10. Main classifications used

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. Main classifications used"

Transkript

1 Main classifications used 10.1 Classifications by industry Table 140 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1. There are four levels for publication of the final national accounts, covering 130, 53, 27 and 9 industries respectively. Table 140 includes references to Danmarks Statistik's standard grouping at 111-industry level a level of aggregation not used in the national accounts. The connection between the 111 standard grouping and the most detailed six-digit DK-NACE industries is documented in the publication "Dansk Branchekode 1993, 2 udgave 1996" published by Danmarks Statistik, annexes 1 and 2 of which include the aggregation key. There are two reasons why the national accounts cannot use the 111 standard grouping as their most detailed level of publication. Firstly, it does not match the functional breakdown of construction in the national accounts, and secondly, within some of the 111 groups, the national accounts need to separate market activity and output for own use from (other) non-market activity.

2 390 Table 140 Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Agriculture, fishing and quarrying 0109 Landbrug, gartneri og skovbrug Agriculture, horticulture and forestry Landbrug 53-standard Agriculture Gartnerier, planteskoler og frugtplantager 53-standard Horticulture, orchards etc Maskinstationer, anlægsgartnere mv. 53-standard Agricultural services; landscape gardeners etc Skovbrug mv. 53-standard Forestry Fiskeri mv. 27-standard Fishing 1009 Råstofudvinding Mining and quarrying Udvinding af råolier og naturgas mv. 53-standard Extr. of crude petroleum, natural gas etc Udvinding af grus, ler, sten, salt mv. 53-standard Extr. of gravel, clay, stone and salt etc. 2 Industri Manufacturing Nærings- og nydelsesmiddelindustri Mfr. of food, beverages and tobacco Slagterier mv. 111-standard Production etc. of meat and meat products Forarbejdning og konservering Processing etc. of fish and fish products af fisk og fiskeprodukter Forarbejdning og konservering Processing etc. of fruit and vegetables af frugt og grøntsager Fremstilling af vegetabilske og Mfr. of vegetable and animal oils and fats animalske olier samt fedtstoffer Mejerier og isfabrikker 111-standard Mfr. of dairy products Fremstilling af stivelsesprodukter, Mfr. of starch, chocolate and sugar products chokolade- og sukkervarer mv Fremstilling af brød, kager og kiks , Mfr. of bread, cakes and biscuits Bagerforretninger 111-standard Bakers' shops Sukkerfabrikker og -raffinaderier Manufacture of sugar Drikkevareindustri 111-standard Mfr. of beverages Tobaksindustri 111-standard Manufacture of tobacco products Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Mfr. of textiles, wearing apparel, leather Tekstilindustri 111-standard Mfr. of textiles and textile products Beklædningsindustri 111-standard Mfr. of wearing apparel; dressing etc. of fur Læder- og fodtøjsindustri 111-standard Mfr. of leather and leather products 2009 Træ-, papir- og grafisk industri Mfr. of wood products, printing and publ Træindustri 53-standard Mfr. of wood and wood products Papir og grafisk industri Mfr. of paper prod.; printing and publish Papirindustri 111-standard Mfr. of pulp, paper and paper products Udgivelse af dagblade 111-standard Publishing of newspapers Udgiver- og forlagsvirksomhed ekskl. dagblade 111-standard Publishing activities, excluding newspapers Trykkerier 111-standard Printing activities etc Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv. Mfr. of chemicals, plastic products etc Mineralolieindustri mv. 53-standard Mfr. of refined petroleum products etc Kemisk industri Mfr. of chemicals and man-made fibres etc Fremstilling af industrigasser og uorganiske basiskemikalier , Mfr. of industrial gases and inorganic basic chemicals Fremstilling af farvestoffer, pigmenter samt organiske basiskemikalier , Mfr. of dyes, pigments and organic basic chemicals Fremstilling af kunstgødning Manufacture of fertilizers etc Fremstilling af basisplast og syntetisk gummi Mfr. of plastics and synthetic rubber Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Manufacture of pesticides and other agro-chemical products Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt Mfr. of paints, printing ink and mastics tætningsmaterialer Medicinalindustri 111-standard Mfr. of pharmaceuticals etc Fremstilling af rengøringsmidler samt øvrige kemiske produkter Mfr. of detergents and other chemical products

3 391 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) Gummi- og plastindustri Mfr. of rubber and plastic products Fremstilling af gummiprodukter samt plastemballage mv Mfr. of rubber products and plastic packing goods etc Fremstilling af bygningsartikler af plast Mfr. of builders' ware of plastic Fremstilling af andre plastprodukter Manufacture of other plastic products n.e.c Sten-, ler- og glasindustri mv. Mfr. of other non-metallic mineral products Glas- og keramisk industri Mfr. of glass and ceramic goods etc Fremstilling af cement, mursten, Mfr. of cement, bricks, tiles, flags etc. tagsten, fliser, kakler mv Fremstilling af produkter af beton, cement, asfalt, stenuld mv Mfr. of concrete, cement, asphalt and rockwool products 2709 Jern- og metalindustri Mfr. of basic metals and fabr. metal prod Fremstilling og forarbejdning af metal Mfr. and processing of basic metals Jern- og stålværker Mfr. of basic ferrous metals Forarbejdning af jern og stål First processing of iron and steel Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Mfr. of basic non-ferrous metals Støbning af metalprodukter Casting of metal products Fremstilling af byggematerialer af metal 111-standard Mfr. of construct. materials of metal etc Fremstilling af håndværktøj, metalemballage mv. 111-standard Mfr. of hand tools, metal packaging etc Maskinindustri Mfr. of machinery and equipment n.e.c Fremstilling af skibsmotorer, kompressorer mv. 111-standard Mfr. of marine engines, compressors etc Fremstilling af maskiner til generelle formål 111-standard Mfr. of other general purpose machinery Fremstilling af landbrugsmaskiner 111-standard Mfr. of agricultural and forestry machinery Fremstilling af maskiner til industri mv. 111-standard Mfr. of machinery for industries etc Fremstilling af husholdningsapparater 111-standard Mfr. of domestic appliances n.e.c Elektronikindustri Mfr. of electrical and optical equipment Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Mfr. of office machinery and computers Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Mfr. of other electrical machinery and apparatus Fremstilling af telemateriel mv. 111-standard Mfr. of radio and communicat. equipm. etc Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure 111-standard Mfr. of medical and optical instrum. etc. mv Transportmiddelindustri Mfr. of transport equipment Fremstilling af biler mv Manufacture of motor vehicles etc Skibsværfter og bådebyggerier 111-standard Building and repairing of ships and boats Fremstilling af transportmidler ekskl. skibe og biler mv Mfr. of transport equipment excl. ships, motor vehicles etc Møbelindustri og anden industri Mfr. of furniture; manufacturing n.e.c Møbelindustri 111-standard Mfr. of furniture Fremstilling af legetøj, guld- og sølvvarer mv Mfr. of toys, gold and silver articles etc Genbrug af affaldsprodukter Recycling of waste and scrap Energi- og vandforsyning Electricity, gas and water supply Elforsyning 111-standard Production and distribution of electricity Gasforsyning 111-standard Manufacture and distribution of gas Varmeforsyning 111-standard Steam and hot water supply Vandforsyning 111-standard Collection and distribution of water Bygge- og anlægsvirksomhed Construction Nybyggeri NR-definition Construction of new buildings Reparation og vedligeholdelse af bygninger NR-definition Repair and maintenance of buildings Anlægsvirksomhed NR-definition Civil engineering Materialer til bygnings reparation NR-definition Construction materials for own-account repair

4 392 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 5 Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv. Wholesale and retail trade; hotels, restaurants Handel m. biler, autorep., servicestationer Sale and repair of motor vehicles etc Handel med biler, motorcykler mv. 111-standard Sale of motor vehicles, motorcycles etc Autoreparation 111-standard Repair and maintenance of motor vehicles Servicestationer 111-standard Service stations Engros- og agenturhandel undt. m. biler 27-standard Ws. and commis. trade, exc. of m. vehicles 5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Re. trade and repair work exc. of m. vehicles Detailhandel med fødevarer mv. 53-standard Retail trade of food etc Varehuse og stormagasiner 53-standard Department stores Apoteker, parfumerier og materialister mv. 53-standard Re. sale of phar. goods, cosmetic art. etc Detailhandel m. beklædning og fodtøj 53-standard Re. sale of clothing, footwear etc Detailhandel i øvrigt, reparationsvirksomhed mv. 53-standard Other retail sale, repair work Hotel- og restaurationsvirksomhed mv. Hotels and restaurants Hoteller mv. 111-standard Hotels etc Restauranter mv. 111-standard Restaurants etc. 6 Transportvirksomhed, post og telekommunikation Transport, storage and communication 6009 Transportvirksomhed Transport Landtransport, rørtransport Land transport; transport via pipelines Jernbaner Transport via railways Bustrafik mv., rutefart Other scheduled passenger land transport Taxi- og turistvognmænd Taxi operation and coach services Fragtvognmænd mv., rørtransport 111-standard Freight transport by road and via pipelines Skibsfart 53-standard Water transport Lufttransport 53-standard Air transport Godsbehandling, havne mv., rejsebureauer Support. trans. activities; travel agencies Hjælpevirksomhed i forb. m. transport, Cargo handling, harbours etc., travel agencies rejsebureauvirksomhed Anden transportformidling Activities of other transport agencies Post og telekommunikation 27-standard Post and telecommunications 7 Finansieringsvirksomhed mv., forretningsservice Financial intermediation, business activities 6509 Finansierings- og forsikringsvirksomhed Financial intermediation and insurance etc Finansieringsvirksomhed Financial intermediation Pengeinstitutter 111-standard Monetary intermediation Realkreditinstitutter mv. 111-standard Other financial intermediation Forsikringsvirksomhed Insurance and pension funding Livs- og pensionsforsikring Life insurance and pension funding Anden forsikringsvirksomhed Non-life insurance Servicevirksomhed for finanssektoren mv. 53-standard Activities auxiliary to finan. intermediat Udlejning og ejendomsformidling Real estate and renting activities Ejendomsudlejning og -formidling Real estate activities Ejendomsmæglervirksomhed mv. 7011;7012;7031; Real estate agents etc Boliger ; Dwellings Udlejning af erhvervsejendomme mv Letting of non-residential buildings Udlejning undtagen af fast ejendom Renting of machinery and equipment etc.

5 393 Table 140 (continued) Industry groupings Groupings Dansk branchekode (DB93) 7209 Forretningsservice mv. Business activities etc Databehandlingsvirksomhed Computer and related activities Databehandlingsvirksomhed bortset fra Computer activities exc. software levering af software mv Levering af programmel og konsulentbistand i forb. med software consultancy and supply Software consultancy and supply Forskning og udvikling Research and development Forskning og udvikling (markedsmæssig) NR-definition Research and development (market) Forskning og udvikling (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Research and development (other non-market) Rådgivningsvirks. mv., rengøringsvirks. Consultancy etc. and cleaning activities Advokatvirksomhed 111-standard Legal activities Revisions- og bogføringsvirksomhed 111-standard Accounting, book-keeping, auditing etc Rådgivende ingeniører, arkitekter mv. 111-standard Consulting engineers, architects etc Reklame og markedsføring 111-standard Advertising Rengøringsvirksomhed 111-standard Industrial cleaning Anden forretningsservice 111-standard Other business activities 8 Offentlige og personlige tjenesteydelser Public and personal services Offentlig administration mv. Public administration etc Generel offentlig administration 111-standard General (overall) public service activities Offentlig sektoradm. bortset fra vedr. erhverv og infrastruktur mv. 7512;7514;7530 Regulation of public service activities exc. for business Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv Regulation of and contribution to more efficient operation of business Forsvar, politi og retsvæsen 111-standard Provision of services to the community Undervisning Education Folkeskoler 111-standard Primary education Gymnasier, erhvervsfaglige skoler 111-standard Secondary education Videregående uddannelsesinstitutioner 111-standard Higher education Voksenundervisning mv. (markedsmæssig) NR-definition Adult and other education (market) Voksenundervisning mv. (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Adult and other education (other non-market) Sundhedsvæsen mv. Health care activities Hospitaler 111-standard Hospital activities Læger, tandlæger, dyrlæger mv. 111-standard Medical, dental, veterinary activities etc Sociale institutioner mv. Social work activities Sociale institutioner mv. for børn og unge 53-standard Social institutions etc. for children Sociale institutioner mv. for voksne 53-standard Social institutions etc. for adults 9009 Renovation, foreninger og forlystelser mv. Other community, social and personal act Renovationsvæsen Sewage and refuse disp. and similar act Kloakvæsen og rensningsanlæg Sewage removal and disposal Renovation og renholdelse Refuse collection and sanitation Lossepladser og forbrændingsanstalter Refuse dumps and refuse disposal plants Organisationer og foreninger 53-standard Activities of membership organiza. n.e.c Forlystelser, kultur og sport Recreational, cultural, sporting activities Forlystelser, kultur og sport (markedsmæssig) NR-definition Recreational, cultural, sporting activities (market) Forlystelser, kultur og sport (anden ikke-markedsmæssig) NR-definition Recreational, cultural, sporting activities (other non-market) Anden servicevirksomhed Other service activities Servicevirksomhed i øvrigt 9300 Service activities n.e.c Private husholdninger med ansat medhjælp Private households with employed persons

6 Classifications of consumption Table 141 shows the grouping of household consumption in the Danish national accounts and Table 142 the link between the consumption groups at the most detailed 72-level and COICOP at 4-digit level. Table 141 Consumption groupings Groupings Durability Fødevarer Food 1110 IV Mel, gryn, brød og kager Bread and cereals 1120 IV Kød Meat 1130 IV Fisk Fish 1141 IV Æg Eggs 1142 IV Mælk, fløde, yoghurt mv. Milk, cream, yoghurt etc IV Ost Cheese 1150 IV Smør, margarine og olie mv. Butter, oils and fats 1160 IV Frugt go grøntsager Fruit and vegetables except potatoes 1171 IV Kartofler mv. Potatoes etc IV Sukker Sugar 1182 IV Flødeis, chokolade og sukkervarer Ice cream, chocolate and confectionery 1190 IV Salt, krydderier,supper mv. Food products n.e.c. 20 Drikkevarer og tobak Beverages and tobacco 120 Ikke-alkoholiske drikkevarer Non-alcoholic beverages 1210 IV Kaffe, the og kakao Coffee, tea and cocoa 1220 IV Mineralvand og sodavand Mineral waters, soft drinks and juices 210 Alkoholiske drikkevarer Alcoholic beverages 2110 IV Vin og spiritus Wine and spirits 2130 IV Øl Beer IV Tobak Tobacco 30 Beklædning og fodtøj Clothing and footwear 310 Beklædning Clothing 3110 HV Beklædning Garments and clothing materials etc T Vask, rensning Laundering, dry cleaning etc HV Fodtøj Footwear 40 Boligbenyttelse Housing T Husleje Actual rentals for housing T Beregnet husleje af egen bolig Imputed rentals for housing T Reparation og vedligeholdelse af boliger Regular maintenance and repair of the dwelling 440 Tjenester i forb. med boliger Other services relating to the dwelling 4410 T Renovation mv. Refuse collection, other services n.e.c T Vand og vandafledningsafgift Water supply and sewerage services Elektricitet og brændsel Electricity, gas and other fuels 4510 IV Elektricitet Electricity 4520 IV Gas Gas 4530 IV Flydende brændsel Liquid fuels 4540 IV Fjernvarme mv. Hot water, steam etc. 50 Boligudstyr, husholdningstjenester mv. Furnishing, household equipment etc V Møbler og gulvtæpper mv. Furniture, furnishings, carpets etc HV Gardiner, sengelinned mv. Household textiles 530 Husholdningsmaskiner mv. Major household appliances and repairs 5310 V Husholdningsmaskiner Major household appliances 5330 T Reparation af husholdningsmaskiner Repair of major household appliances HV Service, køkkenudstyr Glass, tableware and household utensils

7 HV Husholdnings- og haveredskaber Tools and equipment for house and garden 395

8 396 Table 141 (continued) Consumption groupings Groupings Durability 560 Andre varer og tjenester til husholdningen Goods and services for routine household maintenance 5610 IV Rengøringsmidler mv. Non-durable household goods 5620 T Hushjælp mv. Domestic services and home care services 60 Medicin, lægeudgifter o.l. Medical products, health services 610 Medicin, vitaminer, briller mv. Medical products, appliances and equipment 6111 IV Medicin, vitaminer mv. Medical and pharmaceutical products 6112 V Briller, høreapparater mv. Therapeutic appliances and equipment T Læge, tandlæge mv. Out-patient services T Hospitaler, sanatorier Hospital services V Anskaffelse af køretøjer Purchase of vehicles 79 Anden transport og kommunikation Other transport and communication 720 Drift af individuelle transportmidler Operation of personal transport equipment 7210 T Vedligeholdelse af køretøjer Maintenance and repairs of motor vehicles 7220 IV Benzin og olie til køretøjer Fuels and lubricants 7240 T Biludlejning, køretimer mv. Other services in respect of personal transport equipment T Køb af transportydelser Transport services T Telefon, telefax og porto mv. Communications 91 Fritidsudstyr, underholdning og rejser Recreation and culture 910 Elektronisk fritidsudstyr mv. Audio-visual, photographic and data proc. equipment etc V Radio- og tv-apparater mv. Radio and television sets etc V Fotoudstyr, videokameraer mv. Photographic equipment etc V Pc'ere mv. Data processing equipment 9140 HV Cd'ere, videobånd mv. Recording media for pictures and sound 9150 T Reparation af radio, tv, pc mv. Repair of a/v and data processing equipment V Musikinstrumenter, både mv. Other major durables for recreation and culture HV Sportsudstyr, legetøj, kæledyr mv. Other recreational items and equipment T Forlystelser, tv-licens mv. Recreational and cultural services 950 Bøger, blade, papir mv. Newspapers, books and stationery 9510 IV Bøger, aviser og blade Books, newspapers and periodicals 9530 HV Papir og skriveudstyr mv. Stationery and drawing materials etc T Pakkede ferierejser Package holidays 97 Andre varer og tjenester Other goods and services T Undervisning Education T Udgifter på restauranter mv. Catering T Udgifter til hoteller mv. Accommodation services 991 Personligt pleje Personal care 9911 T Frisører mv. Hairdressing salons etc HV Toiletartikler, barbermaskiner mv. Appliances, articles and products for personal care 992 Personlige effekter Personal effects n.e.c V Smykker og ure mv. Jewellery, clocks and watches 9922 HV Kufferter, tasker mv. Other personal effects 993 Sociale foranstaltninger Social protection services 9931 T Plejehjem, dagcentre mv. Retirement homes, day-care centres etc T Daginstitutioner for børn Kindergartens, creches etc T Forsikring Insurance T Finansielle tjensteydelser Financial services n.e.c T Advokater, andre tjenesteydelser Other services n.e.c. 99 Turistbalance Balance of tourism, net Turistindtægter mv. Consumption of non-residents on the economic territory Turistudgifter mv. Consumption of residents in the ROW

9 397 V Varige Durable HV Halvvarige Semi-durable IV Ikke varige Non-durable T Tjenester Services Table 142 Link between consumption grouping and COICOP (continued) Main Consumption Durability Text 4-digit group group COICOP Food 1110 IV Bread and cereals IV Meat IV Fish IV Eggs 0114 (part) 1142 IV Milk, cream, yoghurt etc (part) 1143 IV Cheese 0114 (part) 1150 IV Butter, oils and fats IV Fruit and vegetables except potatoes IV Fruit and vegetables except potatoes 0117 (part) 1171 IV Potatoes etc (part) 1181 IV Sugar 0118 (part) 1182 IV Ice cream, chocolate and confectionery 0118 (part) 1190 IV Food products n.e.c Non-alcoholic beverages 1210 IV Coffee, tea and cocoa IV Mineral waters, soft drinks and juices Alcoholic beverages 2110 IV Wine and spirits IV Wine and spirits IV Beer Tobacco 2210 IV Tobacco Clothing 3110 HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc HV Garments and clothing materials, etc (part) 3140 T Laundering, dry cleaning, etc (part) Footwear 3200 HV Footwear HV Footwear Housing 4100 T Housing T Housing Imputed rentals for housing 4200 T Imputed rentals for housing T Imputed rentals for housing 0422

10 Regular maintenance and repair of the dwelling 4300 T Regular maintenance and repair of the dwelling T Regular maintenance and repair of the dwelling Other services relating to the dwelling 4410 T Refuse collection, other services n.e.c T Refuse collection, other services n.e.c T Refuse collection, other services n.e.c T Water supply and sewerage services Electricity, gas and other fuels 4510 IV Electricity IV Gas IV Liquid fuels IV Hot water, steam, etc IV Hot water, steam, etc Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc V Furniture, furnishings, carpets, etc Household textiles 5200 HV Household textiles Major household appliances and repairs 5310 V Major household appliances V Major household appliances T Repair of major household appliances Glass, tableware and household utensils 5400 HV Glass, tableware and household utensils Tools and equipment for house and garden 5500 HV Tools and equipment for house and garden HV Tools and equipment for house and garden 0552 Goods and services for routine household maintenance 5610 IV Non-durable household goods T Domestic services and home care services Medical products, appliances and equipment 6111 IV Medical and pharmaceutical products IV Medical and pharmaceutical products V Therapeutic appliances and equipment Out-patient services 6200 T Out-patient services T Out-patient services T Out-patient services Hospital services 6300 T Hospital services Purchase of vehicles 7100 V Purchase of vehicles 0711

11 V Purchase of vehicles V Purchase of vehicles V Purchase of vehicles Operation of personal transport equipment 7210 T Maintenance and repairs of motor vehicles T Maintenance and repairs of motor vehicles IV Fuels and lubricants 0722 Other services in respect of personal transport 7240 T equipment Transport services 7300 T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services T Transport services Communication 8100 T Communications Audio-visual, photographic and data proc equipment etc V Radio and television sets etc V Photographic equipment etc V Data processing equipment HV Recording media for pictures and sound T Repair of a/v and data processing equipment Other major durables for recreation and culture 9200 V Other major durables for recreation and culture V Other major durables for recreation and culture V Other major durables for recreation and culture Other recreational items and equipment 9300 HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment HV Other recreational items and equipment Recreational and cultural services 9400 T Recreational and cultural services Newspapers, books and stationery 9510 IV Books, newspapers and periodicals IV Books, newspapers and periodicals HV Stationery and drawing materials etc HV Stationery and drawing materials etc Package holidays 9600 T Package holidays Education

12 T Education T Education T Education T Education T Education Catering 9810 T Catering Accommodation services 9820 T Accommodation services Personal care 9911 T Hairdressing salons etc HV Appliances, articles and products for personal care HV Appliances, articles and products for personal care Personal effect n.e.c V Jewellery, clocks and watches HV Other personal effects Social protection services 9931 T Retirement homes, day-care centres etc (part) 9932 T Kindergartens, crèches etc (part) Insurance 9940 T Insurance T Insurance T Insurance T Insurance T Insurance Financial services n.e.c T Financial services n.e.c Other services n.e.c T Other services n.e.c Consumption of non-residents on the economic territory Consumption of non-residents on the economic territory Consumption of residents in the ROW 9990 Consumption of residents in the ROW

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum

7. Privat konsum og investeringer. 7.1 Privat Konsum Privat konsum og investeringer 161 7. Privat konsum og investeringer 7.1 Privat Konsum 7.1.1 Afgrænsning og definitioner Privat konsum er husholdningssektorens forbrug Det private konsum omfatter husholdningernes

Læs mere

10. Main classifications used

10. Main classifications used 10. Main classifications used 10.0 Classifications used for the production approach Table 10.1 shows the link between the national accounts' grouping by industry and the NACE Rev. 1.1. There are four levels

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

Indkomst, forbrug og priser

Indkomst, forbrug og priser Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler indkomststatistik, forbrugerforventningsundersøgelse, varige forbrugsgoder, forbrugerprisindeks, nettoprisindeks

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Industri og energi. Industristatistik Industristatistikken udarbejdes på grundlag af oplysninger, som indhentes fra. Materialets omfang og gruppering

Industri og energi. Industristatistik Industristatistikken udarbejdes på grundlag af oplysninger, som indhentes fra. Materialets omfang og gruppering Industri og energi Afsnittet giver oplysning om industrivirksomheders ejerforhold, beskæftigelse og produktion og om økonomiske forhold herunder lønomkostninger. Desuden belyses industriens energiforbrug

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Industristatistik. Varestatistik. Indhold og kilder

Industristatistik. Varestatistik. Indhold og kilder Industristatistik Afsnittet giver oplysning om industrivirksomheders ejerforhold, beskæftigelse og produktion og om økonomiske forhold - herunder lønomkostninger Indhold og kilder Industrlstatistik Industristatistikken

Læs mere

NA TIONALREGNSKAB 1994:2

NA TIONALREGNSKAB 1994:2 NA TIONALREGNSKAB 1994:2. U ndersøaelser fra G røn lands Statisti k Prissammenligning mellem Grønland og Danmark 1994 Metode og eksempler 1. Indledning Nærværende publikation er udformet som et supplement

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION p:\gs\marts-2000\erhv--a-mw.doc Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 20. marts 2000 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION AE vil som noget nyt følge og beskrive den erhvervsøkonomiske situation

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Industrial Classification

Industrial Classification Bilag Erhvervsgrupperingsbilag (ISICIDSE) ISIC: International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (rev. 1968) er den af FN rekommanderede standarderhvervsgruppering. DSE: Danmarks

Læs mere

Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011

Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab 25. januar 2011 Ny branchegruppering i Nationalregnskabet i september 2011 Indledning Overgang til DB07 i Nationalregnskabet Fælles europæisk brancheskift Tilbageregning

Læs mere

Statistisk Aarbog 1990

Statistisk Aarbog 1990 Bilag Erhvervsgrupperingsbilag (ISIC/DSE) Industrial Classification Annex (ISIC/DSE) ISIC. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (rev. 1968) er den af FN rekommanderede

Læs mere

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET i:\december 99\tab-vinder-hh.doc Af Henrik Hofman RESUMÈ 3. januar 2000 TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET Under opsvinget i 1990 erne er jobbene hovedsageligt skabt i servicesektoren. Det er de

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet

Maj 2012. Konkurser i sektorer. Analyse fra Soliditet Maj 2012 Konkurser i sektorer Analyse fra Soliditet 1 Konkurser i sektorer Der måles på antal selskaber som er opløst efter konkurs, og selskaber som er under konkurs. Sektorer inddeles i forhold til:

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329)

Nationalregnskabet (Tabellerne 322-329) 409 Nationalregnskabet Nationalregnskabstallene bygger på en række statistiske oplysninger, som man forsøger at samle til et helhedsbillede dels af tilgangen af varer og tjenester, tilvejebragt gennem

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales

4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales 3 4. Økologi Statistics on organic farming, products and sales A. Økologisk landbrug Bedrifter og produktion Plantedirektoratet som kilde Økologisk produktion En bedrifts jordbrugsproduktion kan først

Læs mere

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation

Priser. Pristallene pr. 1. juli :2. Højere inflation Priser :2 Pristallene pr. 1. juli Højere inflation Forbrugerpriserne steg med 8,2 pct. i perioden 1. juli - 1. juli. Hermed øges inflationen væsentligt i forhold til de senere år, jf. figuren. Det er først

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

7. It-kompetencer. 7.1 Introduktion. 7.2 Befolkningens computer- og internetkompetencer

7. It-kompetencer. 7.1 Introduktion. 7.2 Befolkningens computer- og internetkompetencer It-kompetencer 121 7. It-kompetencer 7.1 Introduktion It spiller en stor rolle på arbejdsmarkedet Hovedstaden har de største it-kompetencer Flest computere i danske skoler It-arbejdsmarkedet er langt størst

Læs mere

Markedsfokus på Holland

Markedsfokus på Holland Markedsfokus på Holland September 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS i:\marts-2001\ervh-a-03-01.doc Af Thomas V. Pedersen 19. marts 2001 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION MARTS 2001 En analyse af udviklingen i værditilvæksten på detaljeret brancheniveau illustrerer først

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV 23. marts 2004 Af Martin Windelin direkte tlf.: 33 55 77 20 BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN FORDELT PÅ ERHVERV Det økonomiske tilbageslag, som satte ind for ca. to år siden, har kostet omkring 47.000 arbejdspladser.

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Markedsfokus på Norge

Markedsfokus på Norge Markedsfokus på Norge Oktober DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Hvad skal Danmark leve af?

Hvad skal Danmark leve af? Hvad skal Danmark leve af? Oplæg ved BFS s medlemsmøde 30. november 2011 Center for Analyse og Erhvervsfremme v/ Leif Jakobsen lhjn@teknologisk.dk Program Introduktion Drivkræfter og tendenser trusler

Læs mere

Markedsfokus på Ukraine

Markedsfokus på Ukraine Markedsfokus på Ukraine September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien Juli 20 Bemærk: Alle tal er indhentet inden resultatet fra EU-afstemningen var kendt. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik

Læs mere

Waste Accounts for Denmark 1999. Ole Gravgård Pedersen

Waste Accounts for Denmark 1999. Ole Gravgård Pedersen Waste Accounts for Denmark 1999 Ole Gravgård Pedersen March 2004 Contents 1 Introduction... 3 2 Danish statistics on solid waste... 4 3 Method for calculation of material flows and waste generation...

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Import fra Kina løfter dansk. 23 mia. kr. Open. for pen for Bus DI Topmødet 2011 Analyse Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Open for Business Import fra Kina løfter dansk købekraft med 23 mia. kr. Dansk økonomi er afhængig af import

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator

Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator DI Den 9. marts MISK Baggrundspapir om DI s forbrugsindikator Forbrugsindikator DI har udarbejdet en forbrugsindikator, som har til hensigt at skønne over det samlede private forbrug et kvartal længere

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

7. It-kompetencer. I 2002 var der 10 elever pr. tidssvarende computer. I afsnit 7.5 analyseres efterspørgslen efter it-kvalifikationer.

7. It-kompetencer. I 2002 var der 10 elever pr. tidssvarende computer. I afsnit 7.5 analyseres efterspørgslen efter it-kvalifikationer. It-kompetencer 9 7. It-kompetencer 7.1 Introduktion Befolkningens it-kompetencer er en vigtig forudsætning for informationssamfundet. Dette kapitel analyserer it-kompetencerne; Hvad kan befolkningen? Hvad

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Letland

Markedsfokus på Letland Markedsfokus på Letland December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Markedsfokus på Thailand

Markedsfokus på Thailand Markedsfokus på Thailand Juli 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar 2005 2005:1. Fra 1. juli 2004 til 1. januar 2005 er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Priser :1 De grønlandske pristal pr. 1. januar Fra 1. juli til 1. januar er forbrugerpriserne steget med 0,8 pct. Årlig ændring i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Prisen på olie er steget Fødevarepriserne

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere