Internationalt træf i spanske omgivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internationalt træf i spanske omgivelser"

Transkript

1 Internationalt træf i spanske omgivelser Repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening deltog midt i maj i en række internationale møder i Benalmadena i det sydlige Spanien. Referaterne er samlet her Det betyder forkortelserne FVE: Federation of Veterinarians of Europe UEVP: Union of European Veterinary Practitioners UEVH: Union of European Veterinary Hygienists EASVO: European Union of State Veterinary Officers EVERI: European Veterinarians in Education, Research and Industry FEEVA: Federation of European Equine Veterinary Assosiations Nordisk/Baltisk formandsmøde Den Danske Dyrlægeforening havde ændret mødet, således at deltagerne kun bestod af de respektive landes formænd og sekretariatsdirektører. Desuden begyndte mødet kl dagen før de europæiske sektorer holdt generalforsamling, så der var rigelig tid til at diskutere såvel nordiske emner som de emner, der de næste dage skulle behandles i europæisk regi. I henhold til aftalen med NKVet (Nordisk Komité for Veterinærvidenskabeligt samarbejde) i 2004 angående fællesmøder og styrkelse af kontakten til de nationale organisationer opfordredes NKVet og de nationale organisationer til at leve op til denne. Der var en diskussion om fælles nordisk efteruddannelse. Det har været svært at få det til at fungere - dels på grund af de nationale kurser og dels med de forskellige frekvenser, der er i de respektive lande. Kursusgruppen vil gerne have nogle retningslinier fra dagens møde. Nordisk samarbejde kan være opportunt, hvor der anvendes»top«speakers, der er»økonomiske tunge«eller på områder, hvor der kun er få deltagere i de enkelte lande og ved mere brede kurser som fx fagdyrlægeuddannelserne. På mødet var der enighed om, at man snarest belejligt i de nationale tidsskrifter skal bringe en artikel, om hvordan man skal forholde sig, når man har sin hovedbeskæftigelse i et andet nordisk land end sit hjemland. Man vil samtidig lave et skema over, hvad man skal være opmærksom på, når man er aktiv på et nyt lands arbejdsmarked. Endelige dokumenter vil blive oversat til engelsk, så de Baltiske lande også kan få glæde af informationerne. Mødeplan og opbygning af de nor- 24 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

2 disk/baltiske møder blev fastlagt. Man er værtsland i et helt kalenderår. Værtslandet skal sørge for annoncering af mødet og udarbejdelse af dagsorden, bestilling af mødelokaler samt frokost og kaffe m.m. og udarbejdelse af referat og opfølgning af de trufne beslutninger. Under behandling af nationale rapporter udtrykte de svenske, finske og danske formænd stor bekymring for den øgede studenteroptagelse på de nationale, veterinære universiteter med henblik på faren for manglende veterinærfaglig beskæftigelse af de kommende kolleger. Alle var enige om, at det var en meget»tynd«dagsorden for FVE. Der var nogle opklarende spørgsmål til regnskabet samt nogle tilføjelser/ændringer i evalueringspapiret for de veterinære universiteter. Under WVA (World Veterinary Association) gav Lars Holsaae en orientering om det følgende Excom-møde. Vi diskuterede herpå et papir fra Lars, hvor det foreslås, at de enkelte verdensdele eller dele af verdensdele skal være dem, der indgår i sammensætningen af WVA. Det skal være FVE, der skal repræsentere de europæiske dyrlægeforeninger i WVA. Det vil forhåbentlig være med til at fremme aktiviteten i WVA. Det blev besluttet, at de nordiske lande vil komme med et forslag til generalforsamlingen i november, og Sverige vil være talsmand på de nordisk/baltiske landes vegne. Ollie Soininen gav en orientering om arbejdet i FVEs arbejdsgruppe vedr. medicin og ville gerne have de nordiske holdninger til medicin og lægmands anvendelse af medicin. Per Thorup FVEs generalforsamling Ud af 17 dagsordenpunkter er der kun 3 beslutningspunkter, hvilket med alt tydelighed viser, at DDDs forslag om kun at afholde én årlig generalforsamling nøje bør overvejes igen. FVEs generalsekretær gav en grundig gennemgang af alle de aktiviteter, der foregår i bestyrelsen og sekretariatet. En orientering der lige så godt kunne fremsendes som et notat, medlemslandene så på forhånd kan forholde sig til og eventuelt stille spørgsmål eller kommentarer til. W. Winding gav som sædvanlig en meget flot og grundig gennemgang af regnskab og budget. Steven Ware ophørte som den ene af de to revisorer og blev afløst af Raphaël Laguens. Dr. Jorge Serratosa fra European Food Safety Authority (EFSA) gav en fyldig orientering om, hvad man laver i EFSA og deres mission. Alt arbejdet er baseret på risk assesment, risk management og risk communication. Der er 9 videnskabelige arbejdsgrupper, der kan stilles spørgsmål til. Ved velfærdsspørgsmål vurderer man altid, hvilken indflydelse den vil få på fødevaresikkerheden. De praktiserende dyrlæger spiller en væsentlig rolle i overvågning af alle de nye sygdomme, vi for tiden bliver præsenteret for fx Aviær influenza, BSE osv. (yderligere information findes på Angående orientering fra de enkelte sektioner henvises til referaterne herfra. Dr Jerry Lucke fra England orienterede om den krisehjælp, der er etableret på frivillig basis i England til dyrlæger, der har psykiske, alkoholiske og narkotikaproblemer. Der er 4 gange så mange dyrlæger, der i UK begår selvmord end landsgennemsnittet. Dr Fia Westerholm, European Medicines Agency (EMEA), opfordrede til, at landene indberetter, hvis medicinen ikke virker som forventet eller giver uhensigtsmæssige reaktioner på dyrene. Der er udviklet et elektronisk indberetningsskema på baggrund af et pilotprojekt, hvor bl.a. Danmark har deltaget. Hun efterlyste, hvordan man kan styrke indberetningerne samt informationen fra EMEA. FVE har fået en medicingruppe til at støtte bestyrelsen i at varetage dette væsentlige område. OIE (World organisation for animal health) havde tidligere udsendt et spørgeskema til alle medlemslande (167) og modtaget svar fra ca. halvdelen. Konklusionen er blandt andet, at de væsentlige og nødvendige antimikrobielle stoffer, der i dag er på markedet, ikke bliver pålagt restriktive begrænsninger. Herbert Schneider, past president i WVA og udvalgsformand i OIEs medicingruppe anbefalede FVE at være aktiv og komme med gode input til gruppen. Udannelsespolitikken for dyrlæger er et interessant og væsentligt emne, hvor følelserne let kommer i kog. Alle er enige om, at bacheloruddannelse kun har akademisk værdi og kræver en master, før man kan påtage sig veterinært arbejde. Nogle lande vil ikke acceptere, at man har en bachelorgrad overhovedet, og dermed undsiger Bolognadeklarationen. DDD er enig i, at vi har at gøre med en akademisk titel, der dog også giver mulighed for, at de studerende får mulighed for at studere på andre universiteter og få overført merit. For DDD er det væsentligt at moderniseringen fokuserer på»day one skills«samt udvikling af et akkrediteringssystem på europæisk niveau, der samtidig kan blive anerkendt på globalt niveau. Vi skulle også vurdere, om vi kunne tilslutte os en revision af Standard Operating Procedure (SOP). DDD finder det væsentligt, at moderniseringen skal koncentreres sig om kundskabs- og færdighedsmål. Desuden mener vi, at en godkendelsesperiode på 5 år er mere passende end de foreslåede 10 år. Endelig ser vi gerne, at ekspertgruppen udvides fra 5 til 6 personer, således at en praktisk hygiejniker også får sæde i gruppen. 28 lande er med i Veterinary Statory bodies, der skal fungere som et working party, der skal hjælpe med implementering af love og at udarbejde politikpapirer til FVE, og kan kun efter bemyndigelse fra FVE optræde på FVEs vegne. De øvrige punkter var orienteringspunkter om, hvad bestyrelsen havde deltaget i, og hvad bestyrelsen/sekretariatet de næste måneder forventer at arbejde med. Igen forhold man lige så godt kunne have nedfældet i et notat. > Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89 25

3 WVA Council Meeting Det reviderede regnskabet for 2005 blev godkendt, og Lars Holsaae gav en orientering om det løbende regnskab for Algeriet blev genoptaget som medlem, da den nye kontingentnøgle alene medregner betalende medlemmer til den nationale organisation (800). I mange lande er der stor forskel på antallet af dyrlæger i det pågældende land og så dem, der er medlem af den nationale organisation. Under president Russells rapport blev man enige om, at præsidentens taler/ indlæg i fremtiden vil blive tilgængelige for councillors for bedre at kunne promovere WVA. Desuden vil der komme et abstrakt på WVAs hjemmeside/ Newsletter. Dr. Schneider gav en fyldig orientering om arbejdet i OIE Working Group on Antimicrobial Resistance. Alle former for antibiotika skal kunne anvendes, men prudent use skal følges. Han orienterede om, at der i juni i Korea vil være en konference om brugen af antibiotika i dambrug, og fremhævede den veterinære rolle i aquatisk arbejde. Fra Ad Hoc Groupon the Role of Private Veterinarians and Veterinary Para- Professionals fastslog Schneider, at dyrlægerne er meget centralt placeret i overvågning og bekæmpelse af zoonoser og andre ondartede sygdomme som fx Aviær Influenza. Det er nødvendigt at sikre sig, at den faglige standard er i orden, og derfor har OIE uddannet en række auditører, der kan gennemgå de enkelte landes procedurer og færdigheder. Schneider understregede, at det var væsentligt, at de enkelte lande havde en god kontakt til deres CVO, da det er dem der sætter dagsordenen i OIE. Akkreditering af de veterinære skoler er et væsentligt område, som WVA gerne ser gennemført. Dr. Russell skal fremskaffe en liste over amerikanske specialister på dette område. Der blev nedsat en ekspertgruppe bestående af Ron Gibson, Jim Edwards, Richard Halliwell, Jim Nave og Francisco Trigo samt eventuelt John Craven til at analysere dette emne. Dyrevelfærd har selvfølgelig også en stor prioritet i WVAs arbejde, og der blev vedtaget et politikpapir, der bygger på de Five Freedoms, og for forsøgsdyr indgår de 3 R. Det hele skal samtidig være baseret på videnskabelige og internationale standarder. Der er en arbejdsgruppe, der analyserer, hvordan man bedst ansporer til medlemskab af WVA samt fastholder de nuværende medlemmer. En del af problemerne ligger desværre i, at mange lande ikke har det fornødne kendskab til WVAs kontingentnøgle, der bl.a. tager hensyn til antal betalende medlemmer, BNP og giver mulighed for en reduktion på op til 80 %, så selv meget fattige udviklingslande kan nøjes med at betale 110 USdollar pr. år. Der arbejdes intenst på at få de Sydamerikanske lande som medlemmer. Man tror, at Mexico kan virke som katalysator. Man håber, at Rusland og Tyskland gennem passende lobbyarbejde og information også snart vil blive medlemmer af WVA. Dr. Johnson gav en orientering om WVAs Newsletter og efterlyste councillors aktiviteter i regionerne, samt hvordan regionens lande og deres medlemmer oplevede Newsletter, og hvorledes nyhederne blev viderebragt til de enkelte dyrlæger. Der arbejdes også på Good Veterinary Practice, hvor man vil bruge, det der findes i mange lande, OIE, FVE m.m. og offentliggøre dem på WVAs hjemmeside og herved tjene som inspiration for de enkelte lande til at ajourføre deres GVP code. Jim Nave orienterede om kontakten til industrien, der var rede til at blive medlemmer, hvis WVA er i stand til at gennemføre road map og forstår at kommunikere de opnåede resultater ud til omverdenen. Dr. Landal gav en fin orientering om verdenskongressen i Vancouver i 2008, hvor man bl.a. vil fokusere på traditionel veterinær arbejde antibiotikaresistens, dyrevelfærd, veterinær kompetence/kvalitetssikring. OIE vil også lave en sektion. Han opfordrede alle til at reklamere for årets veterinære begivenhed i Vi godkendte samtidig en WVAblanket, som president, vicepresidents og councillor skal udfylde, når de deltager i et møde. Man skal her give en kort orientering om baggrunden for mødet, hvem der deltager, hvad mødet går ud på og hvilken betydning det kan have/få for WVA. Man vedtog, at man vil foreslå, at man til trods for at 150-års fødselsdagen er 2013, så vil præsident, vicepræsidenter og councillor valgt i 2011 forsætte til 2014 og præsident, vicepræsident og councillor valgt ved President Assembly i 2013 først fungerer fra 31. august Ved OIE kongresen i maj 2007 vil man uddele en belønning til det land, der i 2006 havde den bedste profilering af World Veterinary Day. Sluttelig orienterede president Russell om, at professor Joselio de Andrade Moura ikke længere er councillor for Sydamerika, da Brasilien ikke har betalt deres kontingent (gæld fra flere år), og dermed ikke indfriet den særordning, der var vedtaget, for at Moura kunne vælges. Per Thorup UEVP generalforsamling Bachelorer er der en risiko? Set fra en østeuropæisk vinkel er svaret ja, kom det klart frem under forårets UEVPgeneralforsamling i Benalmadena. Mens vesteuropæerne betragter veterinære bachelorer alene som et trin på vejen til kandidatuddannelsen, der aldrig vil kunne komme til alene på det grundlag at udføre veterinært praksisarbejde, er tonen en anden øst fra. Der er frygten, at bachelorerne vil stille krav om at kunne arbejde i veterinær praksis. Og når først de er kommet inden for, er vejen ikke lang til, at bache- 26 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

4 lorerne via sidemands oplæring kan komme til at indtage en reel plads i praksisudøvelsen. Uden i øvrigt at sammenligne bacheloruddannelsen med veterinærsygeplejerskernes uddannelse er problemstillingen vel ikke helt ukendt, heller ikke under danske forhold, men det springende punkt er naturligvis, om en sådan praktisk oplæring kan ende med at føre til en egentlig autorisation. Alternativ behandling Det er bestemt ikke kun mellem øst og vest, opfattelserne kan være forskellige. Et forslag til politikpapir på området alternativ medicin kunne Sverige ikke engang forholde sig til, idet»alternativ medicin«ikke må benyttes af svenske dyrlæger. Det udmøntede sig klart omkring et punkt i papiret, der stillede krav om, at dyrlæger, der ville udøve alternativ behandling, skulle modtage relevant efteruddannelse på godkendte veterinære uddannelsessteder. Det har vi som bekendt i noget omfang valgt at gøre i Danmark, men det var selvklart en umulighed i Sverige. Og det blev ikke bedre af at ændre titlen til alternativ behandling. Diskussionen lignede i øvrigt meget den velkendte i Danmark, hvor det jo heller ikke er lykkedes at fremkomme med tilfredsstillende definitioner, om end den her ind i mellem havde mere karakter af filosofi og ordkløveri. For eksempel gav et forsøg på definition af alternativ behandling, at det var behandlinger, der ikke var baseret på videnskab, men på erfaring, anledning til vilde hollandske protester: Hvis man kunne sige, at effekten var erfaringsbaseret, var det også videnskab, idet erfaringen måtte have et vist omfang og dermed en eller anden form for dokumentation af erfaringen. Og når først der var dokumentation for noget, var det videnskab. På den måde bliver det meget vanskeligt at nå frem til enighed om en problemstilling, alle reelt kan se, og som i virkeligheden handler om, hvordan vi som dyrlæger tackler situationen med det stigende krav fra klientellet om alternative behandlinger. Fortsat passivitet giver dyrlægestanden både faglige og indtjeningsmæssige problemer, idet vi overlader scenen til andre. Man må frygte at løbet er kørt på europæisk plan, inden der kan skabes konsensus. The veterinary act Temmelig analogt har arbejdet med politikpapiret om»the veterinary act«været under udarbejdelse i flere år, uden et endeligt papir heller ikke ved denne generalforsamling kunne præsenteres. Primus motor bag papiret, Steven Ware, gav selv den sandsynlige forklaring, nemlig at alt for mange områder i dag er ude af veterinær kontrol. Risikoen bliver nemt, at det endelige papir kommer til at beskrive mindste fællesnævner med det resultat, at der er lande måske de fleste der yderligere vil miste områder, idet situationen p.t. er temmelig forskellig landene imellem. Bare at definere de dyr, det skal være forbeholdt dyrlæger at tage under behandling, er et problem. Hvad fx med ikke domesticerede dyr? Mange af dem er i dag overladt til interessegrupper, der arbejder uden kontrol fra den veterinærfaglige verden, men som i nogle tilfælde rent faktisk har oparbejdet en langt større viden netop på det felt, nogen dyrlæge kan formodes at have. Fra tysk side blev ganske relevant spurgt, om tanken på sigt med papiret var at sende det til Kommissionen, eller om målet var diverse regeringer. Steven Wares svar lød, at det var tanken, at det skulle anvendes nationalt, fordi situationen generelt er desperat, idet området smuldrer. Mange talte for, at papiret skulle ende med at beskrive en høj standard med krav om accept fra samtlige lande, hvilket synes at være noget af en modsætning. Identifikation Marc Buchet talte igen for sit smertensbarn, den problematiske mærkning af hunde, katte og fritter og understregede, at heller ikke på hesteområdet er det tilstrækkeligt veldefineret, hvem og hvordan der chippes, med fare for at systemet falder på gulvet. Marc Buchet beskrev tre cases, der demonstrerede problemstillingen: 1. 2 hunde med samme chip hunde, der blev aflivet i ét land, fordi de var mærkede i et andet land, der ikke videresendte oplysningerne til den fælles database. 3. En korrekt mærket hund fra USA, der kom til Norge. Chippen var imidlertid af en type, der ikke kan aflæses i Europa. Adskillige henvendelser til de ansvarlige myndigheder (i Danmark Fødevarestyrelsen) fra de nationale dyrlægeorganisationer har fortsat ikke ført til noget resultat, så nu forsøges med et fælles brev, som samtlige medlemmer har underskrevet, der centralt fra sendes til de enkelte landes ansvarlige myndighed. Det har længe været understreget, at jo længere mærkningsordningerne får lov at køre uden absolut entydighed i mærkningen, desto vanskeligere bliver det efterfølgende at rette op på fejlene, og jo større risiko er der for, at systemet bryder endegyldigt sammen. Johannes Hecht-Nielsen UEVH generalforsamling Til forårets generalforsamling i Union Européenne de Vétérinaires Hygiénistes (UEVH) kunne det konstateres, at Danmark ikke er det eneste sted i Europa, som pt. er inde i en stime af fødevareskandaler. Således fortalte Norges repræsentant, at et sygdomsudbrud pga. en helt ukendt E. Coli stamme havde været årsag til mange sygdomstilfælde, og et barn var dødt. Bakterien > Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89 27

5 blev sporet til spegepølser, hvor den i teorien ikke kunne overleve pga. saltindholdet. Udbruddet har betydet, at hele Norges organisering af kontrollen skal evalueres. Tysklands repræsentant berettede, at skandalerne omkring det gamle kød sidste vinter ikke havde resulteret i, at der blev tilført de nødvendige ressourcer til kontrollen, hvilket betyder, at der ikke kan sættes hårdere ind mod udbyttere. Storbritanniens repræsentant fortalte om en sag om et frysehus med dagligt tilsyn, der havde ommærket kartoner med ny produktions- og holdbarhedsdato (lyder bekendt ikke sandt?) og var noget bekymret for, hvordan det skulle gå, når frysehuset kun skulle have 6 tilsyn om året. Undertegnede orienterede kort om den pressede situation i Fødevarestyrelsen, og mange af de øvrige delegerede nikkede genkendende til beskrivelsen; Hygiejnepakken og den deraf affødte omlægning af kontrollen kombineret med branchernes forventning om besparelser, har stresset fødevarekontrollen i det meste af Europa. Letlands repræsentant fortalte om de østeuropæiske landes problemer omkring kontrollen af bl.a. tilsætningsstoffer, som traditionelt er blevet brugt i fødevareproduktionen, men som nu er blevet forbudt i forbindelse med optagelsen i EU. Området får for lidt opmærksomhed. For Polens repræsentant lå bekymringen primært i udviklingen for den lovgivende forsamling, idet der tilsyneladende bliver udarbejdet lovgivning der strider direkte mod Hygiejneforordningerne. UEVH har tilbudt at hjælpe med at undersøge sagen nærmere. Omkring implementeringen af Hygiejnepakken kan det siges, at alting tager sin tid. UEVHs bestyrelse vil hen over sommeren konstruere et spørgeskema til medlemmerne for at få en status inden næste generalforsamling i november President Robert Huey orienterede om bestyrelsens arbejde siden sidste generalforsamling. I lighed med sagen om Traces, ønsker man nu at få fat i zoonosedirektivet, som ikke er gennemført i ret mange lande til trods for, at EFSA har udgivet en rapport, hvori det fremgår, at det er. Der bliver taget kontakt direkte til EU Kommissionen, når der er samlet tilstrækkelige data. Omkring dekontaminering kunne vicepræsident Henning Knudsen berette, at der ikke er nogen påviselig effekt ved en kemisk behandling og udgangspunktet for UEVH er fortsat det samme; falsk tryghed for forbrugerne. Pt. er det kun tilladt at behandle kyllinger før køling, og disse skal mærkes, hvis de er udsat for en dekontaminering. UEVH vil på ny indstille, at en dekontaminering først kan benyttes, når det er eftervist, at der er en effekt og der stilles skrappere krav, herunder at der skal gøres noget i primærproduktionen (sygdomsvoldere bekæmpes ved kilden), kun i helt specielle tilfælde og at alt skal mærkes uanset om, skindet fx fjernes. Næste generalforsamling bliver afholdt i Bruxelles 16. november Ane Høiberg EASVO 16 nationale delegationer var til stede, og fra dansk side deltog Bente Pedersen. Hovedpunkterne som blev drøftet ved generalforsamlingen: Legal Power En embedsdyrlæges (official veterinarian - OV) rettigheder og muligheder (legal power) ved udførelse af kontrolbesøg i forbindelse med fx animal welfare og public health blev drøftet. Resultatet af en spørgeskemaundersøgelse vedr. velfærdsbesøg, som blev fremlagt ved sidste generalforsamling, viste, at der er betydelige nationale forskelle. Et stigende antal af OVs kontroljobs bygger på harmoniserede regler, ikke mindst cross-compliance checks, hvilket nødvendiggør en grad af harmonisering af OVs legal power. Man blev enige om fortsat at opfordre Kommissionen til at være opmærksom på dette behov samt at støtte medlemsstaternes veterinærmyndigheder på dette område. Ligeledes kunne FVO (Food and Veterinary Office) være mere proaktiv i denne sammenhæng. Træning af official veterinarians En arbejdsgruppe under EASVO med dansk deltagelse havde udarbejdet et udkast til FVE vedr. retningslinier for træning af OV med hensyn til dyrevelfærd. Svarene fra et spørgeskema, som havde været rundsendt til samtlige delegationer vedr. nuværende træning i dyrevelfærd, viste klare forskelle i organisering, koordinering og omfang - hvilket klart beviser, at der også med hensyn til træning i dyrevelfærd er brug for en ensretning, opstilling af mindstekrav m.v. Man enedes desuden om at opfordre til at dyrevelfærd i fremtiden bliver mere synlig i veterinæruddannelsen/sop. Aviær Influenza Et fællesmøde med UEVH berørte emnerne velfærd i forbindelse med slagtning og fugleinfluenza-vaccination. Fordele og ulemper ved AI-vaccination blev fremført. Delegationerne fra de lande (inkl. Danmark) som havde haft tilfælde/udbrud af fugleinfluenza beskrev de erfaringer, der var gjort. Udover de generelle ressourcemæssige problemer, vanskeligheder ved at tilpasse fjervildterhvervet til reglerne m.v. blev også de praktiske problemer ved vaccinationen eksemplificeret: Stress, sekundære infektioner, megen administration. Til slut blev EASVOs regnskab og budget gennemgået. Bente Pedersen 28 Dansk Veterinærtidsskrift august Nummer 15/16 Årgang 89

Møderække i Bruxelles

Møderække i Bruxelles Møderække i Bruxelles Repræsentanter fra Den Danske Dyrlægeforening deltog den 17.-18. november 2006 i en række møder i Bruxelles. Læs referaterne her Nordisk/Baltisk formandsmøde Letland og Litauen kunne

Læs mere

Det betyder forkortelserne

Det betyder forkortelserne Internationale Nordisk Formandsmøde Formændene for de nordiske dyrlægeforeninger holdt Nordisk Formandsmøde før FVEs generalforsamling for at drøfte væsentlige punkter på FVEs dagsorden samt hvilke emner

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed

Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed. rdighed Fødevaredirektoratets betydning for international troværdighed rdighed Preben Willeberg Veterinærdirektør dr.med.vet., dr.med.vet.h.c. Indhold: Baggrund for højt dansk veterinært stade Fødevaredirektoratet

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Referat af. Medlemsmødet i DANSK SPRÆNGTKNISK FORENING (DSF) den 27. april 2011 på PALADS HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 KBH V.

Referat af. Medlemsmødet i DANSK SPRÆNGTKNISK FORENING (DSF) den 27. april 2011 på PALADS HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 KBH V. Referat af Medlemsmødet i DANSK SPRÆNGTKNISK FORENING (DSF) den 27. april 2011 på PALADS HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 KBH V. 1. EFEE, Johan Finsteen Gjødvad, DSF repræsentant i EFEE, gav en status for

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Regionalforeningen SydØstjyllands Dyrlægeforening. Regionalforeningen SydØstjyllands Vejledende vedtægter for regionalforeningen stiftet d. 22/4-2015 ved genforening af Vejle Amts Dyrlægeforening samt Horsens og Omegns Foreningernes fælles historie er

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. juni 2005 Med henblik på

Læs mere

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011

Referat. Referat. Etisk udvalg 18. februar 2011. Karen Langvad 25. februar 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Etisk udvalg 18. februar 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Langvad 25. februar 2011 Deltagere: Brian Errebo-Jensen Jeanette Præstegaard Hanne Munch

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014

Referat af Hovedbestyrelsesmøde fredag den 24. oktober 2014 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Diana Joel, Steen Overgaard Larsen, Jesper Hohwy, Ida Nøhr Larsen, Ulla Stauner, Carsten Christensen, Merete Stenstrup Lars Holsaae Deltagere: Birgitte Sindrup

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen

Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen Den Danske Dyrlægeforenings politikpapir for veterinæruddannelsen 1 1. Uddannelsens mål og niveau Formålet med uddannelsen er beskrevet i studieordningen 1 for veterinæruddannelsen Det er et krav at uddannelsen

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Referat fra møde 01-12 i Schweissudvalget Tid: Fredag den 3. februar 2012 kl. 13.00 17.00 Sted: Danmarks Jægerforbund, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre Deltagere: Kirsten Skovsby Danmarks Jægerforbund (formand)

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

IFMSA-LINGO. Indhold:

IFMSA-LINGO. Indhold: IFMSA-LINGO Introduktion: Herunder finder du en liste over de mest gængse forkortelser samt en forklaring på, hvad de betyder. Hvis du har en forkortelse, som ikke er her, må du gerne skrive til mig på

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Anledning: Samråd om rådsmødet den 22. juni Jeg skal fortælle om de vigtigste sager på dagsordenen for det Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 673 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Anledning: Samråd om

Læs mere

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem

Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem PEFC Danmark standard PEFC DK 008-02 Procedure for udvikling og revision af det danske PEFC certificeringssystem Revideret standard oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

NORDISK FOND FOR BYTRÆER

NORDISK FOND FOR BYTRÆER Referat fra årsmøde i fonden fredag den 25. april 2014, kl. 11.00 14.00 Mødet afholdt hos: Danske Anlægsgartnere Islands Brygge 26 2300 København S Deltagere: Thomas B. Randrup, Karsten Klintø, Palle Kristoffersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014

Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Danmarks 3R-Center den 24. august 2014 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Diverse orienteringer fra Sekretariatet 3. Fondsmidler 2015 4. Fondsmidler 2014 5. Symposium

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

SKOLEBESTYRELSE DAGSORDEN. Fokus på kerneydelsen Tydelighed. Dato: 25/10. Tidspunkt: Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref.

SKOLEBESTYRELSE DAGSORDEN. Fokus på kerneydelsen Tydelighed. Dato: 25/10. Tidspunkt: Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref. SKOLEBESTYRELSE Fokus på kerneydelsen Tydelighed DAGSORDEN Dato: 25/10 Tidspunkt: 16.30 19.00 Sted: Urban P(afbud Mohammad, Sanne) Ref.: THABR Punkt Overskrift Beslutning Drøftelse Orientring Noter / beslutningsreferat

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 16/09/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 7. oktober 2015, kl. 12.30-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Severin Kursuscenter, Middelfart Deltagere: Martin B. Josefsen, Bjarne Rittig-Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import

Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Fødevarestyrelsen Den: 13. november 2012 Ref.: TM J.nr.: 2012-14-221-01502 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Sektion for kontrol og import Tid: 12. november 2012; kl. 11.00

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl

Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den 18. november 2015 kl Referat fra møde i Jagthundeudvalget Onsdag den kl. 18.00 22.00 Sted Ejby Hallen Halvej 5 5592 Ejby Mødedeltagere Administrationen Stig Egede Hansen, HB formand for Jagthundeudvalget Kirstein Henriksen,

Læs mere

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner.

På mødet den 29. april 2015 noterede De Faste Repræsentanters Komité sig, at der nu var enstemmig tilslutning til ovennævnte konklusioner. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. april 2015 (OR. en) 8407/15 NOTE fra: til: JEUN 34 EDUC 114 SOC 269 EMPL 158 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8093/15

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Veterinære beredskabsøvelser

Veterinære beredskabsøvelser Veterinære beredskabsøvelser Udvikling og afprøvning af det veterinære beredskab Hanne M. Hansen, kontor for husdyrsundhed Det veterinære beredskab kort! Hvad? Hvorfor? Hvordan? Veterinære beredskabsøvelser

Læs mere

Avl for forbedret velfærd hos hunde

Avl for forbedret velfærd hos hunde Avl for forbedret velfærd hos hunde Iben Meyer og Peter Sandøe IPH (SUND) & IFRO (SCIENCE) Københavns Universitet www.dyreetik.dk www.animalethics.net Fokus på avl af hunde 2 Deltagere i projektet Peter

Læs mere

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan?

Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Dansk hjerneforskning: På vej mod en strategiplan og et samarbejdsorgan? Referat fra konference på Christiansborg, 27. oktober 2005 Dansk Neurologisk Selskab Forskere, patientforeninger, industri og politikere

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E

TALEPUNKT. Spørgsmål I. Spørgsmål J. Spørgsmål E Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 171 Offentligt Den 24. januar 2013 TALEPUNKT Tale til samråd den 24. januar 2013 i Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening

Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening Fagdyrlægegodkendelse findes for tiden på følgende områder: Fagdyrlæge vedr, svineproduktion og svinesygdomme Fagdyrlæge vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017

ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 ONE HEALTH STRATEGI MOD ANTIBIOTIKARESISTENS JULI 2017 One Health Strategi mod antibiotikaresistens Antibiotika skal bruges med omtanke Resistens over for antibiotika er et stigende globalt problem, der

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014)

(Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) Etisk kodeks (Som vedtaget af Etisk Nævn, den 27. februar 2014 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 11. marts 2014) ANNONCERING Det anses som værende god etik at annoncere med medlemskab af DDD DDDs godkendelse

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 23. oktober 2014 kl. 18.00 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn

PDA. Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn PDA Vedtægter for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening (PDA) Navn 1 Organisationens navn er Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening betegnet PDA. Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07

Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 Referat af DSÅ-møde d. 16.1.07 1 Godkendelse af referat og dagsorden 2 Arrangementer siden sidst 3 Kommende arrangementer 4 Nyt fra landsorganisationen 5 Fremtidens arbejde i DS- Østjylland 6 Rep.mødet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 183 Offentlig Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 13. januar 2005 NOTAT TIL FOLKETINGET EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere