10. Main classifications used

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Main classifications used"

Transkript

1 Main classifications used 10.1 Classifications by industry Table 140 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1. There are four levels for publication of the final national accounts, covering 130, 53, 27 and 9 industries respectively. Table 140 includes references to Danmarks Statistik's standard grouping at 111-industry level a level of aggregation not used in the national accounts. The connection between the 111 standard grouping and the most detailed six-digit DK-NACE industries is documented in the publication "Dansk Branchekode 1993, 2 udgave 1996" published by Danmarks Statistik, annexes 1 and 2 of which include the aggregation key. There are two reasons why the national accounts cannot use the 111 standard grouping as their most detailed level of publication. Firstly, it does not match the functional breakdown of construction in the national accounts, and secondly, within some of the 111 groups, the national accounts need to separate market activity and output for own use from (other) non-market activity.

2 390 Table 140 Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Agriculture, fishing and quarrying 0109 Landbrug, gartneri og skovbrug Agriculture, horticulture and forestry Landbrug 53-standard Agriculture Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 53-standard Horticulture, orchards etc Maskinstationer, anlægsgartnere mv. 53-standard Agricultural services; landscape gardeners etc Skovbrug mv. 53-standard Forestry Fiskeri mv. 27-standard Fishing 1009 Råstofudvinding Mining and quarrying Udvinding af råolier og naturgas mv. 53-standard Extr. of crude petroleum, natural gas etc Udvinding af grus, ler, sten, salt mv. 53-standard Extr. of gravel, clay, stone and salt etc. 2 Industri Manufacturing Nærings- og nydelsesmiddelindustri Mfr. of food, beverages and tobacco Slagterier mv. 111-standard Production etc. of meat and meat products Forarbejdning og konservering Processing etc. of fish and fish products af fisk og fiskeprodukter Forarbejdning og konservering Processing etc. of fruit and vegetables af frugt og grøntsager Fremstilling af vegetabilske og Mfr. of vegetable and animal oils and fats animalske olier samt fedtstoffer Mejerier og isfabrikker 111-standard Mfr. of dairy products Fremstilling af stivelsesprodukter, Mfr. of starch, chocolate and sugar products chokolade- og sukkervarer mv Fremstilling af brød, kager og kiks , Mfr. of bread, cakes and biscuits Bagerforretninger 111-standard Bakers' shops Sukkerfabrikker og -raffinaderier Manufacture of sugar Drikkevareindustri 111-standard Mfr. of beverages Tobaksindustri 111-standard Manufacture of tobacco products Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Mfr. of textiles, wearing apparel, leather Tekstilindustri 111-standard Mfr. of textiles and textile products Beklædningsindustri 111-standard Mfr. of wearing apparel; dressing etc. of fur Læder- og fodtøjsindustri 111-standard Mfr. of leather and leather products 2009 Træ-, papir- og grafisk industri Mfr. of wood products, printing and publ Træindustri 53-standard Mfr. of wood and wood products Papir og grafisk industri Mfr. of paper prod.; printing and publish Papirindustri 111-standard Mfr. of pulp, paper and paper products Udgivelse af dagblade 111-standard Publishing of newspapers Udgiver- og forlagsvirksomhed ekskl. dagblade 111-standard Publishing activities, excluding newspapers Trykkerier 111-standard Printing activities etc Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv. Mfr. of chemicals, plastic products etc Mineralolieindustri mv. 53-standard Mfr. of refined petroleum products etc Kemisk industri Mfr. of chemicals and man-made fibres etc Fremstilling af industrigasser og uorganiske basiskemikalier , Mfr. of industrial gases and inorganic basic chemicals Fremstilling af farvestoffer, pigmenter samt organiske basiskemikalier , Mfr. of dyes, pigments and organic basic chemicals Fremstilling af kunstgødning Manufacture of fertilizers etc Fremstilling af basisplast og syntetisk gummi Mfr. of plastics and synthetic rubber Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Manufacture of pesticides and other agro-chemical products Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt Mfr. of paints, printing ink and mastics tætningsmaterialer Medicinalindustri 111-standard Mfr. of pharmaceuticals etc Fremstilling af rengøringsmidler samt øvrige kemiske produkter Mfr. of detergents and other chemical products

3 391 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) Gummi- og plastindustri Mfr. of rubber and plastic products Fremstilling af gummiprodukter samt plastemballage mv Mfr. of rubber products and plastic packing goods etc Fremstilling af bygningsartikler af plast Mfr. of builders' ware of plastic Fremstilling af andre plastprodukter Manufacture of other plastic products n.e.c Sten-, ler- og glasindustri mv. Mfr. of other non-metallic mineral products Glas- og keramisk industri Mfr. of glass and ceramic goods etc Fremstilling af cement, mursten, Mfr. of cement, bricks, tiles, flags etc. tagsten, fliser, kakler mv Fremstilling af produkter af beton, cement, asfalt, stenuld mv Mfr. of concrete, cement, asphalt and rockwool products 2709 Jern- og metalindustri Mfr. of basic metals and fabr. metal prod Fremstilling og forarbejdning af metal Mfr. and processing of basic metals Jern- og stålværker Mfr. of basic ferrous metals Forarbejdning af jern og stål First processing of iron and steel Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Mfr. of basic non-ferrous metals Støbning af metalprodukter Casting of metal products Fremstilling af byggematerialer af metal 111-standard Mfr. of construct. materials of metal etc Fremstilling af håndværktøj, metalemballage mv. 111-standard Mfr. of hand tools, metal packaging etc Maskinindustri Mfr. of machinery and equipment n.e.c Fremstilling af skibsmotorer, kompressorer mv. 111-standard Mfr. of marine engines, compressors etc Fremstilling af maskiner til generelle formål 111-standard Mfr. of other general purpose machinery Fremstilling af landbrugsmaskiner 111-standard Mfr. of agricultural and forestry machinery Fremstilling af maskiner til industri mv. 111-standard Mfr. of machinery for industries etc Fremstilling af husholdningsapparater 111-standard Mfr. of domestic appliances n.e.c Elektronikindustri Mfr. of electrical and optical equipment Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Mfr. of office machinery and computers Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Mfr. of other electrical machinery and apparatus Fremstilling af telemateriel mv. 111-standard Mfr. of radio and communicat. equipm. etc Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure 111-standard Mfr. of medical and optical instrum. etc. mv Transportmiddelindustri Mfr. of transport equipment Fremstilling af biler mv Manufacture of motor vehicles etc Skibsværfter og bådebyggerier 111-standard Building and repairing of ships and boats Fremstilling af transportmidler ekskl. skibe og biler mv Mfr. of transport equipment excl. ships, motor vehicles etc Møbelindustri og anden industri Mfr. of furniture; manufacturing n.e.c Møbelindustri 111-standard Mfr. of furniture Fremstilling af legetøj, guld- og sølvvarer mv Mfr. of toys, gold and silver articles etc Genbrug af affaldsprodukter Recycling of waste and scrap Energi- og vandforsyning Electricity, gas and water supply Elforsyning 111-standard Production and distribution of electricity Gasforsyning 111-standard Manufacture and distribution of gas Varmeforsyning 111-standard Steam and hot water supply Vandforsyning 111-standard Collection and distribution of water Bygge- og anlægsvirksomhed Construction Nybyggeri NR-definition Construction of new buildings Reparation og vedligeholdelse af bygninger NR-definition Repair and maintenance of buildings Anlægsvirksomhed NR-definition Civil engineering Materialer til bygnings reparation NR-definition Construction materials for own-account repair

4 392 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 5 Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. Wholesale and retail trade; hotels, restaurants Handel m. biler, autorep., servicestationer Sale and repair of motor vehicles etc Handel med biler, motorcykler mv. 111-standard Sale of motor vehicles, motorcycles etc Autoreparation 111-standard Repair and maintenance of motor vehicles Servicestationer 111-standard Service stations Engros- og agenturhandel undt. m. biler 27-standard Ws. and commis. trade, exc. of m. vehicles 5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Re. trade and repair work exc. of m. vehicles Detailhandel med fødevarer mv. 53-standard Retail trade of food etc Varehuse og stormagasiner 53-standard Department stores Apoteker, parfumerier og materialister mv. 53-standard Re. sale of phar. goods, cosmetic art. etc Detailhandel m. beklædning og fodtøj 53-standard Re. sale of clothing, footwear etc Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed mv. 53-standard Other retail sale, repair work Hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Hotels and restaurants Hoteller mv. 111-standard Hotels etc Restauranter mv. 111-standard Restaurants etc. 6 Transportvirksomhed, post og telekommunikation Transport, storage and communication 6009 Transportvirksomhed Transport Landtransport, rørtransport Land transport; transport via pipelines Jernbaner Transport via railways Bustrafik mv., rutefart Other scheduled passenger land transport Taxi- og turistvognmænd Taxi operation and coach services Fragtvognmænd mv., rørtransport 111-standard Freight transport by road and via pipelines Skibsfart 53-standard Water transport Lufttransport 53-standard Air transport Godsbehandling, havne mv., rejsebureauer Support. trans. activities; travel agencies Hjælpevirksomhed i forb. m. transport, Cargo handling, harbours etc., travel agencies rejsebureauvirksomhed Anden transportformidling Activities of other transport agencies Post og telekommunikation 27-standard Post and telecommunications 7 Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice Financial intermediation, business activities 6509 Finansierings- og forsikringsvirksomhed Financial intermediation and insurance etc Finansieringsvirksomhed Financial intermediation Pengeinstitutter 111-standard Monetary intermediation Realkreditinstitutter mv. 111-standard Other financial intermediation Forsikringsvirksomhed Insurance and pension funding Livs- og pensionsforsikring Life insurance and pension funding Anden forsikringsvirksomhed Non-life insurance Servicevirksomhed for finanssektoren mv. 53-standard Activities auxiliary to finan. intermediat Udlejning og ejendomsformidling Real estate and renting activities Ejendomsudlejning og -formidling Real estate activities Ejendomsmæglervirksomhed mv. 7011;7012;7031; Real estate agents etc Boliger ; Dwellings Udlejning af erhvervsejendomme mv Letting of non-residential buildings Udlejning undtagen af fast ejendom Renting of machinery and equipment etc.

5 393 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 7209 Forretningsservice mv. Business activities etc Databehandlingsvirksomhed Computer and related activities Databehandlingsvirksomhed bortset fra Computer activities exc. software levering af software mv Levering af programmel og konsulentbistand i forb. med software consultancy and supply Software consultancy and supply Forskning og udvikling Research and development Forskning og udvikling (markedsmæssig) NR-definition Research and development (market) Forskning og udvikling (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Research and development (other non-market) Rådgivningsvirks. mv., rengøringsvirks. Consultancy etc. and cleaning activities Advokatvirksomhed 111-standard Legal activities Revisions- og bogføringsvirksomhed 111-standard Accounting, book-keeping, auditing etc Rådgivende ingeniører, arkitekter mv. 111-standard Consulting engineers, architects etc Reklame og markedsføring 111-standard Advertising Rengøringsvirksomhed 111-standard Industrial cleaning Anden forretningsservice 111-standard Other business activities 8 Offentlige og personlige tjenesteydelser Public and personal services Offentlig administration mv. Public administration etc Generel offentlig administration 111-standard General (overall) public service activities Offentlig sektoradm. bortset fra vedr. erhverv og infrastruktur mv. 7512;7514;7530 Regulation of public service activities exc. for business Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv Regulation of and contribution to more efficient operation of business Forsvar, politi og retsvæsen 111-standard Provision of services to the community Undervisning Education Folkeskoler 111-standard Primary education Gymnasier, erhvervsfaglige skoler 111-standard Secondary education Videregående uddannelsesinstitutioner 111-standard Higher education Voksenundervisning mv. (markedsmæssig) NR-definition Adult and other education (market) Voksenundervisning mv. (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Adult and other education (other non-market) Sundhedsvæsen mv. Health care activities Hospitaler 111-standard Hospital activities Læger, tandlæger, dyrlæger mv. 111-standard Medical, dental, veterinary activities etc Sociale institutioner mv. Social work activities Sociale institutioner mv. for børn og unge 53-standard Social institutions etc. for children Sociale institutioner mv. for voksne 53-standard Social institutions etc. for adults 9009 Renovation, foreninger og forlystelser mv. Other community, social and personal act Renovationsvæsen Sewage and refuse disp. and similar act Kloakvæsen og rensningsanlæg Sewage removal and disposal Renovation og renholdelse Refuse collection and sanitation Lossepladser og forbrændingsanstalter Refuse dumps and refuse disposal plants Organisationer og foreninger 53-standard Activities of membership organiza. n.e.c Forlystelser, kultur og sport Recreational, cultural, sporting activities Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) NR-definition Recreational, cultural, sporting activities (market) Forlystelser, kultur og sport (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Recreational, cultural, sporting activities (other non-market) Anden servicevirksomhed Other service activities Servicevirksomhed i øvrigt 9300 Service activities n.e.c Private husholdninger med ansat medhjælp Private households with employed persons

6 Classifications of consumption Table 141 shows the grouping of household consumption in the Danish national accounts and Table 142 the link between the consumption groups at the most detailed 72-level and COICOP at 4-digit level. Table 141 Consumption groupings Groupings Durability Fødevarer Food 1110 IV Mel, gryn, brød og kager Bread and cereals 1120 IV Kød Meat 1130 IV Fisk Fish 1141 IV Æg Eggs 1142 IV Mælk, fløde, yoghurt mv. Milk, cream, yoghurt etc IV Ost Cheese 1150 IV Smør, margarine og olie mv. Butter, oils and fats 1160 IV Frugt go grøntsager Fruit and vegetables except potatoes 1171 IV Kartofler mv. Potatoes etc IV Sukker Sugar 1182 IV Flødeis, chokolade og sukkervarer Ice cream, chocolate and confectionery 1190 IV Salt, krydderier,supper mv. Food products n.e.c. 20 Drikkevarer og tobak Beverages and tobacco 120 Ikke-alkoholiske drikkevarer Non-alcoholic beverages 1210 IV Kaffe, the og kakao Coffee, tea and cocoa 1220 IV Mineralvand og sodavand Mineral waters, soft drinks and juices 210 Alkoholiske drikkevarer Alcoholic beverages 2110 IV Vin og spiritus Wine and spirits 2130 IV Øl Beer IV Tobak Tobacco 30 Beklædning og fodtøj Clothing and footwear 310 Beklædning Clothing 3110 HV Beklædning Garments and clothing materials etc T Vask, rensning Laundering, dry cleaning etc HV Fodtøj Footwear 40 Boligbenyttelse Housing T Husleje Actual rentals for housing T Beregnet husleje af egen bolig Imputed rentals for housing T Reparation og vedligeholdelse af boliger Regular maintenance and repair of the dwelling 440 Tjenester i forb. med boliger Other services relating to the dwelling 4410 T Renovation mv. Refuse collection, other services n.e.c T Vand og vandafledningsafgift Water supply and sewerage services Elektricitet og brændsel Electricity, gas and other fuels 4510 IV Elektricitet Electricity 4520 IV Gas Gas 4530 IV Flydende brændsel Liquid fuels 4540 IV Fjernvarme mv. Hot water, steam etc. 50 Boligudstyr, husholdningstjenester mv. Furnishing, household equipment etc V Møbler og gulvtæpper mv. Furniture, furnishings, carpets etc HV Gardiner, sengelinned mv. Household textiles 530 Husholdningsmaskiner mv. Major household appliances and repairs 5310 V Husholdningsmaskiner Major household appliances 5330 T Reparation af husholdningsmaskiner Repair of major household appliances HV Service, køkkenudstyr Glass, tableware and household utensils

7 HV Husholdnings- og haveredskaber Tools and equipment for house and garden 395

8 396 Table 141 (continued) Consumption groupings Groupings Durability 560 Andre varer og tjenester til husholdningen Goods and services for routine household maintenance 5610 IV Rengøringsmidler mv. Non-durable household goods 5620 T Hushjælp mv. Domestic services and home care services 60 Medicin, lægeudgifter o.l. Medical products, health services 610 Medicin, vitaminer, briller mv. Medical products, appliances and equipment 6111 IV Medicin, vitaminer mv. Medical and pharmaceutical products 6112 V Briller, høreapparater mv. Therapeutic appliances and equipment T Læge, tandlæge mv. Out-patient services T Hospitaler, sanatorier Hospital services V Anskaffelse af køretøjer Purchase of vehicles 79 Anden transport og kommunikation Other transport and communication 720 Drift af individuelle transportmidler Operation of personal transport equipment 7210 T Vedligeholdelse af køretøjer Maintenance and repairs of motor vehicles 7220 IV Benzin og olie til køretøjer Fuels and lubricants 7240 T Biludlejning, køretimer mv. Other services in respect of personal transport equipment T Køb af transportydelser Transport services T Telefon, telefax og porto mv. Communications 91 Fritidsudstyr, underholdning og rejser Recreation and culture 910 Elektronisk fritidsudstyr mv. Audio-visual, photographic and data proc. equipment etc V Radio- og tv-apparater mv. Radio and television sets etc V Fotoudstyr, videokameraer mv. Photographic equipment etc V Pc'ere mv. Data processing equipment 9140 HV Cd'ere, videobånd mv. Recording media for pictures and sound 9150 T Reparation af radio, tv, pc mv. Repair of a/v and data processing equipment V Musikinstrumenter, både mv. Other major durables for recreation and culture HV Sportsudstyr, legetøj, kæledyr mv. Other recreational items and equipment T Forlystelser, tv-licens mv. Recreational and cultural services 950 Bøger, blade, papir mv. Newspapers, books and stationery 9510 IV Bøger, aviser og blade Books, newspapers and periodicals 9530 HV Papir og skriveudstyr mv. Stationery and drawing materials etc T Pakkede ferierejser Package holidays 97 Andre varer og tjenester Other goods and services T Undervisning Education T Udgifter på restauranter mv. Catering T Udgifter til hoteller mv. Accommodation services 991 Personligt pleje Personal care 9911 T Frisører mv. Hairdressing salons etc HV Toiletartikler, barbermaskiner mv. Appliances, articles and products for personal care 992 Personlige effekter Personal effects n.e.c V Smykker og ure mv. Jewellery, clocks and watches 9922 HV Kufferter, tasker mv. Other personal effects 993 Sociale foranstaltninger Social protection services 9931 T Plejehjem, dagcentre mv. Retirement homes, day-care centres etc T Daginstitutioner for børn Kindergartens, creches etc T Forsikring Insurance T Finansielle tjensteydelser Financial services n.e.c T Advokater, andre tjenesteydelser Other services n.e.c. 99 Turistbalance Balance of tourism, net Turistindtægter mv. Consumption of non-residents on the economic territory Turistudgifter mv. Consumption of residents in the ROW

9 397 V Varige Durable HV Halvvarige Semi-durable IV Ikke varige Non-durable T Tjenester Services Table 142 Link between consumption grouping and COICOP (continued) Main Consumption Durability Text 4-digit group group COICOP Food 1110 IV Bread and cereals IV Meat IV Fish IV Eggs 0114 (part) 1142 IV Milk, cream, yoghurt etc (part) 1143 IV Cheese 0114 (part) 1150 IV Butter, oils and fats IV Fruit and vegetables except potatoes IV Fruit and vegetables except potatoes 0117 (part) 1171 IV Potatoes etc (part) 1181 IV Sugar 0118 (part) 1182 IV Ice cream, chocolate and confectionery 0118 (part) 1190 IV Food products n.e.c Non-alcoholic beverages 1210 IV Coffee, tea and cocoa IV Mineral waters, soft drinks and juices Alcoholic beverages 2110 IV Wine and spirits IV Wine and spirits IV Beer Tobacco 2210 IV Tobacco Clothing 3110 HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc (part) 3140 T Laundering, dry cleaning, etc (part) Footwear 3200 HV Footwear HV Footwear Housing 4100 T Housing T Housing Imputed rentals for housing 4200 T Imputed rentals for housing T Imputed rentals for housing 0422

10 Regular maintenance and repair of the dwelling 4300 T Regular maintenance and repair of the dwelling T Regular maintenance and repair of the dwelling Other services relating to the dwelling 4410 T Refuse collection, other services n.e.c T Refuse collection, other services n.e.c T Refuse collection, other services n.e.c T Water supply and sewerage services Electricity, gas and other fuels 4510 IV Electricity IV Gas IV Liquid fuels IV Hot water, steam, etc IV Hot water, steam, etc Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc Household textiles 5200 HV Household textiles Major household appliances and repairs 5310 V Major household appliances V Major household appliances T Repair of major household appliances Glass, tableware and household utensils 5400 HV Glass, tableware and household utensils Tools and equipment for house and garden 5500 HV Tools and equipment for house and garden HV Tools and equipment for house and garden 0552 Goods and services for routine household maintenance 5610 IV Non-durable household goods T Domestic services and home care services Medical products, appliances and equipment 6111 IV Medical and pharmaceutical products IV Medical and pharmaceutical products V Therapeutic appliances and equipment Out-patient services 6200 T Out-patient services T Out-patient services T Out-patient services Hospital services 6300 T Hospital services Purchase of vehicles 7100 V Purchase of vehicles 0711

11 V Purchase of vehicles V Purchase of vehicles V Purchase of vehicles Operation of personal transport equipment 7210 T Maintenance and repairs of motor vehicles T Maintenance and repairs of motor vehicles IV Fuels and lubricants 0722 Other services in respect of personal transport 7240 T equipment Transport services 7300 T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services Communication 8100 T Communications Audio-visual, photographic and data proc equipment etc V Radio and television sets etc V Photographic equipment etc V Data processing equipment HV Recording media for pictures and sound T Repair of a/v and data processing equipment Other major durables for recreation and culture 9200 V Other major durables for recreation and culture V Other major durables for recreation and culture V Other major durables for recreation and culture Other recreational items and equipment 9300 HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment Recreational and cultural services 9400 T Recreational and cultural services Newspapers, books and stationery 9510 IV Books, newspapers and periodicals IV Books, newspapers and periodicals HV Stationery and drawing materials etc HV Stationery and drawing materials etc Package holidays 9600 T Package holidays Education

12 T Education T Education T Education T Education T Education Catering 9810 T Catering Accommodation services 9820 T Accommodation services Personal care 9911 T Hairdressing salons etc HV Appliances, articles and products for personal care HV Appliances, articles and products for personal care Personal effect n.e.c V Jewellery, clocks and watches HV Other personal effects Social protection services 9931 T Retirement homes, day-care centres etc (part) 9932 T Kindergartens, crèches etc (part) Insurance 9940 T Insurance T Insurance T Insurance T Insurance T Insurance Financial services n.e.c T Financial services n.e.c Other services n.e.c T Other services n.e.c Consumption of non-residents on the economic territory Consumption of non-residents on the economic territory Consumption of residents in the ROW 9990 Consumption of residents in the ROW

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

EDU1: Formal education of the Danish workforce

EDU1: Formal education of the Danish workforce 7. Total number of cases in database 1. Name of database EDU1: Formal education of the Danish workforce 2. Owner of data in database The IKE-group, Aalborg University 3. DRUID contact Ina Drejer Department

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 130. årgang. 2009-04-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 130. årgang. 2009-04-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 130. årgang. 2009-04-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1171 Ændringer af

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

A Joint Survey. The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector. November 2012. Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark

A Joint Survey. The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector. November 2012. Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark A Joint Survey The Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector November 2012 Nils Galberg Enoksen, Statistics Denmark A joint survey the Danish approach to CIS and R&D in the Business Sector

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Manufacture of various metal products and combined metal/wood products. Hot-dip galvanizing 158706-2014-AHSO-DEN-DANAK

Manufacture of various metal products and combined metal/wood products. Hot-dip galvanizing 158706-2014-AHSO-DEN-DANAK Account Name Certificate Name Service/Scheme Validity End Date Certificate Scope DNV Certificate Number Green Graphic DSC FSC-COC 2015-01-20 Printing and related services 160498-2014-AE-DEN-FSC Brovst

Læs mere

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer

17/09/14. Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning. Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer 17/9/14 Fødevareklyngens direkte og indirekte betydning Rapport udarbejdet for Landbrug & Fødevarer For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 2. 122. årgang. 2001-01-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 57 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed

Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed Vejledning til brug ved kommunernes indberetning af data om jordforureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed I vejledningen gennemgås de oplysninger vedrørende forureninger, hvor kommunerne er tilsynsmyndighed,

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 130. årgang. 2009-06-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1515 Omtryk af tidligere

Læs mere

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder

5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Fiskeindustri / fishing industry 147 5. Fiskeindustri- og handelsvirksomheder Oplysninger om fiskeindustrien og handelen med fiskeprodukter bygger på talmateriale fra Danmarks Statistik. Diskretionerede

Læs mere

Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2015.

Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2015. Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2015. Vægtene, der er taget i anvendelse fra og med beregningen af indeks for januar 2015, er baseret på forbrugets sammensætning

Læs mere

Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2014.

Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2014. Vægtgrundlag for forbruger- og nettoprisindekset, samt HICP pr. januar 2014. Vægtene, der er taget i anvendelse fra og med beregningen af indeks for januar 2014, er baseret på forbrugets sammensætning

Læs mere

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred?

Har efterlønsmodtagere et dårligt helbred? MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Jonas Zielke Schaarup Amaliegade 10 1256 København K Telefon 33 43 55 00 www. forsikringogpension.dk Indhold 1. Baggrund

Læs mere