Spilleregler for. Quick Skrabespil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for. Quick Skrabespil"

Transkript

1 Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013

2 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes et eller flere felter, som spilleren skal skrabe fri. Når der skrabes på spillefeltet, fremkommer en række beløb eller symboler. Af skrabeloddet vil det fremgå, hvilken kombination af beløb eller symboler, samt hvilken gevinst den fremkomne kombination berettiger til. Med mindre andet fremgår af teksten på det fysiske skrabelod eller via kan der kun vindes én gevinst pr. skrabelod. Såfremt et skrabelod giver mulighed for at skrabe sig til en gevinst, der udbetales terminsvis (TerminsGevinst), vil det af det enkelte skrabelod fremgå, hvor stor gevinsten er, hvor hyppigt den udbetales, og i hvilken periode. 2. Skrabespil kan købes hos forhandlere eller via hjemmesiden Endvidere kan skrabespil spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for skrabespil, uanset hvorledes spillet er købt. Det er en betingelse for deltagelse i spil via at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil" ("netspilsvilkårene"), som findes på De spilleregler, der gælder særligt for skrabespil købt via vil være angivet med understreget tekst. 3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for skrabespil. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår af eller kan fås hos Kundecentret. 4. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås hos forhandleren eller via Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. Danske Lotteri Spil kan fastsætte en øvre grænse for køb af skrabespil (indskudsgrænse) pr. dag. Spilleren er forpligtet til at overholde en sådan eventuel indskudsgrænse. Oplysning om eventuelle indskudsgrænser kan ses på eller fås ved henvendelse til Kundecentret. 5. Ved køb af skrabespil via vises et skrabelod på skærmen. Spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet købet. Spillet kan ikke annulleres, når købet er blevet bekræftet. Kvitteringen for det elektroniske lod kan hentes frem på skærmen via "min side". Udskrift eller kopi af det elektroniske skrabelod eller kvitteringen er ikke et ihændehaverbevis, der berettiger til udbetaling af gevinst. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. Det er som udgangspunkt de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale ITsystem, der er gældende. Er der imidlertid fejl i de oplysninger, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale ITsystem, kan Danske Lotteri Spil vælge at ophæve spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var fejlagtige.

3 6. Danske Lotteri Spil kan ikke holdes ansvarlige, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at der gennemføres skrabespil. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på tekst-tv, plakater og andet materiale hos forhandlere, internetbannere mv. hos samarbejdspartnere o.l. 7. Ved spil via Danske Lotteri Spils forhandlere er Danske Lotteri Spil ikke ansvarlig for et eventuelt tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de regler, der gælder for skrabespil. Spillemyndigheden 8. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af skrabespil. Ugyldige eller bortkomne lodder 9. Et fysisk skrabelod er alene gyldigt, såfremt det er købt hos en af Danske Lotteri Spils forhandlere. 10. Et fysisk skrabelod kan af Danske Lotteri Spil erklæres for ugyldigt, hvis et kontrolfelt markeret med MÅ IKKE SKRABES er skrabet synligt eller delvist synligt, fjernet eller på anden vis forsøgt ændret. 11. Endvidere kan Danske Lotteri Spil erklære et fysisk skrabelod ugyldigt, hvis skrabeloddet er stjålet, ulæseligt, ødelagt, forandret eller søgt forandret, fejltrykt eller har andre mangler. Efter omstændighederne vil forsøg på at forandre et skrabelod eller tilsvarende blive anmeldt til politiet. 12. Fysiske skrabelodder, som ifølge punkterne 9-11 er erklæret ugyldige, berettiger ikke til gevinst. En eventuel erstatning af sådanne ugyldige skrabelodder er begrænset til den på loddet angivne salgspris. 13. Danske Lotteri Spil påtager sig intet ansvar for bortkomne fysiske skrabelodder, herunder fysiske skrabelodder, som er bortkommet under eventuel postforsendelse til Danske Lotteri Spil. Gevinster 14. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter mv. anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum på skrabespil til gevinster. For skrabespil købt via opgøres tilbagebetalingsprocenten samlet for alle typer skrabespil én gang årligt. Dette betyder, at tilbagebetalingsprocenten for det enkelte skrabespil kan ligge under 45 %. Den teoretiske tilbagebetalingsprocent for hver type skrabespil udgør dog mindst 45 % af indskudssummen.

4 Ved køb af fysiske skrabelodder vil gevinstchancen fremgå af skrabeloddets bagside. Ved køb af spil via vil gevinstchancen fremgå af I forbindelse med løbende tilpasninger og forbedringer i de enkelte skrabespil kan udformningen og gevinststrukturen på henholdsvis fysiske skrabespil og online skrabespil i kortere perioder være forskellige. De enkelte skrabespils tilbagebetalingsprocent og gevinstchance vil dog være ens. Gevinstafgift 15. I henhold til lov om afgifter af spil skal der betales afgift til staten af gevinster. Gevinstafgiften beregnes for hvert skrabelod og udgør 15 % af gevinstbeløb over 200 kr. Danske Lotteri Spil beregner og afregner gevinstafgiften til skattemyndigheden. Spillernes gevinster er fritaget for indkomstskat. Gevinstudbetaling 16. Reglerne for gevinstudbetaling på skrabespil fremgår af punkt 17-19, dog gælder der særlige regler for udbetaling af TerminsGevinster, hvilket fremgår af punkt Fælles for begge former for gevinstudbetaling på skrabelodder gælder, at der ikke tillægges renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks. 17. Det påhviler spilleren, der er i besiddelse af et fysisk gevinstgivende skrabelod - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Afhængig af gevinstens størrelse kan skrabeloddet enten indløses hos en forhandler eller hos et pengeinstitut eller en anden pengeformidler, med hvilken Danske Lotteri Spil har truffet aftale om udbetaling. Nærmere vejledning om udbetaling fremgår af skrabeloddets bagside. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til gevinstudbetaling, såfremt et skrabelod ikke kan fremvises, eksempelvis fordi skrabeloddet er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Kopi, fotokopi, telefax eller lignende af skrabeloddet kan ikke anvendes ved gevinstudbetaling. Ved spil via tilføres en gevinst automatisk spillerens netspilskonto, jf. "netspilsvilkårene, med mindre der er tale om en TerminsGevinst, idet disse tilføres spillerens bankkonto, jf. punkt 20. Det påhviler ligeledes spilleren ved spil via at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. 18. For fysiske gevinstgivende skrabelodder gælder det, at spilleren ved henvendelse til et pengeinstitut eller en anden pengeformidler skal forevise gyldig legitimation.

5 Når pengeinstituttet eller pengeformidleren har indhentet Danske Lotteri Spils godkendelse, vil spilleren kunne få udbetalt gevinsten. Danske Lotteri Spil forbeholder sig ret til, under særlige omstændigheder, at spærre for udbetalingen i indtil en måned, efter at skrabeloddet er søgt indløst. 19. Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den person, der er i besiddelse af det gevinstgivende skrabelod. Den, som udbetaler gevinsten, det være sig en forhandler, et pengeinstitut eller en pengeformidler, er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på skrabeloddets bagside og navn og adresse på den person, der ønsker at indløse skrabeloddet. Ved enhver gevinstudbetaling skal det gevinstgivende skrabelod afleveres til den, der foretager gevinstudbetalingen. 20. TerminsGevinster kan kun udbetales af Danske Lotteri Spil og kan alene udbetales til enkeltpersoner. TerminsGevinster kan således ikke udbetales til klubber, foreninger eller lignende. Det er en forudsætning for udbetaling af gevinsten, at ihændehaveren af skrabeloddet over for Danske Lotteri Spil identificerer sig med fulde navn og adresse, samt oplyser bankkonto i pengeinstitut. Ved spil via tilføres en TerminsGevinst automatisk den bankkonto, som spilleren har oplyst Danske Lotteri Spil til brug for overførsel af gevinster. Såfremt spilleren ønsker TerminsGevinsterne udbetalt til en anden konto end den oplyste, er det spillerens ansvar at meddele dette til Danske Lotteri Spil. Danske Lotteri Spil vil herefter kunne udbetale næste forfaldne TerminsGevinst til den nye bankkonto. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at gevinsten modtages på bankkontoen. 21. Danske Lotteri Spil er kun forpligtet til at udbetale TerminsGevinsten til den ihændehaver af det gevinstgivende skrabelod, der har identificeret sig som anført i punkt 20 ovenfor. 22. Danske Lotteri Spil udbetaler den på skrabeloddet anførte TerminsGevinst første gang umiddelbart efter, at spilleren har henvendt sig til Danske Lotteri Spil med angivelse af de i punkt 20 angivne oplysninger, og aflevering af det originale skrabelod har fundet sted. Henvendelsen til Danske Lotteri Spil kan enten ske personligt eller skriftligt (rekommanderet). Danske Lotteri Spil udsteder et gevinstbevis som kvittering for modtagelse af skrabeloddet. Alle efterfølgende udbetalinger finder sted den første hverdag i den termin, der er angivet på skrabeloddet. Hvis TerminsGevinsten f.eks. skal udbetales hver måned, vil udbetalingen finde sted den første hverdag i måneden. Udbetalingen sker som bankoverførsel til den af spilleren oplyste bankkonto, jf. punkt 20.

6 23. Det er spillerens ansvar, at Danske Lotteri Spils oplysninger om navn, adresse og bankkonto til enhver tid er korrekte. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejlanviste betalinger som følge af forkerte oplysninger om modtagerens navn, adresse, bankoplysninger eller andet. Danske Lotteri Spil er ligeledes uden ansvar for eventuelle forsinkelser i overførslen af gevinstudbetalingen som følge af ændringer af spillerens oplysninger eller lignende. 24. Danske Lotteri Spil har på ethvert tidspunkt ret til at overdrage udbetalingsforpligtelsen til et pengeinstitut eller en anden pengeformidler efter eget valg. I så fald overgår spillerens oplysningspligt over for Danske Lotteri Spil til det pågældende pengeinstitut eller pengeformidleren. 25. Medmindre andet fremgår af loddet, har en spiller, der vinder en TerminsGevinst, ikke ret til at forlange en beregnet nutidsværdi af alle udbetalinger udbetalt som et engangsbeløb. Kun i særlige tilfælde kan nutidsværdien udbetales som et engangsbeløb. Spærring 26. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af et fysisk skrabelod eller et gevinstbevis, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder ved indleveringen af et skrabelod eller et gevinstbevis. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter skrabeloddets indlevering. Hvis ejerforholdet vedrørende et skrabelod eller et gevinstbevis ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til ihændehaveren af skrabeloddet/gevinstbeviset. Ved spil via er Danske Lotteri Spil berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder i forbindelse med det købte spil. Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i op til 90 dage efter købet af skrabeloddet. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden, eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Danske Lotteri Spil berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren. Forældelse 27. Bag på ethvert fysisk skrabelod er der anført en tidsfrist, som angiver sidste frist for indløsning af en eventuel gevinst. Hvis et fysisk gyldigt gevinstgivende skrabelod ikke er indløst af spilleren inden den på skrabeloddet anførte frist, fortabes retten til gevinst.

7 Ved spil købt via skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter købedagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst. Klageadgang 28. Klager vedrørende gevinster skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 3 måneder efter sidste salgsdato, der er angivet på bagsiden af skrabeloddet. Et særligt skema til hjælp ved indgivelse af klager kan udleveres af forhandleren, Kundecentret eller hentes via Klagevejledning kan tillige findes via Det originale skrabelod skal vedlægges klagen. Det anbefales, at navn og adresse anføres på skrabeloddets bagside, og at det fremsendes rekommanderet. Udbetaling af gevinster efter klage starter snarest efter godkendelse af klagen. De involverede parter får skriftlig meddelelse om afgørelsens indhold. Klager vedrørende gevinster fra skrabespil købt via skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 3 måneder efter købet af spillet. Offentliggørelse 29. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de gevinstgivende skrabelodder, samt oplysninger om, hvornår skrabeloddet er solgt. Særlige regler for de enkelte Quick spil 30. For Bingo Quick og skrabehæftet gælder, at: - Det er kun muligt at vinde én gevinst på hver af de 4 Bingoplader. - Symbolet FRI udgør et frifelt, der anses som friskrabet. 31. For Bogstavjagt Quick og skrabehæftet gælder, at: - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Dine bogstaver og Ekstra bogstaver, som må benyttes på Spillepladen og på Bonusord-pladen. - Et gyldigt ord skal bestå af en uafbrudt række af bogstaver enten vandret eller lodret. Ordet skal påbegyndes og afsluttes ved et sort felt eller kanten af spillepladen. - Et ord skal mindst indeholde 3 bogstaver. - En uafbrudt række af bogstaver, som er skrabet fri, enten vandret eller lodret, kan kun danne ét ord. F.eks. gælder ordet husbåd kun for 1 og ikke 2 ord. - Et ord kan ikke dannes ved at sammensætte ord diagonalt, eller ved at læse bogstaver fra højre mod venstre, eller fra bunden mod toppen. 32. For Dobbelt Bogstavjagt Quick gælder, at: - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Dine bogstaver, som må benyttes på Spilleplade 1, Spilleplade 2 og på Bonusord-pladen. For så vidt angår fysiske skrabelodder købt hos en Danske Spil forhandler pr. 1. juli 2013 indeholdende Ekstra bogstaver til spilleplade 1 og Ekstra bogstaver til spilleplade 2, er det udover de store bogstaver som friskrabes i Dine bogstaver ligeledes kun de store bogstaver, som skrabes fri i Ekstra bogstaver til spilleplade 1,

8 der må benyttes til Spilleplade 1, ligesom det kun er de store bogstaver, som skrabes fri i Ekstra bogstaver til spilleplade 2, der må benyttes til Spilleplade 2. - Et gyldigt ord skal bestå af en uafbrudt række af bogstaver - enten vandret eller lodret. Ordet skal påbegyndes og afsluttes ved et sort felt eller kanten af spillepladen. - Et ord skal mindst indeholde 3 bogstaver. - En uafbrudt række af bogstaver, som er skrabet fri, enten vandret eller lodret, kan kun danne ét ord. F.eks. gælder ordet husbåd kun for 1 og ikke 2 ord. - Et ord kan ikke dannes ved at sammensætte ord diagonalt, eller ved at læse bogstaver fra højre mod venstre, eller fra bunden mod toppen. - Spilleplade 1 og Spilleplade 2 kan ikke kombineres. Dvs. det er ikke muligt at vinde, hvis der f.eks. friskrabes 1 ord på Spilleplade 1 og 2 ord på Spilleplade For Tripel Bogstavjagt Quick gælder, at: - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Dine bogstaver, som må benyttes på Spilleplade 1, Spilleplade 2, Spilleplade 3 og på Bonusord-pladen. Fritskrabede ekstrabogstaver eller lignende må således ikke benyttes på Bonus-pladen. - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Ekstra bogstaver til spilleplade 1, der må benyttes på Spilleplade 1. - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Ekstra bogstaver til spilleplade 2, der må benyttes på Spilleplade 2. - Det er kun de store bogstaver, som skrabes fri i Ekstra bogstaver til spilleplade 3, der må benyttes på Spilleplade 3. - Et gyldigt ord skal bestå af en uafbrudt række af bogstaver - enten vandret eller lodret. Ordet skal påbegyndes og afsluttes ved et sort felt eller kanten af spillepladen. - Et ord skal mindst indeholde 3 bogstaver. - En uafbrudt række af bogstaver, som er skrabet fri, enten vandret eller lodret, kan kun danne ét ord. F.eks. gælder ordet husbåd kun for 1 og ikke 2 ord. - Et ord kan ikke dannes ved at sammensætte ord diagonalt, eller ved at læse bogstaver fra højre mod venstre, eller fra bunden mod toppen. - Spilleplade 1, Spilleplade 2 og Spilleplade 3 kan ikke kombineres. Dvs. det er ikke muligt at vinde, hvis der f.eks. friskrabes 1 ord på Spilleplade 1 og 1 ord på Spilleplade 2 og 1 ord på Spilleplade For Deal No Deal Quick gælder, at: - Kun ét No Deal symbol skrabes i gevinstfeltet for hvert No Deal symbol, som er afsløret under en kuffert. - Alle 18 kufferter samt tilsvarende beløb/ No Deal symboler i gevinstfeltet skal være skrabet fri, før spillet er slut. 35. For Eldorado Quick gælder, at: - Det er kun de tal, der skrabes fri i DINE TAL, som må skrabes fri i PYRAMIDE 1, PYRAMIDE 2 og PYRAMIDE 3. - Fritskrabede tal fra området DINE TAL kan forekomme flere gange i de tre pyramider, dog kun en gang i hver pyramide. - Det er muligt at vinde op til 3 gange på samme lod.

9 Danske Lotteri Spil A/S Korsdalsvej Brøndby Kundecenter tlf

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Visa/Dankort, brugerregler

Visa/Dankort, brugerregler Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler April 2011 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler Kortregler 3 Regler Fortrydelsesret privatkunder 19 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Sydbank MasterCard Private. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank MasterCard Private november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 6 Regler for Sydbank MasterCard Private 6 Ordliste 26 Gode råd om Sydbank MasterCard

Læs mere