Projektopgaven 9. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektopgaven 9. klasse"

Transkript

1 Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal bruge dem, hvor de kan være med til at gøre projektet bedre. Det gælder også fag, som ikke er normale prøvefag. Du kan inddrage praktiske og musiske fag, hvis det passer ind i projektet. På den måde kan du også vise, hvad du ved, og hvad du kan inden for fag, som ikke findes på dit daglige skema. Fag er ikke isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan du opnå større viden og et bedre resultat. For projektopgaven stilles der krav om: Et overordnet emne, som er fælles for hele klassen eller klassetrinnet At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne Hvert delemne er baseret på en problemstilling En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis eller gruppevis Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse Eleverne vælger udtryksform Skolen skal give både en skriftlig vurdering og en karakter. Projektopgaven er mere end et emnearbejde Projektopgaven er ikke et emnearbejde, som er meget beskrivende. F.eks. kan man i emnearbejdet beskrive et land, en historisk periode eller et begreb som sport, uden at finde forklaringer eller grunde til, at det er, som man beskriver det. I emnearbejdet tager man ikke selv stilling, tænker ikke selv videre, som man gør det i en projektopgave. Projektopgaven er undervisning Projektopgaven er ikke en prøve, og du skal ikke arbejde under prøvelignende forhold. Det betyder, at du gerne må snakke med og få hjælp af andre voksne end dine lærere i projektforløbet. 1

2 Hvad er projektarbejde? Du skal undersøge - og blive klogere! Projektarbejde er en særlig arbejdsform - en form for undersøgelse. Du skal arbejde med et problem, der optager dig. Projektarbejde er mere end et emnearbejde. Du skal ikke bare omarbejde stof, du kender! Du skal være nysgerrig, når du laver projektarbejde Du skal undersøge forhold i din omverden - samfundet eller din hverdag tænke over sammenhænge finde forklaringer eller (nye) løsninger og samle det, så andre kan forstå dine tanker. Kort sagt: Du skal opnå en forståelse, der rækker ud over din næsetip! Brug flere fag Dit projektarbejde bliver bedre, hvis du bruger din viden fra flere forskellige fag. Du skal bruge den, hvor den kan være med til at gøre projektet bedre. Du kan inddrage praktiske og musiske fag, hvis det passer ind i projektet. På den måde kan du vise, hvad du ved eller har lært, og hvad du kan inden for fag, som måske ikke længere er på dit daglige skema. Fag er ikke isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan du opnå større viden og et bedre resultat. Historie Samfundsfag Matematik Musik fysik/kemi Biologi Engelsk Geografi Hjemkundskab Sløjd 2

3 Problemstilling En problemstilling er et sæt af åbne spørgsmål. Problemstillingen er din røde tråd gennem hele arbejdet med opgaven. Den skal lette planlægningen af projektarbejdet let, styre arbejdet - og det er den, du i sidste ende skal konkludere på. Problemstillingen Problemstillingen består af ét hovedspørgsmål, eventuelt suppleret med et eller flere spørgsmål. Det kan fx være: Noget, man undrer sig over En konflikt mellem standpunkter eller handlinger En regel eller fordom, man synes burde ændres Noget man kunne tænke sig at blive klogere på. Sådan skriver du en problemstilling Formuler nogle sætninger med spørgsmål (5-20 stk.). Du kan med fordel bruge HV-ord (Hvad er årsagen til? Hvornår gør? Hvorfor er? osv.) Slet de sætninger der: - kan besvares med ja, nej eller et enkelt ord. - ikke giver mulighed for holdninger - for og imod. - ikke interesserer dig. Orienter dig i emnet Brug opslagsbøger (leksikon og lign.) Kig i bøger og gå på nettet efter tekster der kan understøtte dine spørgsmål. Vær opmærksom på at du skal lave en grundigere informationssøgning, når du har din problemformulering klar, og du skal begynde på opgaven Du skal have 2-5 vigtige sætninger tilbage. Skriv nu en kort problemstilling på højst 10 linjer ud fra disse sætninger. Du kan indkredse din problemstilling med disse spørgsmål 1. Jeg har observeret, at: 2. Det undrer mig, fordi 3. Det vil jeg undersøge for at: - forklare - fortolke - argumentere for - vurdere 4. Det vil jeg gøre med denne fremgangsmåde 3

4 Sådan bruger du problemformuleringen Teksten i din opgave skal hele tiden passe med din problemformulering Dine kilder skal forholde sig til din problemformulering I konklusionen besvarer du spørgsmålene fra din problemformulering Eksempler på problemformuleringer: Eks. 1 (vold) Man kan dagligt læse i dagpressen og medierne i almindelighed, at volden er stigende blandt unge mennesker i dagens Danmark. Vores formål med denne opgave er at undersøge om dette virkelig kan være rigtigt. Hovedspørgsmålet er således: Er det rigtigt, at volden blandt unge danskere er stigende? Vi vil desuden i vores opgave undersøge hvorfor vold opstår, og hvad der kan gøres for at stoppe den. Vi vil også komme ind på andre menneskers holdninger til vold og give udtryk for vores egne. Til slut vil vi tage stilling til staf og virkningen heraf samt give vores bud på vold og straf i fremtiden. Eks. 2 (økologi) I de sidste 30 år er der kommet flere og flere økologiske varer på markedet. Men statistikker viser, at folk ikke køber ret mange øko-varer. Det undrer os, når vi ved, at traditionelle madvarer kan være sygdomsfremkaldende. Hensigten med dette projekt er at undersøge danskernes grundlæggende forhold til økologi og hvordan man for folkesundhedens skyld kan ændre folks holdning til øko-varer?«eks. 3 (narkomani) Narkomani er desværre stadigvæk meget udbredt i Danmark i dag. Til trods for mange Oplysnings-kampagner gennem de sidste mange år er der stadigvæk mennesker som bliver narkomaner. Jeg vil i min opgave undersøge og komme ind på følgende 3 hovedproblematikker: Hvad gør narkotika ved mennesker? Hvordan kan man hjælpe en narkoman til at blive stoffri? Hvordan er en narkomans livskvalitet set ud fra samfundsmæssig synsvinkel? Til brug for min undersøgelse, vil jeg bl.a. interviewe en tidligere narkoman. Eks. 4 (doping) I medierne kan man næsten dagligt læse om kendte sportsfolk, der er blevet taget i at benytte doping, men hvad er doping egentlig, hvorfor tager man det, hvordan virker doping og kunne vi ikke lige så godt gøre det lovligt, når det er så svært at spore. Disse spørgsmål er nogen af de ting, som vi i vores projekt vil undersøge og besvare. Eks. 5 (energiforbrug) Samfundet har gennem de sidste 100 år ændret sig på utroligt mange måder. Hvordan afspejler dette sig i energiforbruget? Vi har valgt at fokusere på energien i husholdningen. Vi ønsker at lave et energiregnskab for en nutidig familie og sammenholde dette med energiregnskaber for en familie fra vores forældres og bedsteforældres barndom. 4

5 Hvordan afspejles udviklingen i samfundet herunder udviklingen i familiernes levevilkår i disse energiregnskaber? Eks. 6 (kroppen) Medierne er i dag meget omfattende og udbygges stadig konstant med nye mode- og nyhedsblade. Samtidig ændrer mennesket livsstil, og vi oplever at vi i højere grad bliver påvirket. Vi bliver inspireret af boligblade, hvor kendte mennesker viser deres dyre bolig og ejendele frem og gennem reklamer fremstår tynde supermodeller som det perfekte menneske. Bemærkelsesværdigt er hvorfor vi lader os påvirke af medierne og hvilken effekt har det på vores tilværelse? Hvor stammer usikkerheden om vores identitet fra, og søger vi trøst i at have noget at stræbe efter, eller er virkeligheden således at der ligger et pres som gør kroppen til et statussymbol og en genvej til opmærksomhed og personlig succes? Eks. 7 (Solsystemet) Da solsystemet er et meget stort emne har vi valgt at interessere os for nogle af de ting som vi synes er fascinerende. Fx hvordan opstod solsystemet? hvornår og hvordan? I sammenhæng med disse spørgsmål er det også relevant at vide, hvad solsystemet består af. Mange vigtige store faktorer spiller ind i det vi kalder vores solsystem. Den største og vigtigste kraft er solen. Dens opbygning og indvirkning på planeterne omkring den er vigtig. For os mennesker er Jorden den mest interessante planet, da det er den som vi selv lever på, og derfor også den vi ved mest om. Jorden påvirkes i høj grad af Solen, men hvordan og hvorfor? Eks. 8 (danskernes kostvaner de sidste 100 år) Jeg vil belyse udviklingen i danskernes kostvaner i perioden , med særligt henblik på: a) Hvilke fødevarer forbruger danskerne i perioden b) Hvorledes fordeler fødevareforbruget sig på de enkelte lønmodtagere. Eks. 9 (Stalingrad) Blandt historikere er der bred enighed om, at slaget ved Stalingrad betød et vendepunkt for tyskerne i 2. Verdenskrig. Hensigten med denne opgave er a) at beskrive slagets gang, b) belyse kampenes psykologiske virkninger på de tyske soldater, som de kommer til udtryk i deres dagbøger og breve. Eks. 10 (Frans af Assisi) Frans af Assisi er en af middelalderens mest fascinerende personligheder. Han blev via sin stærkt asketiske livsførelse og spiritualitet en åndelig vejleder, som allerede mens han levede fik tusindvis af efterfølgere. Siden opstod både en klosterorden for mænd og en for kvinder i hans navn. Mit formål med denne opgave er at skildre Frans af Assisis liv. Jeg vil komme ind på følgende problemstillinger: Hvad var han for et menneske? Hvad var det for en tid han levede i? Hvad var hans bevæggrunde til, at han valgt at danne en klosterorden? Og hvad kan hans lære og måde at leve på sige os mennesker i dag? Eks. 11 (Fremtidens sygdomme) I det 20. århundrede har lægevidenskaben gjort store fremskridt. Penicillinen er nok en af de største opfindelser inden for medicinen i 1900-tallet, og vi lever længere og sundere nu i den vestlige verden end før. Men nye sygdomme er kommet til inden for de sidste år. Aids, ebola og andre sygdomme som ikke kan behandles endnu. 5

6 Vores hensigt med dette projekt er at redegøre for disse sygdomme, og undersøge, om vi har grund til at bekymre os om disse sygdomme i fremtiden. Eks. 12 (Portræt af forfatterinden Tove Ditlevsen) Den danske forfatterinde Tove Ditlevsen er både kendt for hendes realistisk-psykolgiske romaner og personlige kærlighedsdigte præget af vemod og melankoli. Tove Ditlevsen har altid interesseret mig, både hendes liv og forfatterskab. Derfor har jeg valgt at skrive projektopgave om Tove Ditlevsen. Mit projekt vil falde i to dele: Første del vil omhandle hendes livshistorie, hvordan var hun som menneske? og i anden del vil jeg analysere romanen Barndommens gade. Produkt og arbejdsform Projektarbejde kan fx munde ud i at skrive et digt, producere en video, lave et hørespil, en avis, et spil eller noget helt andet, der viser, at du har arbejdet grundigt med dit emne. I projektarbejde har du selv ansvaret for at planlægge, gennemføre og vurdere dine undersøgelser og arbejde. Din lærer fungerer som din støtte, sparringspartner og vejleder. Projektarbejde foregår ofte men ikke altid i grupper. Hvornår laver man opgaven? Arbejdet med projektopgaven skal være færdigt inden 1. maj. Din opgave skal være bedømt senest 1 uge før de skriftlige prøver. Du har 5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med at: indsamle informationer bearbejde emnet færdiggøre dit produkt forberede fremlæggelsen Fremlæggelsen skal foregå i ugen efter. Afgangsbevis Senest d. 1. juni skal du meddele skolen (læreren eller kontoret), om du vil have udtalelsen og/eller karakteren skrevet på dit afgangsbevis. 6

7 Vejledning Vejlederens opgave er at hjælpe dig videre og få dig til selv at overveje muligheder og løsninger. Det er ikke vejlederens opgave at lave opgaven for dig eller at fortælle dig præcis, hvad du skal gøre. Hvis du går helt i stå, skal du med din vejleders støtte selv finde nye veje at gå. Opsøg derfor selv din vejleder, hvis du virkelig sidder fast. Du har mulighed for vejledning fra start til slut i hele projektforløbet Typisk vil din vejleder være en af dine lærere, men det kan også være en anden af skolens lærere, som er godt inde i netop dit/jeres faglige område. Det kan også være en lærer på skolen, som behersker den udtryksform, som du/i har valgt, og som derfor kan vejlede under fremstillingen af produktet. Vejlederen mødes med dig/jer og hører på jeres tanker og idéer. Til vejledningen skal du medbringe din logbog, din problemstilling og andre skemaer og papirer. Du skal kunne forklare, hvor du er i din opgave, hvad du overvejer at gøre nu, og hvilke overvejelser du gør dig. Vejlederen stiller spørgsmål og kan hjælpe dig med at se dine idéer og tanker i et klarere lys. Vejledningen skal fra lærerens side være aktiv og opsøgende. Vejledningen sikrer, at du bliver støttet i at gennemføre en projektopgave, hvor du har lejlighed til at vise viden, kreativitet og overblik. Vejlederen skal ikke fortælle dig/jer, hvad du skal gøre, eller hvordan du skal gøre det. Det er dit/jeres projekt! Lav en tidsplan Det er nødvendigt, at du får lavet en tidsplan, så du er sikker på at kunne nå det hele. Skriv din tidsplan ned - meget gerne i din logbog. Lav en tidsplan Lav en tidsplan, så du ved, at du kan nå at blive færdig - og at du arbejder bedst muligt! Tidsplanen skal dække både dit arbejde inden projektarbejdsugen - og selve ugen! 7

8 Lav hurtigst muligt en nøje tidsplan for: Hvornår er din problemstilling færdig? Hvornår er dit mindmap færdigt? Hvornår har du indsamlet de nødvendige informationer? Hvornår har du skaffet de nødvendige materialer? Hvornår holder du vejledningsmøder med din lærer? Hvornår skal du aflevere dit produkt? Hvornår skal du fremlægge? Tjekliste til projektopgaveugen Denne tjekliste er ikke udtømmende - men den indeholder nogle af de vigtigste ting, som du skal have styr på - og helst i god tid, før end det er for sent! Husk i selve projektugen Lav din problemstilling færdig og få den godkendt Lav aftaler med din gruppe/dig selv Lav aftaler med din lærer/vejleder Lav aftaler med de folk, du evt. skal interviewe enten ring, fax eller til dem i så god tid som muligt Gå på biblioteket; find og reserver de bøger, du skal bruge Book evt. videokamera, båndoptager eller hvad du skal bruge i ugen, hvor du laver projektopgave Planlæg din uge Aflys evt. arbejde eller sport, hvis det ramler ind i dine aftaler med projektopgaven Du kan ikke regne med også at få tid til det! Kig i din logbog, hvad skrev du til sidst i går. Var der noget, du skulle huske! Se på din ugeplan Husk at følge de aftaler klassen evt. har om, hvor og hvornår I kan arbejde Går du i stå, så sørg for at få hurtig hjælp til at komme videre Få fat i en lærer, eller gå i gang med noget andet, indtil du kan få hjælp Husk at skrive i din logbog. Faldgruber - aftaler Du har kun én uge til at lave din projektopgave i, og der er ikke råd til at lave for mange bommerter. Prøv at undgå de kendte faldgruber! 8

9 Faldgruber i forbindelse med "aftaler" Vær sikker på din aftale, helst på skrift. Regn ikke med, at folk, som arbejder, lige har tid til at snakke med dig. Send dem en høflig fax/mail/et brev, hvor du kort forklarer, hvad du gerne vil have dem til. Ring først efter, at dit brev er modtaget, og de har taget stilling til, om de vil hjælpe dig og hvornår. Gør det inden ugen starter, så aftalen er på plads. Du skal ikke kun have én mulighed for interview. Hvis det glipper, er du på den! Hav en alternativ plan klar, som måske er næstbedst, men det er da en plan. Hvis de, du gerne vil snakke med ikke ringer tilbage, eller får du ikke kontakt, så vent ikke mere end en time med at gøre noget. Ring igen, selvom du synes det er pinligt. Det er din opgave, der hænger i en tynd tråd! Der er kun fem dage i alt! Faldgruber - internet Faldgruber i forbindelse med "brug af internettet" Internettet er ikke den eneste informationsmulighed. Det er fyldt med stof, men også svært at overskue og en tidrøver. Søg først informationer på biblioteket, i opslagsværker, eller hvor din opgave fører dig hen. Find en ekspert på området, som du kan spørge. Søg ikke bare i blinde på Internettet. Gør dig klart, hvordan du kan indsnævre din søgning. Vær klar over, at alt stof fra udlandet vil være på engelsk. Print ikke bare det hele ud, men se om det er det rigtige. Afgør sammen med din vejleder, om du har nok materiale. Bliv ikke ved med at finde nyt materiale. Du kan nemt drukne i det. Faldgruber - produktet Regn ikke med, at du bare kan kræve hjælp til dit produkt lige her og nu. Overvej muligheder inden selve ugen. Diskuter dit produkt med en faglærer. Kan det laves på den tid, der er? Hvilke materialer kan bruges - hvilke er for dyre? Hvor finder du materialer? Må du gå i billedkunst- eller sløjdlokalet? Ofte kan der laves aftaler med de lærere, som står for lokalerne, hvis du spørger på en ordentlig måde. Fremkaldelse af billeder kan være tidkrævende. Timefremkaldelse er dyr, så tag billeder tidligt på ugen og send dem til fremkaldelse med 9

10 det samme. Tag digitale fotos; dem kan du selv bearbejde og sætte direkte ind. Regn med lang tid til videoredigering. Det kan ikke lade sig gøre at lave en film på en uge alligevel, så sæt dit mål lavere! Lav helst simpel klip-i-kamera, eller klip fra kameraet direkte ind på en anden videomaskine. Faldgruber - fremlæggelsen Tænk på fremlæggelsen tidligt. Hvilke ting skal du bruge - ikke for mange! Hvordan indgår dit produkt i fremlæggelsen? Det lokale, som du får at fremlægge i, bestemmer måske også dine virkemidler. - Kan det mørkelægges? - Er der meget gulvplads? - Er der et lærred til OHP? - Er der et stereoanlæg? En "kontrakt" i gruppen er en god idé Når I skal arbejde sammen to eller flere, er det vigtigt at få aftalt, hvordan det skal foregå. Vil I arbejde hjemme eller på skolen? Er I enige om, hvor meget tid I vil bruge? Lav aftaler om arbejdsfordeling og samarbejde. Lav en skriftlig kontrakt Skriv aftalerne ned i en slags "kontrakt," fordi I så ved, at begge/alle medlemmer af gruppen har overvejet samarbejdet - og vil gå ind for det! Det er bedst, hvis I selv laver en skriftlig aftale, som passer til jer. I kan måske bruge disse stikord: I gruppen vil vi: 10

11 Møde friske op til aftalt tid for at arbejde Overholde aftaler Lytte til hinanden i diskussionerne Respektere hinanden Samarbejde Blive enige om, hvor meget tid og energi, vi vil bruge på opgaven Gøre arbejdet så godt som muligt Fordele arbejdet, så alle arbejder efter bedste evne. Logbog Der er ikke noget krav i bekendtgørelsen om en logbog/dagbog. Det er bare nødvendigt med en form for dokumentation af arbejdet med projektopgaven. Du kan begynde med at sætte din tidsplan ind. Din litteraturliste kan også være en god hjælp for dig, så du kan huske, hvad du har lavet. Din logbog hjælper dig med arbejdet - og evalueringen En logbog er en slags dagbog, hvor du hver dag i projektugen skal skrive dine overvejelser og tanker ned. Du skal skrive dine planer ned, også når du ændrer dem. Læreren skal kunne følge dine tankegang og kunne se, hvorfor du vælger f.eks. at lave om på din oprindelige plan. Logbogen er også en hjælp til dig selv, udover at den er en vigtig del af det, du afleverer. En logbog kan være en rigtig bog, som du selv udfylder med tanker, tegninger, billeder og udklip. En logbog kan også være nogle fortrykte ark, som du udfylder. I må aftale i din klasse, hvordan I vil gøre. Lærerne skal kunne bedømme jeres arbejdsproces, og da de jo ikke er til stede, må de have noget at støtte sig til. Nogle grupper bruger logbogen til at fastholde diskussioner og vigtige pointer. Nogle elever gør meget ud af deres logbog, fordi de synes, at det er sjovt, men det er ikke noget krav. Hvis I arbejder i gruppe, kan logbogen være med til at I lettere kan overholde jeres "kontrakt". Logbogen kan f.eks. indeholde svar på disse spørgsmål: SKRIV ALTID DATO OG MØDESTED ØVERST Hvad har jeg/vi lavet siden sidst? 11

12 Hvordan går det i forhold til planen? Er der nogen, der er stødt ind i problemer? Er der nogen, der er stødt ind i noget nyt? Er der nogen, der er gået i stå? - Rapport fra alle i gruppen. Plan for næste dag og disposition for næste møde. Eksempel på logbog Onsdag 27.marts 20XX I dag har jeg sat som mål at blive færdig med min projektopgaves 3. kapitel, som omhandler XXXXXX. Jeg vil arbejde/skrive indtil kl. 13:00. Jeg skulle gerne nå at skrive mindst én side. Efter frokost (ca. kl.14:00) skal jeg i gang med at lave plancher, som jeg skal bruge til min fremlæggelse. Jeg har endnu ikke modtaget den statistik via mail, som jeg ringede til XXXXXX fra foreningen til XXXXXXXX om. Hun lovede at sende den, da jeg talte med hende i går. Men den kommer nok i løbet af eftermiddagen. Den skal på min planche. Kl. er nu 21:00 og jeg er blevet færdig med hele kapitel 3. Jeg har også modtaget statistikken. Jeg nåede dog kun at blive halvt færdig med planchen. Jeg er dog tilfreds, fordi jeg som mål havde sat at blive færdig med kapital 3, hvilket jeg har nået. I morgen skal planchen laves færdig, og så skal jeg også bruge noget tid på at øve mig til min fremlæggelse i næste uge. 12

13 Bekendtgørelse om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende) Bekendtgørelse trådte i kraft I medfør af 13, stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005, som ændret ved lov nr. 313 af 19. april 2006, fastsættes: 1. På 9. klassetrin udarbejder eleverne enkeltvis eller gruppevis som en del af undervisningen en obligatorisk projektopgave. Stk. 2. Arbejdet med projektopgaven skal videreudvikle projektarbejdsformen og give eleven mulighed for at få en bredere vurdering af sit arbejde med et tværgående emne med problemstilling. 2. Klassens eller klassetrinnets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne, som er så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere faglige vinkler. Stk. 2. Det overordnede emne skal kunne perspektiveres og lægge op til formulering af delemner med problemstillinger, der inddrager stofområder, metoder, arbejds- og udtryksformer fra flere fag og samfundsområder samt giver udfordringer til den enkelte elev. 3. Klassens eller klassetrinnets lærere samt eventuelt andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med projektopgaven. Stk. 2. Lærerne skal i løbet af projektugen give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne behov og forudsætninger, jf. folkeskolelovens 18, med hensyn til 1) indkredsning af problemstillingen, 2) afgrænsning af projektopgavens indhold i forhold til problemstillingen, 3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer, 4) valg og brug af indhold og metoder, 5) valg og brug af kilder og materialer, 6) valg og brug af udtryksform, 7) fremstilling af produkt og 8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen. 4. Eleverne skal forud for arbejdet med projektopgaven orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen, jf Arbejdet med projektopgaven afsluttes inden udgangen af april. Eleverne gives en uge med 5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggelsen af det samlede arbejde. Fremlæggelsen sker enkeltvis eller gruppevis i umiddelbar forlængelse af elevernes færdiggørelse af deres arbejde. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige prøver finder sted. 6. Projektopgaven skal resultere i en fremlæggelse, hvor produkt og formidlingsform vælges af 13

14 eleverne inden for de rammer, som stilles til rådighed. 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter. Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en vurdering af 1) opgavens faglige indhold, herunder i hvilken udstrækning eleven kan demonstrere kundskaber og færdigheder, der indgår i opgaven, og vise overblik over relevante stofområder, 2) arbejdsprocessens forskellige faser, herunder elevens fordybelse i emnet, elevens samarbejde med andre samt elevens bidrag til planlægning, indsamling af informationer og bearbejdning af emnet, 3) fremlæggelsen, herunder produkt og formidlingsform, 4) sammenhængen mellem den valgte problemstilling og det faglige indhold, elevens arbejdsproces samt produkt og formidlingsform. Stk. 3. En samlet vurdering af de fire områder ligger til grund for både den skriftlige udtalelse og karakteren. 8. Efter elevens valg kan udtalelsen og/eller karakteren påføres afgangsbeviset. Meddelelse herom skal gives inden den 1. juni. 9. Skolens leder er ansvarlig for, at projektopgaven afholdes efter gældende bestemmelser. Stk. 2. Skolens leder beslutter i tilfælde af en elevs sygdom eller andet fravær, om denne skal gives mulighed for at afvikle arbejdet uden for det fastsatte tidsrum for afvikling af projektopgaven. 10. Undervisningsministeriet kan i særlige tilfælde fravige reglerne i denne bekendtgørelse. 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 13. december 2004 om projektopgaven i 9. klasse. Undervisningsministeriet, den 7. juni 2006 Kim Mørch Jacobsen Uddannelsesdirektør 14

15 Skema til problemstilling Navn(e) og klasse: Overemne: Delemne: Sådan ser jeg sammenhængen mellem mit delemne og overemnet: Problemstillinger: Hvad er det, der interesserer mig? Hvorfor interesserer det mig? Hvad er målet med min opgave? Hvordan vil jeg nå mit mål? 15

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Projektarbejde. Progressionsplan. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således:

Projektarbejde. Progressionsplan. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således: Projektarbejde. Den store danske encyklopædi definerer projektarbejde således: Projektarbejde er defineret som en problem- og produktorienteret undervisningsmetode, som skal muliggøre arbejde med tværgående

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt

Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt Sådan gør jeg i Selvvalgt Projekt Navn: Kl.: 1 I de kommende to uger skal jeg arbejde med et selvvalgt projekt. Det er vigtigt, at jeg arbejder med noget, som jeg kan lide, og som udfordrer mig på en god

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014

Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Årsplan for 4.b i historie 2013/2014 Formålet for faget: Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse

Læs mere

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner Selvevaluering - kapitel 3 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Skolens del- og slutmål samt undervisningsplaner

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO

Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Obligatorisk selvvalgt opgave OSO Vejledning, råd og vink om den obligatoriske selvvalgte opgave: Formålet med OSO Du skal vise, du kan arbejde selvstændigt og individuelt med et selvvalgt emne, som har

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm

Specialkonsulent Mads Egsholm. Kære Mads Egsholm 26. august 2015 Specialkonsulent Mads Egsholm Kære Mads Egsholm Hermed en beskrivelse af studietiden på Skolen på Nyelandsvej. Langt den overvejende tid er placeret i et bånd klokken 08:00-08:25 hver dag

Læs mere

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014

Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 Engstrandskolen Hvidovrevej 440 2650 Hvidovre Tlf: 3649 6511 Samlede bestemmelser for Folkeskolens 10. klasse afgangsprøver - Fs10 2014 1 10. klasse, Selvvalgt opgave Indholdsfortegnelse Tilmelding:...3

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004

Fra kælder til kvist. Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole. Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Fra kælder til kvist Køreplan for projektarbejdsformen på Eggeslevmagle Skole Udarbejdet i skoleåret 2003/2004 Køreplanen består af: Et afsnit med overskrifterne: Hvorfor projektarbejde Projektarbejdsformen

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

PROJEKT OUTLINE. Krav til projektugen. Klima og bæredygtigt forbrug. Projektbeskrivelse

PROJEKT OUTLINE. Krav til projektugen. Klima og bæredygtigt forbrug. Projektbeskrivelse PROJEKT OUTLINE Klima bæredygtigt forbrug Projektbeskrivelse I DNF skal I arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i en virksomhed. I skal lave observationer analyserer virksomhedens klimavenlige

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012

Årsplan i Historie for 4.A Gudumholm Skole 2011-2012 Basis 22 elever - 15 piger og 7 drenge. Ugentligt 2 lektioner i historie, 4. lektion om tirsdagen og 5. lektion torsdagen. IT i undervisningen Nedenstående er delvist en integreret del af historieundervisningen.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole.

Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Undervisningsvurdering 2012 Vejstrup Efterskole. Indledning: Da vi i skoleåret 2011/12 har fokuseret ekstra meget på vores boglige profil, har vi valgt at oprette fem boglige linjer. Disse linjer er produktet

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære.

Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Mit Billede Mit Navn Hvad skal jeg lære? Mine mål for - hvad jeg skal lære - for at klare mig godt på skolen, blandt kammerater og senere hen i livet. Ud fra det - som jeg har svært - ved at lære. Ud fra

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design

Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Vejledning til prøven i valgfaget håndværk og design Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 13 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2013-14 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 2. Opsamling efter lærer-lockout i foråret 2013 side 5 3. Projektugefokus side 5 4. Skolerejser side 5 5. Plan for

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole

eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole eksamensfolder 2015 Oversigt og regler vedr. Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver 2014/15 på Randers Realskole indhold Denne pjece er ment som en hjælp til alle elever på Randers Realskole, der skal

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Livet på mellemtrinnet

Livet på mellemtrinnet Livet på mellemtrinnet I det følgende vil vi i udpluk fortælle om livet på mellemtrinnet. Organisering Hellerup skole har 3 mellemtrinsområder, også kaldet hjemområder, som hver især huser børn fra 4.

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling Skriftlig fremstilling Det at skulle formulere noget skriftligt kan være meget svært. Især hvis det er noget, man ikke gør ret tit. Hvordan skal man dog komme i gang, hvordan skal det struktureres, og

Læs mere

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus

Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus Workshop ved SRP-kursus den 2. oktober 2012 i Århus I skal i grupper på ca. 4 personer lave en opgaveformulering ud fra nedenstående materiale. Brug eventuelt den vedlagte skabelon over opgaveformuleringer

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1

Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Udkast til Undervisningsplan for det erhvervsøkonomiske område i studieområdet del 1 Indhold 1. Formål og mål... 2 2. Indhold... 3 3. Tilrettelæggelse... 5 4. Evaluering... 5 Bilag 1 Brancheprojekt...

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere