Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)"

Transkript

1 ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens adresse] (herefter kaldet medarbejderen), er d.d. oprettet følgende ansættelseskontrakt: 2. Arbejdsbeskrivelse 2.1. [Medarbejderens navn] ansættes hermed som [stillingsbetegnelse] [Såfremt der ikke findes en dækkende stillingsbetegnelse, skal der anføres en beskrivelse af arbejdet]. Arbejdet består i Det påhviler medarbejdere ansatte at varetage sine opgaver samvittighedsfuldt og efter bedste evne og med anvendelsen af sin fulde arbejdskraft. Medarbejderen må følgelig ikke uden selskabets samtykke være aktiv eller passiv deltager i nogen anden virksomhed eller have anden lønnet beskæftigelse. 3. Arbejdssted 3.1. Medarbejderens arbejdssted er selskabets adresse. [Ved vekslende arbejdssted angives, at arbejdsstedet er vekslende samt eventuelt det sted, hvor arbejdet udføres primært, hvis der er et primært arbejdssted. Desuden skal selskabets eventuelle hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse anføres] 4. Tiltrædelsestidspunkt 4.1. Ansættelsesforholdet påbegyndes den [tiltrædelsesdatoen] [Hvis der skal gælde en prøvetid]: De første tre måneder af ansættelsen anses som prøvetid, jf. pkt [Ved tidsbegrænsede ansættelser]: Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset til fratræden den [angiv sidste arbejdsdag]. Ansættelsesforholdet ophører på dette tidspunkt uden særskilt opsigelse. Opsigelse kan finde sted uanset tidsbegrænsningen. Ved opsigelse inden den [sidste arbejdsdag] finder pkt. 8 i ansættelsesaftalen anvendelse.

2 Såfremt virksomheden finder, at ansættelsesforholdet er forløbet tilfredsstillende, kan der blive tale om fastansættelse. Ved en fastansættelse skal uarbejdes et tillæg til denne ansættelseskontrakt. Ansættelsesancienniteten regnes fra den [tiltrædelsesdatoen]. Dette gælder også ved fastansættelse i umiddelbar forlængelse af den tidsbegrænsede ansættelse. 5. Løn 5.1. Lønnen er ved tiltrædelsen aftalt til kr. [bruttolønnen] pr. måned, der vil blive udbetalt månedligt bagud senest den sidste bankdag i måneden. Udbetalingen sker på den af selskabet fastsatte måde, eventuelt ved overførsel til pengeinstitut Om overtidsbetaling, forskudt tidstillæg, pension og eventuelle andre goder er aftalt følgende: [Hvis der ikke skal ske betaling for overarbejde]: Der ydes ikke betaling for eventuelt overarbejde. [Hvis der skal ske betaling for overarbejde]: Eksempel: For overarbejde ydes der et tillæg på 50% til den gennemsnitlige timeløn for de første 3 timer, og et tillæg på 100% for de følgende timer. For overarbejde på lørdage og søn- og helligdage ydes tillæg på 100%. Den gennemsnitlige timeløn udregnes på baggrund af den faste månedsløn jf. pkt. 5.1., og den faste ugentlige arbejdstid jf. pkt Den gennemsnitlige timeløn udgør herefter kr. [XX] [Ved eventuel pensionsordning]: Medarbejderen er ved police nr. [123456] pensionsforsikret i [forsikringsselskabet]. Præmien andrager [XX]% af den fastsatte månedlige løn, hvoraf medarbejderen udreder de [XX]%, der tilbageholdes i lønnen, mens virksomheden udreder resten og indbetaler de samlede præmiebeløb hver måned. Den samlede løn og pensionsbidrag udgør herefter kr. [XX] pr. måned. 6. Arbejdstid 6.1. Den ugentlige arbejdstid er aftalt til [XX] timer. Arbejdstiden er ekskl. ½ times daglig frokostpause [Hvis der er tale om en ansættelse uden højeste arbejdstid] Medarbejderen er forpligtet til at arbejde herudover i nødvendigt omfang. Overarbejde honoreres ikke, jf. pkt. 5.1 [eller]: Overarbejde honoreres som fastsat i pkt

3 7. Ferie 7.1 Der tilkommer medarbejderen ferie med løn i henhold til ferieloven, som er gældende for ansættelsesforholdet. [eller]: Der tilkommer medarbejderen ferie med feriegodtgørelse i henhold til ferieloven, som er gældende for ansættelsesforholdet. [Hvis der ikke er ret til ferie med løn/feriegodtgørelse, eller hvis ferie ikke skal reguleres efter ferieloven, angives i stedet den overenskomst eller aftale, der skal gælde mellem parterne. Ferieloven kan dog som udgangspunkt ikke fraviges til ulempe for lønmodtagere] 8. Opsigelse 8.1 [Hvis der er aftalt prøvetid]: De første 3 måneder af ansættelsen anses som prøvetid, under hvilken ansættelsesforholdet fra virksomhedens side kan opsiges med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag, forudsat at opsigelsen meddeles senest 14 dage inden prøvetidens udløb. Medarbejderen kan i prøvetiden opsige med dags varsel. 8.2 Ansættelsesforholdet kan efter prøvetiden opsiges af medarbejderen med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned. [Det er muligt at forlænge en funktionærs opsigelsesvarsel, såfremt virksomhedens opsigelsesvarsel, jf. pkt. 8.3, forlænges tilsvarende] 8.3 Af virksomheden kan ansættelsesforholdet efter prøvetiden opsiges til ophør ved udløbet af en kalendermåned således: [Nedenstående er funktionærlovens opsigelsesvarsler]: - med et varsel på 1 måned, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 måneder (incl. prøvetid), - med et varsel på 3 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 2 år og 9 måneder, - med et varsel på 4 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 5 år og 8 måneder, - med et varsel på 5 måneder, hvis opsigelse afgives inden udløbet af 8 år og 7 måneder, og - med et varsel på 6 måneder, hvis opsigelse afgives herefter. 2

4 8.4 Opsigelse skal ske skriftligt fra begge sider og være modtageren i hænde senest den sidste dag i måneden, jf. dog pkt vedr. prøvetid. [Den sidste del af sætningen vedr. prøvetid skal naturligvis slettes, såfremt der ikke aftales prøvetid i ansættelsesforholdet]. 8.5 [Ved tidsbegrænset ansættelse]: Da ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, ophører det dog uden særskilt opsigelse til fratræden den [seneste fratrædelsesdato] jf. ansættelseskontraktens Opsigelse ved 120 dages sygdom 9.1 Uanset ovennævnte opsigelsesvarsler kan ansættelsesforholdet opsiges med en måneds varsel til ophør ved udløbet af en kalendermåned, når følgende tre betingelser alle er opfyldt: 1. Medarbejderen skal indenfor de senest forløbne 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt, inkl. søn- og helligdage. 2. Opsigelse skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. 3. Opsigelse skal ske, mens medarbejderen endnu er syg. 10. Tavshedspligt 10.1 Medarbejderen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad medarbejderen erfarer i forbindelse med udførelsen af sit arbejde, medmindre der er tale om forhold, der efter sagens natur må bringes til tredjemands kundskab. Denne tavshedspligt er også gældende efter ansættelsesforholdets ophør Når medarbejderen fratræder sin stilling - uanset af hvilken årsag - skal materiale, der tilhører selskabet, og som er i medarbejderens besiddelse, afleveres til selskabet. Der kan ikke udøves tilbageholdelsret i noget materiale tilhørende selskabet Opmærksomhedens henledes særligt på Markedsføringslovens 10, hvorefter misbrug af virksomhedens erhvervshemmeligheder, tekniske tegninger, mv. er forbudt. 11. Øvrige bestemmelser 11.1 Medarbejderen er til enhver tid forpligtet til at holde virksomheden underrettet om sin bopæl Såfremt virksomheden har udarbejdet personalehåndbog eller lignende, er denne udleveret samtidigt med nærværende ansættelseskontrakt Det er ikke foreneligt med ansættelsesforholdet, at medarbejderen har økonomiske, erhvervs- eller arbejdsmæssige interesser i eller med anden konkurrerende virksom- 3

5 hed uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden Medarbejderen skal overholde de ordens- og arbejdsbestemmelser, der til enhver tid er gældende i virksomheden Funktionærloven dækker i øvrigt ansættelsesforholdet. [Det er ikke nødvendigt at henvise til love/ lovbestemmelser, der under alle omstændigheder vil gælde for ansættelsesforholdet.(dette gælder f.eks. for så vidt angår Markedsføringslovens 10, der er omtalt ovenfor under pkt. 10.3). Hvis en medarbejder f.eks. er omfattet af funktionærloven, er det ikke nødvendigt at henvise til denne lov. Hvis funktionærloven derimod skal gælde for en medarbejder, der ikke er omfattet, skal der naturligvis henvises til loven (eller de bestemmelser i loven, som skal være gældende for ansættelsesforholdet). Henvisninger til love/ lovbestemmelser vil virke oplysende, og kan ofte med fordel medtages, uanset om det i princippet er overflødigt] 11.6 Fravær skal omgående anmeldes til virksomheden Ved fravær på grund af sygdom er medarbejderen forpligtet til at dokumentere fraværets berettigelse ved afgivelse af tro og love-erklæring eller ved lægeattest på 4. sygedag efter påkrav herom. 12 Kollektive overenskomster/aftaler 12.1 Følgende overenskomst/aftaler regulerer ansættelsesforholdet: [Hvis der ikke gælder en overenskomst eller anden aftale, skal punktet blot slettes]. 13. Ændringer af ansættelsesaftalen 13.1 Enhver ændring af de i denne kontrakt fastlagte vilkår for medarbejderens ansættelse, skal meddeles medarbejderen i et skriftligt tillæg til denne kontrakt. Ændringen skal meddeles hurtigst muligt og senest en måned efter ændringen træder i kraft. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i de love og kollektive overenskomster som kontrakten henviser til. 14. Specielle aftaler [Væsentlige vilkår skal være indsat i ansættelsesaftalen. Væsentlige vilkår kan f.eks. være]: Konkurrence- og kundeklausuler (der gælder særlige regler for, hvad der kan aftales i sådanne klausuler), Uniformsregler, Krav om, at lønmodtageren har kørekort og egen bil 4

6 Krav om, at lønmodtageren skal have bopæl inden for et nærmere angivet geografisk område; f.eks. samme kommune som virksomheden. Pensionsordninger Hjemmearbejdsordninger Kørsel i medfør af arbejdet Ordninger med hjemme-pc, mobiltelefon og lignende Lønaccessorier som omtalt ovenfor i pkt. 5, f.eks., bonus, medarbejderaktieordninger, avisabonnementer, m.v. Aftaler om at eventuelle tvister skal afgøres ved voldgift (der gælder dog særlige regler for voldgiftsklausuler i ansættelsesforhold). Endelig skal ansættelseskontrakten ajourføres, såfremt der sker ændringer i ansættelsesforholdet, jf. punkt 13., den for virksomheden Undertegnede, der har modtaget et eksemplar af nærværende ansættelseskontrakt, bekræfter ved min underskrift på denne genpart, at jeg er indforstået med de anførte ansættelsesvilkår.,, den Medarbejderens underskrift. 5

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelseforhold for skuespillere, operasangere (bortset fra korsangere) samt dansere ansat ved Det Ny Teater 2007 Indholdsfortegnelse: Side: 1 Overenskomstområde 3 2 Ansættelseskontrakt

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2014 4 2014 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Privatansattes arbejdstid

Privatansattes arbejdstid Privatansattes arbejdstid Dansk Magisterforening Nimbusparken Peter Bangs Vej 32 2000 Frederiksberg Telefon: 38 15 66 00 Telefax: 38 15 66 66 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Faglig konsulent

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere