Banksektoren omvæltninger forude?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Banksektoren omvæltninger forude?"

Transkript

1 Store omvæltninger forude, når Bankpakke I udløber 30. september. Banksektoren omvæltninger forude? Den danske banksektor står over for omvæltninger. Politikere, teoretikere og erhvervsfolk fra banksektoren forventer fusioner og opkøb af pengeinstitutter i de kommende år. I dag er der ca. 130 pengeinstitutter i Danmark. Det er væsentligt færre end for ti år siden, hvor antallet var oppe på ca Antallet vil formentlig blive yderligere væsentligt reduceret i de kommende år. Derudover er der meget, der tyder på, at flere spare- og andelskasser i højere grad end tidligere vil kunne se flere fordele ved at lade sig omdanne til aktieselskaber for derved at opnå en stærkere position på det internationale finansielle marked. Af advokatfuldmægtig, LL.M. Mikkel Sølvsten Velin, advokat Anne Kaas Hammer og partner Tue Ravnholt Frandsen, Bech-Bruun Den generelle statsgaranti også kendt som Bankpakke I udløber den 30. september i år. Hvis der ikke gennemføres ny regulering inden da, vil staten derfor ophøre med at garantere alle usikrede simple krav i danske pengeinstitutter samt filialer af udenlandske pengeinstitutter, der har tilsluttet sig garantiordningen. Indlån i pengeinstitutterne vil herefter være dækket af Indskydergarantifonden med op til EUR Bankpakke I blev indført i oktober for at understøtte den danske banksektors muligheder for at skaffe markedsbaseret finansiering. På vedtagelsestidspunktet var der et politisk håb om, at det ved udløbet af Bankpakke I igen ville være muligt at skaffe likviditet på samme vis, som inden finanskrisen for alvor satte ind med kollapset af amerikanske Lehman Brothers. Det ser dog ikke ud til at blive tilfældet, idet kapitalmarkedet stadig er under hårdt pres og omkostningerne forbundet med anskaffelse af likviditet derfor fortsat er høje. De andre hjælpemidler, som den danske banksektor har til rådighed, herunder muligheden for at benytte sig af tilbuddet om en individuel statsgaranti i en periode på op til 3 år 3 samt en udvidet lånemulighed hos Nationalbanken, kan være midlertidige løsninger for nogle, men er formentlig ikke tilstrækkelige til at løse vanskelighederne på længere sigt. Markedsaktørerne er ikke fuldstændig enige om konsekvensen af udløbet af den generelle statsgaranti den 30. september i år. Fra en almindelig investors perspektiv synes det i skrivende stund meget svært at sige noget om, hvilke danske pengeinstitutter der har en sund økonomi, og hvilke der ikke har. Derfor kan det tænkes, at mange investorer ikke længere vil være villige til at foretage indskud, der overstiger EUR Resultatet vil i så fald være, at visse pengeinstitutter efter udløbet af den generelle statsgaranti vil have færre store enkeltindeståender, 56 Banksektoren omvæltninger forude?

2 Banksektoren omvæltninger forude? 57

3 idet de vil blive mødt af kunder, der ønsker at flytte indskud over EUR til andre pengeinstitutter. En sådan tendens vil i særdeleshed kunne tænkes at ramme de indlånsfinansierede pengeinstitutter, der har en solvens under gennemsnittet og som følge heraf berettiget eller uberettiget kan blive udsat for dårlig omtale, der i sidste ende kan tænkes at få betydning for investorernes placering af indlån. De danske pengeinstitutter, og særligt de mindre pengeinstitutter, der ikke har en bred adgang til kapitalmarkedet, kan derfor møde med likviditetsproblemer efter den 30. september Ikke kun de mindre, men også de større pengeinstitutter forventes at gå en hård tid i møde. Den 11. maj 2010 udtalte nationalbankdirektør Niels Bernstein i forbindelse med offentliggørelsen af Nationalbankens rapport Finansiel Stabilitet 2010, at nedskrivningerne i større danske pengeinstitutter ventes fortsat at være på et højt niveau. Enkelte institutter kan få problemer med at overholde det lovmæssige solvenskrav. I samme rapport understreges det, at enkelte pengeinstitutters eventuelle problemer med at overholde det lovmæssige solvenskrav vil øge risikoen for, at der opstår nervøsitet om situationen i de øvrige institutter, hvilket kan vanskeliggøre adgangen til likviditet. Heroverfor står en række økonomisk velfunderede pengeinstitutter, der ønsker at benytte muligheden for at øge deres markedsandele og geografiske spredning gennem konsolidering. Problemerne med at skaffe likviditet forventes at føre til omvæltninger i banksektoren i form af konsolideringer og omdannelser af sparekasser og andelskasser til aktieselskaber. Flere bankdirektører og politikere har offentligt udtalt, at de forventer en væsentlig reduktion i antallet af danske pengeinstitutter i de kommende år 4. Markedets forventninger om konsolidering i banksektoren ser allerede nu ud til at blive til virkelighed. Den 27. maj 2010 offentliggjorde Skælskør Bank og Max Bank en børsmeddelelse, hvori de oplyste, at de forventer at gennemføre en fusion med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Yderligere eksempler fra 2010 er fusionen mellem Nykredit Bank og Forstædernes Bank, fusionen mellem Sparekassen Djursland og Agri-Egens Sparekasse, fusionen mellem Sparekassen Kronjylland og Tved Sparekasse samt fusionen mellem Sparekassen Lolland og Finansbanken 6. Konsolidering Årsagen til forventningen om en forestående konsolidering i banksektoren er de mange væsentlige fordele, der kan være forbundet med at lægge sig sammen med et eller flere andre pengeinstitutter. Rent teknisk kan pengeinstitutter i hovedsagen konsolidere sig på følgende måder: 1. Opkøb af aktierne i et andet pengeinstitut 2. Opkøb af en forretningsdel fra et andet pengeinstitut 3. Sammenlægning med et andet pengeinstitut I denne artikel bruges konsolidering i udgangspunktet som samlebetegnelse for de tre ovennævnte konsolideringsformer. Banker og spare- og andelskasser har siden 1975 været underlagt samme regelsæt, men på grund af forskelle i selskabsformen er deres finansieringsmuligheder vidt forskellige. Bankerne, der er organiserede som aktieselskaber, kan blandt andet finansiere sig ved at foretage aktieemissioner eller udstede konvertible obligationer. Disse instrumenter, kan spare- og andelskasserne ikke benytte sig af. Spare- og andelskasserne er derfor tvunget til at skaffe den fornødne kapital ved indlån og ved at opspare overskud samt for sparekassernes vedkommende ved at udstede garantikapital. Garantikapital har imidlertid en noget negativ klang for tiden, idet der føres flere sager for Pengeinstitutankenævnet, hvor garanter har gjort indsigelser om mangelfuld rådgivning i forbindelse med tegning af garantikapital. Garantikapital formodes derfor ikke at være en oplagt fremtidig finansieringskilde. Dertil kommer, som beskrevet nærmere i det følgende, at bankerne som aktieselskaber har lettere ved at hente finansiering på det internationale kapitalmarked end spare- og andelskasserne, idet aktieselskabsformen er kendt af de udenlandske investorer i modsætning til spare- og andelskasseselskabsformen. På grund af deres bredere adgang til finansieringskilder synes bankerne at stå bedre rustet til at gå igennem en likviditetskrise end spare- og andelskasserne. Netop fordi adgangen til diversificerede finansieringskilder forventes at blive afgørende for visse pengeinstitutters fremtid, forventer markedet også at se, at flere andels- og sparekasser vælger at styrke deres position ved at lade sig omdanne til aktieselskaber. Denne forventning understøttes yderligere af, at en omdannelse kan gøre spare- og andelskasser til mulige deltagere i en fusion, hvilket som nævnt ovenfor netop forudsætter, at pengeinstituttet er organiseret i aktieselskabsform. I det følgende gives en ikke-udtømmende redegørelse for: (i) fordelene ved konsolidering, (ii) udfordringerne ved konsolidering og (iii) proceduren for konsolidering af pengeinstitutter. Fordelene ved konsolidering Rating og finansiering via funding-program Et mindre pengeinstitut er afhængig af at kunne finansiere sig på det danske marked og har derfor kun få finansieringskilder, hvorimod et større pengeinstitut har bedre adgang til kapitalmarkedet og dermed mulighed for at diversificere finansieringen. Det gælder særligt, hvis pengeinstituttet lader sig kreditvurdere ( rate ) af professionelle kreditvurderingsbureauer 7, idet især mange udenlandske investorer som udgangspunkt kun kan handle med pengeinstitutter med en vis rating. Et ratet pengeinstitut vil ikke være afhængig af et bestemt geografisk marked eller produktmarked. Eksempelvis vil et ratet pen- 58 Banksektoren omvæltninger forude?

4 geinstitut ikke udelukkende være bundet op på det danske marked, men vil ligeledes kunne hente finansiering i resten af Europa, Asien, Sydamerika og USA m.v. Fordelen ved at kunne finansiere sig på forskellige markeder er, at lukker det ene marked ned, fx som det amerikanske marked gjorde i 2008, så kan pengeinstituttet straks vende sig mod et andet marked. Et ratet pengeinstitut er således bedre rustet mod en krise på et eller flere markeder end et ikke-ratet pengeinstitut. Selve ratingprocessen er administrativt byrdefuld og økonomisk omkostningsfuld for det enkelte pengeinstitut, hvorfor i udgangspunktet kun større pengeinstitutter lader sig rate. Som redskab til at henvende sig til og finansiere sig på forskellige markeder kan pengeinstituttet etablere såkaldte funding-programmer (fx EMTN-programmer, CP-programmer og Schuldshein-programmer). Funding-programmer er omkostningstunge at etablere og vedligeholde, og derfor benyttes de i langt de fleste tilfælde kun af større pengeinstitutter. Ved at finansiere sig via et funding-program bliver den dokumentation, der skal udarbejdes ved hver enkelt udstedelse, simpel, relativt billig og hurtig at producere, og samtidig er investorerne fortrolige med dokumentationen. Flere kunder Konsolidering kan også have den fordel, at pengeinstituttet får en større og bredere kundeflade, der giver mulighed for at handle og afsætte flere typer finansielle instrumenter til konkurrencedygtige priser. Pengeinstituttet kan dermed komme til at spille en større rolle på det danske marked og få nye og øgede indtjeningsmuligheder. En naturlig positiv konsekvens af, at kundefladen bliver større, er også, at eksponeringen over for større enkeltkunder minimeres. I visse tilfælde vil der tilmed ske en minimering af eksponeringen over for enkelte sektorer (fx landbrug, bygge- og anlæg, ejendomsadministration og shipping). Foto: Martin Mydtskov Rønne Niels Bernstein: Nedskrivningerne i større danske pengeinstitutter ventes fortsat at være på et højt niveau. Enkelte institutter kan få problemer med at overholde det lovmæssige solvenskrav. Besparelser Ud over ovennævnte fordele må det forventes, at konsolidering vil medføre, at pengeinstituttet kan opnå besparelser på de faste omkostninger som følge af, at administrative funktioner kan slås sammen og pengeinstituttet vil opnå større forhandlingspower over for leverandører. Fordelen vil kunne få en større effekt i takt med, at der vedtages yderligere regulering, der medfører forøgede administrative byrder for pengeinstitutterne, hvilket markedet forventer vil ske inden for forholdsvis kort tid. Udfordringerne ved konsolidering Inden en konsolideringsproces igangsættes, bør en række forhold undersøges nøje og drøftes mellem de involverede pengeinstitutter. En klassisk udfordring er integrationen af de involverede pengeinstitutters IT-platforme. Det skal derfor på et tidligt tidspunkt undersøges, om IT-platformene kan integreres, eller om der skal ske en konvertering til en ny fælles platform, og hvad denne proces i givet fald vil medføre af omkostninger. Derudover er det vigtigt, at de involverede pengeinstitutter danner sig et overblik over ligheder og forskelle i deres respektive kreditpolitikker. Det bør derfor klarlægges, hvilken kreditpolitik de involverede pengeinstitutter hver især har haft. Et vigtigt element i den forbindelse er at undersøge, om pengeinstitutterne har stillet kredit ( lines ) til rådighed uden at foretage tilbundsgående analyser af låntager, hvorvidt pengeinstitutterne har styr på deres lånedokumentation, herunder bl.a. hvorvidt lånedokumentationen er behørigt underskrevet og Banksektoren omvæltninger forude? 59

5 kan findes i systemerne, samt om pengeinstitutterne har fået stillet fyldestgørende sikkerheder, hvor de formelle forhold (sikringsakten) for sikkerhederne er iagttaget. De nævnte undersøgelser kan virke forholdsvis simple og selvfølgelige, men er ikke desto mindre meget vigtige. I opgangstiden fra var mange bankrådgivere bange for at miste forretning til et andet pengeinstitut, hvis de ikke handlede hurtigt nok. Derfor blev der i flere pengeinstitutter indgået en del aftaler, der ikke levede op til de enkelte pengeinstitutters retningslinjer. En anden konsekvens af frygten for at miste forretning til et andet pengeinstitut er, at en del kunder havde forholdsvis let ved at forhandle sig til individuelle og meget favorable vilkår, der afviger fra pengeinstituttets standarder og derfor kræver særskilt monitorering fra pengeinstituttets side. Har et pengeinstitut mange aftaler, der skal monitoreres ( håndholdes ), skal der tages stilling til, hvad omkostningerne og risikoen ved monitoreringen udgør. Derudover er det vigtigt at få klarlagt, i hvilket omfang pengeinstituttet benytter sig af få standardaftaler, idet det alt andet lige er lettere at få et indtryk af, hvad pengeinstituttet har af engagementer, og hvad pengeinstituttet har liggende på bøgerne, hvis der alene har været få standardaftaler at vælge imellem. Det er desuden vigtigt at danne sig et overblik over, hvilke potentielle forpligtelser der kan gøres gældende af bl.a. nuværende eller tidligere kontraktparter efter konsolideringen. Derfor skal det vurderes, om der kan være potentielle ansvarssager mod de involverede pengeinstitutter. En ansvarssag kan eksempelvis være en sag om rådgiveransvar i forbindelse med udstedelse af strukturerede obligationer, hvor kunden ikke har modtaget fyldestgørende rådgivning om vilkårene for obligationerne. Der er set en stigning i mængden af ansvarssager i løbet af det seneste år. Foruden en klarlæggelse af eventuelle forpligtelser, der udspringer af ansvarspådragende handlinger, skal det undersøges, om der findes såkaldte change of control -bestemmelser i låneaftaler, hvor de involverede pengeinstitutter står som låntager, der kan medføre, at lånet forfalder ved konsolideringen. Pengeinstituttet vil først og fremmest miste likviditet, hvis lånet forfalder, men for det andet, afhængigt af lånets karakter, kan forfald også have afgørende betydning for pengeinstituttets solvens. Derfor er undersøgelsen et centralt punkt i enhver form for konsolidering. Endelig på et mere lavpraktisk niveau, men af stor relevans, skal det afgøres, hvordan ledelsen skal sammensættes efter konsolideringen. Derudover skal den geografiske placering af hovedsædet efter konsolideringen håndteres. Er pengeinstitutterne af samme størrelse eller meget lokalt funderede, kan beslutningerne give anledning til udfordringer. Proceduren for konsolidering af pengeinstitutter Fælles for alle de tre hovedformer for konsolidering, der er nævnt indledningsvist, er, at konsolideringen kræver forudgående samtykke fra Finanstilsynet 8. Den nærmere procedure afhænger imidlertid af, hvilken form for konsolidering der anvendes. Konsolidering ved køb af aktierne i et andet pengeinstitut samt konsolidering ved køb af en forretningsdel fra et andet pengeinstitut er i udgangspunktet de to simpleste af de tre opregnede former for konsolidering og vil ikke blive berørt nærmere i denne artikel 9. I det følgende fokuseres på konsolidering ved sammenlægning. Sammenlægning Det er et krav, at sammenlægning af pengeinstitutter godkendes af økonomi- og erhvervsministeren 10, der dog har videredelegeret kompetencen til Finanstilsynet 11. Tilladelse til sammenlægningen vil blive givet, medmindre det fortsættende pengeinstitut efter ministeriets/finanstilsynets opfattelse ikke vil have tilstrækkelig solvens eller likviditet eller væsentlige samfundsmæssige hensyn taler imod konsolideringen. For de pengeinstitutter, som er aktieselskaber, skal selve processen i det store hele foregå efter reglerne i selskabsloven om fusioner. Således skal der bl.a. udarbejdes fusionsplan, fusionsredegørelse og kreditorerklæring samt træffes en beslutning om at fusionere. For en nærmere gennemgang af de selskabsretlige fusionsregler henvises til den selskabsretlige litteratur. I lov om finansiel virksomhed er der hjemmel til, at økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler for fusioner af spare- og andelskasser samt sparekassers overtagelse af aktieselskaber. Bemyndigelserne er imidlertid ikke udnyttet, og der kan derfor kun ske sammenlægning af pengeinstitutter af samme selskabsform. Således vil sparekasser kun kunne sammenlægges med sparekasser, andelskasser vil kun kunne sammenlægges med andelskasser, og pengeinstitutter i aktieselskabsform vil kun kunne sammenlægges med pengeinstitutter i aktieselskabsform. Spare- og andelskasser vil imidlertid kunne omdannes til henholdsvis sparekasseaktieselskaber og andelskasseaktieselskaber og vil herefter kunne fusionere med pengeinstitutter, der er aktieselskaber. Reglerne for omdannelse af sparekasser og andelskasser til aktieselskaber er i hovedtræk beskrevet nedenfor. Omdannelsesprocessen Spare- og andelskasser kan omdannes, hvis beslutning herom træffes af sparekassens repræsentantskab eller af andelskassens medlemmer med det flertal, der ifølge hvert enkelt selskabs vedtægter er krævet for at opløse selskabet. I praksis vil det ofte kræve, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for omdannelsen. Omdannelsen til aktieselskab kan ske efter den såkaldte fondsmodel, hvis sparekassen har drevet virksomhed siden 1. januar 1989 og 60 Banksektoren omvæltninger forude?

6 andelskassen siden 1. januar Endvidere kan sparekasser, der har drevet virksomhed siden 1. januar 1989, omdannes til aktieselskaber efter den såkaldte indkapslingsmodel. Ved begge modeller købes eller stiftes et aktieselskab, der skal have tilladelse af Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed. Herefter fusionerer aktieselskabet med spare- eller andelskassen. Fusionen gennemføres efter fusionsreglerne i selskabsloven med aktieselskabet som det fortsættende selskab. I forbindelse med fusionen opløses spare- eller andelskassen 12. Fondsmodellen Ved fondsmodellen overdrages samtlige spare- eller andelskassens aktiver og passiver, herunder egenkapital, til det stiftede eller købte aktieselskab, der skal videreføre spare- eller andelskassevirksomheden inden for rammerne af aktieselskabet. Samtidigt skal indehaverne vælge om de vil indløses, eller om de vil ombytte garantikapitalen (hvis det er en sparekasse) eller andelskapitalen (hvis det er en andelskasse) til aktier i aktieselskabet til en skønnet markedskurs. Selskabet kan imidlertid også tilbyde garanterne, at garantikapitalen bliver stående i aktieselskabet uden mulighed for førtidig indfrielse i en periode på indtil 5 år. Efterfølgende oprettes en erhvervsdrivende fond (ved omdannelsen af andelskasser kan der i stedet oprettes en forening), der også får overdraget aktier fra aktieselskabet. Værdien af disse aktier skal svare til værdien af spare- eller andelskassens egenkapital fratrukket garanti- eller andelskapitalen (de opsamlede reserver). Aktionærerne i aktieselskabet bliver således henholdsvis garanterne/ andelshaverne og fonden/foreningen. Ofte vil der dog også i forbindelse med omdannelsen ske en forhøjelse af aktiekapitalen, der tegnes af udefrakommende aktionærer. Indkapslingsmodellen Indkapslingsmodellen adskiller sig fra fondsmodellen ved, at der, i stedet for stiftelse af en fond der bliver aktionær, oprettes en bunden opsparing på en konto i aktieselskabet, der skal modsvare værdien af de opsamlede reserver i sparekassen. De opsamlede reserver indkapsles på den måde i aktieselskabet, og aktionærerne bliver alene garanterne og eventuelle udefrakommende aktionærer. Modellernes formål Det primære formål med de to omdannelsesmodeller er at sikre en videreførelse af spare- eller andelskassevirksomheden samt at sørge for, at de opsamlede reserver fortsat er til rådighed for spare- eller andelskassens drift, og at de nye aktionærer i aktieselskabet ikke får andel i disse midler. For endvidere at sikre videreførelse af det hidtidige garant- og andelsdemokrati er det påkrævet, at aktieselskabets vedtægter i minimum 5 år efter fusionen indeholder stemmeretsbegrænsninger, der skal forhindre, at en enkelt eller få ejere kan dominere selskabet. Fremtiden Det bliver interessant at se, hvad der egentlig kommer til at ske med banksektoren efter udløbet af den generelle statsgaranti 30. september 2010, og hvordan og hvor hurtigt det kommer til at ske. De fleste markedsaktører foretrækker formentlig, at markedet i høj grad bliver som før kollapset af amerikanske Lehman Brothers, men vi må nok indstille os på, at det ikke kommer til at ske. Noter 1 Se 1, nr. 3 i lov nr. 338 af 1. maj 2009 om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Bestemmelsen gennemfører EP/Rdir 2009/14 artikel 1, nr. 3, litra a. 2. Bankpakke I blev indført ved lov nr af 10. oktober Loven er senere blevet ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 og 2 i lov nr. 338 af 1. maj Se lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel stabilitet, kapitel 4a. 4 Se eksempelvis udtalelsen fra administrerende direktør i FIH Erhvervsbank, Henrik Sjøgreen, i dagbladet Børsen den 20. januar 2010, udtalelsen fra Finansforbundets formand Allan Bang i Nyhedsbrevet Finans, nr. 33, 2009 samt udtalelsen fra økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen i Jyllands Posten den 13. marts Se fondsbørsmeddelelse af 27. maj 2010 fra Max Bank og Skælskør Bank. 6 Det bemærkes, at Sparekassen Lolland på tidspunktet for fusionen var et A/S. 7 Langt størstedelen af alle ratings af finansielle virksomheder foretages af kreditvurderingsbureauerne Standard & Poor s, Moody s og Fitch. 8 Se 61 samt 204 i lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010 om lov om finansiel virksomhed. 9 Erfaringer med opkøb af aktiver, eksempelvis igennem Finansiel Stabilitet, har dog vist nødvendigheden af at foretage dybdegående undersøgelser forud for købet. 10 Se 204 i lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010 om lov om finansiel virksomhed. 11 Se bekendtgørelse nr af 17. november 2009 om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet samt om klageadgang. 12 Omdannelsen af spare- og andelskasser er reguleret i i lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010 om lov om finansiel virksomhed med henvisning til selskabslovens regler om fusioner. Se endvidere appendiks 1 til kapitel 11 i Finansministeriets Debatoplæg om aktivt ejerskab Maj Banksektoren omvæltninger forude? 61

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

25. august 2011. 1. Baggrund

25. august 2011. 1. Baggrund 25. august 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en række konsolideringsinitiativer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING

MWB UPDATED 1. AUGUST 2012 BANK OG FINANSIERING Denne gang handler MWBe Updated - Bank og finansiering om et forslag til et EU-direktiv om fastlæggelse af en ramme for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber MWB UPDATED

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. 64 80 68 15 og Sparekassen Hvetbo A/S, CVRnr. 27 96 71 75 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Vendsyssel (CVR-nr. 64 80 68 15)

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 25. januar 2012 Vor ref.: bestyrelsen/direktionen Selskabsmeddelelse nr. 1 2012 Vestjysk Bank og Aarhus Lokalbank planlægger fusion

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Vurderingsmændenes erklæring

Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen mellem Spar Nord Bank A/S og Sparbank A/S Indhold 1 Indledning 2 2 Beskrivelse af grundlaget for vores arbejde 2 3 Det udførte arbejde 3 4 Konklusion

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l 24. OKTOBER 2i)ll J.nr.: 8915067 BOR/barn Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Konkursdag: Fristdag: A

Læs mere

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr

Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr Fusionsredegørelse Fusion af Sparekassen Hobro, CVR-nr. 60 83 50 12 og Sparekassen Himmerland A/S, CVR-nr. 28 29 94 94 Side 2 Udarbejdet af bestyrelserne i Sparekassen Hobro (CVR-nr. 60 83 50 12) og Sparekassen

Læs mere

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter

D et Priva te Beredskab. til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser. Vedtægter D et Priva te Beredskab til afvikling af nødlidende banker, sparekasser og andelskasser Vedtægter Indholdsfortegnelse 1 Navn 4 2 Hjemsted 4 3 Formål 4 4 Medlemmer 5 5 Ikke-medlemmers deltagelse i afvikling

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R

L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R L E M P E L S E A F K R A V T I L U D S T E D E R E A F E R H V E R V S O B L I G A T I O N E R Indledning Den 4. juli 2012 offentliggjorde Finanstilsynet en ny vejledende udtalelse om reglerne om udstedelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2007/2 BSF 147 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. september 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det

Stabilitetspakken i hovedtr k. Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Finansr det Stabilitetspakken i hovedtr k Dansk Forening for Konkurrenceret 21. januar 2009 v/susanne Dolberg Emner Baggrund og form l Grundlag Vilk r Pris D kkede krav Afviklingsselsskabet Misbrug og eksklusion Afvikling

Læs mere

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv

Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Markedet for langsigtet opsparing i et samfundsmæssigt perspektiv Jesper Berg, Bankdirektør, Nykredit Bank 21.april, 2015. Trust me, I m a banker 2 21-04-2015 Game plan 1. Modeller for finansiel intermediering

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009

NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ERHVERVSEJENDOMME Skattereformen - ophævelse af momsfritagelsen for levering af fast ejendom... 1 Indskudsgarantiordningerne efter bankpakke I og II... 2 Skattereformen -

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet au3435.fm Page 1 Thursday, October 9, 2008 10:51 AM Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om finansiel stabilitet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915421 BOR/SLNE Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Spar Salling Sparekasse under konkurs Skifteretten i Viborg - SKS 5-260/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord

Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl i Kulturcenter Limfjord Generalforsamling Salling Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed

Læs mere

Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro Vedtægter for Sparekassen Bredebro Sparekassen Bredebro Navn- Hjemsted - Formål 1 stk. 1 Sparekassens navn er Sparekassen Bredebro, dens hjemsted er Tønder Kommune. Sparekassens binavne er Skærbæk Sparekasse,

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren

a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at økonomi- og erhvervsministeren Aktstykke nr. 181 Folketinget 2010-11 Afgjort den 7. september 2011 181 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 29. august 2011. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere