Blandt dandyer og yuppier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blandt dandyer og yuppier"

Transkript

1 Litteraturhistorie II-opgave Blandt dandyer og yuppier en litteraturhistorisk sammenligning af dekadencen hos Herman Bang og Jan Sonnergaard af Nis Skaun Vraasø Vejleder: Niels Werner Frederiksen tegn

2 Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Dekadencebegrebet s. 1 Stuk -Romanens komposition s. 3 -Bang og Det Moderne Gennembrud s. 6 -Naturalisme eller impressionisme s. 6 -Bang og kærligheden s. 11 Radiatortrilogien -Komposition s. 12 -Sonnergaard som socialrealist s. 13 -Sonnergaard og kærligheden s. 14 Nostalgi og modernitet s. 16 Postmodernisme og fin de siécle s. 16 Dekadente mennesker s. 18 Konklusion s. 20

3 Indledning I 1887 udgav Herman Bang romanen Stuk. Bogen skildrer det myldrende liv i et København, som står på tærskelen til et nyt århundrede og er et portræt af selve storstaden København såvel som dens indbyggere. Bang antyder allerede i titlen, at dette portræt ikke er en entydig kærlighedserklæring men snarere en skildring af tomheden, der lurer bag den mondæne skal hos romanens moderne storbymennesker. Også Jan Sonnergaard har med sin københavnske novelletrilogi ( ) forsøgt at fange en mængde storbyskæbner i 1990 ernes København. Flere af disse mennesker er gennemsyrede af egoisme, forlorenhed og moralsk fordærv ikke ulig personerne i Bangs roman. De to værker har tematiske såvel som stilistiske lighedspunkter og er desuden begge eksempler på moderne storbyfortællinger skrevet ved hvert sit århundredeskifte. Jeg vil i denne opgave sammenligne de to værker som eksempler på dansk romanskrivning efter Det Moderne Gennembrud. Her vil jeg tage udgangspunkt i dekadence som litterært begreb, for at belyse den kulturpessimisme som jeg vil hævde deles af Bang og Sonnergaard. Dekadencebegrebet Ordet dekadence udspringer af det latinske cadere, som betyder falde, samt præfixet de-, som betyder ned. En direkte oversættelse ville altså være at falde ned. Ordet er i nutidig brug imidlertid ladet med konnotationer i retning af forfald og moralsk afstumpethed. Den adjektiviske brug af ordet er ofte knyttet til en moralsk fordømmende beskrivelse af personer, der bryder med samfundets etiske og økonomiske vedtægter. Gerne i selskab med erotik, rusmidler, forfængelighed og fråds. I litteraturen har ordet været brugt med utallige betydninger, og der synes ikke blandt litteraturteoretikere at være opnået konsensus om en entydig definition. I sin disputats Dekadanse i Nordisk litteratur fremhæver Per Thomas Andersen de to vigtigste definitioner af begrebet. Den ene er en vid historisk definition. Denne dækker nedgangstider i et samfunn eller det sidste hendøende stadium i en kulturepoke 1. Betegnelsen bruges ofte om f.eks. Romerrigets fald. Den anden definition er af snævrere litterær art: [en] betegnelse for en litterær epoke, retning eller tendens som gjorde sig gjeldende særlig i Frankrike mot slutten av forrige århundre 2. 1 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 50

4 Denne litterære retning var koncentreret om symbolisten Verlaine ( ), og betegner en overgangsperiode mellem naturalismen og modernismen. Det sociale og sjælelige forfald som skildres i den franske dekadence har ligheder med begrebet fin de siècle, der betegner tiden op mod forrige århundredeskifte, og den overforfinelse af kulturen som fandt sted netop her. Der er altså klare overlap mellem de varierende betydninger af begrebet dekadence. I ODS bruges dekadence bl.a. om tilbagegang i aandelig henseende, eller om kunstnerisk og litterært forfald, især som følge af overforfinelse 3 Den sidste definition skaber endnu et problem i forbindelse med forståelsen af begrebet. Man kunne foranlediges til at tro at dette litterære forfald var et udtryk for en ringere kunst. Per Thomas Andersen præciserer dette: Litterær dekadanse skal forstås som en behandling av dekadanseproblematikken i litterær form ikke som dårlig litteratur eller som kvalitativt forfall i den litterære produksjon. 4. Ud fra denne definition kan man indregne f.eks. Herman Bang som en dekadent forfatter, idet han, som jeg vil vise, beskæftiger sig med netop denne dekadenceproblematik. Dvs.: jegets desorientering og reaksjonsmønster når de konstitutive verdiene svikter erne markerer et vadested mellem en gammel kristen feudal kultur og det moderne industrialiserede samfund, og afspejler derfor det ovenstående tema. Når Stuk beskriver København, er det fordi den som storby er det første vidnesbyrd om moderniteten, og samtidig et eksempel på kulturens forfinelse på godt og ondt. Det er her dekadencen (i idéhistorisk betydning) kan registreres af Bang. Romanen skiller sig stilistisk og tematisk ud fra de øvrige romaner fra Det Moderne Gennembrud, og kan på mange måder siges at være tættere relateret til modernismen end til den brandesianske naturalisme. Den repræsenterer et formelt nybrud, som kan have ligheder med novelleskrivningen hos nye forfattere som Jan Sonnergaard. Trilogien beskriver 1990 ernes København, og dermed i bogstavelig forstand en fin de siècle-periode erne kan, set gennem Sonnergaards misantropiske optik, præsentere dekadenceproblemet i en slags opdateret version. Bangs generation måtte i deres møde med en kultur i forfald hengive sig til pessimisme, kulturtræthed og melankoli. Sonnergaards samtid giver ham mulighed for det samme: 3 4 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 16

5 Den pessimistiske samfundsteoretiker Robert Sinai skrev i 1980: We are now living in a cruel late stage in Western affairs marked by feelings of disarray, by a regress into violence and moral obtuseness, by a central failure of values in the arts and in the graces of personal and social behaviour. 6. Denne apokalyptiske beskrivelse af det postmoderne samfund vidner om en dekadenceforestilling, der kan sammenlignes med den som optræder på Bangs tid. Sonnergaard behandler i sin trilogi, som jeg vil vise, en moralsk dekadence, der lige så godt kunne være behandlet af Bang. Der er derfor basis for ligeledes at kalde Sonnergaard for en dekadent forfatter. Jeg vil i det følgende først kigge nærmere på Stuk og romanens samtid, for derefter at behandle Trilogien. Til slut vil jeg undersøge stilistiske og tematiske ligheder mellem de to værker og undersøge deres beskrivelser af dekadencen. Stuk Romanens komposition I 1880 erne og -90 erne ændres København fra at være en gammel fæstningsby skjult bag voldene til en moderne europæisk storby. Den begyndende industrialisering trækker landbefolkningen til byen og den eksplosive befolkningstilvækst skaber en mængde nye bydele. 7 Stuk udspiller sig i denne Københavns gründerperiode, og handlingen er for det meste henlagt til byens centrum, hvor underholdnings-, forlystelsesindustrien og butikslivet dominerer. Perioden er præget af højkonjunktur, virketrang og en optimistisk tro på fremtiden, og karaktererne i Bangs roman færdes i et miljø præget af entreprenante unge himmelstormere, dandyer, skuespillere og kunstnere, der alle er fascinerede af det nye og af storbyens muligheder. Romanen beskriver i korte træk Victoriateatrets 8 skæbne, samt de folk der er involverede i denne. Det prægtige københavnerteater opføres, og indvies med stor succes, men møder senere hårde tider, og må til sidst gå fallit, som følge af dårlig ledelse, lavkonjunktur, og det faktum at det er opført af billige materialer, stuk og simili. Fortællingen har ingen egentlig hovedperson, men teaterdirektøren 6 Per Thomas Andersen, 1992 p Michelsen, 1974 s Teatret er fiktivt, men inspireret af Dagmarteatret

6 og journalisten Herluf Berg 9 er en gennemgående figur. Den egentlige hovedperson må siges at være byen København, og netop derfor betragtes Stuk også ofte som den første egentlige københavnerroman. Storbyen var på daværende tidspunkt et moderne fænomen, og for at beskrive den ville Bang benytte sig af tilsvarende moderne teknikker. Romanen er sat sammen som en mosaik af større eller mindre fragmenter, eller scener, fra storbyens sociale liv. Disse fragmenter kan synes rodede og usammenhængende ved første øjekast, men bagved ligger en nøje tilrettelagt komposition, som har til hensigt at afspejle det spraglede og fragmenterede indre liv i vores hovedperson : København. Romanen følger en symmetrisk struktur, i hvilken eventyret om Victoriateatret i første halvdel langsomt bygges op, for så i bogens anden halvdel gradvist at afsløres som forlorent, for til slut at ende på et absolut nulpunkt med fallit og død til følge. Bogen er inddelt i to omtrent lige lange afsnit: Regn af Guld (s ) og Regn af Aske (s ). Regn af Guld er sammensat af fem afsnit. -I de to første afsnit bygges teatret, og samtidig fortællingen om det. -I tredje afsnit skildres karakterernes følelser, eller mangel på samme: Kærlighed, begær og afmagt. -I de to sidste afsnit står teatret færdigt, fortællingen er på sit højdepunkt, og det hele kulminerer i en glitrende succesfuld premiere. Regn af Aske er ligeledes inddelt i fem afsnit. -I de to første afsnit vises langsomt tegn på sprækker i teatret, og økonomien begynder at vakle. -I tredje afsnit afsløres personernes kærlighedsliv som værende ligeså forlorent som Victoriateatret. Alt er facade og stuk. -I de to sidste afsnit tiltager den økonomiske og moralske deroute for folkene omkring teatret. Til slut erklæres stedet fallit, og tragedien er total. Inden for denne strengt symmetriske komposition er teksten sammenstykket af mindre scener, der hver især, på mikroplan har en intensitetskurve, der svarer til den overordnede symmetriske opbygning på makroplan 10. Dette ses f.eks i bogens første afsnit. Her følger vi først Herluf Berg, og hans ven Lange på en livlig karettur gennem Københavns gader, der præsenterer læseren for byen: 9 Herluf Berg er tydeligvis bygget over Bang selv, der, foruden at dele initialer med Berg, var involveret i teater og journalistik 10 Michelsen, 1974 p. 39

7 Berg og Lange kom ind i Købmagergade. Mørkningshandelen gik i Kældre og Stuer. Igennem Ruderne saa man de fulde Boder, og Fortovsstrømmen løb bus paa Tjenestepiger, der debatterede i nærheden af Kælderhalsene 11. Turen munder ud i en teatertur, og kulminerer i konferensråd Heins patetiske tale til kongen under de efterfølgende selskabeligheder. Atmosfæren er ekstatisk af begejstring og fremskridtstro ovenpå en større bankfusion. En etatsråder bemærker: - Ja vore Produkter er blevet Guld. De gentog Etatsraadens Sætning rundtom, og et Par af Herrerne rejste sig 12. Her er vi altså på toppen af den kurve, der på makroplanet svarer til Regn af Gulds afslutning, hvor Victoriateatret står færdigt og optimismen er på sit højdepunkt. Senere i kapitlet antydes tegn på tomhed og fordærv bag den glitrende facade. I fyrværkeriscenen beskrives tivolifyrværkeriet som Galgen-skeletter, og senere som kunstige Stjerner der slukkes 13. Afsnittet slutter i mol, med Berg siddende alene på sit værelse i et melankolsk humør. Ved sin symmetriske sammenstykning af fragmenter demonstrerer Bang en kompositionel teknik, som var ganske uhørt på hans tid. De enkelte scener rummer i sig selv grundtræk fra hele fortællingen. Man må altså forstå delene ud fra helheden, og helheden ud fra delene. At denne fortælleteknik har været moderne, vidner mange af datidens anmeldelser om. Et eksempel fra Berlingske Tidende Aften: Hvad der væsentligst maa indvendes mod Bogen, er dens formløse, til dels chaotiske, Præg. Der mangler en egentlig Hovedfigur, og Personerne danne et Mylder, i hvilket ikke faa forsvinde ligesaa pludselig, som de dukke op. 14 Uddraget afslører netop de træk der gør Bangs roman moderne: Fraværet af en hovedperson, den polyfoniske form og de sporadiske persontegninger. Bang selv mente øvrigt heller ikke at hans bog havde en komposition, men i stedet en meget streng Arkitektur 15. Altså en slags ramme, inden for 11 Stuk p Stuk p Stuk p Harsløf, 1977 p Harsløf, 1977 p. 55

8 hvilken de mange fragmenter kunne placeres. Denne strategi minder mere om en filmklippers arbejde end om en forfatters og var så moderne, at den end ikke kunne indpasses i Det Moderne Gennembrud. Bang og Det Moderne Gennembrud Georg Brandes indledte d. 3. november 1871 sit enmands-korstog mod det henslumrende danske åndsliv med sin forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Dette blev begyndelsen til Det Moderne Gennembrud, og et bittert opgør med såvel det kunstneriske dødvande hos danske forfattere, som med de religiøse og moralske dogmer, der prægede tiden. Brandes ville have de moderne forfattere til at gøre op med efterdønningerne fra romantikkens skønhedsdyrkelse og biedermeier-idyllen. Man skulle sætte samfundsmæssige problemer under debat, og måtte derfor ty til en realistisk skildring af virkeligheden. Oprøret var fra Brandes side ikke kun rettet mod litteraturen, men mod hele den danske guldalderkultur og den provinsialisme som den efter Brandes mening var et udtryk for. I forelæsningerne præsenterede han en art programerklæring for tidens forfattere, der var præget af en mængde krasse slagordslignende formuleringer. Den danske litteratur handler ikke om vort Liv, men om vore Drømme 16, siger han bl.a. Brandes tanker var funderet i den positivistiske tradition fra oplysningstiden, og satte den frie Tanke og den frie Humanitet 17 over alt. Man måtte Reactionen til livs, dvs. forfægte datidens absolutter som ægteskabet, religionen og ejendomsforholdene. Bang skriver Stuk netop som tankerne fra Det Moderne Gennembrud florerer i den danske litterære bevidsthed, om end hans måde at fremstille samfundets problemer på kan synes uforenelig med Brandes idealer på flere punkter. Hvor Brandes efterlyser social kritik, synes Bangs kritik snarere at være en kulturkritik. En kritik af det dekadente menneske, snarere end en kritik af samfundsopbygning eller fordelingspolitik. 16 Hans Hertel in Hertel, 2004 p Hans Hertel in Hertel, 2004 p. 64

9 Naturalisme eller impressionisme? Georg Brandes mest bastante krav til den nye generation af forfattere var, for det første, ønsket om realisme. Digtningen skulle bringes tættere på virkeligheden, og væk fra tidens forlorne æstetik. Sandheden skulle findes i det grove og upolerede, frem for datidens skønmalerier 18 Brandes næste krav var indignationen over uretfærdige forhold i samfundet. De nye forfattere måtte i deres kunst kritisere de institutioner, der forhindrede fremskridt i samfundet. Brandes tredje krav til de unge er, set i forhold til Bang, det mest interessante: nemlig kravet om naturalisme. Brandes var bl.a. inspireret af den franske teoretiker Hippolyte Taine og hans idéer om en positivistisk kunstkritik. Taine (og til dels Brandes) mente at forfatter såvel som kritiker bør tilstræbe naturvidenskabens objektivitet. Han skal beskrive det han ser, som en videnskabsmand, og må i objektivitetens navn aldrig selv være til stede i teksten. 19 Disse ideer kommer kraftigst til udtryk i Brandes ungdomskritikker, men sættes i system og præsenteres mere programmatisk i forelæsningsrækken. Romanskrivningen i Danmark i årene efter Brandes indledningsforelæsning var stærkt præget af hans tanker, og affødte en række senere kanoniserede værker som f.eks. Henrik Pontoppidans Lykke-Peer og J.P. Jacobsens Niels Lyhne. Fælles for disse romaner er bl.a. deres diskussion af brandesianske temaer som religion og social indignation og deres brug af én mandlig helt eller hovedperson. I disse romaner repræsenterer karaktererne ofte typer, gennem hvilke forfatteren kan fremlægge og diskutere forskellige holdninger og værdier og på denne måde fremlægge Det Moderne Gennembruds idéer for læseren. Begge ovennævnte værker er udviklingsromaner. Dvs. de skildrer hovedpersonens livsforløb helt frem til døden, hans omgivelsers påvirkning af ham og hans tab af illusioner og drømme 20. Bang griber det i Stuk ganske anderledes an. Stilen i Stuk er impressionistisk, og til tider meget langt fra den naturalisme, der fejredes af Brandes og hans tilhængere. At Stuk næsten er FOR moderne til Det Moderne Gennembrud, kan man se ved at kigge på endnu en anmeldelse fra datiden. Georg Brandes bror Edvard skrev i dagbladet Politiken (hvor Bang selv var ansat) d : 18 Dansk litt. Hist. Bind 3, p Dansk litt. Hist. Bind 3, p Gads Litteraturleksikon

10 Der findes i Stuk en Sværm af Personer, vist mer end Hundrede. Det er da ikke underligt, om det skorter paa Psykologi. Hr. Bang har undertiden maattet nøjes med Overfladen, med ydre Manerer, Jargon og stereotype Betegnelser, hvor Studier af menneskelige Sjælebevægelser havde været interessante. 21 Bang roses andetsteds i anmeldelsen for sine fine og præcise iagttagelser af livet i København, men som helhed er romanen for overfladisk. Netop det skitserede persongalleri og manglen på psykologi hos bogens karakterer adskiller den fra Det Moderne Gennembruds øvrige romaner. Hvor f.eks. J.P. Jacobsen bruger megen spalteplads på detaljerede beskrivelser af sine karakterer, deres indre og ikke mindst deres omgivelser, bruger Bang en filmisk flimrende stil, der fokuserer på sansninger og snap-shots. Han er fotograf snarere end naturvidenskabsmand. Den impressionistiske stil var egentlig en bølge i fransk malerkunst, med Claude Monet ( ) som foregangsmand. Stilen er kendetegnet af usædvanlige vinkler, fokus på lyset, og ofte synlige penselstrøg. Bang kendte Monet personligt 22, og ville i sin skrivning benytte sig af nogle af de samme effekter. I Realisme og Realister: Portrætstudier og Aforismer fra 1879 fremlægger Bang en slags program for sin stil. Her skriver han bl.a. at forfatteren ikke skulle føle sig bundet af love og regler, men frit sammenhobe Sætninger, ødsle med Ord, udelade Verber og i susende Hast kæde Punktummer sammen og derpaa atter hvile i en rhytmisk, sagte Musik 23 Det er denne nervøse stil Bang skriver i, og i Bangs roman præsenterer den unge kunstner Lange, i en række småytringer, eksempler på stilen:..disse Formiddage, dejlige Formiddage, du føler s gu, hvordan det vokser for En Billeder får man, med et Lys over Lange fangede dette Lys med sin hule Haand og klaskede det paa sine billeder 24 Selve Langes måde at tale på markerer den skødesløse impressionistiske teknik. Han bruger korte, abrupte sætninger, der ofte er koncentreret om et enkelt substantiv. Han taler og tænker i snap-shots, 21 Harsløf, 1977 p Zerlang, 2007 p Zerlang, 2007 p Stuk s. 44

11 og kommer på denne måde til at fremstå som noget nær en parodi på den impressionistiske kunstner. Han snakker ubønhørligt om lyset og skyggerne og om hvordan de skal indfanges i enkle ord: det er, Fanden ta mig, Kunsten: at finde det ene, lille Ord - Ordet, der gi er det 25 Det ovenstående citat synes at være en af nøglerne til en forståelse af Bangs projekt med Stuk. Den sceniske og punktvise beskrivelse af menneskerne i København efterlader ikke megen plads til psykologi og grundig persontegning. Men ser man nærmere på de enkelte scener finder man overalt henvisninger til romanens overordnede tematik: Stukken og forlorenheden. Det kan synes ironisk at benytte sig af en overfladisk, skildring til netop at beskrive det overfladiske sjæleliv. Men man kan hævde, at det samtidig også er den mest sande. For at beskrive storbyen og moderniteten, har Bang altså bevæget sig væk fra den brandesianske, naturvidenskabelige analyse af de enkelte artsfæller og motiverne for deres handlinger, og i stedet beskrevet hele den biotop, som påvirker disse individer og er grundlaget for deres eksistens. Stuk s arkitektoniske opbygning er langt fra udviklingsromanens kronologiske skæbneskildringer. Tidsmæssigt strækker den sig over en kort periode med enkelte flashbacks 26 og frem for personernes fysiske død, er det deres økonomiske og moralske ditto, der skildres. Overalt i romanen går stukmotivet igen. Dvs. der er passager hvor enkelte ord eller sætninger afslører dens overordnede metaforiske sammenstilling af gips og staffage med menneskelig facade og forlorenhed. I scenen fra Gravesens bal falder bagfyldningen af en sofa og lappes med små kretonnestumper 27. Senere omtaler den tyske impresario København som en tom Blære (p. 202). Til middagsselskabet hos Asta Heltz snakker alle, men ingen hørte, hvad den anden sagde (p. 84). I scenen på det endnu ufærdiggjorte Victoriateater nynner bygmester Martens næsten manisk mens det svirrede for hans Øjne med Forgyldning og Marmorpuds (p. 33). Efter Konferentsråd Heins tale råber man hurra: Etatsraaderne aabnede Mundene taktfast, ni Gange, stumme som Havets Fisk (p. 23). 25 Stuk s Bergs barndomserindringer p Stuk p. 142

12 I en ordudveksling mellem Berg og Lange i romanens åbningssekvens ses et eksempel på stukmotivet: -Svært, saa vi bygger Façader, sagde Berg ( ) Vi kalker vore Grave, sagde Lange 28. Langes replik referer til Matthæusevangeliet: I hyklere! I ligner kalkede grave; udenpå ser de smukke ud, men indeni er de fulde af dødningeben og al slags urenhed 29 Her er stukbilledet altså penslet ud, men med et enkelt, præcist strøg. Ofte bliver en truende, underliggende virkelighed synlig for læseren i korte glimt, som ved applausen efter Victoriateatrets åbningsforestilling, hvor det elektriske lys tændes, og Fru Duncker forskrækkes som havde hun pludselig, i Parkettet og Loger, sét hundrede grønlige Lig, der gjorde Grimacer imod hende i det skærende Lys. (p. 113). Det er tomheden og døden, der lurer under stukken. Bang afslører dette i et enkelt lysglimt, der som røntgen ser gennem overfladen, og affotograferer de fortabte mennesker. Ordet lys går igen fra Langes kunstneriske betragtninger, og det er ligesom hos Lange et enkelt billede og få ord, der giver den store effekt. At lyskilden her er elektrisk, og dermed et symbol på det moderne, forstærker blot billedets forankring i romanens overordnede tematik. Disse truende dødsbilleder repræsenterer en modsætning til den brandesianske kulturkamp, idet romanen ikke giver noget alternativ til denne storbyvirkelighed. Her er ingen løsninger, blot en voyeuristisk beskrivelse af et samfund i forfald. Knud Michelsen påpeger, i sit efterskrift til Stuk 30, at Bang dog ikke ser den brandesianske bevægelse som syndebuk eller medskyldig i dekadencen og det moralske forfald. Bang placerer hos den gamle Professor Gerster en replik, der raser imod Brandes generation og deres abetro - Forbrydere, raabte han ( ) Falskere af Moralen (p. 209) Den gamle Gerster repræsenterer Bangs forældregeneration, og kommer i sin kritik til at fremstå som latterlig, idet også han har profiteret af opgangstiderne, og ladet sin, nu tuberkuløse, søn leve det vilde københavnerliv 31. Bang er altså ikke fjendtligt stemt over for Gennembruddets tanker, men med Stuk placerer han sig et sted, der besværliggør en litteraturhistorisk rubricering 28 Stuk p Matth. 23,27 30 Stuk p Stuk p. 253

13 Bang træder altså med Stuk i mange henseender et skridt bort fra tidens brandesianske indignationslitteratur, og præsenterer en samfundskritik der ikke er social, ej heller religiøs, men kras og pessimistisk i sin mangel på alternativer til dekadenceproblemet. Per Thomas Andersen mener, at Bangs ærinde er større end blot det at sætte problemer under debat, og at Bangs beskrivelse af tab bunder i en determinisme, der var atypisk for hans tid: det dreier sig om et nærmest altomfattende tap som rammer personligheden på alle niveauer, både biologisk, sosialt, økonomisk og eksistensielt. Det er livstrettheden og dekadensen Bang skildrer 32 Bang og kærligheden Den kulturpessimisme der præger Stuk kommer særligt til udtryk i beskrivelsen af kærlighedsforholdene mellem de mange personer. Storbyen og moderniteten har gjort dem følelsesmæssigt impotente, og kærlighedsforholdene tager mere form af handler de elskende imellem. I bedste fald økonomiserer de med deres følelser, for at kunne fortsætte deres liv i storbyvirkeligheden. Herluf Berg erfarer i en nøglescene, at han ikke er i stand til at elske sin veninde Asta Heltz: - det var som i et ulideligt Nu al den ganske Afmagt skulde samles af disse fire Aars Forsøg paa at føle Kærlighed: - Asta, sagde han. 33 Det går op for Berg at han ikke er i stand til at indlade sig med Asta, og hans engagement i Victoriateatret er blevet et surrogat for hans manglende evne til at elske. Knud Michelsen påpeger i sin analyse 34 at fra det øjeblik Berg bliver direktør for Victoriatatret er hans personlige historie forbi. Fra da af bliver han reduceret til en iagttager; først naiv, siden desillusioneret. Han har i stedet indgået en slags ægtepagt med storbyen og samtiden, og forholdet til Asta bliver forbundet med det perifere og provinsielle. En fortid, og en virkelighed der ikke længere er mulig. På denne måde bliver Bergs skæbne et symbol på tiden han lever i. I det øjeblik han bliver bevidst om sig selv og 32 Per Thomas Andersen, 1992 p.143 Citatet drejer sig om Haabløse Slægter, men giver også mening i forb. med Stuk 33 Stuk p Michelsen, 1974 p

14 sit forhold til Asta bliver han nemlig også bevidst om sin tid og sit forhold til storbyens virkelighed. Han erfarer, at det tab han har lidt på det personlige plan er uundgåeligt, og på denne måde afspejler hans kærlighedsliv dekadenceproblemet. Også andre af bogens kærlighedsaffærer viser den deprimerende stuk-virkeligheds indvirkning på romanens karakterer: Eksempelvis affæren mellem fru Canth og Edvard Sundt afslører, at man kan more sig, uden at snyde. Kærlighedsaffærerne optræder som små sidespring i handlingen, og ingen af dem ender i andet end ufrivillig graviditet eller fiasko for de implicerede. Problemerne med kærligheden kan ses som en direkte funktion af det ovennævnte tab, der er en del af virkeligheden for romanens karakterer. Radiatortrilogien Komposition I 1980erne og 90erne har byen bredt sig i forhold til Bangs tid, og den effektivere infrastruktur har spredt byens forlystelsesliv og gjort det muligt for byens velhavere at bosætte sig i Nordsjælland eller Indre By, mens den fattigere del af befolkningen er rykket fra de gamle arbejderkvarterer og ud i nyere betonforstæder. Hvor de unge himmelstormere på Bangs tid tjente deres penge på byggerier og forlystelsesliv, er det på Sonnergaards tid reklamebranchen og dot-comvirksomhederne, der får pengene til at yngle. 1980ernes yuppier 35 og 1990ernes nyrige dyrker begge en materialisme og hedonisme, der har mange ligheder med den dekadence, der behandles i Stuk. Det er dette nye København, der beskrives af Jan Sonnergaard. I 2003 udgav han novellesamlingen Jeg er stadig bange for Caspar Michael Petersen. Den var sidste del af hans trilogi om det moderne København, der desuden talte novellesamlingerne Radiator (1997) og Sidste søndag i oktober (2000). De er senere udgivet samlet under navnet Trilogien 36 (2004). Sonnergaards sigte med trilogien var at skrive et subjektivt Danmarksbillede fra det seneste tiår 37. Billedet skulle vise tre traditionelle samfundsklasser: Den første bog skulle skildre arbejderklassen, den næste middelklassen og den sidste overklassen. De mange relativt korte 35 Egentlig en amerikansk forkortelse for Young Urban Professionals 36 Jeg vil i det følgende referere til 37 Interview i Weekendavisen marts-april 2003

15 noveller skal altså forstås som fragmenter, der tilsammen danner det store billede. Sammenhængen mellem novellerne eksisterer udelukkende på det tematiske plan, og der er ikke tale om et lineært narrativt forløb gennem de tre bøger. Jeg har i denne opgave valgt at betragte de tre novellesamlinger som ét selvstændigt værk, da jeg mener, at deres indbyrdes sammenhæng og tredeling rummer en så stærk tematisk sammenhæng, at et fokus på en enkelt af bøgerne ville gøre en analyse ufuldstændig. Dette understøttes af det ovenstående citat, hvori Sonnergaard omtaler novelletrilogien som ét Danmarksbillede. Opfatter man novellerne som en helhed, er der her heller ingen hovedperson, men et utal af bipersoner og storbyskæbner, der tilsammen udgør den egentlige hovedperson, storbyen København. Sproget i novellerne er råt og talesprogsnært og præget af hurtige replikskifter, ikke ulig Bang. Ligesom Bang referer Sonnergaard til et utal af stednavne, modefænomener, produkter og ting, som er med til at forankre værket i dets tid. Hvor Stuk havde en striks arkitektonisk opbygning, er Trilogien konsekvent i sin fragmentering og uafsluttethed. De små historier er oven i købet fortalt med en blanding af jeg-fortæller og en mere eller mindre skjult alvidende fortæller. Flere gange benyttes også utroværdige fortællere. Novellerne i trilogien handler næsten alle om fortabte mennesker. Moralske, økonomiske og sociale tabere, der, i deres samliv med det postindustrielle storbysamfund, er blevet gjort følelseskolde og apatiske. Et eksempel kunne være den kyniske reklamemand i Vi skriver 1995 Og det bliver endnu bedre. Efter praktisk talt at have voldtaget sin kæreste filosoferer han: I et forhold får man kun magten hvis man elsker én grad mindre end den anden 38. Et andet eksempel er den alkoholiserede bistandsklient i NETTO og fakta, der betragter folk, der står i kø for at købe lottosedler: Og da jeg gik videre, fik jeg en ganske lille følelse af triumf, for det var klart, at de sad i lort til halsen, ligesom mig selv 39 Novellerne er grundlæggende realistiske, men tager ofte en nærmest surrealistisk drejning mod voldelige excesser og ekstreme, næsten karikerede karakterer. Sonnergaard som socialrealist 38 Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Radiator p. 165

16 Det prosaiske og direkte sprog og skildringen af de ensomme og fortabte mennesker fik mange anmeldere til at udråbe Sonnergaard til en moderne socialrealist på godt og ondt. Historisk set er socialrealismen i dansk litteratur en udløber af den brandesianske indignationslitteratur. Man tilstræbte en realistisk skildring af livet blandt navnlig den fattige del af befolkningen, for på denne måde at bringe de uretfærdige samfundsforhold i fokus og opfordre til solidaritet med de undertrykte. Socialrealismen var forbundet med den politiske venstrefløj, og navnlig i 1970erne blomstrede stilen i takt med det marxistiske verdensbilledes indtog i det danske åndsliv. Man var inspireret af arbejderlitteraturens koryfæer som Martin Andersen Nexø og Hans Kirk. I 1990erne havde ordet socialrealisme en vis negativ klang, da mange forbandt det med tendentiøs og uraffineret litteratur, der mejslede de opbyggelige kommunistiske pointer ud for læseren. Sonnergaards forfatterskab kan ses som en reaktion mod netop denne holdning: At socialt engagement i litteraturen var faux pas blandt tidens forfattere, og at det æstetiske på mange måder rangerede over det etiske. Men ligesom hos Bang er det svært at finde eksempler på en direkte politisk kritik, eller en løsningsmodel for de problemer der beskrives i bøgerne. Dekadenceproblemet er så altoverskyggende for novellernes karakterer, at der ikke gives nogen udvej. Sonnergaard har selv udtalt om sit forhold til den politiske venstrefløj: Paradokset er, at på den ene side beskriver jeg menneskelig isolation, på den anden side, at det altid går skævt når mennesker står sammen 40 Sonnergaard adskiller sig desuden fra socialrealisterne ved sine mange stileksperimenter og absurde optrin. Et eksempel er spøgelseshistorien Spøgelset på Ottmachauer Steig, som afslutter trilogien. Her forsumper en ung dansk studerende i Berlin, i færd med at skrive en større opgave om tysk filosofi. Det narrative forløb opløser sig selv i et mystisk kinesisk æskesystem, og ender i et blodigt eksistentielt ragnarok med personlighedsspaltninger og lyslevende spøgelser. I denne historie, med sine litterære referencer og tydelige meta-elementer, minder Sonnergaard mere om nyere postmoderne fortællere som Paul Auster og Italo Calvino, end danske socialrealister. Af yderligere stileksperimenter kan nævnes novellen Blackout. Her eksperimenterer Sonnergaard med stream-of-consciousness og ignorerer normal tegnsætning og syntaks, for at beskrive den rus, 40 Interview i Weekendavisen marts-april 2003

17 som fortælleren befinder sig i. I NETTO og fakta fortælles historien i et drævende monotont tempo, der bevirker at selve læsningen bliver en del af værket. Læseren oplever altså selv den monotoni, der også opleves af novellens forhutlede dranker i Nordvest-kvarteret. Jeg vil senere vende tilbage til Sonnergaards forhold til det postmoderne og dets indvirkning på novellernes temaer. Sonnergaard og kærligheden Manglen på evne til at føle kærlighed er et gennemgående tema i novelle-trilogien. Egoismen har ramt historiernes karakterer i en sådan grad, at de hverken udviser solidaritet, medmenneskelighed eller ømhed over for hinanden. I NETTO og fakta får den livstrætte alkoholiker eksempelvis besøg af en gammel skolekammerat. I stedet for at hjælpe ham, drikker han hans sidste guldbajere og beretter glad om sit nye job. 41 De menneskelige relationer er ikke præget af ømhed, men af magtdemonstrationer. Også parforholdene i trilogien beskrives som handler mellem de implicerede, hvor alle handlinger underkastes en hurtig cost-benefit-analyse. Herluf Berg opdager i Stuk, at hans kærlighedsforhold til Asta Heltz er en umulighed, og at de eneste forhold, han er i stand til at engagere sig i, er af økonomisk karakter. Han har indgået en slags ægtepagt med Victoriateatret og med selve det pulserende storbyliv. Ligesådan går det for personerne i Sonnergaards univers. Den smarte reklamemand i Vi skriver 1995 Og det bliver bedre endnu udregner, at han har købt drinks til en pige, han har mødt for omtrent 900 kr. for jeg kunne ikke få en ordentlig gadeluder for I Formel B er en ung dot-com-millionær på restaurant med sin kæreste. Undervejs krydsklippes der filmisk til slagscener fra Anden Verdenskrig. Snakken om bordet sammenstilles med en fysisk magtkamp, og den unge mand siger: - Jeg er så glad for at du er blond - og at din IQ er tocifret! Jeg tror slet ikke jeg ville kunne få den op hvis du var begavet Radiator p Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p. 11

18 Replikken er typisk for trilogiens beskrivelse af kærlighedsforhold. Forholdet mellem mand og kvinde 44 er reduceret til et spørgsmål om magt. Karaktererne benytter hinanden til at placere sig selv højere i et økonomi- eller magthierarki. Senere i Formel B ses desuden Bangs stukmotiv i fuldt flor, da den unge herre smager en flaske vin til kr., der beskrives som selve indbegrebet af ædel råddenskab. Ud over at afsløre den menneskelige råddenskab, der gemmer sig bag det groteske forbrug, beskriver vendingen ganske præcist hele dekadenceproblemet. Nemlig den forædling af kulturen, som har nedbrudt moralen og skabt det dekadente menneske. Nostalgi og modernitet I et brev til en veninde i provinsen skriver Herman Bang i 1878 om sit liv i storbyen: - Foran os altid det uvisse, bag os Erindringen, bag os Forhaabninger, der er skuffede, foran os Forhaabninger, der skal skuffes: voila tout! 45 Ud over at beskrive en voldsom pessimisme, er citatet et vidnesbyrd om Bangs forhold til fortiden, og til den gamle verden, som er modsætningen til det moderne storbyliv. I Stuk er s helliget Herluf Bergs erindringer om opvæksten i Sønderjylland og hans skoletid. Også andre steder i bogen nævnes henkastet det lykkelige liv i provinsen. Knud Michelsen påpeger i sit efterskrift til bogen Bangs arbejde med centrum og periferi. I dette tilfælde er centrum storbyen og dens moderne virkelighed, mens periferien er provinsen og dermed fortiden. Romanens enkelte afstikkere til periferien afslører en slags nostalgi eller et ønske fra Berg om, at en anden virkelighed er mulig. At der er et alternativ til dekadencen. Men han må sande at denne virkelighed er tabt, og har et skær af provins og fortid (s.250) over sig. Storbyen er fremtiden og Berg må sande, at han er en del af moderniteten, og derfor giver romanen heller ingen udvej for ham og bogens øvrige karakterer. På dette punkt er Stuk og Trilogien tæt forbundne. Den fortvivlende pessimisme, som Bang giver udtryk for ses igen og igen hos Sonnergaards karakterer. Begge forfattere beskriver netop deres tid som moralsk fordærvet, men giver intet alternativ eller opbyggelig morale. I Formel B bliver den egoistiske og kyniske hovedperson spurgt om, hvorfor han gør som han gør. Jeg ved det ikke, svarer han, og filosoferer videre om, at 44 Samtlige novellernes hovedpersoner er mænd 45 Stuk s. 249

19 det nok er ligesom med tv: -utallige gange har man set lortet, men alligevel slukker man ikke kunne det være derfor?. 46 Af dette udsagn kan man læse hvor deterministisk Sonnergaard er i sin beskrivelse af dekadenceproblemet. Det moralske forfald er som en naturlov, der har påvirket novellens karakterer, der ikke selv er i stand til at forklare hvorfor de handler som de gør. Postmodernisme og fin de siécle Per Thomas Andersen skriver, i sin undersøgelse af dekadencen i nordisk litteratur 47, at 1890ernes dekadencelitteratur kan betragtes som første trin i udforskningen af den erkendelsessituation, som det moderne menneske står i. Dekadenceproblematikken afspejles i litteraturen gennem først 1890erlitteraturen, siden gennem modernismen og sidst postmodernismen. Der er altså en direkte historisk forbindelse mellem Bang og Sonnergaard, idet de fra hver deres århundredeskifte giver et vidnesbyrd om det moralske forfald, der forekommer, når det moderne menneske konfronteres med manglen på centrale værdier. Den leksikalske definition af postmodernisme 48 er en betegnelse for en tendens i den vestlige kultur efter 2. Verdenskrig, der beskæftiger sig med den fuldkomne splittelse af virkeligheden, der er fulgt i kølvandet på de store ideologiers fald. Både religionerne og de politiske projekter betragtes som illusioner, der blot foregøgler en sammenhæng, der ikke eksisterer. Manglen på sammenhæng ses både på det samfundsmæssige og det personlige plan. Postmodernismen er nihilistisk i den forstand, at man har accepteret at intet længere giver mening, og i mangel af en samlende virkelighed låner man fra tidligere tiders kunstneriske udtryksformer. Den er desuden et opgør med modernismens valorisering af kunst over populærkultur. De store fortællingers død medfører, at den postmodernistiske litteratur ikke beskæftiger sig med den samlede, lineære fortælling. Den er fragmentarisk og kendetegnes desuden ved brugen af citater, ironi og eksperimenter med genre og stil, gerne i uhomogene blandingsformer. Sonnergaards novelletrilogi har mange postmodernistiske træk. Betragter man de tre novellesamlinger som ét værk, er selve formen en slags sprængning af den klassiske fortælling. De mange små historier har oftest åbne slutninger, og der er intet centralt narrativt forløb eller nogen 46 Jeg Er Stadig Bange For Caspar Michael Petersen p Per Thomas Andersen, 1992 p Gads Litteraturleksikon

20 kronologisk ordning af novellerne. De mange stileksperimenter og skiftende fortællervinkler giver, sammen med enkelte metaelementer og talrige popkulturelle referencer, et collagepræg, der kan betragtes som postmodernistisk 49. Radiator -trilogien placerer sig herved i en tradition, der historisk set spejler Bangs impressionistiske dekadencelitteratur i Stuk. De to værker viser dekadenceproblemet set fra hver deres historiske periode; henholdsvis ernes gryende modernitet, og ernes postmoderne virkelighed. Det interessante ved Stuk er i denne forbindelse, at Bang ikke blot indvarslede en moderne stil, men også på mange måder foregreb det postmoderne ved at belyse eksistentielle problemstillinger, der i høj grad har relevans i dag. Per Thomas Andersen mener, at man ved at læse 1890ernes dekadencelitteratur kan få en forståelse af modernismens og postmodernismens problemer 50. Og ser man historisk på de to perioder, er der visse ligheder, der gør en sådan genlæsning endnu mere interessant. Bangs samtid var præget af en følelse af, at en kulturel epoke var ved at være slut. En stor mængde teknologiske landvindinger og øget industrialisering havde ændret folks liv, og Det Moderne Gennembrud havde sat spørgsmål ved ældgamle systemer som religion og familiemønstre. Sonnergards samtid er, som Sinai beskriver 51, også præget af denne overgangs- (eller undergangs-) stemning. 1980erne bød på en helt konkret angst for verdens undergang, som følge af atomkrig, og efter de store socialistiske regimers sammenbrud er atomangsten afløst af frygten for miljøragnarok, som følge af menneskets livsstil. Pessimister vil desuden hævde, at de vestlige demokratiske regimers økonomiske rovdrift på den tredje verden markerer begyndelsen til enden for vores civilisation. Perioden omkring forrige århundredeskifte betegnes fin de siécle fra fransk: slutningen på århundredet. Betegnelsen dækker den stemning i Europa præget af æsteticisme og virkelighedsfjernhed 52, som jeg bl.a. har beskrevet i denne opgave. Man kunne ligeledes kalde vores tid for fin de siécle, da vi har set, at forfattere fra begge perioder beskriver et moralsk forfald, og en bekymring for fremtiden. Dekadente mennesker 49 Sonnergaards sociale indignation og fokus på uretfærdigheder i samfundet er ikke typisk postmodernistisk, men hans stileksperimenter, pessimisme og brug af fragmenter, kan retfærdiggøre denne rubricering. 50 Per Thomas Andersen, 1992 p Se denne opgave p Gads Litteraturleksikon

21 Man kan få en større forståelse af evidensen i den historiske spejling af de to århundredeskifter ved at se på to mennesketyper, der er typiske for hver deres periode, nemlig dandyen og yuppien. En dandy 53 er en mandsperson, der lægger stor vægt på sin fysiske fremtoning med raffineret tøj og sprogbrug og en aristokratisk optræden. Ordet kan have en negativ klang, idet dandyen ofte opfattes som en narcissist, ekshibitionist eller en person, der prætenderer at være af finere stand, end han er. En dandy er en æstet, frem for en etiker, og kan på denne måde siges, at være tættere knyttet til den romantiske bevægelse, end til Det Moderne Gennembrud. Dandyen er forbundet til storbyen og dets forlystelsesliv og trives, med sine dyre vaner, godt i et miljø som det København der beskrives I Stuk. Han repræsenterer og udlever den hedonisme, som ligger i den almene brug af ordet dekadence 54. Herman Bang færdedes selv hjemmevant blandt datidens jet-set. Han var optaget af mode, og hans rapporter fra det københavnske selskabsliv var populær læsning i dagbladene 55. Bang omtales ofte selv som en dandy og Stuk s persongalleri rummer mange af slagsen. Berg og kredsen omkring Victoriateatret er alle dandyer i deres forfængelighed og optagethed af pynt, stuk og status. Den irske forfatter og flanør Oscar Wilde ( ) nævnes ofte i forbindelse med dandyismen, og blev, i lighed med Bang, dømt for usømmelighed 56. Dandyen som litterær type ses i megen litteratur fra slutningen af 1800tallet, og er på mange måder en spejler af den overforfinelse af kulturen, der danner grundlaget for dekadencen. Med sine aristokratiske manerer og stræben mod det æstetiske demonstrerer dandyen desuden en forkærlighed for det fortidige. På denne måde kan mennesketypen ses som en reaktion mod moderniteten, og et forsøg på at holde fast i enkelte værdier, der tilhører en tabt verden. Denne nostalgifølelse er tidligere omtalt på s Per Thomas Andersen betragter dandyen som et menneskebillede, det dekadente menneske udlever for at kunne holde til i en moderne virkelighed, hvor alle værdier er døde 57. Dandyismen er, så at sige, sidste udvej for det dekadente menneske, der, i mødet med moderniteten, ellers ville gå til grunde i personlig oppløsning og forfall, fremmedfølelse, solipsisme, regresjon eller selvmord Kilde: Oxford English Dictionary 54 Se denne opgave p Martin Zerlang in Hertel, 2004 p Bang blev i 1881idømt en bøde for pornografi i forbindelse med Haabløse Slægter (1880). Bogen blev beslaglagt af myndighederne. 57 Per Thomas Andersen, 1992 p Per Thomas Andersen, 1992 p. 19

22 En yuppie er egentlig den amerikansk-engelske forkortelse for enten Young Urban Professional eller Young Upwardly-mobile Professional 59. Ordet opstod i 1980ernes USA, hvor helt unge forretningsmænd opnåede hurtig rigdom som følge af gunstige markedsvilkår. Den hurtige rigdom skabte en kultur af massivt forbrug, forfængelighed og materialisme blandt jet-setttet i de større amerikanske byer. Bret Easton Ellis American Psycho fra 1991 beskriver yuppie-generationen i en slags ultravoldelig forvrænget satire. Bogen beskriver de unge yuppier som følelseskolde, grådige mennesker, der ikke er i stand til at føle kærlighed. Hovedpersonen myrder som tidsfordriv unge piger, og spiser i enkelte tilfælde dele af dem, som en slags grufuld metaforisk accentuering af kapitalismens logik. Mange af karaktererne i Jan Sonnergaards univers er yuppier, og deres lange beskrivelser af dyre mærkevarer og til tider sadistisk voldelige opførsel 60, har mange ligheder med Ellis karakterer. 1980ernes yuppier fik deres ækvivalens i 1990erne som følge af boomet i internetbaserede virksomheder: den såkaldte dot-com-boble, der skabte et stort antal helt unge millionærer. Også disse levede et liv præget af umådeholdent forbrug, og ordet yuppie blev igen moderne. I yuppiekulturen ligger, som hos dandyerne, et fokus på den fysiske fremtræden, og en higen efter det æstetiske. Dette kan bl.a. ses hos personerne i Sonnergards Formel B, Jeg er stadig bange for og Vi skriver Her fylder klassiske vestlige statussymboler som champagne, mad, tøj, ure og designermøbler store dele af fortællingen, og ligesom Ellis har Sonnergaard overgjort karakterernes negative egenskaber ud i det absurde. 80ernes og 90ernes yuppier kan, ligesom dandyerne, opfattes som spejlere af deres tid. For at leve i et postmoderne samfund, hvori der ikke findes nogle absolutter eller sandheder, må mennesker så at sige overgive sig til overfladen, og udleve en mennesketype, der er ren staffage. De nævnte statussymboler er alle rester fra den hendøende vestlige kultur, som disse mennesker befinder sig i sidste fase af. Og ved at klynge sig til de sidste rester af den, udviser de en slags nostalgi, der minder om den, man så hos 1800-tallets dandyer. Konklusion Herman Bangs roman Stuk og Jan Sonnergaards novelletrilogi beskæftiger sig begge med dekadenceproblemet. Dvs. hvordan mennesker kan leve i en virkelighed, der er præget af rodløshed og et tab af konstituerende værdier Disse karaktertræk er specielt tydelige hos Caspar Michael Petersen i novellen af samme navn

23 Stuk viser hvordan 1880ernes mennesker reagerer i mødet med den begyndende modernitet. Romanens dandyer udlever, i deres mangel på eksistentielle holdepunkter, en mennesketype, der er sygeligt optaget af økonomisk succes, og sin egen fysiske fremtoning. Trilogien viser hvordan ernes mennesker reagerer i mødet med den postmoderne virkelighed. Novellernes yuppier udlever en mennesketype, der ligeledes er sygeligt optaget af velstand og statussymboler. De to værker viser altså dekadenceproblemet på to forskellige stadier. Det postmoderne samfund har forstærket den rodløshed og fragmentering af selvet, som påbegyndtes i fin de siécle-perioden. Karaktererne i Trilogien udviser, som følge heraf, en råhed og kynisme, der overgår den, som udvises af karaktererne i Stuk. Stilmæssigt adskiller Stuk sig fra den samtidige naturalisme ved sin arkitektoniske opbygning og brug af impressionistiske virkemidler. Den fragmenterede og sceniske stil i Stuk er meget lig den, der benyttes i Trilogien s mange små noveller. På denne måde foregriber Bang både stilmæssigt og tematisk den litteratur, som Sonnergaard repræsenterer. Bang udviser desuden en kulturpessimisme, der er sammenlignelig med Sonnergaards. Disse træk viser, at Bang,med Stuk, læner sig tættere op ad vor tids litteratur end sin egen samtids. Herman Bangs forfatterskab er altså ikke blot litteraturhistorisk interessant. Det burde også kunne appellere til helt nutidige læsere.

24 Litteraturliste: Andersen, Per Thomas 1992 Dekadanse i nordisk litteratur , Aschehoug Bang, Herman 1887 Stuk, (Efterskrift af Knud Michelsen - Tekstudgivelse og noter ved Sten Rasmussen), DSL/Borgen 2005 De selvfede 2003 Interview med Jan Sonnergaard, Weekendavisen, 28. marts 3. april Harsløf, Olav (red.) 1977 Omkring Stuk, Hans Reitzels Forlag Hertel, Hans (red.) 2004 Det stadig Moderne Gennembrud Georg Brandes og hans tid, set fra det 21. århundrede, Gyldendal Michelsen, Knud 1974 Digter og Storby, Tabula/Fremad Rasmussen, Henrik (red.) 1999 Gads Litteraturleksikon, Gads Forlag Sonnergaard, Jan 2003 JEG ER STADIG BANGE FOR CASPAR MICHAEL PETERSEN, Gyldendal Sonnergaard, Jan 1997 RADIATOR, Gyldendal Stangerup, Hakon og Billeskov Jansen, F.J Dansk litteraturhistorie bd. 3, Politikens Forlag Zerlang, Martin 2007 Herman Bangs København, Politikens Forlag

INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD

INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD INDIVIDETS VILKÅR 90 ER LITTERATUREN OG JAN SONNERGAARD Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Individets vilkår beskrevet i 90 er litteraturen... 2 Analyse og fortolkning... 3 Analyse og fortolkning af Sex...

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883.

Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883. Frøkenen I denne opgave vil jeg give en læsning af Frøkenen, som er skrevet af Herman Bang og første gang udkom i 1883. Der er tale om en novelle med en heterodiegetisk fortæller. Den, der ser og formidler

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

SNIT 90 ERNES LITTERATUR

SNIT 90 ERNES LITTERATUR 1 Tekst 5 SNIT 90 ERNES LITTERATUR Helle Christiansen TENDENSER I TIDENS LITTERATUR Disse typiske træk, som vi kan finde i meget af 90 ernes prosa, kan ses som vigtige tendenser i periodens litteratur.

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING

Fagplan dansk, Pluto 2014/2015 LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING GENRE TEMA/ FORDYBELSE SOMRÅDE Billedbog Lyrik Dokumentar Sagprosa Musikvideo Lejren, et menneskeligt eksperiment LITTERATUR LÆRINGSMÅL TEGN PÅ LÆRING Billedbog: Lejren Lyrik: Berlin- Øjenvidnevariation

Læs mere

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin.

Indhold i [ klammer ] er udeladt af redaktionen efter ønske fra Karin. August 2006 - helt ind i hovedet på Karin Der er gået to måneder, siden Karin fik at vide, at hun er donorbarn. Det er august 2006, og hun sender denne mail til en veninde. Indhold i [ klammer ] er udeladt

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Studie 18. Kristen adfærd

Studie 18. Kristen adfærd Studie 18 Kristen adfærd 98 Åbent spørgsmål Enig/uenig Kristne bør skille sig ud i vores verden på grund af deres principper for påklædning, underholdning og sundhed. Hvorfor svarede du, som du gjorde?

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

LITTERATURENS BEGREBER. Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen

LITTERATURENS BEGREBER. Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen Lars Tonnesen og Andreas Tonnesen LITTERATURENS BEGREBER G Y L D E N D A L S G Y M N A S I A L E O P S L A G S B Ø G E R LITTERATURENS BEGREBER Lars Tonnesen Andreas Tonnesen G Y L D E N D A L S G Y M

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 23. november 2006 Klage over tv-reklamen Fresh for Tuborg sendt på TV 2/Danmark Pastor Hartvig Wagner

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787

Tekster: Sl , Matt Salmer: 588, 651, 644, 787 Tekster: Sl 51.3-19, Matt. 3.1-10 Salmer: 588, 651, 644, 787 Johannes Døberen er en på en gang fascinerende og skræmmende skikkelse. Han er fuldstændig kompromisløs. Han har et eneste mål med det, han

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Kvinden Med Barnet 1

Kvinden Med Barnet 1 Kvinden Med Barnet 1 Du blev født. Du voksede op. Du blev voksen, flyttede hjemmefra og så dig aldrig tilbage. Du fik dig en god uddannelse. Du blev forelsket, og I blev kærester. I var sammen i flere

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Oplevelse af novellens univers

Oplevelse af novellens univers novelle Oplevelse af novellens univers ikke min dag, af helle helle Hvilke tanker sætter novellen i gang hos dig? Hvordan oplever du novellen? Hvad fremstår som vigtigt i novellen? wstemningen i novellen?

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Bag banegården ligger havet, Jutta Richter Forslag til undervisningen

Bag banegården ligger havet, Jutta Richter Forslag til undervisningen Steffen Larsen skrev i anmeldelsen i Politiken 2003: Bag banegården ligger havet' er titlen på den prisbelønnede tyske børnebogsforfatter Jutta Richters nye bog. Hun mener nok, at alle veje fører til Rom.

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang

Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang Prædiken til skærtorsdag 17. april kl. 17.00 i Engesvang 178 Han står på randen af sin grav 448 Fyldt af glæde 457 Du som gik foran os 470 Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 473 Dit minde skal 366

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen

Forbemærkning: Mvh Torsten Dam-Jensen Forbemærkning: Min udlægning til teksten til 5. søndag efter Trinitatis bringes i to udgaver. Den første udgave er den oprindelige. Den anden udgave Mark II er den, som faktisk blev holdt. Af forskellige

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere