Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet"

Transkript

1 Hverdagsguder. Græske terrakotter ved Sortehavet Lise Hannestad Som regel ser vi for os billeder af de græske guder som majestætiske marmor- eller bronzestatuer. Sådanne statuer har imidlertid kun udgjort en lille del af det samlede antal fremstillinger af græske guddomme. For de fleste af datidens mennesker har billeder af guderne i hverdagen været f.eks. i form af små terrakottafigurer på cm højde. For alle grækere fra geometrisk tid (og før) og til oldtidens slutning har disse små gudefigurer spillet en betydningsfuld rolle, og for mennesker, som boede langt fra byer eller de store helligdomme og sjældent kom der, må det være disse figurer som er tonet frem på nethinden, når man har talt om eller tænkt på billeder af en guddom. Det var de billeder, man havde hos sig i dagligdagen og måske med sig i graven, men også figurer, som kunne bruges som votivgaver til en guddom, når man drog til en helligdom for at ofre til guden, deltage i religiøse fester, søge gudens hjælp f.eks. ved sygdom eller rådspørge en guddom, når beslutninger skulle træffes. Terrakottafigurer af guder finder vi således overalt i den græske verden i helligdomskontekster, i bebyggelseskontekster og i grave. Terrakottafigurer blev som bekendt ikke kun brugt til fremstilling af gudebilleder, men også mange verdslige emner; de berømte Tanagrafiguriner i form af stående, siddende eller dansende kvinder er vel de kendteste eksempler herpå. Mange figurer har også tjent som legetøj fund af terrakottadukker med bevægelige arme og ben er ikke ualmindelige fund i barnegrave. Dyr er et andet yndet motiv f.eks. som votivgaver til guderne, i stedet for et langt kostbarere offerdyr. Terrakottafigurerne laves allerede fra 7. århundrede f.kr. i forme, hvilket betyder, at de kan masseproduceres. Og når en form er blevet for slidt eller måske gået i stykker, kan man lave en ny over en af de allerede producerede figurer. Efterbearbejdning, f.eks. i form af indridsninger bliver ikke sjældent indridset efter figuren er taget ud af formen for at få detaljer, f.eks. i frisuren, til at stå klarere. Det ses f.eks. tydeligt på kvindeprotomet nedenfor (Fig. 8). Inden brændingen dækkes figurerne ofte med et hvidt overtræk, og efter brændingen bliver

2 6 6 L I S E HA N N E S TA D Fig. 1. Siddende kvindefigur (H. 12,4 cm) og kvindeprotom fra grav 97 i Olbia. Ca. 540 f.kr. (Skudnova 1988, forsiden). figurerne normalt bemalet, ofte i stærke farver. Lyserød og lyseblå er blandt de foretrukne farver. Disse farver er sjældent velbevaret, når figurerne i dag findes, mens det hvide overtræk er langt mere modstandsdygtigt over for århundreders ophold i jorden. Lige fra arkaisk tid har gudefigurer af terrakotta været almindelige i græske lokaliteter ved Sortehavet. De findes hyppigst i helligdomme eller bebyggelser, noget sjældnere i grave. Fig. 1-2 er eksempler på arkaiske terrakotter fundet i grave i Olbia fra arkaisk tid. Her findes de i under 10% af gravene, og meget ofte i form af et par siddende gudinder eller en siddende gudinde samt et protom, som på Fig. 1. Protom er en betegnelse vi bruger for en figur, som kun viser hoved og hals, samt evt. noget af kroppen. Hvilke guddommme, de siddende kvinder og protomet forestiller, er usikkert. Men da det er to kvinder, er sandsynligheden stor for, at de forestiller Demeter og hendes datter Kore/Persefone. Disse figurer er ikke lavet i Olbia men sandsynligvis importeret fra det østgræske område, måske Olbias moderby Milet på Lilleasiens vestkyst, ligesom meget af keramikken i gravene.

3 HV E R D A G S G U D E R 6 7 Fig. 2. To siddende kvindefigurer (den største er 9,3 cm høj) fra grav 158 i Olbia. Ca f.kr. (Skudnova 1988, 145) Et andet eksempel på gudefremstillinger i terrakotta fra grave finder vi f.eks. i den græske by Apollonia på Sortehavets vestkyst i det nuværende Bulgarien. Her er sådanne figurer lidt hyppigere end i de arkaiske grave i Olbia. Særligt i de ældste grave fra det tidlige 5. århundrede f.kr. (byens tidligste gravpladser er endnu ikke fundet) og i børnegravene ses de ofte. Blandt gudefremstillinger er en figur, der identificeres som Afrodite, og Demeter-Persefone almindeligst. Fig. 3 viser en noget speciel variant af dette gudindepar. Figurerne i disse grave kan også forestille andet end guddomme. Der er således en del Silenfigurer (se f.eks. Fig. 5) og fremstillinger af teaterfigurer med de karakteristiske masker. Stort set alle terrakotterne er lokalt fremstillede men i den ældre fase, dvs. 5. og tidlige 4. århundrede i importerede forme. Et detaljeret indblik i, hvilken rolle terrakottafigurer af guddomme spillede i en landsby ved det nordlige Sortehav, har de intensive udgravninger af Panskoe I på det nordvestlige Krim givet os. Stedet er udgravet i årene og består af en række store bygningskomplekser. Det bedst undersøgte af disse er den såkaldte monumentale bygning, som udgøres af en firlænget bygning omkring en stor åben gårdsplads med en brønd. Bygningen er blevet ødelagt ved brand

4 6 8 L I S E HA N N E S TA D Fig. 3. Figur forestillende Demeter og Persefone siddende i en fælles kappe omkring sig. Fra en grav i Apollonia, sandsynligvis et importstykke fra det ægæiske område (se også Fig. 4). H. 7,5 cm. Tidlige 5. århundrede f.kr. (Venedikov o.a. 1963, ) tilsyneladende efter at være blevet angrebet af skythiske nomader. Efter ødelæggelsen har ruinerne fået lov at henligge, og der er aldrig senere blevet bygget på stedet. For arkæologer har udgravningssituationen derfor været ideel. Fundmaterialet viser, at bygningen må være opført omkring f.kr., og at ødelæggelsen er sket omkring 270 f.kr. Bygningens mange rum har haft forskellige funktioner; nogle har tydeligt været til beboelse, andre f.eks. lagerrum. I det sydvestlige hjørne var et rum indrettet som en helligdom. Her stod et lille stenalter og et par transportable altre af terrakotta. I det lerstampede gulv var nedgravet to små gruber, hvoraf den ene indeholdt aske og brændte fugleknogler den anden en dynge muslingeskaller dækket af én stor muslingeskal. I rummet blev fundet seks terrakottafigurer. Blandt dem var to protomer, hvoraf det ene viser en kvinde som holder hænderne om brysterne (Fig. 6). Hun forestiller utvivlsomt Demeter, gudinde for korn og jordens frugtbarhed. Denne type er velkendt fra adskillige andre lokaliteter i det nordlige Sortehavsområde, herunder Olbia

5 HV E R D A G S G U D E R 6 9 og Chersones. Og typen kendes både fra helligdomme, bebyggelser og grave. Et mere fragmenteret protom fra helligdommen i den monumentale bygning forstiller gudinden Afrodite, som det klart fremgår af mere velbevarede eksemplarer af samme protomtype fundet i en af de andre bygninger i Panskoe I. Hun holder et af sine attributter, en fugl/due, i den ene hånd. Et par usædvanligt store og flotte protomer fundet i en af de andre bygninger på stedet forestiller også Afrodite (Fig. 7 og 8). Hendes elegante frisure er sat op med et diadem og hun bærer både ørenringe, perlekæde og armbånd. I den ene hånd holder hun en due, i den anden en blomsterknop. I samme bygning er fundet en sortglaseret drikkeskål med en dedikationsindskrift til Afrodite. Den Afrodite, som dyrkedes i denne landlige bebyggelse, var efter alt at dømme ikke kærlighedens gudinde, men Afrodite som vegetationsguddom, således som hun beskrives af Hesiod allerede i 7. Fig. 4. To eksempler på samme type Demeter og Persefo- århundrede f.kr., hvor han fortæller, at planterne spirer frem i gudindens fodspor (Theogonien ) Fig. 5b viser bagsiden af det ne fremstilling som på Fig. 3. Disse to eksempler stammer velbevarede protom, hvor man kan se en lille påsat bue i ler med en enkelt lodret gen- fra Rhodos. Den største er 10 cm høj, den anden syv cm nemboring. De allerfleste af protomerne fra høj. Sidstnævnte vides med det nordlige Sortehavsområde har denne udformning af bagsiden tydeligt beregnet til grav. Begge eksemplarer er i sikkerhed at være fundet i en ophængning. En terrakottafigur af endnu en dag i British Museum (Higgins guddom er fundet i den monumentale bygnings helligdom. Det er et fragment af en 1954, pl. 39, nr. 231 og 232). maske forestillende en skægget mandlig gud med en stor krans om hovedet (Fig. 7). Typemæssigt minder den om en Dionysos, der netop ofte gengives som en maske; men da der i rummet er fundet en sortglaseret drikkeskål med en indridset dedikationsindskrift til guden Sabazios, en frugtbarhedsguddom, forestiller denne terrakotta snarere denne gud. Så vidt jeg ved kendes der endnu ikke andre eksemplarer af denne terrakottatype. Det

6 7 0 L I S E HA N N E S TA D Fig. 5 a Afroditeprotom fra bygningen U7 i Panskoe I. H. 24,7 cm. Fra sammen form som Fig. 6. Protomer forekommer ofte som par. Anden halvdel af 4. årh. f.kr. Fig 5.b, bagsiden af Fig. 5.a. Her ses den påsatte bue beregnet til ophængning af protomet. Bemærk også, at bagsiden er efterladt helt ubearbejdet. Man fornemmer klart, hvorledes leret er blevet presset ned i en form.

7 HV E R D A G S G U D E R 7 1 Fig. 6.Fragment af Afroditeprotom fra bygningen U7 i Panskoe I. Se også Fig. 5. gør der derimod af en anden terrakottafigur af en mandlig guddom fundet i den monumentale bygning men ikke i selve helligdomsrummet. Det er en ung, vinget, nøgen mand (Fig. 9) med en polos på hovedet. Typen forestiller den unge Eros, og den er uhyre populær i hele det vestlige og nordlige Sortehavsområde. I Olbia f.eks. er fragmenter af mere end 40 eksemplarer fundet i en kultcisterne på byens centrale helligdomsområde. Derimod kendes typen slet ikke fra det bosporanske område. Præcist hvorledes den skal tolkes, har været meget diskuteret. Nogle forskere har foreslået Eros-Thanatos; mere sandsynlig er Rusjaevas kobling Eros-Iakchos (Rusjaeva Typen findes meget ofte sammen med Demeterprotomer, og der kan ikke

8 7 2 L I S E HA N N E S TA D være tvivl om, at det er ikke er Eros som søn af Afrodite, vi her ser, men som frugtbarhedsguddom, således som Hesiod beskriver ham i Theogonien, digtet om gudernes tilblivelse, hvor han sammen med jordgudinden Gaia er den første gud som følger efter Kaos. Denne urgamle Eros blev dyrket i enkelte græske helligdomme, hvoraf den berømteste lå i Thespiai i Boiotien. Eroshelligdommen i Parion i det nordvestlige Lilleasien (Troas) var ikke mindst kendt for sin kultstatue, som var skabt af Praxiteles. Når man betragter Ero s - t e r- rakottapladen og dens mange par a l l e l l e r, kunne man fristes til at t ro, at den efterligner Praxiteles' kultstatue i Parion; men fra afbildninger på Parions mønter, ved Fig. 7. Fragment af maske af mandlig vi, at det var den bueskydende guddom, sandsynligvis Sabazios, fra helligdommen i den monumentale bygning i Panskoe I. H. 8,5 cm. At den samme Erostype findes så Eros, Praxiteles havde fremstillet. mange steder i det nordlige og vestlige Sortehavsområde kunne tyde på, at der et sted i dette område har været en Eroshelligdom, hvor guden dyrkedes i den skikkelse, vi ser på terr a k o t t e rne. Hvis det var tilfældet, er den i hvert fald endnu ikke identif i c e re t. Ler er som bekendt et af de mest udbredte råstoffer, og terrakottafigurer er derfor blevet fabrikeret overalt i den græske verden. Også i byerne ved Sortehavet blev de produceret i stort omfang. I en landsby som Panskoe I er der imidlertid, trods de intensive arkæologiske udgravninger, ikke fundet spor af forme til at producere terrakotter i, det være sig protomer eller figurer. Landsbyen har fået de fleste terrakotter fra moderbyen Chersonesos eller eventuelt fra Olbia. Og selvom keramik produceret i Athen hyppigt er almindelige fund i alle landsbyens bygninger, så er terrakotter fra så fjerne egne en stor sjældenhed på stedet. En enkelt meget velbevaret figur (Fig. 8) udgør en undtagelse. Den forestiller gu-

9 HV E R D A G S G U D E R 7 3 Fig. 8. Terrakottastatuette forestillende Pan. Fundet i bygning U7 i Panskoe I. H. 14 cm. Import fra det ægæiske område. den Pan med menneskekrop og gedeben og gedehorn i panden. Den er et af de sjældne tilfælde, hvor rester af bemalingen er bevaret: lyserød på krop, ansigt og kappe, brun på ben og sort på klove og på den klippe, hvorpå han står. Hans erigerede lem viser ikke blot hans liderlighed, men også hans frugtbarhed. Pan kædes i græsk mytologi sammen med guder som Dionysos, Afrodite og Eros, og han har også karakter af hyrde. Som Demeter, Sabazios, Afrodite og Eros van han

10 7 4 L I S E HA N N E S TA D Fig. 9. Terrakottaplade forestillende Eros. Fundet i den monumentale bygning i Panskoe I. H. 10,7 cm. en frugtbarhedsguddom. Det var til de guddomme, som kunne bringe god høst af korn og vin og rigdom på kvæg og dermed sikre livets opretholdelse, at ikke blot indbyggerne i Panskoe I, men landbefolkningen i hele den græske verden, også kolonisterne ved Sortehavets kyster, satte deres lid.

Templer ved Sortehavet

Templer ved Sortehavet Templer ved Sortehavet Pia Guldager Bilde 1. Myter om templer i fortid For mange af hjemlandets grækere var Sortehavet myternes tågehav beliggende på skæringspunktet mellem det kendte og det ukendte, mellem

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

DET HISTORISKE OVERBLIK

DET HISTORISKE OVERBLIK ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DET HISTORISKE OVERBLIK Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Det historiske overblik Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Jesu møde med et levende lig

Jesu møde med et levende lig HISTORISK OG ARKÆOLOGISK SIDELYS PÅ BIBELEN RIGE FATTIGE Ny artikelserie Personer Jesus mødte [1] PRÆSTER UDSTØDTE ARBEJDERE LEDERE KLOGE HEDNINGER SPEDALSKE KVINDER Jesus mødte typer af enhver slags.

Læs mere

Synagogen på Jesu tid

Synagogen på Jesu tid Synagogen på Jesu tid Nye fund og ny forståelse. Del 1 Af Anders Runesson, McMaster University, Canada De fleste kristne, som læser eller hører evangelierne i kirken om søndagen, ved, at Jesus prædikede

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Mithradates, Pompejus og Alexander den Store

Mithradates, Pompejus og Alexander den Store Mithradates, Pompejus og Alexander den Store Jakob Munk Højte 1. Indledning Fra 1970 erne og ind til for nylig har Hollywoods filmindustri udvist meget ringe interesse for fortællinger, der udspiller sig

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Krop og ydre. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 8 Krop og ydre Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 119 1. Indledning Nutidens unge vokser op omgivet af perfekte kroppe. Hvor de end befinder sig, er der billeder af veltrimmede,

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

Og han fortalte dem en lignelse

Og han fortalte dem en lignelse Og han fortalte Af dr. Kenneth E. Bailey Arkæologisk og historisk sidelys på Bibelen Dr. Kenneth E. Bailey er kendt verden over for sin store indsigt i den bibelske samtids kulturhistorie. Det meste af

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Tir Nan Og Punkt 1 Se filmen Punkt 2 Tal om filmen i gruppen TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Punkt 3 Læs om forskellige opfattelser af hvad der sker, når vi dør i teksterne nedenfor. Svar på de spørgsmål,

Læs mere

De klassiske olympiske lege

De klassiske olympiske lege Per Jørgensen Syddansk Universitet, Odense De klassiske olympiske lege I det gamle Grækenland, Hellas, var man meget optaget af agon, dvs. konkurrence. Ikke kun i sport, men også indenfor kunst, kultur

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere