Udgave 1.10 Revisionsdato PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave 1.10 Revisionsdato 2013-05-03. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt information Handelsnavn : EF-Nr.Registreringsnummer Kemisk betegnelse CAS-No. EC-No. Index No. ETHYLENE ETHYLENE Legal Entity Registreringsnummer Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem) Qatar Chemical Company LTD (Q-Chem) Firma : Qatar Chemical Company LTD (QChem) 1st Floor Salam Tower Al Corniche P.O. Box Doha, Qatar MSDS Requests: (+974) Technical Information: (+974) Responsible Party: Product Safety Group Lokal : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Nødtelefon: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Helbred: (+001) (Nordamerika) (International) Transport: North America: CHEMTREC or Asia: +800 CHEMCALL ( ) EUROPE: BIG (phone) or (telefax) South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Ansvarlig afdeling : Produktsikkerheds og toksikologisk gruppe adresse : Website : MSDS nummer: /10

2 PUNKT 2: Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Ikke et farligt stof iht. GHS. Klassifikation (67/548/EØF, 1999/45/EF) Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Ikke et farligt stof iht. GHS. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Synonymer : C30+ Alpha Olefin Fraction NAO C30+ Bruttoformel : Polymer Blandinger Farlige komponenter Kemisk betegnelse CAS-No. EC-No. Index No. Klassifikation (67/548/EØF) ALKENES, C24-54 BRANCHED & LINEAR, ALPHA BASE Indeholder ikke farlige ingredienser i henhold til GHS. : Klassifikation (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Koncentration [wt%] PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd : Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn. Søg læge. Hvis det indåndes : Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Søg læge ved vedvarende symptomer. I tilfælde af hudkontakt : Hvis de smeltede stoffer kommer på huden, skylles straks med koldt vand. Søg straks lægehjælp. Forsøg ikke at pille det størknede stof af huden eller bruge opløsningsmidler eller fortyndere til at opløse det. Termiske forbrændinger af huden: kan omfatte smerte eller varmefornemmelse, misfarvning, hævelse og blæredannelse. I tilfælde af øjenkontakt : Fjern kontaktlinser. Beskyt det ubeskadigede øje. Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. Ved indtagelse. : Hold luftveje frie. Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer. MSDS nummer: /10

3 Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Søg læge ved vedvarende symptomer. PUNKT 5: Brandbekæmpelse Flammepunkt : 232 C (232 C) Metode: PMCC Selvantændelsestemperatu r : 368 C (368 C) Egnede slukningsmidler : Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid. Specifikke farer ved brandbekæmpelse Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. : Benyt om nødvendigt luftforsynet åndedrætsværn ved brandbekæmpelse. I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Brand- og eksplosionsværn : Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen data tilgængelige. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Miljøbeskyttelsesforanstaltn inger : Undgå støvdannelse. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Evakuer personale til sikre områder. : Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves. Metoder til oprydning : Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv. Fej op og skovl. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Oprens omgående ved opfejning eller støvsugning. Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rengør forurenede gulve og ting grundigt under hensyntagen til miljømæssige regler. Øvrige råd : Ingen specielle forhold kan nævnes. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Håndtering MSDS nummer: /10

4 Råd om sikker håndtering : For personlig beskyttelse se punkt 8. Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes. Opbevaring Krav til lager og beholdere : Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder. Anvisninger ved samlagring : Ingen materialer skal nævnes særskilt. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Tekniske foranstaltninger Tag hensyn til potentielle farer ved dette stof (se afsnit 2), gældende eksponeringsgrænser, jobaktiviteter og andre stoffer på arbejdsstedet ved design af tekniske kontrolforanstaltninger og udvælgelse af personligt beskyttelsesudstyr. Hvis tekniske kontrolforanstaltninger eller arbejdsmetoder ikke er tilstrækkelige til at forhindre udsættelse for skadelige niveauer af dette stof, anbefales det, at anvende det nedenfor angivne personlige beskyttelsesudstyr. Brugeren bør læse og forstå alle instruktioner og begrænsninger, der er leveret med udstyret, da der sædvanligvis kun ydes beskyttelse i et begrænset tidsrum eller under visse omstændigheder. Personlige værnemidler Åndedrætsværn : Bær et af NIOSH godkendt åndedrætsværn med tilført luft, medmindre udluftning eller andre tekniske styrefunktioner er tilstrækkelige til at opretholde et minimalt oxygenindhold på 19,5% af volumen under normalt atmosfærisk tryk. Beskyttelse af hænder : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne. Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne. Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid. Handsker skal bortskaffes og erstattes hvis der er nogen som helst indikation af nedbrydning eller kemisk gennembrud. Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller. Øjenskylleflaske med rent vand. Beskyttelse af hud og krop : Vælg kropsbeskyttelse i relation til dets type, koncentrationen og mængden af farlige stoffer, og til det specifikke arbejdssted. Bær passende:. Letvægts beskyttelsesbeklædning. Hygiejniske foranstaltninger : Generel praksis for erhvervshygiejne. Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Fjern forurenet beklædning og beskyttelsesudstyr før adgang til spiseområder. Beskyttelsesforanstaltninge r : Bær passende beskyttelsesudstyr. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. MSDS nummer: /10

5 PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Form : Voks, Fast Tilstandsform : Fast Farve : Hvid Sikkerhedsdata Flammepunkt : 232 C (232 C) Metode: PMCC Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige Oxiderende egenskaber : nej Selvantændelsestemperatur : 368 C (368 C) Bruttoformel Molekylvægt ph-værdi Flydepunkt Kogepunkt/Kogepunktsinterv al Damptryk Relativ massefylde Massefylde Vandopløselighed Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Viskositet, kinematisk Relativ dampvægtfylde : Polymer : Ikke relevant : Ikke relevant : Ingen data tilgængelige : Ikke relevant : Ingen data tilgængelige : 0,79, 15,6 C(15,6 C) : 0,8 g/cm3 : Opløselig i kulbrinteopløsningsmidler; uopløselig i vand. : Ingen data tilgængelige : 9 cst ved 99 C (99 C) : Ikke relevant Fordampningshastighed : 1 PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Kemisk stabilitet : Dette stof betragtes som værende stabilt under normale omgivende og forventede opbevarings- og anvendelsesforhold med hensyn til temperatur og tryk. MSDS nummer: /10

6 Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås : Ingen data tilgængelige. Materialer, der skal undgås Termisk spaltning Andre oplysninger : Kan reagere med ilt og stærke oxidationsmidler, så som chlorater, nitrater, peroxider osv. : Ingen data tilgængelige : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Akut oral toksicitet : LD50 Mund: > mg/kg Arter: rotte Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet : LC50: PNT : LD50: > mg/kg Arter: rotte De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. Hudirritation Øjenirritation Sensibilisering : Ingen hudirritation De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. : Ingen øjenirritation De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. : Klassifikation: Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr. De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer. PUNKT 12: Miljøoplysninger Oplysninger om eliminering (persistens og nedbrydelighed) Bioakkumulering : Dette materiale forventes ikke at bioakkumulere. Biologisk nedbrydelighed : Forventes at være generelt biologisk nedbrydeligt.. Økotoksikologisk vurdering Resultater af PBT-vurdering MSDS nummer: /10

7 Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt (PBT)., Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerbart (vpvb). Yderligere økologisk : Dette materiale forventes ikke at være skadeligt for information vandlevende organismer. Den givne information er baseret på data om præparaterne og oko-toxicologi om ligende produkter. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet gælder kun produktet som leveret. Brug stoffet til det tiltænkte formål eller genbrug det, hvis det ermuligt. Dette stof vil, hvis det skal bortskaffes, muligvis opfylde kriterierne for farligt affald som defineret af amerikanske EPA underrcra (40 CFR 261) eller andre statslige og lokale forskrifter. Det kan være nødvendigt at måle visse fysiske egenskaber og foretage en analyse for tilstedeværelse af komponenter underkastet særlige forskrifter for at kunne foretage en korrekt vurdering. Hvis dette stof er klassificeret som et farligt affaldsstof, kræver amerikansk lovgivning,at stoffet bortskaffes på et autoriseret deponeringsanlæg for farligt affald. Produkt Forurenet emballage : Bortskaf affald til en godkendt affaldsbortskaffelsesfacilitet. : Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. PUNKT 14: Transportoplysninger Den nedenstående forsendelsesbeskrivelse gælder for engrosforsendelser, og er ikke nødvendigvis gældende for ikke-engros forsendelser (seden lovgivningsmæssige definition). Konsultér den relefante hjemligeeller internationale specifikke måde og den specifikke mængde i den relevante lovgivning vedrørende forsendelse af farligt gods, for yderligere oplysninger om forsendelseskravene (f.eks. tekniske navn ellernavne, osv.) Derfor vil oplysningerne vist her måske ikke stemme overens med beskrivelsen på materialets konnosement. Der kan derfor væreen mindre forskelle på materialets flammepunkt mellem sikkerhedsdatabladet og konnosementet. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., (ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+), 9, III IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., (ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+), 9, III (232 C) IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) MSDS nummer: /10

8 IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, 9: NOT PERMITTED FOR TRANSPORT ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., (ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+), 9, III, (D) RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., (ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+), 9, III ADN (EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY INLAND WATERWAYS) IKKE KLASSIFICERET SOM ET FARLIGT STOF ELLER FARLIGT GODS TIL TRANSPORT AF DENNE MYNDIGHED. UN3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., (ALPHA OLEFIN FRACTION, C30+), 9, III Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Nationale forskrifter Kæmpe ulykke og fare lovgivning : 96/82/EC Opdater: 2003 Direktiv 96/82/EF gælder ikke MSDS nummer: /10

9 Vandforureningsklasse (Tyskland) : nwg Ikke skadeligt for vandet Angivelses status Europa REACH : På eller i overensstemmelse med listen USA US.TSCA : På eller i overensstemmelse med listen Canada DSL : På eller i overensstemmelse med listen Australien AICS : Ikke i overensstemmelse med listen New Zealand NZIoC : Undtagelser fra registreringskrav Japan ENCS : På eller i overensstemmelse med listen Angivelses nummer: (6)-996 Korea KECI : På eller i overensstemmelse med listen Filippinerne PICCS : På eller i overensstemmelse med listen Kina IECSC : På eller i overensstemmelse med listen PUNKT 16: Andre oplysninger NFPA Klassifikation : Sundhedsfarer: 0 Brandfare: 1 Reaktivitetsfare: Yderligere oplysninger Legacy Sikkerhedsdatabladnummer : QCHEM018 Væsentlige ændringer i forhold til den seneste udgave er fremhævet i margenen. Denne udgave erstatter alle tidligere udgaver. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet gælder kun produktet som leveret. Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. ACGIH AICS DSL NDSL Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet American Conference of LD50 Lethal Dose 50% (letal dosis på 50 Government Industrial Hygienists %) Australia, Inventory of Chemical LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Substances (den australske Level (niveau med færrest fortegnelse over kemiske stoffer) observerbare utilsigtede Canada, Domestic Substances List (national canadisk liste over kemiske stoffer) Canada, Non-Domestic Substances List (ikke-national NFPA NIOSH hændelser) National Fire Protection Agency (USA) National Institute for Occupational Safety & Health (USA) MSDS nummer: /10

10 canadisk liste over kemiske stoffer) CNS Centralnervesystem NTP National Toxicology Program (USA) CAS Chemical Abstract Service (USA) NZloC New Zealand Inventory of Chemicals (newzealandsk fortegnelse over kemiske stoffer) EC50 Effective Concentration (effektiv koncentration) EC50 Effective Concentration 50% (effektiv koncentration på 50 %) NOAEL NOEC No Observable Adverse Effect Level (niveau uden observerbare utilsigtede hændelser) No Observed Effect Concentration (ingen observerbar effektiv koncentration) EOSCA - værktøj til generisk eksponeringsscenarie OSHA Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur EOSCA - European Oilfield Specialty Chemicals Association PEL Permissible Exposure Limit (tilladt eksponeringsgrænse) EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (europæisk fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer) PICCS Philippenes Inventory of Commercial Chemical Substances (filippinsk fortegnelse over kommercielle kemiske stoffer) MAK Maksimale koncentrationer i Tyskland PRNT Presumed Not Toxic (antages ikke at være giftig) GHS Globalt harmoniseret system RCRA Resource Conservation Recovery Act (USA) >= Greater Than or Equal To (større end eller lig med) STEL Short-term Exposure Limit (kortsigtet eksponeringsgrænse) IC50 Inhibition Concentration 50 % (hæmningskoncentration på 50 %) SARA Superfund Amendments and Reauthorization Act (USA) IARC International Agency for Research on Cancer TLV Threshold Limit Value (tærskelgrænseværdi) IECSC Inventory of Existing Chemical Substances in China (fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer i Kina) TWA Time Weighted Average (tidsvægtet gennemsnit) ENCS KECI Japan, Inventory of Existing and New Chemical Substances (japansk fortegnelse over eksisterende og nye kemiske stoffer) Korea, Existing Chemical Inventory (koreansk fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer) <= Less Than or Equal To (mindre end eller lig med) LC50 Lethal Concentration 50% (letal koncentration på 50 %) TSCA UVCB WHMIS Toxic Substance Control Act (USA) Unknown or Variable Compositon, Complex Reaction Products, and Biological Materials (ukendt eller variabel sammensætning, komplekse Workplace Hazardous Materials Information System MSDS nummer: /10

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Revisionsdato: 20-maj-2015 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS)

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : CAS-nr. : 848301-67-7 REACH Registreringsnr. : 01-0000020119-75 1.2 Relevante

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168 L1009843 DENM/05T PPE 4052168 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS) for farlige stoffer eller blandinger.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller materialet Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Version nr. 06 Revisionsdato

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

L178443 DENM/02S PPE 4035266

L178443 DENM/02S PPE 4035266 L178443 DENM/02S PPE 4035266 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

side: 1/8 Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 trykdato: 21.11.2013 Revision: 25.10.2013

side: 1/8 Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 trykdato: 21.11.2013 Revision: 25.10.2013 side: 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 45p7564 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel

Sikkerhedsdatablad. Udført for USA/Canada/EU markeder til international handel AFSNIT. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN ProduktID Synonym(er) REACH registreringsnummer Relevant identificeret brug og brug, der frarådes Oplysninger om leverandøren emailadresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere