VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014

2 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er organiseret som et anpartselskab med navnet TOR Godkendt ApS. 2. Formål og omfang 2.1. Formål Godkendelsesordningen er etableret på frivillig basis af danske fabrikanter samt danske og udenlandske importører af tagpapprodukter til det dankse marked. Godkendelsesordningen har til formål at medvirke til, at materialevalg til tagpapdækning sker ud fra de specifikationer og materialekrav, der er angivet i TOR s anvisninger. Godkendelsesordningen skal desuden sikre, at materialevalg sker i overensstemmelse med Bygningsreglementets forskrifter og under overholdelse af de til enhver tid gældende krav Omfang Godkendelsesordningen omfatter tagpapprodukter til tagdækning og til undertage. 3. Godkendelsesordningens organisation 3.1. Godkendelsesordningen TOR Godkendt ejes af TOR Godkendt ApS, hvis ledelse består af en direktør. Direktøren sørger for at der etableres et godkendelsesudvalg efter reglerne beskrevet i Godkendelsesudvalg Godkendelsesudvalget varetager godkendelse af produkter Godkendelsesudvalgets kompetence Godkendelsesudvalget opstiller ordningens godkendelseskrav jf. pkt. 6. De opstillede godkendelseskrav må ikke være mindre end kravene i de gældende krav i TOR s anvisninger eller danske normer og forskrifter. Godkendelsesudvalget foranlediger, at der bliver udført stikprøvekontrol på byggepladser for at vurdere, om kravene til produktegenskaber overholdes for de tilsluttede produkter Medlemmer af Godkendelsesudvalget Godkendelsesudvalgets medlemmer udpeges af TOR s repræsentantskab. 3 medlemmer udpeges blandt repræsentantskabets medlemmer. 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening. 1 medlem udpeges efter indstilling fra danske importører af tagpapprodukter, som er tilknyttet ordningen. TOR Godkendt ApS s direktør fungerer som sekretær for udvalget Medlemmernes valgperiode Hvert medlem af Godkendelsesudvalget udpeges for 2 år ad gangen fra 1. juli til 30 juni. Genudpegning kan finde sted Etablering af sekretariat TOR Godkendt ApS etablerer et sekretariat eller udfærdiger en aftale om drift af et sekretariat. Sekretariatet indgår på vegne af Godkendelsesudvalget aftale med en eller flere kontrolinstanser, der analyserer materialeprøver udtaget ved stikprøvekontrol.

3 3.4. Tilforordnede og særligt sagkyndige Godkendelsesudvalget kan vælge at supplere sig med særligt sagkyndige. Den eller de særlige sagkyndige har alene rådgivende funktion over for udvalget og kan ikke deltage ved en sags afgørelse. 4. Sekretariatets opgaver Sekretariatet er ansvarligt for TOR Godkendt s daglige drift, herunder medlemsrådgivning, afholdelse af kurser for producenter og leverandører samt rapportering om udførte godkendelser og indstilling af produkter til godkendelse af Godkendelsesudvalget. Sekretariatet er ligeledes ansvarligt for afholdelse af et medlemsmøde hvert år i maj måned. Sekretariatet er også ansvarligt for, at der bliver udtaget stikprøver af de produkter, som er opført på TOR Godkendt s liste over godkendte produkter. Kontrollen udføres ved udtagning af prøver fra byggepladser, samt analyse af de udtagne produkter. 5. Medlemmer Under TOR Godkendt kan optages firmaer, som enten er producenter af tagpap eller er leverandører af tagpap til det danske marked Optagelse af producenter og leverandører Virksomheder, der fremstiller eller forhandler TOR Godkendte tagpapmaterialer, og som respekterer TOR s specifikationer og produktkrav, optages efter ansøgning til godkendelsesudvalget. Enhver momsregistreret virksomhed, der leverer tagpapprodukter, der lever op til TOR s anvisninger, kan efter ansøgning til Godkendelsesudvalget godkendes som medlem af godkendelsesordningen. Inden endelig godkendelse af medlemskab skal virksomheden dokumentere, at de lever op til TOR s anvisninger. Ansøgning om optagelse i TOR s Godkendelsesordning kan afvises, hvis producenten/leverandøren uretmæssigt har markedsført sig som medlem inden optagelse Medlemsmøde Samtlige medlemmer indbydes til mindst et årligt medlemsmøde i maj måned. Ved medlemsmødet orienteres medlemmerne om TOR Godkendt s virke, ligesom medlemmerne gives mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til Godkendelsesudvalgets arbejde. Årsmødet indkaldes skriftligt af sekretariatet med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem, til den til foreningen opgivne fysiske eller elektroniske adresse, og med angivelse af dagsordenen for årsmødet Registreret godkendelsesmærke Medlemmer af TOR s Godkendelsesordning er berettiget til at anvende nedenstående tekst: Tilsluttet TOR Godkendt

4 Følgende registrerede varemærker kan benyttes på de produkter, der er tilsluttet ordningen. eller eller Enhver omtale i tilbud, brochurer og lignende af medlemskabet af TOR Godkendt skal ske med de ovenfor angivne formuleringer. 6. Medlemmernes forpligtelser 6.1. Leverandøransvarlig De tilknyttede producenter og leverandører skal udpege en leverandøransvarlig, som er ansvarlig for at TOR Godkendt s regler overholdes, og som er kontaktpersonen til godkendelsesordningens sekretariat. Sker der radikale ændringer i det tekniske og lovgivningsmæssige grundlag for anvendelse af tagpap, kan Godkendelsesudvalget annullere gældende godkendelser for produkter. Den enkelte medlemsvirksomhed er selv ansvarlig for at følge op på godkendelsernes gyldighed. Indholdet af kursus for leverandøransvarlige skal til enhver tid fremgå af TOR Godkendt s hjemmeside Godkendelsescertifikat Produkter, der er omfattet af TOR Godkendt skal være mærket med ordningens logo, og godkendelsescertifikat skal fremsendes til kunderne efter anmodning Godkendelse af materialer som TOR Godkendt Et materiale kan godkendes, hvis det opfylder de af Godkendelsesudvalget fastsatte krav, der fremgår af TOR Godkendt s regler for optagelse af produkter. De til enhver tid gældende retningslinjer samt historiske retningslinjer skal være offentligt tilgængelige på godkendelsesordningens hjemmeside. Ansøgningen skal bilægges dokumentation i henhold til gældende retningslinjer. Leverandørmedlemmer, der har materialer opført på TOR Godkendt s materialeliste, er forpligtede til at overholde TOR s anvisninger, hvad angår specifikationer, materialevalg og arbejdsvejledninger for de tilsluttede produkter. Producenter og leverandører tilsluttet ordningen er berettiget til sideløbende at markedsføre andre produkter, som ikke er tilsluttet ordningen, men dette skal ske på en måde, så det er en klar adskillelse mellem produkter under TOR Godkendt og andre produkter Betaling af kontingent og kontrolbesøg Medlemsvirksomhederne er pligtige til at betale et årligt gebyr fastsat af TOR Godkendt s Godkendelsesudvalg. Gebyret betales for hvert produkt, der er optaget på TOR Godkendt s liste over godkendte produkter. Gebyret reguleres hvert år pr. 1. juli.

5 Gebyret betales forud for et år af gangen. En gældende prisliste skal være tilgængelig på TOR Godkendt s hjemmeside. Medlemsvirksomhederne er desuden pligtige at betale for kontrolbesøg, der ligger ud over det af TOR s Godkendelsesordnings fastsatte krav, i det omfang de ekstra kontrolbesøg er forårsaget af virksomhedens forhold, fx konstatering af manglende overholdelse af de gældende krav i godkendelsen. Omfanget af de ordinære stikprøvekontroller for produkter tilsluttet godkendelsesordningen fremgår af TOR Godkendt s regler for optagelse af produkter Elektronisk indberetning af leverancer Medlemsvirksomhederne er pligtige til på opfordring periodevis at anmelde leverancer som grundlag for udtagning af produkter til stikprøvekontrol i Godkendelsesordningens elektroniske system. 7. Eksklusion Ved gentagne fejlinformationer om produkter over en 1-årig periode, eller ved grov tilsidesættelse af de tekniske regler for TOR godkendt, kan Godkendelsesudvalget ekskludere medlemsvirksomheden fra TOR Godkendt. Dette meddeles direkte til leverandøren og bekendtgøres desuden på TOR Godkendt s hjemmeside. En medlemsvirksomhed kan uden varsel ekskluderes af TOR Godkendt af Godkendelsesudvalget ved simpelt flertal i tilfælde af overtrædelse af TOR s Godkendelsesordnings vedtægter. Samtidig ophører medlemmets ret til at sælge og markedsføre produkter, hvor TOR Godkendt s varemærker er anvendt. Afgørelsen kan ikke indankes for domstolene eller anden appelinstans. 8. Udmeldelse af kontrolordningen Et medlem kan udmelde sig af Godkendelsesordningen ved skriftlig opsigelse til TOR Godkendt s sekretariat med 3 måneders varsel til udløbet af et kvartal. Samtidig ophører medlemmets ret til at sælge og markedsføre produkter, hvor mærket er anvendt. 9. Godkendelsesordningens økonomi 9.1. Indskud og kontingent Medlemmerne betaler et af Godkendelsesudvalget fastsat indskud og gebyr pr. produkt pr. år. TOR Godkendt skal økonomisk hvile i sig selv Budget og regnskabsår Regnskabsåret følger kalenderår. Sekretariatet udarbejder hvert år inden 15. marts et budget og regnskab, hvorefter Godkendelsesudvalget fastlægger gebyrer for kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af sekretariatet og revideres af en revisor. For TOR Godkendt s forpligtelser hæfter alene TOR Godkendt ApS med egen formue. Hverken de tilknyttede virksomheder, Godkendelsesudvalgets medlemmer eller de organisationer, som har udpeget udvalgets medlemmer, hæfter for TOR Godkendt s forpligtelser.

6 10. Ankenævn og garantiordning Leverandører under TOR Godkendt er forpligtet til at efterleve afgørelser truffet af Byggeriets Ankenævn. Der henvises i øvrigt til vedtægter for: Byggeriets Ankenævn TOR - TOR Godkendt 11. Vedtægtsændringer og opløsning Ændringer i vedtægterne kan foretages af Godkendelsesudvalget, når mindst 4 medlemmer af Godkendelsesudvalget stemmer derfor, men ændringerne skal godkendes af TOR Godkendt ApS s ledelse. Til vedtagelse af godkendelsesordningens opløsning gælder samme regler som for vedtægtsændringer. TOR s Godkendelsesordnings formue overføres efter at alle forpligtelser er opfyldt til Tagpapbranchens Oplysningsråd. Beslutning om ophævelse af Godkendelsesordningen skal af TOR Godkendt ApS meddeles Økonomi- og Erhvervsministeriet. --ooo Vedbæk Tommy Bunch-Nielsen Direktør for TOR Godkendt ApS

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter

Ejendomsmæglernes Landsorganisation. Vedtægter Ejendomsmæglernes Landsorganisation Vedtægter Kapitel 1. Navn - Hjemsted Formål 1. Navn og hjemsted Organisationens navn er EJENDOMSMÆGLERNES LANDSORGANISATION, EL. Organisationens hjemsted er sekretariatets

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for VikarBranchen i DI

Vedtægter for VikarBranchen i DI Vedtægter for VikarBranchen i DI Foreningens navn er VikarBranchen. Foreningens hjemsted er København. Foreningens formål er, at fremme vikar- og rekrutteringsvirksomhed markedsforhold og medvirke til

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a.

Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 J.nr. 2009062 JM/ahd Vedtægter for Sønderjysk Biogas a.m.b.a. 1 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Sønderjysk Biogas a.m.b.a.. 1.2 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål

VEDTÆGTER. for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål Lett Advokatfirma Adv. Flemming Kragh Hansen J.nr. 274279-KLY VEDTÆGTER for Konditorlauget (Københavns Konditorlaug) 1. Formål 1.1 Konditorlaugets formål er primært at fungere som brancheforening for konditorfaget

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere