Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål"

Transkript

1 Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Selskabet CVR-nr. Adresse Land hvor selskabet er stiftet/registreret Skattemæssigt hjemsted(er) (anfør alle) Erklæringen udfyldes ved at udfylde enten Del 1, 2 eller 3. Udfyld Del 1, hvis der er tale om et Finansielt institut (se definition på side 6) Del 2, hvis der er tale om et aktivt ikke-finansielt selskab (se definition på side 6) Del 3, hvis der er tale om et passivt ikke-finansielt selskab (se definition på side 7) Udfyld herefter Del 4 Del 1 - Finansielt institut Undertegnede bekræfter herved, at selskabet efter FATCA og CRS er et finansielt institut hjemmehørende i Danmark, og at det ikke er klassificeret som et ikke-deltagende finansielt institut af de amerikanske skattemyndigheder. GIIN-nr. (19 tegn) Venligst fortsæt til Del 4 på side 4 GIIN-nummer (gælder for finansielle institutter, der skal indhente GIIN-nummer) Del 2 - Aktivt ikke-finansielt selskab Undertegnede bekræfter herved, at selskabet er et aktivt ikke-finansielt selskab, dvs. det er hverken et finansielt institut eller et passivt selskab. Venligst fortsæt til Del 4 på side 4 Del 3 - Passivt selskab Undertegnede bekræfter herved, at selskabet er et passivt selskab, og at det har afgivet oplysninger om de kontrollerende personer. Udfyld oplysninger om kontrollerende personer på side 2 og eventuelt side 3 Side 1 af 8

2 Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Del 3 - Passivt selskab - fortsat Når nedenstående afsnit er udfyldt, fortsæt venligst til Del 4 på side 4. Kontrollerende person 1 Fødselsdato Bopælsadresse Land Fødested (land og by) Statsborgerskab (anfør alle) Kontrollerende person 2 Fødselsdato Bopælsadresse Land Fødested (land og by) Statsborgerskab (anfør alle) Side 2 af 8

3 Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Kontrollerende person 3 Fødselsdato Bopælsadresse Land Fødested (land og by) Statsborgerskab (anfør alle) Kontrollerende person 4 Fødselsdato Bopælsadresse Land Fødested (land og by) Statsborgerskab (anfør alle) Side 3 af 8

4 Egenerklæring for selskaber og finansielle institutter mv. til FATCA og CRS formål Læs venligst vejledningen på side 5 før blanketten udfyldes. Del 4 - Tegningsberettigedes underskrift Jeg bekræfter herved, at oplysningerne i denne blanket er korrekte og fuldstændige. Jeg er indforstået med, at oplysningerne kan bruges til indberetning til skattemyndighederne efter de til enhver tid gældende regler. Læs om indsamling, brug og videregivelse af oplysninger i Generelle forretningsbetingelser, som kan findes på pengeinstituttets hjemmeside. Jeg bekræfter at informere de eventuelle kontrollerende personer, hvis data jeg har opgivet ovenfor, om den nævnte mulighed for videregivelse af informationerne i denne blanket. Såfremt oplysningerne ændres, vil jeg rette henvendelse til pengeinstituttet inden 30 dage med henblik på at opdatere blanketten. Sted og dato Sted og dato Underskrift Titel med blokbogstaver Underskrift Titel med blokbogstaver Side 4 af 8

5 Vejledning til egenerklæring Vejledning CRS, FATCA og lokal lovgivning i Danmark indebærer, at pengeinstituttet er forpligtet til at indhente og indberette visse oplysninger til SKAT. Forpligtelsen kan indebære bl.a. indberetning af kontohavers skattemæssige hjemsted og omfanget af indeståender mv. Vejledningen er af generel karakter og den indeholder en overordnet beskrivelse af udvalgte begreber. Den indeholder dermed ikke alle elementer. Der henvises til lovgivningen ved behov for yderligere information. FATCA FATCA står for Foreign Account Tax Compliance Act og er en amerikansk lovgivning som blev vedtaget af den amerikanske kongres i marts Der er indgået en aftale mellem Danmark og USA om at gennemføre forpligtelserne iht. FATCA i dansk lovgivning. De forpligtelser, der følger af aftalen indebærer hovedsagelig; 1. en forpligtelse for finansielle institutter til at identificere finansielle konti som indehaves af amerikanske personer, 2. en forpligtelse for finansielle institutter til at indberette oplysninger til SKAT om de konti som identificeres, og 3. en forpligtelse for SKAT til at videresende de modtagne oplysninger til de amerikanske skattemyndigheder. CRS CRS står for Common Reporting Standard. CRS er en global standard for automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti/produkter mellem skattemyndigheder i andre lande. Iht. CRS skal finansielle institutter identificere (juridiske) personer, som har skattemæssigt hjemsted i andre lande og de finansielle konti personen har. Den finansielle institution er forpligtet til at rapportere oplysningerne til skattemyndighederne i det land, hvor personen har hjemsted. Dette indebærer, at hvis en kontohaver har skattemæssigt hjemsted i et andet land end Danmark, er den finansielle institution forpligtet til at indberette oplysningerne i denne blanket samt årligt indberette oplysninger om finansielle konti til SKAT, som sender oplysningerne til andre (CRS) lande. Yderligere information om CRS fremgår af følgende link: Bemærk 1. Kontohaveren er den juridiske person, som har ret til indtægter og/eller aktiver relateret til en konto. 2. Ved flere kontohavere skal der anvendes en separat blanket for hver enkelt kontohaver. 3. Denne blanket kan kun anvendes, hvis kontohaver er en juridisk person (selskab mv.) eller en finansiel enhed. 4. Hvis du har skattemæssigt hjemsted i flere end tre lande, udfyldes flere eksemplarer af denne blanket. 5. Hvis denne blanket ikke er tilstrækkelig til at bekræfte kontohavers FATCA status, eksempelvis for ikkedeltagende finansielle institutter, må en W-8BEN-E - blanket tillige udfyldes. 6. Selskaber der er skattepligtige i USA (fx hvis selskabet er stiftet og registreret i USA eller har hovedsæde i USA) skal benytte blanket W Pengeinstituttet yder ikke skatterådgivning eller fastslår, hvor der måtte være skattemæssigt hjemsted. Spørgsmål om, hvorledes skattemæssig hjemsted afgøres, må rettes til en skatterådgiver eller til den lokale skattemyndighed. 8. Blanketten kan kun anvendes af selskaber, der udelukkende har skattemæssigt hjemsted i Danmark. Venligst kontakt pengeinstituttet for fremsendelse af anden egenerklæring, såfremt selskabet har skattemæssigt hjemsted i andre lande end Danmark. Side 5 af 8

6 Vejledning til egenerklæring Definitioner Aktivt ikke-finansielt selskab (Aktiv ikke-finansiel enhed - Aktiv NFE) Et selskab hvor mindre end 50% af bruttoindkomsten og selskabets aktiver var passiv(e) i foregående kalenderår. Som passiv indkomst anses udbytte, renter, lejeindtægter mv. Passive aktiviteter er aktiviteter, der genererer passiv indkomst. Som et aktivt ikke-finansielt selskab betragtes eksempelvis også: Alm. erhvervsdrivende virksomheder - selskaber hvor mere end 50 % af indtægten kommer fra fremstilling og/ eller salg af varer- og ikke-finansielle tjenesteydelser. Børsnoterede selskaber, der er et ikke-finansielt selskab - et børsnoteret selskab eller et nærtstående selskab (datterselskab) til et børsnoteret selskab. Myndighedsenheder og internationale organisationer og selskaber som ejes udelukkende af sådanne. Religiøse, velgørende, videnskabelige, kunstneriske, kulturelle enheder, eller enheder med uddannelsesmæssige formål og som er fritaget for indkomstskat i sit hjemland. Samt ingen aktionærer eller medlemmer har ejerskab eller retmæssig andel i dens indkomst eller aktiver, - lovgivningen eller vedtægterne forhindrer udlodning til andet end formålet og ved eventuel likvidation skal alle aktiver udloddes til en anden nonprofit organisation eller offentlig myndighed. Holdingselskaber - selskaber som kun ejer datterselskaber som er ikke-finansielle enheder (dvs. ejer ikkefinansielle institutter). Opstartsselskaber - selskaber som er i opstartsfasen og endnu ikke driver nogen virksomhed (de første 2 år). Selskaber i likvidation eller konkurs Finansselskaber - selskaber som beskæftiger sig med finansiering indenfor koncerner hvor ingen driver virksomhed som finansielt institut. CRS - deltagende lande Et land som har indført CRS og som har underskrevet en international aftale med det land, hvor den finansielle konto er oprettet, dvs. det land hvor den finansielle institution er hjemmehørende. For mere information om, hvilke lande som anses for at være CRS - deltagende lande, se den officielle liste offentliggjort af OECD: exchange-of-tax-information/mcaa-signatories.pdf FATCA Partner Jurisdiktion Et land som har indgået en aftale (IGA) med USA om udveksling af information i henhold til FATCA. En oversigt over hvilke lande som har indgået en aftale med USA for at gennemføre FATCA fremgår af følgende link: treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx Finansielt institut Som finansielt institut anses et forvaltningsinstitut, indskudsinstitut, investeringsenhed og specificerede forsikringsselskaber. En enhed er endvidere et finansielt institut hvis den i sin erhvervsmæssige virksomhed, eller hvis den administreres af en anden enhed som i sin erhvervsmæssige virksomhed, udfører en eller flere af følgende aktiviteter for en kundes regning: 1. handel med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter 2. individuel og kollektiv porteføljeforvaltning, eller 3. i øvrigt investerer, administrerer eller forvalter kapital. Finansiel konto En finansiel konto er en konto, der føres af et finansielt institut og som er: 1. indskudskonti - f.eks. alm. indlåns- og opsparingskonti, 2. depotkonti (værdipapirer), 3. i øvrigt investerer, administrerer eller forvalter kapital. 4. forsikringsaftaler med kontantværdi og livrenteaftaler Side 6 af 8

7 Vejledning til egenerklæring GIIN-nr. Et GIIN-nr. (19 tegn) er et globalt identifikationsnummer (Global Intermediary Identification Number) som et finansielt institut får efter at have registreret sig hos amerikanske Internal Revenue Service (IRS) i overensstemmelse med FATCA- regelsættet. Kontohaver Som kontohaver anses den (juridiske) person som er registreret eller identificeret som ejer af en finansiel konto/ produkt. En person, som ikke er et finansielt institut, og som ejer en finansiel konto/produkt til fordel for eller for regning af en anden person som befuldmægtiget, depositar, forvalter, underskriftsberettiget, investeringsrådgiver eller mellemmand, betragtes ikke som indehaver af kontoen, og denne anden person betragtes som indehaver af kontoen. Dette gælder dog ikke, når en advokat forvalter en finansiel konto til fordel for en klient. Kontrollerende person Som kontrollerende person anses en fysisk person, som udøver kontrol over en enhed (sædvanligvis som ejer mere end 25 %). For så vidt angår trusts betyder det stifteren, forvalteren, (eventuel) protektor, den begunstigede eller andre fysiske personer, der udøver kontrol over trusten. For andre juridiske personer, der ikke er en trust betyder udtrykket personer i en tilsvarende stilling. Passiv indkomst Passiv indkomst kan eksempelvis være udbytte og renter. Det kan også være leje og royalty. Endvidere kan det være livrente, kapitalgevinster ved salg af en sådan type ejendom som kan give passiv indkomst samt visse forsikringsudbetalinger. Passivt selskab (Passiv ikke-finansiel enhed - Passiv NFE) Som passivt selskab anses selskaber, som ikke er et finansielt institut eller et aktivt ikke-finansielt selskab. Selskab/Enhed Enhver juridisk person eller anden juridisk ordning såsom et selskab, et interessentskab, en trust eller en fond. Skatteregistreringsnummer Et skatteregistreringsnummer, Tax Identification Number (TIN) er en skattepligtiges identifikationsnummer. Ikke alle lande udsteder skatteregistreringsnumre, men har andre former for numre til brug for identifikation af skattemæssige hensyn. Information om udformningen af skatteregistreringsnumre findes på OECD s hjemmeside via følgende link: en Skattemæssigt hjemsted Amerikansk statsborgerskab/hjemsted Du anses generelt for at have hjemsted i USA, hvis du har bopæl i USA, er amerikansk statsborger (inklusive personer med dobbelt statsborgerskab), ejer fast ejendom i USA, har gyldig arbejdstilladelse (såkaldt Green Card ) eller har permanent ophold i USA. Hvis du har hjemsted i USA, kan du være skattepligtig der. Juridiske personer Juridiske personer har skattemæssigt hjemsted i Danmark, hvis de enten er registreret i Danmark eller hvis ledelsen af selskabet udføres fra Danmark. Også juridiske personer der er stiftet eller registreret udenfor Danmark kan anses for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark, hvis ledelsen af selskabet udføres fra Danmark. Filialer En filial har sædvanligvis skattemæssigt hjemsted i det land, som den virksomhed filialen tilhører, har hjemsted. Fysiske personer Personer som bor i Danmark eller som opholder sig i Danmark i 6 måneder eller mere eller som tidligere har boet i Danmark og har opretholdt tættere tilknytning til Danmark, skal normalt betale skat i Danmark af deres globale indkomst. Side 7 af 8

8 Vejledning til egenerklæring Hvornår har en person skattemæssigt hjemsted i et andet land? Hvert enkelt land har sine egne regler for hvordan skattemæssigt hjemsted bestemmes. Information om reglerne for skattemæssigt hjemsted i et givet land findes på OECD s hjemmeside via følgende link: automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en Hvis der er spørgsmål til, hvorledes det skattemæssige hjemsted afgøres så kontakt en skatterådgiver eller de lokale skattemyndigheder. Side 8 af 8

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes.

Læs venligst vejledningen på side 7 før blanketten udfyldes. Selskabet Navn CVRnr. Adresse Postnr. og by Land hvor selskabet er stiftet/registreret (Kun relevant for finansielle institutter) Sponsornavn GIINnr. (19 tegn) GIINnummer (gælder for finansielle institutter

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer

Egenerklæring for juridiske personer Læs venligst instruktionerne på side 4 før blanketten udfyldes Information om Udfyld venligst rubrikkerne nedenfor med oplysninger om kontohaver. ank Danmark /S til brug for FTC og CRS formål kontohaver

Læs mere

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål

Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Egenerklæring for juridiske personer til brug for FATCA og CRS formål Del 1 Information om kontohaver Selskabets navn Nuværende adresse Postadresse (udfyldes kun, hvis denne er forskellig fra adresse ovenfor)

Læs mere

EGENERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (JURIDISK PERSON/ENHED)

EGENERKLÆRING OM SKATTEINDBERETNINGSPLIGT (JURIDISK PERSON/ENHED) Danmark indgår i det internationale samarbejde om korrekt skatteindberetning. Derfor er Spar Nord Bank i henhold til den danske skattelovgivning forpligtet til at bede dig om at bekræfte følgende om virksomhedens

Læs mere

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed)

Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed) Egenerklæring vedr. udenlandske skatteforhold (juridisk person/enhed) Del 1. Identifikation af kontohaver A. Cvr.nr eller identifikationsnr B. Navn på juridisk person/enhed/afdeling C. Indregistrerings-

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver * markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver * markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.) Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.) Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.)

Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.) Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.) Skatteydernummer (TIN/tilsvarende nr.) nvendelig for selskaber mv. til brug for FTC- og CRS-formål Læs vejledningen på side 4, før blanketten udfyldes DEL 1: Information om kontohaver Udfyld rubrikkerne nedenfor med information om kontohaver

Læs mere

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold

Egenerklæring om individuelt skattemæssigt tilhørsforhold Del 1 Identificering af den individuelle kontohaver *markerede felter skal udfyldes. A. Kontohavers navn Efternavn* Titel: Fornavn(e)* B. Nuværende bopælsadresse: Linje 1 (fx gade og husnummer)* Linje

Læs mere

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Det er en forudsætning for oprettelse af virksomheden, at ejer er kunde i banken. Kundeoprettelsen af ejer skal ske på bankens hjemmeside

Læs mere

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS

Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Kundeoprettelse incl. Egenerklæring for selskaber A/S, ApS, I/S og IVS Det er en forudsætning for oprettelse af virksomheden, at ejer er kunde i banken. Kundeoprettelsen af ejer skal ske på bankens hjemmeside

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA BEK nr 769 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5775296 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om identifikation

Læs mere

Du skal udelukkende vurdere de forventede beløb. Du behøver altså ikke lave præcise beregninger, men derimod skrive dit bedste bud på tallene.

Du skal udelukkende vurdere de forventede beløb. Du behøver altså ikke lave præcise beregninger, men derimod skrive dit bedste bud på tallene. Forretningsomfang og SKATTEINDBERETNINGSPLIGT For privatkunder Stilling Navn Adresse Postnr./by Tlf./mobil CPR-nr. E-mail handler du på egne vegne? Handler oplysningerne, du giver her, om dine egne konti?

Læs mere

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

11. december2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent. For sent indgivne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0194575 Udkast 3 18. september 2013 Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love (Opfølgning på aftale mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater

Læs mere

Vejledning til fuldmagt

Vejledning til fuldmagt Vejledning til fuldmagt Inden du udfylder formularen, anbefaler vi, at du læser nedenstående vejledning. Personoplysninger Udfyld venligst formularen Personoplysninger for hver nøgleperson, der kan benytte

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1316 af 20/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0339054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om identifikation

Læs mere

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og hvorfor er det relevant for din virksomhed... Hvad er FATCA? Et summarisk overblik over lovgivningen, som påvirker den globale finansielle sektor. Hvad?

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 271 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 8. juli 2013 Proces og Administration Mhh GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1

Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 Skatteministeriet J. nr. 15-0339054 UDKAST 1, 22. maj 2015 Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet 1 I medfør af 8 K, stk. 2, og 8 Å, stk. 1,

Læs mere

Personlige oplysninger

Personlige oplysninger 04.2015 Personlige oplysninger Formular, som skal udfyldes og underskrives af de tilknyttede personer i forbindelse med åbningen af en konto hos Jyske Bank (Gibraltar) Limited, 76 Main Street, P.O. Box

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. februar 2014 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af, at et stigende antal selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent.

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.8.2015 COM(2015) 394 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 632 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

15510/15 CHB/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) 15510/15

15510/15 CHB/ks DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) 15510/15 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. februar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0286 (NLE) 2015/0285 (NLE) 15510/15 FISC 196 ECOFIN 999 AELE 72 AND 14 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret

Nyhedsbrev. Selskabs- og fondsret Nyhedsbrev Selskabs- og fondsret 05.07.2017 REVIDERET VEJLEDNING: NYE REGLER OM REELLE EJERE SKAL FORHINDRE HVIDVASK OG TERROR 5.7.2017 Den 23. maj 2017 trådte nye regler om virksomheders pligt til at

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2016 COM(2016) 201 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, H122-15.

Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, H122-15. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. juni 2015 Udkast til bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet, H122-15. Skatteministeriet

Læs mere

8389/16 KHO/ks DGG 2B

8389/16 KHO/ks DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. fr) Interinstitutionel sag: 2016/0108 (NLE) 2016/0109 (NLE) 8389/16 FISC 65 ECOFIN 340 AELE 34 MC 5 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

8297/15 KHO/gj DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 21. maj 2015 (OR. en) 8297/15

8297/15 KHO/gj DGG 2B. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 21. maj 2015 (OR. en) 8297/15 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0075 (NLE) 2015/0076 (NLE) 8297/15 FISC 37 ECOFIN 268 AELE 24 CH 18 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 2016 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet I medfør af 35 a, i landstingslov nr. 11 af 2. november

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) December 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Horizon Fund (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0129 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2015 COM(2015) 129 final 2015/0065 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF DA

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet )

Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) November 2017 Supplement - Danmark Janus Henderson Investment Fund OEIC (i det følgende benævnt Investeringsselskabet ) 1. Information om Investeringsselskabet og dets danske repræsentant i Danmark Investeringsselskabets

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017

Nyhedsbrev. Corporate / M&A. Juni 2017 Juni 2017 Nyhedsbrev Corporate / M&A Er din virksomhed klar til at registrere sine reelle ejere? Den 23. maj 2017 blev der indført en pligt for en række virksomhedstyper til at søge oplysninger om deres

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Pleje- og Omsorgsafdelingen

Pleje- og Omsorgsafdelingen Godkendelsesanmodning Vedrørende levering af følgende ydelser i Nyborg Kommune: Praktisk hjælp kl.08.00-15.00 Mandag til fredag Personlig pleje alle dage døgnet rundt Pleje- og Omsorgsafdelingen Disposition

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 119 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaards talepapir Det talte ord gælder A1 Anledning: Samråd i SAU 6. november 2014

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere