Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny selskabslov - første etape sat i kraft"

Transkript

1 Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk er det kun dele af loven, der sættes i kraft nu, resten må vi vente på, bl.a. mangler en række it-løsninger at blive udviklet. Loven har været længe ventet, f.eks. fordi anpartsselskaber nu kan stiftes med en kapital på DKK I dette notat er omtalt de centrale ændringer, som loven medfører for aktie- og anpartsselskaber samt ejere og ledelse. Loven medfører også en række mere tekniske ændringer, som ikke er omtalt. Den nye lov letter adgangen til at stifte og drive selskaber, men de mange valgmuligheder og udhulingen af krav medfører også, at långivere og kreditorer skal være mere påpasselige fremover. Formål med den nye lovgivning Formålet med den nye selskabslov er først og fremmest at sikre de danske selskabers konkurrencedygtighed over for udlandet. Loven skal også generelt ses i lyset af ønskerne om at nedbringe virksomhedernes byrder samt øge fleksibiliteten og dermed dynamikken i dansk erhvervsliv. Aktie- og anpartsselskaber vil fortsat være to forskellige selskabsformer. Den nye selskabslov samler de hidtidige love om aktieselskaber og anpartsselskaber i én fælles lov, men begge selskabsformer opretholdes inden for rammerne af den nye, fælles lov. Dermed sikres en bedre systematik og sammenhæng i reglerne, samtidig med at forskelle og ligheder mellem de to selskabsformer bliver tydeliggjort. Den fælles lov giver også en række nye, fælles begreber som vist i figur 1. Nye begreber Figur 1 Sammenskrivningen af de to love har medført, at der er indført en række fællesbegreber i den nye lov. I aftaler og regnskaber skal der derfor fremover tages stilling til, om man vil bruge de nye fællesbegreber, f.eks. kapitalejer, eller om man vil holde fast i aktionær eller anpartshaver afhængig af selskabsform. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tilkendegivet, at der er en række situationer, hvor begreberne ikke kan ændres. Det gælder f.eks. direktion og bestyrelse, som man ikke ønsker erstattet af de nye begreber det centrale og øverste ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgan og det øverste ledelsesorgan Ejeraftale Ejerbeviser Ejerbog Ejerregister Hjemsted Kapitalandel Kapitalejer Kapitalselskab Selskabskapital Se figur 4, 5 og 6. Aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere. Bevis på ejerskab til en kapitalandel. Den fortegnelse, som kapitalselskabet skal føre over alle aktionærer eller anpartshavere. Det offentligt tilgængelige register, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører over visse kapitalejeres kapitalposter. Den adresse her i landet, som selskabet kan kontaktes på. En aktie eller anpart. Enhver ejer af en eller flere kapitalandele. Et anpartsselskab eller et aktieselskab, herunder et partnerselskab. Det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Marts 2010

2 Etapevis ikrafttrædelse Loven bliver som nævnt sat i kraft i flere omgange, og dette må forventes at give nogle udfordringer for virksomheder og rådgivere, der skal holde styr på, hvilke bestemmelser der er sat i kraft og kan disponeres efter. I figur 2 er der lavet en oversigt over de centrale bestemmelser, og hvornår de træder i kraft. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret, at selskaber på en generalforsamling kan vedtage betingede vedtægtsændringer på en række områder, hvor loven ikke er trådt i kraft. På denne måde kan specielt selskaber med mange ejere vedtage de ønskede ændringer på en ordinær generalforsamling, således at ændringen først træder i kraft, når loven tillader ændringen. 10 centrale ændringer Figur 2 Etape 1. I kraft Lavere kapitalkrav Anpartsselskaber kan stiftes med DKK Selskabskapital skal ikke indbetales fuldt ud ved stiftelse. Op til 75% kan indbetales senere, når selskabet har brug for kapitalen. 2. Ændring af ledelsesstrukturen Det bliver muligt at lave et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse - måske især relevant for selskaber, der indgår i udenlandske koncerner. 3. Aktionæroverenskomster (ejeraftaler) tilrettes Aftalerne kan fremover kun gøres gældende mellem parterne, og bestemmelser, der binder ledelse og selskab, må flyttes til vedtægter, eller håndteres på anden vis. 4. Vedtægter tilrettes Justeres til at supplere ejeraftaler. Etape 2. I kraft omkring Formalia ved omstrukturering lettes betydeligt, hvor kapitalejerne er enige herom Kan med fordel tilrettes den nye og på mange punkter mere lempelige selskabslov, der giver adgang til en mere smidig beslutningstagen. Spaltning af særligt anpartsselskaber forenkles voldsomt og kan under visse forudsætninger ske fra dag til dag ved afholdelse af generalforsamling. 6. Lempelse af selvfinansieringsforbuddet Ejer-/generationsskifte lettes, idet selskabet selv kan stille midler til rådighed for erhvervelser af kapitalandele f.eks. relevant i selskaber med flere ejere, hvor ejerkredsen skal udvides. 7. Øget adgang til erhvervelse af egne aktier og anparter 8. Lempelse af regler om aktionærlån, cashpool m.v. Senere etaper Ejer-/generationsskifte lettes, idet opsparede midler i selskabet kan anvendes til udbetaling af en udtrædende kapitalejer f.eks. relevant i selskaber med flere ejere, hvor en ejer træder ud. Udvidelse af kredsen af udenlandske moderselskaber, der lovligt kan modtage lån fra danske selskaber. 9. Enklere stiftelse Der gives adgang til at stifte selskaber via nettet på baggrund af et standardiseret sæt vedtægter m.v., så rådgiver kan spares. En række formalia lempes, så selskabet lettere og hurtigere kan stiftes (sker allerede i etape 1). 10. Ejerregister Hvem skal indberettes til registeret? Kan en kapitalejer undgå offentliggørelse af ejerskab og anonymitet bevares? Kapital Kravene til selskabers kapital lempes: Anpartsselskaber kan stiftes med en kapital på DKK mod hidtil DKK Såvel aktie- som anpartsselskaber kan stiftes ved indskud af 25% af selskabskapitalen, mens resten kan indskydes senere. 2

3 Aktieselskaber skal uændret stiftes med en selskabskapital på DKK Betingelserne for kun at indskyde 25% af kapitalen i et aktie- eller anpartsselskab omfatter bl.a.: Den indskudte kapital skal mindst udgøre DKK Der skal etableres en særlig reserve under egenkapitalen til den ikke-indbetalte selskabskapital, hvis selskabskapitalen indregnes fuldt ud (se taleksempel nedenfor) Overkurs skal indskydes 100% Stiftelse ved indskud af værdier i form af virksomhed, aktier osv. skal ske 100%. Regnskabsmæssigt kan selskabskapitalen vises brutto eller netto som vist i figur 3: Figur 3 Etablering af selskab med kapital på DKK , hvor der indskydes 25% Brutto Netto Selskabskapital Ikke-indbetalt kapital Reserve for ikke-indbetalt selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Ikke-indbetalt kapital (aktiv) Tilgodehavender i alt Den ikke-indbetalte selskabskapital skal indbetales efter påkrav fra selskabets ledelse. Det må forventes, at mange vil stifte et aktieselskab med en kapital på DKK ved indskud af DKK i forventning om at tjene forskellen via indtjeningen, således at det ikke bliver nødvendigt for aktionærerne at indbetale de sidste DKK Kapitalejere har sædvanlig ret til at stemme og til udbytte på kapitalandele, hvor selskabskapitalen ikke er fuldt indbetalt, medmindre de er i restance med indbetaling af den resterende selskabskapital. Ved overdragelse hæfter overdrager og erhverver solidarisk for indbetalingsforpligtelsen. Forskellige aktie- og anpartsklasser Det er fortsat muligt at opdele et selskabs kapitalandele i forskellige klasser, hvor kapitalejerne har forskellige rettigheder. Adgangen til at differentiere mellem klasserne er øget, det er således nu muligt at gøre en klasse kapitalandele stemmeløse i både aktie- og anpartsselskaber. Egne aktier og anparter Der har hidtil været begrænsninger i, hvor mange kapitalandele et aktieselskab kunne erhverve, og der har været et egentligt forbud i anpartsselskaber mod at erhverve egne anparter. Den nye selskabslov giver nu ens adgang for aktieselskaber og anpartsselskaber til at erhverve egne kapitalandele, når følgende er opfyldt: Betalingen for kapitalandelene skal kunne rummes i de frie reserver Erhvervelsen skal være forsvarlig i forhold til selskabets økonomiske stilling Minimumskapitalen skal være intakt, dvs. mindst DKK i aktieselskaber og DKK i anpartsselskaber Erhvervelsen kan kun omfatte fuldt indbetalte kapitalandele. Regnskabsmæssigt kan egne kapitalandele ikke længere indregnes som et aktiv i balancen. Fremover skal de fratrækkes i de frie reserver. 3

4 Kapitaltab Ledelsen i et aktie- og anpartsselskab har en handlepligt, hvis selskabet taber halvdelen af sin selskabskapital, eller hvis selskabets egenkapital falder til under DKK Ledelsen har pligt til indkalde til og afholde generalforsamling senest 6 måneder efter, at kapitaltabet er konstateret, og her skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. Ud over denne objektive beregning af, hvornår ledelsen ifalder en konkret handlepligt, skal ledelsen til stadighed påse, at selskabet har det fornødne kapitalberedskab og i modsat fald træffe de fornødne beslutninger. Ejerregister åbenhed om ejerforhold Der har hidtil været krav om, at aktieselskaber oplyser i deres regnskab om storaktionærer. Dette krav erstattes nu af et egentligt officielt tilgængeligt ejerregister for aktie- og anpartsselskaber. Kapitalejerne skal således give meddelelse til selskabet, når grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100% samt 1/3 og 2/3 af stemmer eller ejerskab passeres. Selskabet skal indberette disse meddelelser til et offentligt tilgængeligt ejerregister hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaberne skal også kunne bruge det samme register til at registrere ejerandele under 5%. Disse oplysninger skal ikke være offentligt tilgængelige. Ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) I selskaber med flere ejere er der ofte oprettet en ejeraftale, der regulerer ejernes indbyrdes forhold på en række grundlæggende forhold, f.eks.: Vilkår for indtræden og udtræden af selskabet, herunder pris på kapitalandele Skærpede krav til majoritet ved større investeringer eller start af nye aktiviteter Forbud mod bestemte aktiviteter i selskabet Valg af ledelse m.v. Det har været antaget, at sådanne ejeraftaler kunne gøres gældende over for selskabet eller en generalforsamling, således at beslutninger i strid med ejeraftalen ikke kunne vedtages. Det har derfor typisk været aftalt, at ejeraftalen skulle have forrang for vedtægter, at en dirigent på en generalforsamling skulle gøres opmærksom på indholdet af ejeraftalen, og at tilstedeværelsen af ejeraftalen blev noteret i aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. Den nye selskabslov gør op med denne retstilstand og indskrænker rækkevidden af ejeraftaler. Kapitalejere skal ikke længere være bundet af en ejeraftale til at stemme på en bestemt måde på en generalforsamling, og selskabet skal ikke være forpligtet til at følge en ejeraftale, men skal følge afgørelser truffet på generalforsamling og af den valgte ledelse. Ejeraftalen gælder naturligvis stadig mellem de parter, der har indgået aftalen, og overtrædelser kan medføre erstatningspligt. Der bør dog ske en gennemgang af disse ejeraftaler og sikring af, at de stadig indeholder den fornødne sikkerhed for de omfattede parter. Dette kan f.eks. omfatte: Overførsel af bestemmelser til vedtægter, f.eks. skærpede krav til majoritet ved visse beslutninger Indførsel af bod ud over erstatningspligt ved manglende efterlevelse af ejeraftale Adgang for skuffede ejere til at købe kapitalandele fra kapitalejere, der ikke efterlever ejeraftale, eventuelt med prisnedslag i forhold til markedspris Deponering af stemmer hos person, der forpligter sig til ikke at stemme i strid med ejeraftale. Det må under alle omstændigheder forventes, at praksis med at lave minimal -vedtægter og så holde den centrale regulering af selskabets forhold ude af offentlighedens søgelys i ejeraftaler vil ophøre. Undersøgelser har vist, at kun 1/3 af danske selskaber med flere ejere har en ejeraftale. Det skal fortsat tilrådes at få etableret en sådan ejeraftale, men også at få aftalen afstemt til vedtægter og øvrige aftaler i og omkring selskabet, så der opnås den ønskede minoritetsbeskyttelse m.v. 4

5 Generalforsamling Generalforsamlingen er det forum, hvor kapitalejerne formelt udøver deres indflydelse på selskabet. Hvis ikke vedtægterne fastsætter andet, er udgangspunktet, at afgørelser træffes som almindelige flertalsafgørelser. Visse beslutninger kræver dog såkaldt kvalificeret flertal, hvor 2/3 af de afgivne stemmer eller 9/10 af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital skal stemme for en ændring, før den kan gennemføres. I mange selskaber er generalforsamlingen et rent formelt møde, og i tråd hermed er formkravene lettet i de seneste ændringer af selskabslovene, og dette er også fortsat i den nye selskabslov, f.eks. kan det vedtægtsmæssigt fastsættes, at generalforsamlinger gennemføres elektronisk. Kapitalejerne kan fravælge fremlæggelse af en lang række dokumenter, som bestyrelse, direktion og revisor ellers som udgangspunkt skal fremlægge i forbindelse med beslutninger om omstrukturering m.v. Der er ikke formaliakrav til, hvorledes det dokumenteres, at samtlige kapitalejere har accepteret dette, og det overlades til dirigenten at fastslå, at beslutninger træffes lovligt. Valgfriheden medfører alt andet lige, at der skal foreligge mere detaljerede generalforsamlingsreferater, hvor opfyldelse af betingelserne for den valgte fremgangsmåde skal fremgå. I børsnoterede selskaber skal generalforsamlinger afholdes fysisk. Selskabet skal mindst 8 uger før generalforsamlingen oplyse, hvornår generalforsamlingen afholdes, og forslag modtaget fra aktionærer senest 6 uger før generalforsamlingen skal tages med på generalforsamlingen. Registrering af beslutninger Beslutninger skal generelt være indberettet/registreret 2 uger efter beslutning (mod tidligere 4 uger). Ansvaret for anmeldelse via papirblanketter eller indberetning via webreg påhviler det centrale ledelsesorgan (se figur 4 nedenfor). Anmelder eller indberetter (via digital signatur) indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at dokumentation er gyldig og eventuel fuldmagt er behørig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan som registreringsmyndighed kræve bevis for lovlighed af registrerede beslutninger i op til 3 år efter registreringstidspunktet, herunder revisorerklæring om økonomiske dispositioner. Der er således tale om ganske betydelige krav til den person, der forestår indberetningen, og i praksis vil det formentlig være nødvendigt, at vedkommende har deltaget på generalforsamlingen og helst som dirigent. Konfliktløsning Det blev drøftet som led i den nye selskabslov, om der skulle indføjes bestemmelser til at hjælpe med løsning af konflikter i ejerkredsen. Der kunne ikke opnås enighed om modeller herfor, og lovens tilgang til problematikken er derfor: Beslutninger i ejerkredsen træffes som udgangspunkt med almindeligt stemmeflertal Visse mere gennemgribende beslutninger kræver flertal på 2/3 eller 9/10 af stemmerne og beskytter dermed minoritetsejeren, og enkelte beslutninger kan give adgang for en minoritet til at kræve overdragelse af sine kapitalandele til markedsværdi Øvrig beskyttelse af kapitalejerne må ske ved, at kapitalejerne er forudseende og i ejeraftaler og vedtægter får aftalt de nødvendige spilleregler for f.eks. indtræden og udtræden af selskabet, samt hvor stor opbakning i ejerkredsen væsentlige beslutninger kræver se afsnit om ejeraftaler herunder. Ledelse af kapitalselskaber Ledelsen af aktie- og anpartsselskaber sker som udgangspunkt fortsat af en direktion og bestyrelse. Der er med den nye selskabslov foretaget følgende justeringer: Anpartsselskaber kan have en direktion alene, men ikke kun en bestyrelse (som illustreret i figur 5) Der indføres et nyt ledelsesorgan benævnt tilsynsråd, der er et kontrolorgan uden den ledelsesindflydelse, der ligger i en bestyrelse (se figur 6) Tilsynsrådet kan ikke have sammenfaldende bemanding og arbejdsopgaver med direktionen, som det i et vist omfang kan lade sig gøre mellem en direktion og bestyrelse Præcisering af, at bestyrelse og tilsynsråd har ansvar for at påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at der løbende modtages den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold. 5

6 Figur 4 Valg af ledelsesmodel ApS A/S Det øverste ledelsesorgan Det centrale ledelsesorgan Direktion Nej Direktion Direktion Direktion og tilsynsråd Tilsynsråd Direktion Direktion og bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Eksisterende anpartsselskaber uden direktion skal ændre ledelsesstruktur senest 1. marts 2014 i overensstemmelse med de mulige valg af ledelsesmodel som vist i figur 4. Ansvaret for anmeldelse via papirblanketter eller indberetning via webreg påhviler det centrale ledelsesorgan (se figur 4 ovenfor). Anmelder eller indberetter (via digital signatur) indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at dokumentation er gyldig og eventuel fuldmagt er behørig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan som registreringsmyndighed kræve bevis for lovlighed af registrerede beslutninger i op til 3 år efter registreringstidspunktet, herunder revisorerklæring om økonomiske dispositioner. Der er således tale om ganske betydelige krav til den person, der forestår indberetningen, og i praksis vil det formentlig være nødvendigt, at vedkommende har deltaget på generalforsamlingen og helst som dirigent. Minimum 3 personer i A/S Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i A/S måikke være medlemmer af direktionen Formand og næstformand må ikke være medlemmer af direktionen Bestyrelse (øverste ledelse og tilsyn) Minimum 3 personer i A/S Medlemmer af tilsynsrådet måikke være medlemmer af direktionen Tilsynsråd (tilsyn) Figur 5 Direktion (daglig og øverste ledelse) Kun tilladt i ApS Direktion (daglig ledelse) Direktion (daglig og øverste ledelse) Direktion har som udgangspunkt ret til at deltage i møder i bestyrelse og tilsynsråd Kravene til ledelsesorganerne er stadig formuleret med udgangspunkt i selskabets forhold, og derfor vil de konkrete krav til ledelsens tilsyn og værktøjer variere afhængig af selskabets art, omfang og kompleksitet. Den større handlefrihed i selskabsloven til kapitalejere og ledelse sker under ansvar og derfor kan man i lovbemærkningerne også gentagne gange se reference til kravet om, at alle 3 ledelsesorganer skal påse, at der er et forsvarligt kapitalberedskab i selskaberne som værn mod tab hos investorer, långivere og kreditorer i øvrigt. 6

7 Direktion Figur 6 Daglig ledelse (ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning) Følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger Sikre, at bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde Sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Bestyrelse Tilsynsråd Ansætte og afskedige direktionen Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Påse, at direktionen udøver sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer Nej Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende Påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Påse, at tilsynsrådet og bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde Påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Nej I selskaber uden en bestyrelse varetager direktionen også bestyrelsens opgaver, dvs. den overordnede og strategiske ledelse samt sikring af forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Lempelser ved omstrukturering De grundlæggende rammer for selskabers stiftelse, kapitalforhøjelse, fusion, spaltning osv. fortsætter uændret. Som led i gennemskrivningen af selskabsloven er der sket en række justeringer, hvor de væsentligste omfatter: Generel adgang til kapitalejere til at fravælge fremlæggelse af en række dokumenter forud for en generalforsamling og på selve generalforsamlingen, herunder erklæring fra vurderingsmand og revisor Adgang til at stifte selskaber med fremadrettet virkning, hvor stiftelsen sker kontant Adgang til at indskyde en bestemmende kapitalpost i et selskab i et andet selskab med tilbagevirkende kraft Adgang til, at det centrale ledelsesorgan kan afgive vurderingsberetning i stedet for en ekstern vurderingsmand i tilfælde, hvor vurderingsberetningen omfatter såkaldt objektive værdier. Lempelserne har især betydning for de selskabsstiftelser og omstruktureringer, der sker koncerninternt eller i selskaber med en eller få ejere. Ekstraordinær udlodning Med den nye selskabslov er der lettere adgang til at supplere den ordinære udbytteudlodning med et ekstraordinært udbytte. Der er ikke længere krav om, at vedtægterne skal indeholde særskilt adgang til at udlodde ekstraordinært udbytte. Der er fremover heller ikke krav om, at ledelsen skal underskrive forsvarlighedserklæring i forbindelse med udlodning, men ledelsen skal fortsat påse, at selskabet efter den ekstraordinære udlodning har det fornødne kapitalberedskab. Første årsrapport skal fortsat være aflagt, før ekstraordinær udlodning kan finde sted med følgende midler: a) Frie reserver i seneste årsrapport b) Overskud, indeværende år c) Frie reserver opstået eller frigjort i indeværende regnskabsår. I en række situationer skal der udarbejdes en mellembalance til vurdering af mulighederne for udlodning af ekstraordinært udbytte, og i visse situationer skal revisor erklære sig herom. I andre situationer er der ikke krav om mellembalance, og kapitalejerne kan fravælge revisors erklæring. 7

8 Aktionærlån Den nye selskabslov indeholder (fortsat) et forbud mod aktionærlån i form af, at et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet og dets moderselskab samt andre nærmere angivne personer. Den nye selskabslov indeholder som hidtil dog to undtagelser, således at der direkte eller indirekte kan stilles midler til rådighed, ydes lån eller stilles sikkerhed for: Personkredsen, hvor dette sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition (uændret) Danske og visse udenlandske moderselskaber, hvor disse moderselskaber ikke kun kan være EU-selskaber, men også fremover kan være omfattet af OECD s klasse 0 og 1, dvs. p.t. Australien, Canada, pan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Schweiz, USA, Hong Kong og Taiwan. Selvfinansiering Den nye selskabslov indeholder (fortsat) et forbud mod selvfinansiering i form af, at et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Den nye selskabslov indeholder dog en væsentlig undtagelse, der giver adgang til, at selskabets midler kan anvendes som finansiering af en senere overtagelse af selskabets kapitalandele, f.eks. ved et generationsskifte. Dette kræver, at følgende betingelser er opfyldt: Lånet skal vedtages på en generalforsamling, hvor det centrale ledelsesorgan redegør for baggrunden og vilkårene for lånet Lånet skal kunne rummes i de frie reserver Det centrale ledelsesorgan har ansvar for: - At selskabet har det fornødne kapitalberedskab - At lånet har rimelige og forsvarlige vilkår (rente, løbetid, sikkerhedsstillelse og konkret kreditvurdering) Erhvervelse eller tegning af kapitalandele skal ske på sædvanlige markedsvilkår Regnskabsmæssigt skal der etableres en reserve under egenkapitalen til lånet ved overførsel fra de frie reserver. Ændret risikobillede? Ved tilblivelsen af den nye selskabslov er hensynet til såvel kreditorer som selskabsdeltagere, investorer, medarbejdere og andre interessenter forsøgt varetaget. Ændringerne af reglerne om kapitalforholdene medfører dog også en række risici, som investorer, ledelse og kreditorer fremover skal være opmærksom på. Her kan bl.a. nævnes: Investor Lempede kapitalkrav og ikke fuldt indbetalt kapital giver større going concern-risiko Risiko for løbende skævvridning, hvis alle ikke betaler samme del af selskabskapitalen Hvordan håndteres restanter vedrørende ikke-indbetalt selskabskapital? Ledelse Større risiko ved drift af selskab med lavere selskabskapital og ikke-indbetaling heraf, herunder erstatningsansvar for ikke rettidigt at kræve kapitalen indbetalt Større krav til konkret vurdering af risiko og forsvarlighed Dokumentation af frie reserver på beslutningstidspunkterne for erhvervelse af egne aktier, selvfinansiering osv. Kreditorer og långivere Lempede kapitalkrav giver større going concern-risiko Hvorledes håndteres de forskellige størrelser egenkapital afhængigt af brug af netto- eller bruttometoden? Hvordan følges kapitalændringer og diverse bemyndigelser? Skal lånevilkår (covenants) og lignende ændres i aftalegrundlag som følge af nye muligheder for at disponere over frie midler? 8

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Delvis indbetaling af selskabskapitalen JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 02/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Delvis indbetaling af selskabskapitalen

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015

www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 www.pwc.dk Årsregnskabsloven Forslag til den største ændring i 15 år Februar 2015 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 EJERAFTALE i INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER 6 2. BAGGRUND OG FORMÅL 6 3. AFTALENS KARAKTER 7 4. SELSKABSKAPITAL 7 5. GENERALFORSAMLINGER I SELSKABET 8 6. SELSKABETS BESTYRELSE 9 7. DIREKTION 9 8.

Læs mere