UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Tamás Deutsch PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...Error! Bookmark not defined. BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) årsberetning for 2008, der henviser til artikel 15, 126, 175, 209, 271 og i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, der henviser til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Revisionsrettens rolle, der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret , der henviser til brevvekslingen mellem Hans-Gert Pöttering, Europa-Parlamentets formand, og Philippe Maystadt efter Parlamentets beslutning af 23. april 2009, der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 2, der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om EIB's årsberetning , der henviser til Rådets afgørelse 2006/1016/EF af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet 4, der henviser til Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for afgørelse 2006/1016/EF 5, der henviser til EIB's offentliggørelsespolitik 6 af 28. marts 2006, der henviser til EIB's forretningsplan for , som godkendtes af bestyrelsen den 16. december 2008, der henviser til Domstolens dom af 10. juli 2003 vedrørende OLAF's (Det Europæiske 1 EUT L 255 af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2009) EUT C 259 E af , s EUT L 414 af , s Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, endnu ikke offentliggjort i Saml ingen af Afgørelser. 6 EUT C 332 af , s. 45. PR\ doc 3/12 PE v02-00

4 Kontor for Bekæmpelse af Svig) undersøgelseskompetence i forhold til EIB 1, der henviser til trepartsaftalen mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen vedrørende Domstolens fremgangsmåder ved revision i medfør af EF-traktatens artikel 248, stk. 3 2, og som blev fornyet i juli 2007, der henviser til den fælles hensigtserklæring af 27. maj 2008 mellem Kommissionen og EIB om at fremme samordningen af EU's eksterne udlånspolitik, der henviser til aftalememorandummet undertegnet den 9. juli 2008 mellem Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Investeringsbank om information om Bankens politikker, standarder og procedurer samt behandlingen af klager, heriblandt klager fra personer, der ikke er borgere og ikke har bopæl i Den Europæiske Union, der henviser til EIB's midtvejsrevision af sin politik over for offshorefinanscentre, der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's klagenævn, der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's revisionsudvalg til Bankens styrelsesråd, der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 om overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag, (KOM(2008)0706), der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 med titlen "En europæisk økonomisk genopretningsplan" (KOM(2008)0800), der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2009), A. der henviser til, at EIB blev oprettet ved Rom-traktaten, og at dens vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen af fællesmarkedet og til en reduktion af forskellene i udviklingen i de forskellige regioner ved anvendelse af kapitalmarkederne og Bankens egne midler, B. der henviser til, at der med EIB's finansieringstransaktioner fokuseres på seks prioriterede målsætninger: økonomisk og social sammenhørighed; forberedelse af videnøkonomien; udvikling af transeuropæiske transportnet og adgangsveje; støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er); beskyttelse og forbedring af miljøet og forsyningssikkerhed for bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi, C. der henviser til, at EIB i overensstemmelse med Lissabonstrategien har besluttet at øge sin tegnede kapital med 67 mia. EUR, fra 165 mia. EUR til 232 mia. EUR, hvoraf medlemsstaterne har betalt 8,2 mia. EUR, 1 Sag C-15/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Investeringsbank, Sml. 2003, s. I Fremtidig artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde PE v /12 PR\ doc

5 D. der henviser til, at EIB i henhold til sine vedtægter kan tegne lån og garantier, som svarer til 250 % af den tegnede kapital, E. der henviser til, at finansieringsbehovet er øget som følge af den kreditstramning, der er forårsaget af den økonomiske og finansielle krise, F. der henviser til, at omfanget af EIB's udlån er steget betydeligt i 2008, idet de indgåede låneaftaler androg 57,6 mia. EUR, mens det udbetalte løb udgjorde 48,6 mia., dvs. 10 mia. mere end forventet, G. der henviser til, at værdien af de undertegnede projekter er 20,5 % i forhold til 2007 og med 25,9 % i forhold til 2006; der henviser til, at 89,34 % af EIB's transaktioner i 2008 var koncentreret om projekter i EU's medlemsstater, hvad der udgør en stigning på 2,7 procentpoint i sammenligning med 2007 og 2,25 procentpoint i sammenligning med 2006, H. der henviser til, at værdien af de underskrevne kontrakter i 2007, som hovedsagelig vedrørte projekter i Central- og Østeuropa, voksede med 17 %, nemlig til 6905 mio. i 2008, dvs. næsten det dobbelte af værdien i 2004, I. der henviser til, at EIB's udlånsaktiviteter i 2008 uden for EU var som følger (fordelt på geografisk område): Asien og Latinamerika, 469 mio. EUR; det sydlige Kaukasus og Rusland, 170 mio. EUR; Middelhavslandene, mio. EUR; tiltrædelseslandene, mio. EUR; AVS-landene, 561 mio. EUR og Sydafrika, 203 mio. EUR, Bemærkninger til EIB's årsberetning lykønsker EIB med aktivitetsberetningen for 2008 og opfordrer EIB til at fortsætte sit arbejde med at udvikle Europas økonomi for at sikre vækst, jobskabelse og den interregionale og sociale samhørighed; 2. bemærker med tilfredshed EIB's hurtige reaktion på den globale økonomiske krise og opfordrer banken til at fortsætte sine programmer til forvaltning af finanskrisen, især over for de medlemsstater, som er hårdt ramt af krisen, og til yderligere at forhøje sine udlån i de pågældende lande; 3. bemærker, at nye kreditlinjer for de små og mellemstore virksomheder med finansielle formidlere steg med 42,4 % til 8,1 mia. EUR i 2008, og at 4,7 mia. EUR af disse gennemførtes i løbet af det sidste kvartal; der konstaterer, at i tidsrummet blev 30 mia. EUR øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder; Lissabontraktatens virkninger 4. hilser styrkelsen af revisionsudvalget velkommen, idet antallet af dets medlemmer er blevet forhøjet fra tre til seks, ligesom udvalget har fået til opgave at kontrollere, at Bankens aktiviteter er i overensstemmelse med bedste bankpraksis og at revidere dens regnskaber; betoner, at det må sikres, at revisionsudvalgets medlemmer har omfattende erfaring med banktilsyn; understreger imidlertid, at styrkelsen af revisionsudvalget kun bør være en midlertidig løsning, indtil der indføres et egentligt banktilsyn for EIB; 5. opfordrer EIB og medlemsstaterne til at overveje muligheden af, at Den Europæiske PR\ doc 5/12 PE v02-00

6 Union (idet EU i medfør af Lissabontraktaten har status som juridisk person) bliver aktionær i Banken ud over medlemsstaterne, hvad der efter EP's opfattelse vil resultere i et udvidet samarbejde mellem EIB og Kommissionen; Banktilsyn 6. bemærker, at EIB i juli 2009 blev deltager i eurosystemets pengepolitiske transaktioner sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB), hvad der indebærer bestemte rapporteringskrav for ECB gennem Luxembourgs centralbank, især vedrørende EIB's bestemmelser om likviditetsrisikostyring; 7. er imidlertid overbevist om, at der er behov for en europæisk tilsynsordning, hvor EIB er underkastet de samme forsigtighedsregler som kreditinstitutionerne samt et reelt tilsyn, således at der kan skaffes et overordnet indblik i kvaliteten af EIB's finansielle situation og sikres, at dens resultater måles med nøjagtighed og reglerne for god forretningsskik overholdes; 8. støtter derfor forslaget om at ændre Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) til en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA) inden for rammerne af det europæiske finanstilsyn; henstiller, at de finansielle institutioner og grupper med aktiviteter i mere end en EU-medlemsstat, herunder EIB, skal være omfattet af EBA's beføjelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt for, at det europæiske finanstilsynssystem kan indlede sit arbejde så hurtigt som muligt; Budgetkontrol og forvaltning 9. glæder sig over, at Banken har været i stand til at fastholde sin meget høje kreditværdighed til trods for markedsvolatilitet og -usikkerhed; hilser det desuden velkomment, at Banken har hævet sit låneloft fra 55 mia. EUR til 60 mia. og kan tilvejebringe et beløb på 59,5 mia. EUR, hvad der udgør en væsentlig stigning (8,8 %) i sammenligning med 2007 (54,7 mia. EUR); 10. opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde sin AAA-status, som er helt afgørende for at kunne sikre de bedste betingelser for udlånene; Eksternt mandat og investeringsfacilitet 11. gentager sine henstillinger i pkt i sin ovennævnte beslutning af 25. marts 2009 efter Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for afgørelse 2006/1016/EF og afventer Kommissionens nye forslag til en afgørelse om EIB's eksterne udlånsmandat efter midtvejsvurderingen i april 2010; opfordrer til større sammenhæng i EIB's eksterne mandat både med henblik på at sikre tilstrækkelige midler gennem hele mandatets gyldighedsperiode og deres fordeling på de geografiske områder; 12. minder om, at EP i punkt i sin beslutning af 22. april med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2006 gav udtryk for 1 EFT L 88 af , s PE v /12 PR\ doc

7 bekymring over, at EIB's forvaltning af investeringsfaciliteten ikke er omfattet af decharge; minder endvidere om, at EUF-midler er offentlige midler, som de europæiske skatteydere, og ikke finansmarkederne, stiller til rådighed; 13. beklager på ny, at EIB's årsberetning om investeringsfaciliteten hovedsagelig indeholder finansielle oplysninger og meget få om overhovedet nogen oplysninger om resultaterne af de forskellige programmer, der finansieres; 14. bemærker, at den forestående revision af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1 udgør en lejlighed til at indarbejde investeringsfaciliteten i dechargeproceduren; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mulig løsning med henblik på at nå dette mål, når den fremsætter sit forslag; Åbenhed og bekæmpelse af svig 15. bemærker med tilfredshed, at EIB i de seneste år har fulgt Parlamentets henstillinger og foretaget systematisk opfølgningsarbejde; 16. minder om, at EIB har forpligtet sig til at gennemføre formel revision af sin offentliggørelsespolitik hvert tredje år, og glæder sig over, at EIB i maj 2009 indledte en offentlig høring vedrørende sin klageinstanspolitik, offentliggørelsespolitik og sin politik for åbenhed; beklager, at offentliggørelsespolitikken ikke som fastsat blev gennemgået i 2009, og forventer, at EIB foretager en revision af disse tre områder snarest muligt; 17. anmoder om, at EIB præciserer betingelserne for manglende indberetning af oplysninger i sin kommende offentliggørelsespolitik med henblik på fastsættelse af strenge normer for åbenhed; 18. bemærker med tilfredshed, at de offentlige høringer i de seneste år er blevet en fast bestanddel af EIB's politik for åbenhed, men opfordrer ikke desto mindre EIB til at være mere opmærksom på interessenternes indsats ved at give dem entydige retningslinjer om deres eventuelle deltagelse i høringer eller evalueringer; 19. hilser det velkomment, at EIB, navnlig generalinspektøren, har gjort en større indsats for at udarbejde nye bestemmelser om beskyttelse af meddelere ("whistleblowers"), som offentliggjordes i april 2009, hvormed alle ansatte i EIB og enhver anden, der leverer tjenester til Banken, sikres fuld beskyttelse; henleder dog Bankens opmærksomhed på, at EIB ikke yder nogen beskyttelse mod repressalier mod eksterne klagere, og opfordrer EIB til at undersøge mulighederne for at afhjælpe denne mangel; 20. tilslutter sig, at EIB fører en nultolerancepolitik over for svig og korruption, og anmoder Banken om i samarbejde med Kommissionen at fremskynde udarbejdelsen af en sort liste over svindlere og indførelsen af en ordning for administrativ udelukkelse af selskaber, der er fundet skyldige i korruption af EIB og andre multilaterale udviklingsbanker; 21. glæder sig over, at offentliggørelsespolitikken foreligger på samtlige EU-sprog, og 1 EFT L 248 af , s. 1. PR\ doc 7/12 PE v02-00

8 opfordrer EIB til også at give adgang til miljøoplysninger, klageinstanspolitikken og politikken for åbenhed på alle EU-sprog; Politikken over for offshorefinanscentre 22. glæder sig over, at EIB har ændret sin politik over for offshorefinanscentrene, som nu er mere vidtgående end det gældende forbud mod finansiering af investorer, som er baseret i skatteparadiser, hvormed Banken har taget yderligere et skridt; 23. anmoder EIB om at undersøge, om denne ændrede politik over for offshorefinanscentrene også omfatter de midler, der anvendes af EIB til at yde lån til projekter; mener, at EIB desuden bør sikre, at de indtægter, som genereres af disse midler, ikke forsvinder til et skatteparadis efter projekternes afslutning; Strategi og målsætninger 24. glæder sig over EIB's forretningsplan for 2009 til 2011, hvor Banken har foretaget en betydelig opjustering af sine operationelle mål i sammenligning med de retningslinjer, som var indeholdt i forretningsplanen ; 25. understreger, at EIB har spillet en vigtig rolle med hensyn til at støtte små og mellemstore virksomheder under finanskrisen, idet disse udgør op til 99 % af erhvervsvirksomhederne i EU og beskæftiger over 100 millioner mennesker og derfor udgør dynamoen i den europæiske økonomi; 26. anerkender den indbyggedes gearingseffekt, som indebærer, at de finansielle formidlere mindst skal genudlåne det dobbelte af EIB-lånet, og at initiativet om nye lån til de små og mellemstore virksomheder er en forbedring af de finansielle vilkår for disse virksomheder; anmoder endvidere EIB om i den næste årsberetning at oplyse flere detaljer om den effektive anvendelse af disse lån; 27. opfordrer EIB til i sin årsberetning at give en mere detaljeret analyse af resultaterne af projekterne og anvendelsen af finansielle produkter med risikodeling; 28. bemærker, at ifølge EIB's årsberetning blev evalueringsfasen af JEREMIE-initiativet (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - fælleseuropæiske midler til virksomheder i mikro- til mellemstørrelse) afsluttet i 2008; beklager, at rapporten ikke indeholder denne evaluering; 29. opfordrer EIB til i sin næste årsberetning at tilføje yderligere detaljer om de første resultater af Jasmine-initiativet ("Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe") og gennemførelsen af 'Mezzanine Facility for Growth", som blev etableret i 2009; 30. anmoder EIB om at gøre alt, hvad der er muligt for at forenkle de komplicerede og bureaukratiske bestemmelser (i forbindelse med nogle projekter) for at gøre finansieringen af projekterne hurtigere og mere effektive, især i betragtning af den globale krise; PE v /12 PR\ doc

9 31. opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå overlapning med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) uden for EU; gentager sin henstilling fra pkt. 28 i sin ovenfor omtalte beslutning af 25. marts 2009 om at opnå et mere struktureret samarbejde mellem EIB og EBRD i de lande, hvor begge organer er aktive; o o o 32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PR\ doc 9/12 PE v02-00

10 BEGRUNDELSE Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der blev oprettet med Rom-traktaten i 1958, fejrede sine 50 års eksistens i EIB låner i sin egenskab af EU's bank for langsigtede lån penge ud til den offentlige og den private sektor (næsten til, hvad det koster at optage lånene) til projekter af europæisk interesser med anvendelse af finansmarkederne og egne midler. Bankens vigtigste målsætning er at bidrage til integrationen, en afbalanceret og bæredygtig udvikling samt økonomisk og social samhørighed i EU's medlemsstater. EIB har et snævert samarbejde med EU's institutioner med henblik på at opfylde EU's målsætninger. Navnlig har Banken et snævert samarbejde med Europa-Parlamentets udvalg og med Økofin-Rådet. Europa-Parlamentet har hvert år siden 1999 afgivet en udtalelse om årsberetningen. Tilsynet med EIB's finansielle aktiviteter er en af Budgetkontroludvalgets og Økonomiudvalgets beføjelser. De to udvalg har skiftedes til at udarbejde betænkning om årsberetningen siden Ordføreren ønsker med hensyn til forbindelsen mellem EP og EIB at betone, at sidstnævnte har udvist en ubegrænset samarbejdsvilje i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende betænkning. I 2008 stod Banken over for større udfordringer end i de foregående år, eftersom den globale økonomiske krise også havde ramt økonomierne i EU. Den økonomiske krise i 2008 og 2009 har været den mest omfattende økonomiske nedgang siden Den Store Depression. Krisens baggrund krisen er subprimekrisen i USA, der begyndte i ejendoms- og banksektoren ved udgangen af 2006, og som medførte alvorlige finansielle problemer på alle økonomiske og finansielle markeder fra Europa til Asien. Alle EU's medlemsstater står over for store udfordringer, og medlemsstaterne og EU har gennemført omfattende foranstaltninger for at sikre finansiel stabilitet. De programmer til kriseforvaltning, som medlemsstaternes regeringer og centralbanker gennemførte, var i de fleste lande identiske (finanspolitiske stimuli, skattenedsættelser, større offentlige udgifter, forøgelse af pengemængden og institutionelle redningsforanstaltninger). Ud over de nationale økonomiske stimuli traf EU afgørelse om en europæisk plan for økonomisk genopretning. EIB spillede en vigtig rolle i forbindelse med denne plan, navnlig med hensyn til en intensiveret finansiering af små og mellemstore virksomheder, vedvarende energi og ren transport. EIB måtte reagere hurtigt på den globale krise på grund af den alvorlige likviditetskrise, de stramme lånevilkår (både i den offentlige og private sektor, som forårsagede særligt store problemer for finansieringen af de små og mellemstore virksomheder), vanskeligere adgang til kapital og den dalende tillid på finansmarkederne. EIB's vigtigste rolle i forbindelse med kriseforvaltningen består i at forøge pengemængden i økonomien under meget gunstige vilkår. EIB har som reaktion på krisen opjusteret sine operationelle mål betydeligt i sammenligning med retningslinjerne i sin forretningsplan Navnlig skete der en forøgelse af det samlede mål for tegning af lån med ca. 39 % (18,6 mia. EUR) for 2009, 42 % (19,9 mia. EUR) og 34 % (16,4 mia. EUR) for 2011 i forhold til niveauerne forud for krisen i For at støtte erhvervslivet og stimulere den økonomiske genopretning gennemførte EIB en betydelig forhøjelse af sine udlån i sidste kvartal af 2008 med tegninger på i alt 57 mia. EUR, en stigning på 21 % i forhold til 2007, den udbetalte 10 mia. EUR mere end forventet, og især steg udlånet til de små og mellemstore virksomheder med 42 % i forhold til Endelig PE v /12 PR\ doc

11 har Banken udviklet nye risikobærende finansielle instrumenter, risikodelingsordninger, forenklede udlånsprocedurer og fremskyndet gennemførelse af projekter i medlemsstaterne og inden for de sektorer, der er hårdest ramt af krisen. Evnen til at reagere hurtigt blev styrket af en afgørelse om, at aktionærerne skulle rykke den kapitalforøgelse frem, der oprindeligt var planlagt til 2010: EIB's kapital er forøget med 67 mia. EUR og er nu på 232 mia. EUR, i overensstemmelse med Lissabonstrategien. Bortset fra analysen af EIB's aktiviteter i 2008 anså ordføreren det for særdeles vigtigt at tage de udviklinger op, som vil påvirke EIB i fremtiden. En af disse er utvivlsomt Lissabontraktatens ikrafttræden, som for Banken har medført en række institutionelle ændringer. Ordføreren fremhævede den positive udvikling i forbindelse med revisionen af banken, men understregede dog nødvendigheden af at finde en langsigtet løsning på en egentlig europæisk ordning for banktilsyn. En anden fornyelse, som er en følge af Lissabontraktaten, kan blive ændringen af forbindelserne mellem EIB og EU, hvor ordføreren ønskede at foreslå en række konstruktive ændringer, f.eks. ved at tilskynde til, at EU bliver aktionær i EIB. Hvad banktilsynet angår, er der fortsat behov for en europæisk tilsynsordning, som også kan føre til klare forsigtighedsregler for EIB's aktiviteter. Ordføreren fremhæver derfor vigtigheden af en kompetent europæisk banktilsynsmyndighed inden for rammerne af det europæiske banktilsyn og tilføjer, at EIB også bør være omfattet af dennes beføjelser i lighed med de andre finansielle institutioner, som er aktive i mere end et EU-land. Det bemærkes, at også Kommissionen bør spille en rolle i bestræbelserne på at finde en egnet løsning. Åbenhed og bekæmpelse af svig er emner, som er af allerstørste betydning for Europa- Parlamentets Budgetkontroludvalg, der har opfordret ordføreren til at fremsætte detaljerede bemærkninger herom i dette års betænkning. Det kan uden enhver tvivl fastslås, at EIB helt entydigt har gjort en indsats for at tage hensyn til Parlamentets hidtidige henstillinger på dette felt. Prioriterede emner som nultolerancepolitikken for over for svig, beskyttelse af informanter og offentlige høringer forekommer i vidt omfang i EIB's bankvirksomhed og foranstaltninger. Det har været ordførerens ønske at opstille en række områder, hvor åbenhed og adgang til information bør tages op til revision og forbedres, f.eks. i forbindelse med offentliggørelsespolitikken. For at lette formidlingen af al offentlig information om Bankens aktiviteter anbefales det at forbedre adgangen til de vigtigste dokumenter vedrørende EIB's politik, ordninger og bestemmelser på alle de officielle sprog i EU. Politikken over for offshorefinanscentre er et andet område, som er af største vigtighed for den korrekte og effektive anvendelse af skatteydernes penge, og som der er bred opbakning til blandt Budgetkontroludvalgets medlemmer. På grund af omstændighederne har ordføreren medtaget forslag om, hvordan det kan hindres, at midler forsvinder til skatteparadiser for således også at sikre effektivitet på dette område. PR\ doc 11/12 PE v02-00

12 Endelig betoner ordføreren i sin gennemgang af EIB's strategiske programmer og mål, at EIB spiller en fremtrædende rolle i finansieringen af små og mellemstore virksomheder, vedvarende energikilder og bæredygtige transportløsninger som nævnt ovenfor. Under finanskrisen er vægten især blevet lagt på virksomheder, bæredygtig og sikker energi og modvirkning af klimaforandringer, f.eks. investeringer i konvergensregionerne i EU. Som en følge heraf vil udlånet til små og mellemstore virksomheder (via finansielle formidlere) i løbet af de næste to år blive forøget med yderligere 2,5 mia. EUR årligt, udlån til energi og bekæmpelse af klimaforandringer med 6 mia. EUR og lån til konvergensregioner med 2,5 mia. EUR. Desuden konstaterer ordføreren, at omfanget af lånene til små og mellemstore virksomheder allerede er steget med 42 % og i 2008 nåede op på 8,1 mia. EUR, og efter anmodning fra EIB's aktionærer er 30 mia. EUR blevet øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder i tidsrummet I betænkningen fremhæves de positive virkninger af disse foranstaltninger, samtidig med at der opfordres til en forenkling af komplicerede bureaukratiske regler, ligesom der anmodes om en grundig og detaljeret opfølgning af de faktiske virkninger af programmerne til støtte for de små og mellemstore virksomheder. PE v /12 PR\ doc

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Den Europæiske Investeringsbank (EIB) tilbyder langsigtet finansiering af projekter med henblik på at fremme EU's mål. Den støtter projekter både i og uden for EU. Dens

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI)

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI) Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/2063(INI) 9.6.2016 BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet

NOTE formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring om en samordnet europæisk handlingsplan for landene i euroområdet RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. oktober 2008 (OR. en) 14239/08 POLGEN 104 ECOFIN 411 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet delegationerne Topmødet mellem landene i euroområdet Erklæring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. december 2014 (OR. en) 15007/14 ADD 2 ECOFIN 1007 FIN 808 RELEX 887 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 30. december 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 213/16 Den Europæiske Unions Tidende 20.7.2011 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. marts 2011 om en henstilling

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2097(INI) 11.12.2015 UDKAST TIL BETÆNKNING om rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere