4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år"

Transkript

1 Generalforsamling på Byens Skole, den 3. april Valg af dirigent og referent Forslag: Dirigent: Frode Frederiksen. Referent: Lone Stæhr. Godkendt af Generalforsamlingen. 2. Godkendelse af dagsorden Frode Frederiksen, dirigent: Dagsorden er foreslået ændret, så den følger forretningsordenen, der er baseret på skolens vedtægter. Der er yderligere forslag om at indsætte punkt 3a., hvor Max, som er byggeleder på skolens byggeri, fortæller om byggeprojektet. Godkendt af Generalforsamlingen. 3. Godkendelse af forretningsorden Torben Jensen, næstformand: Der fremlægges revideret udgave af forretningsordenen på basis af vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet sidste år. Godkendt af Generalforsamlingen. 3a Orientering om byggeriet Max: Der skal bygges to etager på hovedhuset mod Høffdingsvej. En metalbygning med stålspær og betondæk. Tidsplanen forløber således, at murerne er i gang. I starten af maj kommer stålmontagen. Der skal løftes spær ind fra gaden. Det kræver at luftledninger tages midlertidigt ned. Der vil komme yderligere afspærring, og forældre og børn bedes respektere disse. Der vil være ugentlige byggemøder, hvor der koordineres med skolen af hensyn til larm, så der er mulighed for fortsat undervisning. Forældrene vil herudfra blive orienteret. Det indskærpes venligt overfor forældrene at sikkerhedsreglerne skal overholdes. Der er en midlertidig afspærring og der vil blive opsat skurvogne, så der henstilles venligt til at børnene ikke kravler på skure og flytter på indhegning. Byggeriet er som byggeprojekt simpelt, men sikkerheden er det vanskelige og forældre, børn og skole bedes hjælpe med til opretholde den. Det vides ikke præcist hvornår de nye lokaler kan tages i brug før i næste uge, hvor der kommer en konkret tidsplan fra bla. stålkonstruktøren. Byggeriet påregnes at være klar i juni juli, men dette afhænger også af vejret. Udførlig plan udsendes til forældrene via bestyrelse og skoleledelse. 4. Bestyrelsens beretning og udkast til handlingsplan for det kommende år Peter Spanggaard, formand: For at følge tråden fra de foregående år kan vi med glæde konstatere, at en flerårig indsats for at konsolidere skolens drift er lykkedes. Vi har støt stigende elevtal i takt med at der hvert år starter 2 BH klasser og økonomien er forbedret så skolen i dag har en positiv egenkapital. Det giver nye muligheder for fremtiden, men også en række udfordringer. Byggeriet

2 En af udfordringerne en behovet for mere plads. Der er derfor med udlejer indgået en aftale om at bygge 2 ekstra etager på fløjen mod Høffdingsvej. Byggeriet er nu, efter en række forsinkelser, i gang og er planlagt afsluttet så en etage er færdig til skolestarten i august. Spiseordningen En anden udfordring har været ændring af en af skolens grundpiller, spiseordningen. På grund af det stigende elevantal har det været nødvendigt at opdele spisningen i to hold, i øjeblikket er opdelingen aldersopdelt. I forbindelse med opdelingen er der indført at der kan vælges mellem 2 retter hver dag. Udendørsområderne I forbindelse med forældrearbejdsdagene har Udvalget for udendørsområderne gjort et stort arbejde med at få forbedret de områder der ikke berøres af byggeriet. Når dette er tilendebragt er der planer for en endelig indretning det sidste stykke, ligesom der, i forbindelse med byggeriet, indrettes udeområde på det flade tag af bygningen ud mod Høffdingsvej. Skolens værdier & fællesskaber Sammenhængende med at skolen bliver større er der fra lærer og forældreside stillet spørgsmålstegn ved hvordan skolen værdier og fællesskaber videreføres i den nye struktur. Der er løbende arbejdet med dette, for eksempel i form af et dialogmøde med deltagelse af skolens ledelse og lærere sammen med Bestyrelsen. Mødets tema var de mange fællesskaber som skolen, i en bred definition var sammensat af. Der vil også fremover løbende blive arbejdet de værdier og fællesskaber som skolen står for, aktivt afdækkes og udvikles. Vi er klar over at skolen bliver større, men det er stadig en Lilleskole. Tryghed, nærhed og en fortsat god balance mellem faglige ( boglige og kreative) og sociale aktiviteter skal fortsat være den centrale drivkraft for skolen. Endvidere har Bestyrelsen i Lilleskoleregi deltaget i et seminar hvor emnet Skolekultur & forældrekultur var til debat. Personale Den positive udvikling, vi har set, har kun kunnet finde sted gennem en stor indsats fra lærere, ledelse og det øvrige personale på skolen. Vi har i dag et arbejdsmarked, hvor det kan være sværere end tidligere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I den forbindelse er det glædeligt at se, at der stadig, til stillinger på Byens Skole, er kvalificerede ansøgere. Dette må betyde, at vi også uden for vores egen kreds har et godt ry som arbejdsplads, noget der også i høj grad afspejles i den tilsynsrapport som Københavns Kommune har udarbejdet for Generalforsamlingen: Hvad betyder det at være en Lilleskole? Peter Spanggaard, formand: Det handler om at prioritere både det sociale og det faglige og at kunne eksperimentere med undervisningsformer. Generalforsamlingen: Der må være en balance mellem rammer og vækst og fremhævelse af sociale aktiviteter, som opdelt lejrskole og spisning. Det villle være interessant at få uddybet denne balance. Peter Spanggaard, formand: For år tilbage kendte både små og store hinanden på skolen. Så delte man spisningen op. Denne kunne også opdeles på tværs af årgange. Det at have to spor, giver en kultur med mere ro, end i gamle dage, hvor der var en ny 7. klasse hvert år. Det er positivt at der kommer børn ind som kan nå at lære kulturen fra starten. Generalforsamlingen: Det er godt at vi drøfter det og afprøver forskellige ordninger. Det er godt at det løbende revideres, hvordan der kan være flere børn i stedet for at ignorere der bliver stadig flere børn. Peter Spanggaard, formand: Ja, skoleledelsen overvejer løbende hvordan hverdagen kan indrettes og prøver at være nytænkende og kreative i forhold til det stigende antal børn

3 Morten Svalgaard Nielsen, bestyrelsen: Værdier er et nyt emne, der ikke tidligere har været sat på dagsordenen. Der er mange forskellige holdninger og synspunkter fra de forskellige deltagere i det fællesskab, der udgør skolens daglige brugere. Samtidig er det i høj grad personalet på skolen der tegner fællesskabet, og det må vi have tillid til. Hvad der er skolens ånd er svært at definere. Hvornår der indgås kompromis kan være svært at sætte fingeren på. Der er nu nedsat et udvalg med både forældre, personale og bestyrelse. Udvalgets arbejde vil blive fremlagt. Generalforsamlingen: Nogle af os er nye på skolen. Umiddelbart er det svært at få fat i en forståelse af skolens ånd. Imidlertid fremstår Byens Skole som sympatisk. Det er derfor positivt at nedsætte et udvalg der skal italesætte skolens ånd. Verden forandrer sig. Det er markant på denne skole, at den etniske sammensætning er anderledes end det omgivende samfund. Er dette diskuteret tidligere på skolen? Torben Jensen, næstformand: Etniske minoriteter har ikke særlig interesse for skolen og vælger ofte andre privatskoler, men bestyrelsen og skolen diskuterer løbende, hvordan skolen kan afspejle det omgivende samfund med hensyn til den etniske sammensætning af eleverne. Henrik Andersen, skoleleder: Skolen understøtter fællesskaber. En afgørende faktor for etnicitet er ventelisten. Forældre foretager et valg mindst 5 år før deres børn skal starte i skolen. Samtidig er der betalingsordning, hvilket ikke alle forældre prioriterer. Vi vil gerne invitere alle ind. Imidlertid er det de ressourcestærke forældre der vælger skolen. Skal skolen så særbehandle positivt? Det vil giver en forfordeling for nogle. Skulle skolen så oprette en klasse X hvert år? Det ville ikke nødvendigvis være en hjælp for familierne. Skolepengene kan gøre familier til kastebold mellem kommunen og skolen, hvilket ikke er givtigt for nogen af parterne. Ser man nærmere på skolepengene, kan man ligeledes spørge, om der skal være brugerbetaling eller kollektiv betaling? Det er fordele og ulemper ved begge dele. Skolen vil gerne gå i dialog med kommunen og andre, så alle børn får chancen for at blive elever på skolen. Generalforsamlingen: Det er hørt, at mange vælger skolen netop pga. den sammensætning der p.t. er. Henrik Andersen, skoleleder: Ja, skolen er bevidst om, at nogle vælger os fordi vi laver god skole, men også fordi de fravælger den lokale kommuneskole. Uanset hvilke bevæggrunde forældre har for at indmelde deres børn, er det vigtigt at der er basis for sociale fællesskaber i skolen. Generalforsamlingen godkender Bestyrelsens beretning. 5. Skoleledelsens beretning 2008 Henrik Andersen, skoleleder: To spor Vi startede på at køre to spor pga. dårlig økonomi. Vi har løbende taget forældrene med på råd om det. Det er blevet taget vel imod. Det giver skolen mange fordele og udfordringer. Det er en unik mulighed for at gentænke visioner, værdier og mål. Et eksempel: Når vi nu er to klasser på et trin, hvordan kan vi så afvikle aktiviteter så det giver mening? Det er en kærkommen problematik, da det kan være vanskeligt at pille ved det bestående, uden at der er ændringer som kræver det. Til dialogen om fællesskab fra før: Hvad er det? Hvordan giver det mening? Hvad kan der komme ud af det? Det åbner for faglig udvikling og progression at stille disse spørgsmål. Det store fællesskab må der gives køb på. Fællesskaber er nu mere afdelingsorienterede, hvilket kan være positivt for især indskolingsbørn. Det giver i sig selv mulighed for relationer på kryds og tværs af afdelingerne. Udfordringen er: det store og lille fællesskab. Økonomi De sidste 3 år, har skolens økonomi været i stadig bedring. For første gang sidste år uden påtegninger fra Undervisningsministeriet. Det giver frihed til selv at vælge udviklingstiltag. Blandt andet strategier for udfordringer med økonomi: Indkøb og renovering p.t. Her er det vigtigt med planer, der lægges løbende på både kortere og længere sigt. Løn til personalet er nu kommet på dagsordenen, da det er vigtigt at kunne rekruttere og fastholde kompetente og udviklingsorienterede lærere, da lærere bliver en mangelvare på fremtidens arbejdsmarked.

4 Vedligeholdelse Om vedligeholdelse af fysiske rammer: Som noget nyt er der ekstern rengøring på skolen. Det er et valg, at der skal opprioriteres på hygiejnen. I mange år var der end ikke garderober på skolen. Det er der også nu. Det øgede fokus på vedligehold og hygiejne med højere standard kan fastholdes med en styrket økonomi. Her indgår også forældrearbejdet. Skolen er glad for at forældrene deltager. Mange er meget engagerede både med at bygge eksempelvis bålhytte, men også rengøring. Fortsæt endelig med det. Byggeri Byggeriet er sat i værk fordi der er to spor på skolen. Det giver nye muligheder med de kommende to, nye etager. Både forældre, bestyrelse og personale er med i beslutningerne om, hvordan de nye lokaler skal bruges, herudover er der brandtekniske krav som skal overholdes. Byggeriet giver gener mens det står på, men heldigvis gør håndværkerne hvad de kan for at hjælpe med til at skolen kan fortsætte nogenlunde upåvirket. Støv, støj og forstyrrelse kan dog ikke helt undgås. Skolen håber derfor, at forældrene bærer over, mens byggeriet står på. Skulle byggeriet, mod forventning, ikke blive færdigt til tiden, har ledelsen en plan B. Imidlertid ser det foreløbig ud til at den ene etage står klar til august, som planlagt. SFO og Klub Der har været en periode uden SFO-leder. Situationen var, at den daværende SFO-leder ikke kunne honorere de ønskede proportioner mellem klub og SFO. Der er behov for fokus på helhed og identitet, hvilket Jonas Vad, den nye klub og SFO-leder nu varetager. Jonas Vad har været mange år i Københavns Kommune og nogle år i Tingbjerg. Han har primært haft funktion inden for fritidsordninger. Efterfølgende har Jonas læst videre på Danmarks Pædagogiske Universitet. Medarbejderudvikling Medarbejderne er indstillet på og har lyst til at bidrage til udvikling. Vi arbejder med teamudvikling og teamsamarbejde i forhold til, hvordan vi kan løse de opgaver, vi står overfor. Det enkelte team er bedst til de børn der er i deres afdeling, fordi de er tættest på børnene der. Der arbejdes med kompleksitetshåndtering og anerkendende kollegial coaching indenfor personalegruppen. Det handler blandt andet om, at respektere, at andre tænker anderledes, end en selv. Dette forsøges spredt ud i skolen som organisation, gennem ambassadører i samarbejdet med børn og forældre, så den anerkendende kultur bliver bærende for Byens Skole. Ambassadørerne kaldes K-lærerere. Vi har diskuteret K-lærerrollen, der traditionelt er koordinerende, men nu er mere gruppelederorienteret. Vi får stadigt større teams, så der er flere udfordringer og vi arbejder med kompetencetilegnelse. Målsætningen er en stadig udvikling af faglige kompetencer. Der er fokus på efteruddannelse af lærere og pædagoger, i øjeblikket med fokus på de naturfaglige fag. Tak til personalet for deres forandrings- og udviklingsparathed. Spisning - 2 retter, 2 hold og 2 kokke Spisningen er en del af fællesskabet på Byens Skole og derfor noget alle børn og voksne deltager i. Det lyder måske negativt at der er to hold. Imidlertid handler det mere om støjniveau end pladsmangel. Både børn og voksne har haft stresssymptomer, så derfor og på grund af fremtiden, med to spor gennem hele skolen, har vi delt os. Samtidig ansatte vi Nikolaj, vores sidst tilkomne kok. Det var dyrt, men det betyder høj kvalitet, både for den mad vi spiser og de oplevelser, og dermed læringsperspektiver, børnene har i køkkenet. Vi har fortsat fokus på spise- og arbejdsmiljø i køkkenet og arbejder videre med skabe de bedst mulige rammer for fællesspisningen. Om skolen overordnet: Vi ønsker og har glade og nysgerrige børn hver dag, der er trygge i de forpligtende fællesskaber, som udgør deres hverdag på skolen. Skolens tilsyn, skrev ved seneste inspektion om børnenes trivsel: Konklusion: På baggrund af det oplevede, det tilsendte materiale og hjemmesiden kan jeg konkludere, at undervisningen på Byens Skole bestemt står mål med, hvad der opnås i folkeskolen. Eleverne opleves som efterrettelige og engagerede med ønske om at lære noget. Jeg vil gerne gentage, at jeg oplevede en god dialog mellem først og fremmest elever og lærere, men også de voksne indbyrdes. Lærerne virkede velforberedte, engagerede, dygtige og kompetente. Tilsynsrapporten findes på skolens hjemmeside, hvis nogen ønsker at kigge nærmere på den.

5 Generalforsamlingen: Forandringer giver udfordringer med kommunikation og engagement, som kan frygtes faldende. Giver større afdelinger ikke længere kommunikationsveje? Henrik Andersen, skoleleder: Vi vil gerne mere fællesskab på tværs af klasserne. Der er masser af tilbud her, der ikke har skolen som kerne. Skolen beder forældrene styrke fællesskabet i stedet for at fokusere på egne børns aktiviteter. Det er vigtigt at klassernes forældre har dialoger om alkoholpolitik, fester og mange andre ting, før det bliver et krav fra børnene, så de i fællesskab har en afklarethed, der kan støtte deres børn i retning af en sund udvikling. Og om kommunikation: Skolen er blevet mere professionel. Der er basiskommunikation i form af ugebreve på både papir og . Ligeledes er der referatet fra generalforsamlingen. Skolen ønsker at komme så meget i dialog med forældrene, som muligt. Generalforsamlingen: Tak for beretningen. Kan skoleledelsen hjælpe med rammer for sociale fællesskaber i og på tværs af klasserne og afdelingerne? Henrik Andersen, skoleleder: Det er dejligt hvis forældrene spiller deres erfaringer ind. Det kan være svært også at have forældrevinklen med, for os, der er personalet på skolen. Rene Henriksen, viceinspektør: vi arbejder på at afstanden mellem skole og familier ikke skal blive større. Vi og lærerne kender fortsat jer og jeres børn, selvom skolen bliver større. Der er ingen hindring for at I kontakter os med spørgsmål. Vi arbejder på at nærværet mellem familier og skole bevares. Generalforsamlingen: Der er flere klasser som holder årlig fester med deres børn. Det har gjort at forældrene fortsat har en nær dialog. Forældrerengøring er hyggeligt og en god mulighed for at møde børns venner, deres forældre og andre. Generalforsamlingen: Er der en alkoholpolitik for børnene? Henrik Andersen, skoleleder: Ja, alkohol i alle former er forbudt på skolen. Som støtte til dette beder skolen alle forældre tage stilling og vedtage politikker udenfor skolens regi. Generalforsamlingen: Har der tidligere været alkoholkonsulenter inviteret til skolen for at debattere emnet med eleverne? Henrik Andersen, skoleleder og Frode Frederiksen, dirigent: Jo, der kan inviteres konsulenter og vi anbefaler at forældrene tager det op i god tid, så emnet er holdningsbearbejdet og sat på regelsæt, også udenfor skolens rammer, inden eleverne begynder at nyde alkoholiske drikkevarer. Det kræver fælles retningslinier at skabe trygge rammer for eleverne, så de kan udvikle fornuftige vaner omkring alkohol. Disse retningslinier skal primært komme fra en samlet forældregruppe, da skolens holdning er udifferentieret: Totalt alkoholforbud for eleverne på skolen. Generalforsamlingen godkender skolelederens beretning. 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Søren Jensen, revisor: Der uddeles uddrag af skolens regnskab til Generalforsamlingen. Det fulde regnskab kan hentes på skolens kontor. Det indberettede regnskab lever op til de krav, der stilles af Undervisningsministeriet. Regnskabet er nøje gennemgået med Bestyrelsen og ledelsen. Bestyrelsen er godt inde i stoffet og følger økonomi og forvaltningen af skolen nøje. Om regnskabets konklusion: Regnskabet følger nøje reglerne og der er ingen bemærkninger fra revisionens side. Regnskabet indeholder blandt andet en beskrivelse af gode principper for regnskabsføring og økonomi. Skolens anvendelse af midler er sund. Resultatet for 2007 er et overskud på kr. Den negative egenkapital siden 2001 er nu vendt til et positivt resultat. Elevtallet har været stigende over 3 år, hvilket er vigtigt for tilskuddene fra Undervisningsministeriet. Der er 33,01 medarbejdere mod 29 året før.

6 Resultatopgørelsen viser udgifter for 17,9 mio. kr. mod 15 mio. kr. sidste år. Disse er primært brugt på undervisning, hvor løn er den største post, men dette harmonerer med det øgede personaleantal. Huslejen er relativt høj og stiger med byggeriet, men det giver plads til flere børn, hvilket øger skolens offentlige tilskud. Det bemærkes, at skolen kan bryste sig af betydeligt lavere rengøringsudgifter end andre skoler, grundet forældrearbejdet. Det er et godt bidrag fra forældrene til skolens økonomi. Samlet set, er det godt med et overskud. Det er ikke meget i forhold til aktiviteten (læs: forretningen), dog er formålet ikke at tjene penge, men at drive en god skole, så i det perspektiv er skolen en god forretning. Ledelsen har herudover månedsopdelte budgetter, hvilket tyder på vilje til kontrol med økonomien. Om aktiver og passiver: De finansielle anlægsaktiver: kr. forøget med i De likvide beholdninger viser en styrkelse af skolens økonomi på kr., så der er 2 mio. i banken. Tilskud fra det offentlige er indbetalt til skolen i december. Passiverne viser 3,4 mio. kr. i gæld og kr. i formue. I den forbindelse er der en påtegning, som siger, at der påhviler skolen en forpligtelse i forbindelse med huslejekontrakten, der løber til februar 2028, på 60 mio. kr., men det er rimeligt at udlejer har sikkerhed for at skolen forsat bruger bygningerne. Regnskabet er sendt til Undervisningsministeriet. Herunder er der indberettet om forbrug af offentlige midler. Skolen lever op til sin målsætning. Revisionen siger god for at skolens økonomi bliver forvaltet til fulde efter de krav der stilles. Forældrene kan være trygge ved skolen. Heidi gør det godt som administrator af skolens økonomi. Revisionen bemærker ud fra sine erfaringer fra andre skoler, at Byens Skole økonomisk gør det bedre end mange andre skoler. 7. Ledelsen fremlægger det af Bestyrelsen godkendte budget for det kommende år Rene Henriksen, viceinspektør: Budgettet fremlægges med de nedenfor viste illustrationer. Indtægter i 1000 kr. Skolepenge 6195 Andre indtægter 62 Statstilskud 13609

7 Udgifter i 1000 kr. Andre udgifter 45 Uv. Materialer 674 Spiseordning 888 Lejrskole 235 Administration 890 HRM 58 Kurser 179 Løn til uv Anskaffelser 372 Ejendomsudgifter 4372 Løn SFO 3114 Der budgetteres med et overskud på kr for det kommende skoleår. I budgettet arbejdes der med en udgiftsnøgle for undervisningsmaterialer pr. barn. Det er en hensigtsmæssig fordelingsnøgle for hver afdeling til ture, bøger og kopier. Der er et overskud på kr. i indeværende år, når udgifter og indtægter gøres op. Det hænger sammen med at der kun er en klasse som skal starte i den nye afdeling ved afslutning af den første del af byggeriet. Generalforsamlingen: Formålet med skolen er ikke at genere overskud. Der skal ikke ligge et stort overskud, men det er fint at der er buffer til uforudsete udgifter. Rene Henriksen, viceinspektør: En lærerløn forventes at være inkl. pension pr. år. Dog kan der ikke altid forudses orlov, fratrældelser mv. Peter Spanggaard, formand: Huslejen er høj og vores tilskud svarer til, hvad 80% af en folkeskole kostede for 3 år siden. Vores problem er en helt anden husleje end perifære skoler i provinsen, der måske evt. ejer deres ejendomme og har gjort det i mange år. Inden jul fik vi ny beregning af tilskud fra Undervisningsministeriet, så man kan end ikke regne med Ministeriet i forhold til budgetlægning. Torben Jensen, næstformand: Man kan spørge sig selv, hvorfor vi så ikke flytter skolen, men der er ingen oplagte alternativer. Vi har tidligere undersøgt både Grønttorv og Carlsbergområdet.

8 Generalforsamlingen: Det er fint at der bruges penge på materialer. Vi har set at der skal fokuseres på faget Natur/teknik, men vi har ikke set en fast bog til faget, hvilket giver manglende aktive valg for faget. som forældre mangler man noget at tale med barnet ud fra, og der opfordres derfor til en fast undervisningsbog om naturteknik. Alec Karlson, lærer: Jeg anvender mest kopier. Frode Frederiksen, dirigent: Jeg har set bøger til faget. Generalforsamlingen: Hvad nu, hvis der bliver mulighed for at flytte om 10 år? Er man ikke bundet længe af kontrakten og bruges der ikke for få penge på efteruddannelser? Rene Henriksen, viceinspektør: Nej, det er ok, som det er, da en del kurser sættes op i internt regi. Vi kan ikke bruge mere end kr. pr. medarbejder, selvom det var kurser i eksternt regi. Selv for diplomuddannelser er ret store, endda. Med hensyn til kontrakten. Der har været 3 i viceinspektørens tid. Skolen betalte ingen husleje i slutningen af 2002 start 2003 (en besparelse på 2 x kr.) til gengæld for en ny kontrakt med 15 års forlængelse af bindingsperioden. Skolen betaler ikke for byggeriet og huslejen pr. barn er mindre nu end på de tidligere kontrakter. Mulighederne med andre ejendomme er undersøgt, og der er gentagne eksempler på kun at kunne finde dårligere faciliteter. Derfor har skolen valgt at blive og gøre det så godt som muligt på Høffdingsvej. Generalforsamlingen: Man har vel sikret sig, at der ikke kommer huslejestigning, så det er sikret at skolen kan drives fremover. Rene Henriksen, viceinspektør: Ja, det har man. Generalforsamlingen godkender budgettet for det kommende år. 8. Valg af medlemmer og supleanter til Bestyrelsen Torben Jensen, næstformand: En tak til Peter, vores afgående formand. Det har været berigende at side i bestyrelse med dig. Den afgående bestyrelses afgang og genopstilling til Bestyrelsen: Peter Spanggaard afgår, så der skal vælges 1 nyt medlem i stedet for ham. Morten Svalgaard Nielsen og Torben Jensen er ikke på valg. Svend Andersen, Niels Løppentien og Lone Stæhr ønsker genvalg Charlotte Hornauers afløser skal vælges. Følgende personer ønsker valg til Bestyrelsen: Svend Andersen

9 Niels Løppentien Lone Stæhr Michael Hess, søløve og en løve, Teena Klinge Per Rasmussen Ulrik Gramstrup Følgende personer blev valgt ind eller fortsætter i Skolebestyrelsen 2008/2009: Morten Svalgaard Nielsen Torben Jensen Svend Andersen med 19 stemmer Niels Løppentien med 22 stemmer Lone Stæhr med 22 stemmer Michael Hess med 18 stemmer Teena Klinge med 13 stemmer Per Rasmussen blev ikke valgt ind med 9 stemmer Ulrik Gramstrup blev ikke valgt ind med 12 stemmer Bestyrelsen holder konstituerende møde efter Generalforsamlingen. 9. Valg af tilsynsførende Bestyrelsen indstiller igen Københavns kommune, da det er gratis og samtidig sender et troværdigt signal overfor Undervisningsministeriet. Alle kan vælges: en præst, en skoleinspektør i princippet alle der er uvildige, men det er måske mere praktisk at det en relevant instans som kommunen, der varetager opgaven for mange institutioner og der for har viden om tilsyn. Udfordringen ved at vælge en tilsynsførende fra et andet segment er, at de ikke har noget at sammenligne med i forhold til folkeskolen, derfor er det mere hensigtsmæssigt at den der udøver tilsynet kender folkeskolen som vi skal sammenlignes med, og så kan Bestyrelsen bruge pengene for et betalt tilsyn bedre på andet. Generalforsamlingen godkender Københavns Kommune som tilsyn. 10. Valg af revisor Punktet udgår, da Bestyrelsen vælger revisor ifølge forretningsorden. 11. Indkomne forslag Ingen, så punktet udgår 12. Eventuelt Peter Spanggaard, afgående formand: Tak til ledelse og lærere fra Bestyrelsen. Det er vemodigt at forlade Bestyrelsen efterr 27 år, 5 egne børn og 2 plejebørn, der også har været elever på Bestyrelsen. Vi har i øjeblikket en ledelse og nogle lærere der gør det godt. Det er også godt med kampvalg til Generalforsamlingen Pas godt på Bestyrelsen. Det er også jeres skole. Det er ikke som at købe en fladskærm. At have børn her på Bestyrelsen er at melde sig ind i et fællesskab som man aktivt vælger at ville deltage i. Der er masser af

10 muligheder, som for eksempel udvalg: Byggeudvalg, forældrearbejde, værdiudvalg og udeudvalg. Forældrene opfordres til at komme og være med.

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole

Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Referat af ordinær generalforsamling for Odder Lille Friskole Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.30 Dagsorden: Bestyrelsen foreslår Rasmus Mynster og Steen Kilde 2. Bestyrelsen aflægger beretning a. Formandens

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød

Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Vedtægter for Johannesskolen, Hillerød Fremsendt til Undervisningsministeriet den 8. februar 1996. Hjemsted og formål - 1 - Stk. 1 Johannesskolen, beliggende Ansgarvej, Hillerød kommune, Frederiksborg

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012

Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 Generalforsamling Vester Skerninge Friskole 29. marts 2012 DIAS 2: Oplæg og drøftelse på GF Bestyrelsen aflægger kort beretning Skolelederen aflægger kort beretning Bestyrelsen forelægger det reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægterne. for. den selvejende institution. Randers Lille Skole. Hjemsted og formål.

Vedtægterne. for. den selvejende institution. Randers Lille Skole. Hjemsted og formål. Randers Lille Skole Vedtægterne for den selvejende institution Randers Lille Skole. Hjemsted og formål. 1. Stk.1. Randers Lille Skole er en selvejende, uafhængig institution, oprettet i 1971, med hjemsted

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012

Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Generalforsamling 2012 Haslev Privatskole Resultat sammenligning Resultat 2011 Budget 2011 Resultat 2010 Elevtal i alt 298 298 251 Elevtal SFO 5/9 116 102 104 Statstilskud 13.023.304

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted

Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted 1 Vedtægter for den selvejende institution BAGSVÆRD FRISKOLE (HANNA SKOLEN) Hjemsted Bagsværd Friskole (Hanna Skolen) er en selvejende institution med hjemsted i Gladsaxe Kommune. Skolen har påbegyndt

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2.

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2. VEDTÆGTER FOR HOLBÆK LILLESKOLE 1. Hjemsted Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Skolens adresse: Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk CVR nr.: 65

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012

HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 HORSLUNDE REALSKOLE BESTRYELSENS BERETNING FOR ÅRET 2012 Det er mig en glæde, at jeg i dag på bestyrelsens vegne kan aflægge beretning for regnskabsåret 2012. Horslunde Realskole har igen i 2012 fortsat

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016

Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Bestyrelsens mundtlige beretning ved Sejergaardsskolens generalforsamling tirsdag den 19. april 2016 Hermed bestyrelsens beretning for kalender- og regnskabsåret 2015. Først lidt om strategi, rammevilkår

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014

Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Haslev Privatskole Generalforsamling 2014 Resultat sammenligning Resultat 2013 Budget 2013 Resultat 2012 t. kr. t. kr. Elevtal i alt 364 346 330 Elevtal SFO 5/9 164 156 132 Statstilskud 15.849.935 15.502

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus

Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl i Mammen Forsamlingshus Referat fra ordinær generalforsamling i Mammen Friskole Onsdag den 14. april kl. 19.00 i Mammen Forsamlingshus I alt ca. 35 deltagere var mødt op til den første ordinære generalforsamling i Mammen Friskole.

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling

Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Dagsorden til Ordinær Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Kl. 19.30 På Friskolen i Lemming 1. Velkomst (Lisbeth Lausten Bang) 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmetællere 5.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Thomas Økjær Chalotte, Thomas og elevråd

Thomas Økjær Chalotte, Thomas og elevråd Dagsorden Møde SKB møde Dato 31. august 2015 - kl. 19.00-21:00 Alle indkaldte personer Afbud Fraværende Henrik Hoffmann, Lone Krøger Wodskou Jørgensen, Nikolai Bøgelund Pedersen, Signe Bækgaard Hansen,

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13.

REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13. REFERAT FRA BEBOERMØDE TIRSDAG DEN 13. NOVEMBER 2012 1. Formalia. I. Valg af dirigent: Ole er valgt til dirigent. I Valg af referent: Nikolaj fra Bestyrelsen er valgt til referent. Godkendelse af mødets

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere