Internationalt træf i spanske omgivelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt træf i spanske omgivelser"

Transkript

1 Internationalt træf i spanske omgivelser Repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening deltog midt i maj i en række internationale møder i Benalmadena i det sydlige Spanien. Referaterne er samlet her Det betyder forkortelserne FVE: Federation of Veterinarians of Europe UEVP: Union of European Veterinary Practitioners UEVH: Union of European Veterinary Hygienists EASVO: European Union of State Veterinary Officers EVERI: European Veterinarians in Education, Research and Industry FEEVA: Federation of European Equine Veterinary Assosiations Nordisk/Baltisk formandsmøde Den Danske Dyrlægeforening havde ændret mødet, således at deltagerne kun bestod af de respektive landes formænd og sekretariatsdirektører. Desuden begyndte mødet kl dagen før de europæiske sektorer holdt generalforsamling, så der var rigelig tid til at diskutere såvel nordiske emner som de emner, der de næste dage skulle behandles i europæisk regi. I henhold til aftalen med NKVet (Nordisk Komité for Veterinærvidenskabeligt samarbejde) i 2004 angående fællesmøder og styrkelse af kontakten til de nationale organisationer opfordredes NKVet og de nationale organisationer til at leve op til denne. Der var en diskussion om fælles nordisk efteruddannelse. Det har været svært at få det til at fungere - dels på grund af de nationale kurser og dels med de forskellige frekvenser, der er i de respektive lande. Kursusgruppen vil gerne have nogle retningslinier fra dagens møde. Nordisk samarbejde kan være opportunt, hvor der anvendes»top«speakers, der er»økonomiske tunge«eller på områder, hvor der kun er få deltagere i de enkelte lande og ved mere brede kurser som fx fagdyrlægeuddannelserne. På mødet var der enighed om, at man snarest belejligt i de nationale tidsskrifter skal bringe en artikel, om hvordan man skal forholde sig, når man har sin hovedbeskæftigelse i et andet nordisk land end sit hjemland. Man vil samtidig lave et skema over, hvad man skal være opmærksom på, når man er aktiv på et nyt lands arbejdsmarked. Endelige dokumenter vil blive oversat til engelsk, så de Baltiske lande også kan få glæde af informationerne. Mødeplan og opbygning af de nor- 24 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

2 disk/baltiske møder blev fastlagt. Man er værtsland i et helt kalenderår. Værtslandet skal sørge for annoncering af mødet og udarbejdelse af dagsorden, bestilling af mødelokaler samt frokost og kaffe m.m. og udarbejdelse af referat og opfølgning af de trufne beslutninger. Under behandling af nationale rapporter udtrykte de svenske, finske og danske formænd stor bekymring for den øgede studenteroptagelse på de nationale, veterinære universiteter med henblik på faren for manglende veterinærfaglig beskæftigelse af de kommende kolleger. Alle var enige om, at det var en meget»tynd«dagsorden for FVE. Der var nogle opklarende spørgsmål til regnskabet samt nogle tilføjelser/ændringer i evalueringspapiret for de veterinære universiteter. Under WVA (World Veterinary Association) gav Lars Holsaae en orientering om det følgende Excom-møde. Vi diskuterede herpå et papir fra Lars, hvor det foreslås, at de enkelte verdensdele eller dele af verdensdele skal være dem, der indgår i sammensætningen af WVA. Det skal være FVE, der skal repræsentere de europæiske dyrlægeforeninger i WVA. Det vil forhåbentlig være med til at fremme aktiviteten i WVA. Det blev besluttet, at de nordiske lande vil komme med et forslag til generalforsamlingen i november, og Sverige vil være talsmand på de nordisk/baltiske landes vegne. Ollie Soininen gav en orientering om arbejdet i FVEs arbejdsgruppe vedr. medicin og ville gerne have de nordiske holdninger til medicin og lægmands anvendelse af medicin. Per Thorup FVEs generalforsamling Ud af 17 dagsordenpunkter er der kun 3 beslutningspunkter, hvilket med alt tydelighed viser, at DDDs forslag om kun at afholde én årlig generalforsamling nøje bør overvejes igen. FVEs generalsekretær gav en grundig gennemgang af alle de aktiviteter, der foregår i bestyrelsen og sekretariatet. En orientering der lige så godt kunne fremsendes som et notat, medlemslandene så på forhånd kan forholde sig til og eventuelt stille spørgsmål eller kommentarer til. W. Winding gav som sædvanlig en meget flot og grundig gennemgang af regnskab og budget. Steven Ware ophørte som den ene af de to revisorer og blev afløst af Raphaël Laguens. Dr. Jorge Serratosa fra European Food Safety Authority (EFSA) gav en fyldig orientering om, hvad man laver i EFSA og deres mission. Alt arbejdet er baseret på risk assesment, risk management og risk communication. Der er 9 videnskabelige arbejdsgrupper, der kan stilles spørgsmål til. Ved velfærdsspørgsmål vurderer man altid, hvilken indflydelse den vil få på fødevaresikkerheden. De praktiserende dyrlæger spiller en væsentlig rolle i overvågning af alle de nye sygdomme, vi for tiden bliver præsenteret for fx Aviær influenza, BSE osv. (yderligere information findes på Angående orientering fra de enkelte sektioner henvises til referaterne herfra. Dr Jerry Lucke fra England orienterede om den krisehjælp, der er etableret på frivillig basis i England til dyrlæger, der har psykiske, alkoholiske og narkotikaproblemer. Der er 4 gange så mange dyrlæger, der i UK begår selvmord end landsgennemsnittet. Dr Fia Westerholm, European Medicines Agency (EMEA), opfordrede til, at landene indberetter, hvis medicinen ikke virker som forventet eller giver uhensigtsmæssige reaktioner på dyrene. Der er udviklet et elektronisk indberetningsskema på baggrund af et pilotprojekt, hvor bl.a. Danmark har deltaget. Hun efterlyste, hvordan man kan styrke indberetningerne samt informationen fra EMEA. FVE har fået en medicingruppe til at støtte bestyrelsen i at varetage dette væsentlige område. OIE (World organisation for animal health) havde tidligere udsendt et spørgeskema til alle medlemslande (167) og modtaget svar fra ca. halvdelen. Konklusionen er blandt andet, at de væsentlige og nødvendige antimikrobielle stoffer, der i dag er på markedet, ikke bliver pålagt restriktive begrænsninger. Herbert Schneider, past president i WVA og udvalgsformand i OIEs medicingruppe anbefalede FVE at være aktiv og komme med gode input til gruppen. Udannelsespolitikken for dyrlæger er et interessant og væsentligt emne, hvor følelserne let kommer i kog. Alle er enige om, at bacheloruddannelse kun har akademisk værdi og kræver en master, før man kan påtage sig veterinært arbejde. Nogle lande vil ikke acceptere, at man har en bachelorgrad overhovedet, og dermed undsiger Bolognadeklarationen. DDD er enig i, at vi har at gøre med en akademisk titel, der dog også giver mulighed for, at de studerende får mulighed for at studere på andre universiteter og få overført merit. For DDD er det væsentligt at moderniseringen fokuserer på»day one skills«samt udvikling af et akkrediteringssystem på europæisk niveau, der samtidig kan blive anerkendt på globalt niveau. Vi skulle også vurdere, om vi kunne tilslutte os en revision af Standard Operating Procedure (SOP). DDD finder det væsentligt, at moderniseringen skal koncentreres sig om kundskabs- og færdighedsmål. Desuden mener vi, at en godkendelsesperiode på 5 år er mere passende end de foreslåede 10 år. Endelig ser vi gerne, at ekspertgruppen udvides fra 5 til 6 personer, således at en praktisk hygiejniker også får sæde i gruppen. 28 lande er med i Veterinary Statory bodies, der skal fungere som et working party, der skal hjælpe med implementering af love og at udarbejde politikpapirer til FVE, og kan kun efter bemyndigelse fra FVE optræde på FVEs vegne. De øvrige punkter var orienteringspunkter om, hvad bestyrelsen havde deltaget i, og hvad bestyrelsen/sekretariatet de næste måneder forventer at arbejde med. Igen forhold man lige så godt kunne have nedfældet i et notat. > Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89 25

3 WVA Council Meeting Det reviderede regnskabet for 2005 blev godkendt, og Lars Holsaae gav en orientering om det løbende regnskab for Algeriet blev genoptaget som medlem, da den nye kontingentnøgle alene medregner betalende medlemmer til den nationale organisation (800). I mange lande er der stor forskel på antallet af dyrlæger i det pågældende land og så dem, der er medlem af den nationale organisation. Under president Russells rapport blev man enige om, at præsidentens taler/ indlæg i fremtiden vil blive tilgængelige for councillors for bedre at kunne promovere WVA. Desuden vil der komme et abstrakt på WVAs hjemmeside/ Newsletter. Dr. Schneider gav en fyldig orientering om arbejdet i OIE Working Group on Antimicrobial Resistance. Alle former for antibiotika skal kunne anvendes, men prudent use skal følges. Han orienterede om, at der i juni i Korea vil være en konference om brugen af antibiotika i dambrug, og fremhævede den veterinære rolle i aquatisk arbejde. Fra Ad Hoc Groupon the Role of Private Veterinarians and Veterinary Para- Professionals fastslog Schneider, at dyrlægerne er meget centralt placeret i overvågning og bekæmpelse af zoonoser og andre ondartede sygdomme som fx Aviær Influenza. Det er nødvendigt at sikre sig, at den faglige standard er i orden, og derfor har OIE uddannet en række auditører, der kan gennemgå de enkelte landes procedurer og færdigheder. Schneider understregede, at det var væsentligt, at de enkelte lande havde en god kontakt til deres CVO, da det er dem der sætter dagsordenen i OIE. Akkreditering af de veterinære skoler er et væsentligt område, som WVA gerne ser gennemført. Dr. Russell skal fremskaffe en liste over amerikanske specialister på dette område. Der blev nedsat en ekspertgruppe bestående af Ron Gibson, Jim Edwards, Richard Halliwell, Jim Nave og Francisco Trigo samt eventuelt John Craven til at analysere dette emne. Dyrevelfærd har selvfølgelig også en stor prioritet i WVAs arbejde, og der blev vedtaget et politikpapir, der bygger på de Five Freedoms, og for forsøgsdyr indgår de 3 R. Det hele skal samtidig være baseret på videnskabelige og internationale standarder. Der er en arbejdsgruppe, der analyserer, hvordan man bedst ansporer til medlemskab af WVA samt fastholder de nuværende medlemmer. En del af problemerne ligger desværre i, at mange lande ikke har det fornødne kendskab til WVAs kontingentnøgle, der bl.a. tager hensyn til antal betalende medlemmer, BNP og giver mulighed for en reduktion på op til 80 %, så selv meget fattige udviklingslande kan nøjes med at betale 110 USdollar pr. år. Der arbejdes intenst på at få de Sydamerikanske lande som medlemmer. Man tror, at Mexico kan virke som katalysator. Man håber, at Rusland og Tyskland gennem passende lobbyarbejde og information også snart vil blive medlemmer af WVA. Dr. Johnson gav en orientering om WVAs Newsletter og efterlyste councillors aktiviteter i regionerne, samt hvordan regionens lande og deres medlemmer oplevede Newsletter, og hvorledes nyhederne blev viderebragt til de enkelte dyrlæger. Der arbejdes også på Good Veterinary Practice, hvor man vil bruge, det der findes i mange lande, OIE, FVE m.m. og offentliggøre dem på WVAs hjemmeside og herved tjene som inspiration for de enkelte lande til at ajourføre deres GVP code. Jim Nave orienterede om kontakten til industrien, der var rede til at blive medlemmer, hvis WVA er i stand til at gennemføre road map og forstår at kommunikere de opnåede resultater ud til omverdenen. Dr. Landal gav en fin orientering om verdenskongressen i Vancouver i 2008, hvor man bl.a. vil fokusere på traditionel veterinær arbejde antibiotikaresistens, dyrevelfærd, veterinær kompetence/kvalitetssikring. OIE vil også lave en sektion. Han opfordrede alle til at reklamere for årets veterinære begivenhed i Vi godkendte samtidig en WVAblanket, som president, vicepresidents og councillor skal udfylde, når de deltager i et møde. Man skal her give en kort orientering om baggrunden for mødet, hvem der deltager, hvad mødet går ud på og hvilken betydning det kan have/få for WVA. Man vedtog, at man vil foreslå, at man til trods for at 150-års fødselsdagen er 2013, så vil præsident, vicepræsidenter og councillor valgt i 2011 forsætte til 2014 og præsident, vicepræsident og councillor valgt ved President Assembly i 2013 først fungerer fra 31. august Ved OIE kongresen i maj 2007 vil man uddele en belønning til det land, der i 2006 havde den bedste profilering af World Veterinary Day. Sluttelig orienterede president Russell om, at professor Joselio de Andrade Moura ikke længere er councillor for Sydamerika, da Brasilien ikke har betalt deres kontingent (gæld fra flere år), og dermed ikke indfriet den særordning, der var vedtaget, for at Moura kunne vælges. Per Thorup UEVP generalforsamling Bachelorer er der en risiko? Set fra en østeuropæisk vinkel er svaret ja, kom det klart frem under forårets UEVPgeneralforsamling i Benalmadena. Mens vesteuropæerne betragter veterinære bachelorer alene som et trin på vejen til kandidatuddannelsen, der aldrig vil kunne komme til alene på det grundlag at udføre veterinært praksisarbejde, er tonen en anden øst fra. Der er frygten, at bachelorerne vil stille krav om at kunne arbejde i veterinær praksis. Og når først de er kommet inden for, er vejen ikke lang til, at bache- 26 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

4 lorerne via sidemands oplæring kan komme til at indtage en reel plads i praksisudøvelsen. Uden i øvrigt at sammenligne bacheloruddannelsen med veterinærsygeplejerskernes uddannelse er problemstillingen vel ikke helt ukendt, heller ikke under danske forhold, men det springende punkt er naturligvis, om en sådan praktisk oplæring kan ende med at føre til en egentlig autorisation. Alternativ behandling Det er bestemt ikke kun mellem øst og vest, opfattelserne kan være forskellige. Et forslag til politikpapir på området alternativ medicin kunne Sverige ikke engang forholde sig til, idet»alternativ medicin«ikke må benyttes af svenske dyrlæger. Det udmøntede sig klart omkring et punkt i papiret, der stillede krav om, at dyrlæger, der ville udøve alternativ behandling, skulle modtage relevant efteruddannelse på godkendte veterinære uddannelsessteder. Det har vi som bekendt i noget omfang valgt at gøre i Danmark, men det var selvklart en umulighed i Sverige. Og det blev ikke bedre af at ændre titlen til alternativ behandling. Diskussionen lignede i øvrigt meget den velkendte i Danmark, hvor det jo heller ikke er lykkedes at fremkomme med tilfredsstillende definitioner, om end den her ind i mellem havde mere karakter af filosofi og ordkløveri. For eksempel gav et forsøg på definition af alternativ behandling, at det var behandlinger, der ikke var baseret på videnskab, men på erfaring, anledning til vilde hollandske protester: Hvis man kunne sige, at effekten var erfaringsbaseret, var det også videnskab, idet erfaringen måtte have et vist omfang og dermed en eller anden form for dokumentation af erfaringen. Og når først der var dokumentation for noget, var det videnskab. På den måde bliver det meget vanskeligt at nå frem til enighed om en problemstilling, alle reelt kan se, og som i virkeligheden handler om, hvordan vi som dyrlæger tackler situationen med det stigende krav fra klientellet om alternative behandlinger. Fortsat passivitet giver dyrlægestanden både faglige og indtjeningsmæssige problemer, idet vi overlader scenen til andre. Man må frygte at løbet er kørt på europæisk plan, inden der kan skabes konsensus. The veterinary act Temmelig analogt har arbejdet med politikpapiret om»the veterinary act«været under udarbejdelse i flere år, uden et endeligt papir heller ikke ved denne generalforsamling kunne præsenteres. Primus motor bag papiret, Steven Ware, gav selv den sandsynlige forklaring, nemlig at alt for mange områder i dag er ude af veterinær kontrol. Risikoen bliver nemt, at det endelige papir kommer til at beskrive mindste fællesnævner med det resultat, at der er lande måske de fleste der yderligere vil miste områder, idet situationen p.t. er temmelig forskellig landene imellem. Bare at definere de dyr, det skal være forbeholdt dyrlæger at tage under behandling, er et problem. Hvad fx med ikke domesticerede dyr? Mange af dem er i dag overladt til interessegrupper, der arbejder uden kontrol fra den veterinærfaglige verden, men som i nogle tilfælde rent faktisk har oparbejdet en langt større viden netop på det felt, nogen dyrlæge kan formodes at have. Fra tysk side blev ganske relevant spurgt, om tanken på sigt med papiret var at sende det til Kommissionen, eller om målet var diverse regeringer. Steven Wares svar lød, at det var tanken, at det skulle anvendes nationalt, fordi situationen generelt er desperat, idet området smuldrer. Mange talte for, at papiret skulle ende med at beskrive en høj standard med krav om accept fra samtlige lande, hvilket synes at være noget af en modsætning. Identifikation Marc Buchet talte igen for sit smertensbarn, den problematiske mærkning af hunde, katte og fritter og understregede, at heller ikke på hesteområdet er det tilstrækkeligt veldefineret, hvem og hvordan der chippes, med fare for at systemet falder på gulvet. Marc Buchet beskrev tre cases, der demonstrerede problemstillingen: 1. 2 hunde med samme chip hunde, der blev aflivet i ét land, fordi de var mærkede i et andet land, der ikke videresendte oplysningerne til den fælles database. 3. En korrekt mærket hund fra USA, der kom til Norge. Chippen var imidlertid af en type, der ikke kan aflæses i Europa. Adskillige henvendelser til de ansvarlige myndigheder (i Danmark Fødevarestyrelsen) fra de nationale dyrlægeorganisationer har fortsat ikke ført til noget resultat, så nu forsøges med et fælles brev, som samtlige medlemmer har underskrevet, der centralt fra sendes til de enkelte landes ansvarlige myndighed. Det har længe været understreget, at jo længere mærkningsordningerne får lov at køre uden absolut entydighed i mærkningen, desto vanskeligere bliver det efterfølgende at rette op på fejlene, og jo større risiko er der for, at systemet bryder endegyldigt sammen. Johannes Hecht-Nielsen UEVH generalforsamling Til forårets generalforsamling i Union Européenne de Vétérinaires Hygiénistes (UEVH) kunne det konstateres, at Danmark ikke er det eneste sted i Europa, som pt. er inde i en stime af fødevareskandaler. Således fortalte Norges repræsentant, at et sygdomsudbrud pga. en helt ukendt E. Coli stamme havde været årsag til mange sygdomstilfælde, og et barn var dødt. Bakterien > Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89 27

5 blev sporet til spegepølser, hvor den i teorien ikke kunne overleve pga. saltindholdet. Udbruddet har betydet, at hele Norges organisering af kontrollen skal evalueres. Tysklands repræsentant berettede, at skandalerne omkring det gamle kød sidste vinter ikke havde resulteret i, at der blev tilført de nødvendige ressourcer til kontrollen, hvilket betyder, at der ikke kan sættes hårdere ind mod udbyttere. Storbritanniens repræsentant fortalte om en sag om et frysehus med dagligt tilsyn, der havde ommærket kartoner med ny produktions- og holdbarhedsdato (lyder bekendt ikke sandt?) og var noget bekymret for, hvordan det skulle gå, når frysehuset kun skulle have 6 tilsyn om året. Undertegnede orienterede kort om den pressede situation i Fødevarestyrelsen, og mange af de øvrige delegerede nikkede genkendende til beskrivelsen; Hygiejnepakken og den deraf affødte omlægning af kontrollen kombineret med branchernes forventning om besparelser, har stresset fødevarekontrollen i det meste af Europa. Letlands repræsentant fortalte om de østeuropæiske landes problemer omkring kontrollen af bl.a. tilsætningsstoffer, som traditionelt er blevet brugt i fødevareproduktionen, men som nu er blevet forbudt i forbindelse med optagelsen i EU. Området får for lidt opmærksomhed. For Polens repræsentant lå bekymringen primært i udviklingen for den lovgivende forsamling, idet der tilsyneladende bliver udarbejdet lovgivning der strider direkte mod Hygiejneforordningerne. UEVH har tilbudt at hjælpe med at undersøge sagen nærmere. Omkring implementeringen af Hygiejnepakken kan det siges, at alting tager sin tid. UEVHs bestyrelse vil hen over sommeren konstruere et spørgeskema til medlemmerne for at få en status inden næste generalforsamling i november President Robert Huey orienterede om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling. I lighed med sagen om Traces, ønsker man nu at få fat i zoonosedirektivet, som ikke er gennemført i ret mange lande til trods for, at EFSA har udgivet en rapport, hvori det fremgår, at det er. Der bliver taget kontakt direkte til EU Kommissionen, når der er samlet tilstrækkelige data. Omkring dekontaminering kunne vicepræsident Henning Knudsen berette, at der ikke er nogen påviselig effekt ved en kemisk behandling og udgangspunktet for UEVH er fortsat det samme; falsk tryghed for forbrugerne. Pt. er det kun tilladt at behandle kyllinger før køling, og disse skal mærkes, hvis de er udsat for en dekontaminering. UEVH vil på ny indstille, at en dekontaminering først kan benyttes, når det er eftervist, at der er en effekt og der stilles skrappere krav, herunder at der skal gøres noget i primærproduktionen (sygdomsvoldere bekæmpes ved kilden), kun i helt specielle tilfælde og at alt skal mærkes uanset om, skindet fx fjernes. Næste generalforsamling bliver afholdt i Bruxelles 16. november Ane Høiberg EASVO 16 nationale delegationer var til stede, og fra dansk side deltog Bente Pedersen. Hovedpunkterne som blev drøftet ved generalforsamlingen: Legal Power En embedsdyrlæges (official veterinarian - OV) rettigheder og muligheder (legal power) ved udførelse af kontrolbesøg i forbindelse med fx animal welfare og public health blev drøftet. Resultatet af en spørgeskemaundersøgelse vedr. velfærdsbesøg, som blev fremlagt ved sidste generalforsamling, viste, at der er betydelige nationale forskelle. Et stigende antal af OVs kontroljobs bygger på harmoniserede regler, ikke mindst cross-compliance checks, hvilket nødvendiggør en grad af harmonisering af OVs legal power. Man blev enige om fortsat at opfordre Kommissionen til at være opmærksom på dette behov samt at støtte medlemsstaternes veterinærmyndigheder på dette område. Ligeledes kunne FVO (Food and Veterinary Office) være mere proaktiv i denne sammenhæng. Træning af official veterinarians En arbejdsgruppe under EASVO med dansk deltagelse havde udarbejdet et udkast til FVE vedr. retningslinier for træning af OV med hensyn til dyrevelfærd. Svarene fra et spørgeskema, som havde været rundsendt til samtlige delegationer vedr. nuværende træning i dyrevelfærd, viste klare forskelle i organisering, koordinering og omfang - hvilket klart beviser, at der også med hensyn til træning i dyrevelfærd er brug for en ensretning, opstilling af mindstekrav m.v. Man enedes desuden om at opfordre til at dyrevelfærd i fremtiden bliver mere synlig i veterinæruddannelsen/sop. Aviær Influenza Et fællesmøde med UEVH berørte emnerne velfærd i forbindelse med slagtning og fugleinfluenza-vaccination. Fordele og ulemper ved AI-vaccination blev fremført. Delegationerne fra de lande (inkl. Danmark) som havde haft tilfælde/udbrud af fugleinfluenza beskrev de erfaringer, der var gjort. Udover de generelle ressourcemæssige problemer, vanskeligheder ved at tilpasse fjervildterhvervet til reglerne m.v. blev også de praktiske problemer ved vaccinationen eksemplificeret: Stress, sekundære infektioner, megen administration. Til slut blev EASVOs regnskab og budget gennemgået. Bente Pedersen 28 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse

EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse EUpDate Nyhedsbrev om EU, uddannelse og beskæftigelse Nr. 3/2004 UDDANNELSE Rådsmøde (uddannelse) den 27.-28. maj 2004 1 Nyt ungdomsprogram 3 Kommissionen har lanceret ny europæisk ungdomsportal 4 Universiteternes

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Dansk Veterinær tidsskrift

Dansk Veterinær tidsskrift Dansk Veterinær tidsskrift 11. 2015. 98. ÅRGANG. MEDLEMSBLAD FOR DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING Dyrlægen i bevægelse Den Danske Dyrlægeforening Årsberetning 2014/2015 INDHOLD DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING 06

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

13. møde. Fredag den 2. november 2012 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. november 2012 (D) 1 Kl. 10:00 13. møde Fredag den 2. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 34: Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og

Læs mere

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING

Nr. 02 April Årgang 03 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING FOKUS PÅ FORANDRING Nr. 02 April Årgang 03 2004 FOKUS PÅ FORANDRING HVAD SKAL DER TIL? Forandring er folkeoplysningens vilkår. Det er faktisk det eneste, der ikke ser ud til at ændre sig fremover. Og nye vilkår stiller nye

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007

ONSDAG DEN 5. SEPTEMBER 2007 05-09-2007 1 ONSG DEN 5. SEPTEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.05) 2. Bekæmpelse af terrorisme (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden

UDTRYK SOMMERTRÆF PÅ STEVNS FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK. 3 Juni 2002 27. årgang. Se bagsiden UDTRYK u d t r y k FORENINGEN FOR STAMMERE I DANMARK 3 Juni 2002 27. årgang SOMMERTRÆF PÅ STEVNS Se bagsiden UDTRYK udkommer 6 gange om året, som medlemsblad for Foreningen for Stammere i Danmark. UDTRYK

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere