Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger."

Transkript

1 NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 2) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr Brevid Ref. JNAL / 8LD NOTAT - Redegørelse og anbefalinger til sikring mod stormflod 8. januar 2015 Byrådet vedtog den 24. september 2014, at gennemføre supplerende undersøgelser til afklaring af tekniske løsninger og økonomi forbundet med stormflodssikring af Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord. I dette notat gennemgås de enkelte skitseprojekter, økonomi og finansiering samt forvaltningens anbefalinger til det videre arbejde. Endvidere er redegjort for ændrede forudsætninger for arbejdet med kystbeskyttelse samt for gennemført dialog med involverede parter. Ved valg af løsning skal der træffes politiske beslutninger, der afvejer mange forskellige hensyn. For at skabe et klart grundlag opstilles i nedenstående 8 principper, der kan være styrende ved prioritering og valg af løsninger. Principper for valg af løsning 1. På baggrund af analyserne fokuseres der på lokale løsninger, der forholdsvist hurtigt kan skabe økonomisk og social tryghed i områder, som er hårdt plaget af eftervirkningerne af stormfloden i december 2013 og oversvømmelser fra Værebro Å. 2. For at forberede yderligere fremtidige vandstigninger arbejdes der videre for realisering af en regional løsning på længere sigt i samarbejde med de øvrige Kommuner med kyst til Roskilde Fjord. Denne løsning forudsætter statslig medfinansiering. 3. Kystsikringen er opdelt i fire separate projekter, der kan gennemføres uafhængigt af hinanden. Roskilde Kommune ønsker dog en hurtig etablering af lokale løsninger for Jyllinge Nordmark. 4. Roskilde Kommune ønsker at etablere helhedsløsninger, der har mulighed for udbygning ved fremtidige vandstigninger og via dobbeltfunktioner bevarer/tilfører områderne værdi for lokale husejere såvel som alle kommunens borgere. 5. De 44,1 mio. kr. fordeles til lokale kystsikringsløsninger, og Roskilde Kommune medfinansierer kystsikring af helårsboliger og bygninger beliggende på kommunalt ejede arealer. Herunder kan foreningshuse og Vikingeskibsmuseet i rimeligt omfang omfattes af sikringen. Sommerhuse uden for byzone, havneanlæg, klub- og foreningshuse i øvrigt omfattes ikke af kommunal medfinansiering. 6. Roskilde Kommune betaler hele udgiften til den del af kystsikringen, der udgør dobbeltfunktioner til gavn for områdets værdi og alle kommunens borgere. 7. Indenfor de 44,1 mio. kr. holdes grundejernes medfinansiering af kystsikringen nede på maksimalt 50 % af udgifterne. 8. Hvis der opnås statslig medfinansiering anvendes disse midler til at nedsætte borgernes egenbetaling. Forvaltningens anbefalinger er placeret løbende i notatet under de enkelte afsnit. Der er i alt 15 anbefalinger. Det skal bemærkes, at de anbefalede lokale løsninger kan realiseres for de afsatte midler suppleret med realistiske niveauer for egenbetaling for de berørte grundejere.

2 I forvaltningens anbefalinger indgår forslag til fordeling af de afsatte 44,1 mio. kr. mellem de enkelte lokale delprojekter. Der reserveres ikke midler til en regional sikring. Med en politisk tilkendegivelse af fordeling af midler til de enkelte delprojekter, kan de projekter, der er klar og har opbakning fra berørte grundejere, komme i gang uafhængigt af de andre delprojekter. Hvis borgerne i et delområde foretrækker at løse udfordringerne ved byggetekniske foranstaltninger, justering af projektet eller afvente en evt. regional stormflodssikring, vil de ikke forsinke de øvrige eller skabe uklarhed om økonomien. Den videre proces 1. Byrådet beslutter nu, hvilke løsninger der arbejdes videre med. 2. Efter Byrådets beslutning, skal der ske en individuel interessetilkendegivelse (procedure efter kystbeskyttelsesloven) af alle parter der bliver berørt af sikringen. 3. På baggrund af den individuelle interessetilkendegivelse, skal Byrådet efterfølgende tage endelig stillingtagen til om der fortsat skal arbejdes for etablering af den konkrete sikring. Tekniske og økonomiske forudsætninger for valg af kystbeskyttelse Der er to væsentlige forudsætninger, der er ændret siden den sidste politiske behandling af sikring mod stormflod. Det gælder opjustering af prognoser for klimabetingede vandstandsstigninger samt ny statslig udmelding om mulighed for kommunal finansiering af kystbeskyttelse. Kommunal finansiering af kystbeskyttelse Folketingets Miljøudvalg har i et svar i august 2014 taget stilling til Roskilde Kommunes muligheder for at finansiere stormflodssikring. Heraf fremgår det, at Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderer, at kommunens mulighed for at finansiere stormflodssikring ikke skal vurderes efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler, da der er hjemmel i særloven, Kystbeskyttelsesloven, til at yde støtte til sikringen. På den baggrund vurderes det, at kommunen kan finansiere hele eller dele af sikringen. Den kommunale finansiering skal dog ske på et sagligt grundlag, og må ikke tilgodese enkeltborgere frem for andre. Nye prognoser for klimabetingede vandstandsstigninger Miljøministeriet har i november 2014 udgivet en analyse af betydningen af den nye IPCC s delrapport om klimatilpasning, effekter og sårbarhed 1, som bl.a. omfatter fremtidig havvandstandstigning i Danmark. På baggrund af analysen forventes klimabetingede vandstandsstigninger frem til år 2100 på cm. Endvidere forventes hyppighed og højde af stormfloder at øges. Prognoserne er behæftet med en stor usikkerhed, og det formodes at forudsigelserne med tiden vil blive mere sikre. Miljøministeriet peger på, at stormflodssikring bør etableres som langsigtede løsninger med mulighed for fremtidig udbygning, og at der tænkes i løsninger, der kan sikre store arealer. Prognosen på vandstandsstigning er 40 cm højere end den tidligere udmelding fra IPCC, som lå til grund for Grontmijs skitseprojekter fra maj Her var der kalkuleret med et klimatillæg på 30 cm frem til år Ifølge IPCC s rapport vil vandstandsstigningen allerede nå dette niveau i 2060, hvorfor der skal tages højde for at kystsikringen skal tages op til fornyet overvejelse om en kortere årrække årrække end oprindeligt forudsat. Der vil derfor fortsat være risiko for tilbagevendende oversvømmelser fra Værebro Å ved højvande i Fjorden op til 1,5 m 1 Delrapport 2 i den 5. hovedrapport fra FN s klimapanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 2

3 Valg af sikringsniveau og sikringstype I Grontmijs skitseprojekter er der arbejdet med et lokalt sikringsniveau i en fase 1 til 2,2 m over dagligt vande med mulighed for yderligere sikring i en fase 2 til 2,75 m. I fase 2 er det forudsat, at der enten sker udbygning af de lokale sikringer, eller at der etableres en regional sikring, som med den tidligere klimaprognose kunne sikre mod stormflod indtil år Ud fra den nye prognose vil udbygning til fase 2 nu alene sikre indtil år Dette understreger vigtigheden af, at valg af sikringstype skal være fleksibel for udbygning, når der før eller siden viser sig behov for en øget sikringshøjde. Der skal imidlertid også tages stilling til, hvilket sikringsniveau der ønskes her og nu, for at skabe den fornødne tryghed og sikring af værdier. Lokale løsninger kan alt andet lige realiseres hurtigere end en regional sikring. Dette skyldes, at en regional sikring berører flere kommuner, at den stedlige kompetence er placeret i den kommune, hvor anlægget skal etableres her vil der være tale om Frederikssund Kommune, og at muligheden for en statslig finansiering endnu ikke er afklaret. Borgerne I Jyllinge Nordmark har udtrykt stort ønske om en snarlig sikring, både for at skabe den fornødne tryghed, og for at fastholde ejendomsværdierne i området. Dette taler for at der hurtigt etableres lokale løsninger. Sikringsniveauet ved en lokal sikring skal som minimum svare til en stormflodshændelse som Bodil, inkl. bølger (2,2 meter over dagligt vande). Borgerne i Jyllinge Nordmark har jf. høringssvar til skitseprojekterne, udtrykt ønske om, at der etableres en fast sikring, som også sikrer mod fremtidige vandstandsstigninger svarende til fase 2 (hhv. 2,75 meter over dagligt vande langs Roskilde Fjord og 2,4 meter langs Værebro Å). Prognoserne for fremtidige vandstandsstigninger er usikre, men kan blive betydeligt højere end ventet. Dette taler for, at der fortsat arbejdes på at etablere en regional stormflodssikring, som kan etableres på sigt og som dels kan sikre et større område og dels kan dimensioneres, så den kan sikre mod betydelige vandstandsstigninger. Selv om der på sigt etableres en regional stormflodssikring, vil der være behov for lokal sikring, da den regionale sikring først aktiveres ved vandstigninger over et vist niveau, så der ikke sker en for stor påvirkning af Natura 2000 området. 1. klimatillægget på 30 cm, som Grontmij har skitseret, fortsat anvendes som udgangspunkt for sikringshøjden af lokale løsninger, svarende til fase 2, idet en højere sikring jf. prognoserne først bliver aktuel efter år de valgte løsninger etableres, så de kan udbygges, efterhånden som forudsigelser om klimaændringerne bliver mere sikre. Dialog og workshop Siden Byrådsmødet d. 24. september 2014 har forvaltningen afholdt to dialogmøder med den nedsatte følgegruppe med repræsentanter for de berørte grundejerforeninger og øvrige interessenter. På møderne er følgegruppen blevet orienteret om Byrådets beslutning og status på de igangsatte undersøgelser og gruppen har haft mulighed for at kommentere og drøfte scenarier for sikringen. På det seneste møde, deltog repræsentanter fra Egedal Kommune samt Tangbjerg Grundejerforening (beliggende på nordsiden af Værebro Å), som vil have gavn af foranstaltningerne i Jyllinge Nordmark. I starten af december afholdt forvaltningen en vellykket workshop som kick-off til dannelse af dige/ kystbeskyttelseslag. På baggrund af ekspertoplæg samt efterfølgende gruppediskussioner drøftede deltagerne, hvem der skal indgå i lagene, og hvilke principper der bør lægges til grund for bidragsfordelingen. 3

4 Der var enighed blandt deltagerne om, at der bør nedsættes en arbejdsgruppe, som forløber til en formel digelagsbestyrelse som kan sikre en forankring af projekterne i lokalområderne. Der blev udtrykt ønske om, at kommunen medvirker i sådan en arbejdsgruppe. Der er fortsat stor interesse for at opretholde følgegruppen i dens nuværende form for at sikre en fortsat god og tæt dialog mellem kommune og parter der skal kystsikres. Redegørelse for delprojekter De supplerende skitseprojekter er nu udarbejdet for delprojekterne: - Jyllinge Nordmark skitseprojekt til fase 2 herunder valg mellem å-dige og kombineret sluse/dige løsning - Roskilde Inderfjord Vest, Midt og Øst - skitseprojekt og design til hhv. fase 1 og 2 - Alternativ løsning til regional sikring ved Kronprins Frederiks Bro I nedenstående fremgår hovedkonklusionerne for hvert delprojekt, herunder hvor mange borgere, der vil blive berørt af den pågældende sikring og hvad omkostningerne forventes at blive for borgere og kommune. For yderligere oplysninger om de enkelte delprojekter, henvises der til skitseforslag, som er vedlagt i bilag Efter Byrådets beslutning skal hver enkelt borger, som er berørt af den valgte sikring tilkendegive om de ønsker den pågældende sikring. Denne tilkendegivelse skal ligge til grund for en efterfølgende politisk beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre på at etablere den skitserede sikring. Jyllinge Nordmark Forundersøgelser og skitseprojekter i Jyllinge Nordmark tager jf. byrådets beslutning, udgangspunkt i de lokale ønsker om en fast sikring svarende til den skitserede fase 2 altså en sikringskote på 2,75 mod fjorden og 2,40 mod Værebro Å. Orbicon har gennemført de aftalte forundersøgelser af geoteknik og grundvandsforhold i de mulige tracéer (placeringer) for diger mod fjorden og langs Værebro Å. Det er konstateret, at der i områdets undergrund er grus- og sandforekomster. Hvis der etableres diger skal det derfor tages i betragtning, at store vandmængder kan trænge under digerne, via grus- og sandlagene, hvis det ikke forhindres ved enten spunsning til stor dybde eller dræn-pumpning. På dette grundlag er der skitseret forskellige løsningsmodeller for sikring af oversvømmelser fra fjorden og Værebro Å, se skitseprojekt i bilag 1.1. Fælles for begge løsningsmodeller er en 1,1 kilometer lang sikrings mod fjorden og langs åens udmunding ind til den mulige placering af et tværdige med sluse (Alternativ I). Sikringen består af en sammenhængende kombination af fast jorddige, jorddige som etableres til kote 2,2 meter og som ved stormflod kan forhøjes til kote 2,75 meter ved at aktivere en hængslet klap samt lav mur, der tilsvarende kan forhøjes med en hængslet klap. I Alternativ I foreslås anlagt et 150 m dige tværs over Værebro Å s udløb med et højvandslukke (sluse) og pumper svarende til Værebro Å s maksimale vandføring. I Alternativ II foreslås anlagt et jorddige på 2,0 eller 2,2 km (længde afhænger af valgt forløb) langs Værebro Å s sydlige bred. De to løsningsmodeller er vist på nedenstående illustration og anlægsøkonomi er opgjort i tabellerne. Sikringen langs fjorden kan kombineres med de to beskrevne alternativer med samme resulterende sikkerhed for hele området. Det er ved supplerende undersøgelser kontrolleret, at sluseløsningen giver samme sikkerhed mod oversvømmelser fra Værebro Å som et å-dige. 4

5 Stormflodssikring Alternativ I Anlægssum mio. kr. Sikring mod fjorden 12,9 Sikring langs å vha. sluse, pumper, 6,2 fløjdiger samt østdige I alt 19,1 Løsninger med dobbeltfunktion Anlægssum mio. kr. Sti jfr. lokalplan 2 Driftsudgifter Pr. år Drift 0,42 Tabel 1 oversigt over udgifter til Alternativ I Figur 1 placering af kystsikring og angivelse af sikringshøjde ved Alternativ I samt placering af rekreativ sti Stormflodssikring Alternativ II Anlægssum mio. kr. Sikring mod fjorden 12,9 Sikring langs å vha. jorddiger 11,1-13,3 I alt 24 26,2 Løsninger med dobbeltfunktion Anlægssum mio. kr. Sti jfr. lokalplan 2 Driftsudgifter Pr. år Drift 0,35-0,39 Tabel 2 oversigt over udgifter til Alternativ II Figur 2 placering af kystsikring og angivelse af sikringshøjde ved Alternativ II samt placering af rekreativ sti Kombinationen af fjorddige med et tværdige med højvandslukke er altså 4,9 til 7,1 mio. kr. billigere end kombinationen med et ådige. Forvaltningen har undersøgt om denne løsning stadig giver sikkerhed mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark ved fremtidige klimabetingede forøgelser af afstrømning fra Værebro Å s opland med op til 30 %. Med ekstra supplerende lokale foranstaltninger i form af et knap 900 meter langt å-dige, som kan anlægges for ca kr. opnås sikkerhed svarende til et langt ådige. Nutidsværdien af driftsomkostninger over 20 år for Alternativ II er 0,75 mio. kr. lavere end for Alternativ I. Tværdiget forudsætter godkendelse fra Frederikssund kommune som er myndighed på Værebro Å s nordlige bred det pågældende sted, og sikrer ca. 35 lodsejere i Egedal kommune mod oversvømmelse. En lokal sikring af Jyllinge Nordmark vil både sikre mod stormflod og skybrudshændelser. Senest den 3. januar 2015 var forvaltningen til stede i Jyllinge Nordmark, da vandstanden i fjorden var ca. 1 meter over dagligt vande og registrerede vandstand og oversvømmelser. Det var tydeligt at der ikke var tale om 5

6 oversvømmelse fra Værebro Å. Observationerne vil blive sammenholdt med den eksisterende model for området. En regional sikring kan sikre bydelen mod stormfloder, men ikke mod oversvømmelser forårsaget af Værebro Å. På baggrund af den bedre anlægsøkonomi og en næsten ens driftsøkonomi, nemmere håndtering af overfladevand, nemmere klimatilpasning, begrænset indgreb i natur og rekreative værdier og sammenlignelig sikkerhed anbefaler forvaltningen Alternativ I. Alternativet giver i tilgift sikkerhed for Tangbjerg på nordsiden af Værebro Å. 3. alternativ I vælges, dvs. sikring svarende til fase 2 i Jyllinge Nordmark, hvor vandstandsstigninger frem til 2060 er omfattet, ved etablering af dige langs Roskilde Fjord til kote 2,75 og tværs over Værebro Å s udløb til kote 2,40 med et højvandslukke (sluse). Løsningen omfatter et knap 900 m. langt Østdige ved Vernersvej / Mågevænget. 4. der etableres en rekreativ sti langs fjorden og Værebro Å, som principielt udlagt i områdets lokalplan. Inderfjorden hele strækningen Inderfjorden er opdelt på tre delprojekter: Vest, Midt og Øst. For alle tre delprojekter er der skitseret stormflodssikring svarende til fase 1 (2,2-2,3 meter over dagligt vande). Figur 3 afgrænsning af delprojekterne i Inderfjorden Alle delprojekter er designet til at kunne udbygges til en fremtidig sikring i fase 2 (2,75 m over daglig vande), hvis der ikke etableres en regional sikring og de klimabetingede vandstandsstigninger gør det nødvendigt. De skitserede løsninger omfatter sikring af helårsboliger samt bygninger beliggende på kommunalt ejede arealer og det vil være disse som omfattes af den kommunale delfinansiering. Der vil dog være foreningshuse i Roskilde Havn, som forvaltningen vurderer at for dyre at sikre. Såfremt de øvrige bygninger i 6

7 Inderfjorden ønskes omfattet af sikringen, vil egenbetalingen for de berørte grundejere, alt andet lige, blive højere. I inderfjorden betyder det, at Vikingeskibsmuseet samt en række af foreningshusene er omfattet af sikringen. Havneanlæg og de bygninger, hvor omkostningerne til en sikring vurderes at være for høj, omfattes ikke af sikringen og den kommunale medfinansiering, jf. nedenstående illustration. Tilsvarende betyder det, at andre arealer i kommunen, som blev berør af Bodil, men som kommunen ikke ejer, som f.eks. Jyllinge Lystbådehavn, ikke indgår i den skitserede sikring, da der ikke er helårsboliger som er berørt og kommunen ikke ejer arealet. En del af sikringerne i Inderfjorden etableres som dobbeltfunktioner, som dels sikrer mod stormfloder og dels medfører et løft i herlighedsværdien af havnen og bedre muligheder for adgang og ophold til gavn for alle kommunens borgere. Grundejerne i Inderfjorden har løbende udtrykt ønske om en regional sikring i stedet for lokale løsninger. Ved indhentning af individuelt interessetilkendegivelse, vil det blive afklaret om den foreslåede lokale sikring ønskes etableret eller hvorvidt den regionale løsning afventes. Der er udført landinspektøropmåling, som danner et fælles grundlag for skitsering af delprojekterne i inderfjorden. Inderfjorden Vest Inderfjord Vest omfatter havneområdet foran Strandgade og ind over havnens centrale område til Snekken, og beskytter 6 private grundejere. Roskilde kommunes ejendomme i området udgør dertil en væsentlig del af området, og en række af bygningerne omfattes jf. nedenstående i sikringen. Der er skitseret en løsning, som tager udgangspunkt i lokalplanen for området, hvor der mulighed for at kombinere havnepromenade og kystsikring i ét for en del af strækningen. Se skitseprojekt i bilag 1.2a. I nedenstående tabel er de skitserede løsninger opgjort samt udgifter forbundet hermed, mens strækninger omfattet af sikringen fremgår af illustrationen. Stormflodssikring Fast mur mellem havnearealer og de bagvedliggende bygninger på Strandgade. Mobil sikring (stolpe/bjælke konstruktioner) til sikring af arealer mellem de faste mure og ved Snekken og på Strandgade, samt facadesikringer Anlægssum mio. kr. 1,4 1,8 I alt 3,2 Løsninger med dobbeltfunktion Anlægssum mio. kr. Promenadedæk i in situ støbt 8,7 beton samt ny belysning Driftsudgifter Pr. år Drift 0,1 Tabel 3 oversigt over udgifter sikring af Inderfjorden V Figur 4 placering af kystsikring og angivelse af sikringshøjde De skitserede løsninger løfter havneområdet, til gavn for hele kommunen, idet der skabes en rolig og æstetisk helhed langs havnepromenaden Sejlklubben, Roklubben, havnekontoret. Trafikhavnen vil således blive sammenkædede gennem stormflodssikring, samtidig med der skabes mange små formelle som uformelle opholdssteder. 5. sikring til fase 1 af Inderfjorden vest vælges, med integreret mulighed for udvidelse til fase der etableres strandpromenade, som en integreret del af stormflodssikringen. 7

8 Inderfjorden Midt Inderfjorden Midt omfatter området fra Snekken over Museumsøen og Museumshallen frem til Strandengen samt Tømmergrunden. Sikringen omfatter ingen grundejere ud over Roskilde Kommune. Forslaget arbejder med en fast sikring af Museumshallen samt en mobil sikring mod vraggods af hallens glasfacade. Der er skitseret både faste og mobile løsninger på Museumsøen. På Strandengen udføres et midlertidigt lavt jorddige i en højde på 0-30 cm, langs St. Claravej. Dette dige kan eventuelt sløjfes, når den endelige udbygning af Vikingeskibsmuseet kendes og en permanent sikring kan udføres samtidig med Museumsudvidelsen. Skitseforslagene er vedlagt i bilag 1.2b. På Tømmergrunden udføres en omlægning af parkarealet med faste diger i jord, samt mobil lukning ved gangsti. Stormflodssikring Anlægssum i mio. kr. Bygningssikring af Museumshal og 4,0 sikring af museums-øen Sikring af Museumshallen mod 3,9 vraggods Midlertidigt jorddige langs Skt. 0,2 Claras vej Fast sikring på Tømmergrunden 1,1 Mobil sikring på Tømmergrunden 0,2 I alt 9,4 Løsninger med dobbeltfunktion Anlægssum Opgradering af Tømmergrunden til Strandpark med trædæk ud i vandet. Belægninger og inventar. Driftsudgifter i mio. kr. 0,6 Pr. år Drift 0,1 Tabel 4: oversigt over udgifter til sikring af Inderfjorden Midt Figur 5 placering af kystsikring og angivelse af højde Vikingeskibsmuseet arbejder for at etablere en bygningsmæssig sikring af glasfacaden som vender ud mod Fjorden, som skal kunne modstå vandpresset ved en stormflod. Kommunen har skitseret løsninger for sikring af den resterende del af Vikingeskibshallen, herunder også en mobil sikring, som opsættes på tværs af fjorden og sikrer hallen mod flydende vraggods og påsejling fra løsrevne både. Samlet set vil Vikingeskibsmuseets og kommunens skitserede løsninger sikre museet mod stormfloder. Sikringen af Vikingeskibshallen og museumsøen kan realiseres umiddelbart efter en tilladelse fra Kystdirektoratet. Vikingeskibsmuseet har oplyst, at der vil ske en større bygningsrenovering af hallen inden for 3-4 år, hvor glasfacaden bliver sikret mod stormfloder. På baggrund heraf vurderer Vikingeskibsmuseet, at sikring af den resterende del af hallen bør afvente den samlede renovering. Museet har endvidere ønsket at sikring af museumsøen sker, så mobiliteten og anvendelsen af øen bevares. Forvaltningen vurderer, at det væsentligste bidrag til sikringen af kulturarven, de oprindelige Skuldelev skibe, er, at sikre hallen mod påsejling og vraggods. Når Vikingeskibsmuseet har sikret glasfacaden, vil hallen derved være sikret mod pludselig indtrængning af store vandmasser, som kan ske hvis glasfacaden smadres. 8

9 Tømmergrunden, der i dag henligger som en lille lidt glemt lommepark i byen, kan i forbindelse med Kystsikringen gives et kvalitetsløft. Parken foreslås retableret med et let bølget terræn, der hæves til kote 2,20 ca. midt i parken, således at sikringen mellem Inderhavn Øst og Midt forbindes. Det bølgede terræn skaber en solnedgangsplads, mens det er tanken at parkens indre del mod Frederiksborgvej udføres som et blomstrende trug / regnbed, der kan afhjælpe nogle af regnvandsproblemerne i dette område. 7. sikring af Inderfjorden Midt koordineres med Vikingeskibsmuseet, med henblik på at bidrage til etablering af den sikring, som Vikingeskibsmuseet ønsker at realisere. 8. der etableres stormflodssikring af Tømmergrunden, som udbygger den rekreative kvalitet af området. Inderfjorden Øst Inderfjord Øst omfatter sikring af kyststrækning fra Strandengen i syd til grønningen ved Frederiksborgvej nr. 85 E i nord. Der er 20 private grundejere, som omfattes af sikringen. I forslaget etableres en ny sikringsmur i stålspuns med en gennemgående hammer (topstykke) i beton. Ud for hver grund kan etableres en åbning, hvori mobile planker kan isættes. Foran muren retableres stenkastninger og strandarealer. Fjordstien etableres som en fast sti i kostet beton, hvor der er stenkastninger. Stiens betonkonstruktion er her med til at øge spunsvæggens holdbarhed, idet en del af vandtrykket vil tages af stien frem for væggen. Se skitseprojekt i bilag 1.2a. Stormflodssikring Anlægssum i mio. kr. Fast mur langs boliger 7,7 Mobil sikring ved åbninger 0,5 I alt 8,2 Løsninger med dobbeltfunktion Anlægssum i mio. kr. Forberdret fjordsti 8 Tabel 5: oversigt over udgifter til sikring i Inderfjorden Øst Figur 6: placering af kystsikring og angivelse af højde Som en del af sikringen er skitseret en forbedret fjordadgang langs Frederiksborgvej. Borgerne langs Frederiksborgvej er bekymrede for at ændring af belægningen vil få folk til at tage ophold på stien og på stranden, og at der vil forekomme knallert- og cykelkørsel på stien. En ny sammenhængende kystsikring i form af den træbeklædte spunsmur, samt et mere ensartet og jævnt forløb af fjordpassagen vil give offentligheden bedre adgang til at kunne nyde fjorden, og samtidig vil det enklere anlæg fremstår som en roligere og mere æstetisk forkant til kysten. Grundejerne i Inderfjorden har udtrykt stort ønske om en regional sikring i stedet for lokale løsninger. Det bør derfor afklares om der ønskes en sammenhængende lokal sikring, eller om borgerne i stedet ønsker at etablere en individuel bygningssikring eller afvente en regional sikring. 9. sikring til fase 1 af Inderfjorden Øst vælges, med integreret mulighed for udvidelse til fase der gennemføres den skitserede forbedring af fjordpassagen, som integreret del af projektet. 9

10 Regional stormflodssikring ved Kronprins Frederiks Bro I samarbejde med Frederikssund Kommune er der udarbejdet et skitseprojekt for en stormflodssikring ved Kronprins Frederiks Bro, som alternativ til den løsning, som Grontmij tidligere har skitseret for Roskilde Kommune. Sikringen er skitseret til at sikre en hændelse svarende til Bodil + bølge- og klimatillæg, således at sikringen er dimensioneret til 2,6 meter over dagligt vande. Den skitserede sikring består i en pontonsluse, som etableres i et fundament på bunden af fjorden kombineret med fløjdiger øst og vest for slusen. Fundamentet funderes til fast bund, i ca. 20 meters dybde, og etableres uafhængigt af broen. Ved aktivering pustes luft ind i pontonen, som via opdriften hæves, så den står på skrå op gennem vandfasen. Konstruktionens funktion er at lukke og minimere vandgennemstrømningen, således at vandstanden syd for broen ikke overstiger et fastlagt niveau. I projektet er undersøgt tre aktiveringsniveauer, som sikrer at vandstanden syd for slusen ikke overstiger hhv. 1,4; 1,6 og 1,75 meter over dagligt vande. På diget og langs kysterne nord for slusen etableres en spunset væg, så vandet ikke kan løbe bagom sikringen. Se skitseprojekt i bilag 1.3, samt notat vedr. forskellen på de to skitserede regionale løsninger i bilag 1.4. Roskilde Fjord er beliggende inden for Natura 2000 område, og der kan derfor kun opnås de fornødne tilladelser og dispensationer til projektet, hvis det sikres at naturen ikke tager skade. Herunder skal der fortsat ske oversvømmelse af strandengene, da saltpåvirkningen er nødvendig for denne type natur, og rammerne for træk og ynglefugle skal bevares. Der er i projektet foretaget en vurdering ved aktivering af slusen, således at niveauet syd for slusen ikke overstiger hhv. 1,4; 1,6 og 1,75 meter over dagligt vande. Konklusionen er, at anlægsfasen ikke udgør en væsentlig påvirkning af naturen, mens det ikke kan udelukkes, at slusen ved aktivering påvirker grundlaget for Natura 2000 udpegningsgrundlaget. Der skal derfor forventes krav til udarbejdelse af en konsekvensvurdering af påvirkningen på Natura 2000-udpegningsgrundlaget. På baggrund af de opjusterede prognoser for vandstandsstigninger frem til år 2100, er udgifterne til etablering af en højere sikring til kote 3,1 endvidere skønnet. Stormflodssikring Anlægssum i mio. kr. Supplerende geotekniske 4,6-6,1 undersøgelser Sikring til kote 2,6 130 Sikring til kote 3,1 135 Driftsudgifter Pr. år Drift 0,7 Tabel 6: oversigt over udgifter til en regional sikring til hhv. kote 2,6 og 3,1 (udgifter til sikring til kote 3,1 er baseret på et groft skøn) Figur 7: placering af kystsikring og angivelse af højde Myndighedsbehandling formodes at tage 4-5 år, og anlægget kan etableres på ½-1 år. 10

11 En regional sikring vil som udgangspunkt kunne sikre et større område, og vil kunne forberedes til fremtidige klimabetingede vandstandsstigninger ved at pontoner og fundament overdimensioners, mens de overjordiske spunsede vægge kan etableres med mulighed for udbygning på et senere tidspunkt. Selve anlægget skal etableres i Frederikssund Kommune, som således er myndighed ift. at søge de nødvendige tilladelser. For Frederikssund vil denne løsning endvidere være at betragte som en lokal sikring af Frederikssund By. Ved etablering af en sluse vil der fortsat være behov for lokale løsninger, som sikrer op til det niveau, hvor slusen aktiveres. Aktiveringsniveauer skal derfor fastsættes ud fra naturpåvirkningen, men også afstemmes i forhold til behovet for lokale løsninger. Forvaltningen vurderer, at en regional løsning vil være mulig at realisere på sigt. 11. der arbejdes for realisering af en regional sikring, parallelt med de lokale løsninger, i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune, som har den stedlige kompetence. 12. der arbejdes videre på at opnår statslig medfinansiering og en tværkommunal finansieringsmodel, med henblik på afklaring af, hvordan der kan skabes kommunal finansiering. Økonomisk fordelingsnøgle og finansiering Kystsikring er som udgangspunkt en opgave, der skal finansieres af de berørte grundejere. Kommune har, som beskrevet tidligere i notatet, mulighed for at bidrage. Byrådet har, jf. pkt. 266 af 18. juni 2014, afsat en anlægsbevilling på 44,1 mio. kr. til bidrag til etablering af stormflodssikring i Jyllinge Nordmark og Roskilde Inderfjord svarende til fase 1. Udgifterne til anlæg af fase 1 i Inderfjorden og fase 2 i Jyllinge Nordmark forventes jf. nedenstående tabel, at overstige den afsatte anlægsbevilling. I vedlagte bilag 1.5 fremgår notat om forudsætninger for økonomisk fordeling. I nedenstående fremgår en opsummering af notat, samt forvaltningens anbefalinger. Forvaltningens har, udarbejdet et forslag til fordeling af anlægsbevillingen, jf. nedenstående tabel. Af oversigten fremgår endvidere et overblik over udgifter, som skal finansieres af de parter, som har gavn af sikringen samt hvilke udgifter, der forventes tildelt den enkelte part. Forvaltningen har fordelt den afsatte anlægsbevilling på de enkelte delprojekter, således at de første projekter, som realiseres ikke opbruger puljen. Der er taget afsæt i, at udgifter til elementer, der sikrer at løsningerne opnår rekreative kvaliteter, og at løsningerne indgår naturligt i omgivelserne, som fx stier og belægning, finansieres af kommunen. Se bilag 1.5 for yderligere oplysninger om fordelingsprincipper. Forvaltningen har opstillet to modeller for fordeling: A. Der etableres lokale løsninger svarende til fase 2 i Jyllinge Nordmark og fase 1 i Inderfjorden, herunder 100 % kommunal finansiering af udgifter til løsninger med dobbeltfuktion. Der reserveres ikke midler til en regional sikring. B. Der etableres lokale løsninger svarende til fase 2 i Jyllinge Nordmark og fase 1 i Inderfjorden Midt, (Vikingeskibshallen og museumsøen). Der etableres ikke stormflodssikring i Inderfjorden Vest og Øst, mens der reserveres 27,3 mio. kr. fra anlægsbevillingen reserveres til en regional stormflodssikring. Af nedenstående oversigter fremgår den samlede anlægssum, hvilke udgifter heraf der er forbundet med design, belægning etc. som kommunen skal finansiere, fordeling af den resterende del af anlægsbevillingen, andel som borgerne skal finansiere opgjort samlet og pr. borger. Oversigten samt notat om principper for fordeling er vedlagt i bilag

12 Model A: Område Udg/md Roskilde Antal Udgift pr. Roskilde Roskilde Udgift pr. kred. Samlet Kommunes grundejere måned ved Kommunes andel nes andel ejer Brutto/ Kommu- grund- for. lån udgift andel som i Roskilde kommunal grundejer Kommune lånegaranti Netto mio. kr. mio. kr. % % tkr. kr./md kr./md Inderfjord Vest 3,2 1, Kystsikring Andel som grundejer 0,7 (80) /410 Inderfjord Vest 8,7 8,7 100 supplerende løsninger Inderfjord Øst 8,2 4, /690 Kystsikring Inderfjord Øst 8,0 8,0 100 supplerende løsninger Inderfjord Midt 9,4 6, Kystsikring Inderfjord Midt 0,6 0,6 100 supplerende løsninger Jyllinge Nordmark 19,1 11, * Kystsikring Andel som grundejer 0,1 (61) 1 (562) 10-25* * 120/100 Jyllinge Nordmark 2,0 2,0 100 supplerende løsninger Regional løsning - - Sum 44,1 Tabel 7: Oversigt over anlægssum, kommunens andel, fordeling af anlægsbevillingen og andel som borgerne skal finansiere opgjort samlet og pr. borger ved etablering af en fase 2 sikring i Jyllinge Nordmark og fase 1 i Inderfjorden. * Der kan opstilles forskellige principper for udgiftsfordeling. Det er f.eks. muligt at differentiere mellem grundejere i forskellig kote og også inddrage grundejere, som drager nytte af kystsikringen ved at undgå oversvømmede veje. Skitseprojektering og forundersøgelser er indbefattet i beløbene. Model B: Område Samlet udgift Roskilde Kommunes andel Roskilde Kommunes andel Roskilde Kommunes andel som grundejer Antal grundejer e i Roskilde Kommune Udgift pr. grundejer Udgift pr. måned ved kommunal lånegaranti Udg/md kred. for. lån Brutto/ Netto mio. kr. mio. kr. % % tkr. kr./md kr./md Inderfjord Vest - Inderfjord Midt 4,0 4, Kystsikring Inderfjord Øst - Jyllinge Nordmark 19,1 11, * Kystsikring Andel som grundejer 0,1 (61) 1 (562) 10-25* * 120/100 Jyllinge Nordmark 2,0 2,0 100 supplerende løsninger Regional løsning 27,3 Sum 44,1 Tabel 8: Oversigt over anlægssum, kommunens andel, fordeling af anlægsbevillingen og andel som borgerne skal finansiere opgjort samlet og pr. borger ved etablering af en fase 2 sikring i Jyllinge Nordmark og reservering af midler til en regional sikring. * Der kan opstilles forskellige principper for udgiftsfordeling. Det er f.eks. muligt at differentiere mellem grundejere i forskellig kote og også inddrage grundejere, som drager nytte af kystsikringen ved at undgå oversvømmede. Skitseprojektering og forundersøgelser er indbefattet i beløbene. 12

13 Den andel, som grundejerne skal finansiere kan kommunen jf. Kystbeskyttelsesloven 2 stille garanti for lån til, uden at det belaster kommunens låneramme. Hvis kommunen garanterer for lånet, vil det for grundejerne betyde, at der ikke skal ske en individuel kreditvurdering og at der vil være gunstige lånebetingelser. 13. den afsatte anlægsbevilling fordeles iht. forvaltningens forslag, jf. ovenstående model A, herunder at udgifter til løsninger med dobbeltfunktioner, som kommer alle kommunens borgere til gavn, finansieres af bevillingen, så projekterne samtidig medfører et løft i den rekreative anvendelse af områderne. Redegørelse for proces efter Kystbeskyttelsesloven Efter Byrådets beslutning vedrørende hvilke stormflodssikringer, der skal arbejdes for at realisere, skal der jf. Kystbeskyttelsesloven ske en individuel interessetilkendegivelse af alle berørte parter, hvor hver enkelt grundejer kan tilkendegive om de ønsker den pågældende sikring eller ej. Endvidere skal der indhentes en teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet. Svarene fra borgerne og den tekniske udtalelse fra Kystdirektoratet, danner derefter grundlag for en beslutningssag, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt de pågældende løsninger skal fremmes. De løsninger som det besluttes at fremme, skal derefter detailprojekteres, der skal afholdes et lovpligtigt borgermøde, der skal fastsættes forslag til fordelingsnøgler og derefter skal der tages endelig politisk beslutning om at etablere anlægsprojekterne og om fordeling af omkostninger. Igennem processen kan kommunens beslutninger påklages. Processen efter Kystbeskyttelsesloven og de øvrige forhold, er opstillet i opdateret tidsplan, jf. bilag 1.6. Der skal senest ved beslutning om etablering af sikringen, etableres digelag, som skal stå for vedligeholdelsen fremadrettet. Forvaltningen har som tidligere nævnt holdt en workshop for grundejerforeningsformænd for berørte grundejerforeninger. På det foreliggende grundlag forventer forvaltningen, at der skal oprettes tre digelag; Jyllinge Nordmark, Inderfjorden Vest og Inderfjorden Øst. 14. der arbejdes videre efter den skitserede tidsplan, herunder indhentes teknisk udtalelse fra Kystdirektoratet på de anbefalede lokale delprojekter samt interessetilkendegivelse (jf. kystbeskyttelsesloven) fra berørte borgere i Jyllinge Nordmark, Inderfjorden Vest og Inderfjorden Øst, som har gavn af de beskrevne sikringsløsninger. 15. der arbejdes på etablering af 3 kystbeskyttelseslag; Jyllinge Nordmark, Inderfjorden vest og Inderfjorden Øst. Bilag: 1.1 Skitseprojekt for stormflodssikring af Jyllinge Nordmark 1.2a Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Vest og Øst 1.2b Skitseprojekt for stormflodssikring af Inderfjorden Midt 1.3 Skitseprojekt af en regional stormflodssikring ved kronprins Frederiks Bro 1.4 Notat om forskelle mellem de skitserede regionale løsninger 1.5 Notat om forudsætninger for økonomiske beregninger og forudsætninger 1.6 Opdateret tids- og procesplan 1.7 Kortbilag med delprojekter 2 LBK nr. 267 af 11/03/2009 af lov om kystbeskyttelse 13

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn

Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt kystbeskyttelse i Inderfjorden Vest, Roskilde Havn By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde

Januar 2015 principper for beslutning. April 2015 efter 1. interessetilkendegivelse. September 2015 indkaldelse til dette møde Januar 2015 principper for beslutning Lokale løsninger Sikringsniveau til fase 1, dvs. 2.1 meter over dagligt vande Mulighed for udbygning Dobbeltfunktioner tilfører området værdi Max. 50 % egenfinansiering

Læs mere

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13)

NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 13) By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2269681 Ref. JNAL / 8LD Redegørelse for afholdt kap. 1a borgermøde om kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og

Læs mere

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%.

Projektet koster i alt 19,1 mio. kr., og kommunen giver 11,1 mio. kr. i støtte til det. De yderligere 2,0 mio. kr. til stier betaler kommunen 100%. Navn Vej, matrikelnr. 4040 Jyllinge Interesse for kystbeskyttelse Du får dette brev, da du bor i et område, som kan blive omfattet af kystbeskyttelse. Du er omfattet, da hele eller dele af din grund ligger

Læs mere

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse

Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse Bilag 1 til politisk behandling kystbeskyttelse i Inderfjorden Øst Brev sendt til grundejere ifm. interessetilkendegivelse By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2533603 Ref. JNAL / 8LC 21. marts

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

REFERAT. Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A, Rådhuset

REFERAT. Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A, Rådhuset REFERAT By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Møde i følgegruppen for stormflodssikring den 6. oktober 2014 kl. 16 30 18 30 Mødelokale 3A,

Læs mere

NOTAT. (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter samt anbefalinger

NOTAT. (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter samt anbefalinger NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 109) By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Sagsfremstilling, resumé af kommentarer til skitseprojekter

Læs mere

Kystbeskyttelse udfordringer i praksis

Kystbeskyttelse udfordringer i praksis Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 124 Offentligt Kystbeskyttelse udfordringer i praksis Regionale løsninger Lokal løsning Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Tangbjerg Kim Dahlstrøm, afdelingschef

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag Roskilde Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-proces for løsning til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. Roskilde Kommune ønsker at etablere en digeløsning

Læs mere

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING I ROSKILDE FJORD / JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S By, Kultur og Miljø Præsentation 2 SKITSEPROJEKT Analyse af stormflodshændelser Løsningskoncept for

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

Interessetilkendegivelsen er koordineret med Egedal Kommune, hvor 35 grundejere vil få gavn af den skitserede sikring.

Interessetilkendegivelsen er koordineret med Egedal Kommune, hvor 35 grundejere vil få gavn af den skitserede sikring. By, Kultur og Miljø Miljø NOTAT (Bilag 1 til KMU dagsordenspunkt 38) Sagsnr. 217972 Brevid. 2075898 Ref. JNAL NOTAT redegørelse for interessetilkendegivelse i Jyllinge Nordmark 7. april 2015 Byrådet vedtog

Læs mere

Sagsnr P-4-15

Sagsnr P-4-15 Jyllinge og Tangbjerg Digelag Dato xx. november 2016 Sagsnr. 01.16.00-P-4-15 TEKNIK, MILJØ OG ERHVERV VVM-tilladelse til etablering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg

Læs mere

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside.

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet vil blive fremlagt på kommunens hjemmeside. Bilag 5 til KMU dagsordenspunkt 13 By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 217972 Brevid. 2254825 Ref. NISO / 8LC Referat af borgermøde den 7. januar 2016 - Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark Afholdt i hallen

Læs mere

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces

Efter stormfloden. - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Efter stormfloden - en oversigt over løsninger, regler, finansiering og proces Roskilde Kommune, maj 2014 FORORD...3 HVOR STÅR VI NU...4 VANDET STIGER - HVOR MEGET...5 HVORDAN KOMMER VI VIDERE...6 HVEM

Læs mere

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark. VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6.

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark. VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. DEBATOPLÆG Jyllinge Nordmark VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. september 2015 Roskilde Kommune, juni 2015 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

Herefter skal byrådet på baggrund af grundejernes tilkendegivelser beslutte, om projektet skal gennemføres i den fremlagte form.

Herefter skal byrådet på baggrund af grundejernes tilkendegivelser beslutte, om projektet skal gennemføres i den fremlagte form. Til grundejere og foreninger omfattet af planlagt stormflodssikring i Jyllinge Nordmark By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Invitation til

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi

Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 14/ Ref. lhb/tpi Roskilde Kommune Rådhuset Køgevej 80 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 14/00987-57 Ref. lhb/tpi 05-10-2015 Kystdirektoratets svar på Roskilde Kommunes anmodning af 29/9 om vurdering af skitseprojekt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark TIL POLITISK BEHANDLING

DEBATOPLÆG. Jyllinge Nordmark TIL POLITISK BEHANDLING DEBATOPLÆG Jyllinge Nordmark VVM for sikring mod oversvømmelser - Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperiode 26. juni til 6. september 2015 Roskilde Kommune, maj 2015 Roskilde Kommune Rådhusbuen 1

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND

WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND WORKSHOP PRÆSENTATION 31. JULI 2014 HØJVANDSSIKRING AF OMRÅDET VED NÆSBY STRAND Status Udarbejdelse af skitseprojekt Formøde, Borgermøde og Projektmøde Planlægning og gennemførelse af geoteknisk boring

Læs mere

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1

Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen. Side 1 Kystbeskyttelse ved Gl. Skagen Side 1 Program Velkommen og præsentation af program Grundejerforeningen for Gl. Skagen præsenterer baggrunden for deres ansøgning Sagens historik Kort om processen Hvordan

Læs mere

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m.

Veje fra Seden til Seden Strandby vil også oversvømmes allerede ved en vandstand på ca. + 1,50 m. NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Kommune Notat nr. 05 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering af stormflodsrisiko for

Læs mere

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK

ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK ET KLIMATILPASSET JYLLINGE NORDMARK BORGERMØDE OM LOKALPLAN OG VVM AF KYSTSIKRINGSANLÆG Tirsdag den 25. august 2015 på Baunehøjskolen i Jyllinge By, Kultur og Miljø PROGRAM 19.00 Velkomst v/ udvalgsformand

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer»

«navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» «navn_ejer» «conavn_ejer» «adresse_ejer» «postdistrikt_ejer» By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Rettet klagevejledning til afgørelse om

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Borgermøde om stormfloden. Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg

Borgermøde om stormfloden. Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg Borgermøde om stormfloden Tina Tving Stauning Formand for Teknisk Udvalg Kend din kote og vid hvad du skal gøre Bag digerne: Kend din tærskelværdi og handl omgående Stormflodspæle Der er principielt i

Læs mere

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017

Kystsikring i Dalby Huse. Informationsmøde 12. marts 2017 Kystsikring i Dalby Huse Informationsmøde 12. marts 2017 Informationsmøde Velkomst Formålet med mødet Fremlæggelse af skitseprojekt Nødvendige myndighedsansøgninger Information om partsfordeling Det videre

Læs mere

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk

Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014. v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Korsør højvandssikring - Betalingsprincipper Møde i digegrupper 03.04.2014 v/ Kim Boye - kbo@niras.dk Hvem er NIRAS og jeg? Multi-diciplinær rådgivende virksomhed 1.400 ansatte Årlig omsætning: 1.000 mio.kr

Læs mere

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring

Højvandsdige ved Lungshave og Enø. Oplæg til højvandssikring Højvandsdige ved Lungshave og Enø Oplæg til højvandssikring April 2014 1 INDLEDNING Lodsejere på den højvandstruede Lungshave og vestlige del af Enø ønsker at sikre deres ejendomme mod oversvømmelser fra

Læs mere

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark

NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2090938 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk NOTAT: Supplerende redegørelse for lokalplan 612 for Jyllinge Nordmark 26. maj 2015 Lokalplan 612 for

Læs mere

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune

Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Helhedsplanlægning for kysten i Hvidovre Kommune Hvordan håndteres de mange interessenter i storbyens kystzone? v/ Carsten Raad Petersen, Hvidovre Kommune 1 Fakta om Hvidovre Kommune Hvidovre København

Læs mere

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen

Præsentation af Henrik Mørup-Petersen 1 Præsentation af Henrik Mørup-Petersen Erfaring: 49 år hos Rambøll i Odense, Virum og Tunesien, de første 35 år med Store byggerier og anlægsopgaver i Danmark og udlandet. Havnebygning, design af Storebæltsbroens

Læs mere

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret : RUD

Læs mere

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST

Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse. Skitseprojekt. Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Side 1 Skitseprojekt for løsninger til sikring af Inderfjorden mod oversvømmelse Skitseprojekt Maj 2014 FÆRDIGT UDKAST Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Revision : 0 Projekt : 30.6792.09 Udarbejdet : DOR Kontrolleret

Læs mere

Vurdering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro og alternativer

Vurdering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro og alternativer Vurdering af regional oversvømmelsessikring ved Kronprins Frederiks Bro og alternativer Konklusion Administrationen anbefaler ud fra en samlet vurdering af økonomi, naturhensyn, beskyttelsesniveau og hensyn

Læs mere

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015

«Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 «Ejers_navn» «Ejers_CO_navn» «Ejers_adresse» «Ejers_udvidede_adresse» «Postdistrikt» Den 9. juli 2015 Høring om kystbeskyttelsesprojekt ved Nordre Strandvej sagen om retablering af Nordre Strandvej, der

Læs mere

Hvis er ansvaret og hvem skal betale?

Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Hvis er ansvaret og hvem skal betale? Jens Christian Riise Teamchef, Klimatilpasning Vand og Forsyning 17-03-14 Workshop om stormflodsforebyggelse 1 Det er dit eget ansvar! Det er grundejeren, der har

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Kaija Jumppanen Andersen, Kystdirektoratet Kerteminde, 11. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse

Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Peter Hyldegaard 6. marts 2016 1 Varbjerg Strand Beskyttelse mod oversvømmelse Lovgivning Proces for godkendelse Digelag Lånegaranti Holdning til projektet

Læs mere

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang

Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling. Kystbeskyttelsesprojektets omfang Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Dato: 12. januar 2015 Sagsnummer: 12/11153 Forfatter: Tinne Stougaard Kystbeskyttelsesprojektets omfang Emne: Notat om afgrænsning og udgiftsfordeling Kystbeskyttelsen

Læs mere

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016

Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 Notat Kystdirektoratet J.nr. 14/00483-31 Ref. Ilse Gräber 19-04-2016 2 udtalelse - Højvandsdige Lungshave og Enø Næstved Kommune har igangsat en kapitel 1a-sag efter kystbeskyttelsesloven og har i den

Læs mere

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016

Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystbeskyttelse hvorfor og hvordan? Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Køge, 9. juni 2016 Kystdirektoratets ansvarsområder Statslige myndighed angående: Strand- og klitfredningslinjen Konstruktioner

Læs mere

Handleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014

Handleplan til klimatilpasningsplan. Oktober 2014 Handleplan til klimatilpasningsplan Oktober 2014 Indhold HANDLEPLAN TIL KLIMATILPASNINGSPLAN 3 Fokusområder Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Planperioder 3 DE NÆSTE 0-4 ÅR 4 DE NÆSTE 4-8 ÅR 5 DE NÆSTE

Læs mere

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand

Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Klimatilpasning Kelstrup & Hejsager Strand Bo Christensen 1 12 MAJ 2016 Disposition: 1 Udfordringerne 2 Løsningsmuligheder i de 3 områder 3 December 2015-hændelsen 4 Økonomi 5 Spørgsmål 2 Problem 1: Stigende

Læs mere

REDEGØRELSE OM KERTEMINDESLUSEN

REDEGØRELSE OM KERTEMINDESLUSEN Juni 2016 REDEGØRELSE OM KERTEMINDESLUSEN Målet er at sikre ca. 1000 private og offentlige ejendomme mod stormflod op til 2,2 m over normal vandstand. Det er vigtigt fordi oversvømmelser ødelægger bygninger,

Læs mere

Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst. Kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst

Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst. Kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst Bilag 3 til KMU møde den 31. januar 2017 Brev sendt til hovedejere af ejendomme i Inderfjorden Øst By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Kystbeskyttelse

Læs mere

Diger i Frederikssund Kommune

Diger i Frederikssund Kommune Diger i Frederikssund Kommune Ariis 31-01-2014 Havvandstande ved oversvømmelsen 6. december 2013 Ved Roskilde blev der målt en maksimal forhøjelse af vandstanden på 2,06 m. Forsyningen har ved måling på

Læs mere

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN

INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN ORGANISERING OG FINANSIERING INDSIGTER FRA HAVVANDSUDREDNINGEN MARIANNE MARCHER JUHL BAGGRUNDSRAPPORTER INDHOLD Omfang af stormfloder og skader August 2017 INDHOLD Klimatilpasning i danske byer Lessons

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse

Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Bidragsfordeling ved oversvømmelsesbeskyttelse Indlæg ved workshop den 2. dec. 2014 oprettelse af digelag og udarbejdelse af bidragsfordeling ved oversvømmelsesområder i Roskilde Kommune Henrik Steinecke

Læs mere

Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede

Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede Sendt til grundejere omfattet af digelaget samt klageberettigede By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Afgørelse om, at fremme kystbeskyttelsesprojektet

Læs mere

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail:

Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: Gitte Retbøll /Foreningen For Kystsikring Lønstrup Vest (sendt pr. mail: gitte8240@hotmail.com) Kystdirektoratet J.nr. 16/00002-15 Ref. Ilse Gräber 28-04-2016 Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse ud

Læs mere

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016

Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder. Kommunemøde november 2016 Kystanalysen Konklusioner, udfordringer og løsningsmuligheder Kommunemøde november 2016 Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme;

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES ERFARINGER MED VAND & KLIMATILPASNING

ROSKILDE KOMMUNES ERFARINGER MED VAND & KLIMATILPASNING ROSKILDE KOMMUNES ERFARINGER MED VAND & KLIMATILPASNING Stevns Kommune Torsdag den 3. april 2014 By, Kultur og Miljø VAND OG KLIMATILPASNING Hvordan har vi grebet opgaven an i Roskilde Kommune? Hvilke

Læs mere

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet er fremlagt på kommunens hjemmeside.

Alle materialer, som blev præsenteret på borgermødet er fremlagt på kommunens hjemmeside. Plan og Udvikling Sagsnr. 242772 Brevid. 2180613 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk Referat af borgermøde 25. august 2015 - Et klimatilpassset Jyllinge Nordmark 1. september 2015 Borgermøde

Læs mere

Helhedsorienteret kystplanlægning

Helhedsorienteret kystplanlægning Helhedsorienteret kystplanlægning Højvandsbeskyttelse af Korsør og Halskov bydel 18/03/2014 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Planlægning og gennemførelse af Klimatilpasset kyst- og højvandbeskyttelse

Læs mere

Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt Mødet blev indledt med enighed om at tage udgangspunkt i nedenstående dagsorden:

Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt Mødet blev indledt med enighed om at tage udgangspunkt i nedenstående dagsorden: BILAG 5 Kystsikring Jyllinge Nordmark møde med Kystdirektoratet 6. okt. 2015 Mødenotat i henhold til dagsorden (punktnotat med blå tekst). Mødedeltagere: For grundejerforeningerne og enkeltmedlemmer: Bodshøjgaard

Læs mere

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen

Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand. Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Referat: Møde om kystsikring ved Næsby Strand Mandag. d. 5. oktober Stillinge Hallen Program 18:00 Velkomst - Børge Carlsen, digegruppen 18:10 Baggrund og den videre proces 18:20 Præsentation af skitseprojekt

Læs mere

Diger er vigtige for at beskytte landet. Grundejeren har ansvar for beskyttelse. Forandringer i vejret giver bekymringer

Diger er vigtige for at beskytte landet. Grundejeren har ansvar for beskyttelse. Forandringer i vejret giver bekymringer Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 333 Offentligt Anledning Samråd om danske diger den 6. maj 2014 Titel Tale til samråd om danske diger Deltagere - Tale Praktik: Debat/sp.mål Kontaktperson Kontaktperson

Læs mere

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag

Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Bilag 2 Forslag til vedtægter for Strandgades kystbeskyttelseslag Lagets oprettelse 1 Lagets navn er Strandgades Kystbeskyttelseslag. Stk. 2. Laget er oprettet i henhold til lov om kystbeskyttelse, Roskilde

Læs mere

Fornuftig prioritering et incitament for at handle

Fornuftig prioritering et incitament for at handle Fornuftig prioritering et incitament for at handle v/søren Vestergaard Chefkonsulent Frederikshavn Kommune Politiske beslutninger Rapport og løsninger Tids- og procesplan Udfordringer set fra det kommunale

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS.

Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. Introduktion til metoder /teknologier til klimatilpasning af danske kyster Miljøteknisk Konference 2. oktober 2013 Jan Dietrich, NIRAS. 03/10/2013 PRÆSENTATION AF HØJVANDSSIKRING I KORSØR 1 Enestående

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 270571 Brevid. 2142760 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger til indledende høring af VVM for anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge

Læs mere

Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen

Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen 19. maj 2017 Aftale om: Etablering af spildevandsanlæg (mellemlager og kloakering) og vandforsyning på Milen mellem Fors A/S og Roskilde Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE RAMME FOR ETABLERING AF SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

REFERAT. Skal vi sikre Køge mod stormflod? Borgermøde den 9. juni Program: 1. Velkomst ved Mette Jorsø, Formand for Teknik og Miljøudvalget

REFERAT. Skal vi sikre Køge mod stormflod? Borgermøde den 9. juni Program: 1. Velkomst ved Mette Jorsø, Formand for Teknik og Miljøudvalget REFERAT Borgermøde den 9. juni 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøafdelingen Deltagere: Ca. 75 borgere fra området, interesseorganisationer, kommunens politikere primært fra udvalget for Teknik

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Præsentationens indhold :

Præsentationens indhold : Præsentationens indhold : Truslen fra vandet kort om skybrud og stormflod Hvad skete der og hvor kom vandet fra? Hvad gør vi? og hvem gør hvad? Henrik Lynghus Markedschef Klimatilpasning Vand og natur

Læs mere

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon.

Baseret på disse forslag lod kommunen et skitseprojekt udfærdige af Orbicon. Formandens beretning til generalforsamling 19. marts 2015: Gennemgående temaer a) Stormflodssikring b) Vejene, herunder vand ved Råmosegrøften Stormflodsikring/klimasikring/kystsikring Sammen med de 9

Læs mere

STORMFLODSBESKYTTELSE KØGE KOMMUNE

STORMFLODSBESKYTTELSE KØGE KOMMUNE Køge Kommune April 2016 STORMFLODSBESKYTTELSE KØGE KOMMUNE PROJEKT Stormflodsbeskyttelse Køge Kommune Projekt nr. 224506 Dokument nr. 1219155874 Version 1 Udarbejdet af PFKL Kontrolleret af MML Godkendt

Læs mere

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem

Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark. Delaftale om regnvandsafledning. mellem 15. maj 2014 Aftale om Realisering af handleplan for klimatilpasning i Jyllinge Nordmark Delaftale om regnvandsafledning mellem Roskilde Kommune og Roskilde Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1.

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet

Afgørelse Teknik og Miljøudvalget har besluttet AFGØRELSE I HENHOLD TIL KYSTBESKYTTELSESLOVEN - KYSTBESKYTTELSE I SAKSKØBING BYOMRÅDE 26-04-2016 Guldborgsund Kommune har den 21. januar 2015 modtaget en ansøgning fra Fællesrådet for Sakskøbing og omegn.

Læs mere

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG

Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag FORSLAG Bilag 6 til KMU dagsordenspunkt 13 Blå, fede typer: Ændringer i forhold til forslag fremlagt ved borgermøde den 7. januar 2016 Vedtægt for kystbeskyttelseslaget Jyllinge Nordmark og Tangbjergs digelag

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn

Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Kystbeskyttelsesprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn En Kap. 1A sag rejst af Fredensborg Kommune Ved Plan- og Klimachef Christian Peter Ibsen Fredensborg Kommune Sletten Havn Fredensborg Humlebæk Nivå

Læs mere

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont

Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej Roskilde. Kystdirektoratet J.nr. 16/ Ref. Lone Dupont Mash Holding v/ Mads Koch Jensen Frederiksborgvej 201 4000 Roskilde Kystdirektoratet J.nr. 16/02406-5 Ref. Lone Dupont 17-10-2016 Afslag på ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på matrikel nr. 5ch

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Digesagen ved Næsby Strand

Digesagen ved Næsby Strand Til Digelag under Stiftelse (DuS) Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Digesagen ved Næsby Strand Orientering om interessetilkendegivelsen og den videre proces Slagelse

Læs mere

Udfordring med stormflod i København

Udfordring med stormflod i København Dagsorden Planens robusthed 1. Hovedgreb 2. Sikringsniveau 3. Fleksibilitet Samspil med andre Udfordring med stormflod i København 4. Statens arbejde med rammerne og aftale m. regeringen og KL om at kommunerne

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Beskyt din ejendom mod stormflod

Beskyt din ejendom mod stormflod Beskyt din ejendom mod stormflod Idékatalog Stormrådet 2 Indledning Formålet med dette idékatalog er at give en oversigt over, hvordan man kan beskytte sin ejendom mod oversvømmelse i forbindelse med høj

Læs mere

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom.

Tilladelsen til sand- og ralfodring må ikke benyttes før der foreligger en afgørelse fra kommunen herom. Jes Anker Mikkelsen og Marlene Füchsel Mikkelsen Almevej 6 2900 Hellerup Kystdirektoratet J.nr. 14/00228-40 Ref. Marianne Jakobsen 08-04-2015 Tilladelse til sand- og ralfodring ud for matr.nr. 4s og 4dk

Læs mere

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten.

Begreber. Erosion sker, når bølger transporter materiale fra havbunden og stranden og aflejrer det længere nede ad kysten. Kystanalysen Baggrund Kystbeskyttelsen af de danske kyster er kommet i fokus de senere år især på grund af en række kraftige storme; Bodil, Dagmar, Egon m.fl. Stormene har haft konsekvenser for grundejere

Læs mere

VVM-vurdering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Pkt. 181 Nordmark Sagsnr. 270571 Byrådet Åbent punkt

VVM-vurdering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Pkt. 181 Nordmark Sagsnr. 270571 Byrådet Åbent punkt VVM-vurdering af anlæg til sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Pkt. 181 Nordmark Sagsnr. 270571 Byrådet Åbent punkt Resume Kommunen bør gennemføre en VVM-redegørelse for det fysiske anlægsprojekt ved

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Dato: 20.9.2010 Dokumentnr. 08/00652-16 Sagsbehandler: Anna Louise Seiersbøl Østergaard Direkte tlf.nr.: 99 63 63 37 Deres reference: Kystdirektoratets bemærkninger

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Principper for åbning af Østerå gennem byen

Principper for åbning af Østerå gennem byen Punkt 11. Principper for åbning af Østerå gennem byen 2014-2435 By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at åbningen af Østerå gennemføres i etaper som en

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN HØRINGSSVAR VEDRØRENDE RISIKOSTYRINGSPLAN FOR OVERSVØMMELSE AF KYSTZONEN 1 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 17. JUNI 2015 INDLEDNING Solrød Strand Grundejerforening har med interesse læst Forslag til Solrød

Læs mere

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016

KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 Natur, Miljø og Trafik KYSTBESKYTTELSE VED DYBESØ Sognegården 24. oktober 2016 TID Emne Person Organisation Morten Egeskov 18:30 18:35 Velkommen formand for Miljø- og Klimaudvalget Byrådet 18:35 19:10

Læs mere

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING

BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING BIDRAGSFORDELING VED KYSTSIKRING 1. INDLEDNING OG OPDRAG I forbindelse med et fælles kommunalt kystbeskyttelsesprojekt for strækningen Hundested-Helsingør har Halsnæs Kommune på vegne af de kommuner, der

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere