EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget /2122(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (2008/2122(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Zsolt László Becsey (Initiativ - forretningsordenens artikel 39) PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI_art39 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BILAG TIL FORSLAG TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM...7 BEGRUNDELSE...10 PE v /14 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (2008/2122(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2007 om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (KOM(2007)0708), der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser ( ) - Hvidbog 1, især punkt 35 heri, der henviser til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 2, der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juli 2005 om en fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabonprogram (KOM(2005)0330), der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for (KOM(2005)0299), der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2007: Medlemsstaternes og regionernes gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik, (KOM(2007)0798), der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december Forslag til Fællesskabets Lissabonprogram (KOM(2007)0804), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1639/2006/EF af 24. oktober 2006, der fastlægger et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation ( ) 3, der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juni "Tænk småt først" En "Small Business Act" for Europa (KOM(2008)0394), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) 4 og Kommissionens forslag af 1. oktober 2008 til direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet med ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, hvad angår banker tilknyttet centralbanker, visse egenkapitalkomponenter, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (KOM(2008)0602), 1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007) EUT L 124 af , s EUT L 310 af , s EUT L 177 af , s. 1. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1, der henviser til Kommissionens forordning (EF) 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte 2, der henviser til Kommissionens forordning (EF) 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter 3, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 4, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter 5, der henviser til sin skriftlige erklæring af 14. januar 2008 om mikrokreditter (0002/2008), der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2, der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A6-0000/2008), A. der henviser til, at Kommissionen betragter et lån på euro eller mindre til en mikrovirksomhed, som defineret i sin henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 millioner euro), som en mikrokredit, B. der henviser til, at vanskelig adgang til relevant finansiering ofte nævnes som en meget væsentlig barriere for iværksætteri, og at der i EU er en betydelig, potentiel efterspørgsel efter mikrokreditter, der i øjeblikket ikke dækkes, C. der henviser til, at Kommissionen ikke har svaret fyldestgørende på Parlamentets tidligere opfordring i dets beslutning af 11. juli 2007 om at udarbejde en handlingsplan for mikrofinansiering, at koordinere forskellige politiske foranstaltninger og gøre optimal brug af de bedste praksisser både i og uden for EU, 1 EUT L 309 af , s EUT L 379 af , s EUT L 337 af , s EUT L 134 af , s EUT L 134 af , s PE v /14 PR\ doc

5 D. der henviser til, at der er adskillige elementer, der adskiller mikrokreditter fra almindelige kreditter, herunder kreditter til små og mellemstore virksomheder, samt at virksomheder, der ønsker almindelige kreditter, almindeligvis betjenes af traditionelle banker, E. der henviser til, at mikrokreditter medfører højere driftsomkostninger på grund af lånenes ringe størrelse, mangel på (tilstrækkelig) sikkerhed og høje håndteringsomkostninger, F. der henviser til, at mikrokreditvirksomhed indeholder innovative og subjektive elementer, som f.eks. alternative eller ingen krav til sikkerhed og utraditionel vurdering af kreditværdighed, samt at mikrokreditter ofte bevilges ikke kun til overskudsgivende virksomheder, men at de også tjener et samhørighedsformål, idet man forsøger at (re)integrere dårligt stillede personer i samfundet, G. der henviser til, at mikrokreditter pr. definition er små, men at muligheden for at "genanvende" dem (idet man efter tilbagebetaling yder et sådant lån som forlængelse) på grund af deres almindeligvis korte løbetid mangedobler deres effekt, H. der henviser til, at en række udbydere kan tilbyde mikrokreditter, som f.eks. uformelle udbydere af finansielle tjenesteydelser, medlemsejede organisationer, ngo'er, sparekasser og banker, samt at det kunne være gavnligt med et samarbejde mellem mikrofinansieringsinstitutioner (MFI'er), som ikke er banker, og forretningsbanker, I. der henviser til, at den nuværende finanskrise påviser ulemperne ved komplekse, finansielle produkter, samtidig med at den understreger vigtigheden af, at der er institutioner med fokus på udvikling i lokalområdet, J. der henviser til, at iværksætteri bør fremmes, K. der henviser til, at overgrænser for rentesatser kan afholde långivere fra at yde mikrokreditter, hvis sådanne begrænsninger forhindrer dem i at dække deres udlånsomkostninger, L. der henviser til, at fremme af mikrokreditter bør spille en fremtrædende rolle i den reviderede Lissabonstrategi, M. der henviser til, at dårligt stillede personer, som f.eks. (langtids)arbejdsløse, bistandsmodtagere, indvandrere, etniske minoriteter, f.eks. romaerne, personer, der er aktive i den uformelle økonomi eller bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder, som ønsker at etablere mikrovirksomheder, bør være genstand for et europæisk initiativ vedrørende mikrokreditter, N. der henviser til, at selv om det private engagement bør sikres i videst muligt omfang, er en offentlig indgriben i mikrokreditvirksomhed nødvendig, O. der henviser til, at der findes adskillige EU-initiativer, som indebærer elementer af støtte til mikrokreditter, samt at det vil være gavnligt med en mere fokuseret holdning, PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 P. der henviser til, at det er af væsentlig betydning at give grundlæggere af mikrovirksomheder adgang til virksomhedsstøtte, samt at uddannelse bør være obligatorisk for personer, der optager mikrokreditlån, Q. der henviser til, at adgang til kreditoplysninger om potentielle låntagere ville fremme ydelse af mikrokreditter, R. der henviser til, at man bør fremme forskning i og udveksling af bedste praksisser på området for mikrokreditter, f.eks. hvad angår innovative teknikker til bevilling og sikring af samt risikoreduktion ved mikrokreditter, samt i hvilket omfang og for hvilke målgrupper sådanne fremgangsmåder fungerer i EU-sammenhæng, S. der henviser til, at formidleres rolle bør undersøges med henblik på at forhindre misbrug, T. der henviser til, at der bør fastlægges rammer i EU-regi for MFI'er, som ikke er banker, U. der henviser til, at personer, som ikke har en permanent adresse eller personlige identifikationspapirer, ikke bør udelukkes fra at opnå mikrokreditter på grund af antihvidvask- og antiterrorlovgivning, V. der henviser til, at EU's konkurrenceregler bør tilpasses med henblik på at begrænse barriererne for bevilling af mikrokreditter, W. der henviser til, at EU's regler om offentlige indkøb bør understøtte mikrokreditlåntagere, 1. anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 44, artikel 47, stk. 2 eller artikel 95 at fremsætte for Parlamentet et eller flere forslag til retsakt om ovenstående forhold i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget; 2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder; 3. finder, at hvor det er hensigtsmæssigt, bør forslagets eller forslagenes finansielle følgevirkninger dækkes af EU's budgetbevillinger; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /14 PR\ doc

7 BILAG TIL FORSLAG TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM 1. Henstilling 1 vedrørende styrkelse af kendskabet til mikrokreditter Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: (a) Kommissionen skal sørge for indførelse af mikrokreditbegrebet i relevante statistikker og lovgivning om finansielle institutioner. I statistikker over mikrokreditter skal der tages hensyn til medlemsstaternes tal for BNP per capita og skelnes mellem selvstændige eller familiedrevne virksomheder og virksomheder med ansatte, der ikke hører til familien, for at der kan muliggøres en positiv diskrimination til fordel for førstnævnte. (b) Kommissionen skal udarbejde en kommunikationsstrategi med henblik på at fremme selvstændig virksomhed som et alternativ til at være lønmodtager og især som en mulighed for dårligt stillede målgrupper til at komme ud af arbejdsløshed. (c) Kommissionen skal opfordre medlemsstaterne til at gennemføre skattebegunstigelse for private engagementer i mikrokreditvirksomheder. (d) Kommissionen skal opfordre medlemsstaterne til at begrænse brugen af overgrænser for rentesatser til forbrugslån. (e) Kommissionen skal stille krav om, at medlemsstaterne specifikt analyserer og rapporterer om deres bestræbelser og resultater, hvad angår mikrokreditter, i deres årlige beretninger om deres nationale reformprogrammer i forbindelse med den reviderede Lissabonstrategis integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. Kommissionen skal udtrykkeligt behandle mikrokreditter i EU's årlige situationsrapport. 2. Henstilling 2 vedrørende EU-finansiering Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere: (a) (Med)finansieringen af følgende projekter, forudsat at det specifikke mål med en sådan finansiering er at fremme muligheden for at opnå mikrokreditter for dårligt stillede målgrupper som defineret af medlemsstaterne i deres område (som f.eks. romaer, indvandrere, personer, der bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder): (i) (ii) tilvejebringelse af garantier for mikrokreditudbydere; tilvejebringelse af erhvervsfremmetjenester som supplerende tjenester for mikrokreditlåntagere, enten via mikrokreditudbydere eller via tredjemænd, PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 tjenester, der skal omfatte obligatorisk og målrettet uddannelse af mikrokreditlåntagere med målbare resultater; (iii) (iv) forskning og udveksling af bedste praksis på det driftsmæssige område, f.eks. hvad angår alternative krav til sikkerhed, utraditionelle metoder til vurdering af kreditværdighed, pointsystemer og formidleres rolle; og oprettelse af en database, der skal dække hele EU og indeholde positive og negative kreditoplysninger om mikrokreditlåntagere. (b) For at undgå parallelitet skal Kommissionen: (i) (ii) udpege én enkelt koordinationsenhed, hvor alle EU's finansieringsaktiviteter vedrørende mikrokreditter samles; og (med)finansiere projekter kun i de tilfælde, hvor udbetaling af sociale ydelser bringes til ophør, eller hvor der kun udbetales ydelser i en kort periode, efter at der er bevilget en mikrokredit. 3. Henstilling 3 vedrørende harmoniserede EU-rammer for MFI'er, som ikke er banker Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Kommissionen skal stille forslag til lovgivning om rammer, der skal gælde for MFI'er, som ikke er banker, i hele EU. Sådanne rammer skal indeholde følgende elementer: (a) en klar definition af mikrokreditudbydere, forudsat at de ikke modtager indlån og derfor ikke udgør finansielle institutioner under CRD (kapitalkravsdirektivet); (b) evne til kun at udføre kreditaktiviteter; (c) evne til at videreudlåne; og (d) harmoniserede og risikobaserede regler, hvad angår autorisation, registrering, rapportering og forsigtighedstilsyn. 4. Henstilling 4 vedrørende lovgivning om antihvidvask af penge og antiterrorfinansiering Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Kommissionen skal under sin gennemgang af direktiv 2005/60/EF sikre, at de deri indeholdte bestemmelser ikke udgør forhindringer for, at personer, der ikke har en permanent adresse eller personlige identifikationspapirer, kan få adgang til mikrokreditter, ved at den åbner mulighed for særlige undtagelser fra bestemmelserne om udvisning af rettighed omhu i forbindelse med kundeidentifikation. PE v /14 PR\ doc

9 5. Henstilling 5 vedrørende konkurrenceregler Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: (a) Kommissionen skal under sin gennemgang af de minimis-reglerne sørge for: (i) differentiering af de minimis-grænserne blandt medlemsstaterne, når det gælder økonomisk støtte til mikrokreditudbydere; (ii) afskaffelse af forskelsbehandlingen af de minimis-støtte, der er bevilget til et foretagende i landbrugssektoren, hvis støtten er bevilget i forbindelse med mikrokreditter; og (iii) reduktion af den administrative byrde, hvis støtten er bevilget i forbindelse med mikrokreditter. (b) Kommissionen skal i lovgivningen specificere, at den rolle, som MFI'er, der ikke er banker, har og den eventuelle, offentlige støtte, som sådanne institutioner modtager, er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. (c) Kommissionen skal gennemføre regler, som tillader favorisering af varer og tjenesteydelser, der leveres af mikrokreditlåntagere under offentlige indkøbsprocedurer. PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 BEGRUNDELSE Baggrund Mikrokreditter har rødder i Sydasien og Latinamerika, hvor mikrokreditinitiativer først blev lanceret i midten af 1970'erne. Det mest kendte mikrokreditprojekt er Grameen Bank i Bangladesh, der blev grundlagt i 1976 af professor Muhammad Yunus. Forretningsmodellen for Grameen Bank, der i dag er den største mikrofinansieringsinstitution (MFI) med mere end 6 millioner låntagere, er blevet kopieret af mange andre MFI'er. I 2006 blev professor Yunus og Grameen Bank tildelt Nobels fredspris. De gode resultater af mikrokreditvirksomheder med hensyn til at afhjælpe fattigdom i udviklingslande er hidtil ikke blevet overført til EU-sammenhæng. Selv om der findes adskillige initiativer, både offentlige og private, der forsøger at fremme denne virksomhedsform også i Europa, mangler der stadig en holistisk tilgang, og der er et tomrum i markedet inden for denne sektor: Alt tyder på, at der er en stor, potentiel efterspørgsel efter mikrokreditter fra personer, som ikke kan opnå lån i den traditionelle banksektor. Et succesrigt mikrokreditinitiativ i EU-regi kunne yde et væsentligt bidrag til at nå målene i den reviderede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse og til at skabe en innovativ, kreativ og dynamisk økonomi i EU. Små virksomheder er en afgørende kilde til vækst, beskæftigelse, iværksætterfærdigheder, innovation og samhørighed i EU. Mikrokreditter kan især bidrage til at støtte et af de fire prioriteringsområder i Lissabonstrategien, nemlig det at lukke op for forretningspotentiale ved at hjælpe mennesker socialt og (re)integrere dem økonomisk via selvstændig virksomhed. Faktisk kan Lissabonstrategien kun betragtes som en succes, hvis beskæftigelsesgraden øges betydeligt. (Udtrykket "mikrofinansiering" omfatter også andre økonomiske mikrotjenester, som f.eks. mikroforsikring, basale anfordringskonti og opsparingskonti. Disse begreber vil ikke blive behandlet i betænkningen om mikrokreditter.) Kommissionens meddelelse Kommissionen definerer en mikrokredit som et lån på euro eller mindre, der er ydet til en mikrovirksomhed (dvs. en virksomhed med færre end 10 ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller samlede årlige balance ikke overstiger 2 millioner euro). Med Kommissionens meddelelse, "Et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter som støtte for vækst og beskæftigelse", offentliggjort i november 2007, opfordres medlemsstaterne til på nationalt plan at skabe de institutionelle, juridiske og forretningsmæssige rammer, der er nødvendige for at fremme et mere gunstigt miljø, hvor mikrokreditter kan udbredes. Desuden er JASMINE blevet igangsat, en ny institution på EU-niveau, hvis formål er at støtte udbredelse af MFI'er, som ikke er banker, i medlemsstaterne. Om end elementerne i dette initiativ er lovende, er der den ulempe ved dem, at spørgsmålet i hovedsagen overlades til medlemsstaterne, i stedet for at der fastlægges rammer i egentligt EU-regi. Målgrupper PE v /14 PR\ doc

11 Efter ordførerens mening bør der komme et innovativt resultat ud af et EU-initiativ på området for mikrokreditter med fokus på målgrupper, der indtil nu ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed. Eftersom der er rigeligt med initiativer rettet mod SMV'er kategoriseret som "små" og "mellemstore" virksomheder, og eftersom disse målgrupper almindeligvis betjenes af de traditionelle banker, bør et EU-initiativ til udbredelse af mikrokreditter snarere have fokus på dårligt stillede personer, der ønsker at igangsætte mikrovirksomheder, som f.eks. (langtids)arbejdsløse, bistandsmodtagere, indvandrere, etniske minoriteter, personer, der er aktive i den uformelle økonomi, eller som bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder. Der skal i denne forbindelse tages hensyn til det forhold, at målgrupperne i medlemsstaterne adskiller sig meget fra hinanden, henholdsvis er meget uensartede. Det er nødvendigt at overveje spørgsmålet om, hvem der bør være formidler mellem kredittagere og kreditgivere. Det er nødvendigt at tage i betragtning, at en formidler måske vælges fra selve målgruppen. På den ene side kan en sådan løsning være effektiv, da medlemmerne i målgruppen måske føler større tillid til en sådan intern formidler end til en ekstern. På den anden side er et internt kreditsystem måske ikke ideelt for visse grupper, da det kan fremme en allerede eksisterende overklasse i gruppen. Særlige karakteristika ved mikrokreditter Den etablerede banksektor betragter udlån til de ovenfor definerede målgrupper for mikrokreditter som risikobetonede og omkostningstunge. Forretningsbanker indvender, at de står med uacceptabelt høje risici for misligholdelse og lave avancer. Disse banker er derfor ikke interesserede i visse kundesegmenter, som ender med at være "non-bankable". Det betyder, at mikrokreditvirksomhed er forskellig fra traditionel bankvirksomhed. Den indeholder innovative og subjektive elementer, som f.eks. alternative eller ingen krav til sikkerhed og utraditionel vurdering af kreditværdighed. I mange tilfælde bevilges mikrokreditter ikke blot af økonomiske grunde og ikke blot for at tjene på dem, de tjener også det formål at skabe samhørighed ved at søge at (re)integrere dårligt stillede mennesker i samfundet. Bevilling af mikrokreditter indebærer højere driftsomkostninger på grund af små lån, mangel på (tilstrækkelig) sikkerhed og høje håndteringsomkostninger, fordi kunderne ofte er svære at nå fysisk set, og på grund af et behov for intensive erhvervsfremmetjenester og rådgivning - disse karakteristika nødvendiggør generelt et bredt og dyrt netværk af mennesker, som er tæt på målgruppen. Men selv om det ikke er lønsomt at bevilge mikrokreditter, er det økonomisk set fornuftigt at gøre det, fordi økonomisk støtte til selvstændig virksomhed generelt set er billigere end udgiften til arbejdsløshedsunderstøttelse, i hvert fald på mellemlang og lang sigt. Mulige elementer i et europæisk initiativ vedrørende mikrokreditter At synliggøre mikrokreditbegrebet For at give mikrokreditbegrebet den synlighed, der er behov for på EU-plan for at fremme dets udbredelse, er det nødvendigt at indføre det som en separat kategori i statistikker og banklovgivning. I den henseende er det tvivlsomt, om den udifferentierede definition af PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 mikrokreditter, Kommissionen anvender for alle EU-medlemsstaterne, er hensigtsmæssig. Da BNP per capital varierer meget medlemsstaterne imellem, er der et forskelligt syn i de forskellige regioner på et lån af samme nominelle værdi. Mikrokreditter bør også fremmes ved hjælp af skattebegunstigelser og afskaffelse af overgrænser for rentesatser. Begrundelsen for overgrænser for rentesatser er beskyttelse af låntagere mod urimeligt høje låneomkostninger. Overgrænser for rentesatser kan imidlertid forhindre långivere i at få dækket deres udlånsomkostninger og tvinge folk til at låne hos ågerkarle, der beregner sig endnu højere rentesatser. Mange mennesker, der udøver mikrokreditvirksomhed, fremfører, at for låntagernes vedkommende er flaskehalsen, hvad angår mikrokreditter, ikke omkostningerne ved, men adgangen til dem. Da mikrokreditter er små beløb med kort løbetid, er tilbagebetalingsafdragene ikke betydelige på trods af rentesatser, der ved første øjekast synes at være uoverkommeligt høje. Derfor bør overgrænser for rentesatser kun anvendes, når det gælder forbrugslån. EU-finansiering Med undtagelse af JASMINE, har de EU-initiativer, der skal fremme mikrokreditter, et bredere anvendelsesområde end mikrokreditter, hvilket kolliderer med målsætningen om specielt at fokusere på støtte til dårligt stillede personer ved at bevilge dem mikrokreditter. Desuden gør initiativernes pluralitet og administrative kompleksitet det svært for små projekter at drage fordel af dem. En strømlining af EU-initiativerne og en mere præcis differentiering mellem de specifikke målgrupper kunne være nyttig. For at fremme bevilling af mikrokreditter til dårligt stillede målgrupper bør EU-finansiering bevilges på den betingelse, at mennesker, der hører ind under disse målgrupper, støttes på følgende områder: - Indirekte støtte gennem bevilling af garantier, da dette tilskynder til yderligere privat støtte. - Dækning af omkostninger ved tilvejebringelse af erhvervsfremmetjenester, hvis disse forestås af MFI'en selv eller andre organisationer. Det er afgørende, at mikrovirksomheders grundlæggere, der falder ind under en dårligt stillet målgruppe, har adgang til erhvervsfremmetjenester (som f.eks. vejledning, uddannelse, rådgivning, undervisning i økonomi, hotlines og mikroiværksætternetværk). - Forskning og udveksling af bedste praksisser, f.eks. hvad angår innovative teknikker til bevilling og sikring af samt risikoreduktion ved mikrokreditter (som f.eks. alternative krav til sikkerhed, utraditionelle metoder til vurdering af kreditværdighed eller pointsystemer). Det bør vurderes, i hvilket omfang sådanne fremgangsmåder fungerer i EU-sammenhæng, og for hvilke målgrupper. En omfattende udveksling af bedste praksisser og erfaringer (fra lande og regioner inden for og uden for Europa) bør fremmes. Regulering af mikrokreditudbydere Hvad angår bevilling af mikrokreditter fra autoriserede finansieringsinstitutioner, synes kapitalkravsdirektivet (CRD) ikke at udgøre en direkte forhindring. Traditionelle banker er imidlertid pr. definition ikke villige til at servicere "non-bankable" personer, og MFI'er, som PE v /14 PR\ doc

13 ikke er banker, synes derfor at være bedre i stand til at dække denne målgruppe. Ikke desto mindre skal der regnes med en mere imødekommende behandling under CRD af mikrokreditter, som erfaringsmæssigt anses for mindre risikobetonede (erfaringen hos mange mikrokreditudbydere har vist, at tilbagebetalingsandelen generelt set er bemærkelsesværdigt høj). Indførelse af udtrykket "mikrokredit" i CRD ville også bidrage til en bredere anerkendelse af det. Nogle aspekter ved CRD og det forhold, at dette direktiv er baseret på princippet om minimumsharmonisering, udgør ydermere indirekte forhindringer. Først og fremmest er det i henhold til CRD kun finansieringsinstitutioner, der må modtage indskud eller anden kapital, der skal tilbagebetales, fra offentligheden. Finansieringsinstitutioners administrative byrde er stor, hvilket tvinger mikrokreditudbydere, som ikke er banker, til at opveje fordelene ved at have en banklicens (og dermed adgang til relativt billig indlånsfinansiering) mod ulemperne ved at være en lovreguleret virksomhed. Endnu mere relevant er det, at nogle medlemsstater har opgraderet CRD-bestemmelserne i deres nationale lovgivninger ved at begrænse næsten alle udlånsaktiviteter til autoriserede banker. I adskillige medlemsstater er der også begrænsninger for direkte videreudlåning af midler lånt hos banker til mikrokreditlåntagere. Sådanne krav udgør en hindring for at tilvejebringe mikrokreditter via MFI'er, som ikke er banker. Til fremme af oprettelse af MFI'er, som ikke er banker, støtter ordføreren omfattende og harmoniserede rammer i EU for MFI'er, som ikke er banker. Eksisterende mikrokreditudbydere bør imidlertid ikke tvinges til at opgive deres individualitet på grund af harmoniserede rammer for MFI'er, som ikke er banker. I medlemsstaterne har sektoren skabt forskellige modeller, som er tilpasset til de respektive lovmæssige, økonomiske og sociale miljøer. Desuden skal det sikres, at der ikke skabes unfair konkurrence med autoriserede banker. Antihvidvask- og antiterrorlovgivning Med bestemmelserne i direktiv 2005/60/EF kan personer, der ikke har en permanent adresse eller identifikationspapirer, udelukkes fra at få adgang til lån. Disse grupper af mennesker bør imidlertid ikke udelukkes fra at opnå mikrokreditter. I kraft af mikrokreditters lave beløbsstørrelser vil målene med direktivet ikke blive undermineret af specifikke undtagelser. Statsstøtte / de minimis-forordning Statsstøtte er en vigtig faktor for støtte til mikrokreditter. EU's de minimis-forordning om anmeldelsespligt kan skabe problemer, hvad angår økonomisk støtte til mikrokreditter, da der i henhold til forordningen ikke er tale om statsstøtte, når det drejer sig om økonomisk statsstøtte på mindre end euro igennem en periode på tre regnskabsår til et givent selskab. Denne regel gælder for alle medlemsstater uden nogen form for differentiering, selv om betingelserne er yderst forskellige, især hvad angår små virksomheder og personer med selvstændig virksomhed. Det bør derfor overvejes at indføre en differentiering mellem medlemsstaterne, hvad angår de minimis-grænsen. For foretagender inden for landbrugssektoren må den totale de minimis-støtte til ét foretagende ikke overstige euro i løbet af tre år. Denne sektor udgør imidlertid en god del af det potentielle marked for mikrokreditter og bør ikke diskrimineres. Desuden har PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 mange landmænd, som driver små landbrugsvirksomheder, ikke adgang til subsidier, da en minimumsstørrelse (arealmæssigt osv.) normalt er nødvendig, for at man drage fordel af dem. Der bør foretages en gennemgang af denne diskrimination af landbrugssektoren i de minimisforordningen. Endelig er der belæg for, at den procedure, der vedrører Kommissionens godkendelse af en metode, med hvilken der kan drages fordel af undtagelsen for garantiordninger, er langtrukken og kompleks. Det bør analyseres, om der er anledning til forenkling, hvad angår godkendelse af, at støtte er "gennemsigtig", når den ydes under en garantiordning. PE v /14 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2004(INI) 7.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ for socialt iværksætteri At skabe et gunstigt klima for sociale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM

SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM SPØRGSMÅL OG SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING OM UDKASTET TIL ECB'S RAMMEFORORDNING FOR SSM 1 HVORNÅR BLIVER BANKERNE UNDERLAGT ECB'S TILSYN? ECB overtager tilsynet med bankerne den 4. november

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2012 COM(2012) 769 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelse af direktiv 2006/48/EF på mikrokreditfinansiering DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2007/0273(CNS) 12.2.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere