse. Lederne har vist stor interesse for projektet, og det har givet respekt og nedbrudt fordomme, at medarbejdere og ledelse i Rengøringsenheden har arbejdet så målrettet og kvalificeret med projektet. Disse resultater bliver der løbende fulgt op på i de to team gennem det daglige arbejde og på teammøder. I og med at der er sat en kompetenceudviklingsproces i gang, som har vist sig brugbar og meningsfuld for alle parter, ikke mindst medarbejderne, vil denne udvikling også fremover være levedygtig med den rette støtte og opmærksomhed fra ledelsen. Også de resultater, der er opnået i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling, har sat sig varige spor. Der er stor opmærksomhed om og vilje til uddannelse og udvikling af både den enkelte og teamet. Det er således ledelsens mål at uddanne og ansætte serviceassistenter i takt med at mulighederne for relevant beskæftigelse skabes. Rengøringslederen og den tekniske chef i Bjerringbro Kommune arbejder intenst på, at den måde rengøringsarbejdet er organiseret på i kommunen får lov til at præge udviklingen af en ny rengøringsorganisation i den nye storkommune mest muligt. Projektet været med til at styrke Rengøringsenhedens udviklingsproces og dokumentere resultaterne, ligesom det har støttet Rengøringsenhedens arbejde med at præge en ny organisation. I Randers har kombinationen af fagligt og personligt udviklende uddannelsesaktiviteter styrket kvaliteten af den service, medarbejderne yder. Uddannelse i ergonomi, hygiejne og erhvervsrengøring skaber den bevidsthed og viden, der skal til for medarbejderen kan tage et reelt medansvar for sit eget arbejdsmiljø. Kombineret med kurser i kommunikation og konflikthåndtering klæder det medarbejderne på til at tage dialogen med borgerne om bæredygtige remedier, kvalitet og arbejdsmiljø. Det skaber i kombination et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og et mere tilfredsstillende og udviklende job. Også motion, arbejdsstilliger m.v. til forebyggelse af ned slidning er og vil der fortsat være stort fokus på. Projektets organisering Hvordan har projektstyringen fungeret? Der har lokalt været nedsat en projektledelse bestående af hhv. leder og 2 medarbejderrepræsentanter. Centralt har der været nedsat en styregruppe med en repræsentant fra hver af de parthavende organisationer KL, FOA og 3F. Desuden har der været tilknyttet en proceskonsulent, som i det daglige har været bindeleddet mellem det lokale og centrale niveau. De lokale projektledelser har ud fra projektets overordnede rammer og succeskriterier udarbejdet egne handleplaner og målsætninger for deres projektdeltagelse. Disse handleplaner og målsætninger har udgjort omdrejningspunktet for implementeringen af projektet. Den centrale styregruppe har mødtes efter behov med proceskonsulenten med henblik på at lægge strategi og styre projektet. Proceskonsulenten har løbende deltaget i møder med de lokale projektledelser med henblik på igangsættelse og opfølgning på projektets aktiviteter, herunder handleplaner, temadage, evaluering m.m. Derudover har der været løbende telefonisk kontakt og sparring mellem de lokale ledere og proceskonsulenten. 12

13 Hvordan har samarbejdet i projektet været? Samarbejdet mellem proceskonsulenten, det centrale og lokale niveau har i det store hele fungeret tilfredsstillende. Dog ville det have været hensigtsmæssigt, hvis det var lykkedes at afholde det påtænkte fælles opstartsseminar med henblik på at skabe et fælles afsæt og en fælles forståelse for indhold og roller i projektet. Det var dog ikke muligt, da de to projekter tidsmæssigt kom forskudt fra start. Medarbejderne i de to kommuner har været inddraget på forskellig vis i projektet. I Randers er medarbejderne primært blevet inddraget via medarbejderrepræsentanterne, når det har vedrørt arbejdet med målsætning, handleplan og strategiudvikling. I det daglige har den enkelte medarbejder ikke direkte haft indflydelse på projektets udvikling eller aktiviteter. Medarbejderne har deltaget i forskellige projektaktiviteter f.eks. det fælles midtvejsseminar i Bjerringbro, i lokale temaarrangementer og i afslutningskonferencen. På teammøder er der lejlighedsvist arbejdet med opfølgning på uddannelsesaktiviteterne, ligesom der er sat fokus på forskellige problemstillinger i projektet efter behov. I Bjerringbro har medarbejderne deltaget i opstartseminar, konferencer og temadage. Dertil kommer, at hvert team - ud fra projektets mål og succeskriterier - har udarbejdet sin egen handleplan og løbende har arbejdet med implementeringen som led i deres daglige arbejde. Medarbejderne i Bjerringbro har således haft en mere direkte og aktiv rolle i udviklingsarbejdet end kollegerne i Randers. 3F s og FOA s lokalafdelinger har også været inddraget i projektet. I Bjerringbro, hvor rengøringspersonalet er organiseret i 3F, har repræsentanter fra lokalafdelingen deltaget i de forskellige fælles seminaraktiviteter, ligesom formanden for afdelingen på eget initiativ afholdt en temaaften i afdelingen, hvor medlemmerne drøftede deres erfaringer med projektet på dette tidspunkt. I Randers har den lokale FOA-afdeling været involveret i uddannelsesaktiviteterne, idet den lokale repræsentant har deltaget i udarbejdelsen af et skema til afdækning af medarbejdernes kompetencer, samt har lagt lokaler og finansiering til afholdelse af uddannelse i førstehjælp og sygdomslære. Konkluderende bemærkninger Sammenholder man projektets succeskriterer med projektets resultater tegner der sig følgende billede: Projektet har bidraget til at skabe bredere rengøringsjob med nye serviceydelser. Der er dog tale om et langt, sejt træk, da jobudvikling tager lang tid og kræver en stor indsats og velvilje fra alle aktører i og omkring rengøringsorganisationen. De første skridt er taget i Bjerringbro, i og med at det er lykkes at sætte jobudvikling på dagsordenen og skabe enkelte nye, lønnede serviceopgaver til teams. Hvis det brede jobindhold skal blive reglen frem for undtagelsen, kræver det imidlertid, at kundernes opfattelse af rengøringspersonalet og deres kompetencer udfordres, så de fremover ser rengøringspersonalet som oplagte leverandører af den service, de efterspørger. Dertil kommer, at det er nødvendigt at have dygtige og velkvalificerede medarbejdere, der har lyst til et varieret arbejde, så kundernes ønsker kan efterkommes. Der er arbejdet og bliver fortsat arbejdet intenst på begge fronter. 13

14 BÆREDYGTIG RENGØRING Indførelsen af selvstyrende teams har øget muligheden for at skabe rammer for både nye, bredere rengøringsjob i Bjerringbro, eller som i Randers at udvikle jobbet gennem en højere grad af specialisering. Begge tilgange har vist sig at øge fagligheden, teamkompetencerne og ikke mindst arbejdsglæden. Dertil kommer, at medarbejderne er vokset i takt med det ansvar og de nye arbejdsopgaver, de er blevet tildelt. I den forbindelse har det været vigtigt for resultatet, at samtlige teammedlemmer har deltaget i projektets uddannelsesaktiviteter og dermed har fået et fælles afsæt og mål med udviklingen. I forbindelse med udviklingen på arbejdspladserne har arbejdet med handleplaner både på ledelses- og medarbejderniveau vist sig at være et nyttigt redskab til at give processen retning og mål. Arbejdet med handleplaner for de enkelte teams i Bjerringbro har utvivlsomt betydet, at de forskellige teams i højere grad har engageret sig i og ikke mindst bidraget til projektet - og dermed i teamets og rengøringsenhedens udvikling. Det har skabt bæredygtige mål, som det har været meningsfuldt for medarbejderne at arbejde med. Et succeskriterium i projektet har været, at alle på arbejdspladsen har været vidende om den jobudvikling, der er foregået. Både ledelse og medarbejdere har som led i implementering af deres viden og / eller handleplaner opsøgt dialogen med brugerne af rengøringsydelserne. Det har medarbejderne i Randers som nævnt haft særligt gode erfaringer med, mens deres kolleger i Bjerringbro nok har mødt velvilje de øvrige medarbejdere på deres arbejdspladser, men ikke for alvor har formået at skabe nye rammer for samarbejdet. Formidling af projektets idéer og resultater er desuden foregået gennem ledernetværk, på konferencer og gennem diverse artikler om projektet. Der har således været skrevet om projektet både i FOA s og KAD s medlemsblade, i Lederforum, i det lokale dagblad i Bjerringbro m.fl. Interessen for projektet har glædeligvis været stor, både internt i kommunerne og blandt eksterne aktører. Der kom deltagere fra hele landet til projektets afslutningskonference i september, hvor medarbejdere og ledere far Bjerringbro og Randers fortalte om deres erfaringer med projektet, og hvor eksterne oplægsholdere ud fra forskellige perspektiver bidrog til en vellykket konference. Projektets resultater formidles endvidere på personaleweb.dk/rengoering. En anden vigtig erfaring er, at sammensætningen af rengøringsfaglige og mere personligt udviklende uddannelsesaktiviteter har vist sig at være særdeles effektiv cocktail. Kombinationen synes at have skabt en helhed, der har styrket anvendelsesværdien og det samlede kompetenceudbytte. Således oplever f.eks. medarbejderne i Randers både at yde en bedre service og en større arbejdsglæde, da de er blevet klædt bedre på til at formidle deres faglige viden. De er blevet rustet med ny viden både om ergonomi og hygiejne og om service og kommunikation, så de på en konstruktiv måde kan kommunikere krav og tilbud til borgerne og dermed forbedre deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I projektet er der ikke systematisk udarbejdet individuelle kompetenceplaner for samtlige medarbejdere. Der er udarbejdet et skema til individuel kompetenceafklaring i Randers og et spørgeskema i Bjerringbro, som begge anvendes i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalerne, og som i Ran- 14

15 ders har dannet baggrund for uddannelsesplanlægningen i projektet. Det væsentlige er dog, at begge redskaber har synliggjort medarbejdernes individuelle ønsker og behov for kompetenceudvikling, og det har sideløbende med de fælles uddannelsesaktiviteter været muligt for deltagerne at efteruddanne sig individuelt. De individuelle uddannelsesbehov er der taget højde for i teamhandleplanerne i Bjerringbro, hvor det f.eks. har været et mål i et af teams, at medarbejdere uden de grundlæggende AMU-kurser i erhvervsrengøring skulle tage dem. Det altafgørende succeskriterium var, at der skulle arbejdes sammenhængende med kompetence- og organisationsudvikling. Det har derfor været det naturlige og helt centrale omdrejningspunkt i projektet. Medarbejderne er gennem kursusforløbene blevet opkvalificerede til at påtage sig nye, brede arbejdsopgaver i takt med, at vejen til jobudvikling beredes og teamsamarbejdet udvikler sig. Den opnåede viden på kurserne er således blevet omsat i reel kompetenceudvikling til glæde for både medarbejdere, ledelse, brugere og øvrige aktører på arbejdspladserne og til gavn for udviklingen af fremtidens bæredygtige rengørings- og servicejob. 15

16 BILAG 1 Nye servicefunktioner Kørselsopgaver Lagerstyring Økonomistyring Mødeservice Bestilling af uniformer og navneskilte Udlejning af medborgerhus Oprydning på lærerværelse Vagtplanlægning og administration ved ferie og sygdom Kundekontakt Undervisning Bestilling af hjælpemidler Kontakt til læge, madservice, fodpleje, visitator m.fl. Indkøb af remedier og midler til rengøring i borgernes hjem Visiterede rengøringsydelser kan lejlighedsvis byttes ud med f.eks. en gåtur 16

17 BILAG 2 Uddannelsesaktiviteter for medarbejderne i og efter af projektperioden Bjerringbro Teambuilding Gennemført i august 2004 for alle medarbejdere Grundlæggende EDB Undervisning for alle teamkoordinatorer INSTA 800 Kursus for alle medarbejdere med start primo 2006 Serviceassistentuddannelsen For nøglepersoner i de enkelte teams Randers Grundlæggende rengøring 3 x 7 timers kursus for alle medarbejdere Kommunikation, kropssprog og service 3 x 7 timers kursus for alle medarbejdere Førstehjælp og brandslukning Afvikles i efteråret 2005 for alle medarbejdere Sygdomslære Afvikles i efteråret 2005 for alle medarbejdere 17

18 BILAG 3 KAD FOA KL Projektbeskrivelse Bæredygtige Rengøringsjob Baggrund Rengøringsområdet kan gøres mere attraktivt, og det bliver nødvendigt, hvis branchen fremover skal sikre sig arbejdskraft. Udviklingen viser, at der er behov for at tilføre rengøringsjobbet nye funktioner, så arbejdet bliver mere varieret. Jobbet bør indeholde mulighed for selvstændig planlægning af arbejdet, og der skal være adgang til gode uddannelsesmuligheder, som giver den enkelte såvel brede almene kompetencer som faglige spidskompetencer. Det er vigtigt, at man i udviklingen af nye tidssvarende job tager ved lære af branchens erfaringer med nedslidning og arbejdsskader, så jobbet i fremtiden ikke indebærer en sundhedsrisiko for medarbejderen. Der findes allerede i dag gode faglige uddannelser til rengøringspersonalet. Det drejer sig om arbejdsmarkedsuddannelser og serviceassistentuddannelsen, der er en erhvervsuddannelse. Ligeledes findes der gode muligheder for almen uddannelse med FVU (forberedende voksenundervisning), AVU (almen voksenuddannelse, dvs. til og med 10. klasseniveau) samt HF-enkeltfag. Sammenlignet med andre offentligt ansatte benytter rengøringspersonalet ikke i samme omfang de eksisterende uddannelsesmuligheder. ningsproblemer og arbejdsskader. Det skorter ikke på gode begrundelser for at gå i gang. Det er dokumenteret, at personer ikke bør arbejde mere end fire timer om dagen med professionel rengøring, hvis man skal undgå nedslidning, og hvis vi skal skabe gode spændende og attraktive arbejdspladser for alle medarbejdere vil der være behov for at gøre en indsats for rengøringspersonalet Der er valgt 2 kommuner til projektet, Randers og Bjerringbro. I valget af kommuner er fokuseret på kommunens ønske om at indgå i et meget tæt og forpligtende samarbejde omkring projektet på samtlige niveauer i organisationen. Hver kommune har selv kunnet vælge hvilke arbejdspladser, den vil koncentrere sig om, om end hensigten er at få dækket samtlige de områder, der er nævnt i formålet. I projektet fokuseres på følgende arbejdspladser: rengøringen på skoler set i forhold til serviceassistentuddannelsens virksomhedsspeciale rengøringen i ældreplejen set i forhold til serviceassistentuddannelsens hospitals- og virksomhedsspeciale Med udgangspunkt i overenskomstaftalen om kompetenceudvikling vil de medvirkende arbejdspladser afklare, hvordan anvendelsen af disse uddannelser kan medvirke til en udvikling af rengøringsjobbene, så de giver medarbejderne nye kompetencer til glæde for både arbejdspladsen og medarbejderne. Projektet ønsker at fremme jobudviklingen inden for rengøringen i kommunerne for at hindre nedslid- rengøringen på rådhuse m.m. set i forhold til serviceassistentuddannelsens virksomhedsspeciale rengøringen i børneinstitutioner set i forhold til serviceassistentuddannelsens virksomhedsspeciale eller 18

19 BILAG 3 rengøringen i kommunen på tværs af de forskellige arbejdspladser set i forhold til serviceassistentuddannelsens hospitals- og virksomhedsspeciale Dette vil afklares i samarbejde med de deltagende kommuner. Projektet er et på forhånd aftalt. Bilag C-projekt. rengøringsarbejdet. Men det er afgørende for projektets succes, at rengøringsassistenterne i projektet selv er med til at pege på, hvilke nye jobfunktioner, der kunne kobles sammen med rengøringsarbejdet på den arbejdsplads, hvor de er ansat. Som inspirationskilde til dette arbejde kan beskrivelserne af delmålene i specialerne i serviceassistentuddannelsen evt. bruges. Formål Projektets formål er konkret at udvikle en række rengøringsjobs til nye og bredere jobs, hvis kerne dog stadig er rengøring, dvs. en jobudvikling, hvor rengøringen tilføres andre jobfunktioner, alt efter hvilken arbejdsplads i kommunen, det drejer sig om. Med andre jobfunktioner tænkes der på f.eks. pasning af reception/telefon, mindre tekstbehandlingsopgaver, kopieringsopgaver, postomdeling, anretning og servering af frokost, madhåndtering og indkøb, affaldssortering, mindre vedligeholdelsesopgaver, f.eks. skifte toner på kopimaskine, sørge for aftaler med interne/eksterne håndværkere ved lidt større vedligeholdelsesopgaver, klargøring af mødelokaler, herunder TV, video og overheadprojektor, borddækning, sørge for kaffe og te, afrydning, opvask og oprydning, fungere som vikar på skole, herunder være eksamensvagt, være morgendame og vikar i SFO en, sørge for bestilling af varer internt og eksternt via edb (kontorartikler m.v.), sørge for vask af linned osv osv. Der skal findes konkrete forslag til og implementering af arbejdsopgaver og servicefunktioner, som rengøringsassistenterne kan påtage sig ved siden af Projektet indebærer, at der kan skabes en mere fleksibel organisation og tænkes nyt, så der bliver plads til mere varierede og brede jobs. Rengøringsarbejdet vil på sigt udgøre ca. 50 % af de nye serviceassistentjob. Det forudsættes, at denne udvikling sker i en dialog mellem ledelse, mellemledelse og medarbejdere på arbejdspladsen. Det forudsættes desuden, at de øvrige faggrupper på arbejdspladsen og brugerne også inddrages i processen. Et væsentligt delmål med projektet er at få sat fokus på fagligheden i rengøringsarbejdet og skabe respekt og faglig anerkendelse af denne. Et andet delmål er at sprede erfaringerne i projektet til øvrige kommuner og give dem inspiration til tilsvarende fornyelse. Projektets målgruppe Projektets primære målgruppe er rengøringsmedarbejdere på de kommunale arbejdspladser. Projektet inddrager desuden kommunale topledere, ledere på de medvirkende kommunale arbejdspladser, rengøringsledere på samtlige niveauer i kom- 19

20 BILAG 3 munen, tillidsrepræsentanter for rengøringsmedarbejdere samt kolleger, der bliver berørt af organisationsudviklingen. Succeskriterier At der skabes bredere rengøringsjob med nye serviceydelser og at disse erfaringer spredes til andre kommuner At der igangsættes en organisationsudvikling på arbejdspladserne, der kan sikre rammerne for de nye brede rengøringsjob At alle på arbejdspladsen, ledelse, rengøringsassistenter og andre medarbejdere er vidende om den jobudvikling, der foregår på rengøringsområdet, og baggrunden for den. At alle, der beskæftiger sig med rengøring på arbejdspladsen, har den nødvendige faglige viden. At der foretages en individuel kompetenceafklaring (evt. med hjælp fra AMU) af samtlige rengøringsmedarbejdere At der udarbejdes og implementeres en individuel kompetenceplan for samtlige rengøringsmedarbejdere, der baserer sig dels på kompetencekravene i de nye rengøringsjob dels i medarbejdernes forudsætninger og ønsker. Og det succeskriterium, der virkeligt tæller: At de nye varierede rengøringsjob besættes med de opkvalificerede medarbejdere Forankring, levedygtighed og overførselsværdi: For at undgå murren i geledderne og modarbejdelse af projektet fra enkeltpersoner er det vigtigt at projektet fra starten forankres tydeligt hos både medarbejdere, ledere, mellemledere og brugere, så alle parter får ejerskab til projektet. Det forudsætter at: 1. Hvad angår rengøringsmedarbejderne er det afgørende, at de bliver inddraget fra dag 1, og at det understreges, at de faktisk gør det godt nok i dag med de vilkår og muligheder, de har haft indtil nu. Men at der er mulighed for at skabe bedre jobs til dem, som giver større fleksibilitet i organisationen, og som gør deres arbejde mere afvekslende og mindre nedsliden de. Det skal naturligvis også understreges, at de skal have den kompetenceudvikling, ændringerne kræver. 2. Hvad angår kommunen er det alfa og omega, at ledelsen på samtlige relevante niveauer bakker fuldt op om projektet det gælder både de direkte rengøringsledere, tekniske serviceledere, tilsynsassistenter samt ledelserne på de pågældende institutioner, hvor projektet gennemføres, og det gælder for topledelsen. 3. I forbindelse med uddannelsesforløbene og møderne skal der være taget højde for vikardækning. Projektets erfaringer med jobudviklingen beskrives i en rapport, og der afholdes landsdelskonferencer for ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra andre kommuner. Det er vigtigt at projektets erfaringer spredes til andre kommuner, med gode råd og fif til, 20

21 BILAG 3 hvordan man skaber gode og attraktive rengøringsjob i kommunerne Organisering og styring Der nedsættes en central projektledelse med repræsentanter fra KL, FOA og KAD. Projektledelsen vil bestå af Birthe Bak Andersen, KL samt Susanne Wind, KAD og Asbjørn Christiansen, FOA. Til at sikre fremdriften i projektet udpeges der i hver kommune en lokal projektledelse, der koordinerer og samarbejder med samtlige interessenter, dvs. den kommunale topledelse, ledelsen på de nævnte kommunale arbejdspladser, rengøringsledelsen på samtlige niveauer i kommunen, tillidsrepræsentanter og rengøringsmedarbejdere, medarbejdere, der bliver berørt af organisationsudviklingen, repræsentanter fra FOA og KAD s lokale afdelinger samt den centrale projektledelse og proceskonsulenten. Projektlængde Projektet er inddelt i tre faser, som forventes at løbe over 2 år med start i efteråret Faser: Projektopgaver: Initiativtager/ansvarlig: Fase 1: september 2003 juli 2004 Identificering af interesserede kommuner og afholdelse af møder for første lokal planlægning af projektet. Central projektledelse Udarbejde opgavebeskrivelse for samt indgå aftale med en proceskonsulent. Central projektledelse Udarbejde opgavebeskrivelse for samt indgå aftale med lokal projektledelse. Central projektledelse og kommunen Udarbejde en tidsplan for hele projektet Central projektledelse Planlægge projektets lokale startseminarer. Projektledelse, kommunen og evt. central projekt ledelse og konsulent Planlægge hvordan vikardækningen skal organiseres (gennem AF, flyverkorps, hjemmeservicefirmaer eller andet). Kommunerne Gennemføre lokale startseminarer i kommunerne for alle involverede. Indhold: Inspiration til job- og organisationsudvikling, udarbejdelse af 1. handlingsplan for lokalprojekterne samt aftaler om en pressestrategi. De lokale projekter løber fra maj 2004 til sept Konsulent, lokal projektledelse og evt. central projektledelse 21

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Servicearbejde på sygehuse

Servicearbejde på sygehuse Servicearbejde på sygehuse arbejdsvilkår under forandring for portører, rengørings-, køkken- og serviceassistenter September 2004 Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman CASA Servicearbejde på sygehuse

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser

10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser 10 gode historier Inspiration til fremtidens sunde rengøringsarbejdspladser Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med Teknologisk Institut, Arbejdsliv, udarbejdet

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport

Trivsel via selvvalgt arbejdstid. Evalueringsrapport Trivsel via selvvalgt arbejdstid Evalueringsrapport Juli 2011 Arbejdsliv Trivsel via selvvalgt arbejdstid Udgivet af Teknologisk Institut Center for Arbejdsliv i forbindelse med projektet Trivsel via selvvalgt

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Serviceassistent - og hvad så?

Serviceassistent - og hvad så? Serviceassistent - og hvad så? Faglærte serviceassistenters behov for efteruddannelse Udarbejdet for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat Ida Bering Kubix Birgit Hjermov Oktober 2005 Kubix ApS Nørre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre

Emne. Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen. Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Niels Møller, Inger-Marie Wiegman og Jens Voxtrup Petersen Drivsel drift og trivsel i callcentre Drivsel drift og trivsel i callcentre Emne Indhold Drivsel drift og trivsel i callcentre DEL 1 Projektets

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman

Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden. Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman Arbejdsmiljøarbejdet på Glostrup Hospital en virksomhed i Region Hovedstaden Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Rapportens opbygning og et kort resume... 2 2

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere