UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetkontroludvalget 2009/2166(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Budgetkontroludvalget Ordfører: Tamás Deutsch PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...Error! Bookmark not defined. BEGRUNDELSE...Error! Bookmark not defined. PE v /12 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Den Europæiske Investeringsbank (EIB) - årsberetning 2008 (2009/2166(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) årsberetning for 2008, der henviser til artikel 15, 126, 175, 209, 271 og i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og protokol nr. 5 vedrørende vedtægterne for Den Europæiske Investeringsbank, der henviser til artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om Revisionsrettens rolle, der henviser til sin beslutning af 23. april 2009 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret , der henviser til brevvekslingen mellem Hans-Gert Pöttering, Europa-Parlamentets formand, og Philippe Maystadt efter Parlamentets beslutning af 23. april 2009, der henviser til sin beslutning af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 2, der henviser til sin beslutning af 22. april 2008 om EIB's årsberetning , der henviser til Rådets afgørelse 2006/1016/EF af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet 4, der henviser til Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for afgørelse 2006/1016/EF 5, der henviser til EIB's offentliggørelsespolitik 6 af 28. marts 2006, der henviser til EIB's forretningsplan for , som godkendtes af bestyrelsen den 16. december 2008, der henviser til Domstolens dom af 10. juli 2003 vedrørende OLAF's (Det Europæiske 1 EUT L 255 af , s Vedtagne tekster, P6_TA(2009) EUT C 259 E af , s EUT L 414 af , s Sag C-155/07, Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union, endnu ikke offentliggjort i Saml ingen af Afgørelser. 6 EUT C 332 af , s. 45. PR\ doc 3/12 PE v02-00

4 Kontor for Bekæmpelse af Svig) undersøgelseskompetence i forhold til EIB 1, der henviser til trepartsaftalen mellem Revisionsretten, EIB og Kommissionen vedrørende Domstolens fremgangsmåder ved revision i medfør af EF-traktatens artikel 248, stk. 3 2, og som blev fornyet i juli 2007, der henviser til den fælles hensigtserklæring af 27. maj 2008 mellem Kommissionen og EIB om at fremme samordningen af EU's eksterne udlånspolitik, der henviser til aftalememorandummet undertegnet den 9. juli 2008 mellem Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Investeringsbank om information om Bankens politikker, standarder og procedurer samt behandlingen af klager, heriblandt klager fra personer, der ikke er borgere og ikke har bopæl i Den Europæiske Union, der henviser til EIB's midtvejsrevision af sin politik over for offshorefinanscentre, der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's klagenævn, der henviser til den årlige aktivitetsrapport for 2008 fra EIB's revisionsudvalg til Bankens styrelsesråd, der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. oktober 2008 om overvindelse af den finansielle krise: et europæisk handlingsgrundlag, (KOM(2008)0706), der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2008 med titlen "En europæisk økonomisk genopretningsplan" (KOM(2008)0800), der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2, der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelser fra Regionaludviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0000/2009), A. der henviser til, at EIB blev oprettet ved Rom-traktaten, og at dens vigtigste opgave er at bidrage til udviklingen af fællesmarkedet og til en reduktion af forskellene i udviklingen i de forskellige regioner ved anvendelse af kapitalmarkederne og Bankens egne midler, B. der henviser til, at der med EIB's finansieringstransaktioner fokuseres på seks prioriterede målsætninger: økonomisk og social sammenhørighed; forberedelse af videnøkonomien; udvikling af transeuropæiske transportnet og adgangsveje; støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er); beskyttelse og forbedring af miljøet og forsyningssikkerhed for bæredygtig, konkurrencedygtig og sikker energi, C. der henviser til, at EIB i overensstemmelse med Lissabonstrategien har besluttet at øge sin tegnede kapital med 67 mia. EUR, fra 165 mia. EUR til 232 mia. EUR, hvoraf medlemsstaterne har betalt 8,2 mia. EUR, 1 Sag C-15/00, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Den Europæiske Investeringsbank, Sml. 2003, s. I Fremtidig artikel 287, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde PE v /12 PR\ doc

5 D. der henviser til, at EIB i henhold til sine vedtægter kan tegne lån og garantier, som svarer til 250 % af den tegnede kapital, E. der henviser til, at finansieringsbehovet er øget som følge af den kreditstramning, der er forårsaget af den økonomiske og finansielle krise, F. der henviser til, at omfanget af EIB's udlån er steget betydeligt i 2008, idet de indgåede låneaftaler androg 57,6 mia. EUR, mens det udbetalte løb udgjorde 48,6 mia., dvs. 10 mia. mere end forventet, G. der henviser til, at værdien af de undertegnede projekter er 20,5 % i forhold til 2007 og med 25,9 % i forhold til 2006; der henviser til, at 89,34 % af EIB's transaktioner i 2008 var koncentreret om projekter i EU's medlemsstater, hvad der udgør en stigning på 2,7 procentpoint i sammenligning med 2007 og 2,25 procentpoint i sammenligning med 2006, H. der henviser til, at værdien af de underskrevne kontrakter i 2007, som hovedsagelig vedrørte projekter i Central- og Østeuropa, voksede med 17 %, nemlig til 6905 mio. i 2008, dvs. næsten det dobbelte af værdien i 2004, I. der henviser til, at EIB's udlånsaktiviteter i 2008 uden for EU var som følger (fordelt på geografisk område): Asien og Latinamerika, 469 mio. EUR; det sydlige Kaukasus og Rusland, 170 mio. EUR; Middelhavslandene, mio. EUR; tiltrædelseslandene, mio. EUR; AVS-landene, 561 mio. EUR og Sydafrika, 203 mio. EUR, Bemærkninger til EIB's årsberetning lykønsker EIB med aktivitetsberetningen for 2008 og opfordrer EIB til at fortsætte sit arbejde med at udvikle Europas økonomi for at sikre vækst, jobskabelse og den interregionale og sociale samhørighed; 2. bemærker med tilfredshed EIB's hurtige reaktion på den globale økonomiske krise og opfordrer banken til at fortsætte sine programmer til forvaltning af finanskrisen, især over for de medlemsstater, som er hårdt ramt af krisen, og til yderligere at forhøje sine udlån i de pågældende lande; 3. bemærker, at nye kreditlinjer for de små og mellemstore virksomheder med finansielle formidlere steg med 42,4 % til 8,1 mia. EUR i 2008, og at 4,7 mia. EUR af disse gennemførtes i løbet af det sidste kvartal; der konstaterer, at i tidsrummet blev 30 mia. EUR øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder; Lissabontraktatens virkninger 4. hilser styrkelsen af revisionsudvalget velkommen, idet antallet af dets medlemmer er blevet forhøjet fra tre til seks, ligesom udvalget har fået til opgave at kontrollere, at Bankens aktiviteter er i overensstemmelse med bedste bankpraksis og at revidere dens regnskaber; betoner, at det må sikres, at revisionsudvalgets medlemmer har omfattende erfaring med banktilsyn; understreger imidlertid, at styrkelsen af revisionsudvalget kun bør være en midlertidig løsning, indtil der indføres et egentligt banktilsyn for EIB; 5. opfordrer EIB og medlemsstaterne til at overveje muligheden af, at Den Europæiske PR\ doc 5/12 PE v02-00

6 Union (idet EU i medfør af Lissabontraktaten har status som juridisk person) bliver aktionær i Banken ud over medlemsstaterne, hvad der efter EP's opfattelse vil resultere i et udvidet samarbejde mellem EIB og Kommissionen; Banktilsyn 6. bemærker, at EIB i juli 2009 blev deltager i eurosystemets pengepolitiske transaktioner sammen med Den Europæiske Centralbank (ECB), hvad der indebærer bestemte rapporteringskrav for ECB gennem Luxembourgs centralbank, især vedrørende EIB's bestemmelser om likviditetsrisikostyring; 7. er imidlertid overbevist om, at der er behov for en europæisk tilsynsordning, hvor EIB er underkastet de samme forsigtighedsregler som kreditinstitutionerne samt et reelt tilsyn, således at der kan skaffes et overordnet indblik i kvaliteten af EIB's finansielle situation og sikres, at dens resultater måles med nøjagtighed og reglerne for god forretningsskik overholdes; 8. støtter derfor forslaget om at ændre Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS) til en europæisk banktilsynsmyndighed (EBA) inden for rammerne af det europæiske finanstilsyn; henstiller, at de finansielle institutioner og grupper med aktiviteter i mere end en EU-medlemsstat, herunder EIB, skal være omfattet af EBA's beføjelser; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre alt, hvad der er muligt for, at det europæiske finanstilsynssystem kan indlede sit arbejde så hurtigt som muligt; Budgetkontrol og forvaltning 9. glæder sig over, at Banken har været i stand til at fastholde sin meget høje kreditværdighed til trods for markedsvolatilitet og -usikkerhed; hilser det desuden velkomment, at Banken har hævet sit låneloft fra 55 mia. EUR til 60 mia. og kan tilvejebringe et beløb på 59,5 mia. EUR, hvad der udgør en væsentlig stigning (8,8 %) i sammenligning med 2007 (54,7 mia. EUR); 10. opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt for at fastholde sin AAA-status, som er helt afgørende for at kunne sikre de bedste betingelser for udlånene; Eksternt mandat og investeringsfacilitet 11. gentager sine henstillinger i pkt i sin ovennævnte beslutning af 25. marts 2009 efter Domstolens afgørelse af 6. november 2008 om det retlige grundlag for afgørelse 2006/1016/EF og afventer Kommissionens nye forslag til en afgørelse om EIB's eksterne udlånsmandat efter midtvejsvurderingen i april 2010; opfordrer til større sammenhæng i EIB's eksterne mandat både med henblik på at sikre tilstrækkelige midler gennem hele mandatets gyldighedsperiode og deres fordeling på de geografiske områder; 12. minder om, at EP i punkt i sin beslutning af 22. april med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond for regnskabsåret 2006 gav udtryk for 1 EFT L 88 af , s PE v /12 PR\ doc

7 bekymring over, at EIB's forvaltning af investeringsfaciliteten ikke er omfattet af decharge; minder endvidere om, at EUF-midler er offentlige midler, som de europæiske skatteydere, og ikke finansmarkederne, stiller til rådighed; 13. beklager på ny, at EIB's årsberetning om investeringsfaciliteten hovedsagelig indeholder finansielle oplysninger og meget få om overhovedet nogen oplysninger om resultaterne af de forskellige programmer, der finansieres; 14. bemærker, at den forestående revision af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1 udgør en lejlighed til at indarbejde investeringsfaciliteten i dechargeproceduren; opfordrer Kommissionen til at foreslå en mulig løsning med henblik på at nå dette mål, når den fremsætter sit forslag; Åbenhed og bekæmpelse af svig 15. bemærker med tilfredshed, at EIB i de seneste år har fulgt Parlamentets henstillinger og foretaget systematisk opfølgningsarbejde; 16. minder om, at EIB har forpligtet sig til at gennemføre formel revision af sin offentliggørelsespolitik hvert tredje år, og glæder sig over, at EIB i maj 2009 indledte en offentlig høring vedrørende sin klageinstanspolitik, offentliggørelsespolitik og sin politik for åbenhed; beklager, at offentliggørelsespolitikken ikke som fastsat blev gennemgået i 2009, og forventer, at EIB foretager en revision af disse tre områder snarest muligt; 17. anmoder om, at EIB præciserer betingelserne for manglende indberetning af oplysninger i sin kommende offentliggørelsespolitik med henblik på fastsættelse af strenge normer for åbenhed; 18. bemærker med tilfredshed, at de offentlige høringer i de seneste år er blevet en fast bestanddel af EIB's politik for åbenhed, men opfordrer ikke desto mindre EIB til at være mere opmærksom på interessenternes indsats ved at give dem entydige retningslinjer om deres eventuelle deltagelse i høringer eller evalueringer; 19. hilser det velkomment, at EIB, navnlig generalinspektøren, har gjort en større indsats for at udarbejde nye bestemmelser om beskyttelse af meddelere ("whistleblowers"), som offentliggjordes i april 2009, hvormed alle ansatte i EIB og enhver anden, der leverer tjenester til Banken, sikres fuld beskyttelse; henleder dog Bankens opmærksomhed på, at EIB ikke yder nogen beskyttelse mod repressalier mod eksterne klagere, og opfordrer EIB til at undersøge mulighederne for at afhjælpe denne mangel; 20. tilslutter sig, at EIB fører en nultolerancepolitik over for svig og korruption, og anmoder Banken om i samarbejde med Kommissionen at fremskynde udarbejdelsen af en sort liste over svindlere og indførelsen af en ordning for administrativ udelukkelse af selskaber, der er fundet skyldige i korruption af EIB og andre multilaterale udviklingsbanker; 21. glæder sig over, at offentliggørelsespolitikken foreligger på samtlige EU-sprog, og 1 EFT L 248 af , s. 1. PR\ doc 7/12 PE v02-00

8 opfordrer EIB til også at give adgang til miljøoplysninger, klageinstanspolitikken og politikken for åbenhed på alle EU-sprog; Politikken over for offshorefinanscentre 22. glæder sig over, at EIB har ændret sin politik over for offshorefinanscentrene, som nu er mere vidtgående end det gældende forbud mod finansiering af investorer, som er baseret i skatteparadiser, hvormed Banken har taget yderligere et skridt; 23. anmoder EIB om at undersøge, om denne ændrede politik over for offshorefinanscentrene også omfatter de midler, der anvendes af EIB til at yde lån til projekter; mener, at EIB desuden bør sikre, at de indtægter, som genereres af disse midler, ikke forsvinder til et skatteparadis efter projekternes afslutning; Strategi og målsætninger 24. glæder sig over EIB's forretningsplan for 2009 til 2011, hvor Banken har foretaget en betydelig opjustering af sine operationelle mål i sammenligning med de retningslinjer, som var indeholdt i forretningsplanen ; 25. understreger, at EIB har spillet en vigtig rolle med hensyn til at støtte små og mellemstore virksomheder under finanskrisen, idet disse udgør op til 99 % af erhvervsvirksomhederne i EU og beskæftiger over 100 millioner mennesker og derfor udgør dynamoen i den europæiske økonomi; 26. anerkender den indbyggedes gearingseffekt, som indebærer, at de finansielle formidlere mindst skal genudlåne det dobbelte af EIB-lånet, og at initiativet om nye lån til de små og mellemstore virksomheder er en forbedring af de finansielle vilkår for disse virksomheder; anmoder endvidere EIB om i den næste årsberetning at oplyse flere detaljer om den effektive anvendelse af disse lån; 27. opfordrer EIB til i sin årsberetning at give en mere detaljeret analyse af resultaterne af projekterne og anvendelsen af finansielle produkter med risikodeling; 28. bemærker, at ifølge EIB's årsberetning blev evalueringsfasen af JEREMIE-initiativet (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - fælleseuropæiske midler til virksomheder i mikro- til mellemstørrelse) afsluttet i 2008; beklager, at rapporten ikke indeholder denne evaluering; 29. opfordrer EIB til i sin næste årsberetning at tilføje yderligere detaljer om de første resultater af Jasmine-initiativet ("Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe") og gennemførelsen af 'Mezzanine Facility for Growth", som blev etableret i 2009; 30. anmoder EIB om at gøre alt, hvad der er muligt for at forenkle de komplicerede og bureaukratiske bestemmelser (i forbindelse med nogle projekter) for at gøre finansieringen af projekterne hurtigere og mere effektive, især i betragtning af den globale krise; PE v /12 PR\ doc

9 31. opfordrer EIB til at gøre alt, hvad der er muligt, for at undgå overlapning med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) uden for EU; gentager sin henstilling fra pkt. 28 i sin ovenfor omtalte beslutning af 25. marts 2009 om at opnå et mere struktureret samarbejde mellem EIB og EBRD i de lande, hvor begge organer er aktive; o o o 32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PR\ doc 9/12 PE v02-00

10 BEGRUNDELSE Den Europæiske Investeringsbank (EIB), der blev oprettet med Rom-traktaten i 1958, fejrede sine 50 års eksistens i EIB låner i sin egenskab af EU's bank for langsigtede lån penge ud til den offentlige og den private sektor (næsten til, hvad det koster at optage lånene) til projekter af europæisk interesser med anvendelse af finansmarkederne og egne midler. Bankens vigtigste målsætning er at bidrage til integrationen, en afbalanceret og bæredygtig udvikling samt økonomisk og social samhørighed i EU's medlemsstater. EIB har et snævert samarbejde med EU's institutioner med henblik på at opfylde EU's målsætninger. Navnlig har Banken et snævert samarbejde med Europa-Parlamentets udvalg og med Økofin-Rådet. Europa-Parlamentet har hvert år siden 1999 afgivet en udtalelse om årsberetningen. Tilsynet med EIB's finansielle aktiviteter er en af Budgetkontroludvalgets og Økonomiudvalgets beføjelser. De to udvalg har skiftedes til at udarbejde betænkning om årsberetningen siden Ordføreren ønsker med hensyn til forbindelsen mellem EP og EIB at betone, at sidstnævnte har udvist en ubegrænset samarbejdsvilje i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende betænkning. I 2008 stod Banken over for større udfordringer end i de foregående år, eftersom den globale økonomiske krise også havde ramt økonomierne i EU. Den økonomiske krise i 2008 og 2009 har været den mest omfattende økonomiske nedgang siden Den Store Depression. Krisens baggrund krisen er subprimekrisen i USA, der begyndte i ejendoms- og banksektoren ved udgangen af 2006, og som medførte alvorlige finansielle problemer på alle økonomiske og finansielle markeder fra Europa til Asien. Alle EU's medlemsstater står over for store udfordringer, og medlemsstaterne og EU har gennemført omfattende foranstaltninger for at sikre finansiel stabilitet. De programmer til kriseforvaltning, som medlemsstaternes regeringer og centralbanker gennemførte, var i de fleste lande identiske (finanspolitiske stimuli, skattenedsættelser, større offentlige udgifter, forøgelse af pengemængden og institutionelle redningsforanstaltninger). Ud over de nationale økonomiske stimuli traf EU afgørelse om en europæisk plan for økonomisk genopretning. EIB spillede en vigtig rolle i forbindelse med denne plan, navnlig med hensyn til en intensiveret finansiering af små og mellemstore virksomheder, vedvarende energi og ren transport. EIB måtte reagere hurtigt på den globale krise på grund af den alvorlige likviditetskrise, de stramme lånevilkår (både i den offentlige og private sektor, som forårsagede særligt store problemer for finansieringen af de små og mellemstore virksomheder), vanskeligere adgang til kapital og den dalende tillid på finansmarkederne. EIB's vigtigste rolle i forbindelse med kriseforvaltningen består i at forøge pengemængden i økonomien under meget gunstige vilkår. EIB har som reaktion på krisen opjusteret sine operationelle mål betydeligt i sammenligning med retningslinjerne i sin forretningsplan Navnlig skete der en forøgelse af det samlede mål for tegning af lån med ca. 39 % (18,6 mia. EUR) for 2009, 42 % (19,9 mia. EUR) og 34 % (16,4 mia. EUR) for 2011 i forhold til niveauerne forud for krisen i For at støtte erhvervslivet og stimulere den økonomiske genopretning gennemførte EIB en betydelig forhøjelse af sine udlån i sidste kvartal af 2008 med tegninger på i alt 57 mia. EUR, en stigning på 21 % i forhold til 2007, den udbetalte 10 mia. EUR mere end forventet, og især steg udlånet til de små og mellemstore virksomheder med 42 % i forhold til Endelig PE v /12 PR\ doc

11 har Banken udviklet nye risikobærende finansielle instrumenter, risikodelingsordninger, forenklede udlånsprocedurer og fremskyndet gennemførelse af projekter i medlemsstaterne og inden for de sektorer, der er hårdest ramt af krisen. Evnen til at reagere hurtigt blev styrket af en afgørelse om, at aktionærerne skulle rykke den kapitalforøgelse frem, der oprindeligt var planlagt til 2010: EIB's kapital er forøget med 67 mia. EUR og er nu på 232 mia. EUR, i overensstemmelse med Lissabonstrategien. Bortset fra analysen af EIB's aktiviteter i 2008 anså ordføreren det for særdeles vigtigt at tage de udviklinger op, som vil påvirke EIB i fremtiden. En af disse er utvivlsomt Lissabontraktatens ikrafttræden, som for Banken har medført en række institutionelle ændringer. Ordføreren fremhævede den positive udvikling i forbindelse med revisionen af banken, men understregede dog nødvendigheden af at finde en langsigtet løsning på en egentlig europæisk ordning for banktilsyn. En anden fornyelse, som er en følge af Lissabontraktaten, kan blive ændringen af forbindelserne mellem EIB og EU, hvor ordføreren ønskede at foreslå en række konstruktive ændringer, f.eks. ved at tilskynde til, at EU bliver aktionær i EIB. Hvad banktilsynet angår, er der fortsat behov for en europæisk tilsynsordning, som også kan føre til klare forsigtighedsregler for EIB's aktiviteter. Ordføreren fremhæver derfor vigtigheden af en kompetent europæisk banktilsynsmyndighed inden for rammerne af det europæiske banktilsyn og tilføjer, at EIB også bør være omfattet af dennes beføjelser i lighed med de andre finansielle institutioner, som er aktive i mere end et EU-land. Det bemærkes, at også Kommissionen bør spille en rolle i bestræbelserne på at finde en egnet løsning. Åbenhed og bekæmpelse af svig er emner, som er af allerstørste betydning for Europa- Parlamentets Budgetkontroludvalg, der har opfordret ordføreren til at fremsætte detaljerede bemærkninger herom i dette års betænkning. Det kan uden enhver tvivl fastslås, at EIB helt entydigt har gjort en indsats for at tage hensyn til Parlamentets hidtidige henstillinger på dette felt. Prioriterede emner som nultolerancepolitikken for over for svig, beskyttelse af informanter og offentlige høringer forekommer i vidt omfang i EIB's bankvirksomhed og foranstaltninger. Det har været ordførerens ønske at opstille en række områder, hvor åbenhed og adgang til information bør tages op til revision og forbedres, f.eks. i forbindelse med offentliggørelsespolitikken. For at lette formidlingen af al offentlig information om Bankens aktiviteter anbefales det at forbedre adgangen til de vigtigste dokumenter vedrørende EIB's politik, ordninger og bestemmelser på alle de officielle sprog i EU. Politikken over for offshorefinanscentre er et andet område, som er af største vigtighed for den korrekte og effektive anvendelse af skatteydernes penge, og som der er bred opbakning til blandt Budgetkontroludvalgets medlemmer. På grund af omstændighederne har ordføreren medtaget forslag om, hvordan det kan hindres, at midler forsvinder til skatteparadiser for således også at sikre effektivitet på dette område. PR\ doc 11/12 PE v02-00

12 Endelig betoner ordføreren i sin gennemgang af EIB's strategiske programmer og mål, at EIB spiller en fremtrædende rolle i finansieringen af små og mellemstore virksomheder, vedvarende energikilder og bæredygtige transportløsninger som nævnt ovenfor. Under finanskrisen er vægten især blevet lagt på virksomheder, bæredygtig og sikker energi og modvirkning af klimaforandringer, f.eks. investeringer i konvergensregionerne i EU. Som en følge heraf vil udlånet til små og mellemstore virksomheder (via finansielle formidlere) i løbet af de næste to år blive forøget med yderligere 2,5 mia. EUR årligt, udlån til energi og bekæmpelse af klimaforandringer med 6 mia. EUR og lån til konvergensregioner med 2,5 mia. EUR. Desuden konstaterer ordføreren, at omfanget af lånene til små og mellemstore virksomheder allerede er steget med 42 % og i 2008 nåede op på 8,1 mia. EUR, og efter anmodning fra EIB's aktionærer er 30 mia. EUR blevet øremærket til lån til små og mellemstore virksomheder i tidsrummet I betænkningen fremhæves de positive virkninger af disse foranstaltninger, samtidig med at der opfordres til en forenkling af komplicerede bureaukratiske regler, ligesom der anmodes om en grundig og detaljeret opfølgning af de faktiske virkninger af programmerne til støtte for de små og mellemstore virksomheder. PE v /12 PR\ doc

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2

VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 EUROPA - PARLAMENTET 2012-2013 VEDTAGNE TEKSTER DEL 2 fra mødet torsdag den 10. maj 2012 P7_TA-PROV(2012)05-10 FORELØBIG UDGAVE PE 486.812 DA Forenet i mangfoldighed DA INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2007 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2007 financial year Den 3. juni 2008 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2007/2055(DEC) 7.2.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2006 (C6-0380/2007 2007/2055(DEC))

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. For the 2006 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors For the 2006 financial year Den 5. juni 2007 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002

Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Tale holdt af formanden for Banken Philippe Maystadt på styrelsesrådets årsmøde i Luxembourg den 4. juni 2002 Mine damer og herrer styrelsesrådsmedlemmer Velkommen til styrelsesrådet for Den Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.4.2007 KOM(2007) 185 endelig GRØNBOG Aktindsigt i dokumenter, som opbevares af institutionerne i Det Europæiske Fællesskab En redegørelse DA

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0000(INI) 15.9.2004 UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2003 (16 C6-0000/2004 2004/0000(INI)) Økonomi-

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens regnskabssystem EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetkontroludvalget 2004 7. januar 2003 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens regnskabssystem DECHARGE 2001 Budgetkontroludvalget Ordførere: Gianfranco Dell'Alba, Rijk van Dam og Ole

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse. (EØS-relevant tekst) DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.3.2011 KOM(2011) XXX endelig 2011/0062(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere