(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister?"

Transkript

1 Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks København K H.C. Andersens Boulevard København V Vedr. Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger til modernisering af statslige it-kontrakter Telefon Dok.nr. D februar 2014 Danske Advokater skal hermed vende tilbage med forslag og ideer i forbindelse med Digitaliseringsstyrelsens anmodning om anbefalinger i forhold til den mulige udarbejdelse af en ny it-driftskontrakt samt en eventuel modernisering af K01-, K02- og K03-kontrakterne. Dette svar er udarbejdet af Danske Advokater i samarbejde med Danske IT-Advokater, som er brancheorganisation for advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med it og telekommunikation, samt er fagudvalg under Danske Advokater vedrørende it-juridiske forhold. Danske Advokater og Danske IT-Advokater benævnes i det følgende samlet som "DITA". Dette svar knytter sig til Digitaliseringsstyrelsens af 17. december 2013 og er DITAs foreløbige bemærkninger. Udarbejdelse af en standardkontrakt på området vil selvsagt indebære en større grad af detaljering end dette svar kan give. Bemærkningerne tilsigter således ikke at give en udtømmende liste over relevante emner, ligesom der kan være vinkler og aspekter ved de emner, som er fremdraget i svaret, som ikke er afspejlet. DITAs medlemmer repræsenterer såvel leverandører og kunder inden for itbranchen og såvel inden for den offentlige som den private sektor. Den valgte vinkel i DITAs anbefalinger er derfor primært den advokatfaglige, herunder: (i) Hvilke kontraktuelle mekanismer er egnede til at forebygge og undgå tvister? (ii) Hvordan sikres det, at parterne har et præcist (og samme) billede af hver parts ansvar og beføjelser i forbindelse med udbud, tilbudsafgivelse og eventuel forhandling af kontrakterne, og dermed en nem og hurtig proces for samme? (iii) Vil kontrakterne kunne vinde generel accept hos markedets aktører og praktikere? Herunder, hvordan det sikres, at en

2 statslig standard rammer et rimeligt niveau og bliver "spiselig" for leverandører. (iv) Er kontrakterne velegnede også på det private marked? Herunder, om kontrakterne som et (semi-) "agreed document" sætter et fornuftigt niveau og giver et benchmark, som er acceptabelt for kundesiden på det private marked. Baggrunden for (i) - (iii) er åbenbar. Baggrunden for (iv) er, at erfaringen med K-kontrakterne er, at de i varierende grad også har vundet stor udbredelse uden for det statslige område. I den forbindelse anbefaler DITA, at en ny statslig it-driftskontrakt i videst muligt omfang gøres egnet til anvendelse på det private område, herunder ved oversættelse til engelsk med henblik på anvendelse i forhold til leverandører med en international referenceramme. Nærværende dokument er struktureret således, at DITAs overordnede bemærkninger til det moderniseringsprojekt, som Digitaliseringsstyrelsen planlægger at iværksætte, fremgår af punkt 2. En nærmere beskrivelse af DITAs overvejelser og bemærkninger til en eventuel ny it-driftskontrakt og modernisering af K-kontrakterne fremgår under henholdsvis punkt 3 og 4. 2 Generelle bemærkninger 2.1 Behovet for en ny standard it-driftskontrakt Det er DITAs opfattelse, at der er et stort behov for en offentlig standard for it-driftskontrakter. Såvel det offentlige som det private marked for it-driftsydelser er i dag primært præget af en kombination af standard-driftskontrakter fra de enkelte leverandører i markedet og en række standard-driftskontrakter udviklet af kunderådgivere, herunder DITAs medlemmer. På tværs af disse forskellige kontrakts-paradigmer er der dog udviklet relativt stærke markedsstandarder dækkende såvel de kommercielle, operationelle og ansvarsmæssige/juridiske aspekter af it-driftskontrakter. Det er derfor også DITAs opfattelse, at det danske marked for it-driftsydelser er så modent, at der vil være grundlag for en statslig standard for itdriftskontrakter. Under forudsætning af, at en sådan statslig it-driftskontrakt kan rodfæstes i markedet, vil dette kunne medvirke til at effektivisere gennemførelsen af tilbuds- og forhandlingsprocesser inden for både den offentlige og den private sektor. 2.2 Behovet for en modernisering af K-kontrakterne Den status, K01- og K02- kontrakterne har opnået på såvel det offentlige og det private marked, skyldes til dels den proces, der ligger til grund for kontrakternes tilblivelse, og dels det forhold, at kontrakterne over længere tid har rodfæstet sig i markedet. 2/14

3 Der foreligger således et meget stort erfaringsgrundlag med K01- og K02- kontrakterne. Det kan desuden bemærkes, at der i markedet har udviklet sig en række ofte forekommende modifikationer til de enkelte kontrakter, der afspejler forskellige hensyn og risici ved de bestemmelser, der følger af K01- og K02-kontrakterne. DITA er positiv over for en generel modernisering af K-kontrakterne, herunder muligheden for at der skabes et grundlag for en hyppigere tilpasning af kontrakterne, således at ændringer i markedsstandarder og best practice afspejles hurtigere. Som nærmere beskrevet under punkt 4 ser DITA det dog som en forudsætning for dette arbejde, at processen omkring moderniseringen udformes således, at K01- og K02-kontrakterne bevarer deres status i markedet som helt eller delvist agreed documents. For så vidt angår en eventuel modernisering af K03 vil DITA anbefale, at der opnås et større erfaringsgrundlag med brugen af denne kontrakt, førend der iværksættes en eventuel modernisering. 3 Ny it-driftskontrakt 3.1 Generelt Det danske marked for it-driftsydelser er et relativt modent marked i den forstand, at it-driftsydelser i høj grad er standardiserede ydelser, og at der er veludviklede markedsstandarder dækkende en stor del af de tekniske, operationelle, kommercielle og ansvarsmæssige forhold, der vil skulle reguleres i en it-driftskontrakt. Det forhold, at it-driftsydelser i dag i høj grad er standardiserede ydelser, betyder også, at hovedparten af leverandørerne i markedet har omfattende processer og metodikker for levering af it-driftsydelser, og at leverandørernes leveranceorganisationer er struktureret herefter. Leverandørernes evne til at levere effektive it-driftsydelser til konkurrencedygtige priser afhænger derfor i høj grad af, at leverandørerne gives mulighed for at udnytte leverandørens egne processer og metodikker. Derfor vil fravigelser fra leverandørens processer og metodikker også ofte medføre en forøgelse af leverandørens omkostninger, hvilket vil afspejle sig i de tilbudte priser. En ny statslig it-driftskontrakt vil derfor skulle sikre balancen mellem på den ene side kundens særlige krav, herunder de særlige krav der knytter sig til kunder i den offentlige sektor, og på den anden side respektere leverandørens processer og metodikker samt undgå unødige risikopræmier. 3.2 Kontraktens struktur Livscyklussen for en it-driftskontrakt kan overordnet set opdeles i følgende faser: 3/14

4 (a) Migrerings- eller transitionsfase (eventuelt kombineret med en transformation), hvor driften af systemerne migreres fra kunden (eller kundens eksisterende leverandør) til den nye leverandør. (b) En egentlig driftsfase (eventuelt kombineret med en transformation). (c) En ophørsfase, hvor driften af systemerne migreres tilbage til kunden eller til kundens nye leverandør. For at sikre at en statslig it-driftskontrakt vil kunne administreres effektivt efter indgåelse af kontrakten, bør kontraktens struktur reflektere kontraktens forventede livscyklus. En måde at understøtte dette på kunne være ved at strukturere itdriftskontrakten således, at processer og specifikke krav til hver af disse faser (eks. i form af migreringsplan og testkriterier) i videst muligt omfang lægges ud i separate bilag til it-driftskontrakten, således at alene grundlæggende krav til leverandøren i forhold til hver fase fastlægges i selve hovedkontrakten. Hermed gives leverandøren også i højere grad mulighed for at byde ind med egne processer og metodikker i forhold til de operationelle og tekniske aspekter af it-driftskontrakten. For så vidt angår selve hovedkontrakten vil DITA anbefale, at en anden struktur anvendes, end den der ligger til grund for K-kontrakterne. Dette skyldes, at it-driftskontrakten vil skulle dække leverandørens løbende levering af tjenesteydelser i modsætning til K-kontrakterne, der dækker udviklingsprojekter. En mulig struktur, der understøtter både processen omkring udbud og indgåelse af kontrakten samt den efterfølgende kontrakthåndtering, kunne være at strukturere it-driftskontrakten i følgende overordnede emner: Overordnet emne Baggrund for og fortolkning af kontrakten Eksempler på underpunkter - Formål med indgåelse af kontrakten - Fortolkningsprincipper - Definitioner Finansielle bestemmelser - Kontraktens varighed og mulighed for opsigelse - Eventuelle kommercielle forpligtelser i form af minimumskøb - Revisionsadgang - Genudbud/benchmarking 4/14

5 Serviceleverancen - Transition/migrering - Omfang af ydelserne i driftsfasen, herunder servicemål - Ændringshåndtering - Dokumentation - Sikkerhed - Ophørsassistance Generelle juridiske bestemmelser - Immaterialrettigheder - Garantier - Overholdelse af lovgivning, herunder overholdelse af regler om persondatabeskyttelse - Fortrolighed - Misligholdelsesbeføjelser - Ansvar og ansvarsbegrænsninger, herunder force majeure - Ophævelse - Lovvalg og konfliktløsning 3.3 Sammenhæng mellem vilkår og leverandørens prissætning I forbindelse med udarbejdelsen af en ny statslig it-driftskontrakt er det væsentligt for Digitaliseringsstyrelsen at være opmærksom på det forhold, at alle leverandører i større eller mindre grad prissætter byrdefulde vilkår i form af risikopræmier, der indregnes i priserne. Hvorvidt et givent vilkår vil blive prissat, er endvidere tæt forbundet med konkurrencesituationen og de markedsstandarder, der løbende er under forandring. En række af de forhold i en it-driftskontrakt, der typisk vil kunne lede til indregning af yderligere risikopræmier, omfatter blandt andet: (a) i hvilket omfang leverandørens design authority er begrænset eller helt overladt til kunden; (b) hvorvidt leverandøren vil skulle tilpasse egne governance processer til kundens specifikke krav; 5/14

6 (c) hvorvidt kunden stiller krav om særlig rapportering ud over det, som leverandøren vil kunne levere som standardrapportering; (d) kundens adgang til at kræve genudbud eller benchmarking samt konsekvenserne heraf; (e) aftalens varighed og mulighed for opsigelse før tid; (f) bodsbestemmelser og ansvarsbegrænsninger; (g) krav til placering af anvendte datacentre og de ressourcer, der benyttes til servicering heraf (eks. krav om alene at anvende datacentre i Danmark); og (h) særlige sikkerhedskrav. Afhængig af kundens behov under den konkrete it-driftskontrakt vil det selvfølgelig være naturligt for kunden at stille krav til ovenstående forhold, og i mange tilfælde vil disse krav være afledt af lovgivningskrav. Omvendt vil det kunne medføre en uhensigtsmæssig forøgelse af de generelle priser for ydelser leveret under den nye statslige it-driftskontrakt, såfremt de krav, der følger af kontrakten i forhold til ovenstående, måtte gå videre, end hvad kundens konkrete behov tilsiger. DITA vil derfor foreslå, at en ny statslig it-driftskontrakt i høj grad overlader det til kunden i forbindelse med det konkrete udbud (og evt. i forbindelse med drøftelser med leverandøren) at fastsætte de nærmere vilkår for de kontraktselementer, der i væsentlig grad vil påvirke prisen. 3.4 Sammenhæng mellem ydelsesbeskrivelser, servicemål og priser Et grundlæggende krav til it-driftskontrakter, der ikke desto mindre ofte giver anledning til tvister i praksis, er sammenhængen mellem ydelsesbeskrivelser, servicemål og priser. Det bør være ambitionen for enhver it-driftskontrakt, at der er en klar sammenhæng mellem beskrivelsen af de enkelte serviceelementer, de servicemål, der er gældende for disse serviceelementer, og de priser, der skal betales herfor. Et krav til en ny statslig it-driftskontrakt bør derfor være, at denne fordrer en klar sammenhæng mellem disse tre elementer. En simpel måde at sikre dette på kunne være ved at allokere referencenumre til hvert serviceelement og herefter benytte dette til at identificere hvilke servicemål og priser, der er gældende for serviceelementet i de relevante bilag til kontrakten. Endvidere bør det klart fremgå af ydelsesbeskrivelserne, hvilke tværgående ydelser (såkaldte cross functional services) der leveres af leverandøren som en del af den faste pris. Sådanne ydelser vil eksempelvis ofte omfatte en række ITIL-processer. 3.5 ITIL 6/14

7 Mange både offentlige og private kunder administrerer deres it-miljø i henhold til standarden Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Tilsvarende har de fleste leverandører på det danske marked for itdriftsydelser indrettet deres leverancer og leveranceorganisationer i henhold til ITIL. En statslig it-driftskontrakt vil derfor med fordel kunne være baseret på den terminologi og de ITSM-processer, der indgår i ITIL-rammeværket. 3.6 Prismekanismer De prismekanismer, der ligger til grund for kundens betaling under en itdriftskontrakt, er ofte relativt komplicerede i sammenligning med de betalingsmekanismer, der eksempelvis benyttes i udviklings- eller systemanskaffelseskontrakter. Derfor er uklarhed i forhold til prismekanismer også erfaringsmæssigt en kilde til mange tvister i forbindelse med it-driftskontrakter og outsourcingkontrakter. I forbindelse med en eventuel udvikling af en ny statslig it-driftskontrakt vil DITA derfor foreslå, at Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med aktører i markedet søger at udarbejde en række standardiserede prismekanismer baseret på en baseline (ARC/RRC) metodik. Dette vil kunne medvirke til en mere ensartet opgørelse af driftsvederlag og vil kunne lette kontrakthåndteringen for såvel kunde som leverandør. 3.7 Genudbud efter markedstest/benchmarking Kundens eventuelle ret til at gennemføre et genudbud efter markedstest/benchmarking før udløb af driftskontrakten hænger tæt sammen med den fleksibilitet, der tildeles kunden under aftalen. Behovet, for at kunne gennemføre genudbud efter markedstest/benchmarking og for så vidt angår benchmarking sikre, at resultatet heraf bliver reflekteret i priserne, vil dog selv sagt være større i længerevarende kontrakter end i kontrakter af kortere varighed. Endvidere vil en ret for kunden til at gennemføre genudbud efter markedstest/benchmarking typisk også være et vilkår, der bliver prissat af leverandøren og afdækket via en risikopræmie. Det bør på denne baggrund sikres, at eventuelle bestemmelser om genudbud efter markedstest/benchmarking tillader den bestillende myndighed at justere adgangen til og styrken af sådan et genudbud/benchmarking ud fra følgende parametre: (a) Hvorvidt der gælder lovgivningsmæssige krav om genudbud. (b) Hvornår genudbud efter markedstest/benchmarking kan gennemføres første gang. (c) Hvor ofte genudbud efter markedstest/benchmarking kan gennemføres. 7/14

8 (d) Hvor store fravigelser fra markedsprisen kunden skal acceptere, førend der kan gennemføres genudbud, eller der indtræder konsekvenser af en benchmarking. (e) I forhold til benchmarking skal konsekvenserne af en benchmarking da være automatisk justering af priserne eller genforhandling af disse. Sådanne bestemmelser selvfølgelig vil skulle sætte kunden i stand til at overholde gældende udbudsretlige regler. DITA vil dog anbefale, at Digitaliseringsstyrelsen udarbejder bestemmelserne i samarbejde med aktører i markedet, herunder eksempelvis udbydere af benchmarkingydelser. 3.8 Leverancesikkerhed For såvel kunder inden for den offentlige sektor som kunder inden for den private sektor er leverancesikkerhed af afgørende betydning, idet længerevarende afbrydelse af ydelserne ofte vil påvirke kundens drift og medføre væsentlige tab for kunden. Afbrydelser i levering af ydelserne på grund af tekniske eller operationelle fejl vil typisk blive adresseret via it-driftskontraktens bestemmelser om servicemål, bod og mangels-afhjælpning. Ved denne type afbrydelser vil begge parter have en interesse i, at levering af ydelserne genetableres hurtigst muligt. Leverancesikkerhed bør dog også sikres i forhold til en række andre situationer, herunder særligt hvor ydelserne tilbageholdes eller afbrydes i forbindelse med en tvist mellem kunden og leverandøren. Disse situationer vil typisk kunne opstå i forbindelse med: (a) en tvist vedrørende kundens betaling, eks. en fakturas korrekthed, eller en tvist om, hvorvidt en ydelse eller ændringsanmodning er omfattet af basisbetalingerne; (b) en tvist om, hvorvidt udbedringen af en fejl eller mangel er betalbar; eller (c) en tvist om, hvorvidt leverandøren er forpligtet til at levere ophørsassistance i forbindelse med migrering af ydelserne tilbage til kunden eller en ny leverandør. Omend situationerne kan håndteres forskelligt kontraktuelt, er det fælles for disse situationer, at to væsentlige hensyn skal afvejes. På den ene side er hensynet til kundens fortsatte udøvelse af sin virksomhed og hermed den væsentlige skade, det vil kunne forvolde, såfremt leverandøren tilbageholder ydelserne. På den anden side er hensynet til, at leverandøren behøver en vis pengestrøm for at kunne fortsætte leverancen af ydelserne i en situation, hvor kunden tilbageholder sine betalinger. Et kompromis, der ofte ses indgået i it-driftskontrakter inden for den private sektor, er, at leverandøren ikke tillades at tilbageholde levering af ydelserne 8/14

9 eller ændringsanmodninger mod, at kunden afstår fra at tilbageholde eller modregne et beløb, der overstiger et nærmere aftalt niveau (ofte svarende til 3 måneders vederlag). Den endelige afvejning vil skulle fastlægges på baggrund af drøftelser med aktører i markedet, men det er væsentligt, at en ny it-driftskontrakt tager stilling til disse problemstillinger. 3.9 Ændringshåndtering Tvister i forbindelse med ændringshåndtering opstår typisk på baggrund af en diskussion om, hvorvidt implementeringen af en ændring er omfattet af kundens basisbetalinger, eller om leverandøren er berettiget til et vederlag for implementeringen af ændringen. Grundlæggende opstår denne type tvister således på grund af uklarhed omkring omfanget af de bi-ydelser (eksempelvis i form af ITIL-processer), som leverandøren er forpligtet til at levere inden for det faste vederlag. Tvisterne er derfor ofte også tæt knyttet til spørgsmålet om leverancesikkerhed. En ny it-driftskontrakt vil derfor med fordel kunne opsætte klare retningslinjer for, hvilke typer af ændringer der er omfattet af kundens løbende vederlag, og hvornår en ændring er betalbar eller en helt ny ydelse Risikostyring Et væsentligt element i at begrænse antallet af tvister i forbindelse med leveringen af it-driftsydelser er, at parterne har en formaliseret proces til proaktivt at identificere og styre de risici (risk management), der er forbundet med ydelserne og den tekniske løsning. De fleste leverandører og kunder vil have egne processer til risikostyring og have udarbejdet katastrofeplaner (disaster recovery- og service continuityplaner). Disse processer og planer vil dog ikke nødvendigvis være forbundne, og kravene, til hvordan en given risiko skal håndteres, vil ikke nødvendigvis være klare for parterne, med mindre disse eksplicit fremgår af kontrakten. I mangel af en formaliseret kontraktuel proces for identificering og håndtering af risici opstår der et tomrum mellem det tidspunkt, hvor en risiko identificeres, og det tidspunkt, hvor risikoen materialiseres, og kunden eventuelt kan udøve misligholdelsesbeføjelser. En it-driftskontrakt bør derfor indeholde en formaliseret proces for risikostyring, der giver parterne mulighed for på forhånd at definere, hvordan risici identificeres, vurderes og håndteres. Endvidere bør en formaliseret risikostyringsproces også adressere konsekvenserne af manglende håndtering af risici. Der findes en række metodikker, der gennem en årrække har været anvendt i større drifts- og outsourcing-kontrakter, herunder de metodikker der ofte betegnes proaktive beføjelser. Inspiration vil kunne findes i disse metodikker, men den endelige proces bør udarbejdes i tæt samarbejde med aktørerne i markedet for at sikre, at de praktiske processer (eksempelvis processer for monitorering og rapportering af risici) kan understøttes af parterne. 9/14

10 3.11 Misligholdelse, erstatningsansvar og ophævelse I lighed med K-kontrakterne forudsætter DITA, at dansk rets almindelige regler om misligholdelse og erstatningsansvar vil finde anvendelse med visse begrænsninger under en ny it-driftskontrakt. Den nærmere fastsættelse af udgangspunktet for disse begrænsninger bør selv sagt tage udgangspunkt i en drøftelse med aktører i markedet, men bør under alle omstændigheder i høj grad overlade det til kunden at fastsætte de konkrete begrænsninger, der vil kunne påvirke prisen i forbindelse med et udbud. DITA har dog nogle overordnede betragtninger i forhold til de kontraktuelle mekanismer, der i forbindelse med misligholdelse, erstatningsansvar og ophævelse vil kunne medvirke til at begrænse risikoen for tvister. For så vidt angår it-driftskontraktens bestemmelser om forsinkelse og afhjælpning af fejl og mangler vil DITA anbefale, at de operationelle processer for håndtering af forsinkelse, fejl og mangler beskrives detaljeret i kontrakten, således at disse ikke alene vil skulle udledes af dansk rets almindelige regler. Rationalet bag dette er endvidere, at en sådan detaljeret beskrivelse vil supportere anvendelse af kontrakten i forhold til leverandører med en international referenceramme. Det vil i almindelighed være forventeligt, at leverandørens ansvar for visse tabstyper vil være fraskrevet, eks. i forhold til indirekte tab. Såfremt der måtte opstå et faktisk tab, som kunden søger erstattet af leverandøren, vil der erfaringsmæssigt ofte opstå en tvist om, hvorvidt tabet (eller en del heraf) er indirekte eller i øvrigt er fraskrevet af leverandøren. Hertil kommer, at dansk retspraksis må anses ikke at være entydig i afgrænsningen af eksempelvis direkte og indirekte tab. Med henblik på at begrænse risikoen for tvister bør de ansvarsbegrænsninger, der måtte blive indarbejdet i kontrakten, derfor tillade kunden (eventuelt på baggrund af forhandling) konkret at definere specifikke tabstyper, der relaterer sig til de konkrete ydelser, og som kunden forventer at kunne gøre gældende uanset leverandørens fraskrivelse af bestemte tabstyper. I forhold til it-driftskontraktens bestemmelser om ophævelse som følge af misligholdelse vil tvister ofte kunne opstå i situationen, hvor en part (typisk kunden) ophæver kontrakten på grund af den anden parts væsentlige misligholdelse. I en sådan ophævelsessituation vil kompleksiteten af ydelserne, og den interaktion der har været mellem parterne forud for ophævelsen, ofte gøre det svært at vurdere, om ophævelsen er berettiget. I lighed med den regulering, der finder anvendelse i K-kontrakterne, vil DITA derfor anbefale, at en ny it-driftskontrakt også tillader kunden (eventuelt på baggrund af forhandling) at definere visse objektivt konstaterbare situationer, hvor kunden (eller leverandøren) vil være berettiget til at ophæve kontrakten Gennemførelse af genudbud og ophørsassistance 10/14

11 I forbindelse med ophør af en it-driftskontrakt vil det i de fleste tilfælde være afgørende for kunden, at leverandøren assisterer kunden i forbindelse med gennemførelse af et eventuelt genudbud samt migreringen af driftsydelserne fra leverandøren tilbage til kunden eller til kundens nye leverandør. Erfaringsmæssig er dette en fase i en it-driftskontrakts levetid, der ofte afstedkommer tvister mellem parterne. Disse tvister vil ofte relatere sig til følgende forhold: (a) Hvorvidt kunden må anvende beskrivelser af løsninger, ydelser, processer og anden information om ydelserne i forbindelse med udarbejdelsen af nyt udbudsmaterialer (eller gennemførelse af due diligence), og i hvilket omfang leverandøren er forpligtet til at levere dette til kunden i forbindelse med genudbuddet? (b) Hvornår og hvordan leverandøren vil skulle dokumentere, hvordan leverandøren vil håndtere migreringen (typisk i form af en ophørsplan), og i hvilket omfang den eksisterende leverandør og en eventuel ny leverandør er forpligtede til at tilpasse deres henholdsvis ophørsplan og transitionsplan til hinanden? (c) I hvilket omfang kunden eller en eventuel ny leverandør skal være berettiget til at have adgang til den tidligere leverandørs systemer og personale i forbindelse med migrering til kunden eller kundens nye leverandør. (d) Leverandørens tilbageholdelse af kundens data. Med henblik på at begrænse den uklarhed, der erfaringsmæssig giver anledning til tvister, er det DITAs anbefaling, at der i en ny statslig itdriftskontrakt indarbejdes en meget klar regulering af omfanget af parternes forpligtelser og rettigheder i forbindelse med migrering af ydelserne ved ophør af driftskontrakten. En optimal løsning ville være, at aktørerne på markedet i samarbejde udvikler en branchestandard for, hvordan to leverandører vil skulle håndtere migrering af it-driftsydelser fra den ene til den anden leverandør under itdriftskontrakten, herunder hvordan samarbejdet mellem leverandørerne vil skulle struktureres, og hvilke informationer og systemadgange den tidligere leverandør vil skulle give den nye leverandør for at sikre en effektiv migrering Databeskyttelse Databeskyttelse,herunder overholdelse af de persondataretlige regler, er et emne, der i stigende grad gøres til genstand for detaljeret regulering i mange drifts- og outsourcing-kontrakter ikke mindst i takt med udbredelsen af cloud computing. Traditionelt har mange it-driftskontrakter håndteret reguleringen af databeskyttelse henholdsvis i en ren teknisk kontekst og i en lovgivningsmæssig kontekst. 11/14

12 I takt med at kompleksiteten af den underliggende it-infrastruktur, der benyttes af leverandørerne til levering af it-driftsydelser, øges (eksempelvis ved brug af cloud-elementer), vil den traditionelle regulering af databeskyttelse ofte vise sig at være utilstrækkelig. Dette skyldes blandt andet, at kunden og leverandøren i forhold til datasikkerhed sjældent får defineret de praktiske værktøjer, som gør kunden i stand til løbende at foretage den risikovurdering (og iværksætte de foranstaltninger), der er en forudsætning for sikring af såvel kundens generelle datasikkerhed som kundens overholdelse af de persondataretlige regler. I praksis vil sådanne værktøjer skulle inddrage en række forhold på tværs af kontrakten og skabe en sammenhæng mellem eksempelvis kravene til den tekniske sikkerhed, leverandørens brug af underleverandører og faciliteter (såsom datacentre) samt bestemmelserne om overholdelse af de persondataretlige regler, herunder såvel leverandørens direkte forpligtelser og leverandørens assistance til kunden i forbindelse med kundens overholdelse af samme regler. En ny statslig it-driftskontrakt bør derfor forsøge at definere en klar sammenhæng mellem de elementer i kontrakten, der påvirker datasikkerhed og overholdelse af de persondataretlige regler, og opstille praktiske metoder for parterne til løbende at vurdere datasikkerheden og håndtere eventuelle uhensigtsmæssigheder Mediation Mediation som tvistløsningsmodel har i mange år været udbredt i forhold til drifts- og outsourcing-kontrakter inden for den private sektor og er som bekendt også indarbejdet som tvistløsningsmodel i K-kontrakterne. Danske IT-Advokater tilbyder en mediations-model særligt rettet mod itrelaterede tvister, hvor Danske IT-Advokater udpeger erfarne it-mediatorer, der alle er certificerede, og har stor erfaring med håndtering af it-relaterede tvister. Den mediation, der tilbydes via Danske IT-Advokater, er endvidere understøttet af en formaliseret mediations-procedure og vejledende honorarsatser. Danske IT-Advokater har desuden udarbejdet en standard-mediationsklausul, som med fordel vil kunne indarbejdes i en ny it-driftskontrakt: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure ( Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til de[n] [anden ELLER øvrige] [part ELLER parter] med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst [retsligt ELLER ved voldgift] før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, 12/14

13 som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede [retssag ELLER voldgiftssag], såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse." Yderligere information om it-mediation kan findes på Danske IT-Advokaters hjemmeside ( Der henvises tillige til Mediationsinstituttets hjemmeside Mediationsinstituttet er en selvejende institution, der tilbyder mediation som konfliktløsningsform. Alle tilknyttede mediatorer er advokater. Instituttet tager sig af alle processer i en mediation, herunder udpegning af den mediator, der bedst kan hjælpe til at løse den konkrete tvist Konfliktløsning Danske IT-Advokater har i samarbejde med IT-Branchen, Dansk IT og Voldgiftsinstituttet udviklet et nyt værktøj til konfliktløsning, der gør parterne i stand til at løse tvister relateret til it-kontrakter inden for en periode af 20 arbejdsdage. Danske IT-Advokater vurderer, at parternes omkostninger ved en it-relateret tvist i mange sager vil kunne reduceres med procent ved brug af denne konfliktløsningsmodel. Modellen er baseret på, at der afhængig af tvistens karakter udpeges henholdsvis en juridisk og en teknisk ekspert, der inden for en ganske kort periode kommer med en udtalelse i sagen på baggrund af parternes indlæg. Udtalelsen er som udgangspunkt ikke bindende for parterne, medmindre andet er aftalt, men kan medvirke til, at parterne bliver klar over, hvad tvistens udfald vil blive, såfremt den måtte indbringes for retten eller voldgift, og hvad en rimelig løsning på tvisten derfor bør være. DITA vil derfor foreslå, at Digitaliseringsstyrelsen overvejer at indarbejde denne konfliktløsningsmodel i en eventuel ny it-driftskontrakt. Yderligere information om konfliktløsningsmodellen kan findes på Danske IT-Advokaters hjemmeside ( 4 K01, K02 og K K01 og K02 Som angivet indledningsvist er DITA positiv over for en generel modernisering af K-kontrakterne, herunder muligheden for at der skabes et grundlag for en hyppigere tilpasning af kontrakterne, således at ændringer i markedsstandarder og best practice afspejles hurtigere. DITA ser det dog som en forudsætning for dette arbejde, at processen omkring moderniseringen udformes således, at K01- og K02-kontrakterne bevarer deres status i markedet som helt eller delvist agreed documents. 13/14

14 I den forbindelse er det DITAs opfattelse, at den inddragelse af aktører i markedet, der har været foretaget i forbindelse med udfærdigelsen af K01 og K02, også bør være en forudsætning for processen omkring en modernisering af kontrakterne. Endvidere bør internationale erfaringer også inddrages ved moderniseringen af K01 og K02. Erfaringerne med udarbejdelsen af de oprindelige kontrakter har dog vist, at denne proces er tids- og ressourcekrævende, og at dette i sagens natur vil stille visse begrænsninger for, hvor hurtigt K-kontrakterne vil kunne revideres samtidig med, at kontrakternes status bibeholdes. Såfremt Digitaliseringsstyrelsen ønsker en løbende videreudvikling af K- kontrakterne, er det derfor afgørende, at der etableres en transparent og formaliseret proces, hvor alle aktører i markedet i samme grad som ved tilblivelsen af K-kontrakterne bliver hørt om konkrete forslag til ændringer, og hvor der sikres en bred tilslutning til ændringerne. I tillæg hertil kan Digitaliseringsstyrelsen eventuelt overveje, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt i højere grad at differentiere mellem de enkelte typer af bestemmelser i K-kontrakterne med henblik på at skabe større autonomi i forhold til visse bestemmelser. Dette kunne eks. være bestemmelser, der alene eller i overvejende grad kan siges at have kommerciel betydning. Ved at stille parten friere i fastsættelsen af visse krav vil ændringer i markedsstandarder og best practices lettere kunne implementeres i den konkrete kontrakt. 4.2 K03 Den nuværende version af K03 blev offentliggjort i december Siden da er K03 kontrakten langsomt begyndt at blive anvendt i udviklingsprojekter både inden den offentlige sektor og i forhold til private virksomheder. Erfaringerne med K03 er dog stadig begrænsede, og det er derfor DITAs anbefaling, at K03-kontrakten ikke gøres til genstand for revision, førend der er opbygget et større erfaringsgrundlag med kontrakten. Med venlig hilsen Niels Christian Ellegaard Formand for Danske IT-Advokater Paul Mollerup Adm. direktør i Danske Advokater Tue Goldschmieding Bestyrelsesmedlem, Danske IT- Advokater 14/14

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten

Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten 10. marts 2014 MPK/chaga 2014-5193-005 Digitaliseringsstyrelsens høringsnotat for høring om modernisering af it-standardkontrakter i staten Indledning Der findes i dag tre forskellige it-standardkontrakter,

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Driftskontrakter: Service Levels og Service Credits i juridisk og praktisk perspektiv. Netværksmøde 25 September 2014

Driftskontrakter: Service Levels og Service Credits i juridisk og praktisk perspektiv. Netværksmøde 25 September 2014 Driftskontrakter: Service Levels og Service Credits i juridisk og praktisk perspektiv Perspektivet Ponemon Institute Study: - 91% af besvarelserne fra 450 USA baserede kunder havde oplevet driftsnedbrud

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Grundlæggende it-kontraktret Torsdag den 2. marts 2017 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet Præsentation af ITCM-website

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Tilbud om mediation som første stop

Tilbud om mediation som første stop TEMA: MEDIATION Tilbud om mediation som første stop Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

Introduktionsvejledning. til. Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 (IT-drift) (Driftsaftale 2017)

Introduktionsvejledning. til. Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 (IT-drift) (Driftsaftale 2017) Introduktionsvejledning til Kontrakt om IT-infrastruktur-services 2017 (IT-drift) (Driftsaftale 2017) 12. januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontraktens anvendelsesområde 4 3. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer

Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder. Rammeaftale Brændstof og fyringsolie Delaftale 1 Tankkort til tankstationer Bilag I.A Tilslutningsaftale øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders brug af Rammeaftalen... 3 2. Proces for efterfølgende

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere