-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række."

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Juli -1 December 1, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik nu v. 1 Januar 2-1 December, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 5-1 December, S De offentlige Jernbaner 6/. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Civil Retspleie 5. ( Statistique de la justice civile.) 2. Oversigt over de vigtigste Resultater af de statistiske Tab vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Jauuar 1. (Aperçu général du recensement du ler Janvier 1.) 25. Norges Bergværksdrift og 5. (Statistique des mines et usines.) 26. Strafarbeidsanstalter 5/6. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) 2. De Spedalske i Norge 1-5. (Les lépreux en Norvége.) 2. Norges Skibsfart 6. (Statistique de la navigation.) 2. Rekruteringsstatistik. (Statistique du récrutenzent.). Suudhedstilstanden og Medicinalforholdene 5. (Rapport sur l'état sanitaire et Médical.) Kriminel Retspleie 2 og. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) Distriktsfæugsler 6. (Prisons départementales.) - 2. Norges Sparelianker. ( Statistique des caisses d'épargne.) - 2. Den norske Rigstelegraf. (Statistique des télégraphes du Royaume.) Norges postvæsen. (Statistique postale.) Sindssygeasylernes Virksomhed 6. ( Statistique des hospices d'aliénés.) - 2. Norges Handel. ( Statistique du commerce.) - 2. Norges Fiskerier. ( Grandes pêches maritimes.) - 2. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 6. ( Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande.) 00. Skiftevæsenet 5. (Tableaux des successions, des faillites et des biens pupillaires.) 01. Norges kommunale Finantser. (Finances des communes.) Folkemængdens Bevægelse : (Mouvement de la population.) 0. Det tekniske undervisningsvæsen -5. (Enseignement technique.) 0. Livs- og Dødstab 1;2-0/1. ( Tables de mortalité et de survie.) 05. Norges Fabrikanlæg 5. (Etablissements industriels.) 06. Valgmandsvalgene og Storthingsvalp-ne. (Statistique électorale.) 0. De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 0. Strafarbeidsanstalter 6/. ( Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) 0. Distriktsfængsler. (Prisons départementales.). Norges Skibsfart. ( Statistique de la navigation.). Folkernængdens Bevægelse 5. ( Mouvement de la population.). Civil Retspleie 6. (Statistique de la justice civile.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) 1. Jordbrug og Fædrift 1-5. (Agriculture et élève du bétail.) Fortsættelse : Se Omslagets die Side. -

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No.. TABELLER VEDKOMMENDE MORGES SPAREBANKER I AAR ET. (Statisfique des caisses d'épargne pour l'année.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 00.

4 For Aargangene - se Norges officielle Statistik, Tredie Række No.,, 5, 65, 1, 1, 6, 6,,, 2, 21, 265, 2, 22. STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indledning. I Aaret havde vort Land ialt autoriserede og i Virksomhed traadte Sparebanker, hvoraf 6 Bysparebanker og Landsparebanker. I er tilkommet nye Sparebanker. Den ældste af Rigets Sparebanker er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev approberet i 22, derefter kommer Bergens, Trondhjems og Drammens Sparebanker, der skriver sig fra, Kristiansands fra 25, samt Moss og Tønsbergs, der oprettedes i 26. De øvrige 0 Sparebanker fordeler sig efter Stiftelsestiden saaledes: Antal Sparebanker., Arita]. Sparebanker Desuden stiftedes i ovennævnte Aar nogle faa andre Sparebanker, hvis Virksomhed senere igjen er bleven indstillet. Det samlede Ant al a f Inds k yd er e rettere af Indskudskonti o : Sparebankboger var ved Udgangen af i Rigets samtlige Sparebanker Sammenholdt med Folketallet 1), stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig kommer 2 Indskydere paa hvert Indvaanere. Den samlede hjemmehørende Folkemængde er for 1 Januar beregnet til

6 Indskyderne samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang 2 5 mod ) i. Der viser sig altsaa en Tilveext i arets Lob af (i :., i :.21, i 6. /o). De Indskyderne godskrevne Renter udgjorde 2 0 og de er saaledes i Virkeligheden i indsat 01 2 mere end udtaget. vorledes dette Forhold har stillet sig i Lobet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste Aar viser f r det forste Indskudskapitalens aarlige Tilvæxt og dernæst de to Faktorer, hvora denne Tilvæxt er afhængig, nemlig Renteafkastningen og Forholdet mellem de i dsatte og de udtagne Kapitaler Indskudskapitalens Tilveext (+) Formindskelse ( ) Mere indsat end Beløbet af de udtaget (+) Indskyderne mere udtaget end godskrevne Renter. indsat Da Antallet af Indskydere i var 65 5 og deres samlede Tilgodehavende 2 5 r., faar man ud, at der gjennemsnitlig paa hver Indskyder ( rettere paa hver Sparebankbog) kommer et Belob af 5 mod 1 i. Den tilsvaren e Sum var i 5:, i 0:, i 5: 1, i 0: 1, i 5: 65 og i 0: Kr: Om Indskudskapi alens Fordeling paa storre og mindre Belob indeholder Tabne nogen Oply fling, forsaavidt der nemlig er sondret mellem Tilgodev e r 500 Paa disse tvende Grupper var Indskydere havende un der og o og Indskudskapital saaledes fordelt: Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende u nd er (< over Naar dette Tal ikke neiagtigt stemmer med det Belo)), der paa efterfølgende Side 6, Rubr., er opgivet som indestaaende ved Begyndelsen af, hidrører dette fra, at man i Tabne for og for to Bankers Vedkommende (i for Etne og i for Aasnes Sparebank) har mattet benytte det foregaaende Aars Regnskaber.

7 * Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes : Tinder 500 Kr Over Antal Indskydere. Indskudskapital. 0.6 Pct.. Pct Sum 0 Pct. 0 Pct. Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 500 indestaaende i Sparebankerne, udgjorde altsaa i Antal kun. Pct. af samtlige Indskydere, men deres Tilgodehavende gik op til vel Pct. af Sparebankernes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen under 500 tæller mellem 0 og 1 Pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Tilgodehavende andrager til mere end henimod Pct. af samtlige Indskyderes. Gjennemsnitlig paa hver Indskyder med Tilgodehavende under 500 kommer der et Belob af 5, medens Gjennemsnitsbelobet for Indskydere med Tilgodehavende over 500 var 1 0 Hvis Indskydernes samlede Tilgodehavende tænkes ligeligt fordelt paa alle Landets Indvaanere, kommer der paa hver Indvaaner et Belob af mod i. Sparebankernes egen F or mue udgjorde ved Udgangen af ialt 5 Da Formuen ved Udgangen af udgjorde 1 1 ), er den altsaa forøget med 5 0 Tænkes Formuen i ligeligt fordelt paa samtlige Indretninger, kommer der 6 0 paa hver. Beregner man Forholdet mellem Sparebankernes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 0, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i samtlige Sparebanker overhovedet.0 Sammenligner man de stone Sparebanker med de mindre, viser det sig, at Landets 6 største Sparebanker 2) med en samlet Indskudssum af ved Udgangen af havde en Formue af tilsammen 0 1. Pct. af Indskuddene i samme, medens de øvrige 65 Sparebanker med Indskudskapital 0 5 ejede ialt 66, hvilket svarer til.0 for hvert 0, der indestod for Indskyderne. Den hele Sum, der henstod under vore Sparebankers Forvaltning, det vil altsaa sige: de indskudte Kapitaler med Tillæg af Sparebankernes egen Formue samt undtagelsesvis og for en liden Del optagne Laan, udgjorde ved Udgangen af : 2 5, der var anbragt saaledes : 1) Naar dette Tal ikke noiagtigt stemmer med det Belob, der paa efterfølgende Side, Rubr. 1 er opgivet som Formue ved Begyndelsen af, hidrører dette vmsentlig fra de ny tilkomne Bankers Fond. Jfr. forovrigt Side 2* Note 1. 2) p: alle med en Forvaltningskapital paa over 1 1/2 Mill. "(I',

8 i let realisable Værdipapirer Pct. andre Aktier Værdipapirer Udlaan mod Pantobligationer Vexelobligationer heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant Depositum c) sikrede ved Borgen Kaution _ Udlaan mod Vexler andre Ildlaan faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen Pct. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner de storre Sparebanker med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i anbragt saaledes: De 6 størstede øvrige Sparebanker. Sparebanker. i let realisable Værdipapirer Pct.. Pct. andre Aktier Værdipapirer Tidlaan mod Pantobligationer Vexelobligationer heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadeslosbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant Depositum. 1. c) sikrede ved Borgen Kaution U-dlaan mod Vexler..0 andre Udlaan faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen 0,00 Pct Pct.

9 Med nensyn til Midlernes Anbringelsesmaade i de fem sidste Aar hidsættes nedenstaaende Tabel : i let realisable Værdipapirer.2 Pct..6 Pct..5 Pct.. Pct.. Pct. andre Aktier Værdipapirer Edlaan mod Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadeslosbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed andet Pant Depositum c) sikrede ved Borgen Kaution U dlaan mod Vexler.66. 6, andre Udlaan faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen 0.00 Pct Pct Pct Pct Pct. Den af Sparebankerne, gjennemsnitlig taget, beregnede Rente har i for Indlaan paa Opsigelse i samtlige Sparebanker overhovedet været.6 Pct. For Ildlaan mod Vexelobligation har Gjennemsnitsrenten været 5.2 Pct. Sammenligner man de stone Banker med de mindre, viser det sig, at Indlaansrenten hine har været. Pct. og Tidlaansrenten 6.2 mod henholdsvis. Pct. og 5.6 Pct. i de mindre. Omstaaende Tabel viser Rentesatserne amtsvis i og. Det vil af samme sees, at Renten for alle Amters Vedkommende har været betydelig hojere i end i saavel for Indlaan som for Tidlaan.

10 6* Amter. Gjennemsnitsrenten for Indlaan paa Opsigelse. G-jennemsnitsrenten for Udlaan mod Vexelobligation.... Pct. Pct. Pct.. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken I Rigets samtlige Sparebanker de stone Sparebanker - de mindre Sparebanker

11 Inddeler man de enkelte Banker i Grupper, ordnede efter Rentefodens Størrelse, viser der sig folgende Resultater : ) Indlaansrenten : Pct Pct Pct Pct Pct Pct. og derover Samtlige Sparebanker De storre Sparebanker De mindre Sparebanker rdlaansrenten : Pct Pct Pct Pct Pct Pct. og derover Samtlige Sparebanker De storre Sparebanker De mindre Sparebanker Sparebankernes A dminis tr at i on sudgif ter, derunder ogsaa indbefattet Skatter, udgjorde : i Pct. af Forvaltningskapitalen, overhovedet altsaa omtrent 1/2 Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte 6 største Sparebanker var den tilsvarende Procent i i Gjennemsnit 0.5, ved de øvrige Sparebanker 0.5.

12 * Sparebankernes G a v er i almennyt tige Øie m ed udgjorde: i Pct. af Bruttoindtægten, Ved de ovennævnte 6 største Sparebanker var Procenten af Gaver i i Gjennemsnit 5.2, medens den ved de øvrige 65 Sparebanker var 2.. De uddelte Gavers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel : Ialt. Ialt... Kirker, Bedehuse og andre kirkelige religiose Formaal 6 0 Musæer, Samlinger samt lignende videnskabelige Formaal 1 Bibliotheker, Læseværelser 1 5 Skolebygninger 60 Skolevæsenet iovrigt 56 2, 2 Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler Borneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter og lign Ungdomsforeninger Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem og lign Afholdsforeninger, Afholdssagen Syge- og Understottelsesforeninger Andre Foreninger Fattiges Understøttelse, Pleie m. v Gymnastikvæsen, Skytterlag, Turistvæsen Badeanstalter Kirkeorgler og Kirkesangen 6 0 Musik forovrigt Andre kunstneriske Formaal Vandværker, Brandvæsen Oparbeidelse af Gader, Veianlæg, Jernbaner, Kanaler Telegrafvæsen, Telefoner Offentlige Parker, Træplantning m. v

13 Ialt. Ialt... Landbovaesen 21 Fiskerier 05 0 Læger 5 0 Til Disposition for Kommuner Andre Formaal 1 0 Tilsammen Angaaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for henvises til de efterfølgende Tab. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 2 Oktober 00. A. N. Kiær. Aug. C. Mohr.

14 TABELLER VEDKOMMENDE NO01OAES SIP.A.R.A.N1FilE JR, AARET. Tabel 1. Sparebankernes Indtægter og Udgifter. Side 2-5. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Pages 2-5.) Tabel 2. Sparebankernes Passiva og Aktiva samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Side 6-. (Versements, passifs et actifs des caisses d'épargne à, la fin de l'année. Pages 6-.) Tabel. De enkelte Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Side 1-. (Capital propre et total de l'actif de chaque caisse d'épargne la fin de l'année. Pages 1-.)

15 2 Sparebanker. Tabel I. Sparebankerne li l 6 No. Amter. Antal tægter. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Spareban- ker. Ind- Afskrevet paa faste Eiendomm( og Inventarium. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Administration, Skatter etc. Ud I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken f Ialt Land By. Riget Sparebankens Navn Hjemsted Aar, hvori Planen blev approberet C 1 2C 6E 6 21 C II. De storre Sparebanker Fredrikshald Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Elverum Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen Kongsberg ) Et i til Paabegyndelse af ny Bygning afsat Belob. 2) Heraf afsat til Tab. ) Ligesaa Reservefond. Værdien af Bankens Bygning, 000, og Inventarium, 0, er ikke medtaget. ) Heraf

16 Sparebanker ndtægter og Udgifter.. ;ifter. 1 I I I 1 1 I ' Afskrevet som Tab. Gaver i almennyttige Oiemed. Andre Udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. Formue ved Aarets Udgang. G-j ennemsnitlig Rente for: Indlaan paa Opsigelse. Udlaan mod vexelobligation. Pet. Pct. No 5O :- f26 2 5O i. 6O O t e '2 P ( O E O '2O O ( O O I I O5' ( O E 1 l li O ( O 6 0 5í , S r: ) ±5 05 2) P ) ( : ) E ) ( li :- 66 e) ) :r ) Heraf Delkrederefond. :r. 51 Reservefond. 5) Heraf afsat til Tab. 6 Heraf

17 Sparebanker. Tabel 1 (Forts.). SparebankerneE. 2 I I Sparebankens Navn No. Hjemsted. Aar, hvori Planen bl ev approberet. Diskontopræmie og Renter. Indtægter. Andre Afskrevet paa faste Eiendomm og Inventarium. Indtwgter. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Administration, Skatter etc. Ud II. De sterre Sparebanker. (Forts.) Skoger Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum ( Tvedestrand Nedenes Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand Mandal Flekkefjord Stavanger Torvestad og Skaare. Haugesund Kinservik Voss Bergen Molde Kristiansund f Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær Bodø ( 5 6 -Trondenes Ibbestad Tromso ) Heraf 5 Delkrederefond. ) Ligesa a. ) Ligesaa. ) Heraf 00( er ikke medtaget. 5) Heraf COO Delkrederefond. 5) Heraf afsat til Tab. ) Heraf 2 og til Reguleringsfond. Værdien af Sparebankbygningen med Inventarium er ikke medtaget. ) Herai

18 Sparebanker ldtægter og Udgifter.. [fter. I 1 1 I 1 Formue Gjennemsnitlig Rente for: Gaver i Udlaan Overskud. Indlaan askrevet almen- Andre ved Aarets ved Aarets mod Tilsammen. paa om Tab. nyttige Udgifter. Begyndelse. Udgang. Vexelobli - Øiemed. Opsigelse. gation. Kr, Kr, Pct. Pet , I ') : ) ) I ) : ) ) ) ) ) ) ,. 6.2 fsat til tegnede Jernbanebidrag, samt 1 0 til Tab. - Værdien af Bankens Bygning, 000, og Inventarium )elkrederefond. Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget. ) Heraf afsat til Byggefond r _Delkrederefond. ) Heraf Reguleringsfond for Kursdifferencer.

19 Sparebanker. 6 Tabel 2. Sparebankernes Passiva og Aktivi Antal Indskydere Indskyderne No. Amter. med Indskud under 500 med Indskud over 500 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt i Aaret. Udtaget i Aaret. I. Sammendrag amtsvis. 1 Smaalenene 2 65 f Akershus Kristiania ' Hedemarken Kristians í Buskerud Jarlsberg og Larvik n 56 Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus ' Romsdal , Sondre Trondhjem ' Nordre Trondhjem Nordland Tromso ; Finmarken f Ialt Land k By ! Riget ! Sparebankens Navn Hjemsted. I II. De sterre Sparebanker 1 Fred rikshal d , 2 Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss t 5 Kristiania ' 6 Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker , Vang (Hedemarken) Elverum ' Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen : Kongsberg ) Heraf 6 0 uoptjent Diskonto. 2) Ligesaa 552. Uoptjent Diskonto. ) Ligesaz

20 arnt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanker. Igodehavende. Passiva. Deraf paa Indskydere Ved Aarets Laan og med Tilgode- med nigode- Indskud. Formue. Ialt. Udgang. havende havende Forskud. under 500 over 500 No I i O '' E E g E O O IC '..) t E n C '2 5 0' O O5 ' i 1 6 6O O i) E ) O ) E 1 5 O ) O 2 O ) ( O l' i i O E

21 Sparebanker. Tabel 2 (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktiv No Amter. I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal 1 Al Let realisable Værdipapirer (Sparebank - lovens ). Andre Aktier Udlaan mod Værdipapirer. Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer med fuldt betryggende med Sikkerhed i sikrede Sikkerhed dep. Pantobl. Borgen i andet Pant Skadeslosbreve i fast Kaution Depositum. Eiendom , ( W 2 : 2 5, , , ; ) Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land By Riget ! : ' 1 665; Sparebankens Navn Hjemsted II. De starre Sparebanker Fredrikshald Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Elverum Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen Kongsberg ) ) ) ) , ) Heraf tilgode af Pantelaaneindretningen. 2) Tilgode af Pantelaaneindretningen. ) He fast Eiendom) samt 0 optjente, men ikke hævede Renter. 5) Heraf 66 optjente, men ikke i] er ikke medtaget i Regnskabet.

22 mt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanker. ira Udlaan mod Vexler. Andre Udlaan. Faste Eiendomme og Inventarium. Indestaaende i andre Banker. at Udlaan. Forskudte Renterestancer Omkostninger. Kontanter. 1 a 1 t. No I 0i i O l i1 1i5 5 51g i ! ! i i i ! 0i i6 i i i e h i 265i , ! 5i 5i i ' ) ) b01 2 I _ )1i r. 1 optjente, men ikke hævede Renter. ) Heraf Byggelaan (med fuldt betryggende Pant i talte Renter. 6) Ligesaa 1 0. ) Værdien af Bankens Bygning, 000, og Inventarium, 0, 2

23 Sparebanker. Tabel 2 (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktiv I Sparebankens Navn Antal Indskydere Indskyderm No. Hjemsted. med Indskud under 500 med Indskud over 500 Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. Indskudt i Aaret. Udtaget i Aaret. II. De sterre Sparebanker. (Forts.) Skoger t 6 Tønsberg 05 l ( Larvik '; Hedrum Porsgrund ( 21 Skien Bamle, ` Gjerpen ' T 2 Solum Tvedestrand Nedenes , 2 Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand ' 0 Mandal Flekkefjord ( 2 Stavanger Torvestad og Skaare , Haugesund Kinservik ' 6 Voss Bergen ( Molde Kristiansund ' 0 Orkedalen Trondhjem ( 2 Stod og Stenkjær Bodo Trondenes ' 5 Ibbestad Tromso ; 1). 1 til 5 Kreditorer paa Kassefolio, 000 afsatte Gaver. 2) Uoptjent Diskonto. ) Hei 6) Afsat Gave.

24 imt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanker. I 1 ilgodehavende. Passiva. Ved Aarets Udgang. Deraf paa Indskydere med Tilgodehavende under 500 med Tilgodehavende over 500 Indskud. Formue. Laan og Forskud. Ialt. No ' ) ) ) I ) , Lr. 000 uoptjent Diskonto. ) Bevilgede, men ikke udbetalte Gaver. 5) Konto for Dækning af Tab.

25 Sparebanker. Tabel 2 (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktive Sparebankens Navn No. Hjemsted. II. De sterre Sparebanker. (Forts.) Skoger Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund 21 Skien 22 Bamle Gjerpen 2 Solum 25 Tvedestrand 26 Nedenes 2 Sparebanken i Arendal. 2 Grimstad 2 Kristiansand 0 Mandal 1 Flekkefjord 2 Stavanger Torvestad og Skaare Haugesund 5 Kinservik 6 Voss Bergen Molde Kristiansund 0 Orkedalen 1 Trondhjem 1. Ab Let realisable Værdipapirer (Sparebanklovens ). Andre Aktier Værdipapirer Stod og Stenkjær 6 2 Bodø Trondenes 5 Ibbestad 6 Tromsø ) ) Udlaan mod Pantobligationer Udlaan mod Vexelobligationer: med fuldt betryggende med Sikkerhed i sikrede ve, Sikkerhed dep. Pantobl. Borgen i andet Pant Skadesløsbreve i fast Kaution. Depositum. Eiendom ! ! 61 1! 62 22, 01( 5 ', 00' , ' 62 1: 1 05' 61 2; 55 6, , , 1 6 6, 661(, 1 1: 6 5( ! 1 5! 66 " 1 05f 2 2( , ) Værdien af Bankens Bygning, 000, og Inventarium er ikke medtaget i Regnskabet. 2) Heral Ullensvang Herred til Fattiggaard. Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget i Regnskabet. ) Hera skabet. 6) Heraf 0 udtrukne Obligationer og optjente, men ikke hævede Renter m. v. ) Heraf Kr

26 amt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanker. [va I 2 I M Udlaan Faste Eiendomme og staaende Inde- Andre Rente- Forskudte mod restancer Omkost- Kontanter. I a 1 t. Udlaan. Inven- i. andre Vexer. tarium. Banker. af Udlaan. flinger. No ' ' * ) ) 1 5 5) ) i r. 0 optjente, men ikke hævede Renter. ) Værdien af en Eiendom, der afgives til fri Benyttelse for r tilgode af Pantelaaneindretningen. Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget i Regn- 0 tilgode af Pantelaaneindretningen.

27 Sparebanker. 1 Tabel. De enkelte Sparebankers FormuE No. Sparebankens Navn Hjemsted. F or- valtnings- k apital. Heraf Formue. No. Sparebankens Navn Hjemsted. Forval tningskapital. Heraf Formue De enkelte Sparebanker. Smaalenenes Amt. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsb Moss Trøgstad Askim Spydeberg Rakkestad Eidsberg Redenes Aremark Skjeberg') Hvaler Varteig Tune Onse Raade Rygge 2) Vaaler Hobol Akershus Amt. Drobak (Follo) Vestby Kraakstad Aas Frogn Aker') Bærum ') Asker Urskog Holand Enebak Fet Sørum Skedsmo Lorenskogen Nittedalen Hakedalen..... Gjerdrum Ullensaker Nes Udenes Eidsvold Nannestad Hurdalen i i Kristiania. Kristiania Do. Spareskillingsb. Do. Haandv. Sparek Hegdehougens Sp.b. Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger (Vinger) Ringsaker Nes Vang ) Løiten Søndre Hedemarken Romedal Stange Søndre Odalen Nordre Odalen Brandval Grue Hof Aasnes 5) Vaaler Elverum Tryssil Aarnot... Storelvedalen Ytre Rendalen. Øvre Rendalen Tonset Tolgen Kvikne Kristians Amt. Lillehammer Gjøvik Dovre Lesje Lom og Skiaaker. Vaage Nordre Fron Sondre Fron Ringebu Øier Gausdal Faaberg 6) Biri. Toten og Vardal ( r, ! ' : i , : 555 0, 6 2 Œ ' 605 0U , 5! : , 5 0 0: ! 5 5: ! ' ' ! ' 1) Tillige Kontor i Sarpsborg. 2) Kontor i Moss. ) Kontor i Kristiania. ) Kontor i Hama] 5) Da Regnskabsuddrag for ikke er indkommet, har man indsat Tallene for. 6) Kontor i Lillehamme:

28 )g Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker. Sio. Sparebankens Navn Hjemsted. For- valtnings- k apital. Heraf Formue. No. Sparebankens Navn Hjemsted. For- valtnings- kapital. Heraf Formue. 21 ' (Kristians Amt. Forts.) Jevnaker Gran Land Søndre Aurdal Nordre Aurdal Ulnes og Svenes.. Skrautvaal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Buskerud Amt. Hønefoss Drammen Kongsberg Hole ') Lunder Ringerike') Nes Gol Aal og Hol Sigdal Eggedal Krødsherred Modum Eker. Lier 2) Hurum Sandsvær ) Flesberg Nore..... Jarlsberg og Larvik Amt. Svelviken Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Berger (i Strømmen) Skoger') Sande Hof Botne ) Vaale Ramnes Andebu Stokke Sem') Nøttero Tjømø ' (Jarlsberg og LarvikAmt. Forts.) Sandeherred 6) Tjølling Fredriksvæ,rn Hedrum ) Lardal Bratsberg Amt. Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Drangedal Tørdal Sannikedal ) Skaatø ) Bamle') Eidanger 1 0 ) Gjerpen ") Solum ") Hollen Lunde Bø Sande og Nes Hitterdal Attraa og Mæl Hjartdal Seljord Kviteseid Fyresdal Laardal Nedenes Amt. Risør Tvedestrand Nedenes (Arendal).. Sparebanken i Arendal Arendal Totalafh. Spk. Haandyksb. i Arendal Grimstad Lillesand Gjerstad Søndeled Dybvaag Tverdalsøen Holt Aamli Froland Tromo ") Øiestad Fjære Landvig Vestre Moland Høvaag Birkenes i M i ) Kontor i Hønefoss.2) Kontor i Drammen. ) Tillige Kontor i Kongsberg. ) Tillige Kontor i folmestrand. 5). Kontor i Tønsberg.6) Kontor i Sandefjord. ) Kontor i Larvik. ) Kontor i Kragero. ) Tillige Kontor Stathelle. ) Kontor i Porsgrund. ) Kontor i Skien. ) Kontor i Arendal.

29 . Sparebanker. Tabel (Forts.). De enkelte Sparebankers FormuE No. Sparebankens Navn Hjemsted. For- Heraf Formue. No. Sparebankens Navn Hjems ted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue. (Nedenes Amt. Forts.) (Stavanger Amt. Forts.) Strand 1 1 2( Vegusdal Finno ( 2 Iveland Skudenes 2O1 1i 25 Evje og Hornnes 0 2 Kopervik Landsbank 2 ) J 26 Bygland. Torvestad og Skaare ) Valle Skjold ! 21 Aardal : Sand 02i _ Saude 1 Lister og Mandal Amt ' 1 Kristiansand Sondre BergenhusAmt. 2 Do.Arb.for.Sparesk.bk. ) Mandal ' Strandebarm Farsund Kvinnherred 5 Skaanevik Flekkefjord Tveid Oddernes Vennesla Øvrebo og Hægeland Sogne og Greipstad. Holme, Halsaa og Hartmark Øislebo og Laudal.. Bjelland og Griudum 1 Nordre Undal Sondre linda! ( 61 ( 22 ( Etne 6! 5 Ølen 26 0/ 6 Eid Fjære Moster Bremnes Bommel Stord Fitjar - ri,. Tysnes O 5i : 1 0 (, : : 0 1! 1 Fuse Samnanger 5 6 " Fane ( Sand Austevold : Haus : Herlo 5 2 1( Manger 50 : 21 Linclaas A21 2g Vanse Lyngdal Hægebostad 56 0 Fjotland Liknes Fede Nes 1) Hittero 1 22 Kinservik Vikor : Bakke og Gyland... ire aen Evanger " 5 0 : 25 Voss ' 26 Vossestranden : ! Stavanger Amt. Bergen. 1 Sogndal Bergen ', 2 Egersund 1 65 Sandnes 1 Stavanger Sparekasse Nordre Bergenhus Amt. 5 Skudeneshavn Jostedalen Kopervik Lyster : Haugesund Hafslo Lærdal 6 2 0,. Sogndal Landsogn Sogndal ( Lund 6 Aurland 5 60! Bjerkreim Leikanger Egersund. Landsogn Balestrand 51 5( Gjesdal Vik Holland Lavik 5 : 1 Haaland Evenvik 2 655! 1) Kontor i Flekkefjord. 2 Kontor i Kopervik. Kontor i Haugesund.

30 Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker.,1,, 1 Sparebankens Navn go. Hjemsted. or- valtnings- kapital. Heraf Formue. No. Sparebankens Navn Hjemsted. F or- valtnings- kapital. Heraf Formue (N. Bergenhus Amt. Forts.) Askvold Ytre Holmedal Indre Holmedal Førde Bremanger Selje Daviken Hornind alen Gloppen Indviken Stryn Nordfjord Romsdals Amt. 1 Molde Do. 2 Haandv. Spank Kristiansund..... Do. Spareskillingsbk Vannelven og Søvde Sande og Rovde... Hero og Rovde Ulstein Volden og Orsten.. Hjørundfjord Sunnelven Geiranger Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog Skodje og Vatne... Borgund Haram Vestnes Grytten og Vold... Eid Yes Nesset Bolsø Do. Sparekasse Frænen Kornstad og Eide.. Sundalen Stangvik Surendalen Rindalen Aure Valsofjorden Sondre Trondhjems Amt. Trondhjem Do. AIM. Sparesk bk Bjugn Indhitteren Hevne Ørlandet Rissen Stadsbygden Orkedalen Meldalen Rennebu Opdal Røros Aalen Holtaalen Singsaas Budalen Støren Soknedalen Horg Hølandet Melhus Borsen Børseskognen Byneset Strinden 1) Klæbu Tilder Selbu Nordre Trondhjems Amt. Levanger og Skogn.. Stod og Stenkjær Namsos Hegre Stjørdalen Leksviken Frosten Aasen Værdalen.. Ytteroen Inderøen. Sparbuen og Egge a) SparbuenArbeidersp.b. Beitstaden Snaasen h C Kontor i Trondhjem. Kontor i Stenkjær.

31 Sparebanker. Tabel (Forts.). De enkelte Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. No. Sparebankens Navn Hjemsted. Forvaltningskapital. Heraf Formue. Sparebankens Navn No. Hjemsted. Forvaltningskapital. Heraf Formue. (Nordre Trondhjems Am. Forts.) (Nordlands Amt. --Forts.) Lierne Vaagan Grong Statnsund Overhallen Buksnes Fosnes Hadsel Flatanger 2 5 Bo Næro 2 '6 21 Sortland Vikten Dverberg Kolvereid Andenes E ( 52 6 P 5 6f E Nordlands Amt. Bodo I 2 60 Bronno 265 Bronnosund 1 6 Vega 0 Tjotta Vefsen ') 62 5 Alstahaug 26 Hero Nesne Hemnes Mo Gildeskaal. Steigen Hammer() Lodingen Tromso Amt. 1 Tromso 2 Kvæfjord Trondenes Ibbestad 5 Gisund 6 Maalsel ven Bardo Skjervo Finmarkens Amt. 1 Hammerfest 2 Vadsø Vardo Alten i F : f 60 2] ( 1( 5 60 : f f ) Kontor i Mosjøen.

32 Fortsættelse. (Suite.) No.. Beretninger ern Amternes okonomiske Tilstand i Femaaret 1-5. I-II. (Rapports sur l'état économique des prefectures.) -. Norges Handel. (Statistique du commerce.) -. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 6. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Den norske Rigstelegraf. (Statistique des télégraphes du Royaume.) -. Skolestatistik 5. (Statistique de l'instruction publique.) -. Sindssygeasylernes Virksomhed. ( Statistique des hospices d'aliénés.) Arbeidslonninger 0 og 5. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.) Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.) -. Norges postvæsen. (Statistique postale.) - 2. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen. (Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande.) Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 5-. (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) - 2. Strafarbeidsanstalter /. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) - 2. De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics ) 0. Norges kommunale Finautser 5. (Finances des communes.) - 1. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 2. Distriktsfængsler. (Prisons départementales.) -. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) -. Skolestatistik 6. (Statistique de l'instruction publique.) - 5. Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.) 6. Norges Handel. (Statistique du commerce.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.) -. Norges postvæsen. (Statistique postale.) -. Kriminel Retspleie -6. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) - 0. Norges Bergværksdrift 6, og. (Statistique des mines et usines.) - 1. Veterinærvæsenet og kjodkontrolleu. (Compte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande.) - 2. De offentlige Jernbaner /00. (Rapport sur les chemins de fer publics.) -. Fagskoler 5-6. (Écoles professionnelles.) -. Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.) Fortsættelse : Se Omslagets de Side.

33 Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, II, 1, IV. Christiania 6, 1,, 2. International Skibsfartsstatistik: Tab vedkommende liandelsflaaderne i Aarene Kristiania. Tab vedkommende Skibsfartsbevægelsen 2- og FIandelsflaaderne 6-6. Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Nittende Aargang,. Kristiania. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Syttende Bind,. Kristiania 00. ( Journal du Bureau Central ck Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 1 Januar. Kristiania. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni. Kristiania. Do. for Tidsrummet 1 Juli -1 December 1, for Tidsrummet 1 Januar 2-1 December og for Tidsrummet 1 Januar 5 1 December, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind og Femtende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug & C o., Kristiania. 2 Oktober 00.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere