Ny selskabslov - første etape sat i kraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny selskabslov - første etape sat i kraft"

Transkript

1 Ny selskabslov - første etape sat i kraft Orientering fra Faglig udviklingsafdeling, Beierholm Folketinget vedtog før sommerferien 2009 en ny selskabslov, der først her i marts 2010 sættes i kraft og faktisk er det kun dele af loven, der sættes i kraft nu, resten må vi vente på, bl.a. mangler en række it-løsninger at blive udviklet. Loven har været længe ventet, f.eks. fordi anpartsselskaber nu kan stiftes med en kapital på DKK I dette notat er omtalt de centrale ændringer, som loven medfører for aktie- og anpartsselskaber samt ejere og ledelse. Loven medfører også en række mere tekniske ændringer, som ikke er omtalt. Den nye lov letter adgangen til at stifte og drive selskaber, men de mange valgmuligheder og udhulingen af krav medfører også, at långivere og kreditorer skal være mere påpasselige fremover. Formål med den nye lovgivning Formålet med den nye selskabslov er først og fremmest at sikre de danske selskabers konkurrencedygtighed over for udlandet. Loven skal også generelt ses i lyset af ønskerne om at nedbringe virksomhedernes byrder samt øge fleksibiliteten og dermed dynamikken i dansk erhvervsliv. Aktie- og anpartsselskaber vil fortsat være to forskellige selskabsformer. Den nye selskabslov samler de hidtidige love om aktieselskaber og anpartsselskaber i én fælles lov, men begge selskabsformer opretholdes inden for rammerne af den nye, fælles lov. Dermed sikres en bedre systematik og sammenhæng i reglerne, samtidig med at forskelle og ligheder mellem de to selskabsformer bliver tydeliggjort. Den fælles lov giver også en række nye, fælles begreber som vist i figur 1. Nye begreber Figur 1 Sammenskrivningen af de to love har medført, at der er indført en række fællesbegreber i den nye lov. I aftaler og regnskaber skal der derfor fremover tages stilling til, om man vil bruge de nye fællesbegreber, f.eks. kapitalejer, eller om man vil holde fast i aktionær eller anpartshaver afhængig af selskabsform. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har tilkendegivet, at der er en række situationer, hvor begreberne ikke kan ændres. Det gælder f.eks. direktion og bestyrelse, som man ikke ønsker erstattet af de nye begreber det centrale og øverste ledelsesorgan. Det centrale ledelsesorgan og det øverste ledelsesorgan Ejeraftale Ejerbeviser Ejerbog Ejerregister Hjemsted Kapitalandel Kapitalejer Kapitalselskab Selskabskapital Se figur 4, 5 og 6. Aftale, der regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet, og som er indgået mellem kapitalejere. Bevis på ejerskab til en kapitalandel. Den fortegnelse, som kapitalselskabet skal føre over alle aktionærer eller anpartshavere. Det offentligt tilgængelige register, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører over visse kapitalejeres kapitalposter. Den adresse her i landet, som selskabet kan kontaktes på. En aktie eller anpart. Enhver ejer af en eller flere kapitalandele. Et anpartsselskab eller et aktieselskab, herunder et partnerselskab. Det indskud, som kapitalejernes hæftelse er begrænset til. Marts 2010

2 Etapevis ikrafttrædelse Loven bliver som nævnt sat i kraft i flere omgange, og dette må forventes at give nogle udfordringer for virksomheder og rådgivere, der skal holde styr på, hvilke bestemmelser der er sat i kraft og kan disponeres efter. I figur 2 er der lavet en oversigt over de centrale bestemmelser, og hvornår de træder i kraft. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har accepteret, at selskaber på en generalforsamling kan vedtage betingede vedtægtsændringer på en række områder, hvor loven ikke er trådt i kraft. På denne måde kan specielt selskaber med mange ejere vedtage de ønskede ændringer på en ordinær generalforsamling, således at ændringen først træder i kraft, når loven tillader ændringen. 10 centrale ændringer Figur 2 Etape 1. I kraft Lavere kapitalkrav Anpartsselskaber kan stiftes med DKK Selskabskapital skal ikke indbetales fuldt ud ved stiftelse. Op til 75% kan indbetales senere, når selskabet har brug for kapitalen. 2. Ændring af ledelsesstrukturen Det bliver muligt at lave et tilsynsråd i stedet for en bestyrelse - måske især relevant for selskaber, der indgår i udenlandske koncerner. 3. Aktionæroverenskomster (ejeraftaler) tilrettes Aftalerne kan fremover kun gøres gældende mellem parterne, og bestemmelser, der binder ledelse og selskab, må flyttes til vedtægter, eller håndteres på anden vis. 4. Vedtægter tilrettes Justeres til at supplere ejeraftaler. Etape 2. I kraft omkring Formalia ved omstrukturering lettes betydeligt, hvor kapitalejerne er enige herom Kan med fordel tilrettes den nye og på mange punkter mere lempelige selskabslov, der giver adgang til en mere smidig beslutningstagen. Spaltning af særligt anpartsselskaber forenkles voldsomt og kan under visse forudsætninger ske fra dag til dag ved afholdelse af generalforsamling. 6. Lempelse af selvfinansieringsforbuddet Ejer-/generationsskifte lettes, idet selskabet selv kan stille midler til rådighed for erhvervelser af kapitalandele f.eks. relevant i selskaber med flere ejere, hvor ejerkredsen skal udvides. 7. Øget adgang til erhvervelse af egne aktier og anparter 8. Lempelse af regler om aktionærlån, cashpool m.v. Senere etaper Ejer-/generationsskifte lettes, idet opsparede midler i selskabet kan anvendes til udbetaling af en udtrædende kapitalejer f.eks. relevant i selskaber med flere ejere, hvor en ejer træder ud. Udvidelse af kredsen af udenlandske moderselskaber, der lovligt kan modtage lån fra danske selskaber. 9. Enklere stiftelse Der gives adgang til at stifte selskaber via nettet på baggrund af et standardiseret sæt vedtægter m.v., så rådgiver kan spares. En række formalia lempes, så selskabet lettere og hurtigere kan stiftes (sker allerede i etape 1). 10. Ejerregister Hvem skal indberettes til registeret? Kan en kapitalejer undgå offentliggørelse af ejerskab og anonymitet bevares? Kapital Kravene til selskabers kapital lempes: Anpartsselskaber kan stiftes med en kapital på DKK mod hidtil DKK Såvel aktie- som anpartsselskaber kan stiftes ved indskud af 25% af selskabskapitalen, mens resten kan indskydes senere. 2

3 Aktieselskaber skal uændret stiftes med en selskabskapital på DKK Betingelserne for kun at indskyde 25% af kapitalen i et aktie- eller anpartsselskab omfatter bl.a.: Den indskudte kapital skal mindst udgøre DKK Der skal etableres en særlig reserve under egenkapitalen til den ikke-indbetalte selskabskapital, hvis selskabskapitalen indregnes fuldt ud (se taleksempel nedenfor) Overkurs skal indskydes 100% Stiftelse ved indskud af værdier i form af virksomhed, aktier osv. skal ske 100%. Regnskabsmæssigt kan selskabskapitalen vises brutto eller netto som vist i figur 3: Figur 3 Etablering af selskab med kapital på DKK , hvor der indskydes 25% Brutto Netto Selskabskapital Ikke-indbetalt kapital Reserve for ikke-indbetalt selskabskapital Overført resultat Egenkapital i alt Ikke-indbetalt kapital (aktiv) Tilgodehavender i alt Den ikke-indbetalte selskabskapital skal indbetales efter påkrav fra selskabets ledelse. Det må forventes, at mange vil stifte et aktieselskab med en kapital på DKK ved indskud af DKK i forventning om at tjene forskellen via indtjeningen, således at det ikke bliver nødvendigt for aktionærerne at indbetale de sidste DKK Kapitalejere har sædvanlig ret til at stemme og til udbytte på kapitalandele, hvor selskabskapitalen ikke er fuldt indbetalt, medmindre de er i restance med indbetaling af den resterende selskabskapital. Ved overdragelse hæfter overdrager og erhverver solidarisk for indbetalingsforpligtelsen. Forskellige aktie- og anpartsklasser Det er fortsat muligt at opdele et selskabs kapitalandele i forskellige klasser, hvor kapitalejerne har forskellige rettigheder. Adgangen til at differentiere mellem klasserne er øget, det er således nu muligt at gøre en klasse kapitalandele stemmeløse i både aktie- og anpartsselskaber. Egne aktier og anparter Der har hidtil været begrænsninger i, hvor mange kapitalandele et aktieselskab kunne erhverve, og der har været et egentligt forbud i anpartsselskaber mod at erhverve egne anparter. Den nye selskabslov giver nu ens adgang for aktieselskaber og anpartsselskaber til at erhverve egne kapitalandele, når følgende er opfyldt: Betalingen for kapitalandelene skal kunne rummes i de frie reserver Erhvervelsen skal være forsvarlig i forhold til selskabets økonomiske stilling Minimumskapitalen skal være intakt, dvs. mindst DKK i aktieselskaber og DKK i anpartsselskaber Erhvervelsen kan kun omfatte fuldt indbetalte kapitalandele. Regnskabsmæssigt kan egne kapitalandele ikke længere indregnes som et aktiv i balancen. Fremover skal de fratrækkes i de frie reserver. 3

4 Kapitaltab Ledelsen i et aktie- og anpartsselskab har en handlepligt, hvis selskabet taber halvdelen af sin selskabskapital, eller hvis selskabets egenkapital falder til under DKK Ledelsen har pligt til indkalde til og afholde generalforsamling senest 6 måneder efter, at kapitaltabet er konstateret, og her skal det centrale ledelsesorgan redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herunder om kapitalselskabets opløsning. Ud over denne objektive beregning af, hvornår ledelsen ifalder en konkret handlepligt, skal ledelsen til stadighed påse, at selskabet har det fornødne kapitalberedskab og i modsat fald træffe de fornødne beslutninger. Ejerregister åbenhed om ejerforhold Der har hidtil været krav om, at aktieselskaber oplyser i deres regnskab om storaktionærer. Dette krav erstattes nu af et egentligt officielt tilgængeligt ejerregister for aktie- og anpartsselskaber. Kapitalejerne skal således give meddelelse til selskabet, når grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100% samt 1/3 og 2/3 af stemmer eller ejerskab passeres. Selskabet skal indberette disse meddelelser til et offentligt tilgængeligt ejerregister hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaberne skal også kunne bruge det samme register til at registrere ejerandele under 5%. Disse oplysninger skal ikke være offentligt tilgængelige. Ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster) I selskaber med flere ejere er der ofte oprettet en ejeraftale, der regulerer ejernes indbyrdes forhold på en række grundlæggende forhold, f.eks.: Vilkår for indtræden og udtræden af selskabet, herunder pris på kapitalandele Skærpede krav til majoritet ved større investeringer eller start af nye aktiviteter Forbud mod bestemte aktiviteter i selskabet Valg af ledelse m.v. Det har været antaget, at sådanne ejeraftaler kunne gøres gældende over for selskabet eller en generalforsamling, således at beslutninger i strid med ejeraftalen ikke kunne vedtages. Det har derfor typisk været aftalt, at ejeraftalen skulle have forrang for vedtægter, at en dirigent på en generalforsamling skulle gøres opmærksom på indholdet af ejeraftalen, og at tilstedeværelsen af ejeraftalen blev noteret i aktiebogen eller anpartshaverfortegnelsen. Den nye selskabslov gør op med denne retstilstand og indskrænker rækkevidden af ejeraftaler. Kapitalejere skal ikke længere være bundet af en ejeraftale til at stemme på en bestemt måde på en generalforsamling, og selskabet skal ikke være forpligtet til at følge en ejeraftale, men skal følge afgørelser truffet på generalforsamling og af den valgte ledelse. Ejeraftalen gælder naturligvis stadig mellem de parter, der har indgået aftalen, og overtrædelser kan medføre erstatningspligt. Der bør dog ske en gennemgang af disse ejeraftaler og sikring af, at de stadig indeholder den fornødne sikkerhed for de omfattede parter. Dette kan f.eks. omfatte: Overførsel af bestemmelser til vedtægter, f.eks. skærpede krav til majoritet ved visse beslutninger Indførsel af bod ud over erstatningspligt ved manglende efterlevelse af ejeraftale Adgang for skuffede ejere til at købe kapitalandele fra kapitalejere, der ikke efterlever ejeraftale, eventuelt med prisnedslag i forhold til markedspris Deponering af stemmer hos person, der forpligter sig til ikke at stemme i strid med ejeraftale. Det må under alle omstændigheder forventes, at praksis med at lave minimal -vedtægter og så holde den centrale regulering af selskabets forhold ude af offentlighedens søgelys i ejeraftaler vil ophøre. Undersøgelser har vist, at kun 1/3 af danske selskaber med flere ejere har en ejeraftale. Det skal fortsat tilrådes at få etableret en sådan ejeraftale, men også at få aftalen afstemt til vedtægter og øvrige aftaler i og omkring selskabet, så der opnås den ønskede minoritetsbeskyttelse m.v. 4

5 Generalforsamling Generalforsamlingen er det forum, hvor kapitalejerne formelt udøver deres indflydelse på selskabet. Hvis ikke vedtægterne fastsætter andet, er udgangspunktet, at afgørelser træffes som almindelige flertalsafgørelser. Visse beslutninger kræver dog såkaldt kvalificeret flertal, hvor 2/3 af de afgivne stemmer eller 9/10 af de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital skal stemme for en ændring, før den kan gennemføres. I mange selskaber er generalforsamlingen et rent formelt møde, og i tråd hermed er formkravene lettet i de seneste ændringer af selskabslovene, og dette er også fortsat i den nye selskabslov, f.eks. kan det vedtægtsmæssigt fastsættes, at generalforsamlinger gennemføres elektronisk. Kapitalejerne kan fravælge fremlæggelse af en lang række dokumenter, som bestyrelse, direktion og revisor ellers som udgangspunkt skal fremlægge i forbindelse med beslutninger om omstrukturering m.v. Der er ikke formaliakrav til, hvorledes det dokumenteres, at samtlige kapitalejere har accepteret dette, og det overlades til dirigenten at fastslå, at beslutninger træffes lovligt. Valgfriheden medfører alt andet lige, at der skal foreligge mere detaljerede generalforsamlingsreferater, hvor opfyldelse af betingelserne for den valgte fremgangsmåde skal fremgå. I børsnoterede selskaber skal generalforsamlinger afholdes fysisk. Selskabet skal mindst 8 uger før generalforsamlingen oplyse, hvornår generalforsamlingen afholdes, og forslag modtaget fra aktionærer senest 6 uger før generalforsamlingen skal tages med på generalforsamlingen. Registrering af beslutninger Beslutninger skal generelt være indberettet/registreret 2 uger efter beslutning (mod tidligere 4 uger). Ansvaret for anmeldelse via papirblanketter eller indberetning via webreg påhviler det centrale ledelsesorgan (se figur 4 nedenfor). Anmelder eller indberetter (via digital signatur) indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at dokumentation er gyldig og eventuel fuldmagt er behørig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan som registreringsmyndighed kræve bevis for lovlighed af registrerede beslutninger i op til 3 år efter registreringstidspunktet, herunder revisorerklæring om økonomiske dispositioner. Der er således tale om ganske betydelige krav til den person, der forestår indberetningen, og i praksis vil det formentlig være nødvendigt, at vedkommende har deltaget på generalforsamlingen og helst som dirigent. Konfliktløsning Det blev drøftet som led i den nye selskabslov, om der skulle indføjes bestemmelser til at hjælpe med løsning af konflikter i ejerkredsen. Der kunne ikke opnås enighed om modeller herfor, og lovens tilgang til problematikken er derfor: Beslutninger i ejerkredsen træffes som udgangspunkt med almindeligt stemmeflertal Visse mere gennemgribende beslutninger kræver flertal på 2/3 eller 9/10 af stemmerne og beskytter dermed minoritetsejeren, og enkelte beslutninger kan give adgang for en minoritet til at kræve overdragelse af sine kapitalandele til markedsværdi Øvrig beskyttelse af kapitalejerne må ske ved, at kapitalejerne er forudseende og i ejeraftaler og vedtægter får aftalt de nødvendige spilleregler for f.eks. indtræden og udtræden af selskabet, samt hvor stor opbakning i ejerkredsen væsentlige beslutninger kræver se afsnit om ejeraftaler herunder. Ledelse af kapitalselskaber Ledelsen af aktie- og anpartsselskaber sker som udgangspunkt fortsat af en direktion og bestyrelse. Der er med den nye selskabslov foretaget følgende justeringer: Anpartsselskaber kan have en direktion alene, men ikke kun en bestyrelse (som illustreret i figur 5) Der indføres et nyt ledelsesorgan benævnt tilsynsråd, der er et kontrolorgan uden den ledelsesindflydelse, der ligger i en bestyrelse (se figur 6) Tilsynsrådet kan ikke have sammenfaldende bemanding og arbejdsopgaver med direktionen, som det i et vist omfang kan lade sig gøre mellem en direktion og bestyrelse Præcisering af, at bestyrelse og tilsynsråd har ansvar for at påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og at der løbende modtages den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold. 5

6 Figur 4 Valg af ledelsesmodel ApS A/S Det øverste ledelsesorgan Det centrale ledelsesorgan Direktion Nej Direktion Direktion Direktion og tilsynsråd Tilsynsråd Direktion Direktion og bestyrelse Bestyrelse Bestyrelse Eksisterende anpartsselskaber uden direktion skal ændre ledelsesstruktur senest 1. marts 2014 i overensstemmelse med de mulige valg af ledelsesmodel som vist i figur 4. Ansvaret for anmeldelse via papirblanketter eller indberetning via webreg påhviler det centrale ledelsesorgan (se figur 4 ovenfor). Anmelder eller indberetter (via digital signatur) indestår for, at registreringen er lovligt foretaget, herunder at dokumentation er gyldig og eventuel fuldmagt er behørig. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan som registreringsmyndighed kræve bevis for lovlighed af registrerede beslutninger i op til 3 år efter registreringstidspunktet, herunder revisorerklæring om økonomiske dispositioner. Der er således tale om ganske betydelige krav til den person, der forestår indberetningen, og i praksis vil det formentlig være nødvendigt, at vedkommende har deltaget på generalforsamlingen og helst som dirigent. Minimum 3 personer i A/S Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i A/S måikke være medlemmer af direktionen Formand og næstformand må ikke være medlemmer af direktionen Bestyrelse (øverste ledelse og tilsyn) Minimum 3 personer i A/S Medlemmer af tilsynsrådet måikke være medlemmer af direktionen Tilsynsråd (tilsyn) Figur 5 Direktion (daglig og øverste ledelse) Kun tilladt i ApS Direktion (daglig ledelse) Direktion (daglig og øverste ledelse) Direktion har som udgangspunkt ret til at deltage i møder i bestyrelse og tilsynsråd Kravene til ledelsesorganerne er stadig formuleret med udgangspunkt i selskabets forhold, og derfor vil de konkrete krav til ledelsens tilsyn og værktøjer variere afhængig af selskabets art, omfang og kompleksitet. Den større handlefrihed i selskabsloven til kapitalejere og ledelse sker under ansvar og derfor kan man i lovbemærkningerne også gentagne gange se reference til kravet om, at alle 3 ledelsesorganer skal påse, at der er et forsvarligt kapitalberedskab i selskaberne som værn mod tab hos investorer, långivere og kreditorer i øvrigt. 6

7 Direktion Figur 6 Daglig ledelse (ikke dispositioner, der efter kapitalselskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning) Følge bestyrelsens retningslinjer og anvisninger Sikre, at bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde Sikre, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Bestyrelse Tilsynsråd Ansætte og afskedige direktionen Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed Påse, at direktionen udøver sit hverv efter bestyrelsens retningslinjer Nej Påse, at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende Påse, at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller Påse, at tilsynsrådet og bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold Påse, at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde Påse, at kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt Nej I selskaber uden en bestyrelse varetager direktionen også bestyrelsens opgaver, dvs. den overordnede og strategiske ledelse samt sikring af forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Lempelser ved omstrukturering De grundlæggende rammer for selskabers stiftelse, kapitalforhøjelse, fusion, spaltning osv. fortsætter uændret. Som led i gennemskrivningen af selskabsloven er der sket en række justeringer, hvor de væsentligste omfatter: Generel adgang til kapitalejere til at fravælge fremlæggelse af en række dokumenter forud for en generalforsamling og på selve generalforsamlingen, herunder erklæring fra vurderingsmand og revisor Adgang til at stifte selskaber med fremadrettet virkning, hvor stiftelsen sker kontant Adgang til at indskyde en bestemmende kapitalpost i et selskab i et andet selskab med tilbagevirkende kraft Adgang til, at det centrale ledelsesorgan kan afgive vurderingsberetning i stedet for en ekstern vurderingsmand i tilfælde, hvor vurderingsberetningen omfatter såkaldt objektive værdier. Lempelserne har især betydning for de selskabsstiftelser og omstruktureringer, der sker koncerninternt eller i selskaber med en eller få ejere. Ekstraordinær udlodning Med den nye selskabslov er der lettere adgang til at supplere den ordinære udbytteudlodning med et ekstraordinært udbytte. Der er ikke længere krav om, at vedtægterne skal indeholde særskilt adgang til at udlodde ekstraordinært udbytte. Der er fremover heller ikke krav om, at ledelsen skal underskrive forsvarlighedserklæring i forbindelse med udlodning, men ledelsen skal fortsat påse, at selskabet efter den ekstraordinære udlodning har det fornødne kapitalberedskab. Første årsrapport skal fortsat være aflagt, før ekstraordinær udlodning kan finde sted med følgende midler: a) Frie reserver i seneste årsrapport b) Overskud, indeværende år c) Frie reserver opstået eller frigjort i indeværende regnskabsår. I en række situationer skal der udarbejdes en mellembalance til vurdering af mulighederne for udlodning af ekstraordinært udbytte, og i visse situationer skal revisor erklære sig herom. I andre situationer er der ikke krav om mellembalance, og kapitalejerne kan fravælge revisors erklæring. 7

8 Aktionærlån Den nye selskabslov indeholder (fortsat) et forbud mod aktionærlån i form af, at et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for kapitalejere eller ledelsen i selskabet og dets moderselskab samt andre nærmere angivne personer. Den nye selskabslov indeholder som hidtil dog to undtagelser, således at der direkte eller indirekte kan stilles midler til rådighed, ydes lån eller stilles sikkerhed for: Personkredsen, hvor dette sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition (uændret) Danske og visse udenlandske moderselskaber, hvor disse moderselskaber ikke kun kan være EU-selskaber, men også fremover kan være omfattet af OECD s klasse 0 og 1, dvs. p.t. Australien, Canada, pan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Schweiz, USA, Hong Kong og Taiwan. Selvfinansiering Den nye selskabslov indeholder (fortsat) et forbud mod selvfinansiering i form af, at et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. Den nye selskabslov indeholder dog en væsentlig undtagelse, der giver adgang til, at selskabets midler kan anvendes som finansiering af en senere overtagelse af selskabets kapitalandele, f.eks. ved et generationsskifte. Dette kræver, at følgende betingelser er opfyldt: Lånet skal vedtages på en generalforsamling, hvor det centrale ledelsesorgan redegør for baggrunden og vilkårene for lånet Lånet skal kunne rummes i de frie reserver Det centrale ledelsesorgan har ansvar for: - At selskabet har det fornødne kapitalberedskab - At lånet har rimelige og forsvarlige vilkår (rente, løbetid, sikkerhedsstillelse og konkret kreditvurdering) Erhvervelse eller tegning af kapitalandele skal ske på sædvanlige markedsvilkår Regnskabsmæssigt skal der etableres en reserve under egenkapitalen til lånet ved overførsel fra de frie reserver. Ændret risikobillede? Ved tilblivelsen af den nye selskabslov er hensynet til såvel kreditorer som selskabsdeltagere, investorer, medarbejdere og andre interessenter forsøgt varetaget. Ændringerne af reglerne om kapitalforholdene medfører dog også en række risici, som investorer, ledelse og kreditorer fremover skal være opmærksom på. Her kan bl.a. nævnes: Investor Lempede kapitalkrav og ikke fuldt indbetalt kapital giver større going concern-risiko Risiko for løbende skævvridning, hvis alle ikke betaler samme del af selskabskapitalen Hvordan håndteres restanter vedrørende ikke-indbetalt selskabskapital? Ledelse Større risiko ved drift af selskab med lavere selskabskapital og ikke-indbetaling heraf, herunder erstatningsansvar for ikke rettidigt at kræve kapitalen indbetalt Større krav til konkret vurdering af risiko og forsvarlighed Dokumentation af frie reserver på beslutningstidspunkterne for erhvervelse af egne aktier, selvfinansiering osv. Kreditorer og långivere Lempede kapitalkrav giver større going concern-risiko Hvorledes håndteres de forskellige størrelser egenkapital afhængigt af brug af netto- eller bruttometoden? Hvordan følges kapitalændringer og diverse bemyndigelser? Skal lånevilkår (covenants) og lignende ændres i aftalegrundlag som følge af nye muligheder for at disponere over frie midler? 8

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583

Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR. ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 58134.17.37./av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL A/S CVR-nr. 20042583 November 2011September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål... 3 2. Selskabets kapital og kapitalandele...

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ledelses-, revisor- og vedtægtsændringer UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indhold 1. Ledelsesændringer... 2 1.1. Bestyrelse og tilsynsråd... 3 1.2. Direktion... 3 2. Revisorændringer...

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Selvfinansiering i selskaber

Selvfinansiering i selskaber Selvfinansiering i selskaber Med vedtagelsen af den nye selskabslov i 2009 blev der indført nye bestemmelser, der giver et selskab mulighed for at foretage selvfinansiering. Selvfinansiering har i den

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING

Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING Advokater DEN NYE SELSKABSLOV FORSIKRING & ERSTATNING FEBRUAR 2010 INDHOLD 1.1 Stiftelse ændringer pr. 1. marts 2010 3 1.2 Stiftelse senere ændringer 3 2.1 Selskabskapital ændringer pr. 1. marts 2010 3

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalselskabets ledelse m.v. Side 2 Kapitalselskabets ledelse m.v. Reglerne om kapitalselskabets ledelse er ændret indenfor følgende områder: Valg af ledelsesstruktur,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Den nye selskabslov. muligheder og risici

Den nye selskabslov. muligheder og risici Den nye selskabslov muligheder og risici Maj 2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Redaktion og ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk Website: www.pwc.dk Redaktion: Henrik Steffensen

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Tilsynsråd. Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Tilsynsråd Hvad er tilsynsrådets opgaver? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var todelt i form af en bestyrelse samt en

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet

Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer. Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet Rammerne for samspillet mellem bestyrelse og aktionærer Jan Schans Christensen, professor, dr. jur., Københavns Universitet, Juridisk Fakultet 1 Plan for indlæg Grundtankerne bag den nye selskabslov Loven

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S Vedtægter for Finansiel Stabilitet A/S 1.0 Selskabets Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet A/S. 1.2. Selskabets binavne er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere