K E N D E L S E: Ved brev af 26. april 2005 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet klaget over statsautoriseret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E: Ved brev af 26. april 2005 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet klaget over statsautoriseret"

Transkript

1 Den 1. oktober 2008 blev der i sag nr. 14/2005-S Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 26. april 2005 har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet klaget over statsautoriseret revisor A. Klagen er indgivet til Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer, men færdigbehandlet af Revisornævnet i medfør af 57, stk. 3, i revisorloven (lov nr. 468 af 17. juni 2008). Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som statsautoriseret revisor fra den 3. februar Indklagede er ved Nævnets kendelse af 13. september 2000 idømt en bøde på ,00 kr. for at have tilsidesat god revisorskik ved at have udøvet tilbageholdsret i en klients bilag, hvorved der blev lagt et unødigt pres på klienten. Klagen vedrører spørgsmålet, om indklagede ved afgivelse af en erklæring dateret 26. august 2002 der blev fremlagt i retten i [by] den 15. september 2002 til brug for afgørelsen af spørgsmålet om varetægtsfængsling af B - om undersøgelse af misbrug af midler fra C (C) og foreningen D samt tilbagebetaling af disse midler i perioden har overtrådt den dagældende lov om statsautoriserede revisorer og/eller erklæringsbekendtgørelsen og handlet i strid med god revisorskik. Klagen er systematiseret i 5 hovedtransaktioner og 13 deludsagn. Hovedtransaktionerne er grupperet efter, hvorvidt der er overført midler fra C eller fra foreningen D. Sagens omstændigheder er følgende: 1. De overordnede enheder i E. E blev startet omkring 1970, hvor en gruppe lærere stiftede F med det formål at forberede studierejser til den tredje verden. Lærerne var organiseret i et fællesskab, der blev kaldt G (G). I løbet af 1980 erne ekspanderede G, og denne havde i starten af 1990 erne blandt andet indtægtsgivende virksomhed ved skoledrift i Danmark og udlandet, plantager og ejendomme i udlandet, projektvirksomheder, navnlig i [verdensdel] og [verdensdel], og selskaber og fonde i Danmark og udlandet. 1

2 Det økonomiske grundlag for E-skolerne var Gs fælles økonomi. Lederne i G stiftede til dette formål H, der sammen med I donerede betydelige beløb til Den selvejende institution J. Den selvejende institution J blev stiftet den 29. december Js formål er udleje af fast ejendom og inventar til private skoler eller selskaber, foreninger mv., der arbejder for alles ligeberettigelse, og foreninger, der arbejder for forskning, udvikling og produktion indenfor landbrug mv. Der kan købes og sælges fast ejendom og gives gaver til bestemte formål. Også de to selvejende institutioner K Ltd. og L havde lignende formål. Den 19. januar 1987 stiftedes C (C eller Fonden). Formålet er støtte til humanitære formål, fremme af forskning og beskyttelse af naturmiljøet over hele verden. Indtægtsgrundlaget består ifølge fundatsen af gavetilsagn over mindst 12 år fra personer, der donerer 15 % af indkomst eller kr. Fonden er godkendt i henhold til ligningslovens 12, hvorved bidragsyderne har skattemæssig fradragsret for gavebidragene i dansk skattepligtig indkomst. Betingelsen for en godkendelse efter ligningslovens 12 er, at Fonden er almenvelgørende eller på anden måde almennyttig og anvender midler, herunder modtagne ydelser, til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Andre selskaber i udlandet: Den franske forening D (D) med hjemsted i [by] med formål at modtage ansøgninger fra projekter og efter godkendelse forelægge ansøgningerne om bevillinger for C. Endvidere M Ltd. (M Ltd.) (tidligere med navnet N Ltd. ), O Ltd. og P Ltd.. 2. Klagens baggrund Den 4. oktober 2002 blev der ved retten i [by] rejst tiltale mod 8 personer fra Cs formelle og uformelle ledelse for underslæb af særlig grov beskaffenhed og skattesvig af særlig grov beskaffenhed eller medvirken hertil. Et centralt spørgsmål i straffesagen var, om C i overensstemmelse med en tidligere godkendelse i henhold til ligningslovens 12 om skattemæssig fradragsret for bidragsyderne havde anvendt fondens midler, herunder de modtagne ydelser, til humanitære formål, til forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. Ifølge klager havde C i årene meddelt bevillinger på i alt kr., hvoraf der var sket faktiske udbetalinger på kr. Tiltalen i straffesagen drejede sig om udbetalinger på i alt kr. Den 31. august 2006 blev der afsagt dom af retten i [by]. Dommen er anket. Dommen indgår ikke i Revisornævnets grundlag for denne afgørelse. Klagesagen mod indklagede drejer sig om 2 ud af de i alt 28 projekter, som C ses at have ydet støtte til, nemlig Q. (Hovedtransaktionerne 1, 2, 3 og 4) og R (Hovedtransaktion 5) 3. Erklæringen af 26. august 2002 Indklagede afgav i forbindelse med straffesagen en erklæring, der ifølge retsbogen blev fremlagt og dokumenteret af forsvareren i retten i [by] den 15. september 2002, hvor B blev fremstillet med påstand om varetægtsfængsling. Retten i [by] traf ved kendelse af 16. september 2002 afgørelse om varetægtsfængsling af B. Kendelse blev stadfæstet af Vestre Landsret den 26. september

3 Erklæring, dateret den 26. august 2002, og stilet til S, [adresse], med overskriften fortroligt, er sålydende: Vi er af den tidligere bestyrelse i C blevet bedt om at undersøge transaktioner med midler fra fonden og tilbagebetaling af disse i perioden Baggrund Vi er valgt som revisorer for J, begyndende fra året Vi har modtaget alle de informationer, som vi har bedt om og er ikke inhabile. Vi har ikke foretaget revision for de omhandlende år, men har gennemset dokumentation, kontrakter, bank kvitteringer og bankoverførsler. Transaktioner med midler fra fondene og tilbagebetaling. Nedenfor er beskrevet hvorledes T overførte midler fra C, tidligere adresse [adresse], Danmark og Foreningen D (D), tidligere adresse [adresse], [postnummer] [by], [land] og hvordan disse transaktioner blev tilbagebetalt til C. Vedr. C: Betalingen af DKK (US$ ) i oktober 1991 fra C til J skete ud af en større bevilling via foreningen D til Q. Betalingen blev i regnskabet for C bogført som betaling til projektet. I Js regnskab blev indbetalingen modregnet et udestående tilgodehavende hos selskabet M Ltd. eller et hertil knyttet selskab. Projektet Q holdtes skadesløst ved overførsler af et tilsvarende beløb fra M Ltd. 1. Betalingen af US$ i januar 1992, også ud af en større bevilling fra C til D i forbindelse med projektet Q, repræsenteret ved formand T, blev overført til hans konto i U (bank) i [by]. M Ltd. lavede en lignende betaling til projektet Q til inddækning af dette beløb. 2. Betalingen af DKK i februar 1992 til J. J tilbagebetalte beløbet i december Vedr. D: 1. 5 udbetalinger på i alt US$ ud af bevillingen til projektet Q. US$ blev tilbagebetalt straks i december Resten tilbagebetalte M Ltd. til D plus 7 % p.a. gennem årene En række udbetalinger og en række indbetalinger ud af bevillingen til projektet R, hvilket resulterede i en saldo på FRF den 31/ i D s favør. M Ltd. tilbagebetalte beløbet til D plus 15 % rente p.a. gennem årene 1993 og

4 M Ltd. var dengang at betragte som intern bank for selskaber m.v. med kommercielt formål og blev på grund af daværende eksisterende mellemregninger anvendt til korrektionerne nævnt ovenfor. Da der ikke var tegn på, at T havde handlet for vindings skyld, blev der ikke foretaget politianmeldelse. Man koncentrerede sig om at sikre, at det skete ikke medførte nogen risiko eller forsinkelse af Fondens eller D s projekter. Detaljerede oversigter over transaktioner og tilbageførsler af midler findes i vedlagte bilag. T s redegørelse Vi henviser til vedlagte redegørelse fra T. Konklusion af vort arbejde Vi har undersøgt transaktionerne omhyggeligt og kan bekræfte, at fejlbetalingerne fra fondene er blevet tilbagebetalt til C og D. Endvidere kan vi bekræfte, at denne fond og denne forening ikke har haft tab i denne forbindelse. Til erklæringen hører sålydende udaterede og ikke underskrevne bilag: Hovedtallene T s transaktioner med D s midler, der var bevilget til projektet R og hvorledes de blev tilbagebetalt: T hævede i perioden 31/10/90 til 31/12/91 fra D s konto i U (bank), [by] i alt: I perioden 1/10/90 til 15/6/92 tilbageførte han i alt: Saldo, da T forlod sine poster: Betalt dec. 92 pva. D fra private midler Saldo 31/12/92: Tilbageført til D fra private midler i 93 og 94: Saldo ved udgangen af 1994: 3,575,838 FRF -3,103,348 FRF 472,480 FRF -156,133 FRF 316,349 FRF - 316,349 FRF 0 FRF T s transaktioner med Fondens midler, der var bevilget til projektet 4

5 Q og hvorledes de blev tilbagebetalt: 11/10/91 overførtes fra Fondens konto til J s konto, i alt DKK / overførtes fra Fondens konto til Ts personlige konto i U (bank). [by], i alt Totalt Overført til projektet i [land] fra private midler i Private midler afholdt udgifter til projektledelse, rejser og administration i forbindelse med projektet i samme periode: Saldo ved udgangen af 1992: 508,000US$ 500,000 US$ 1,008,00 US$ - 920,000 US$ - 88,000 US$ 0 US$ T s transaktioner med D s midler, der var bevilget til projektet Q og hvorledes de blev tilbagebetalt: T foretog 17/ i alt 5 overførsler til private selskaber og personer på i alt FRF Tilbageført til D fra private midler den 29/12 og 30/ Tilbageført til D fra private midler i 1993, 94 og 95 Saldo ved udgangen af ,000 US$ -110,000 US$ -226,000 US$ 0 US$ T s transaktioner med Fondens midler: Der blev foretaget en udbetaling på DKK i februar 1992 til J. J tilbagebetalte beløbet straks i Da T forlod sine poster i december 1992 og misbruget blev gjort op, var saldoen i Fondens/D s/projekternes favør: US$ og FRF Disse beløb blev tilbageført inden udgangen af 1995 fra de private kasser med tillæg af hhv. US$ og FRF i renter. 4. Dokumentationsmateriale 5

6 Den 20. september 2002 anmodede politiet ved edition hos indklagede om udlevering af alt materiale, herunder korrespondance og arbejdspapirer, som har været udfærdiget i forbindelse med erklæringen af 26. august Ifølge kosterrapport blev der ved editionen udleveret en brun papkasse indeholdende et ringbind mærket T. Ringbindet er benævnt: SÆRMAPPE OM TS UREGLE- MENTEREDE ANVENDELSE AF FONDENS OG D S MIDLER SAMT HVORDAN DER ER BLE- VET RETTET OP EFTER DET 4.1. Fra dokumentationsmateriale i ringbindet foran fanebladene: Udateret, ikke underskrevet, indledning og beretning påstemplet fortroligt. Angivet som romer I: Indledning til beretning Denne mappe handler om, hvorledes T1) misbrugte midler fra Fonden og fra D (D), og hvorledes disse midler tilbageførtes til Fonden og til D. T forlod uden varsel G og sine poster i Fonden og D i december Herefter blev misbruget, der havde fundet sted i årene 1990, 1991 og 1992 opdaget og midlerne tilbageført Det drejede sig for Fondens vedkommende om: 1. Udbetaling på kr. ( US$) i oktober 1991 til J ud af en større bevilling fra Fonden til D-projektet Q, og udbetalingen blev i Fondens regnskaber bogført som en betaling til projektet. I Js regnskab blev betalingen modregnet et J- tilgodehavende i selskabet M Ltd., der så foretog en tilsvarende udbetaling af bevillingen til projektet til Q. 2. Udbetaling på US$ i januar 1992 ligeledes ud af en større bevilling fra Fonden til D-projektet Q ved formanden T til dennes konto i U (bank) i [by]. M Ltd. foretog ligeledes i dette tilfælde en tilsvarende udbetaling af bevillingen til projektet til Q 3. Udbetaling på kr. i februar 1992 til J. J tilbagebetalte beløbet straks i december Det drejede sig for Ds vedkommende om: 1. 5 udbetalinger på i alt US$ ud af bevillingen til projektet Q US$ blev tilbagebetalt straks i december Resten tilbagebetalte M Ltd. til D plus 7 % rente p.a. 6

7 2. En række udbetalinger og en række indbetalinger ud af bevillingen til projektet R, hvilket resulterede i en saldo på FRF den 31/ i D s favør. M Ltd. tilbagebetalte beløbet til D plus 15 % rente p.a. 1)T var sekretær for Fonden fra 29/ til 24/ Han var formand for D fra stiftelsen 1/ til 7/1 1993, hvor han blev afsat. M Ltd. var dengang at betragte som intern bank for selskaber mv. med kommercielt formål og blev på grund af daværende eksisterende mellemregninger anvendt til korrektionerne nævnt ovenfor. 000 Da der ikke var tegn på, at T havde handlet for vindings skyld, blev der ikke foretaget politianmeldelse. Man koncentrerede sig om at sikre, at det skete ikke medførte nogen risiko eller forsinkelse af Fondens eller D s projekter. Detaljerede oversigter over misbrug og tilbageførsler af midler findes i afsnit II: Redegørelse for pengenes gang og i afsnit IV: Bilag Her i dette afsnit I: Indledning og beretning gøres der dels rede for hovedtallene og dels redegør T for sine egne handlinger: Hovedtallene Misbrug af D s midler, der var bevilget til projektet R og hvorledes det blev rettet op: * T hævede i perioden 31/10/90 til 31/12/91 fra D s konto i U (bank), [by] i alt: FRF2) * I perioden 1/10/90 til 15/6/92 tilbageførte han i alt: FRF Saldo, da T forlod sine poster: FRF * Betalt dec. 92 pva. D fra private midler: FRF Saldo 31/12/92: FRF * Tilbageført til D fra private midler i 93 og 94: FRF Saldo ved udgangen af 1994: 0 FRF (Se fane 1-24) 2) Der tages forbehold på et beløb på FRF, som det ikke her 10 år senere har været muligt at dokumentere. Misbrug af Fondens midler, der var bevilget til projektet Q og hvorledes det blev rettet op: * 11/10/91 overførtes fra Fondens konto til Js konto (se fane 25), ialt dkr. 3) * 27/ overførtes fra Fondens konto til Ts personlige konto i U (bank). [by], (se fane 26) ialt US$ 500,000 US$ 7

8 I alt * Overført til projektet i [land] fra private midler i (se fane 28:) *Private midler afholdt udgifter til projekt ledelse, Rejser og administration i forbindelse med projektet i samme periode (se fane 29) Saldo ved udgangen af 1992: US$ US$ US$ 0 US$ Misbrug af D s midler, der var bevilget til projektet Q og hvorledes det blev rettet op * T foretog 17/ i alt 5 overførsler til private selskaber og personer på i alt FRF (se fane 27) * Tilbageført til D fra private midler den 29/12 og 30/ (se fane 30) * Tilbageført til D fra private midler i 1993, 94 og 95 (se fane 31) Saldo ved udgangen af US$ US$ US$ 0 US$ Yderligere misbrug af Fondens midler: Der blev foretaget en udbetaling på DKK i februar 1992 til J. J tilbagebetalte beløbet straks i december 1992 (se fane 47). 3) Beløbet blev brugt til Js køb af ejendommen V 000 Den følgende side udgør et oversigtsskema, som viser overførslerne fra offentlige kasser til private kasser i hovedtal. Ved offentlige kasser forstås Fonden, D og projekterne. Ved private kasser forstås kommercielle selskaber, privat opsparing og personlige konti. 000 Da T forlod sine poster i december 1992 og misbruget blev gjort op, var saldoen i Fondens/D s/projekternes favør: US$ og FRF Dette blev tilbageført inden udgangen af 1995 fra de private kasser med tillæg af hhv US$ og FRF i renter. Til indledningen og beretningen hører 3 skemaer vedrørende: Misbruget i hovedtal, Oprettelsen i hovedtal og Balance Fondens/D s/projekternes og den private kasse 31/ Ts erklæringer 8

9 T s statement af 15. juni 2002 (særmappen, afsnit 1). Uunderskrevet. Det fremgår heraf, hvilke ledelsesfunktioner og opgaver, T havde, herunder som... the secretary for the C... director for the commercial foundations J, K Ltd. and L... chairman for D (D)... managing positions in the following companies: O Ltd. M Ltd. W Ltd. P Ltd. Det fremgår endvidere af dette statement, at Since my posts in the mentioned companies gave me certain right of disposal of the flow of the money, I began to transfer money from solvent companies to the companies which could not themselves pay for their operation and investments, neither through their own earnings nor through financing. Ts erklæring af 12. september 2002, affattet på dansk, underskrevet samt påført initialer på alle sider. Denne erklæring er fremlagt i retten i [by] den 15. september 2002 og i Vestre Landsret den 26. september Af erklæringen fremgår blandt andet følgende: 6. Mine hovedansvarsområder i C var økonomiske anliggender, bogholderiet, likviditeten, betalingerne af bevillinger til projekter og kontrollen af udviklingen og rapportering fra de godkendte projekter og budgetlæggelsen. 7. Mit hovedansvarsområde indenfor de private erhvervsdrivende selvejende institutioner J, K Ltd. and L som direktør var økonomiske spørgsmål, bogholderiet, likviditeten, budgettering, køb og salg af ejendomme lejeaftaler 8. Min hovedaktivitet som formand for D var at opfylde alle de forpligtelser der er pålagt en direktør idet foreningen ikke havde noget personale. 9. For at opfylde mine økonomiske forpligtelser for selskaberne nævnt under punkt 5 og 7 var det nødvendigt at tilvejebringe egnet finansiering til udvikling og ekspansion. 10. I perioden 1989 til 1990 ønskede jeg at vise, hvor succesfulde mine bestræbelser var. Jeg overdrev groft de aktuelle og planlagte overskud overfor mine samarbejdspartnere. I særdeleshed overdrev jeg overskuddene fra de erhvervsdrivende aktiviteter udenfor Danmark som jeg styrede. 11. begyndte jeg fra at få problemer med at opnå de planlagte resultater, og behovet for yderligere finansiering tog til Imidlertid fortalte jeg intet om disse problemer til mine samarbejdspartnere 12. Jeg vidste at C havde overskud af kontante midler, på grund af en forholdsvis langsom udvikling i projekterne, og jeg anvendte midler fra Fonden ved en række lejligheder fra august 1990 til 1992, idet 9

10 13. Det lykkedes mig at korrigere nogle af disse pengeoverførsler før årets slutning. De overførte midler blev tilbagebetalt til de rette projekter fra de erhvervsdrivende selskaber nævnt ovenfor, og projekterne støttet af Fonden led ikke nogen skade. 14. Men problemerne voksede 15. Af frygt for konsekvenserne vovede jeg ikke at indrømme mine forseelser og jeg forlod derfor mine stillinger uden at underrette nogen. 16. Denne opregning dækker de overførsler af midler fra fonden, som jeg kender til: For ikke at komme i forlegenhed blandt mine kolleger, varskoede jeg dem ikke om mine dispositioner, men forlod i stedet G. 18. For nylig blev jeg kontaktet af medlemmer af G som oplyste mig om, at de havde opdaget mine dispositioner og at alle midler er blevet tilbagebetalt. Jeg blev meget lettet over at høre dette Udateret, ikke underskrevet redegørelse for pengenes gang. Angivet som romer II. Af redegørelsen fremgår blandt andet: Redegørelse for pengenes gang Blandt Fondens i alt 29 projekter, drejer det sig om 2 projekter, hvis midler blev anvendt til de ureglementerede overførsler Nr. 09 R Nr. 10 Q På de efterfølgende sider redegøres der for hvert projekts vedkommende for, hvordan de ureglementerede betalinger kunne finde sted, samt hvordan der har fundet korrektioner sted således, at ingen af projekterne eller de involverede selskaber blev udsat for nogen form for risiko i den forbindelse. Miljøprojektet: R I årene 1990 til 1991 foretog T sammenblanding af midler fra D med midler fra kommercielle selskaber, nærmere betegnet O Ltd. og N Ltd. (senere omdøbt til M Ltd.) C (Fonden) havde den 1. oktober 1990 bevilget DKK ( FRF) til D til miljøprojektet R. I løbet af 1992 bevilgede Fonden yderligere DKK Hermed kom den samlede bevilling op på DKK T blandede midlerne fra D med midler fra kommercielle selskaber, nærmere betegnet O Ltd. og N Ltd. (M Ltd.) på følgende måde: 10

11 Da biogasanlæg projektet startede 1. oktober 1990 og der var brug for midler til opstart, havde D ikke endnu åbnet sin bankkonto. Derfor betalte T FRF fra det kommercielle selskab N Ltd. til biogasanlægget på [ø]. (se fane 1) Da Fonden den 19. oktober 1990 betalte FRF til D, lod T nogle kommercielle selskaber låne af midlerne fra D til kommercielle formål. Dette gentog sig, da D modtog yderligere midler fra Fonden. (se fane 2-4, 6-8 samt 12-16) Da biogasanlæg projektet på [ø] efterfølgende manglede midler, betalte de kommercielle selskaber nogle af deres lån tilbage eller de dækkede udgifter direkte på vegne D. Et eksempel på dette er, at et kommercielt selskab X betalte biogas udstyr til en sum af FRF på vegne af D (se fane 22) Ved udgangen af 1992 var balancen mellem D og de kommercielle selskaber FRF Dette beløb skyldte de kommercielle selskaber til D. Resultatet blev, at Selskabet M Ltd. indgik aftale med D om nedbetaling af FRF , som blev betalt tilbage til D med 15 % rente inden udgangen af Det følgende skema viser de forskellige transaktioner. Af redegørelsen fremgår endvidere: Miljøprojektet: Q I foretog T ureglementerede betalinger fra Fondens såvel som fra D s konti til et samlet beløb af US$ til både kommercielle selskaber med kommercielle formål og privatpersoner. Midlerne var blevet bevilget af Fonden og D til miljøprojektet Q Betalingen på US$ (= dkr.) skete til J ud af en større bevilling fra Fonden til D-projektet Q (se fane 25) Denne betaling på US$ (= dkr.) blev i Fondens regnskaber bogført som en betaling til projektet. I Js regnskaber blev de modtagne US$ (= dkr.) modregnet et J- tilgodehavende i selskabet M Ltd., der så foretog udbetalingen af bevillingen til projektet til Q. (Se fane 28) Betalingen på US$ blev overført til D s formand, Ts personlige konto i U (bank), [by] (se fane 26). Denne betaling på US$ blev i Fondens regnskaber bogført som en betaling til projektet. M Ltd. foretog ligeledes udbetaling af tilsvarende beløb til projektet (se fane 28 og 29). 5 betalinger på i alt US$ blev foretaget d. 17. februar 1992 fra Ds konto i U (bank) i [by] til private selskaber og privatpersoner (se fane 27). Disse blev tilbagebetalt ved overførsler fra både private selskaber og privatpersoner (se fane 30) samt en låneaftale mellem D og M Ltd. som blev nedbetalt 12. december 1995 (se fane 31). Det følgende skema vider de forskellige transaktioner. 11

12 Skemaet er udeladt, men de til skemaet hørende beløb og bilag er medtaget under gennemgangen af bilag under fanebladene 25, 26, 28, 30 og Dokumentationsmateriale, der direkte relaterer sig til de af klager opstillede udsagn. Hovedafsnit IV i særmappen indeholder forrest en bilagsfortegnelse, der henviser til i alt 57 faneblade med et større antal underbilag. Under faneblad 23, 25, 32 og 40 er anført, at bilag følger senere. Nedenfor er citeret fra de omhandlede bilag i tilknytning til enkelte udsagn i erklæringen. Under faneblad 25 (ad første udsagn): På et ark papir er anført følgende: Forklaring på omstaendighederne omkring udbetaling af 3 mill DKK = USD fra Fondens konto i efteraaret 1991 foelger senere. Under faneblad 28 (ad fjerde og sjette udsagn): Af en note fremgår følgende: May 31st 2002 NOTE TO ATTACHED STATEMENT The attached statement from auditor Y certifies that totally P Ltd. S/B received RM in 1991 equivalent to USD and in 1992 P Ltd. received equivalent to USD. These amounts were the total amounts transferred by M Ltd. and contained loans for commercial farming as well as donations from D. The donations from D were a total of USD. Under faneblad 29: Af en skrivelse/regning af 30. august 1994 fra D til C fremgår, at der er blevet betalt USD til Z i Det fremgår af brevet, at pengene er betalt af midler modtaget i projektstøtte til Q fra C. Brevet er ikke underskrevet. Brevet er vedlagt et bilag i form af aftale/agreement af 2. oktober 1991 mellem D og AA Ltd., underskrevet af BB for AA Ltd. og af Å for D. Det fremgår af denne agrement, at AA Ltd. har ret til et honorar på USD for the period from Oktober 1, 1991 to December 31, Brevet er endvidere vedlagt en faktura fra AA Ltd. af 31. december 1992 med fakturabeløbet USD, og et brev af 22. december 1992 fra Å til D ASBL, hvoraf fremgår, at Å har haft udgifter til leje af bil, transport, telefon, telefax mv. på USD. Under faneblad 26: (ad femte udsagn) Bilag dateret 19. januar 1992 fra DD til EE (bank) ved FF, underskrevet af GG, HH og II, med anmodning om overførsel af USD fra konto til U (bank) Plc, account holder T. Meddelelse fra EE (bank) til C, hvoraf fremgår, at der er overført USD fra Fonden til T. Kontoudskrift af 24. januar 1992 vedrørende konto , hvoraf det fremgår, der er overført ,05 kr. til udlandet. 12

13 Anmeldelse af 23. januar 1992 fra EE (bank) vedrørende overførsel til [land] af USD. Det fremgår af anmeldelsen, at det drejer sig om støtte til projekt, og under supplerende oplysninger er anført, Gavemodtager: D.. Anmeldelsen er underskrevet af GG. Kontoudskrift af 2. oktober 1992 fra U (bank) vedrørende konto , tilhørende T, hvoraf fremgår, at der er indkommet fra fonden til stoet Telefax af 26. januar 1992 fra T til U (bank), [by], vedrørende overførsel af USD til JJ Telefax af 30. januar 1992 fra T til U (bank), [by], vedrørende overførsel af USD til KK LL Telefax af 28. februar 1992 fra T til U (bank), [by], vedrørende overførsel af USD til MM (bank) og [by], [ø], NN Foran fanebladene/delvis faneblad 28: (ad sjette udsagn) Fax dateret 17. juni 2002 fra OO, PP, til QQ/S. Vedlagt faxen er et udkast udfærdiget af PP dateret samme dato som faxen med overskriften M Ltd. funds from The Foundation og endvidere udkast med specifikationer på betalinger til P Ltd. (Appendix A) og på betalinger til D (Appendix B). Faxen ses underskrevet, hvorimod udkastet mv. ikke er i endelig form og ikke underskrevet. Det fremgår bl.a. af udkastet til notat, at der i M Ltd. s regnskab for 1992 blev indtægtsført et beløb på USD ved samtidig at modpostere beløbet på selskabets mellemværende med RR, fra hvilket selskab M Ltd. har lånt et beløb. Det fremgår videre af udkast til notat sammenholdt med appendiks A, at der fra M Ltd. i 1991 er overført i alt USD og i 1992 i alt USD til en række navngivne personer. Det fremgår endvidere fra selve faxen, at specifikationerne af betalingerne til P Ltd. helt eller delvist er baseret på oplysninger fra unavngivne revisorer i [land], som har oplyst, at visse overførsler er modtaget fra [by], ligesom OO bemærker, at han ikke er i stand til at oplyse modtager på alle overførsler, hvilket skyldes, at alle betalinger ikke er forestået af selskabet M Ltd., hvorfor dokumentation formodentlig findes i andre selskaber. Foran fanebladene: (ad sjette udsagn) Fax dateret 2. juli 2002 fra OO, PP, til indklagede, hvoraf det fremgår, at OO efter henvendelse fra QQ sender et brev samt en erklæring fra de [nationalitet] revisorer. I erklæring/brev af 6. juni 2002 fra Y til OO vedrørende P Ltd. hedder det:.. Further to our fax of 24th May 2002, at your request, we wish to confirm to you that the enclosed two lists of accounting information (stamped for identification purposes only), pertaining to the payments made by M Ltd. to P Ltd. ( P Ltd. ), are a correct extract of the accounting records examined by us during our audit of the accounts of P Ltd. for the year ended 31 st December 1991 and Det fremgår af erklæringen/brevet, at det samlede beløb betalt fra M Ltd. til P Ltd. for 1991 er RM 2,582,118 og for 1992 RM 3,642,211. Under faneblad 47: (ad syvende udsagn) 13

14 Kontoudskrift af 27. februar 1992 fra EE (bank) vedrørende konto tilhørende C, hvoraf det fremgår, at der den 14. februar 1992 er hævet ,00 kr. Kvittering af 14. februar 1992 vedrørende EE (bank)s overførsel, hvoraf det fremgår, at beløbet er overført til konto Kontoudskrift af 5. januar 1993 vedrørende EE (bank)s overførsel, hvoraf det fremgår, at ,00 kr. er indsat på Cs konto ved en overførsel den 31. december Kvittering af 31. december 1992 vedrørende EE (bank)s overførsel, hvoraf det fremgår, at ,00 kr. er indsat på Fonden og kom Retur fra Under faneblad 46: (ad syvende udsagn) På kontrolopgørelse med dato 22. december 1992 fremgår, at der er sket: Tilbagebetaling, J-14. februar ,00 Under faneblad 27: (ad ottende udsagn) Kontoudskrift af 7. februar 1992 vedrørende konto tilhørende C, hvoraf det fremgår, at der den 7. februar 1992 er overført ,93 kr. til udlandet. EE (bank)s overførselsbilag, hvoraf det fremgår, at overførslen vedrører USD til D, U (bank). Fax dateret 30. januar 1992 fra DD til EE (bank), underskrevet af GG, HH og II, hvorefter EE (bank) fra konto bedes overføre USD til U (bank) Plc, konto nr med kontohaver D, [by]. Anmeldelse af betaling til udlandet dateret 30. januar 1992 og underskrevet af GG, hvoraf det fremgår, at transaktionen vedrører Støtte til miljøbeskyttelsesprojekt. Kontoudskrift af 17. februar 1992 fra U (bank) vedrørende konto tilhørende D Association att. Mr. T, og hvoraf det fremgår, at der er indsat USD modtaget fra C. Kontoudskrift med bilag fra U (bank) vedrørende konto tilhørende D Association att. Mr T, og hvoraf det fremgår, at der med valør den 17. februar 1992 er overført 2 gange USD til T, USD til SS, til TT og USD til UU, dvs. i alt hævet USD. Under faneblad 30: (ad ottende udsagn) Kontoudskrift fra VV (bank), [by], [stat], vedrørende konto tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 29. december 1992 er indbetalt USD af M Ltd. og den 30. december 1992 er indbetalt USD af LL. Under faneblad 31: (ad niende udsagn) Låneaftale af 17. februar 1992 mellem M Ltd. (låneren) og D (udlåneren) vedrørende USD. Aftalen er underskrevet. Lånet skal tilbagebetales fra 1994 til 1996 inkl. en årlig rente på 7 procent. En udateret og uunderskrevet oversigt over afdrag og rentetilskrivninger frem til den 15. december M Ltd. s restgæld denne dato var efter oversigten USD. 14

15 Kontoudskrift fra VV (bank), [by], [stat] vedrørende konto tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 6. april 1994 er indsat USD. Indbetalingsbilag dateret 4. juni 1994 med håndskrift, 6. april 1994 med stempel, hvoraf det fremgår, at der indsættes kontant USD på konto i VV (bank). Skrivelse af 4. april 1994 til D fra M Ltd., ikke underskrevet, hvoraf følgende fremgår: We will hereby inform You that we have transferred USD to your bank account in VV (bank), [by]. The Payment is downpayment on Loan 2 according to our agreement. Skrivelse af 6. april 1994 til M Ltd. fra D, underskrevet af Å, hvoraf følgende fremgår: D hereby confirm receival of US$ to our bankaccount on April 6, 1994, as downpayment on Loan 2. Lånestatus af 31. december 1994, underskrevet af Å, vedrørende lån optaget af M Ltd. Det fremgår heraf, at der er betalt afdrag på USD den 6. april Kontoudskrift fra VV (bank), [by], [stat] vedrørende konto tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 10. april 1995 er indsat USD. VV (bank) [by] bankbilag af 16. august 1995, hvoraf det fremgår, at der fra M Ltd. er indkommet FRF, der skal indsættes på konto tilhørende D. Kontoudskrift fra VV (bank), [land], vedrørende konto tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 16. august 1995 er indsat FRF overført fra M Ltd. på kontoen. Skrivelse af 10. december 1995 til M Ltd. fra D, underskrevet af WW, XX og Å, hvori D kvitterer for afdrag på USD modtaget den 10. april 1995 og FRF modtaget de 11. august Kontoudtog fra VV (bank), [by], [stat] vedrørende konto tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 12. december 1995 er indsat USD. Ud for beløbet er der med håndskrift anført M Ltd.. Rapport af 5. december 1996, Rapport sur la revue des comptes pour léxercice clos le 31. decembre Rapporten er underskrevet af YY fra revisionsfirmaet ZZ. Rapporten i materialet er udfærdiget på engelsk. Der fremgår blandt andet følgende af rapporten: The balance of the loan granted to M Ltd. in February 1992 for dollars was dollars at the end of This amount was reimbursed in 1995, plus a 7% interests amounting to dollars.. Under fanebladene 1-24 og 34: (ad tiende udsagn) Betalinger fra og tilbagebetalinger til D. Dokumentationen for disse ind- og udbetalinger foreligger dels ved udlægsafregninger fra private personer, dels ved overførselsbilag fra bank vedrørende overførsler til/fra O Ltd., dels ved regninger 15

16 eller bekræftelse på modtagelse af penge, hvoraf det ikke fremgår, hvem der har betalt og dels ved bekræftelser fra M Ltd., at M Ltd. har lagt penge ud på vegne af D samt bekræftelser fra M Ltd. på, at M Ltd. har foretaget afdrag på lån. I det af E udarbejdede materiale, redegørelse for pengenes gang findes en oversigt over de betalinger, der førte til en saldo i D s favør på FRF pr. 31. december Under faneblad 24 (ad elvte udsagn) Statement of loan balance fra D til M Ltd., hvoraf fremgår, at der i 1992 er modtaget i alt FRF, og at balancen pr. 31. december 1992 er USD i D s favør. Skrivelse af 1. februar 1993 fra M Ltd. til D, ikke underskrevet, hvoraf følgende fremgår: We hereby confirm that we have made the payment of FRF 2.134,80 on Your behalf to KKK. The payment is to be accounted as downpayment on our loan balance to you. Skrivelse af 25. marts 1993, ikke underskrevet, men stemplet M Ltd. til D, hvoraf fremgår følgende: We hereby confirm that we have transferred FRF to your bank account in U (bank) in [by]. The payment is to be accounted as downpayment on our loan balance to you. Som underbilag er vedlagt bankavis/kontoudtog fra U (bank) vedrørende konto tilhørende D Association, hvoraf fremgår, at et beløb på er overført fra O Ltd.. Skrivelse af 15. maj 1993, ikke underskrevet, men stemplet M Ltd. til D, hvoraf fremgår følgende: We hereby confirm that we have made the payment of FRF 2.134,80 on Your behalf to KKK. The payment is to be accounted as downpayment on our loan balance to you. Skrivelse af 10. september 1993, ikke underskrevet, men stemplet M Ltd. til D, hvoraf fremgår følgende: We hereby confirm that we have made the payment of FRF 2.134,80 on Your behalf to KKK. The payment is to be accounted as downpayment on our loan balance to you. Skrivelse af 5. september 1993, ikke underskrevet, men stemplet M Ltd. til D, hvoraf fremgår følgende: We hereby confirm that we have made the payment of USD , equivalent of FRF , on Your behalf to AA Ltd. The payment is to be accounted as downpayment on our loan balance to you. Som underbilag er vedlagt faktura af 1. september fra AA Ltd. til D. Fakturaen har følgende ordlyd: Re: Management agreement from For management services provided according to agreement from concerning the project Q Protection and improvement hand in hand with a profitable orderly exploitation Agreed fee for USD 16

17 Statement of loan balance fra D til M Ltd., hvorefter balancen pr. 31. december 1004 er ,59 USD i D s favør. Opgørelse er underskrevet af Å. Det fremgår, at der i 1994 den 30. juni 1994 er modtaget ,56 FRF (USD ). Som underbilag er vedlagt kontoudtog for perioden 31. maj til 30. juni 1994 vedrørende konto i VV (bank), [by], [stat], tilhørende D, hvoraf det fremgår, at der den 8. juni 1994 er indsat USD på kontoen. Under faneblad 31 (ad elvte udsagn) Udateret og ikke underskrevet opgørelse over lån på oprindeligt som følger. --- February 17, 1992: Principal USD ,00 April 6, 1994: Downpayment USD ,00 USD ,00 June 30, 1994: Transfer from FRF loan/loan 1(FRF...) USD 1.116,41 USD ,00 April 10, 1995: Downpayment USD ,00 USD ,00 August 11, 1995: Downpayment (FRF ) USD ,00 USD ,00. Under faneblad 41 (ad ottende til trettende udsagn) Brev af 23. juni 1995 til D fra YY, ZZ, [by]. Følgende fremgår blandt andet af brevet: For the attention of the board of management.. At your request, I have made a limited review of the accompanying balance sheet of D as of December 31, 1992, and the related profit and loss account... For the first project of Biogas plant in [ø], our work was based on the accounts established by AAA in [by], for the receipts and expenses made by the establishment of D in [ø], and on their visit report of the installations in the farm and in the plant. All the vouchers concerning this project were supplied to us, and AAA confirmed us that the suppliers of [ø] are well known companies of [land].... For the second project in the Q, our review was partly based on the report of Y,.. relating to their limited audit of the statement of funds used by BBB, a branch of P Ltd..... I have to inform you that two loans were granted to M Ltd. in 1991 for a global amount of French francs. Several reimbursements were done during 1992 for a global amount of French Francs. The balance due as at December 31, 1992 amounts to French Francs, on which, as agreed in the contracts, an interest of 15 % is calculated, for Francs. Another loan was granted to M Ltd. in February 1992 for an amount of dollars. According to the agreement, the repayments must take place as follows: 17

18 dollars on April 25, dollars on April 25, dollars on April 25, An interest of 7 % will be repaid on April 25, The loan consists of three sums According to the management of D, M Ltd. asked the association to make directly the payments to these people, but the loan contract was signed between D and M Ltd.. In the statement of using of funds, the line funds not spent [ø] project (amounting to FF ) includes not only the balance of funds concerning the [ø] project, but also the receipts and spendings regarding the general administration of the company as interests, administrative, loans etc. Based on my review, and subject to the solvency of M Ltd., I am not aware of any material modifications that should be made to the accompanying financial statements for the year ended December 31, The accounts were prepared on the basis of cash disbursements made and are not intended to be a presentation in conformity with generally accepted accounting principles.... Under faneblad 42 (ad ottende til trettende udsagn) Brev af 15. maj 1994 til C fra Å. Følgende fremgår blandt andet af brevet: Project: Q Protection and improvement hand in hand with profitable orderly exploitation. D hereby sends you the final report including audited 1992 and 1993 accounts from the Project. Funds received: The funds have been used as follows: Return of unused funds: D is able to return the funds on the following dates: 1,354, US$ 776, US$ 577, US$ April 30, 1994 August 31, 1994 interest April 30, 1995 April 30, , US$ 351, US$ 4, US$ 75, US$ 75, US$ 18

19 interest 5, US$ interest 10, US$ interest 5, US$ D asks you to accept the above repayment and the repayment schedule under the prevaling circumstances. Under faneblad 43 (ad ottende til trettende udsagn) Brev af 30. august 1994 til C fra Å. Følgende fremgår blandt andet af brevet: Project: Q Protection and improvement hand in hand with a profitable orderly exploitation. We have received a revised Statement of utilisation of Funds from the project. It is our understanding that the auditor has carried out a full audit, since he states that the expenses incurred for the respective years show a true and fair view of the accounting records. However the auditor has made some corrections in the expenses for the year The expenses have been less, witch results in that the amount to be repaid to you per is not US$ as stated in the report from the project of May, 4, 1994 but US$ Because of the above mentioned correction the calculation is as follows: Funds received: 1,354, US$ The funds have been used as follows: 769, US$ Return of unused funds: 584, US$ We will propose the following schedule for return of the unused funds totalling US$ 584,970,00. April 8, 1994 (paid) US$ 76, April 28, 1994 (paid) US$ 49, June 10, 1994 (paid) US$ 57, December 20, 1994 US$300, April 30, 1995 US$ September 1, 1995 US$ US$ 584,970.00, plus interests. Interest calculation is as follows: Under faneblad 37 (ad alle udsagn) 19

20 Brev af 30. juli 1992 til DD, CCC fra Revisionsfirmaet DDD, under skrevet af EEE. Følgende fremgår af brevet: C Jeg sender hermed udkast til fondens regnskab 1991 til gennemsyn og kommentering. Fondens udbetalinger har været: FFF GGG Biogas D HHH Til støtte for den af mig, jf. fondslovgivningen påliggende pligt til at se lidt ind i bestyrelsens anvendelse af fondens penge har jeg behov for at komme bag de anonyme bankoverførsler, der ligger som dokumentation for lovmæssig og vedtægtsmæssig anvendelse af midlerne. Det er navnlig vanskeligt for mig at se hvordan en udbetaling på 3 mkr. på en ejendom ved Sejerøbugten kan blive til regnskov i det fjerne østen. Har i ikke noget der hægter lidt kød og blod på disse pengeoverførsler regnskabsaflæggelse fra slutmodtageren, stade/slutrapporter m.v. Dette skal jo også foreligge, hvis skattevæsenet vil undersøge om modtagerne kvalificerer fonden til fradrag for donationerne.. 5. Korrespondance mv. mellem indklagede og dennes klient vedrørende indklagedes erklæring Den 27. juni 2002 afholdtes et møde mellem indklagede og S. På mødet eller umiddelbart efter fik indklagede udleveret Særmappen. Mødet blev fulgt op af af 1. juli 2002 fra S til indklagede. Af en fremgår blandt andet: Som du ved foretager politimesteren i [by] efterforskning af, om der er grundlag for at rejse tiltalte mod ledelsen i C for underslæb og skattesvig. Til orientering vedlægger jeg kopi af den sigtelse, der er rejst Den 26. juni 2001 afskedigede Civilretsdirektoratet fondens bestyrelse, hvor jeg har været medlem af bestyrelsen og bestyrelsesformand I sagen er 7 personer sigtet. Det er undertegnede samt GG, der har været medlem af bestyrelsen fra fondens stiftelse til afskedigelsen og formand i perioden Endvidere er sigtet III og JJJ, T, II og B. T blev på fondens første bestyrelsesmøde den 29. april 1987 valgt til fondens sekretær og fratrådte efter eget ønske ved bestyrelsesmødet den 24. november T var fra etable- 20

21 ringen den 1. oktober 1990 af foreningen D med hjemsted i [by] denne forenings formand indtil sin udtræden i december Han har været direktør i de 3 erhvervsdrivende fonde III og JJJ, II og B har ingen funktioner haft ved fondens ledelse eller administration. III og JJJ er medlemmer af bestyrelsen for J, K Ltd. og L. T har alene og i kraft af sine positioner kunnet anvende midler fra C på en måde, som hverken fondens bestyrelse eller bestyrelsen for foreningen D har godkendt eller været vidende om, før han udtrådte i december Ts udtræden gav anledning til en undersøgelse af hans dispositioner, der viste, at han i en række tilfælde havde foretaget betalinger af fondens midler og af D s midler, som han ikke havde haft noget rigtigt grundlag for. Det er imidlertid ikke Ts ikke-godkendte betalinger, jeg gerne vil have din hjælp til at undersøge, men de efterfølgende afhjælpninger, som straks blev sat i værk for at hverken fonden eller de projekter, fonden har støttet, skulle lide noget tab. Til brug for retshandlingerne i [land] i forbindelse med Justitsministeriets begæring om udlevering af B og den retssag, der vil følge i Danmark, hvis anklagemyndigheden rejser tiltalte mod en eller flere af de sigtede eller andre, ønskes en revision af de afhjælpninger, der i slutningen af 1992 og begyndelsen af 1993 blev sat i værk med udtalelse om,? hvorvidt afhjælpningerne er fuldstændigt gennemført og? hvorvidt fonden og de fra fonden støttede projekter og/eller andre har lidt skade eller tab. Jeg henviser til vores samtale den 27. d.m. og til det materiale, du fik overleveret ved vort møde. Sig til, hvis du har brug for yderligere oplysninger. Fra 5. juli til 26. august 2002 er der udarbejdet 3 forskellige udkast på engelsk til erklæringer, der alle er dateret den 5. juli De er alle udfærdiget på indklagedes brevpapir og påført indklagedes navn. Der er ikke en endelig underskrevet erklæring på engelsk. Fra den 26. august 2002 til 12. september 2002 er der udarbejdet 2 udkast til erklæring på dansk samt den endelige erklæring. Alle 3 erklæringer er dateret den 26. august I en af 12. september 2002 fra S til indklagede hedder det blandt andet: Tak for dit udkast af 26. august 2002 til erklæring om Ts transaktioner med midler fra C. Efter en gennemgang her og efter drøftelse med en af advokaterne er vi kommet frem til nogle ønsker om ændringer

22 Advokaterne ønsker ikke ordet misbrug anvendt I overensstemmelse med dette, medsender jeg forslag til rettelser af dette. Her har jeg også indført et par andre forslag til rettelser. 2. Det nederste afsnit på forsiden er jeg ikke sikker på, at jeg forstår. I stedet foreslår jeg følgende til erstatning for hele sidste afsnit: Vedr. C: 1. Betalingen af DKK (US$ ) i oktober 1991 fra C til J skete ud af en større bevilling via foreningen D til Q. Betalingen blev i regnskabet for C bogført som betaling til projektet. I Js regnskab blev indbetalingen modregnet et udestående tilgodehavende hos selskabet M Ltd. eller et hertil knyttet selskab. Projektet Q holdtes skadesløst ved overførsler af et tilsvarende beløb fra M Ltd. 3. En af advokaterne har ønsket udbygget med et tekstafsnit Indklagede har givet møde for Nævnet og har forklaret, at han siden 1976 har været beskikket som statsautoriseret revisor. Den 1. januar 2008 blev hans virksomhed solgt. Den 19. september 2002 kl kom politiet på indklagedes kontor og fik ved edition udleveret alt materiale vedrørende erklæringen af 26. august Den 26. april 2005 ringede S til ham. Forsvarerne i straffesagen havde tilkendegivet, at de ville afhøre ham som vidne. Han blev den 26. april 2005 af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet indbragt for nævnet. Den indgivne klage er omfangsrig, og der mangler bilagsmateriale. Efter indklagedes opfattelse har således Vestre Landsrets dom i ankesagen, der forventes afsagt om 4 måneder, betydning for nævnets afgørelse i klagesagen. Han har ikke udført revision. Det er helt sædvanligt, at klienten samler det relevante materiale til revisor, der herefter udfører sit arbejde på grundlag heraf. Han udarbejdede redegørelsen på engelsk, der ikke er underskrevet, til brug i [land], hvor B var fængslet. B blev herefter overført til Danmark. Indklagede er revisor for J. Det var S, der bad om opgaven. Å indsamlede materialet. Hun var formand for D, og indklagede talte med hende. S kom også på indklagedes kontor i [by], og de drøftede enkelte problemer. Indklagede foretog ikke revision, og redegørelsen præciserer, hvilket arbejde, indklagede har udført. Erklæringen blev stilet til S, men den var til retten og skulle bruges her. Indklagede kender S gennem mange år og har tillid til ham. Indklagede har stillet kritiske spørgsmål og har fået tilfredsstillende svar. Den redegørelse han har udarbejdet er korrekt, og det arbejde, han har udført, er omfattende nok til at kunne redegøre for transaktionerne. Han har anvendt 40 timer på sagen i Det materiale, der blev udleveret til politiet den 19. september 2002, er det materiale, han har haft som grundlag for erklæringen. Parternes bemærkninger: Klager har rejst følgende i alt 5 klagepunkter: Principalt klagepunkt 1A: Utilstrækkeligt grundlag for afgivelse af erklæring dateret 26. august 2002, der blev udleveret til [by] ret den 15. september 2002, jf. straffebestemmelsen i den daværen- 22

23 de LSR 16, stk. 4. Det utilstrækkelige grundlag omfatter erklæringens alle 13 udsagn og en samlet hovedkonklusion, der for den væsentligste del tillige har et indhold, som i medfør af det utilstrækkelige dokumentationsgrundlag ikke kan efterprøves, jf. bilag SØK-B. Subsidiært klagepunkt 1B: Manglende forbehold i statsautoriseret revisor As erklæring af 26. august 2002 vedrørende et utilstrækkeligt dokumentationsgrundlag for Fondens og andre E enheders forretningsmæssige transaktioner, hvorved han anses at have overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 15. Klagepunkt 2: Statsautoriseret revisor A burde i sin erklæring af 26. august 2002 have afgrænset den tiltænkte brugergruppe for erklæringen og udformet erklæringen ud fra behovene hos modtageren. Klagepunkt 3: Utilstrækkelig og/eller upræcis omtale af det udførte arbejde for så vidt angår: As funktion som revisor, Identifikation af genstanden for erklæringen, Udeladelse af oplysninger om manglende adgang til originale bilag, bogholderi og regnskabsvæsen m.v., Indholdet af termen omhyggelig undersøgelse, samt Manglende oplysninger om anvendelse af oplysninger fra ledelse og medarbejdere i E samt andre revisorer instrueret af E ledelsen, Jf. erklæringsbekendtgørelsens 14 og 1, stk. 3. Klagepunkt 4: Manglende oversigt over arbejder, jf. erklæringsbekendtgørelsens 20 og manglende aftalebrev. 1. Ad Erklæringens formål og omtale af udført revisionsarbejde samt aftalebrev (klagepunkterne 2, 3 og 4). Klager har indledningsvis anført, at det fremgår indirekte af en af 1. juli 2002 fra S, at indklagede var klar over formålet med sin erklæring, herunder at erklæringen skulle bruges til fremlæggelse i retten. Derfor er den af indklagede afgivne erklæring ikke udelukkende bestemt til hvervgiverens eget brug, og erklæringen er således omfattet af såvel den dagældende lov om statsautoriserede revisorer 6a, som den nugældende revisorlovs 1. Klager har endvidere anført, det burde have været anført i erklæringen, at denne - med den tidligere bestyrelse for C som opdragsgiver - var udarbejdet til brug for rettens behandling af udleveringssagen mod B. Da nogle fra den tidligere bestyrelse var sigtet, var det vigtigt for retten at vide, om indklagedes konklusioner var baseret på egen selvstændig gennemgang af bogholderi og regnskabsmateriale m.v., eller på et materiale, der var indsamlet og bearbejdet af den sigtede personkreds. Denne undladelse er i strid med god revisorskik. Klager har videre gjort gældende, at indklagede i erklæringen har omtalt arten og omfanget af sit revisionsarbejde utilstrækkeligt og upræcist. Den positive oplysning i erklæringen om, at der ikke er foretaget revision, bliver - sammenholdt med øvrige beskrevne kontrolarbejder - af en diffus karakter, således at det ikke klart fremgår, hvad indklagede egentlig står inde for. Det er ikke anført, at grundlaget for erklæringen alene var den udleverede mappe med bilag, og at indklagede ikke havde 23

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret)

Den 25. marts 2015 blev i. sag nr. 39/2014. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) Den 25. marts 2015 blev i sag nr. 39/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Erling Stæhr Lohse (godkendelsen deponeret) og sag nr. 40/2014 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Torben

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 20. februar 2014 blev der i. sag nr. 97/2011. B ApS under konkurs. mod. statsautoriseret revisor Kim Hersland. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2011 B ApS under konkurs og C og D mod statsautoriseret revisor Kim Hersland afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 29. september 2011 indbragte B

Læs mere

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e:

Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S. mod. Statsautoriseret revisor Benny Jensen. afsagt sålydende. K e n d e l s e: Den 26. august 2010 blev der i sag nr. 10/2009-S K mod Statsautoriseret revisor Benny Jensen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. februar 2009 har politidirektøren for K i medfør af dagældende

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 41/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Hakon Rønn Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. maj 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag.

K e n d e l s e: Revisornævnet lægger i sin sagsbehandling til grund, at det er disse selskaber, der er klager i denne sag. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 81/2012 A-koncernen mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. september 2012 har A-koncernen i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 13. maj 2008 (sag nr. 50-2006-R) Statsadvokaten for særlig økonomisk Kriminalitet mod Registreret revisor R Disciplinært -

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod

Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. mod Revisornævnets kendelse af 6. maj 2009 (sag nr. 52-2004-S) Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor Arne B. Jepsen og Statsautoriseret revisor Erling Lauridsen. Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som registreret revisor fra den 20. august 1990. Den 7. juni 2010 blev i sag nr. 25/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. april 2009 har A klaget over registreret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P0015012 - HAS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. december 2005 blev af skifteretten i sagen P-15-03 René Arnfeldt Møller (advokat Christian Riewe) mod Pro:Con A/S under konkurs ved kurator,

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr.

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: Ulovligt anpartshaverlån i årsrapporten for 2009 for K ApS CVRnr. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. februar 2012 (J.nr. 2010-0023508)

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman

DOM. Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Telenor A/S, Advent International Ltd, Lehman DOM Afsagt den 1. oktober 2013 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (Advokat Arvid Andersen) mod 1) Telenor A/S (indtrådt i stedet for Esplanaden Holding A/S) 2) Advent International Ltd 3) Lehman Brothers Comm.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat B klaget over statsautoriseret revisor C. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 3/2011 A A/S (ved advokat B) mod Statsautoriseret revisor B (ved advokat C) afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. januar 2011 har A A/S ved advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende Den 2. juli 2014 blev der i sag nr.132/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Leib Falk Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af den 15. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B-1588-12: T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang)

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere