EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget /2122(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (2008/2122(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Zsolt László Becsey (Initiativ - forretningsordenens artikel 39) PR\ doc PE v01-00

2 PR_INI_art39 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BILAG TIL FORSLAG TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM...7 BEGRUNDELSE...10 PE v /14 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING med henstillinger til Kommissionen om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (2008/2122(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. november 2007 om et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter for at fremme væksten og beskæftigelsen (KOM(2007)0708), der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser ( ) - Hvidbog 1, især punkt 35 heri, der henviser til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder 2, der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juli 2005 om en fælles indsats for vækst og beskæftigelse: Fællesskabets Lissabonprogram (KOM(2005)0330), der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juli 2005 om samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for (KOM(2005)0299), der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2007: Medlemsstaternes og regionernes gennemførelse af Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse ved hjælp af EU's samhørighedspolitik, (KOM(2007)0798), der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december Forslag til Fællesskabets Lissabonprogram (KOM(2007)0804), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1639/2006/EF af 24. oktober 2006, der fastlægger et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation ( ) 3, der henviser til Kommissionens meddelelse af 19. juni "Tænk småt først" En "Small Business Act" for Europa (KOM(2008)0394), der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning) 4 og Kommissionens forslag af 1. oktober 2008 til direktiv fra Europa-Parlamentet og Rådet med ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF, hvad angår banker tilknyttet centralbanker, visse egenkapitalkomponenter, store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (KOM(2008)0602), 1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007) EUT L 124 af , s EUT L 310 af , s EUT L 177 af , s. 1. PR\ doc 3/14 PE v01-00

4 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme 1, der henviser til Kommissionens forordning (EF) 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte 2, der henviser til Kommissionens forordning (EF) 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter 3, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester 4, der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter 5, der henviser til sin skriftlige erklæring af 14. januar 2008 om mikrokreditter (0002/2008), der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2, der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45, der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Retsudvalget (A6-0000/2008), A. der henviser til, at Kommissionen betragter et lån på euro eller mindre til en mikrovirksomhed, som defineret i sin henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (en virksomhed, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på ikke over 2 millioner euro), som en mikrokredit, B. der henviser til, at vanskelig adgang til relevant finansiering ofte nævnes som en meget væsentlig barriere for iværksætteri, og at der i EU er en betydelig, potentiel efterspørgsel efter mikrokreditter, der i øjeblikket ikke dækkes, C. der henviser til, at Kommissionen ikke har svaret fyldestgørende på Parlamentets tidligere opfordring i dets beslutning af 11. juli 2007 om at udarbejde en handlingsplan for mikrofinansiering, at koordinere forskellige politiske foranstaltninger og gøre optimal brug af de bedste praksisser både i og uden for EU, 1 EUT L 309 af , s EUT L 379 af , s EUT L 337 af , s EUT L 134 af , s EUT L 134 af , s PE v /14 PR\ doc

5 D. der henviser til, at der er adskillige elementer, der adskiller mikrokreditter fra almindelige kreditter, herunder kreditter til små og mellemstore virksomheder, samt at virksomheder, der ønsker almindelige kreditter, almindeligvis betjenes af traditionelle banker, E. der henviser til, at mikrokreditter medfører højere driftsomkostninger på grund af lånenes ringe størrelse, mangel på (tilstrækkelig) sikkerhed og høje håndteringsomkostninger, F. der henviser til, at mikrokreditvirksomhed indeholder innovative og subjektive elementer, som f.eks. alternative eller ingen krav til sikkerhed og utraditionel vurdering af kreditværdighed, samt at mikrokreditter ofte bevilges ikke kun til overskudsgivende virksomheder, men at de også tjener et samhørighedsformål, idet man forsøger at (re)integrere dårligt stillede personer i samfundet, G. der henviser til, at mikrokreditter pr. definition er små, men at muligheden for at "genanvende" dem (idet man efter tilbagebetaling yder et sådant lån som forlængelse) på grund af deres almindeligvis korte løbetid mangedobler deres effekt, H. der henviser til, at en række udbydere kan tilbyde mikrokreditter, som f.eks. uformelle udbydere af finansielle tjenesteydelser, medlemsejede organisationer, ngo'er, sparekasser og banker, samt at det kunne være gavnligt med et samarbejde mellem mikrofinansieringsinstitutioner (MFI'er), som ikke er banker, og forretningsbanker, I. der henviser til, at den nuværende finanskrise påviser ulemperne ved komplekse, finansielle produkter, samtidig med at den understreger vigtigheden af, at der er institutioner med fokus på udvikling i lokalområdet, J. der henviser til, at iværksætteri bør fremmes, K. der henviser til, at overgrænser for rentesatser kan afholde långivere fra at yde mikrokreditter, hvis sådanne begrænsninger forhindrer dem i at dække deres udlånsomkostninger, L. der henviser til, at fremme af mikrokreditter bør spille en fremtrædende rolle i den reviderede Lissabonstrategi, M. der henviser til, at dårligt stillede personer, som f.eks. (langtids)arbejdsløse, bistandsmodtagere, indvandrere, etniske minoriteter, f.eks. romaerne, personer, der er aktive i den uformelle økonomi eller bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder, som ønsker at etablere mikrovirksomheder, bør være genstand for et europæisk initiativ vedrørende mikrokreditter, N. der henviser til, at selv om det private engagement bør sikres i videst muligt omfang, er en offentlig indgriben i mikrokreditvirksomhed nødvendig, O. der henviser til, at der findes adskillige EU-initiativer, som indebærer elementer af støtte til mikrokreditter, samt at det vil være gavnligt med en mere fokuseret holdning, PR\ doc 5/14 PE v01-00

6 P. der henviser til, at det er af væsentlig betydning at give grundlæggere af mikrovirksomheder adgang til virksomhedsstøtte, samt at uddannelse bør være obligatorisk for personer, der optager mikrokreditlån, Q. der henviser til, at adgang til kreditoplysninger om potentielle låntagere ville fremme ydelse af mikrokreditter, R. der henviser til, at man bør fremme forskning i og udveksling af bedste praksisser på området for mikrokreditter, f.eks. hvad angår innovative teknikker til bevilling og sikring af samt risikoreduktion ved mikrokreditter, samt i hvilket omfang og for hvilke målgrupper sådanne fremgangsmåder fungerer i EU-sammenhæng, S. der henviser til, at formidleres rolle bør undersøges med henblik på at forhindre misbrug, T. der henviser til, at der bør fastlægges rammer i EU-regi for MFI'er, som ikke er banker, U. der henviser til, at personer, som ikke har en permanent adresse eller personlige identifikationspapirer, ikke bør udelukkes fra at opnå mikrokreditter på grund af antihvidvask- og antiterrorlovgivning, V. der henviser til, at EU's konkurrenceregler bør tilpasses med henblik på at begrænse barriererne for bevilling af mikrokreditter, W. der henviser til, at EU's regler om offentlige indkøb bør understøtte mikrokreditlåntagere, 1. anmoder Kommissionen om på grundlag af EF-traktatens artikel 44, artikel 47, stk. 2 eller artikel 95 at fremsætte for Parlamentet et eller flere forslag til retsakt om ovenstående forhold i overensstemmelse med de detaljerede henstillinger i bilaget; 2. konstaterer, at disse henstillinger respekterer subsidiaritetsprincippet og borgernes grundlæggende rettigheder; 3. finder, at hvor det er hensigtsmæssigt, bør forslagets eller forslagenes finansielle følgevirkninger dækkes af EU's budgetbevillinger; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og de detaljerede henstillinger i bilaget til Kommissionen og Rådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /14 PR\ doc

7 BILAG TIL FORSLAG TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM 1. Henstilling 1 vedrørende styrkelse af kendskabet til mikrokreditter Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: (a) Kommissionen skal sørge for indførelse af mikrokreditbegrebet i relevante statistikker og lovgivning om finansielle institutioner. I statistikker over mikrokreditter skal der tages hensyn til medlemsstaternes tal for BNP per capita og skelnes mellem selvstændige eller familiedrevne virksomheder og virksomheder med ansatte, der ikke hører til familien, for at der kan muliggøres en positiv diskrimination til fordel for førstnævnte. (b) Kommissionen skal udarbejde en kommunikationsstrategi med henblik på at fremme selvstændig virksomhed som et alternativ til at være lønmodtager og især som en mulighed for dårligt stillede målgrupper til at komme ud af arbejdsløshed. (c) Kommissionen skal opfordre medlemsstaterne til at gennemføre skattebegunstigelse for private engagementer i mikrokreditvirksomheder. (d) Kommissionen skal opfordre medlemsstaterne til at begrænse brugen af overgrænser for rentesatser til forbrugslån. (e) Kommissionen skal stille krav om, at medlemsstaterne specifikt analyserer og rapporterer om deres bestræbelser og resultater, hvad angår mikrokreditter, i deres årlige beretninger om deres nationale reformprogrammer i forbindelse med den reviderede Lissabonstrategis integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse. Kommissionen skal udtrykkeligt behandle mikrokreditter i EU's årlige situationsrapport. 2. Henstilling 2 vedrørende EU-finansiering Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere: (a) (Med)finansieringen af følgende projekter, forudsat at det specifikke mål med en sådan finansiering er at fremme muligheden for at opnå mikrokreditter for dårligt stillede målgrupper som defineret af medlemsstaterne i deres område (som f.eks. romaer, indvandrere, personer, der bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder): (i) (ii) tilvejebringelse af garantier for mikrokreditudbydere; tilvejebringelse af erhvervsfremmetjenester som supplerende tjenester for mikrokreditlåntagere, enten via mikrokreditudbydere eller via tredjemænd, PR\ doc 7/14 PE v01-00

8 tjenester, der skal omfatte obligatorisk og målrettet uddannelse af mikrokreditlåntagere med målbare resultater; (iii) (iv) forskning og udveksling af bedste praksis på det driftsmæssige område, f.eks. hvad angår alternative krav til sikkerhed, utraditionelle metoder til vurdering af kreditværdighed, pointsystemer og formidleres rolle; og oprettelse af en database, der skal dække hele EU og indeholde positive og negative kreditoplysninger om mikrokreditlåntagere. (b) For at undgå parallelitet skal Kommissionen: (i) (ii) udpege én enkelt koordinationsenhed, hvor alle EU's finansieringsaktiviteter vedrørende mikrokreditter samles; og (med)finansiere projekter kun i de tilfælde, hvor udbetaling af sociale ydelser bringes til ophør, eller hvor der kun udbetales ydelser i en kort periode, efter at der er bevilget en mikrokredit. 3. Henstilling 3 vedrørende harmoniserede EU-rammer for MFI'er, som ikke er banker Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Kommissionen skal stille forslag til lovgivning om rammer, der skal gælde for MFI'er, som ikke er banker, i hele EU. Sådanne rammer skal indeholde følgende elementer: (a) en klar definition af mikrokreditudbydere, forudsat at de ikke modtager indlån og derfor ikke udgør finansielle institutioner under CRD (kapitalkravsdirektivet); (b) evne til kun at udføre kreditaktiviteter; (c) evne til at videreudlåne; og (d) harmoniserede og risikobaserede regler, hvad angår autorisation, registrering, rapportering og forsigtighedstilsyn. 4. Henstilling 4 vedrørende lovgivning om antihvidvask af penge og antiterrorfinansiering Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: Kommissionen skal under sin gennemgang af direktiv 2005/60/EF sikre, at de deri indeholdte bestemmelser ikke udgør forhindringer for, at personer, der ikke har en permanent adresse eller personlige identifikationspapirer, kan få adgang til mikrokreditter, ved at den åbner mulighed for særlige undtagelser fra bestemmelserne om udvisning af rettighed omhu i forbindelse med kundeidentifikation. PE v /14 PR\ doc

9 5. Henstilling 5 vedrørende konkurrenceregler Europa-Parlamentet finder, at det med det forslag til retsakt, der skal vedtages, bør tilstræbes at regulere følgende: (a) Kommissionen skal under sin gennemgang af de minimis-reglerne sørge for: (i) differentiering af de minimis-grænserne blandt medlemsstaterne, når det gælder økonomisk støtte til mikrokreditudbydere; (ii) afskaffelse af forskelsbehandlingen af de minimis-støtte, der er bevilget til et foretagende i landbrugssektoren, hvis støtten er bevilget i forbindelse med mikrokreditter; og (iii) reduktion af den administrative byrde, hvis støtten er bevilget i forbindelse med mikrokreditter. (b) Kommissionen skal i lovgivningen specificere, at den rolle, som MFI'er, der ikke er banker, har og den eventuelle, offentlige støtte, som sådanne institutioner modtager, er i overensstemmelse med EU's konkurrenceregler. (c) Kommissionen skal gennemføre regler, som tillader favorisering af varer og tjenesteydelser, der leveres af mikrokreditlåntagere under offentlige indkøbsprocedurer. PR\ doc 9/14 PE v01-00

10 BEGRUNDELSE Baggrund Mikrokreditter har rødder i Sydasien og Latinamerika, hvor mikrokreditinitiativer først blev lanceret i midten af 1970'erne. Det mest kendte mikrokreditprojekt er Grameen Bank i Bangladesh, der blev grundlagt i 1976 af professor Muhammad Yunus. Forretningsmodellen for Grameen Bank, der i dag er den største mikrofinansieringsinstitution (MFI) med mere end 6 millioner låntagere, er blevet kopieret af mange andre MFI'er. I 2006 blev professor Yunus og Grameen Bank tildelt Nobels fredspris. De gode resultater af mikrokreditvirksomheder med hensyn til at afhjælpe fattigdom i udviklingslande er hidtil ikke blevet overført til EU-sammenhæng. Selv om der findes adskillige initiativer, både offentlige og private, der forsøger at fremme denne virksomhedsform også i Europa, mangler der stadig en holistisk tilgang, og der er et tomrum i markedet inden for denne sektor: Alt tyder på, at der er en stor, potentiel efterspørgsel efter mikrokreditter fra personer, som ikke kan opnå lån i den traditionelle banksektor. Et succesrigt mikrokreditinitiativ i EU-regi kunne yde et væsentligt bidrag til at nå målene i den reviderede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse og til at skabe en innovativ, kreativ og dynamisk økonomi i EU. Små virksomheder er en afgørende kilde til vækst, beskæftigelse, iværksætterfærdigheder, innovation og samhørighed i EU. Mikrokreditter kan især bidrage til at støtte et af de fire prioriteringsområder i Lissabonstrategien, nemlig det at lukke op for forretningspotentiale ved at hjælpe mennesker socialt og (re)integrere dem økonomisk via selvstændig virksomhed. Faktisk kan Lissabonstrategien kun betragtes som en succes, hvis beskæftigelsesgraden øges betydeligt. (Udtrykket "mikrofinansiering" omfatter også andre økonomiske mikrotjenester, som f.eks. mikroforsikring, basale anfordringskonti og opsparingskonti. Disse begreber vil ikke blive behandlet i betænkningen om mikrokreditter.) Kommissionens meddelelse Kommissionen definerer en mikrokredit som et lån på euro eller mindre, der er ydet til en mikrovirksomhed (dvs. en virksomhed med færre end 10 ansatte, og hvis årlige omsætning og/eller samlede årlige balance ikke overstiger 2 millioner euro). Med Kommissionens meddelelse, "Et europæisk initiativ til udbredelse af mikrokreditter som støtte for vækst og beskæftigelse", offentliggjort i november 2007, opfordres medlemsstaterne til på nationalt plan at skabe de institutionelle, juridiske og forretningsmæssige rammer, der er nødvendige for at fremme et mere gunstigt miljø, hvor mikrokreditter kan udbredes. Desuden er JASMINE blevet igangsat, en ny institution på EU-niveau, hvis formål er at støtte udbredelse af MFI'er, som ikke er banker, i medlemsstaterne. Om end elementerne i dette initiativ er lovende, er der den ulempe ved dem, at spørgsmålet i hovedsagen overlades til medlemsstaterne, i stedet for at der fastlægges rammer i egentligt EU-regi. Målgrupper PE v /14 PR\ doc

11 Efter ordførerens mening bør der komme et innovativt resultat ud af et EU-initiativ på området for mikrokreditter med fokus på målgrupper, der indtil nu ikke har fået tilstrækkelig opmærksomhed. Eftersom der er rigeligt med initiativer rettet mod SMV'er kategoriseret som "små" og "mellemstore" virksomheder, og eftersom disse målgrupper almindeligvis betjenes af de traditionelle banker, bør et EU-initiativ til udbredelse af mikrokreditter snarere have fokus på dårligt stillede personer, der ønsker at igangsætte mikrovirksomheder, som f.eks. (langtids)arbejdsløse, bistandsmodtagere, indvandrere, etniske minoriteter, personer, der er aktive i den uformelle økonomi, eller som bor i ugunstigt stillede landbrugsområder, og kvinder. Der skal i denne forbindelse tages hensyn til det forhold, at målgrupperne i medlemsstaterne adskiller sig meget fra hinanden, henholdsvis er meget uensartede. Det er nødvendigt at overveje spørgsmålet om, hvem der bør være formidler mellem kredittagere og kreditgivere. Det er nødvendigt at tage i betragtning, at en formidler måske vælges fra selve målgruppen. På den ene side kan en sådan løsning være effektiv, da medlemmerne i målgruppen måske føler større tillid til en sådan intern formidler end til en ekstern. På den anden side er et internt kreditsystem måske ikke ideelt for visse grupper, da det kan fremme en allerede eksisterende overklasse i gruppen. Særlige karakteristika ved mikrokreditter Den etablerede banksektor betragter udlån til de ovenfor definerede målgrupper for mikrokreditter som risikobetonede og omkostningstunge. Forretningsbanker indvender, at de står med uacceptabelt høje risici for misligholdelse og lave avancer. Disse banker er derfor ikke interesserede i visse kundesegmenter, som ender med at være "non-bankable". Det betyder, at mikrokreditvirksomhed er forskellig fra traditionel bankvirksomhed. Den indeholder innovative og subjektive elementer, som f.eks. alternative eller ingen krav til sikkerhed og utraditionel vurdering af kreditværdighed. I mange tilfælde bevilges mikrokreditter ikke blot af økonomiske grunde og ikke blot for at tjene på dem, de tjener også det formål at skabe samhørighed ved at søge at (re)integrere dårligt stillede mennesker i samfundet. Bevilling af mikrokreditter indebærer højere driftsomkostninger på grund af små lån, mangel på (tilstrækkelig) sikkerhed og høje håndteringsomkostninger, fordi kunderne ofte er svære at nå fysisk set, og på grund af et behov for intensive erhvervsfremmetjenester og rådgivning - disse karakteristika nødvendiggør generelt et bredt og dyrt netværk af mennesker, som er tæt på målgruppen. Men selv om det ikke er lønsomt at bevilge mikrokreditter, er det økonomisk set fornuftigt at gøre det, fordi økonomisk støtte til selvstændig virksomhed generelt set er billigere end udgiften til arbejdsløshedsunderstøttelse, i hvert fald på mellemlang og lang sigt. Mulige elementer i et europæisk initiativ vedrørende mikrokreditter At synliggøre mikrokreditbegrebet For at give mikrokreditbegrebet den synlighed, der er behov for på EU-plan for at fremme dets udbredelse, er det nødvendigt at indføre det som en separat kategori i statistikker og banklovgivning. I den henseende er det tvivlsomt, om den udifferentierede definition af PR\ doc 11/14 PE v01-00

12 mikrokreditter, Kommissionen anvender for alle EU-medlemsstaterne, er hensigtsmæssig. Da BNP per capital varierer meget medlemsstaterne imellem, er der et forskelligt syn i de forskellige regioner på et lån af samme nominelle værdi. Mikrokreditter bør også fremmes ved hjælp af skattebegunstigelser og afskaffelse af overgrænser for rentesatser. Begrundelsen for overgrænser for rentesatser er beskyttelse af låntagere mod urimeligt høje låneomkostninger. Overgrænser for rentesatser kan imidlertid forhindre långivere i at få dækket deres udlånsomkostninger og tvinge folk til at låne hos ågerkarle, der beregner sig endnu højere rentesatser. Mange mennesker, der udøver mikrokreditvirksomhed, fremfører, at for låntagernes vedkommende er flaskehalsen, hvad angår mikrokreditter, ikke omkostningerne ved, men adgangen til dem. Da mikrokreditter er små beløb med kort løbetid, er tilbagebetalingsafdragene ikke betydelige på trods af rentesatser, der ved første øjekast synes at være uoverkommeligt høje. Derfor bør overgrænser for rentesatser kun anvendes, når det gælder forbrugslån. EU-finansiering Med undtagelse af JASMINE, har de EU-initiativer, der skal fremme mikrokreditter, et bredere anvendelsesområde end mikrokreditter, hvilket kolliderer med målsætningen om specielt at fokusere på støtte til dårligt stillede personer ved at bevilge dem mikrokreditter. Desuden gør initiativernes pluralitet og administrative kompleksitet det svært for små projekter at drage fordel af dem. En strømlining af EU-initiativerne og en mere præcis differentiering mellem de specifikke målgrupper kunne være nyttig. For at fremme bevilling af mikrokreditter til dårligt stillede målgrupper bør EU-finansiering bevilges på den betingelse, at mennesker, der hører ind under disse målgrupper, støttes på følgende områder: - Indirekte støtte gennem bevilling af garantier, da dette tilskynder til yderligere privat støtte. - Dækning af omkostninger ved tilvejebringelse af erhvervsfremmetjenester, hvis disse forestås af MFI'en selv eller andre organisationer. Det er afgørende, at mikrovirksomheders grundlæggere, der falder ind under en dårligt stillet målgruppe, har adgang til erhvervsfremmetjenester (som f.eks. vejledning, uddannelse, rådgivning, undervisning i økonomi, hotlines og mikroiværksætternetværk). - Forskning og udveksling af bedste praksisser, f.eks. hvad angår innovative teknikker til bevilling og sikring af samt risikoreduktion ved mikrokreditter (som f.eks. alternative krav til sikkerhed, utraditionelle metoder til vurdering af kreditværdighed eller pointsystemer). Det bør vurderes, i hvilket omfang sådanne fremgangsmåder fungerer i EU-sammenhæng, og for hvilke målgrupper. En omfattende udveksling af bedste praksisser og erfaringer (fra lande og regioner inden for og uden for Europa) bør fremmes. Regulering af mikrokreditudbydere Hvad angår bevilling af mikrokreditter fra autoriserede finansieringsinstitutioner, synes kapitalkravsdirektivet (CRD) ikke at udgøre en direkte forhindring. Traditionelle banker er imidlertid pr. definition ikke villige til at servicere "non-bankable" personer, og MFI'er, som PE v /14 PR\ doc

13 ikke er banker, synes derfor at være bedre i stand til at dække denne målgruppe. Ikke desto mindre skal der regnes med en mere imødekommende behandling under CRD af mikrokreditter, som erfaringsmæssigt anses for mindre risikobetonede (erfaringen hos mange mikrokreditudbydere har vist, at tilbagebetalingsandelen generelt set er bemærkelsesværdigt høj). Indførelse af udtrykket "mikrokredit" i CRD ville også bidrage til en bredere anerkendelse af det. Nogle aspekter ved CRD og det forhold, at dette direktiv er baseret på princippet om minimumsharmonisering, udgør ydermere indirekte forhindringer. Først og fremmest er det i henhold til CRD kun finansieringsinstitutioner, der må modtage indskud eller anden kapital, der skal tilbagebetales, fra offentligheden. Finansieringsinstitutioners administrative byrde er stor, hvilket tvinger mikrokreditudbydere, som ikke er banker, til at opveje fordelene ved at have en banklicens (og dermed adgang til relativt billig indlånsfinansiering) mod ulemperne ved at være en lovreguleret virksomhed. Endnu mere relevant er det, at nogle medlemsstater har opgraderet CRD-bestemmelserne i deres nationale lovgivninger ved at begrænse næsten alle udlånsaktiviteter til autoriserede banker. I adskillige medlemsstater er der også begrænsninger for direkte videreudlåning af midler lånt hos banker til mikrokreditlåntagere. Sådanne krav udgør en hindring for at tilvejebringe mikrokreditter via MFI'er, som ikke er banker. Til fremme af oprettelse af MFI'er, som ikke er banker, støtter ordføreren omfattende og harmoniserede rammer i EU for MFI'er, som ikke er banker. Eksisterende mikrokreditudbydere bør imidlertid ikke tvinges til at opgive deres individualitet på grund af harmoniserede rammer for MFI'er, som ikke er banker. I medlemsstaterne har sektoren skabt forskellige modeller, som er tilpasset til de respektive lovmæssige, økonomiske og sociale miljøer. Desuden skal det sikres, at der ikke skabes unfair konkurrence med autoriserede banker. Antihvidvask- og antiterrorlovgivning Med bestemmelserne i direktiv 2005/60/EF kan personer, der ikke har en permanent adresse eller identifikationspapirer, udelukkes fra at få adgang til lån. Disse grupper af mennesker bør imidlertid ikke udelukkes fra at opnå mikrokreditter. I kraft af mikrokreditters lave beløbsstørrelser vil målene med direktivet ikke blive undermineret af specifikke undtagelser. Statsstøtte / de minimis-forordning Statsstøtte er en vigtig faktor for støtte til mikrokreditter. EU's de minimis-forordning om anmeldelsespligt kan skabe problemer, hvad angår økonomisk støtte til mikrokreditter, da der i henhold til forordningen ikke er tale om statsstøtte, når det drejer sig om økonomisk statsstøtte på mindre end euro igennem en periode på tre regnskabsår til et givent selskab. Denne regel gælder for alle medlemsstater uden nogen form for differentiering, selv om betingelserne er yderst forskellige, især hvad angår små virksomheder og personer med selvstændig virksomhed. Det bør derfor overvejes at indføre en differentiering mellem medlemsstaterne, hvad angår de minimis-grænsen. For foretagender inden for landbrugssektoren må den totale de minimis-støtte til ét foretagende ikke overstige euro i løbet af tre år. Denne sektor udgør imidlertid en god del af det potentielle marked for mikrokreditter og bør ikke diskrimineres. Desuden har PR\ doc 13/14 PE v01-00

14 mange landmænd, som driver små landbrugsvirksomheder, ikke adgang til subsidier, da en minimumsstørrelse (arealmæssigt osv.) normalt er nødvendig, for at man drage fordel af dem. Der bør foretages en gennemgang af denne diskrimination af landbrugssektoren i de minimisforordningen. Endelig er der belæg for, at den procedure, der vedrører Kommissionens godkendelse af en metode, med hvilken der kan drages fordel af undtagelsen for garantiordninger, er langtrukken og kompleks. Det bør analyseres, om der er anledning til forenkling, hvad angår godkendelse af, at støtte er "gennemsigtig", når den ydes under en garantiordning. PE v /14 PR\ doc

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 19.9.2012 2012/2134(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bedre adgang til finansiering for SMV'er 2012/2134 (INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører:

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 13.12.2010 2010/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om grønbogen om corporate governance i finansielle institutioner (2010/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2004/0137(COD) 31.1.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

FORSLAG TIL EU-RETSAKT

FORSLAG TIL EU-RETSAKT EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 27.2.2015 B8-0210/2015 FORSLAG TIL EU-RETSAKT jf. forretningsordenens artikel 46, stk. 2 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0102 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 26. april 2012 Grønbog om skyggebanker, KOM (2012) 102. 1. Resumé Kommissionen har udsendt en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 26.3.2012 2012/2055(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Økonomi- og

Læs mere

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721),

der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0721), P7_TA-PROV(2014)0138 Det fælles merværdiafgiftssystem * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. februar 2014 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2011/0332(NLE) 2.4.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2012/2004(INI) 7.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om initiativ for socialt iværksætteri At skabe et gunstigt klima for sociale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 18.7.2013 2013/2097(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om bevarelse af mælkeproduktion i bjergområder, ugunstigt stillede områder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2015/2226(INI) 6.4.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om, hvordan den fælles landbrugspolitik kan forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2237(INI) 4.12.2008 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere