Blandt dandyer og yuppier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandt dandyer og yuppier"

Transkript

1 Litteraturhistorie II-opgave Blandt dandyer og yuppier en litteraturhistorisk sammenligning af dekadencen hos Herman Bang og Jan Sonnergaard af Nis Skaun Vraasø Vejleder: Niels Werner Frederiksen tegn

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Dekadencebegrebet s. 1 Stuk -Romanens komposition s. 3 -Bang og Det Moderne Gennembrud s. 6 -Naturalisme eller impressionisme s. 6 -Bang og kærligheden s. 11 Radiatortrilogien -Komposition s. 12 -Sonnergaard som socialrealist s. 13 -Sonnergaard og kærligheden s. 14 Nostalgi og modernitet s. 16 Postmodernisme og fin de siécle s. 16 Dekadente mennesker s. 18 Konklusion s. 20

3 Indledning I 1887 udgav Herman Bang romanen Stuk. Bogen skildrer det myldrende liv i et København, som står på tærskelen til et nyt århundrede og er et portræt af selve storstaden København såvel som dens indbyggere. Bang antyder allerede i titlen, at dette portræt ikke er en entydig kærlighedserklæring men snarere en skildring af tomheden, der lurer bag den mondæne skal hos romanens moderne storbymennesker. Også Jan Sonnergaard har med sin københavnske novelletrilogi ( ) forsøgt at fange en mængde storbyskæbner i 1990 ernes København. Flere af disse mennesker er gennemsyrede af egoisme, forlorenhed og moralsk fordærv ikke ulig personerne i Bangs roman. De to værker har tematiske såvel som stilistiske lighedspunkter og er desuden begge eksempler på moderne storbyfortællinger skrevet ved hvert sit århundredeskifte. Jeg vil i denne opgave sammenligne de to værker som eksempler på dansk romanskrivning efter Det Moderne Gennembrud. Her vil jeg tage udgangspunkt i dekadence som litterært begreb, for at belyse den kulturpessimisme som jeg vil hævde deles af Bang og Sonnergaard. Dekadencebegrebet Ordet dekadence udspringer af det latinske cadere, som betyder falde, samt præfixet de-, som betyder ned. En direkte oversættelse ville altså være at falde ned. Ordet er i nutidig brug imidlertid ladet med konnotationer i retning af forfald og moralsk afstumpethed. Den adjektiviske brug af ordet er ofte knyttet til en moralsk fordømmende beskrivelse af personer, der bryder med samfundets etiske og økonomiske vedtægter. Gerne i selskab med erotik, rusmidler, forfængelighed og fråds. I litteraturen har ordet været brugt med utallige betydninger, og der synes ikke blandt litteraturteoretikere at være opnået konsensus om en entydig definition. I sin disputats Dekadanse i Nordisk litteratur fremhæver Per Thomas Andersen de to vigtigste definitioner af begrebet. Den ene er en vid historisk definition. Denne dækker nedgangstider i et samfunn eller det sidste hendøende stadium i en kulturepoke 1. Betegnelsen bruges ofte om f.eks. Romerrigets fald. Den anden definition er af snævrere litterær art: [en] betegnelse for en litterær epoke, retning eller tendens som gjorde sig gjeldende særlig i Frankrike mot slutten av forrige århundre 2. 1 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 50

4 Denne litterære retning var koncentreret om symbolisten Verlaine ( ), og betegner en overgangsperiode mellem naturalismen og modernismen. Det sociale og sjælelige forfald som skildres i den franske dekadence har ligheder med begrebet fin de siècle, der betegner tiden op mod forrige århundredeskifte, og den overforfinelse af kulturen som fandt sted netop her. Der er altså klare overlap mellem de varierende betydninger af begrebet dekadence. I ODS bruges dekadence bl.a. om tilbagegang i aandelig henseende, eller om kunstnerisk og litterært forfald, især som følge af overforfinelse 3 Den sidste definition skaber endnu et problem i forbindelse med forståelsen af begrebet. Man kunne foranlediges til at tro at dette litterære forfald var et udtryk for en ringere kunst. Per Thomas Andersen præciserer dette: Litterær dekadanse skal forstås som en behandling av dekadanseproblematikken i litterær form ikke som dårlig litteratur eller som kvalitativt forfall i den litterære produksjon. 4. Ud fra denne definition kan man indregne f.eks. Herman Bang som en dekadent forfatter, idet han, som jeg vil vise, beskæftiger sig med netop denne dekadenceproblematik. Dvs.: jegets desorientering og reaksjonsmønster når de konstitutive verdiene svikter erne markerer et vadested mellem en gammel kristen feudal kultur og det moderne industrialiserede samfund, og afspejler derfor det ovenstående tema. Når Stuk beskriver København, er det fordi den som storby er det første vidnesbyrd om moderniteten, og samtidig et eksempel på kulturens forfinelse på godt og ondt. Det er her dekadencen (i idéhistorisk betydning) kan registreres af Bang. Romanen skiller sig stilistisk og tematisk ud fra de øvrige romaner fra Det Moderne Gennembrud, og kan på mange måder siges at være tættere relateret til modernismen end til den brandesianske naturalisme. Den repræsenterer et formelt nybrud, som kan have ligheder med novelleskrivningen hos nye forfattere som Jan Sonnergaard. Trilogien beskriver 1990 ernes København, og dermed i bogstavelig forstand en fin de siècle-periode erne kan, set gennem Sonnergaards misantropiske optik, præsentere dekadenceproblemet i en slags opdateret version. Bangs generation måtte i deres møde med en kultur i forfald hengive sig til pessimisme, kulturtræthed og melankoli. Sonnergaards samtid giver ham mulighed for det samme: 3 4 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 16

5 Den pessimistiske samfundsteoretiker Robert Sinai skrev i 1980: We are now living in a cruel late stage in Western affairs marked by feelings of disarray, by a regress into violence and moral obtuseness, by a central failure of values in the arts and in the graces of personal and social behaviour. 6. Denne apokalyptiske beskrivelse af det postmoderne samfund vidner om en dekadenceforestilling, der kan sammenlignes med den som optræder på Bangs tid. Sonnergaard behandler i sin trilogi, som jeg vil vise, en moralsk dekadence, der lige så godt kunne være behandlet af Bang. Der er derfor basis for ligeledes at kalde Sonnergaard for en dekadent forfatter. Jeg vil i det følgende først kigge nærmere på Stuk og romanens samtid, for derefter at behandle Trilogien. Til slut vil jeg undersøge stilistiske og tematiske ligheder mellem de to værker og undersøge deres beskrivelser af dekadencen. Stuk Romanens komposition I 1880 erne og -90 erne ændres København fra at være en gammel fæstningsby skjult bag voldene til en moderne europæisk storby. Den begyndende industrialisering trækker landbefolkningen til byen og den eksplosive befolkningstilvækst skaber en mængde nye bydele. 7 Stuk udspiller sig i denne Københavns gründerperiode, og handlingen er for det meste henlagt til byens centrum, hvor underholdnings-, forlystelsesindustrien og butikslivet dominerer. Perioden er præget af højkonjunktur, virketrang og en optimistisk tro på fremtiden, og karaktererne i Bangs roman færdes i et miljø præget af entreprenante unge himmelstormere, dandyer, skuespillere og kunstnere, der alle er fascinerede af det nye og af storbyens muligheder. Romanen beskriver i korte træk Victoriateatrets 8 skæbne, samt de folk der er involverede i denne. Det prægtige københavnerteater opføres, og indvies med stor succes, men møder senere hårde tider, og må til sidst gå fallit, som følge af dårlig ledelse, lavkonjunktur, og det faktum at det er opført af billige materialer, stuk og simili. Fortællingen har ingen egentlig hovedperson, men teaterdirektøren 6 Per Thomas Andersen, 1992 p Michelsen, 1974 s Teatret er fiktivt, men inspireret af Dagmarteatret

6 og journalisten Herluf Berg 9 er en gennemgående figur. Den egentlige hovedperson må siges at være byen København, og netop derfor betragtes Stuk også ofte som den første egentlige københavnerroman. Storbyen var på daværende tidspunkt et moderne fænomen, og for at beskrive den ville Bang benytte sig af tilsvarende moderne teknikker. Romanen er sat sammen som en mosaik af større eller mindre fragmenter, eller scener, fra storbyens sociale liv. Disse fragmenter kan synes rodede og usammenhængende ved første øjekast, men bagved ligger en nøje tilrettelagt komposition, som har til hensigt at afspejle det spraglede og fragmenterede indre liv i vores hovedperson : København. Romanen følger en symmetrisk struktur, i hvilken eventyret om Victoriateatret i første halvdel langsomt bygges op, for så i bogens anden halvdel gradvist at afsløres som forlorent, for til slut at ende på et absolut nulpunkt med fallit og død til følge. Bogen er inddelt i to omtrent lige lange afsnit: Regn af Guld (s ) og Regn af Aske (s ). Regn af Guld er sammensat af fem afsnit. -I de to første afsnit bygges teatret, og samtidig fortællingen om det. -I tredje afsnit skildres karakterernes følelser, eller mangel på samme: Kærlighed, begær og afmagt. -I de to sidste afsnit står teatret færdigt, fortællingen er på sit højdepunkt, og det hele kulminerer i en glitrende succesfuld premiere. Regn af Aske er ligeledes inddelt i fem afsnit. -I de to første afsnit vises langsomt tegn på sprækker i teatret, og økonomien begynder at vakle. -I tredje afsnit afsløres personernes kærlighedsliv som værende ligeså forlorent som Victoriateatret. Alt er facade og stuk. -I de to sidste afsnit tiltager den økonomiske og moralske deroute for folkene omkring teatret. Til slut erklæres stedet fallit, og tragedien er total. Inden for denne strengt symmetriske komposition er teksten sammenstykket af mindre scener, der hver især, på mikroplan har en intensitetskurve, der svarer til den overordnede symmetriske opbygning på makroplan 10. Dette ses f.eks i bogens første afsnit. Her følger vi først Herluf Berg, og hans ven Lange på en livlig karettur gennem Københavns gader, der præsenterer læseren for byen: 9 Herluf Berg er tydeligvis bygget over Bang selv, der, foruden at dele initialer med Berg, var involveret i teater og journalistik 10 Michelsen, 1974 p. 39

7 Berg og Lange kom ind i Købmagergade. Mørkningshandelen gik i Kældre og Stuer. Igennem Ruderne saa man de fulde Boder, og Fortovsstrømmen løb bus paa Tjenestepiger, der debatterede i nærheden af Kælderhalsene 11. Turen munder ud i en teatertur, og kulminerer i konferensråd Heins patetiske tale til kongen under de efterfølgende selskabeligheder. Atmosfæren er ekstatisk af begejstring og fremskridtstro ovenpå en større bankfusion. En etatsråder bemærker: - Ja vore Produkter er blevet Guld. De gentog Etatsraadens Sætning rundtom, og et Par af Herrerne rejste sig 12. Her er vi altså på toppen af den kurve, der på makroplanet svarer til Regn af Gulds afslutning, hvor Victoriateatret står færdigt og optimismen er på sit højdepunkt. Senere i kapitlet antydes tegn på tomhed og fordærv bag den glitrende facade. I fyrværkeriscenen beskrives tivolifyrværkeriet som Galgen-skeletter, og senere som kunstige Stjerner der slukkes 13. Afsnittet slutter i mol, med Berg siddende alene på sit værelse i et melankolsk humør. Ved sin symmetriske sammenstykning af fragmenter demonstrerer Bang en kompositionel teknik, som var ganske uhørt på hans tid. De enkelte scener rummer i sig selv grundtræk fra hele fortællingen. Man må altså forstå delene ud fra helheden, og helheden ud fra delene. At denne fortælleteknik har været moderne, vidner mange af datidens anmeldelser om. Et eksempel fra Berlingske Tidende Aften: Hvad der væsentligst maa indvendes mod Bogen, er dens formløse, til dels chaotiske, Præg. Der mangler en egentlig Hovedfigur, og Personerne danne et Mylder, i hvilket ikke faa forsvinde ligesaa pludselig, som de dukke op. 14 Uddraget afslører netop de træk der gør Bangs roman moderne: Fraværet af en hovedperson, den polyfoniske form og de sporadiske persontegninger. Bang selv mente øvrigt heller ikke at hans bog havde en komposition, men i stedet en meget streng Arkitektur 15. Altså en slags ramme, inden for 11 Stuk p Stuk p Stuk p Harsløf, 1977 p Harsløf, 1977 p. 55

8 hvilken de mange fragmenter kunne placeres. Denne strategi minder mere om en filmklippers arbejde end om en forfatters og var så moderne, at den end ikke kunne indpasses i Det Moderne Gennembrud. Bang og Det Moderne Gennembrud Georg Brandes indledte d. 3. november 1871 sit enmands-korstog mod det henslumrende danske åndsliv med sin forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Dette blev begyndelsen til Det Moderne Gennembrud, og et bittert opgør med såvel det kunstneriske dødvande hos danske forfattere, som med de religiøse og moralske dogmer, der prægede tiden. Brandes ville have de moderne forfattere til at gøre op med efterdønningerne fra romantikkens skønhedsdyrkelse og biedermeier-idyllen. Man skulle sætte samfundsmæssige problemer under debat, og måtte derfor ty til en realistisk skildring af virkeligheden. Oprøret var fra Brandes side ikke kun rettet mod litteraturen, men mod hele den danske guldalderkultur og den provinsialisme som den efter Brandes mening var et udtryk for. I forelæsningerne præsenterede han en art programerklæring for tidens forfattere, der var præget af en mængde krasse slagordslignende formuleringer. Den danske litteratur handler ikke om vort Liv, men om vore Drømme 16, siger han bl.a. Brandes tanker var funderet i den positivistiske tradition fra oplysningstiden, og satte den frie Tanke og den frie Humanitet 17 over alt. Man måtte Reactionen til livs, dvs. forfægte datidens absolutter som ægteskabet, religionen og ejendomsforholdene. Bang skriver Stuk netop som tankerne fra Det Moderne Gennembrud florerer i den danske litterære bevidsthed, om end hans måde at fremstille samfundets problemer på kan synes uforenelig med Brandes idealer på flere punkter. Hvor Brandes efterlyser social kritik, synes Bangs kritik snarere at være en kulturkritik. En kritik af det dekadente menneske, snarere end en kritik af samfundsopbygning eller fordelingspolitik. 16 Hans Hertel in Hertel, 2004 p Hans Hertel in Hertel, 2004 p. 64

9 Naturalisme eller impressionisme? Georg Brandes mest bastante krav til den nye generation af forfattere var, for det første, ønsket om realisme. Digtningen skulle bringes tættere på virkeligheden, og væk fra tidens forlorne æstetik. Sandheden skulle findes i det grove og upolerede, frem for datidens skønmalerier 18 Brandes næste krav var indignationen over uretfærdige forhold i samfundet. De nye forfattere måtte i deres kunst kritisere de institutioner, der forhindrede fremskridt i samfundet. Brandes tredje krav til de unge er, set i forhold til Bang, det mest interessante: nemlig kravet om naturalisme. Brandes var bl.a. inspireret af den franske teoretiker Hippolyte Taine og hans idéer om en positivistisk kunstkritik. Taine (og til dels Brandes) mente at forfatter såvel som kritiker bør tilstræbe naturvidenskabens objektivitet. Han skal beskrive det han ser, som en videnskabsmand, og må i objektivitetens navn aldrig selv være til stede i teksten. 19 Disse ideer kommer kraftigst til udtryk i Brandes ungdomskritikker, men sættes i system og præsenteres mere programmatisk i forelæsningsrækken. Romanskrivningen i Danmark i årene efter Brandes indledningsforelæsning var stærkt præget af hans tanker, og affødte en række senere kanoniserede værker som f.eks. Henrik Pontoppidans Lykke-Peer og J.P. Jacobsens Niels Lyhne. Fælles for disse romaner er bl.a. deres diskussion af brandesianske temaer som religion og social indignation og deres brug af én mandlig helt eller hovedperson. I disse romaner repræsenterer karaktererne ofte typer, gennem hvilke forfatteren kan fremlægge og diskutere forskellige holdninger og værdier og på denne måde fremlægge Det Moderne Gennembruds idéer for læseren. Begge ovennævnte værker er udviklingsromaner. Dvs. de skildrer hovedpersonens livsforløb helt frem til døden, hans omgivelsers påvirkning af ham og hans tab af illusioner og drømme 20. Bang griber det i Stuk ganske anderledes an. Stilen i Stuk er impressionistisk, og til tider meget langt fra den naturalisme, der fejredes af Brandes og hans tilhængere. At Stuk næsten er FOR moderne til Det Moderne Gennembrud, kan man se ved at kigge på endnu en anmeldelse fra datiden. Georg Brandes bror Edvard skrev i dagbladet Politiken (hvor Bang selv var ansat) d : 18 Dansk litt. Hist. Bind 3, p Dansk litt. Hist. Bind 3, p Gads Litteraturleksikon

10 Der findes i Stuk en Sværm af Personer, vist mer end Hundrede. Det er da ikke underligt, om det skorter paa Psykologi. Hr. Bang har undertiden maattet nøjes med Overfladen, med ydre Manerer, Jargon og stereotype Betegnelser, hvor Studier af menneskelige Sjælebevægelser havde været interessante. 21 Bang roses andetsteds i anmeldelsen for sine fine og præcise iagttagelser af livet i København, men som helhed er romanen for overfladisk. Netop det skitserede persongalleri og manglen på psykologi hos bogens karakterer adskiller den fra Det Moderne Gennembruds øvrige romaner. Hvor f.eks. J.P. Jacobsen bruger megen spalteplads på detaljerede beskrivelser af sine karakterer, deres indre og ikke mindst deres omgivelser, bruger Bang en filmisk flimrende stil, der fokuserer på sansninger og snap-shots. Han er fotograf snarere end naturvidenskabsmand. Den impressionistiske stil var egentlig en bølge i fransk malerkunst, med Claude Monet ( ) som foregangsmand. Stilen er kendetegnet af usædvanlige vinkler, fokus på lyset, og ofte synlige penselstrøg. Bang kendte Monet personligt 22, og ville i sin skrivning benytte sig af nogle af de samme effekter. I Realisme og Realister: Portrætstudier og Aforismer fra 1879 fremlægger Bang en slags program for sin stil. Her skriver han bl.a. at forfatteren ikke skulle føle sig bundet af love og regler, men frit sammenhobe Sætninger, ødsle med Ord, udelade Verber og i susende Hast kæde Punktummer sammen og derpaa atter hvile i en rhytmisk, sagte Musik 23 Det er denne nervøse stil Bang skriver i, og i Bangs roman præsenterer den unge kunstner Lange, i en række småytringer, eksempler på stilen:..disse Formiddage, dejlige Formiddage, du føler s gu, hvordan det vokser for En Billeder får man, med et Lys over Lange fangede dette Lys med sin hule Haand og klaskede det paa sine billeder 24 Selve Langes måde at tale på markerer den skødesløse impressionistiske teknik. Han bruger korte, abrupte sætninger, der ofte er koncentreret om et enkelt substantiv. Han taler og tænker i snap-shots, 21 Harsløf, 1977 p Zerlang, 2007 p Zerlang, 2007 p Stuk s. 44

11 og kommer på denne måde til at fremstå som noget nær en parodi på den impressionistiske kunstner. Han snakker ubønhørligt om lyset og skyggerne og om hvordan de skal indfanges i enkle ord: det er, Fanden ta mig, Kunsten: at finde det ene, lille Ord - Ordet, der gi er det 25 Det ovenstående citat synes at være en af nøglerne til en forståelse af Bangs projekt med Stuk. Den sceniske og punktvise beskrivelse af menneskerne i København efterlader ikke megen plads til psykologi og grundig persontegning. Men ser man nærmere på de enkelte scener finder man overalt henvisninger til romanens overordnede tematik: Stukken og forlorenheden. Det kan synes ironisk at benytte sig af en overfladisk, skildring til netop at beskrive det overfladiske sjæleliv. Men man kan hævde, at det samtidig også er den mest sande. For at beskrive storbyen og moderniteten, har Bang altså bevæget sig væk fra den brandesianske, naturvidenskabelige analyse af de enkelte artsfæller og motiverne for deres handlinger, og i stedet beskrevet hele den biotop, som påvirker disse individer og er grundlaget for deres eksistens. Stuk s arkitektoniske opbygning er langt fra udviklingsromanens kronologiske skæbneskildringer. Tidsmæssigt strækker den sig over en kort periode med enkelte flashbacks 26 og frem for personernes fysiske død, er det deres økonomiske og moralske ditto, der skildres. Overalt i romanen går stukmotivet igen. Dvs. der er passager hvor enkelte ord eller sætninger afslører dens overordnede metaforiske sammenstilling af gips og staffage med menneskelig facade og forlorenhed. I scenen fra Gravesens bal falder bagfyldningen af en sofa og lappes med små kretonnestumper 27. Senere omtaler den tyske impresario København som en tom Blære (p. 202). Til middagsselskabet hos Asta Heltz snakker alle, men ingen hørte, hvad den anden sagde (p. 84). I scenen på det endnu ufærdiggjorte Victoriateater nynner bygmester Martens næsten manisk mens det svirrede for hans Øjne med Forgyldning og Marmorpuds (p. 33). Efter Konferentsråd Heins tale råber man hurra: Etatsraaderne aabnede Mundene taktfast, ni Gange, stumme som Havets Fisk (p. 23). 25 Stuk s Bergs barndomserindringer p Stuk p. 142

12 I en ordudveksling mellem Berg og Lange i romanens åbningssekvens ses et eksempel på stukmotivet: -Svært, saa vi bygger Façader, sagde Berg ( ) Vi kalker vore Grave, sagde Lange 28. Langes replik referer til Matthæusevangeliet: I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed 29 Her er stukbilledet altså penslet ud, men med et enkelt, præcist strøg. Ofte bliver en truende, underliggende virkelighed synlig for læseren i korte glimt, som ved applausen efter Victoriateatrets åbningsforestilling, hvor det elektriske lys tændes, og Fru Duncker forskrækkes som havde hun pludselig, i Parkettet og Loger, sét hundrede grønlige Lig, der gjorde Grimacer imod hende i det skærende Lys. (p. 113). Det er tomheden og døden, der lurer under stukken. Bang afslører dette i et enkelt lysglimt, der som røntgen ser gennem overfladen, og affotograferer de fortabte mennesker. Ordet lys går igen fra Langes kunstneriske betragtninger, og det er ligesom hos Lange et enkelt billede og få ord, der giver den store effekt. At lyskilden her er elektrisk, og dermed et symbol på det moderne, forstærker blot billedets forankring i romanens overordnede tematik. Disse truende dødsbilleder repræsenterer en modsætning til den brandesianske kulturkamp, idet romanen ikke giver noget alternativ til denne storbyvirkelighed. Her er ingen løsninger, blot en voyeuristisk beskrivelse af et samfund i forfald. Knud Michelsen påpeger, i sit efterskrift til Stuk 30, at Bang dog ikke ser den brandesianske bevægelse som syndebuk eller medskyldig i dekadencen og det moralske forfald. Bang placerer hos den gamle Professor Gerster en replik, der raser imod Brandes generation og deres abetro - Forbrydere, raabte han ( ) Falskere af Moralen (p. 209) Den gamle Gerster repræsenterer Bangs forældregeneration, og kommer i sin kritik til at fremstå som latterlig, idet også han har profiteret af opgangstiderne, og ladet sin, nu tuberkuløse, søn leve det vilde københavnerliv 31. Bang er altså ikke fjendtligt stemt over for Gennembruddets tanker, men med Stuk placerer han sig et sted, der besværliggør en litteraturhistorisk rubricering 28 Stuk p Matth. 23,27 30 Stuk p Stuk p. 253

13 Bang træder altså med Stuk i mange henseender et skridt bort fra tidens brandesianske indignationslitteratur, og præsenterer en samfundskritik der ikke er social, ej heller religiøs, men kras og pessimistisk i sin mangel på alternativer til dekadenceproblemet. Per Thomas Andersen mener, at Bangs ærinde er større end blot det at sætte problemer under debat, og at Bangs beskrivelse af tab bunder i en determinisme, der var atypisk for hans tid: det dreier sig om et nærmest altomfattende tap som rammer personligheden på alle niveauer, både biologisk, sosialt, økonomisk og eksistensielt. Det er livstrettheden og dekadensen Bang skildrer 32 Bang og kærligheden Den kulturpessimisme der præger Stuk kommer særligt til udtryk i beskrivelsen af kærlighedsforholdene mellem de mange personer. Storbyen og moderniteten har gjort dem følelsesmæssigt impotente, og kærlighedsforholdene tager mere form af handler de elskende imellem. I bedste fald økonomiserer de med deres følelser, for at kunne fortsætte deres liv i storbyvirkeligheden. Herluf Berg erfarer i en nøglescene, at han ikke er i stand til at elske sin veninde Asta Heltz: - det var som i et ulideligt Nu al den ganske Afmagt skulde samles af disse fire Aars Forsøg paa at føle Kærlighed: - Asta, sagde han. 33 Det går op for Berg at han ikke er i stand til at indlade sig med Asta, og hans engagement i Victoriateatret er blevet et surrogat for hans manglende evne til at elske. Knud Michelsen påpeger i sin analyse 34 at fra det øjeblik Berg bliver direktør for Victoriatatret er hans personlige historie forbi. Fra da af bliver han reduceret til en iagttager; først naiv, siden desillusioneret. Han har i stedet indgået en slags ægtepagt med storbyen og samtiden, og forholdet til Asta bliver forbundet med det perifere og provinsielle. En fortid, og en virkelighed der ikke længere er mulig. På denne måde bliver Bergs skæbne et symbol på tiden han lever i. I det øjeblik han bliver bevidst om sig selv og 32 Per Thomas Andersen, 1992 p.143 Citatet drejer sig om Haabløse Slægter, men giver også mening i forb. med Stuk 33 Stuk p Michelsen, 1974 p

14 sit forhold til Asta bliver han nemlig også bevidst om sin tid og sit forhold til storbyens virkelighed. Han erfarer, at det tab han har lidt på det personlige plan er uundgåeligt, og på denne måde afspejler hans kærlighedsliv dekadenceproblemet. Også andre af bogens kærlighedsaffærer viser den deprimerende stuk-virkeligheds indvirkning på romanens karakterer: Eksempelvis affæren mellem fru Canth og Edvard Sundt afslører, at man kan more sig, uden at snyde. Kærlighedsaffærerne optræder som små sidespring i handlingen, og ingen af dem ender i andet end ufrivillig graviditet eller fiasko for de implicerede. Problemerne med kærligheden kan ses som en direkte funktion af det ovennævnte tab, der er en del af virkeligheden for romanens karakterer. Radiatortrilogien Komposition I 1980erne og 90erne har byen bredt sig i forhold til Bangs tid, og den effektivere infrastruktur har spredt byens forlystelsesliv og gjort det muligt for byens velhavere at bosætte sig i Nordsjælland eller Indre By, mens den fattigere del af befolkningen er rykket fra de gamle arbejderkvarterer og ud i nyere betonforstæder. Hvor de unge himmelstormere på Bangs tid tjente deres penge på byggerier og forlystelsesliv, er det på Sonnergaards tid reklamebranchen og dot-comvirksomhederne, der får pengene til at yngle. 1980ernes yuppier 35 og 1990ernes nyrige dyrker begge en materialisme og hedonisme, der har mange ligheder med den dekadence, der behandles i Stuk. Det er dette nye København, der beskrives af Jan Sonnergaard. I 2003 udgav han novellesamlingen Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen. Den var sidste del af hans trilogi om det moderne København, der desuden talte novellesamlingerne Radiator (1997) og Sidste søndag i oktober (2000). De er senere udgivet samlet under navnet Trilogien 36 (2004). Sonnergaards sigte med trilogien var at skrive et subjektivt Danmarksbillede fra det seneste tiår 37. Billedet skulle vise tre traditionelle samfundsklasser: Den første bog skulle skildre arbejderklassen, den næste middelklassen og den sidste overklassen. De mange relativt korte 35 Egentlig en amerikansk forkortelse for Young Urban Professionals 36 Jeg vil i det følgende referere til 37 Interview i Weekendavisen marts-april 2003

15 noveller skal altså forstås som fragmenter, der tilsammen danner det store billede. Sammenhængen mellem novellerne eksisterer udelukkende på det tematiske plan, og der er ikke tale om et lineært narrativt forløb gennem de tre bøger. Jeg har i denne opgave valgt at betragte de tre novellesamlinger som ét selvstændigt værk, da jeg mener, at deres indbyrdes sammenhæng og tredeling rummer en så stærk tematisk sammenhæng, at et fokus på en enkelt af bøgerne ville gøre en analyse ufuldstændig. Dette understøttes af det ovenstående citat, hvori Sonnergaard omtaler novelletrilogien som ét Danmarksbillede. Opfatter man novellerne som en helhed, er der her heller ingen hovedperson, men et utal af bipersoner og storbyskæbner, der tilsammen udgør den egentlige hovedperson, storbyen København. Sproget i novellerne er råt og talesprogsnært og præget af hurtige replikskifter, ikke ulig Bang. Ligesom Bang referer Sonnergaard til et utal af stednavne, modefænomener, produkter og ting, som er med til at forankre værket i dets tid. Hvor Stuk havde en striks arkitektonisk opbygning, er Trilogien konsekvent i sin fragmentering og uafsluttethed. De små historier er oven i købet fortalt med en blanding af jeg-fortæller og en mere eller mindre skjult alvidende fortæller. Flere gange benyttes også utroværdige fortællere. Novellerne i trilogien handler næsten alle om fortabte mennesker. Moralske, økonomiske og sociale tabere, der, i deres samliv med det postindustrielle storbysamfund, er blevet gjort følelseskolde og apatiske. Et eksempel kunne være den kyniske reklamemand i Vi skriver 1995 Og det bliver endnu bedre. Efter praktisk talt at have voldtaget sin kæreste filosoferer han: I et forhold får man kun magten hvis man elsker én grad mindre end den anden 38. Et andet eksempel er den alkoholiserede bistandsklient i NETTO og fakta, der betragter folk, der står i kø for at købe lottosedler: Og da jeg gik videre, fik jeg en ganske lille følelse af triumf, for det var klart, at de sad i lort til halsen, ligesom mig selv 39 Novellerne er grundlæggende realistiske, men tager ofte en nærmest surrealistisk drejning mod voldelige excesser og ekstreme, næsten karikerede karakterer. Sonnergaard som socialrealist 38 Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Radiator p. 165

16 Det prosaiske og direkte sprog og skildringen af de ensomme og fortabte mennesker fik mange anmeldere til at udråbe Sonnergaard til en moderne socialrealist på godt og ondt. Historisk set er socialrealismen i dansk litteratur en udløber af den brandesianske indignationslitteratur. Man tilstræbte en realistisk skildring af livet blandt navnlig den fattige del af befolkningen, for på denne måde at bringe de uretfærdige samfundsforhold i fokus og opfordre til solidaritet med de undertrykte. Socialrealismen var forbundet med den politiske venstrefløj, og navnlig i 1970erne blomstrede stilen i takt med det marxistiske verdensbilledes indtog i det danske åndsliv. Man var inspireret af arbejderlitteraturens koryfæer som Martin Andersen Nexø og Hans Kirk. I 1990erne havde ordet socialrealisme en vis negativ klang, da mange forbandt det med tendentiøs og uraffineret litteratur, der mejslede de opbyggelige kommunistiske pointer ud for læseren. Sonnergaards forfatterskab kan ses som en reaktion mod netop denne holdning: At socialt engagement i litteraturen var faux pas blandt tidens forfattere, og at det æstetiske på mange måder rangerede over det etiske. Men ligesom hos Bang er det svært at finde eksempler på en direkte politisk kritik, eller en løsningsmodel for de problemer der beskrives i bøgerne. Dekadenceproblemet er så altoverskyggende for novellernes karakterer, at der ikke gives nogen udvej. Sonnergaard har selv udtalt om sit forhold til den politiske venstrefløj: Paradokset er, at på den ene side beskriver jeg menneskelig isolation, på den anden side, at det altid går skævt når mennesker står sammen 40 Sonnergaard adskiller sig desuden fra socialrealisterne ved sine mange stileksperimenter og absurde optrin. Et eksempel er spøgelseshistorien Spøgelset på Ottmachauer Steig, som afslutter trilogien. Her forsumper en ung dansk studerende i Berlin, i færd med at skrive en større opgave om tysk filosofi. Det narrative forløb opløser sig selv i et mystisk kinesisk æskesystem, og ender i et blodigt eksistentielt ragnarok med personlighedsspaltninger og lyslevende spøgelser. I denne historie, med sine litterære referencer og tydelige meta-elementer, minder Sonnergaard mere om nyere postmoderne fortællere som Paul Auster og Italo Calvino, end danske socialrealister. Af yderligere stileksperimenter kan nævnes novellen Blackout. Her eksperimenterer Sonnergaard med stream-of-consciousness og ignorerer normal tegnsætning og syntaks, for at beskrive den rus, 40 Interview i Weekendavisen marts-april 2003

17 som fortælleren befinder sig i. I NETTO og fakta fortælles historien i et drævende monotont tempo, der bevirker at selve læsningen bliver en del af værket. Læseren oplever altså selv den monotoni, der også opleves af novellens forhutlede dranker i Nordvest-kvarteret. Jeg vil senere vende tilbage til Sonnergaards forhold til det postmoderne og dets indvirkning på novellernes temaer. Sonnergaard og kærligheden Manglen på evne til at føle kærlighed er et gennemgående tema i novelle-trilogien. Egoismen har ramt historiernes karakterer i en sådan grad, at de hverken udviser solidaritet, medmenneskelighed eller ømhed over for hinanden. I NETTO og fakta får den livstrætte alkoholiker eksempelvis besøg af en gammel skolekammerat. I stedet for at hjælpe ham, drikker han hans sidste guldbajere og beretter glad om sit nye job. 41 De menneskelige relationer er ikke præget af ømhed, men af magtdemonstrationer. Også parforholdene i trilogien beskrives som handler mellem de implicerede, hvor alle handlinger underkastes en hurtig cost-benefit-analyse. Herluf Berg opdager i Stuk, at hans kærlighedsforhold til Asta Heltz er en umulighed, og at de eneste forhold, han er i stand til at engagere sig i, er af økonomisk karakter. Han har indgået en slags ægtepagt med Victoriateatret og med selve det pulserende storbyliv. Ligesådan går det for personerne i Sonnergaards univers. Den smarte reklamemand i Vi skriver 1995 Og det bliver bedre endnu udregner, at han har købt drinks til en pige, han har mødt for omtrent 900 kr. for jeg kunne ikke få en ordentlig gadeluder for I Formel B er en ung dot-com-millionær på restaurant med sin kæreste. Undervejs krydsklippes der filmisk til slagscener fra Anden Verdenskrig. Snakken om bordet sammenstilles med en fysisk magtkamp, og den unge mand siger: - Jeg er så glad for at du er blond - og at din IQ er tocifret! Jeg tror slet ikke jeg ville kunne få den op hvis du var begavet Radiator p Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p. 11

18 Replikken er typisk for trilogiens beskrivelse af kærlighedsforhold. Forholdet mellem mand og kvinde 44 er reduceret til et spørgsmål om magt. Karaktererne benytter hinanden til at placere sig selv højere i et økonomi- eller magthierarki. Senere i Formel B ses desuden Bangs stukmotiv i fuldt flor, da den unge herre smager en flaske vin til kr., der beskrives som selve indbegrebet af ædel råddenskab. Ud over at afsløre den menneskelige råddenskab, der gemmer sig bag det groteske forbrug, beskriver vendingen ganske præcist hele dekadenceproblemet. Nemlig den forædling af kulturen, som har nedbrudt moralen og skabt det dekadente menneske. Nostalgi og modernitet I et brev til en veninde i provinsen skriver Herman Bang i 1878 om sit liv i storbyen: - Foran os altid det uvisse, bag os Erindringen, bag os Forhaabninger, der er skuffede, foran os Forhaabninger, der skal skuffes: voila tout! 45 Ud over at beskrive en voldsom pessimisme, er citatet et vidnesbyrd om Bangs forhold til fortiden, og til den gamle verden, som er modsætningen til det moderne storbyliv. I Stuk er s helliget Herluf Bergs erindringer om opvæksten i Sønderjylland og hans skoletid. Også andre steder i bogen nævnes henkastet det lykkelige liv i provinsen. Knud Michelsen påpeger i sit efterskrift til bogen Bangs arbejde med centrum og periferi. I dette tilfælde er centrum storbyen og dens moderne virkelighed, mens periferien er provinsen og dermed fortiden. Romanens enkelte afstikkere til periferien afslører en slags nostalgi eller et ønske fra Berg om, at en anden virkelighed er mulig. At der er et alternativ til dekadencen. Men han må sande at denne virkelighed er tabt, og har et skær af provins og fortid (s.250) over sig. Storbyen er fremtiden og Berg må sande, at han er en del af moderniteten, og derfor giver romanen heller ingen udvej for ham og bogens øvrige karakterer. På dette punkt er Stuk og Trilogien tæt forbundne. Den fortvivlende pessimisme, som Bang giver udtryk for ses igen og igen hos Sonnergaards karakterer. Begge forfattere beskriver netop deres tid som moralsk fordærvet, men giver intet alternativ eller opbyggelig morale. I Formel B bliver den egoistiske og kyniske hovedperson spurgt om, hvorfor han gør som han gør. Jeg ved det ikke, svarer han, og filosoferer videre om, at 44 Samtlige novellernes hovedpersoner er mænd 45 Stuk s. 249

19 det nok er ligesom med tv: -utallige gange har man set lortet, men alligevel slukker man ikke kunne det være derfor?. 46 Af dette udsagn kan man læse hvor deterministisk Sonnergaard er i sin beskrivelse af dekadenceproblemet. Det moralske forfald er som en naturlov, der har påvirket novellens karakterer, der ikke selv er i stand til at forklare hvorfor de handler som de gør. Postmodernisme og fin de siécle Per Thomas Andersen skriver, i sin undersøgelse af dekadencen i nordisk litteratur 47, at 1890ernes dekadencelitteratur kan betragtes som første trin i udforskningen af den erkendelsessituation, som det moderne menneske står i. Dekadenceproblematikken afspejles i litteraturen gennem først 1890erlitteraturen, siden gennem modernismen og sidst postmodernismen. Der er altså en direkte historisk forbindelse mellem Bang og Sonnergaard, idet de fra hver deres århundredeskifte giver et vidnesbyrd om det moralske forfald, der forekommer, når det moderne menneske konfronteres med manglen på centrale værdier. Den leksikalske definition af postmodernisme 48 er en betegnelse for en tendens i den vestlige kultur efter 2. Verdenskrig, der beskæftiger sig med den fuldkomne splittelse af virkeligheden, der er fulgt i kølvandet på de store ideologiers fald. Både religionerne og de politiske projekter betragtes som illusioner, der blot foregøgler en sammenhæng, der ikke eksisterer. Manglen på sammenhæng ses både på det samfundsmæssige og det personlige plan. Postmodernismen er nihilistisk i den forstand, at man har accepteret at intet længere giver mening, og i mangel af en samlende virkelighed låner man fra tidligere tiders kunstneriske udtryksformer. Den er desuden et opgør med modernismens valorisering af kunst over populærkultur. De store fortællingers død medfører, at den postmodernistiske litteratur ikke beskæftiger sig med den samlede, lineære fortælling. Den er fragmentarisk og kendetegnes desuden ved brugen af citater, ironi og eksperimenter med genre og stil, gerne i uhomogene blandingsformer. Sonnergaards novelletrilogi har mange postmodernistiske træk. Betragter man de tre novellesamlinger som ét værk, er selve formen en slags sprængning af den klassiske fortælling. De mange små historier har oftest åbne slutninger, og der er intet centralt narrativt forløb eller nogen 46 Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Per Thomas Andersen, 1992 p Gads Litteraturleksikon

20 kronologisk ordning af novellerne. De mange stileksperimenter og skiftende fortællervinkler giver, sammen med enkelte metaelementer og talrige popkulturelle referencer, et collagepræg, der kan betragtes som postmodernistisk 49. Radiator -trilogien placerer sig herved i en tradition, der historisk set spejler Bangs impressionistiske dekadencelitteratur i Stuk. De to værker viser dekadenceproblemet set fra hver deres historiske periode; henholdsvis ernes gryende modernitet, og ernes postmoderne virkelighed. Det interessante ved Stuk er i denne forbindelse, at Bang ikke blot indvarslede en moderne stil, men også på mange måder foregreb det postmoderne ved at belyse eksistentielle problemstillinger, der i høj grad har relevans i dag. Per Thomas Andersen mener, at man ved at læse 1890ernes dekadencelitteratur kan få en forståelse af modernismens og postmodernismens problemer 50. Og ser man historisk på de to perioder, er der visse ligheder, der gør en sådan genlæsning endnu mere interessant. Bangs samtid var præget af en følelse af, at en kulturel epoke var ved at være slut. En stor mængde teknologiske landvindinger og øget industrialisering havde ændret folks liv, og Det Moderne Gennembrud havde sat spørgsmål ved ældgamle systemer som religion og familiemønstre. Sonnergards samtid er, som Sinai beskriver 51, også præget af denne overgangs- (eller undergangs-) stemning. 1980erne bød på en helt konkret angst for verdens undergang, som følge af atomkrig, og efter de store socialistiske regimers sammenbrud er atomangsten afløst af frygten for miljøragnarok, som følge af menneskets livsstil. Pessimister vil desuden hævde, at de vestlige demokratiske regimers økonomiske rovdrift på den tredje verden markerer begyndelsen til enden for vores civilisation. Perioden omkring forrige århundredeskifte betegnes fin de siécle fra fransk: slutningen på århundredet. Betegnelsen dækker den stemning i Europa præget af æsteticisme og virkelighedsfjernhed 52, som jeg bl.a. har beskrevet i denne opgave. Man kunne ligeledes kalde vores tid for fin de siécle, da vi har set, at forfattere fra begge perioder beskriver et moralsk forfald, og en bekymring for fremtiden. Dekadente mennesker 49 Sonnergaards sociale indignation og fokus på uretfærdigheder i samfundet er ikke typisk postmodernistisk, men hans stileksperimenter, pessimisme og brug af fragmenter, kan retfærdiggøre denne rubricering. 50 Per Thomas Andersen, 1992 p Se denne opgave p Gads Litteraturleksikon

21 Man kan få en større forståelse af evidensen i den historiske spejling af de to århundredeskifter ved at se på to mennesketyper, der er typiske for hver deres periode, nemlig dandyen og yuppien. En dandy 53 er en mandsperson, der lægger stor vægt på sin fysiske fremtoning med raffineret tøj og sprogbrug og en aristokratisk optræden. Ordet kan have en negativ klang, idet dandyen ofte opfattes som en narcissist, ekshibitionist eller en person, der prætenderer at være af finere stand, end han er. En dandy er en æstet, frem for en etiker, og kan på denne måde siges, at være tættere knyttet til den romantiske bevægelse, end til Det Moderne Gennembrud. Dandyen er forbundet til storbyen og dets forlystelsesliv og trives, med sine dyre vaner, godt i et miljø som det København der beskrives I Stuk. Han repræsenterer og udlever den hedonisme, som ligger i den almene brug af ordet dekadence 54. Herman Bang færdedes selv hjemmevant blandt datidens jet-set. Han var optaget af mode, og hans rapporter fra det københavnske selskabsliv var populær læsning i dagbladene 55. Bang omtales ofte selv som en dandy og Stuk s persongalleri rummer mange af slagsen. Berg og kredsen omkring Victoriateatret er alle dandyer i deres forfængelighed og optagethed af pynt, stuk og status. Den irske forfatter og flanør Oscar Wilde ( ) nævnes ofte i forbindelse med dandyismen, og blev, i lighed med Bang, dømt for usømmelighed 56. Dandyen som litterær type ses i megen litteratur fra slutningen af 1800tallet, og er på mange måder en spejler af den overforfinelse af kulturen, der danner grundlaget for dekadencen. Med sine aristokratiske manerer og stræben mod det æstetiske demonstrerer dandyen desuden en forkærlighed for det fortidige. På denne måde kan mennesketypen ses som en reaktion mod moderniteten, og et forsøg på at holde fast i enkelte værdier, der tilhører en tabt verden. Denne nostalgifølelse er tidligere omtalt på s Per Thomas Andersen betragter dandyen som et menneskebillede, det dekadente menneske udlever for at kunne holde til i en moderne virkelighed, hvor alle værdier er døde 57. Dandyismen er, så at sige, sidste udvej for det dekadente menneske, der, i mødet med moderniteten, ellers ville gå til grunde i personlig oppløsning og forfall, fremmedfølelse, solipsisme, regresjon eller selvmord Kilde: Oxford English Dictionary 54 Se denne opgave p Martin Zerlang in Hertel, 2004 p Bang blev i 1881idømt en bøde for pornografi i forbindelse med Haabløse Slægter (1880). Bogen blev beslaglagt af myndighederne. 57 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 19

22 En yuppie er egentlig den amerikansk-engelske forkortelse for enten Young Urban Professional eller Young Upwardly-mobile Professional 59. Ordet opstod i 1980ernes USA, hvor helt unge forretningsmænd opnåede hurtig rigdom som følge af gunstige markedsvilkår. Den hurtige rigdom skabte en kultur af massivt forbrug, forfængelighed og materialisme blandt jet-setttet i de større amerikanske byer. Bret Easton Ellis American Psycho fra 1991 beskriver yuppie-generationen i en slags ultravoldelig forvrænget satire. Bogen beskriver de unge yuppier som følelseskolde, grådige mennesker, der ikke er i stand til at føle kærlighed. Hovedpersonen myrder som tidsfordriv unge piger, og spiser i enkelte tilfælde dele af dem, som en slags grufuld metaforisk accentuering af kapitalismens logik. Mange af karaktererne i Jan Sonnergaards univers er yuppier, og deres lange beskrivelser af dyre mærkevarer og til tider sadistisk voldelige opførsel 60, har mange ligheder med Ellis karakterer. 1980ernes yuppier fik deres ækvivalens i 1990erne som følge af boomet i internetbaserede virksomheder: den såkaldte dot-com-boble, der skabte et stort antal helt unge millionærer. Også disse levede et liv præget af umådeholdent forbrug, og ordet yuppie blev igen moderne. I yuppiekulturen ligger, som hos dandyerne, et fokus på den fysiske fremtræden, og en higen efter det æstetiske. Dette kan bl.a. ses hos personerne i Sonnergards Formel B, Jeg er stadig bange for og Vi skriver Her fylder klassiske vestlige statussymboler som champagne, mad, tøj, ure og designermøbler store dele af fortællingen, og ligesom Ellis har Sonnergaard overgjort karakterernes negative egenskaber ud i det absurde. 80ernes og 90ernes yuppier kan, ligesom dandyerne, opfattes som spejlere af deres tid. For at leve i et postmoderne samfund, hvori der ikke findes nogle absolutter eller sandheder, må mennesker så at sige overgive sig til overfladen, og udleve en mennesketype, der er ren staffage. De nævnte statussymboler er alle rester fra den hendøende vestlige kultur, som disse mennesker befinder sig i sidste fase af. Og ved at klynge sig til de sidste rester af den, udviser de en slags nostalgi, der minder om den, man så hos 1800-tallets dandyer. Konklusion Herman Bangs roman Stuk og Jan Sonnergaards novelletrilogi beskæftiger sig begge med dekadenceproblemet. Dvs. hvordan mennesker kan leve i en virkelighed, der er præget af rodløshed og et tab af konstituerende værdier Disse karaktertræk er specielt tydelige hos Caspar Michael Petersen i novellen af samme navn

23 Stuk viser hvordan 1880ernes mennesker reagerer i mødet med den begyndende modernitet. Romanens dandyer udlever, i deres mangel på eksistentielle holdepunkter, en mennesketype, der er sygeligt optaget af økonomisk succes, og sin egen fysiske fremtoning. Trilogien viser hvordan ernes mennesker reagerer i mødet med den postmoderne virkelighed. Novellernes yuppier udlever en mennesketype, der ligeledes er sygeligt optaget af velstand og statussymboler. De to værker viser altså dekadenceproblemet på to forskellige stadier. Det postmoderne samfund har forstærket den rodløshed og fragmentering af selvet, som påbegyndtes i fin de siécle-perioden. Karaktererne i Trilogien udviser, som følge heraf, en råhed og kynisme, der overgår den, som udvises af karaktererne i Stuk. Stilmæssigt adskiller Stuk sig fra den samtidige naturalisme ved sin arkitektoniske opbygning og brug af impressionistiske virkemidler. Den fragmenterede og sceniske stil i Stuk er meget lig den, der benyttes i Trilogien s mange små noveller. På denne måde foregriber Bang både stilmæssigt og tematisk den litteratur, som Sonnergaard repræsenterer. Bang udviser desuden en kulturpessimisme, der er sammenlignelig med Sonnergaards. Disse træk viser, at Bang,med Stuk, læner sig tættere op ad vor tids litteratur end sin egen samtids. Herman Bangs forfatterskab er altså ikke blot litteraturhistorisk interessant. Det burde også kunne appellere til helt nutidige læsere.

24 Litteraturliste: Andersen, Per Thomas 1992 Dekadanse i nordisk litteratur , Aschehoug Bang, Herman 1887 Stuk, (Efterskrift af Knud Michelsen - Tekstudgivelse og noter ved Sten Rasmussen), DSL/Borgen 2005 De selvfede 2003 Interview med Jan Sonnergaard, Weekendavisen, 28. marts 3. april Harsløf, Olav (red.) 1977 Omkring Stuk, Hans Reitzels Forlag Hertel, Hans (red.) 2004 Det stadig Moderne Gennembrud Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede, Gyldendal Michelsen, Knud 1974 Digter og Storby, Tabula/Fremad Rasmussen, Henrik (red.) 1999 Gads Litteraturleksikon, Gads Forlag Sonnergaard, Jan 2003 JEG ER STADIG BANGE FOR CASPAR MICHAEL PETERSEN, Gyldendal Sonnergaard, Jan 1997 RADIATOR, Gyldendal Stangerup, Hakon og Billeskov Jansen, F.J Dansk litteraturhistorie bd. 3, Politikens Forlag Zerlang, Martin 2007 Herman Bangs København, Politikens Forlag

Stuk, storby og Søgelys

Stuk, storby og Søgelys Stuk, storby og Søgelys 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2. INDLEDNING... 2 3. HERMAN BANG: STUK... 2 1.1. HERMAN BANG... 2 1.2. STUK... 4 1.3. STORBYEN I STUK... 9 4. JACOB PALUDAN:

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

Den fantastiske fortælling

Den fantastiske fortælling Den fantastiske fortælling - med udgangspunkt i tekster af H. C. Andersen, Karen Blixen og Villy Sørensen Af Anna Schmidt Institut for Nordisk Filologi, Dansk (grundfag 2. år), Litteraturhistorie II, 25

Læs mere

Undergrund/Gennem-brud/Overflade

Undergrund/Gennem-brud/Overflade Undergrund/Gennem-brud/Overflade Udviklingen og afviklingen af Søren Ulrik Thomsen lyriske forfatterskab Speciale af Anna Møller Københavns Universitet Amager Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab,

Læs mere

Motiv og tema i Det ideale Hjem

Motiv og tema i Det ideale Hjem Motiv og tema i Det ideale Hjem Projektrapport af Uffe Hastrup Vejleder: Lektor Anne Birgitte Richard Roskilde Universitetscenter Institut for Sprog og Kultur Dansk, Modul 3, EF 2005, Han havde i denne

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990

Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Thomas Bobergs forfatterskab fra 1984-1999 med særlig vægt på Vor tids historie og Digte 1990 Speciale af Jens Thomas Rude Andersen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

BREVE TIL MINE VENNER

BREVE TIL MINE VENNER BREVE TIL MINE VENNER Forord De breve, som her er samlet i bogform, blev udgivet enkeltvis, efterhånden som forfatteren skrev dem. Der gik næsten tre år, fra forfatteren skrev det første brev i februar

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i

Verden er gennemtrængt af en allestedsnærværende ånd: panteisme. Gud og ånden i Indhold 1. Indledning s. 2 2. Udviklingsromanen - og hvad den udviklede sig af s. 2 2.1 Romanen s. 2 2.2 Dannelsesromanen s. 2 2.3 Udviklingsromanen s. 3 3. Mellem krigene - en introduktion til perioden

Læs mere

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden

Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Om sted og identitet i Knud Romers Den som blinker er bange for døden Speciale Af Anne Line Bang Nielsen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet Nykøbing Falster er en by, som er så

Læs mere

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19

METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...7 PROJEKTDESIGN... 10 METODE - HERMENEUTISK VIDENSKABSTEORI... 13 BØRNEBOGENS HISTORIE... 16 BØRNEBOG/BILLEDBOG... 19 KIM FUPZ AAKESON... 21 TEORI...

Læs mere

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister

Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister Eksemplariske analyser af tekster i dansk litteratur til brug for flexkursister En ældre tekst: Knokkelmanden af Henrik Pontoppidan Et eventyr: Prins Hvidbjørn En novelle: Dolken af Tove Ditlevsen Du finder

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE

ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE ANYBODY WHO RIDES A BIKE IS A FRIEND OF MINE Værdiundersøgelsen hos Pablo Henrik Llambías og Erlend Loe Speciale af Lauge Larsen Institut for Nordisk Filologi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE?

H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? H.C. ANDERSEN EN FORTOLKER AF DET 19. ÅRHUNDREDE? EN DISKUSSION AF DEN DANSKE ANDERSEN-FORSKNING 1907-2000 Uddrag af specialeafhandling for Kristoffer Verholt H.C. Andersen-Centret, Syddansk Universitet

Læs mere

Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust

Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust Austerlitz - Bearbejdelsen af Holocaust Hum-bach, hus 8.1, gruppe 7 Louise Heiselberg Jensen, Nicolai Brenøe-Jensen Mads Risvang Muurholm Emma Petrine Søgaard Jensen Antal anslag: 146.830 Vejleder: Mette

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK

ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK ALKOHOLISMEN I TOM KRISTENSENS ROMAN HÆRVÆRK Af Sofie & Michael Falch, december 2005. Indholdsfortegnelse Indledning...........................................s. 3-4 - Formål og metode Præsentation af

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Samvittighed på dagsordenen

Samvittighed på dagsordenen Samvittighed på dagsordenen Hans Lassen SAMVITTIGHED PÅ DAGSORDENEN Tanker og tal ved starten på det 21. århundrede Et dokumentarisk essay Aschehoug Samvittighed på dagsordenen 2000 Hans Lassen & Aschehoug

Læs mere

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS

Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS Kærlighed ANNE MARIE PAHUUS ÆN E AU E KÆRLIGHED Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune Engelbreth

Læs mere

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s.

Indledning...s.2. Krop og sjæl - før og nu...s.3. En indkredsning af begrebet modernisme...s.6. Postmodernismen - en del af modernismen?...s. Indholdsfortegnelse Indledning.......s.2 Krop og sjæl - før og nu......s.3 En indkredsning af begrebet modernisme......s.6 Postmodernismen - en del af modernismen?......s.10 Digtningen i 1980'er og 90'erne......s.11

Læs mere

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23

Kap 3: Fremtidens konsumenter og produkter kan vi kende typen?...23 Resumé og konklusioner...2 Kap. 1: Fra Holisme til Atomisme...7 1.1 90ernes tidsånd: Holismen...7 1.2 Tidsånden efter årtusindskiftet: Atomismen...11 Kap. 2: Den nye fremskridtstro...12 2.1 Ind i det nye

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Eventyrlighed som forandringspotentiale.

Eventyrlighed som forandringspotentiale. Den pædagogiske kandidatuddannelse Danmarks Lærerhøjskole 3 opgave August 1995 Eventyrlighed som forandringspotentiale. Om eventyr og dramapædagogisk iscenesættelse som pædagogisk udfordring i informationssamfundet.

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

Det globale gennembrud

Det globale gennembrud Det globale gennembrud Salman Rushdies De Sataniske Vers som global dannelsesroman - i lyset af Mikhail Bakhtins romanfilosofi Cand. phil-speciale ved Institut for Litteraturvidenskab, Københavns Universitet.

Læs mere