ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BANK A/S. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT"

Transkript

1 ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr Alm. sund fornuft ALM.SUND FORNUFT

2 INDHOLD CONTENTS 2 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY INFORMATION 3 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL THE GROUP'S FINANCIAL HIGHLIGHTS 4 BERETNING 7 REPORT 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 13 ACCOUNTING POLICIES 16 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 17 BALANCE BALANCE SHEET 20 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS 27 NYE REGNSKABSREGLER NEW ACCOUNTING RULES 32 NØGLETALSDEFINITIONER 33 FINANCIAL RATIOS

3 SELSKABSOPLYSNINGER COMPANY INFORMATION BESTYRELSE, BOARD OF DIRECTORS Christian N.B. Ulrich, formand, Chairman Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, næstformand, Deputy Chairman Christian Hjorth-Andersen Søren Boe Mortensen Ole Bach, medarbejdervalgt, elected by the employees Mark Oswald, medarbejdervalgt, elected by the employees REVISOR, AUDITOR Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab INTERN REVISION, INTERNAL AUDIT Poul-Erik Winther Nielsen, revisionschef, Chief Auditor DIREKTION, EXECUTIVE BOARD ADRESSE, ADDRESS Henrik Nordam, administrerende direktør, Chief Executive Midtermolen 7 Brian Kudsk, bankdirektør, Managing Director 2100 København Ø Peter Reedtz, bankdirektør, Managing Director Telefon Telefax REGISTRERING, REGISTRATION Internet: Alm. Brand Brand A/S CVR-nr ALM. BRAND BANK 100% 100% 47% 14% ALM. BRAND BILKREDIT ALM. BRAND LEASING ALM. BRAND PANTEBREVE ALM. BRAND FORMUE ALM. BRAND INVEST Banken har fire datterselskaber: The bank has four subsidiaries: Alm. Brand Bilkredit A/S Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Pantebreve A/S Alm. Brand Formue A/S Derudover er banken depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. In addition, the bank acts as depositary bank for the Alm. Brand Invest unit trust. EJERFORHOLD, OWNERSHIP Banken er et 100% ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. The bank is wholly owned by the listed company Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. The consolidated accounts of Alm. Brand Bank are included in the consolidated accounts of Alm. Brand A/S and Alm. Brand af 1792 fmba. 2

4 KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL THE GROUP'S FINANCIAL HIGHLIGHTS 3. kvt. (Q3) kvt. (Q3) 2005 Mio.kr. (DKK million) RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter PROFIT AND LOSS ACCOUNT Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Gebyrer og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Net fee and commission income and dividends etc. Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Resultat før omkostninger Profit on ordinary activities before expenses Omkostninger og afskrivninger Operating expenses and depreciation Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Write-downs of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele Profit/loss on participating interests Resultat før skat Profit on activities before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Resultat efter skat eksklusive minoriteter Profit after tax exclusive minorities Resultat før skat eksklusive minoriteter Profit before tax exclusive minorities BALANCE Udlån BALANCE SHEET Loans and advances Indlån Deposits Egenkapital Shareholders' equity Heraf minoritetsinteresser Of which attributable to minority interests Balance Total assets NØGLETAL MV. Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit KEY RATIOS AND OTHER Average number of employees, full-time equivalents FINANCIAL DATA Rentemarginal p.a. * 2,2% 2,5% 2,3% 2,6% 2,6% Net interest margin p.a. * Indtjening pr. omkostningskrone 1,98 1,60 1,94 1,56 1,45 Income/cost ratio Nedskrivningsprocent p.a. 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,3% Annualised write-down ratio Solvensprocent * 11,2% 12,4% 11,2% 12,4% 12,4% Solvency ratio * Egenkapitalforrentning før skat p.a. 21,0% 19,3% 24,0% 20,8% 15,9% Return on equity before tax p.a. Egenkapitalforrentning efter skat p.a. 17,4% 19,5% 16,5% 20,4% 15,6% Return on equity after tax p.a. Merafkast i forhold til indskudsbevisrenten p.a. 18,9% 17,2% 21,9% 18,7% 13,7% Return in excess of the interest rate p.a. on certificates of deposit Hoved- og nøgletal er udarbejdet i henhold til finanstilsynets regler om pengeinstitutters aflæggelse af regnskaber mv. Financial highlights and key ratios have been calculated in accordance with the rules issued by the Danish Financial Supervisory Authority on the preparation of bank accounts etc. *) Nøgletal vedrørende er ikke tilpasset. *) Key ratios in respect of have not been restated. Helår (year) 3

5 BERETNING Alm. Brand Bank er blandt Danmarks 10 største pengeinstitutter og hovedbankforbindelse for stadig flere privatkunder. Udover at være en Full Service-bank, der tilbyder disse kunder alle traditionelle bankprodukter, er banken specialiseret inden for opsparing, investering og finansiering til både det private og det professionelle segment. Banken lægger særlig vægt på at fungere som rådgiver og sparringspartner for kunderne. RESULTAT Alm. Brand Bank Koncernens resultat for tredje kvartal 2005 udgjorde 54 mio.kr. før skat og eksklusive minoriteter mod 37 mio.kr. i samme kvartal sidste år. År til dato udgjorde resultatet før skat og eksklusive minoriteter 169 mio.kr. mod 116 mio.kr. i samme periode. Resultatet er meget tilfredsstillende. Resultatet for tredje kvartal 2005 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 21% p.a. mod 19% p.a. i tredje kvartal. År til dato er forrentningen af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 24%, mens den var 21% for samme periode. Netto rente- og gebyrindtægter Netto renteindtægter var på 82 mio.kr. i tredje kvartal 2005 svarende til samme periode. År til dato var netto renteindtægterne på 254 mio.kr. mod 246 mio.kr. i samme periode, hvilket er en stigning på 3%. De begrænsede stigninger i nettorenteindtægterne er en følge af den indsnævrede rentemarginal. Netto gebyrindtægterne udgjorde 38 mio.kr. mod 28 mio.kr. i tredje kvartal. År til dato 2005 var netto gebyrindtægterne 125 mio.kr. mod 101 mio.kr. i, svarende til en stigning på 23%. Den betydelige stigning er en følge af øget aktivitet i bankens børs- og kapitalforvaltningsaktiviteter. Kursreguleringer Bankens egne kursreguleringer udgjorde 48 mio.kr. for årets tre første kvartaler. Hertil skal lægges bankens andel af kursreguleringer fra datterselskaber på 10 mio.kr., hvorefter kursreguleringer, der indgår i bankkoncernens resultat eksklusive minoriteter, udgjorde 58 mio.kr. Kursreguleringer fra datterselskaber, herunder Alm. Brand Formue A/S og Alm. Brand Pantebreve A/S, udgjorde i alt 98 mio.kr. Af disse tilhører som nævnt 10 mio.kr. Alm. Brand Bank, mens de øvrige 88 mio.kr. tilhører selskabernes øvrige aktionærer. De samlede kursreguleringer for hele Alm. Brand Bank Koncernen inklusive datterselskaber udgjorde således 146 mio.kr. for de første tre kvartaler af Omkostninger I tredje kvartal 2005 udgjorde bankkoncernens samlede omkostninger 88 mio.kr. mod 83 mio.kr. i samme periode sidste år. År til dato udgjorde omkostningerne 272 mio.kr. mod 261 mio.kr. i de første tre kvartaler af, svarende til en stigning på 4%. Indtjening pr. omkostningskrone er steget til 1,94 år til dato mod 1,56 i samme periode sidste år og 1,45 for hele. Stigningen kan henføres til fremgang i basisforretningen, men også til betydelige kursgevinster i Alm. Brand Formue. Nedskrivninger på udlån mv. År til dato udgjorde de samlede driftsførte nedskrivninger på debitorer 1 mio.kr. mod 21 mio.kr. i samme periode året før. Nedskrivningerne for 2005 er således begunstiget af ekstraordinært lave tab. Bankkoncernens akkumulerede nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier udgjorde 221 mio.kr. ultimo tredje kvartal Det svarer til en akkumuleret nedskrivningsprocent på 1,9 mod 2,2 ultimo tredje kvartal og 2,2 ultimo. 4

6 BERETNING BALANCE Bankens balance er positivt påvirket af, at udlånsporteføljen er øget blandt andet som følge af stigende nyudlån til private kunder i form af bil- og boliglån samt vækst inden for landbrugsfinansiering og investeringskreditter. Endvidere oplever banken fortsat et generelt øget kundeengagement i forbindelse med koncernens dobbelt KUNDE-koncept. Udlån Bankkoncernens udlån ultimo tredje kvartal 2005 udgjorde 9,9 mia.kr., hvilket er en stigning på 1,5 mia.kr. eller 18% siden ultimo tredje kvartal. I forhold til ultimo er det en stigning på 11%, svarende til 1,0 mia.kr. Indlån Bankkoncernens indlån udgjorde 9,6 mia.kr. ultimo tredje kvartal Det er en stigning på 0,3 mia.kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år, svarende til en stigning på 3%, og en stigning på 0,4 mia.kr. siden starten af året, svarende til en stigning på 4%. Garantier Koncernens garantier og andre forpligtelser var 2,0 mia.kr. ultimo tredje kvartal 2005, svarende til en forøgelse på 0,6 mia.kr. siden ultimo tredje kvartal. Garantierne er således steget med 43%. Stigningen i garantier skyldes forøget aktivitet i formidling af realkreditlån. Kapital Bankkoncernens egenkapital udgjorde 1,5 mia.kr. ultimo tredje kvartal Den samlede basiskapital med tillæg af ansvarlig kapital og fradrag for skatteaktiver udgjorde ligeledes 1,5 mia.kr. Solvensprocenten udgjorde 11,2 ultimo tredje kvartal PERIODENS BEGIVENHEDER Styrket distribution Alm. Brand koncernen har i tredje kvartal 2005 varslet en betydelig styrkelse af den decentrale distribution. Dette omfatter dels en omfattende modernisering af koncernens filialer over de næste år, dels et øget antal kunderådgivere samt ansættelse af 12 filialdirektører, der skal styrke det daglige fokus på salg af både bankog forsikringsprodukter. Aktiespil Alm. Brand Bank har i samarbejde med TV2 og Berlingske Tidende atter igangsat Danmarks største aktiespil, hvor deltagerne uden risiko har mulighed for at investere fiktive kr. i et virkelighedsnært miljø. Der er tilmeldt over deltagere. Erfaringerne fra tidligere aktiespil er meget positive med et øget kendskab til Alm. Brand og flere kundekontakter til følge. 5

7 BERETNING BEGIVENHEDER EFTER KVARTALETS AFSLUTNING Syndikeret lån Som et led i bankens generelle likviditetsstyring har Alm. Brand Bank i november 2005 optaget syndikerede lån på i alt 375 mio.euro eller omkring 2,8 mia.kr., hvilket gør det til årets største syndikering i et dansk pengeinstitut. De syndikerede lån har løbetider på op til syv år. I syndikeringen indgår flere ledende danske og udenlandske pengeinstitutter. FORVENTNINGER Alm. Brand Bank Koncernen forventer for 2005 et resultat før skat og eksklusive minoriteter i niveauet 190 mio.kr. I forhold til de senest udmeldte forventninger svarer dette til en stigning på 30 mio.kr. Stig-ningen er en følge af en fortsat positiv udvikling i koncernens bankaktiviteter, herunder særligt børs- og kapital-forvaltningsaktiviteterne. 6

8 REPORT Alm. Brand Bank is among the ten largest banks in Denmark and is becoming the principal banker to more and more personal customers. In addition to being a full service bank, offering its customers a full range of conventional banking products, the bank specialises in providing savings, investment and financial solutions to the personal and professional segments. The bank attaches particular importance to its role as an adviser and sparring partner to its customers. FINANCIAL RESULTS The Alm. Brand Bank Group posted a profit before tax and minorities of DKK 54 million in Q3 2005, as compared with DKK 37 million in Q3. The year-to-date profit before tax and minorities was DKK 169 million, against DKK 116 million for the first nine months of, which was highly satisfactory. The Q performance equals a return on average equity of 21% per annum before tax, compared with 19% per annum in Q3. The year-to-date return on average equity before tax was 24%, compared with 21% in the year-earlier period. Net interest and fee income Net interest income was DKK 82 million in Q3 2005, in line with the year-earlier figure. The year-to-date net interest income was DKK 254 million, a 3% increase from DKK 246 million in the first nine months of. Growth in net interest income was held at a moderate level due to the narrower interest margin. Net fee income was DKK 38 million, up from DKK 28 million in Q3 and bringing the year-to-date net fee income to DKK 125 million, a 23% increase from DKK 101 million in the first nine months of. The fair-sized improvement was driven by greater activity in the bank s stockbroking and asset management activities. Value adjustments The bank s value adjustments totalled DKK 48 million in the first nine months of To this should be added the bank s share of value adjustments from subsidiaries of DKK 10 million, which brought the value adjustments included in the banking group s profit excluding minorities to DKK 58 million. Value adjustments from subsidiaries, including Alm. Brand Formue A/S and Alm. Brand Pantebreve A/S, totalled DKK 98 million, of which DKK 10 million, as stated above, accrued to Alm. Brand Bank, while the remaining DKK 88 million was attributable to the other shareholders of these companies. Accordingly, overall value adjustments for the entire Alm. Brand Bank Group including subsidiaries amounted to DKK 146 million in the first nine months of

9 REPORT Costs Total costs in Q amounted to DKK 88 million, against DKK 83 million for the same period of last year. Costs were DKK 272 million for the year to date, a 4% increase from DKK 261 million in the same period of. The income/cost ratio increased to 1.94 in the first nine months of 2005 against 1.56 in the same period of and 1.45 for the full year. The increase was attributable to growth in the bank s core business and to substantial capital gains generated by Alm. Brand Formue. Write-downs of loans etc. The year-to-date write-downs of loans charged to the profit and loss account was DKK 1 million, against DKK 21 million for the first nine months of, The 9M 2005 reporting period was hence favourably affected by extraordinarily moderate losses. The banking group s accumulated write-downs/provisions totalled DKK 221 million at 30 September 2005, corresponding to an accumulated write-down ratio of 1.9 against 2.2 at 30 September and 2.2 at 31 December. BALANCE SHEET The banking group's balance sheet improved thanks to the larger loan portfolio generated, among other things, by an increased volume of new car and home loans to private customers and growth in agricultural finance and investment credit facilities. In addition, the bank continued to record a general increase in business resulting from the group's dobbelt KUNDE concept. Loans and advances Loans and advances amounted to DKK 9.9 billion at 30 September 2005, an increase of DKK 1.5 billion or 18% from 30 September and a DKK 1.0 billion or 11% increase relative to 31 December. Deposits Deposits amounted to DKK 9.6 billion at 30 September 2005, an increase of DKK 0.3 billion or 3% from 30 September and an increase of DKK 0.4 billion or 4% from 1 January Guarantees The banking group had issued guarantees and other commitments amounting to DKK 2.0 billion at 30 September 2005, representing a 43% or 0.6 billion increase relative to 30 September. The increase in guarantees provided was driven by an increase in the group s business as a mortgage loan intermediary. Capital resources The banking group s equity stood at DKK 1.5 billion at 30 September The capital base including subordinated loan capital less tax assets also totalled DKK 1.5 billion. The solvency ratio was 11.2 at 30 September

10 REPORT EVENTS IN Q3 Greater distribution power In the third quarter of 2005 the Alm. Brand Group announced a major build-up of decentralised distribution channels. Planned initiatives include thorough renovation of the Group s branches over the next couple of years, hiring more customer advisers and appointing 12 new branch managers in order to strengthen the dayto-day focus on the sale of banking and insurance products. Stock market game Alm. Brand Bank, TV2, a Danish television station, and Berlingske Tidende, a Danish newspaper, have once again launched Denmark s largest stock market game. Participants are given the chance to invest a hypothetical DKK 500,000 in a realistic environment. More than 62,000 have registered for this year s game. Previous stock market games have been a positive experience, building awareness of Alm. Brand and generating a number of customer leads. EVENTS OCCURRING AFTER 30 SEPTEMBER 2005 Syndicated loan In the course of its general cash management operations, Alm. Brand Bank established syndicated loan facilities totalling EUR 375 million, equal to about DKK 2.8 billion, in November 2005, the largest syndication by a Danish bank in The syndicated facilities involve maturities of up to seven years and are backed by several leading Danish and international banks. OUTLOOK The Alm. Brand Bank Group forecasts a profit before tax and minorities for 2005 in the region of DKK 190 million. This corresponds to a DKK 30 million upgrade relative to the most recent guidance. The increase is a result of continuing growth in the group s banking operations, especially in stockbroking and asset management. 9

11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Kvartalsrapporten, der omfatter koncernregnskabet og kvartalsregnskabet for Alm. Brand Bank A/S for perioden 1. januar 2005 til 30. september 2005, er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber samt Finanstilsynets vejledninger. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Fra 1. januar 2005 er den anvendte regnskabspraksis blevet ændret i overensstemmelse med ændringen i de generelle ændringer for finansielle institutter, således at indregning, måling mv. følger den nugældende regnskabsbekendtgørelse. Sammenligningstallene for er tilpasset i overensstemmelse hermed. Samlet medfører den ændrede regnskabspraksis som nævnt i årsrapporten for, at egenkapitalen reduceres med 19 mio.kr. Den regnskabsmæssige effekt af den ændrede regnskabspraksis er vist i et særskilt afsnit sidst i rapporten, hvortil der henvises. KONSOLIDERING Alm. Brand Bank A/S har valgt at udarbejde og offentliggøre et konsolideret koncernregnskab, uanset at bankkoncernen indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Kvartalsrapporten omfatter moderselskabet Alm. Brand Bank A/S, samt de tilknyttede virksomheder, hvori Alm. Brand Bank A/S direkte eller indirekte har en bestemmende indflydelse. Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Alm. Brand Bank A/S og dattervirksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt gevinster og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, er aflagt eller omarbejdet i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Alm. Brand Bank A/S kapitalandele i de konsoliderede dattervirksomheder udlignes med Alm. Brand Bank A/S forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital måles og indregnes som særskilte poster i resultatopgørelse og balance. KAPITALANDELE I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i associerede virksomheder måles efter indre værdis metode. En forholdsmæssig andel af den enkelte associerede virksomheds resultatet efter skat, indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i børsnoterede tilknyttede virksomheder måles til dagsværdien på balancedagen. Kapitalandele i dattervirksomheder måles efter indre værdis metode. Resultat før skat i dattervirksomheder indregnes i posten "Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder". Her indregnes ligeledes kursregulering af øvrige tilknyttede virksomheder. KONCERNINTERNE TRANSAKTIONER Koncerninterne ydelser, der leveres som led i virksomhedens omsætning, indregnes til markedspriser. Handel med aktiver, herunder ejendomme og andre finansielle investeringsaktiver, sker til markedspriser. Andre koncerninterne ydelser afregnes på grundlag af de medgåede omkostninger. 10

12 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FREMMED VALUTA Aktiver og passiver i fremmed valuta indregnes til Danmarks Nationalbanks offentliggjorte valutakurser på balancedagen. Indtægter og udgifter i fremmed valuta indregnes til de på transaktionstidspunktet gældende kurser. Valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. RESULTATPOSTER, GENERELT Renter og gebyrer mv. periodiseres over transaktionernes levetid og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Rentelignende gebyrer og provisioner, der er en integreret del af den effektive rente på finansielle mellemværender der måles til amortiseret kostpris, indgår i resultatopgørelsen under posten Renter. Kursreguleringer vedrørende værdipapirer fremkommer ved måling mellem de bogførte værdier og de tilsvarende dagsværdier. Kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen. UDLÅN OG ANDRE TILGODEHAVENDER (HERUNDER PANTEBREVE OG LEASING) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris måles ved første indregning til dagsværdi med tillæg af de transaktionsomkostninger, og fradrag for de modtagne gebyrer og provisioner, som er direkte forbundet med erhvervelsen eller udstedelsen af det finansielle instrument. Efter første indregning reguleres de nævnte udlån og andre tilgodehavender løbende til amortiseret kostpris. Der foretages en løbende vurdering af, om der er en objektiv indikation for, at virksomhedens udlån og andre tilgodehavender opgjort til amortiseret kost er værdiforringede. Hvis der er indtruffet en objektiv indikation for værdiforringelse, vurderes behovet for nedskrivning på udlånet eller tilgodehavendet med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger fra udlånet eller tilgodehavendet. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi måles ved såvel første indregning, som efterfølgende til dagsværdi. VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnes til dagsværdi. Dagsværdien for børsnoterede værdipapirer fastsættes ud fra lukkekursen på balancedagen, eller hvis en sådan ikke foreligger, en anden offentliggjort kurs, der må antages bedst at svare hertil. Dagsværdien for ikke noterede værdipapirer er fastlagt som den transaktionspris, som vil fremkomme i en handel mellem uafhængige parter. Finansielle anlægsaktiver indregnes til kostpris. 11

13 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS REPO-/REVERSE-FORRETNINGER Solgte værdipapirer i forbindelse med repo-forretninger, der samtidigt med salget er købt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, forbliver i balancen. Modtagne beløb indregnes som gæld til erhververen og forrentes som aftalt. Værdipapirerne måles, som var de stadig indregnet i balancen, og såvel kursreguleringer som renter mv. indregnes i resultatopgørelsen. Købte værdipapirer i forbindelse med reverse-forretninger, der samtidig med købet er solgt tilbage på et senere aftalt tidspunkt, indregnes ikke i balancen. Afgivne beløb indregnes som tilgodehavende hos afgiveren og forrentes som aftalt. MATERIELLE AKTIVER Maskiner og inventar måles til kostpris med fradrag for af- og nedskrivninger samt forventet restværdi. Aktiverne afskrives over deres forventede brugstid. IMMATERIELLE AKTIVER Immaterielle aktiver, herunder it-software og it-udviklingsudgifter, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Terminsforretninger, futures, optioner, swaps og uafviklede spotforretninger måles til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen under posten Kursreguleringer. Renter fra swaps samt præmier fra fonds- og valutaterminsforretninger indregnes netto i resultatopgørelsen under posten "Renteindtægter af afledte finansielle instrumenter". Fastforrentede udlån, som måles til amortiseret kostpris der er dagsværdisikret med renteswaps, måles for så vidt angår den sikrede risiko til dagsværdi. Værdireguleringen indregnes under posten "Kursreguleringer". Ved sikringens ophør værdireguleres de sikrede udlån efter principperne for måling til amortiseret kostpris på baggrund af den nyberegnede værdi. SKATTER Alm. Brand Bank A/S og tilhørende datterselskaber indgår i sambeskatningskreds med Alm. Brand A/S. Aktuel skat af sambeskatningsindkomsten samt udskudt skat på regnskabsmæssige merværdier set i forhold til de skattemæssige værdier samt underskud fordeles imellem de sambeskattede selskaber. Afgiften på Rentefordel ved skattemæssigt fradrag for hensættelser til tab er indregnet i posten Skat. ANDRE AKTIVER Periodiseringer opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperiode samt tilgodehavende renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi. ANDRE PASSIVER Periodiseringer opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i den efterfølgende periode samt skyldige renter mv. Derudover indregnes afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi. Kvartalsrapporten og åbningsbalancen er ikke revideret. 12

14 ACCOUNTING POLICIES GENERAL The interim report, comprising the financial statements and consolidated financial statements for the first nine months of 2005 of Alm. Brand Bank A/S, has been prepared in accordance with the Danish Financial Business Act, the executive order on the preparation of financial reports presented by credit institutions and investment companies, and the guidelines issued by the Danish Financial Supervisory Authority. ACCOUNTING POLICIES With effect from 1 January 2005, the accounting policies have been changed in accordance with the general changes for financial institutions to the effect that recognition and measurement etc. comply with the executive order on the presentation of financial statements currently in force. The comparative figures for have been restated accordingly. As described in the annual report, the changed accounting policies have the overall effect of reducing equity by DKK 19 million. The financial impact from the changed accounting policies is described in a separate section at the end of the report. CONSOLIDATION Alm. Brand Bank A/S has decided to prepare and publish consolidated financial statements notwithstanding that the banking group is included in the consolidated financial statements of Alm. Brand A/S and Alm. Brand af 1792 fmba. The interim report comprises the parent company, Alm. Brand Bank A/S, and group undertakings in which Alm. Brand Bank A/S directly or indirectly exercises a controlling influence. The consolidated financial statements are prepared on the basis of the financial statements of Alm. Brand Bank A/S and its subsidiary undertakings by consolidating items of a similar nature and eliminating intra-group income and expenses, intra-group accounts and gains and losses on transactions between the consolidated undertakings. The financial statements used in the consolidation are prepared or revised in accordance with the group s accounting policies. Alm. Brand Bank A/S participating interests in consolidated subsidiary undertakings are offset by Alm. Brand Bank A/S proportionate share of the net assets of the subsidiary undertakings. The proportionate shares of the results and equity of subsidiary undertakings attributable to minority interests are measured and recognised as separate items in the profit and loss account and the balance sheet. PARTICIPATING INTERESTS IN ASSOCIATES Participating interests in associates are measured using the equity method. The proportionate share of the profit or loss after tax of each associate is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings. PARTICIPATING INTERESTS IN GROUP UNDERTAKINGS Participating interests in listed group undertakings are measured at fair value at the balance sheet date. Participating interests in subsidiaries are measured using the equity method. The profit or loss before tax of subsidiaries is recognised in Profit from participating interests in associates and group undertakings together with market value adjustments of other group undertakings. INTRA-GROUP TRANSACTIONS Intra-group services provided as part of the undertaking's sales are recognised at market prices. Trading in assets, including property and other financial investment assets, is transacted at market prices. Other intra-group transactions are settled on the basis of the actual costs incurred. 13

15 ACCOUNTING POLICIES FOREIGN CURRENCY TRANSLATION Assets and liabilities denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange published by Danmarks Nationalbank at the balance sheet date. Income and expenses denominated in foreign currency are recognised at the rates of exchange ruling at the transaction date. Exchange gains and losses are recognised in the profit and loss account. PROFIT AND LOSS ACCOUNT ITEMS, GENERAL Interest and fees are accrued over the lifetime of the transactions and included in the profit and loss account at the amounts relating to the accounting period. Interest-like fees and commissions that are an integral part of the effective rate of interest on financial receivables and payables measured at amortised cost, are included in the profit and loss account under Interest. Market value adjustments of securities result from measurement between the book values and the corresponding fair values. Market value adjustments are recognised in the profit and loss account. LOANS, ADVANCES AND OTHER RECEIVABLES (INCLUDING MORTGAGE DEEDS AND LEASING) Loans, advances and other receivables at amortised cost are measured on initial recognition at fair value plus transaction costs less fees and commissions received that are directly related to the acquisition or issue of the financial instrument. On subsequent recognition, such loans, advances and other receivables will be adjusted to amortised cost on a current basis. An ongoing evaluation takes place to detect any objective indication of impairment of the company's loans, advances and other receivables determined at amortised cost. In case of any objective indication of impairment, the need is assessed for writing down the loan, advance or receivable by the difference between the carrying amount before the write-down and the present value of the expected future payments from the loan, advance or receivable. Loans, advances and other receivables at fair value are measured at fair value on initial and subsequent recognition. SECURITIES Securities are measured at fair value. The fair value of listed securities is determined based on the closing price at the balance sheet date, or in the absence of a closing price, another public price deemed to be most similar thereto. The fair value of unlisted securities is determined as the transaction price that would result from a transaction between independent parties. Investments are recognised at cost. REPO/REVERSE TRANSACTIONS Securities sold under agreements to repurchase at a later date (repo transactions) remain in the balance sheet. Amounts received are included as liabilities payable to the purchaser and are subject to interest at the agreed rate. The securities are measured as if they were still included in the balance sheet, and market value adjustments and interest etc. are recognised in the profit and loss account. 14

16 ACCOUNTING POLICIES Securities purchased under agreements to resell at a later date (reverse transactions) are not included in the balance sheet. Amounts paid are recognised as assets and are subject to interest at the agreed rate. TANGIBLE ASSETS Machinery and equipment etc. is measured at cost less depreciation and write-downs and the expected residual value. Depreciation is based on the expected useful lives of the assets. INTANGIBLE ASSETS Intangible assets, including IT software and IT development costs, are fully expensed in the year of acquisition. DERIVATIVES Forward transactions, futures, options, swaps and unsettled spot transactions are measured at the fair values. The value adjustment is recognised in the profit and loss account under Market value adjustments. Interest receivable from swaps and premiums on forward securities and forward currency transactions are recognised on a net basis in the profit and loss account under Interest receivable from derivatives. Where fixed-rate loans measured at amortised cost are fair value hedged by interest rate swaps, the hedged risk is measured at fair value. The value adjustment is included under Market value adjustments. On termination of the hedge, the value of the hedged loans and advances is adjusted using the principles for measurement at amortised cost based on the adjusted value. TAX Alm. Brand Bank A/S and the wholly owned subsidiaries are taxed jointly with Alm. Brand A/S. Current tax on the jointly taxed income and deferred tax on excess over book values for accounting purposes relative to the tax values and losses are distributed among the jointly taxed companies. The charge on interest benefits from tax deductions in respect of provisions for bad and doubtful debts is included under Tax. OTHER ASSETS Prepayments comprise costs incurred relating to the following financial period, accrued interest etc. In addition, positive fair values of derivative financial instruments are recognised. OTHER LIABILITIES Deferred income comprises payments received relating to income in the following period, interest payable etc. In addition, negative fair values of derivative financial instruments are recognised. The interim report and the opening balance sheet are unaudited. 15

17 RESULTATOPGØRELSE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note Renteindtægter Interest receivable Renteudgifter Interest payable Netto renteindtægter Net interest income Udbytte af aktier mv Dividend on participating interests Gebyrer og provisionsindtægter Fees and commissions receivable Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Fees and commissions payable Netto rente- og gebyrindtægter Net interest and fee income Kursreguleringer Market value adjustments Andre driftsindtægter Other ordinary income Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Depreciation and write-downs of tangible assets Andre driftsudgifter Other ordinary expenses Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Write-downs of loans, advances and receivables etc. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Profit from participating interests in associated and group undertakings Resultat af aktiviteter under afvikling Profit on business in run-off Resultat før skat Profit before tax Skat Tax Periodens resultat Profit for the period Heraf minoritetsinteressers andel Profit attributable to minority interests Helår (year) 16

18 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note AKTIVER ASSETS Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Cash in hand and receivables at call from central banks Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Loans, advances and other receivables at fair value Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Loans, advances and other receivables at amortised cost Obligationer til dagsværdi Bonds at fair value Aktier mv Shares etc. Kapitalandele i associerede virksomheder Participating interests in associated undertakings Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Participating interests in group undertakings Øvrige materielle aktiver Other tangible assets Aktuelle skatteaktiver Current tax assets Udskudte skatteaktiver Deferred tax assets Midlertidigt overtagne aktiver Assets acquired temporarily Andre aktiver Other assets Periodeafgrænsningsposter Prepayments Aktiver i alt Total assets 17

19 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note PASSIVER LIABILITIES GÆLD PAYABLES Gæld til kreditinstitutter Payables to credit institutions Indlån og anden gæld Deposits and other payables Aktuelle skatteforpligtelser Current tax liabilities Andre passiver Other liabilities Periodeafgrænsningsposter Deferred income Gæld i alt Total payables HENSATTE FORPLIGTELSER PROVISIONS Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Provisions for pensions and similar liabilities Hensættelser til tab på garantier Provisions for losses on guarantees Hensatte forpligtelser i alt Total provisions EFTERSTILLEDE KAPITALINDSKUD SUBORDINATED DEBT Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt 18

20 BALANCE BALANCE SHEET Koncern Group Moderselskab Parent Company kr. (DKK '000) Note EGENKAPITAL 7 SHAREHOLDERS' EQUITY Aktiekapital Share capital Andre reserver Other reserves Overført overskud eller underskud Retained earnings Minoritetsinteresser Minority interests Egenkapital i alt Total shareholders equity Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Passiver i alt Total liabilities IKKE BALANCEFØRTE POSTER 8 OFF-BALANCE-SHEET ITEMS Garantier mv Guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Ikke balanceførte poster i alt Total off-balance-sheet items 19

21 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 1 Renteindtægter Interest receivable Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables Obligationer Bonds Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Øvrige renteindtægter Other interest receivable I alt renteindtægter Total interest receivable Renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Income from genuine purchase and resale transactions included in: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Receivables from credit institutions and central banks Udlån og andre tilgodehavender Loans, advances and other receivables NOTE 2 Renteudgifter Interest payable Kreditinstitutter og centralbanker Credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables Udstedte obligationer Issued bonds Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Øvrige renteudgifter Other interest payable I alt renteudgifter Total interest payable Renteudgifter hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger: Interest payable from genuine sale and repurchase transactions included in: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Payables to credit institutions and central banks Indlån og anden gæld Deposits and other payables 20

22 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 3 Kursreguleringer Market value adjustments Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Other loans, advances and receivables at fair value Obligationer Bonds Aktier mv Shares etc. Valuta Foreign exchange Afledte finansielle instrumenter i alt Total derivatives Heraf: Of which: Valutakontrakter Currency contracts Rentekontrakter Interest rate contracts Aktiekontrakter Share contracts I alt kursreguleringer Total market value adjustments NOTE 4 Udgifter til personale og administration Staff costs and administrative expenses Lønninger og vederlag til direktion og bestyrelse: Salaries and remuneration of Executive Board and Board of Directors: Direktion Executive Board Bestyrelse Board of Directors I alt Total Personaleudgifter: Staff costs: Lønninger Salaries and wages Pensioner Pensions Udgifter til social sikring Social security costs I alt Total Øvrige administrationsudgifter Other administrative expenses I alt udgifter til personale og administration Total staff costs and administrative expenses Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Average number of employees, full-time equivalents 21

23 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 5 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. Write-downs of loans, advances and receivables etc. Nedskrivninger i årets løb (netto) Net write-downs in the year Tabt, ikke tidligere nedskrevet Lost, not previously written down Indgået på tidligere afskrevne fordringer Received in respect of claims previously written off I alt Total NOTE 6 Efterstillede kapitalindskud Subordinated debt Supplerende kapital Tier 2 Variabelt forrentet stående lån med udløb * Floating interest rate Bullet loan, expiry * Variabelt forrentet stående lån med udløb Floating interest rate Bullet loan, expiry I alt supplerende kapital Total tier 2 Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Costs related to raising of subordinated debt Hele den efterstillede kapital kan medregnes ved opgørelsen af den ansvarlige kapital. The entire subordinated debt can be included when calculating the liable capital. * Der er i ekstraordinært afdraget 100 mio.kr. * In, extraordinary repayments amounted to DKK 100 million. 22

24 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 7 Egenkapital Shareholders equity Kapitalbevægelser Movements in capital Aktiekapital Share capital Reserver primo (datterselskaber) Reserves, opening (subsidiaries) Resultat datterselskaber Profit/loss of subsidiaries Udbytte datterselskaber dividends, subsidiaries Øvrig ændring vedrørende datterselskaber Other change relating to subsidiaries Reserver ultimo (datterselskaber) Reserves, end of period (subsidiaries) Overført resultat primo Retained profit, opening Udbytte fra datterselskaber Dividends from subsidiaries Udbetalt udbytte Dividends paid Øvrige ændringer moderselskab Other changes, parent company Øvrig ændring vedrørende datterselskaber Other change relating to subsidiaries Moderselskabets resultat ekskl. datterselskaber Parent company profit excluding subsidiaries Overført resultat ultimo Total retained profit, end of period Egenkapital ultimo Shareholders' equity, end of period Minoritetsinteresser Minority interests Koncern egenkapital Consolidated equity Heraf foreslået udbytte Of which proposed dividend Bankens aktiekapital består af stk. aktier à kr. i alt nominelt kr. The bank's share capital consists of 351,000 shares of a total nominal value of DKK 351,000,

25 NOTER NOTES TO THE ACCOUNTS kr. (DKK '000) 2005 Koncern Group Helår (year) 2005 Moderselskab Parent Company Helår (year) NOTE 8 Ikke balanceførte poster Off-balance-sheet items Garantier mv. Guarantees etc. Finansgarantier Financial guarantees Tabsgarantier for realkreditudlån Mortgage finance guarantees Øvrige garantier Other guarantees Garantier mv. i alt Total guarantees etc. Andre forpligtelser Other commitments Uigenkaldelige kredittilsagn Irrevocable standby letters of credit Øvrige forpligtelser Other commitments Andre forpligtelser i alt Total other commitments Eventualforpligtelser Contingent liabilities Selskabet hæfter solidarisk sammen med de øvrige samregistrerede selskaber for disse selskabers samlede skatte- og afgiftstilsvar. The company and other jointly-taxed companies are jointly and severally liable for the total tax liability of these companies. Koncernen er som aktiv finansiel koncern part i en række retssager. Sagerne vurderes løbende, og der foretages de nødvendige hensættelser. Det er ledelsens opfattelse, at disse sager ikke vil påføre koncernen yderligere tab. Being an active financial services group, the group is a party to a number of lawsuits. The cases are reviewed on an ongoing basis, and the necessary provisions are made. Management believes that these cases will not inflict further losses on the group. Sikkerhedsstillelser Collateral security Ultimo 3. kvartal 2005 er der stillet obligationer til sikkerhed over for centralbanker til en kursværdi af 546 mio.kr. (3. kvartal : 454 mio.kr.). At end September 2005 bonds used as collateral vis-à-vis central banks represent a market value of DKK 546 million (3Q : DKK 454 million). 24

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2003 BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 Interim report for the first six months of 2001 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i henhold til reglerne i Lov

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT INTERIM REPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2005 INTERIM REPORT FOR THE FIRST THREE MONTHS OF 2005 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVRnr. 81 75 35

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM.

ALM. BRAND BANK A/S ALM. BRAND. Alm. sund fornuft KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL 2004 BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT ALM. BRAND BANK A/S KVARTALSRAPPORT - TREDJE KVARTAL Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND INDHOLD CONTENTS 2 HOVED- OG NØGLETAL FINANCIAL HIGHLIGHTS

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. HALVÅR 2002 INTERIM REPORT FOR THE FIRST SIX MONTHS OF 2002 ALM. BRAND BANK Regnskabspraksis Accounting Policies Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015

BALTIC PETROLEUM K/S. c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d København Ø. Annual report 1 January December 2015 BALTIC PETROLEUM K/S c/o Dan Consulting, Kristianiagade 2, kl. d. 2100 København Ø Annual report 1 January 2015-31 December 2015 The annual report has been presented and approved on the company's general

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V

Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V Silver Street, Northampton 2006 ApS Silver Street, Northampton 2006 ApS Regnbuepladsen 5, 4., DK-1550 København V CVR nr. 29 78 41 67 Årsrapport 2015 Annual Report 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nomeco A/S Årsrapport 2015/16 Annual report 2015/16 Ledelsesberetning Management's review Oplysninger om selskabet Company details Navn/Name Adresse, postnr., by/address, Postal code, City Nomeco A/S Borgmester

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT Alm. Brand Bank - 2007 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT

GN Store Nord A/S VAT number XBRL REVIEW REPORT GN Store Nord A/S VAT number 24 25 78 43 XBRL REVIEW REPORT Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en læsbar udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015

Carlsberg Invest A/S. Ny Carlsberg Vej København V. Årsrapport 1. januar december 2015 Carlsberg Invest A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016 Andreas

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

LEMER EUROPEAN GROUP ApS

LEMER EUROPEAN GROUP ApS LEMER EUROPEAN GROUP ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2014 Miguel Nobrega Gouveia Dirigent Side 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej Copenhagen V. Årsrapport 1. januar december 2015 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 Copenhagen V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/04/2016 Ulrik

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Carlsberg International A/S

Carlsberg International A/S Carlsberg International A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/03/2016

Læs mere

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96

Avadon A/S CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 CVR-nr. / Reg no. 33 49 25 96 Årsrapport for regnskabsåret 20.01.11-30.06.12 Annual Report for 20.01.11-30.06.12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. This annual report has been

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere