VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2008"

Transkript

1 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret 2009 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2008

2 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen VEU for personer uden medlemskab af a-kasse (ikke-forsikrede) Statistik Formålet med den løbende statistikopfølgning er at belyse, hvordan VEU ordningen virker. Rapporten vedrører VEU-ordningen i 2008, men de fleste steder belyses også udviklingen mellem 2007 og Der redegøres kort for baggrunden for VEU ordningen i afsnit 1; i afsnit 2 vises omfanget af tildelinger, herunder hvordan tildelingerne fordeler sig på godtgørelsesmodtagernes køn og alder og på de skoletyper, de går på. I afsnit 3 vises omfanget af ansøgninger fordelt på bl.a. bevillingskombinationer samt afslagsstatistik. Afsnit 4 indeholder ekspeditionstidsstatistik. Alle beløb er opgjort i løbende priser. Publikationen kan ses på styrelsens hjemmeside Henvendelser vedrørende publikationen kan ske til: Specialkonsulent Hans Helmuth Bruhn

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Tildelingsstatistik for ikke-forsikrede Ansøgningsstatistik for ikke-forsikrede Ekspeditionstid for ikke-forsikrede...12 Bilag...15

4 1. Indledning Lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) trådte i kraft den 1. januar 2001 og afløste hovedsageligt den tidligere lov om AMU-kursusgodtgørelse. Lovens vedtagelse var et led i en voksenuddannelsesreform, hvor de tre tidligere ordninger AMU-kursusgodtgørelse, uddannelsesorlovsydelse og voksenuddannelsesstøtte blev ændret til to ordninger: Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), der kan gives til uddannelse på folkeskoleniveau, gymnasialt niveau og videregående niveau, og godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse). VEU-godtgørelse skal være med til at sikre, at kortuddannede ikke af økonomiske årsager må afstå fra at efter- og videreuddanne sig. Godtgørelsen udgør pr. uge et beløb, der svarer til den maksimale dagpengesats, og det vil i 2008 sige kr. om ugen. Godtgørelsen udbetales pr. time for højst 37 timer om ugen, og den gives som erstatning for tabt arbejdsindtægt eller for mistet arbejdsmulighed i forbindelse med uddannelsesforløbet. Ordningen retter sig imod beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse 1. VEU-godtgørelsens administration er delt mellem arbejdsløshedskasserne, uddannelsesstederne og Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte: Arbejdsløshedskasserne administrerer og udbetaler godtgørelse til deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, både beskæftigede og ledige. Uddannelsesstederne administrerer godtgørelse til deltagere, der ikke er medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Styrelsen forestår den systemmæssige understøttelse af administrationen, herunder også udsendelse af bevillingsbreve, udbetaling af godtgørelse m.m. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udsteder og fortolker de generelle regler på hele området. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vejleder desuden både arbejdsløshedskasser og uddannelsessteder. Denne statistikrapport omhandler VEU-godtgørelse, der blev tildelt til personer i 2008, og som ikke var medlem af en a-kasse. Hertil kommer en opgørelse over tildelt befordringstilskud. Mange steder i teksten bliver udviklingen mellem 2007 og 2008 endvidere belyst. Begrebet tildeling defineres som det tilsagn om VEU-godtgørelse, der kan gives på en ansøgning om VEU-godtgørelse. Ansøgninger kan vedrøre mere end ét kursus, og disse kurser behøver ikke nødvendigvis at være fagligt nært beslægtede. F.eks. kan en tildeling i princippet omfatte godtgørelse til en person, der først har været på gaffeltruckcertifikatkursus og derefter på kursus i metoder og teknikker ved investeringsrådgivning. I denne rapport anvendes termen forløb om det eller de kurser, som ansøgningen/tildelingen omfatter. Det skal bemærkes, at en modtager af VEU-godtgørelse kan have mere end en tildeling, i løbet af et kalenderår. Antallet af tildelinger er derfor større end antallet af personer, der modtog VEUgodtgørelse i en given periode. VEU-godtgørelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb. I 2007 og 2008 var satsen henholdsvis kr. og kr. pr. uge. 1 Fra 1. august 2009 er ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse udgået af godtgørelsesordningen og kan i stedet modtage uddannelsesydelse under Beskæftigelsesministeriet 4

5 2. Tildelingsstatistik for ikke-forsikrede I alt blev der tildelt 171,2 mio. kr. i VEU-godtgørelse fordelt på tildelinger i Tabel 2.1 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Antal Fordeling Mio. kr. Fordeling % % Handels- og tekniske skoler ,8 29,8 45, ,4 21,9 Handelsskoler ,5 25,5 34, ,4 16,5 Tekniske skoler ,8 22,0 39, ,1 27,6 AMU centre ,2 13,1 20, ,7 13,9 Landbrugsskoler ,2 0,6 0, ,0 0,4 Slagteriskoler ,6 0,8 3, ,0 4,1 Social og sundhedsskoler ,8 1,9 6, ,9 4,2 Universiteter ,1 0,1 0, ,0 0,2 Pædagogseminarier 0 9 0,0 0,0 0,0 99 0,0 0,1 CVU ,4 3,7 1, ,0 5,3 Professionshøjskoler ,1 5,1 3,0 Private udbydere af AMU uddannelser ,6 2,4 14, ,4 5,9 I alt ,0 100,0 171, ,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Der blev tildelt 39 % mere i VEU-godtgørelse i 2008 set i forhold til Antallet af tildelinger, som disse bevillinger knyttede sig til steg imidlertid med 57 % (jf. tabel 2.1). Det betyder, at det gennemsnitlige udbetalte godtgørelsesbeløb pr. tildeling faldt fra knap kr. i 2007 til knap kr. i

6 Tabel 2.2 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper og varighed af godtgørelsen Handels- og tekniske skoler Varighed godtgørelsesuger* Antal tildelinger i alt > 8 Fordeling Tildelt godtgørelse gennemsnit antal tildelinger antal % kr. Indeks , Handelsskoler , Tekniske skoler , AMU centre , Landbrugsskoler , Slagteriskoler , Social og sundhedsskoler , Universiteter , CVU , Professionshøjskoler , Private udbydere af AMU uddannelser , I alt , Fordeling i % 82,5 9,5 3,4 1,2 2,4 1,0 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En tildeling om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Det ses af tabel 2.2, at størstedelen af tildelingerne i 2008 rettede sig mod forløb på indtil 1 uge (83 %), og at der oftest var tale om kurser på Handelsskoler og/eller Tekniske skoler (77 %). Det ses endvidere af tabellen, at antallet af tildelinger, hvor den tildelte VEU-godtgørelse modsvarer mere end 4 ugers maksimale dagpenge var i 2008, svarende til 3,4 % af samtlige tildelinger, mens det i 2007 var 1.538, svarende til 4,2 %. Samtidig steg andelen af tildelinger, hvor der blev tildelt VEUgodtgørelse svarende til maksimalt en uges dagpenge fra ca. 78 % i 2007 til 83 % i 2008 (jf. tabel 2.2 samt bilagstabel 2). Det ses endvidere af tabellen, at den gennemsnitlige VEU godtgørelse varierede forholdsvist meget mellem de forskellige institutionstyper, hvilket primært relaterer sig til de store variationer i kursusvarigheden institutionstyperne imellem. Tabel 2.3 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Antal Fordeling Mio. kr. Fordeling % % Ingen afsluttet uddannelse ,3 43,8 85,0 63,1 49,6 51,1 Erhvervsuddannelse ,0 44,5 66,0 47,4 38,6 38,4 Anden uddannelse, ej benyttet ,5 5,1 7,7 4,6 4,5 3,7 Anden uddannelse, benyttet ,2 6,5 12,5 8,3 7,3 6,7 I alt ,0 100,0 171,2 123,3 100,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 6

7 Sammenlagt steg antallet af tildelinger med , svarende til 57 %, mellem 2007 og Væksten i antallet af tildelinger til personer med en afsluttet uddannelse anvendt eller ej - udgjorde med ca omkring 2/3 af den samlede vækst, men tildelingerne til denne gruppe udgjorde dog kun omkring 60 procent af samtlige tildelinger. Den modsatte tendens gjorde sig gældende mellem 2006 og 2007, jf. tabel 6 i bilaget. Tabel 2.4 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund og varighed af godtgørelsen Varighed godtgørelsesuger * Antal tildelinger Tildelt godtgørelse > 8 Fordeling Fordeling antal tildelinger antal % kr. % Ingen afsluttet uddannelse ,3 85,0 49,6 Erhvervsuddannelse ,0 66,0 38,6 Anden uddannelse, ej benyttet ,5 Anden uddannelse, benyttet ,2 7,7 4,5 12,5 7,3 I alt ,0 171,2 100,0 Fordeling i % 82,6 9,5 3,4 1,2 2,4 1,0 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Tabel 2.5 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på bevillingskombination befordringstilskud og/eller VEU-godtgørelse Antal tildelinger Tildelt befordringstilskud Tildelt VEU-godtgørelse Bevillingskombination Fordeling Fordeling Fordeling antal % kr. % kr. % I alt med VEU-godtgørelse , , ,0 - Alene VEU-godtgørelse ,3 0 0, ,7 - Både befordringstilskud og VEU-godtgørelse , , ,3 Alene befordringstilskud* , ,7 0 0,0 I alt , , ,0 * f.eks. elever og lærlinge, førtidspensionister, folkepensionister, personer der lever af egen formue eller forsørges af ægtefælle. Der blev tildelt knap 9,2 mio. kr. i befordringstilskud fordelt på i alt bevillinger i 2008, hvilket svarer til et gennemsnit på 527 kr. pr. bevilling. Omkring 70 % af godtgørelsesmodtagerne fik alene VEU-godtgørelse. 7

8 Tabel 2.6 Tildelinger af VEU-godtgørelse og personer der modtog VEU-godtgørelse i 2008 fordelt efter køn og alder. Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Alder (ultimo året) Mænd Kvinder I alt Fordeling Fordeling antal tildelinger % kr. % Under 18 år , , år , , år , , år , , år , , år , , år , ,3 Over 65 år , ,3 I alt , ,0 Procent 72,0 28,0 100,0 Godtgørelse (1.000 kr.) Fordeling i % 71,9 28,1 100, i alt ,0 Personer antal Fordeling Gennemsnitlig antal Godtgørelsesuger* pr. person Mænd Kvinder I alt % Mænd Kvinder I alt Under 18 år ,4 0,4 0,3 0, år ,6 1,0 0,8 0, år ,7 1,0 0,9 1, år ,8 0,9 0,9 0, år ,0 0,8 0,8 0, år ,4 0,6 0,7 0, år ,2 0,4 0,5 0,4 Over 65 år ,9 0,5 0,5 0,5 I alt ,0 0,8 0,8 0,8 Fordeling i % 70,2 30,8 100,0 Tildelinger pr. person 1,6 1,4 1, i alt ,4 1,2 1,3 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. De VEU-tildelinger i 2008, fordelte sig på knap personer. I gennemsnit fik disse personer VEU-godtgørelse til 1,5 uddannelsesforløb, jf. tabel 2.6. Mændene udgjorde 70 % af modtagerne af VEU-godtgørelse; kvinderne blot 30 %. En relativ stor andel af modtagerne af VEU-godtgørelse var i alderen år (38 %). De modtog 46 % af den samlede tildelte VEU-godtgørelse. Godtgørelsesordningen for ikke-forsikrede synes således især at blive benyttet af den yngre del af arbejdsstyrken. Antallet af tildelinger steg med omkring 57 % mellem 2007 og Antallet af personer, der fik tildelt VEU i 2008 steg imidlertid kun med 41 %. 8

9 Tabel 2.7 Personer der fik VEU-godtgørelse i 2008 fordelt efter uddannelsesbaggrund og beskæftigelsesstatus. Uddannelsesbaggrund Beskæftigelsesstatus Ingen afsluttet uddannelse Erhvervsuddannelse Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet I alt Fordeling Gennemsnitligt antal godtgørelses uger* pr. person antal personer % uger Lønmodtager ,0 0,8 Selvstændig ,0 1,0 Ialt ,0 1,3 Fordeling i % 44,6 43,7 5,2 6,5 100 Tildelinger pr. person 1,4 1,6 2,2 1,7 1, ialt ,0 1,2 Fordeling i % 46,0 43,7 5,6 4, ,4 Tildelinger pr. person 1,3 1,4 1,3 1,8 1,4 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse Langt størstedelen af de ikke-forsikrede VEU-modtagere i 2008 var lønmodtagere. Det gjaldt 97 %, mens 3 % var selvstændige. Det ses endvidere af tabel 2.7, at omkring hver 3. af de selvstændige, der fik VEU i 2008, ikke havde en afsluttet uddannelse; blandt lønmodtagerne gjaldt det 45 %. Set i forhold til 2007 er antallet og andelen af VEU-godtgørelsesmodtagere uden en afsluttet uddannelse stort set uændret, men steget i forhold til 2006, hvor andelen var godt 41 %. Tabel 2.8 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på modtager af den udbetalte VEU-godtgørelsen Modtager af VEU-godtgørelse Tildelinger Tildelte VEU godtgørelse Gennemsnitligt antal kursus* pr. tildeling antal % kr. % Arbejdsgiver , ,6 3,7 Kursist , ,7 9,3 Godtgørelse udbetalt delvist til arbejdsgiver hhv. kursist 312 0, ,7 5,6 I alt , ,0 4,1 * Hele med VEU-godtgørelse Den tildelte VEU-godtgørelse blev oftest udbetalt til kursistens arbejdsgiver. I 2008 gjaldt det 93 %, en stigning på 2 % i forhold til Beløbsmæssigt drejede det sig om 84 % af den samlede udbetalte VEU-godtgørelse, jf. tabel

10 Tabel 2.9 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på region* Antal tildelinger VEU-godtgørelse årige i befolkningen** Region Fordeling Fordeling Fordeling antal % kr. % % Region Hovedstaden , ,7 31,0 Region Midtjylland , ,0 22,6 Region Nordjylland , ,2 10,4 Region Sjælland , ,7 14,7 Region Syddanmark , ,3 21,4 I alt , ,0 100,0 Grønland og Færøerne Udlandet Postnummer uoplyst I alt * Modtagers bopæl på statistikkens opgørelsestidspunkt. ** Personer udenfor denne aldersgruppe kan også modtage VEU-godtgørelse, men tildelinger til disse udgjorde blot 1,0 % af samtlige tildelinger i Kilde: Danmarks Statistik FOLK1 Som det fremgår af tabel 2.9, er tildelingerne af VEU-godtgørelse nogenlunde jævnt fordelt henover landet set i forhold til indbyggertal, dog med en tendens til en underrepræsentation i region Syddanmark og en overrepræsentation i henholdsvis region Sjælland og region Nordjylland. Det bemærkes endvidere af tabellen, at den samlede godtgørelse, der er tildelt modtagerne i region Nordjylland, var markant højere end i de øvrige dele af landet, indbyggertallet taget i betragtning, Forholdsvis mange tildelinger (3.213) er givet til personer, der på opgørelsestidspunktet har haft bopæl i udlandet. En del af disse må forventes at være grænsegængere, der arbejder i Danmark. 3. Ansøgningsstatistik for ikke-forsikrede De ansøgninger som statistikken i dette afsnit omhandler, blev modtaget på uddannelsesstedet i 2008, og blev senest primo februar 2009 færdigbehandlet. Det bemærkes, at der således ikke er en en-til-en overensstemmelse med statistikken vedrørende tildelinger, der beskriver aktiviteten en givent kalenderår, men hvor ansøgningen kan være modtaget i et andet. 10

11 Tabel 3.1 VEU-ansøgninger og ansøgninger om befordringstilskud fordelt efter bevilling og helt eller delvist afslag Ansøgning om VEU og/eller befordringstilskud Tildelt Fuldt afslag Delvist afslag I alt Fordeling Fordeling antal % Alle ansøgninger ,0 Fordeling i procent 91,5 8,3 0,2 100,0 - Har ikke søgt befordringstilskud ,5 - Ansøgninger om befordringstilskud ,5 100 Heraf tildelt befordringstilskud ,2 Afslag på befordringstilskud , alle ansøgninger ,0 Fordeling i procent 90,6 9,2 0,2 100,0 Af de knap ansøgninger i 2008 blev der i godt 8 % af tilfældene givet fuldt afslag. Knap hver tredje ansøgning gjaldt befordringstilskud, som blev bevilget i 9 ud af 10 tilfælde, jf. tabel 3.1. Tabel 3.2 VEU-ansøgninger fordelt efter uddannelsesbaggrund og varighed* af den søgte VEU-godtgørelse Varighed Ingen afsluttet uddannelse Erhvervs uddannelse Uddannelsesbaggrund Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet uger* antal % I alt Fordeling - 1 uge ,3-2 uger ,4-3 uger ,3-4 uger ,2-8 uger ,1 Over 8 uger ,8 I alt ,0 Procent 40,6 43,0 9,4 7,1 100, % antal % - 1 uge 77,2 87,9 90,9 79, ,3-2 uger 12,9 6,6 6,1 10, ,4-3 uger 4,5 2,1 1,7 5, ,3-4 uger 1,6 0,9 0,5 1, ,2-8 uger 2,5 2,0 0,7 2, ,1 Over 8 uger 1,3 0,5 0,2 0, ,8 I alt Antal * Fuldtidsuger der er søgt VEU-godtgørelse for. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 11

12 Næsten 9 ud af 10 VEU-ansøgninger i 2008 gjaldt forløb på indtil 1 uge (jf. tabel 3.2). Navnlig de ansøgere, der havde en erhvervsuddannelse, søgte om VEU-godtgørelse til forløb af varighed på indtil en uge. Det gjaldt i lidt mindre grad de ansøgere, der ikke havde nogen afsluttet uddannelse, men godt 3 ud af fire blandt disse søgte dog om VEU-godtgørelse til disse korte forløb. Til gengæld søgte relativt mange fra denne gruppe VEU til forholdsvist lange forløb; omkring 5½ % af ansøgningerne gjaldt VEU-godtgørelse til forløb af mindst 3 ugers varighed, hvilket kun gjaldt 3,1 % af ansøgningerne fra personer med anden uddannelse end en erhvervsuddannelse (benyttet eller ej). Set i forhold til 2007 søgte relativt flere i 2008 om VEU godtgørelse til forholdsvis korte forløb (indtil en uge), medens relativt få søgte om VEU godtgørelse til lange forløb (mere end 3 ugers varighed), jf. tabel 3.2 samt tabel 3 i bilag. 4. Ekspeditionstid for ansøgninger for ikke-forsikrede De ansøgninger som statistikken i dette afsnit omhandler, blev modtaget på uddannelsesstedet i 2008, og blev senest primo februar 2009 færdigbehandlet. Tabel 4.1 VEU-ansøgninger fordelt på tidspunkt for modtagelse og ekspeditionstid Ekspeditionstid Over 50 I alt Fordeling modtaget antal % 1. kvartal ,8 2. kvartal ,4 3. kvartal ,3 4. kvartal ,6 I alt , % kvartal 62,4 12,3 8,1 5,2 11, kvartal 60,0 14,6 8,7 5,1 11, kvartal 59,6 10,0 8,1 5,0 17, kvartal 56,4 17,1 12,4 5,5 8,7 100 Hele året 59,1 14,3 9,8 5,3 11, ,4 10,8 6,8 4,2 10,8 100 Anm: Ekspeditionstiden er beregnet som antallet af fra modtagelse af ansøgning hos administrator indtil støttemeddelelsen til ansøger bliver udskrevet. Hertil lægges én dag af de i alt indgivne VEU-ansøgninger i 2008 blev besvaret indenfor 20, hvilket svarer til godt 59 % af samtlige indgivne ansøgninger; Godt 73 % af alle ansøgninger blev besvaret indenfor 30. Højsæsonen for indgivelser er i 4. kvartal. Denne tendens blev forstærket i 2007 og yderligere i 2008, hvor antallet af indgivne ansøgninger steg med godt 2 procentpoint, svarende til 6 % set i forhold til 4. kvartal i 2007 (jf. tabel 4.1 samt bilagstabel 4 og 5). I alt blev 37,6 % af ansøgningerne i 2008 indgivet i 4. kvartal. Andelen af ansøgninger, der blev besvaret indenfor 30 holdt sig i dette kvartal dog alligevel på niveau med året set som helhed, jf. tabel

13 13

14 Tabel 4.2 VEU-ansøgninger fordelt efter ekspeditionstid særskilt for skoletype Ekspeditionstid Over 50 I alt Fordeling antal % Handels- og tekniske skoler ,5 Handelsskoler ,7 Tekniske skoler ,8 AMU centre ,3 Private udbydere af AMU uddannelser ,1 Landbrugsskoler ,2 Slagteriskoler ,6 Social- og sundhedsskoler ,9 Universiteter ,1 CVU ,3 Professionshøjskoler ,0 I alt , % Handels- og tekniske skoler 49,0 19,8 13,3 7,1 10,8 100 Handelsskoler 46,7 15,9 12,5 6,1 18,9 100 Tekniske skoler 71,1 11,0 6,1 4,6 7,3 100 AMU centre 88,1 4,8 3,2 1,6 2,3 100 Private udbydere af AMU uddannelser 70,3 16,3 7,4 3,2 2,8 100 Landbrugsskoler 59,6 16,9 8,1 5,9 9,6 100 Slagteriskoler 28,5 18,8 25,9 6,5 20,4 100 Social- og sundhedsskoler 50,1 8,7 9,1 8,7 23,3 100 Universiteter 62,5 11,3 12,5 8,8 5,0 100 CVU 92,2 5,8 1,0 0,5 0,5 100 Professionshøjskoler 84,3 8,3 3,2 1,1 3,2 100 I alt 59,1 14,3 9,8 5,3 11,4 100 De fleste ansøgninger , svarende til hver tredje - blev indgivet på en handelsskole. På handels og tekniske skoler blev der indgivet 26 % af samtlige VEU-ansøgninger i 2008, og de tekniske skoler modtog 22 % af ansøgningerne. Sammenlagt modtog handels- og/eller tekniske skoler 8 ud af 10 indgivne VEU-ansøgninger i AMU-centrene modtog 11 % af alle indgivne ansøgninger; øvrige institutioner modtog sammenlagt ca. 9 % af ansøgningerne, jf. tabel 4.2. Ekspeditionstiden varierede forholdsvist meget skoletyperne imellem, og gennemsnittene varierede også forholdsvist meget de enkelte skoler imellem. Der henvises til rapportens bilagstabel 1, hvor ekspeditionstiden er fordelt på enkeltadministratorer. 14

15 Bilag Tabel 1 Ansøgninger fordelt efter ekspeditionstid efter institutionstype og særskilt efter skole Handels og tekniske skoler Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Bornholms erhvervsskole 48,5 31,5 7,7 9,2 3,1 100,0 130 Business College Syd Mommark 90,6 7,5 1,2 0,6 0,1 100, CEUS 72,3 12,1 5,8 2,2 7,6 100,0 643 CPH West, Uddannelsescenter 44,7 21,3 3,6 2,3 28,1 100,0 577 Djursland Erhvervsskoler 9,7 37,5 27,4 17,6 7,9 100, EUC Lolland 73,8 6,2 13,3 5,3 1,3 100,0 225 EUC Nord 72,8 4,9 9,7 3,2 9,3 100, EUC Nordvest 73,5 12,9 7,5 2,1 4,0 100,0 427 EUC Nordvestsjælland 79,3 15,9 1,6 1,1 2,1 100,0 634 EUC Ringsted 83,1 6,2 4,6 0,0 6,2 100,0 65 EUC Vest 67,9 11,4 9,0 2,8 8,9 100, Erhvervsskolen Nordsjælland 47,2 18,2 11,0 8,1 15,5 100, Erhvervsskolerne Aars 49,5 26,9 10,1 2,5 11,1 100,0 406 Grindsted Erhvervsskole 81,5 0,0 7,4 9,3 1,9 100,0 54 Selandia - CEU 54,7 14,8 15,1 2,3 13,2 100, Svendborg Erhvervsskole 85,9 10,6 3,5 0,0 0,0 100,0 85 Tietgenskolen 38,6 19,6 11,7 6,5 23,6 100, Uddannelsescenter København Vest 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1 I alt 49,0 19,8 13,3 7,1 10,8 100, Handelsskoler Aalborg Handelsskole 16,8 9,0 29,8 6,0 38,5 100, BEC Business Education College (Ballerup EUC) 43,2 15,0 9,7 12,9 19,2 Business College Horsens 82,5 9,9 3,1 3,0 1,5 100,0 739 Esbjerg Handelsskole 82,8 9,5 2,3 5,4 0,0 100,0 221 Frederikshavn Handelsskole 5,5 5,0 4,8 10,8 73,9 100, Haderslev Handelsskole 11,0 12,2 18,1 15,9 42,8 100,0 711 Handelsfagskolen 58,5 18,0 16,3 2,0 5,1 100,0 294 Handelsskolen Kbh. Nord 92,2 3,4 1,7 1,7 1,1 100,0 179 Handelsskolen Minerva 81,4 7,1 7,7 1,0 2,7 100, Handelsskolen Sjælland Syd 29,1 12,6 9,4 5,7 43,2 100, Holstebro Handelsskole 55,0 11,3 20,5 12,1 1,2 100,0 728 IBC Int. Business College 73,1 21,8 2,5 1,1 1,5 100,0 527 Køge Handelsskole 65,0 6,1 14,2 1,6 13,0 100,0 246 Lemvig Handelsskole 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 9 Niels Brock 45,8 32,0 19,2 1,5 1,5 100, Ringkjøbing Handelskole og Handelsgymnasium fortsættes 100,0 76,9 7,7 0,0 0,0 15,4 100,

16 fortsat Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Roskilde Handelsskole 47,6 28,1 14,6 5,9 3,9 100, Silkeborg Handelsskole 68,9 17,0 3,8 7,6 2,8 100,0 106 Skanderborg-Odder, Center for uddannelse 46,1 10,4 9,9 8,0 25,7 Skive Handelsskole 77,3 0,0 0,0 0,0 22,7 100,0 22 Tønder Handelsskole 44,4 22,2 0,0 22,2 11,1 100,0 9 Varde Handelsgymnasium 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2 Vejen Handelsskole 26,3 19,2 22,1 17,0 15,3 100,0 646 Vejle Handelsskole 48,3 16,6 10,4 5,9 18,8 100, Vestfyns Handelsskole 96,8 0,0 3,2 0,0 0,0 100,0 31 Viborg Handelsskole 85,1 8,2 2,6 0,2 4,0 100,0 502 Århus Købmandsskole 89,7 3,7 4,3 1,0 1,3 100,0 678 I alt 46,7 15,9 12,5 6,1 18,9 100, ,0 690 Tekniske Skoler Aalborg Tekniske Skole 81,1 11,6 3,5 3,2 0,6 100,0 847 Dansk Center for Jordbrugsuddannelser 82,7 12,0 1,3 2,7 1,3 100,0 75 Den Jydske Håndværkerskole 67,9 16,1 12,5 3,6 0,0 100,0 56 EUC Lillebælt 96,1 2,7 1,1 0,1 0,0 100, EUC Midt 62,8 16,9 9,5 6,2 4,6 100, EUC Sjælland 67,8 5,9 6,7 1,8 17,8 100,0 342 EUC Syd 63,3 23,9 6,0 3,1 3,7 100,0 732 Hansenberg 72,6 17,7 0,0 1,6 8,1 100,0 62 Holstebro Tekniske Skole 90,5 5,2 0,6 1,8 2,0 100,0 715 Hotel og Restaurantskolen 85,7 10,4 2,6 1,3 0,0 100,0 154 Kold College 89,6 6,0 0,0 3,0 1,5 100,0 67 Københavns Tekniske Skole 67,3 10,2 6,2 6,2 10,0 100,0 707 Mercantec 3,2 0,0 45,2 29,0 22,6 100,0 31 Odense Tekniske Skole 34,5 13,4 16,0 20,6 15,5 100,0 718 Randers Tekniske Skole 79,5 14,4 2,6 3,1 0,4 100,0 229 Roskilde Tekniske Skole 78,5 7,6 6,3 4,0 3,6 100,0 223 Silkeborg Tekniske Skole Adm. 54,8 18,3 15,1 11,8 0,0 100,0 93 Silkeborg Tekniske Skole Maglelunden 96,8 1,3 0,0 0,0 1,9 100,0 158 Skive Tekniske skole 96,1 2,0 1,0 0,0 1,0 100,0 102 TEC Teknisk Erhvervsskole Center 73,6 8,4 4,0 2,5 11,5 100, Tech College Aalborg 47,1 19,2 9,8 4,6 19,4 100, Udd.center Ringkjøbing-Skjern 90,1 3,1 4,6 0,8 1,5 100,0 262 Udd.center Herning 67,6 11,6 12,1 7,3 1,4 100,0 371 Vejle Tekniske Skole 66,1 8,2 7,0 9,0 9,7 100,0 631 I alt 71,1 11,0 6,1 4,6 7,3 100, fortsættes 16

17 fortsat AMU Centre Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal AMU Hoverdal 88,7 7,6 1,9 0,0 1,9 100,0 53 AMU Nordjylland 84,3 7,3 5,4 1,6 1,5 100, AMU SYD 90,7 3,0 4,4 0,6 1,3 100, AMU Djursland 52,2 18,0 7,7 8,6 13,5 100,0 607 AMU Fyn 93,4 1,9 0,9 1,9 2,0 100, AMU Vest 98,5 0,7 0,5 0,1 0,3 100, Medieskolerne, Viborg Mediecenter 56,9 43,1 0,0 0,0 0,0 100,0 58 I alt 88,1 4,8 3,2 1,6 2,3 100, Private udbydere af AMU uddannelser Center Ellested A/S 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 1 Cramers køreskole ApS 73,3 0,0 13,3 0,0 13,3 100,0 15 Dansk Brand og Sikringsteknisk institut 33,3 26,7 10,7 14,7 14,7 100,0 75 Dansk Transportsikkerhed ApS 87,2 12,8 0,0 0,0 0,0 100,0 86 Dansk Uddannelsescenter 61,2 8,2 18,4 9,4 2,8 100,0 564 Erhvervskøreskolen ApS 81,1 13,5 0,0 0,0 5,4 100,0 37 Grøns Køretekniske Anlæg 85,7 7,1 7,1 0,0 0,0 100,0 14 Juuls Køreskole 77,7 9,4 10,6 2,4 0,0 100,0 85 Kørerlærercentret 42,9 35,7 21,4 0,0 0,0 100,0 14 Nygaard Gruppen Vejle A/S 97,0 3,0 0,0 0,0 0,0 100,0 33 Strandens Køreskole 60,7 14,3 21,4 0,0 3,6 100,0 28 TUC Syd ApS 70,2 6,0 20,9 1,5 1,1 100,0 67 Udd.center for Kollektiv Transport 73,9 19,4 4,2 1,6 1,0 100, Vestjysk Storvognsskole 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 100,0 10 Tastet i SUstyrelsen 7,3 9,1 9,1 3,6 70,9 100,0 55 Ialt 100, Landbrugsskoler Bygholm Landbrugsskole 5,0 30,0 15,0 15,0 35,0 100,0 20 Nordjyllands Landbrugsskole 53,9 21,8 10,3 6,4 7,7 100,0 78 Sydjyllands Landbrugsskole 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 38 I alt 59,6 16,9 8,1 5,9 9,6 100,0 136 Slagteriskoler Slagteriskolen i Roskilde 28,5 18,8 25,9 6,5 20,4 100,0 383 I alt 28,5 18,8 25,9 6,5 20,4 100,0 386 fortsættes 17

18 fortsat Social og Sundhedsskoler Ekspeditionstid Over 50 I alt % antal Humanica 47,0 5,1 6,0 8,6 33,3 100,0 117 Randers Social og Sundhedsskole 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2 SOSU C Social og Sundhedsuddannelsescentret 11,6 6,2 10,7 12,4 59,1 SOSU Nord 77,8 8,9 2,2 4,4 6,7 100,0 45 SOSU Nykøbing Falser 50,0 12,5 20,8 8,3 8,3 100,0 24 SOSU Næstved Center for Social og Sunhedsuddannelser 100,0 87,0 3,7 5,6 3,7 0,0 100,0 54 SOSU uddannelser Greve 28,6 3,6 3,6 0,0 64,3 100,0 28 Social og Sundhedsskolen, Herning 88,2 0,0 5,9 0,0 5,9 100,0 17 Social og Sundhedsskolen Esbjerg 8,3 0,0 25,0 0,0 66,7 100,0 12 Social og Sundhedsskolen Fyn 93,1 0,6 4,0 0,0 2,3 100,0 175 Social og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg 40,9 22,7 25,0 0,0 11,4 100,0 44 Social og Sundhedsskolen Syd 52,2 15,9 7,3 10,1 14,5 100,0 69 Social og Sundhedsskolen Vestsjælland 44,0 24,0 4,0 16,0 12,0 100,0 25 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg 77,5 5,0 0,0 15,0 2,5 100,0 40 Social og Sundhedsskolen i Fredericia Horsens 35,8 17,9 13,3 18,5 14,6 100,0 151 Social og Sundhedsskolen i Københ. 46,3 11,9 14,9 10,5 16,4 100,0 134 Århus Social og Sundhedsskole 91,4 0,0 0,0 2,9 5,7 100,0 35 I alt 50,2 8,7 9,1 8,7 23,3 100, Universiteter Københavns Universitet 62,5 11,3 12,5 8,8 5,0 100,0 80 I alt 62,5 11,3 12,5 8,8 5,0 100,0 80 CVU (afløb) CVU Storkøbenhavn 82,4 11,8 0,0 0,0 5,9 100,0 17 Vitus Bering Danmark 93,1 5,3 1,1 0,5 0,0 100,0 189 I alt 92,2 5,8 1,0 0,5 0,5 100,0 206 Professionshøjskoler Metropol 13,3 0,0 0,0 0,0 86,7 100,0 15 Syd University College 89,1 8,7 0,0 0,0 2,2 100,0 46 UCC University College 44,1 12,9 17,3 8,9 16,8 100,0 179 University College Vest 22,2 44,4 0,0 11,1 22,2 100,0 9 VIA University College 90,1 7,2 1,6 0,2 0,9 100, I alt 84,8 7,9 3,0 1,1 3,2 100, I alt 59,1 14,3 9,8 5,3 11,4 100,

19 Tabel 2 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på skoletyper og varighed af godtgørelsen Varighed godtgørelsesuger* Antal tildelinger i alt Tildelt godtgørelse > 8 Fordeling Fordeling antal tildelinger antal % kr. % Handels- og tekniske skoler , ,9 Handelsskoler , ,5 Tekniske skoler , ,6 AMU centre , ,9 Landbrugsskoler , ,4 Slagteriskoler , ,1 Social og sundhedsskoler , ,2 Universiteter , ,2 Pædagogseminarier ,0 99 0,1 CVU , ,3 Private udbydere af AMU uddannelser , ,9 I alt , ,0 Fordeling i % 78,0 12,5 3,2 2,0 3,0 1,2 100,0 * fuldtidsuger med VEU-godtgørelse. Anm.: En tildeling om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 19

20 Tabel 3 VEU-ansøgninger fordelt efter uddannelsesbaggrund og varighed* af den søgte VEU-godtgørelse Varighed Ingen afsluttet uddannelse Erhvervs uddannelse Uddannelsesbaggrund Anden uddannelse, benyttet Anden uddannelse, ej benyttet uger* antal % I alt Fordeling - 1 uge ,7-2 uger ,5-3 uger ,1-4 uger ,9-8 uger ,8 Over 8 uger ,0 I alt ,0 Procent 43,8 42,6 7,1 6,5 100, % antal % - 1 uge 73,5 83,2 75,5 86, ,7-2 uger 15,8 9,4 13,9 9, ,5-3 uger 3,7 2,4 5,5 1, ,1-4 uger 2,1 1,9 2,0 1, ,9-8 uger 3,3 2,7 2,5 0, ,8 Over 8 uger 1,7 0,5 0,6 0, ,0 I alt Antal * Fuldtidsuger der er søgt VEU-godtgørelse for. Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. Tabel 4 VEU-ansøgninger fordelt på tidspunkt for modtagelse og ekspeditionstid Ekspeditionstid Over 50 Ialt Fordeling antal % 1. kvartal ,5 2. kvartal ,3 3. kvartal ,1 4. kvartal ,1 I alt % kvartal 68,6 11,5 7,0 5,0 8, kvartal 73,1 11,0 6,4 3,5 6, kvartal 70,0 10,9 6,3 3,3 9, kvartal 70,5 12,5 6,6 4,3 6,1 100 Anm: 70,5 11,6 6,6 4,2 7,1 100 Ekspeditionstiden er beregnet som antallet af fra modtagelse af ansøgning hos administrator indtil støttemeddelelsen til ansøger bliver udskrevet. Hertil lægges én dag. 20

21 Tabel 5 VEU-ansøgninger fordelt på tidspunkt for modtagelse og ekspeditionstid Ekspeditionstid Over 50 I alt Fordeling modtaget antal % 1. kvartal ,4 2. kvartal ,9 3. kvartal ,2 4. kvartal ,5 I alt , % kvartal 66,7 9,9 7,5 4,9 11, kvartal 64,7 9,8 5,6 3,2 16, kvartal 61,6 10,9 7,3 5,3 14, kvartal 72,4 12,0 6,9 4,0 4,7 100 Hele året 67,4 10,8 6,8 4,2 10, ,5 11,6 6,6 4,2 7,1 100 Anm: Ekspeditionstiden er beregnet som antallet af fra modtagelse af ansøgning hos administrator indtil støttemeddelelsen til ansøger bliver udskrevet. Hertil lægges én dag. Tabel 6 Tildelt VEU-godtgørelse fordelt på VEU-modtagers uddannelsesbaggrund Antal tildelinger Tildelt godtgørelse Antal Fordeling kr. Fordeling % % Ingen afsluttet uddannelse ,8 39, ,1 48,2 Erhvervsuddannelse ,5 50, ,4 40,1 Anden uddannelse, ej benyttet ,1 4, ,7 4,8 Anden uddannelse, benyttet ,5 5, ,7 6,9 I alt ,0 100, ,0 100,0 Anm.: En ansøgning om VEU-godtgørelse kan omfatte et eller flere kurser. 21

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret 2010 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2009 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2007

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2007 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret april 2008 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2007 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006

VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) statistik 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2007 VEU (for personer uden medlemskab af a-kasse) - statistik 2006 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed VEU-statistikpublikationen

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2-2011 og 2012 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 2236 Administration og assistance i tandklinikken HANSENBERG 0,14 Haderslev Handelsskole 0,32 0,46 HANSENBERG 1,08 Herningsholm Erhvervsskole 0,31 Tech College Aalborg

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter for 2018 på dimensionerede uddannelser 15. august 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2011 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Tabel 2 - hele - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 0,00 621402 IBC International

Læs mere

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser

Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser Oversigt over institutionsfordelte kvoter på dimensionerede uddannelser i 2018 18. september 2017 Sags nr.:16/12498 Den 30. juni udmeldtes den institutionsfordelte kvoter for de uddannelser, der dimensioneres

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014

Vejledning om udarbejdelse af. Målrapportering 2014 Vejledning om udarbejdelse af Målrappering 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Erhvervsrettede uddannelser (med undtagelse af Social- og Sundhedsskoler) Kvalitets-

Læs mere

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15-2011 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration Sønderborg HS 3.273 2,1 9.826 5,6 6.618 6,9 Campus Bornholm 21 0,0 1.010 0,6 561 0,6 Campus Vejle 25.316 16,1 16.005 9,2 3.876 4,1 CELF - Center for erhv.rettede udd. Lolland- Falster

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del supplerende svar på spørgsmål 133 Offentligt Bilag Tabel 1 Antal årsværk og på VUC Kommune Institution Albertslund Kommune Vestegnen & VUC 162 153

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkrapport for EUD ekskl. SOSU Svarprocent: % (30088/40281) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, datagrundlag og sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/7. 2016 AMU Nordjylland 51 26 78 AMU-Fyn 14 6 20 Campus Bornholm 29 29 CELF 30 25 14 80 149 Den jydske Haandværkerskole 7 197 204 Erhvervsskolen Nordsjælland 76 217 295 Erhvervsskolerne Aars 5 5

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Brolægger pr. 31/3. 2016 AMU Nordjylland 56 28 85 AMU-Fyn 10 13 Campus Bornholm 29 29 CELF 24 25 12 76 138 Den jydske Haandværkerskole 5 183 188 Erhvervsskolen Nordsjælland 64 204 270 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne

Udgifter til markedsføring på ungdomsuddannelserne NOTAT Udgifter til markedsføring på ungdomsne 2011-2016 Danske er har udarbejdet en analyse, der viser ungdomsnes markedsføringsudgifter. Analysen er foretaget på baggrund af regnskabstal fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere

Tabel 1 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere Godkendt institution 2205 Finansiel rådgivning og forsikring Geografisk dækningsområde Minimumsaktivitet (årselever) Total aktivitet 2010 (årselever) Difference (årslever) % af minimumsaktivitet CPH WEST

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012

Sagsnr.: 217.44H.271. Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 Oversigt over alle afgjorte AMU-tilsynssager, juni 2012 (Ud over nedenstående 49 afgjorte tilsynssager har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen behandlet yderligere 41 forhold, som er afsluttet, uden at der

Læs mere

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012

ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 ETU 2011 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2012 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Resultaterne er baseret på besvarelser fra i alt 34.1 elever Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør. Anlægsstruktør. Brolægger Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/1. 31/1. 2015 CELF 7 Den jydske Haandværkerskole 16 16 Erhvervsskolen Nordsjælland 16 17 Erhvervsskolerne Aars EUC Nord 15 15 EUC Nordvest 7 9 EUC Nordvestsjælland

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/3. 2016 CELF 11 22 40 Den jydske Haandværkerskole 22 22 Erhvervsskolen Nordsjælland 12 20 32 EUC Nord 18 27 45 EUC Nordvest 10 11 21 EUC Nordvestsjælland 14 29 44 EUC Sjælland 10 5 39 55 EUC Syd

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Gulvlægger Tømrer. Anlægsstruktør Indgåede uddannelsesaftaler i perioden 1/2. - 29/2. 2016 Den jydske Haandværkerskole 5 5 Erhvervsskolen Nordsjælland 15 18 EUC Nord 5 6 EUC Nordvestsjælland 5 15 EUC Sjælland 5 15 EUC Syd 6 6 HANSENBERG

Læs mere

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen

Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen Følgende ungdomsuddannelser er godkendt af en statslig myndighed Uddannelsen Anlægsstruktør Boligmontering Uddannelsesinstitutioner som udbyder uddannelsen AMU Nordjylland Uddannelsescenter Herning Skive

Læs mere

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet

Øvrige statslige myndigheder og selvejende institutioner. Folketinget. Ombudsmanden Rigsrevisionen. Udenrigsministeriet Folketinget Udenrigsministeriet Ombudsmanden Rigsrevisionen IMR DIIS Danida Fellowship Centre The Danish Institute for Parties and Democracy Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) Dignity

Læs mere

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer

Anlægsstruktør. Flisemontør. Murer pr. 31/01. 2015 CELF 14 11 30 Den jydske Haandværkerskole 14 14 Erhvervsskolen Nordsjælland 17 20 EUC Nord 20 21 43 EUC Nordvest 10 5 15 EUC Nordvestsjælland 12 28 41 EUC Sjælland 9 6 39 56 EUC Syd 8 12

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret Juni 2006 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed SVU-statistikpublikationen

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 304 (Alm. del): 21-08-2008 I brev af 18. juli 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 304 (Alm. del):

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2007 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret juli 2008 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2007 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2007.

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre

Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre Tak fordi, du vil svare på spørgsmålene og på den måde hjælpe med at gøre uddannelsen endnu bedre. Gik du på den samme erhvervsskole under hele dit uddannelsesforløb? Hvilken erhvervsskole gik du på? (1)

Læs mere

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat

Danmarks Evalueringsinstitut. IT på erhvervsuddannelserne Metodenotat Metodenotat Capacent Epinion Indhold 1. Baggrund 1 2. Metode 2 2.1 Fremgangsmåde ved stikprøveudvælgelse 2 2.2 Spørgeskemaudvikling og pilottest 5 3. Dataindsamlingens forløb 6 3.1 Indhentelse af kontaktoplysninger

Læs mere

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne

Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne Optag og optagelsesproces på erhvervsuddannelserne 2015 I dette notat redegøres for: Hvor mange elever er startet på en erhvervsuddannelse i juli-september 2015 i fht. tidligere. Optagelsesprocessen på

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark

Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark Bilagsoversigt Bilag 1. Kort over ungdomsuddannelsesinstitutioner og -afdelinger i Danmark... 2 Bilag 2. Nøgletal for ungdomsuddannelsesinstitutionerne... 3 Almene gymnasier og hf-centre... 3 Erhvervsskoler...

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016

ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 ETU 2016 Elevtrivselsundersøgelse December 2016 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 20937 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Skærpede krav til svejsere

Skærpede krav til svejsere Skærpede krav til svejsere skærpede krav til svejsere 2013 1 Skærpede krav til svejsere Senest 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruktioner være CE-mærket, når de bliver leveret til brug i bygge-

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen

Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Skolerapport Social- og sundhedsuddannelsen, UC Diakonissestiftelsen Svarprocent: 59% (19/32) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser Godr af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser inden for transportområdet - gældende pr 1 januar 2010 Indeholder oversigt over alle TUR`s FKB`ere fordelt på institutioner Side nr 1 Godsforudsætninger Hvor

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse

Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Flest unge på Sjælland er uden job eller uddannelse Hver tiende ung under 30 år er hverken i job eller under uddannelse og har været uden for mindst 6 måneder. Der er meget stor variation mellem kommunerne.

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Pædagogisk assistent. Områderapport. Svarprocent: 77% (10/13) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Svarprocent: 77% (10/13) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation, Samarbejde og Information & vejledning

Læs mere

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015

NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 Signe Friis Christiansen August 2015 NOTAT: Ansøgere og optagne på sygeplejerskestudiet 2010-2015 I dette notat belyses udviklingen i ansøgere og optagne til sygeplejerskestudiet i perioden 2010-2015.

Læs mere

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18)

VTU Udvikling af praktiksamarbejde. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Områderapport. Svarprocent: 56% (10/18) VTU 2016 - Udvikling af praktiksamarbejde Områderapport Social- og sundhedsassistentuddannelsen Svarprocent: 56% (10/18) Indhold Introduktion I Sammenfatning af undersøgelsens resultater II Elevernes præstation,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger

Bygningsstruk ktør. Gulvlægg gger i perioden 1/9. - 30/9. 2011 CELF 5 7 Den jydske Haandværkerskole 19 19 Erhvervsskolen Nordsjælland 5 11 16 Mu urer EUC Nord 7 10 EUC Nordvest 5 5 10 EUC Nordvestsjælland 8 EUC Sjælland 5 12 EUC Syd 8

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere