Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891."

Transkript

1 Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn, året for denne handling, og sognet hvorfra udskilningen er sket. Hvis en folketælling mangler, er det anført ved det enkelte sogn. 2. udgave 2011 DIS-Danmark Ruben Højmark

2 Forord Et ønske om at have få, men vigtige informationer om sognet, samlet på et sted startede dette projekt. Følgende spørgsmål meldte sig: Hvilke kirkebøger eksisterer for sognet? Mangler der kirkebøger og hvorfor mangler de? Er sognet blevet delt på et eller andet tidspunkt? Ved evt. deling, hvad er så navnene på de nye sogne? Er sognet blevet sammenlagt med et andet sogn? Mangler der en folketælling for sognet? Er der andre kilder end folketællingerne for sognet? Alt dette er blevet samlet på de følgende sider i denne udvidede udgave af sogn, herred, amt. Sorø, august 2011 Ruben Højmark [2]

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Amtsinddelingen omkring Amterne Amtsinddelingen (Store ændringer her) Amtsinddelingen Amtskommunerne og kommunerne De anvendte forkortelser. 11 Sådan læses de anvendte skemaer. 11 Kommentarer 11 Litteraturliste 12 Amterne og sognene starter her 13 Alfabetisk sogne., herred og amtsregister 371 [3]

4 Amtsinddelingen omkring 1682 [4]

5 Amterne 1662 Ved kgl. Ordre af 19. februar 1662 blev det bestemt, at lenene fremover skulle ændre navn til amter, og den administrative leder (lensmanden) skulle tilsvarende ændre navn til amtmand. Foruden navneforandringen blev administrationen af kongelige indtægter og udgifter i de følgende år flyttet til amtsskriverne (også kaldet amtsforvaltere). Samtidig med overgangen fra len til amter udnævntes i hvert af landets 6 stifter en stiftsbefalingsmand (senere også kaldet stiftsamtmand), som i hvert fald ind i 1700-tallet var overordnet de amtmænd som stiftet omfattede (stifterne var større enheder end amterne). Med den store omlægning af amterne i 1793 blev tilsynet med købstæderne flyttet fra stiftsbefalingsmanden til amtmanden, og dermed var den sidste store administrative opgave afgivet; tilbage var kun tilsynet med den kirkelige økonomi. I årene efter 1662 blev en række af de tidligere smålen (nu småamter) sammenlagt. Ved omlægningen af amterne i 1793 var de 49 len, der eksisterede i 1660, efterhånden blevet omdannet til 24 amter. Disse 24 amter var imidlertidig meget forskellige både i geografisk udstrækning, hartkorn og folketal. En udligning af disse forskelle var et af hovedformålene ved amtsreformen i Ved omlægningen forsøgte man så vidt muligt at respektere herredsgrænserne, således at ingen herreder skulle blive delt på to eller flere amter. Resultatet blev en opdeling af Danmark i 17 nye amter (området syd for Kongeåen og hovedstaden København var ikke med i amtsopdelingen). Amtmanden blev således kongens repræsentant embedsmand ude i landet. Han skulle varetage kongens interesser lokalt, og han skulle også fungere som»overordnet«for dem som ingen overordnet havde, hvilket i princippet vil sige alle, der ikke var fæstebønder. Amtmanden skulle eksempelvis forestå skiftesager efter selvejere for de var jo uden overordnede. Begrebet»len«forblev dog i brug i dele af Sønderjylland op til omkring år Her omfattede det større gårde, hovedgårde, med tilhørende bøndergods Amterne 1793 Med kongelig resolution af 4. sept og den efterfølgende Rentekammerplakat (bekendtgørelse) af 21. juni 1794 blev den nye amtsopdeling offentliggjort. I Jylland oprettedes til at begynde med 9 amter, på Fyn 2 amter, på Sjælland 5 amter, og Lolland-Falster kom til at udgøre et selvstændigt amt. Desuden fortsatte Bornholm som et amt. Der gik nogle år, inden omlægningen var helt på plads, bl.a. fordi de nye amter skulle oprettes efterhånden som tidligere amters amtmænd afgik ved naturlig afgang, eller når en passende lejlighed viste sig. Ved omlægningen af amterne i fik de en mere ensartet størrelse, og samtidig ændrede de næsten alle navne, idet de nu fik navne efter den by, hvor amtmanden boede typisk den største by i amtet. Samtidig med reformen fik amtmanden også andre og nye funktioner, hvilket den store mængde af bevarede arkivalier også tydeligt viser; amtsarkivalierne anslås i dag at fylde ca. 10 hyldekilometer på de statslige arkiver. Den nye amtsinddeling forblev i store træk uændret indtil kommunalreformen i Følgende større ændringer skal dog nævnes: 1) I 1799 blev Galten herred overført fra Århus amt til Randers amt. [5]

6 2) I 1799 blev Nim herred overført fra Vejle amt til Århus amt. 3) I 1808 blev Københavns og Roskilde amter sammenlagt under navnet Roskilde amt. 4) I 1821 blev Vrads herred overført fra Ringkøbing amt til Århus amt. 5) I 1821 blev Hids herred ovrført fra Århus amt til Viborg amt. 6) I 1824 udskiltes Skanderborg amt af Århus amt. I 1867 blev Skanderborg og Århus amter igen sammenlagt under navnet Århus amt. Fra 1942 til 1970 blev Skanderborg amt igen udskilt som et selvstændigt amt. 7) I 1866 blev Vejle amt udvidet mod syd med nogle sogne, som lå op til den nye Kongeå-landegrænse. 8) I 1866 blev Ribe amt udvidet mod syd med nogle ikke afståede sogne. 9) I 1920 (efter genforeningen) blev oprettet 4 amter mere i Jylland, nemlig: Haderslev, Tønder, Åbenrå, og Sønderborg amter. 10) I 1931 blev Åbenrå og Sønderborg amter sammenlagt. Denne amtsinddeling, som med relativt få ændringer var gældende fra 1794 til den store omlægning ved kommunalreformen i 1970, har i høj grad været benyttet ved skabelsen og registreringen af mange af de arkivalier, som findes på vore arkiver i Danmark. Denne opdeling har også været udgangspunktet for de fem udgaver, der er udkommet af det topografiske værk: J. P. Trap: Danmark. [6]

7 Amtsinddelingen før amtsreformen 1793 [7]

8 Amtsinddelingen De største ændringer i perioden er omtalt i teksten ovenfor. [8]

9 Amtskommunerne og kommunerne 1970 [9]

10 Amtskommunerne i 1970 Ved kommunalreformens ikrafttræden 1. april 1970 var flere års arbejde med sammenlægninger af kommunerne til større enheder stort set tilendebragt. Udviklingen havde efterhånden påført kommunerne både flere og dyrere opgaver, og det var generelt blevet nødvendigt med en ændring af den kommunale og overkommunale struktur. I 1965 havde der været 1260 kommuner (købstads- og landkommuner) og de blev i 1970 på forskellige måder sammenlagt og afløst af (København) = 277 primærkommuner. De 23 gamle amter blev ligeledes ved omlægningen i 1970 opgivet og 14 større enheder, de såkaldte amtskommuner, blev oprettet. Omlægningen i 1970 betød, at der kun blev to administrative niveauer, nemlig primærkommunerne og amtskommunerne. Der var ikke mere tale om købstadskommuner med særlig status. For Københavns og Frederiksbergs kommuner gav reformen dog ikke anledning til grænseændringer, idet Københavns amt havde en særstilling, som betød at dette amt ikke skulle med i den landsdækkende omlægning. Samsø, der tidligere i nogle sammenhænge (gejstlige) blev regnet med til Århus amt, og i andre sammenhænge (verdslige) blev regnet til Holbæk amt, blev i 1970 overført fra Holbæk amt til den nye Århus amtskommune.. Efter 1970 var der kun 14 amtsmandsembeder tilbage, og samtidig blev amtmændenes arbejdsområder indskrænket en del, idet dele af deres opgaver fremover skulle varetages af de nye folkevalgte amtsborgmestre. Amtmændene bevarede dog bl.a. sager omkring skilsmisser og børnebidrag. Siden er andre opgaver kommet til. I 1980 blev amtmændenes titel ændret til»statsamtmænd«. Betegnelsen amtskommuner kan forårsage nogen forvirring, idet betegnelsen i nogle sammenhænge også blev benyttet før 1970, og hvor der faktisk var tale om et geografisk område svarende til de gamle amter. Forvirringen bliver måske ikke mindre af, at de nye store amtskommuner efter 1970 ofte kun bliver betegnet amter. [10]

11 For hvert herred vil der være et skema som dette. Læses således: Sognenavn Eksisterende kirkebøger Sognets begyndelsesår Børglum (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R.: = evt. Retskreds Landsarkivets sognenummer C 78A+B+C # betyder, at der findes nøgler/hjælpemidler (afskrifter/registre) til kirkebøger. P nn, er Sønderjyske person- Registre. Forkortelser Bkgr. Hmbg. Hvds. Kbgr. Kcl. KD Kgl. Kmbg. Pgd. Resk. Resol. Skr. Bekendtgørelse Hovedministerialbog (præstens eksemplar) Hovedsognet Kirkebøger Kancelli Kirkedistrikt Kongelig Kontraministerialbog (degnens eksemplar) Præstegård Reskript (svarskrivelse) Resolution (beslutning) Skrivelse Kommentarer Tallet i parentes ved hvert sogn angiver sognets begyndelsesår. De manglende folketællinger er anført ved de respektive sogne samt i en samlet oversigt. Nye sogne (efter 1891) er medtaget i så stort omfang som muligt. Ved nye sogne er anført fra hvilke sogne, de er udskilt af. Hvis flere sogne med samme navn, så er amtets/herredets navn sat i parentes. Ved flerleddede sognenavne som f. eks. Kirke Helsinge, er der henvisning under begge led. Hvis en folketælling mangler, er det anført ved sognet. [11]

12 Litteraturliste S. Nygaard: Danmarks Kirkebøger. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil Rigsarkivet København C. A. Reitzel. J. Trap: Danmark 5. udgave, bind 1-32, Kbh Sogn, herred, amt, DIS-Danmark 1998 Sogn, herred, -kirkebøgerne på Statens Arkiver 7. udgave 2006, Forlaget Slægten. Sogn, herred, - kirkebøgerne på Statens Arkiver, 8.udgave 2011, Forlaget Slægten. Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægtsforskning 3. udgave København, J. H. Schultz Forlag, [12]

13 Hjørring amt [13]

14 Hjørring amt Børglum herred Børglum (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R: Børglum-Jerslev. Em (1701) F ; K ; T ; V , ; D Furreby (Løkken) R.: Børglum-Jerslev. (1646) F , ; K , , ; T , ; V , ; D , , R: Børglum-Jerslev. Hæstrup (1667) F ; K , ; T ; V ; D R: Børglum-Jerslev. Jerslev (1684) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte i svenskekrigens tid. R: Børglum-Jerslev. Lyngby (1814) F ; K ; V ; D Hvds. Jelstrups pgd. brændte 1. marts 1872 og med den de ældre kbgr. R: Børglum-Jerslev. Biskoppelig metodistisk Men. (Hjørring) C 78A+B+C. C 82A+B. C 78A+B+D. C 77. C 84A+B. C 65B+ C 66A. (1886) C 598C. Rakkeby (1717) F ; K ; T mglr.; V , ; D R: Børglum-Jerslev. Sejlstrup (1717) F , ; K ; T mglr.; V ; D R: Børglum-Jerslev. Serridslev. Serreslev (1701) F ; K ; T ; V ; D R: Børglum-Jerslev. C 67A +B. C 67A +C 79. C 82A +C 83 A+B.. [14]

15 Stenum (1654) F , , ; K ; T , , ; V , , , ; D , , , R.: Børglum-Jerslev. Tise (1730) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Vrensteds pgd. brændte okt R.: Børglum-Jerslev. Tolstrup (1654) F , , ; K ; T , , , ; V , , , ; D , , R.: Børglum-Jerslev. Tårs (1715) F ; K ; T ; V ; D R.: Børglum-Jerslev. Vejby (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R.: Børglum-Jerslev. Vrejlev (1667) F ; K , ; T ; V , ; D , R.: Børglum-Jerslev. Vrensted (1730) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte okt R.: Børglum-Jerslev. Vrå (1701) F ; K ; T ; V , ; D Vester Brønderslev (nu købstaden Brønderslev). R.: Børglum-Jerslev. (1684) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Jerslevs pgd. brændte i Svenskekrigens tid. R.: Børglum-Jerslev. Øster Brønderslev (1666) F ; K ; T ; V ; D R.:Børglum-Jerslev. C 81. C 80. C 81. C 59A +C. C 78A+C 79. C 77. C 80. C 82A +B. C 83B +C + C 84A. C 85. # [15]

16 Hjørring amt Dronninglund herred Agersted kirkedistrikt (1904) C 73 B. (Voer) Albæk (1717) F ; K ; T ; V ; D C 73. Aså (fra Dronninglund) Aså kirkedistrikt (Dronninglund) Dorf Kirkedistrikt (Dronninglund) Dronninglund (tidligere Hundslund sogn) Pgd. brændte 26. aug og dens udhuse 1. april (1902) C 75C. # (1887) C 75. (1901) C 75. (1717) F , ; K , ; T , ; V , ; D , I sognet, der til ca hed Hundslund sogn, oprettedes ved kgl. resol. af 15. maj 1883 og 23. nov et residerende kapellanni med forpligtigelse for kapellanen til at tage bolig i Aså, hvor en kirke blev indviet 9. okt i henh. til kgl. resol. af 12. sept. s. å. Fra sidstnævnte år førtes særlige kbgr. for Aså kirkedistrikt. Hallund (1666) F ; K ; T ; V ; D Hellevad (1646) F , ; K ; T , ; V , ; D , Hellum (1646) F ; K , , ; T , , ; V , , ; D Hjallerup kirkedistrikt (Dronninglund) C 75. C 85. # C 74A+B. (1904) C 75. # C 74A +C 84B. [16]

17 Hørby (1725) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Volstrups pgd. brændte marts 1725 og med den kbgr. Karup (1752) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Understeds pgd. brændte juli C 70. # C 69. # Lyngså kirkedistrikt (1903) C 73A. # (Albæk) Melholt (1911) C 75C. # Skæve (1675) F ; K ; T ; V ; D , C 72. # Sæby købstad (1684) F ; K ; T , ; V , ; D , Baptistmenigheden (Sæby) C 68. (1937) C 597C. # Torslev (1748) F ; K 1749, ; T ; V ; D Pgd. brændte 7. april 1750 og med den de ældre kbgr. Understed (1752) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte juli Kbg er afskrift af hmbg. Voer, Vor (1717) F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Albæks pgd. brændte 26. aug og dens udhuse 1. april Volstrup (1725) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte marts 1725 og med den kbgr. Ørum (1682) F ; K , ; T ; V ; D C 71. C 69. # C 73 +B. C 70. # C 74A +B. [17]

18 Øster Vrå kirkedistrikt (Torslev) Baptistmenigheden (Øster Vrå) (1901) C 71 (1935) C 597K. # [18]

19 Abildgård (fra Frederikshavn) Bangsbostrand (fra Frederikshavn) Hjørring amt Horns herred (1964) C 48F. (1943) C 48D. Bindslev (1688) F ; K ; T , , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg Elling (1759) F ; K ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg Biskoppelig Metodistisk Menighed (Elling Mosbjerg) C 50A + C 51B. C 52A + C 53A. (1928) C 598M. Flade (1679) F ; K ; T , ; V , , ; D , , Fra Flade sogn udskiltes 1690 Fladstrand (fra 1818: Frederikshavn) som et selvstændigt sogn. Ved kgl. reskr. af 3. nov henlagdes nogle steder fra Flade sogn til Frederikshavn. R.: Horns-Vennebjerg. Fladstrand (Nu Frederikshavn) Frederikshavn købstad (Tidligere Fladstrand) (1690) R.: Horns-Vennebjerg. (1812) (Indtil 1818 Fladstrand.) F ; K , ; T , , ; V , , ; D , , Fladstrand blev udskilt fra Flade sogn 1690 som et særligt sogn, da en kirke var blevet bygget i henh. til åb. brev af 27. april Ved bkgr. af 23. sept oprettedes Fladstrand til en købstad under navnet Frederikshavn. Ved kgl. reskr. af 3.nov henlagdes nogle steder fra Flade sogn til Frederikshavn. Folketælling 1840 mangler. Der findes kommunal mandtaller C 55A +B. # C 55A. # C 48A +B. [19]

20 Baptistmenigheden (Frederikshavn) Biskoppelig Metodistisk Menighed (Frederikshavn) (1963) C 597A. # (1876) C 598A. Gærum, Gerum (1679) F ; K ; T , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Hirsholmene (1714) F ; K , ; T ; V , ; D R.: Horns-Vennebjerg. Hulsig kirkedistrikt (Skagen) C 55A+ B. # (1894) C 47. # Hørmested (1713) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Kvissel kirkedistrikt (Åsted). (1922) C 54. # Lendum (1668) F , , ; K ; T , ; V , ; D , Hvds. Torslevs pgd. brændte7. april R.: Horns-Vennebjerg. Mosbjerg (1713) F ; K ; T , ; V , ; D R.: Horns-Vennebjerg. Råbjerg, Råbjærg (1646) F , , , , , ; K , ; T , ; V , , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Skagen købstad (1647) F , , ; K : T 1690, , , ; V , , , , ; D , , R.: C 48A + C 56A+B C 51A +C 52B C 71. C 51A +B. C 49. C 47. Skagen Landsogn/Hulsig (1894) C 47. # [20]

21 Skærum (1654) F ; K ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Sørig kirkedistrikt (Tværsted) C 54. # (1903) C 50B Tolne (1653) F , , ; K ; T , 1798; V , , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Tværsted, Tversted (1688) F ; K , ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Åsted (1654) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 52A +B C 50A +B. C 54. [21]

22 Hjørring amt Hvetbo herred Alstrup (1646) F ; K ; T mglr. V ; D R.: Kær-H. Gøl Gjøl (1684) F ; K ; T mglr.; V , ; D R.: Kær-H. Hune (1651) F ; K , ; T , ; V , ; D , , Hvds. Saltums pgd. brændte 15. maj 1677 og 20. okt R.: Kær-H. Ingstrup (1646) F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Kær-H. Baptistmenigheden (Ingstrup) C 86A + C 87B. C 89. C 87A +C 88B +E. C 86A + B. (1933) C 597D. Jetsmark (1646) F ; K ; T mglr.; V 1646, , , , , ; D R.: Kær-H. Baptistmenigheden (Jetsmark) C 88A +B +D. (1957) C 597H. Saltum (1646) F ; K , ; T ; V , , ; D Pgd. brændte 15. maj 1677 og 20. okt R.: Kær-H. Vedsted (fra Åby). Vester Hjermeslev Hjermeslev C 87A + B. (1929) C 144C. (1646) F ; K ; T mglr. V ; D R.: Kær-H. C 86A +B. [22]

23 Hjørring amt Læsø herred Byrum (1720) F ; K ; T ; V ; D I 1772 fandtes endnu ved embedet en kbg. for tiden før R.: Læsø. Folketælling 1840 mangler. Hals (1720) F ; K ; T ; V ; D I 1772 fandtes endnu ved embedet en kbg R.: Læsø. Folketælling 1840 mangler. Vesterø (1646) F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Læsø- Folketælling 1840 mangler. C 76. # C 76. # C 76 # [23]

24 Hjørring amt Vennebjerg herred Asdal (1732) C 62. F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Astrup (1702) C 60. F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Bistrup (1977) C 58A. (Fra Sankt Hans og Sankt Olai) Bjergby Bjærgby Harreslev Harritslev Harridslev Hirtshals (fra Horne). Hjørring købstad Sankt Catharina Biskoppelig Metodistisk Meninghed (Hjørring) (1688) C 61. F ; K , , ; T , ; V ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. (1717) C 67A +B. F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. (1908) C 62. (1693) C 57A +B. F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Pgd. brændte igen 5. april Der findes kommunal mandtaller R.: Horns-Vennebjerg. (1899) C 598B. # Horne (1732) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Jelstrup (1814) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 1. marts 1872 og med den de ældre kbgr. R.: Horns-Vennebjerg. Mygdal (1688) F ; K , ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 62 C 66A +B. C 61. [24]

25 Mårup (1683) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Rubjerg Rubjærg Sankt Hans (Hjørring) Sankt Olai (Hjørring) (1775) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. (1693) F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Hvds. Hjørrings pgd. brændte igen 5. april R.: Horns-Vennebjerg. (1693) F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Hvds. Hjørrings pgd. brændte igen 5. april R.: Horns-Vennebjerg. Sindal (1702) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Baptistmenigheden (Sindal) C 65A +C 66B. C 65A +B. C 57A +C 58. # C 57A +C 58. # C 60. (1958) C 597J. Skallerup (1719) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Tornby (1683) F , , ; K , ; T ; V , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Uggerby (1688) F , ; K , ; T , , ; V , 1774, ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Ugilt (1715) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 64. C 63. C 50A +B. C 59A +B. [25]

26 Vennebjerg Vennebjærg (1719) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Vidstrup (1683) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 64. C 63. [26]

27 Hjørring amt Øster Han herred Aggersborg (1743) F ; K , ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Bejstrup (1712) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Brovst (1728) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Baptistmenigheden (Brovst) C 94A. C 93A +B. C 91A +B. (1953) C 597I. Haverslev (1712) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Lerup (1687) F ; K 1741, , , ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Skræm (1642) F ; K , 1773, , 1810, ; T , V ; D R.: Øster-Vester Han. Torslev (1748) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Tranum (1687) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Øland (1649) F , , ; K ; T , , , , , ; V , , , , , ; D , , R.: Øster-Vester Han. Øster Svenstrup Svenstrup (1728) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. C 93A +B. C 90. C 96A +C 97 + C 96A +C 96C + C 93B. C 92A +B.. C 90. C 95. C 91A +C 92B. [27]

28 Aalborg amt [28]

29 Dal Dall Aalborg amt Fleskum herred (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Ferslev (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Gudum (1686) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 13. marts R.: Hornum-Fleskum. Gunderup (1648) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Klarup (1695) F ; K ; T ; V ; D Da en ny præst tiltrådte 1695, fandtes der ingen kbg. R.: Hornum-Fleskum. Lillevorde (1686) F ; K ; T mglr.; V ; D : Hvds. Gudums pgd. brændte 13. marts R.: Hornum-Fleskum. Mou Mov (1723) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 28. juni 1723 og med den en ældre kbg. R.: Hornum-Fleskum. Nørre Tranders (1754) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Nøvling (1648) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Romdrup (1695) F ; K ; T ; V ; D Da en ny præst tiltrådte 1695, fandtes der ingen kbg. R.: Hornum-Fleskum. Rørdal kirkedistrikt (Nørre Tranders) C 155. C 155. C 158A +C +D. C 156. C 157A +B +C. C 158A +C +D. C 159. C 152A +B +C + C 153A.. C 156. C 157A +B +C. (1905) C 153A. [29]

30 Sejlflod (1686) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Skalborg (1969) Storvorde (1686) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Sønder Tranders (1653) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 158B +C +E. C 157B+C 158B +C 158E. Vejgård (1905) C 153B. Volsted (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 155. Aalborg købstad Der findes kommunal mandtaller Ansgar, by- og landsognet (1921) C 151D. (Aalborg) Budolfi (Aalborg) Budolfi Landsogn (senere Ansgar og Hasseris) Hospitalet (Aalborg) Vor Frelser (Aalborg) Vor Frue (Aalborg) Biskoppelig metodistisk Menighed (Aalborg) (1626) F ; K ; T ; V ; D Kbg. omfatter også Aalborg Hospital fra 1818, da embedet som præst ved dette nedlagdes ved kgl. reskr. af 22. april dette år. Fra 1856 føres særlige kbgr. for Landsognet. R.: C 152A +C B +C. C 150. (1856) C 150. (1759) C 151A. F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. reskr. af 22. april 1818 nedlagdes embedet som præst ved hospitalet; ministerialia for dette findes derefter i Skt. Budolfi sogns kbg. R.: (1902) C 151B. (1715) C 152A +B +C. F ; K ; T , ; V , ; D R.: (1885) C 598D. [30]

31 Baptistmenighed Bethel (Aalborg) Baptistmenighed Karmel (Aalborg) Romersk-katolsk Menighed (Aalborg) Mosaisk Trossamfund (Aalborg) Hans Egede (Aalborg) Margrethe (Aalborg) Sankt Markus (Aalborg) (1953) C 597E +F. (1935) C 597E +F. (1892) C 599A. (1829) C 599K. (1966) C 153. (1979) C 151. (1933) C 154. [31]

32 Aalborg amt Gislum herred Alstrup (1701) F , ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Binderup (1778) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Tisteds pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. Durup (1702) F , , ; K ; T , V , , ; D , , Hvds. Tisteds pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. Farsø (1701) F ; K ; T ; V ; D Fovlum Foulum R.: Rinds-Gislum. (1648) F , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Gislum (1705) F ; K , ; T ; V , ; D R.: Rinds-Gislum. Grynderup (1740) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Rørbæks pgd. brændte maj R.: Rinds-Gislum. Kongens Tisted Tisted (1778) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. C 196. C 198A. C 198B +C. C 194B + C. C 195. C 197A +C +D. C 199A+B. C 198A +C. [32]

33 Lovns (1701) F , ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Rørbæk (1740) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte maj R.: Rinds-Gislum. Stenild (1702) F , , ; K ; T , V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Strandby (1691) F ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Ullits, Ullis (1648) F , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Vognsild (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. C 196. C 199A +B. C 198B + C 199B. C 194A +C. C 195. C 194B + C197A +C +D. [33]

34 Aalborg amt Hellum herred Blenstrup (1646) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Bælum (1676 F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 22. febr Fræer Frær R.: Hellum-Hindsted. (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Gerding (1701) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Komdrup (1703) F , ; K 1757, ; T , ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Lyngby (1673) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Nørre Kongerslev (1703) F ; K 1745, 1750, 1753, ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Siem Sim (1646) F ; K ; T ; V ; D , R.: Hellum-Hindsted. Skibsted (1673) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Skørping (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. C 173. C 170. C 174. C 173. C 169. C 171. C 169. C 172. C 171. C 174. [34]

35 Solbjerg Solbjærg (1676) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Bælums pgd. brændte 2. feb R.: Hellum-Hindsted. Store Brøndum (1661) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Sønder Kongerslev (1703) F , ; K , 1748, 1752, 1755, ; T ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Torup (1646) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. C 170. C 172. C 169. C 172. [35]

36 Aalborg amt Hindsted herred Als (1694) F ; K ; T ; V ; D R.: Hindsted-Hellum. Astrup (1689) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.: Hellum-Hindsted. Døstrup (1742) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Hadsund (fra Vive og Visborg). Hadsund kirkedistrikt (Visborg) C 175. C 177A+ C 179. C 181. (1921) C 176B. (1907) C 176A. Hørby (1742) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Ove (1709) F , ; K , , , ; T , , V , ; D , Hvds. Vives pgd. brændte marts 1709, en del år før 1792 og R.: Hellum-Hindsted. Rold (1700) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Rostrup (1689) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Astrups pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.: Hellum-Hindsted. Skelund Skelum (1813) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 20. febr og med den arkivet. R.: Hellum-Hindsted. C 181. C 177B + C178. # C 180. C 177A +C. # C 176. [36]

37 Store Arden (1689) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Astrups pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.:Hellum-Hindsted. Valsgård (1709) F , ; K , 1766, 1769, , ; T ; V ; D Hvds. Vives pgd. brændte marts 1700, en del år før 1792 og i R.: Hellum-Hindsted. Vebbestrup (1700) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Visborg (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Skelums pgd. brændte 20. febr og med den arkivet. Kbg er afskrift af kmbg. R.: Hellum-Hindsted. Vive (1709) F , , ; K , ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte marts 1709, en del år før 1792 og i R.:Hellum-Hindsted. Øls (1792) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. C 177A + C 179. C 177B + C 178. # C 180. C 176. C 177 B + C. # C 181. [37]

38 Aalborg amt Hornum herred Bislev (1740) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Veggerbys pgd. brændte 30. marts R.: Hornum-Fleskum. Buderup (1733) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Ellidshøj (1691) F , ; K , ; T , 1740, ; V , , ; D , R.: Hornum-Fleskum. Frejlev (1720) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Sønderholms pgd. brændte nogen tid før 8. sept Godthåb (fra Øster Hornum) R.: Hornum-Fleskum. (1978) Gravlev (1733) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Hasseris (før Budolfi Landsogn) C 168 C 165A +B. C 163. C 161 A +B +C. C 165 A +B. (1856) C 150. Nibe købstad (1765) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 22. maj Kommunal mandtal R.: Nibe Nørholm (1650) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Hornum-Fleskum. C 160. # C 162A +B +C +C 161 B. [38]

39 Restrup kapel (Sønderholm) (1786) F ; K ; T ; V ; D Ifølge kgl. bevill. af 10. juli 1782 blev et hidtil på Nørlund værende kapel nedlagt og et nyt kapel indrettet på Restrup og indviet 2. juli Det nedlagdes ved kgl. resol. af 3. april R.: Hornum-Fleskum. Suldrup (1719) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Sønderups pgd. brændte 25. febr R.: Hornum-Fleskum. Svenstrup (1691) F , 1740, ; K , ; T , ; V , , ; D , R.: Hornum-Fleskum. Sønderholm (1720) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte nogen tid før 8. sept I sognet lå det ved kgl. resol. af 3. april 1897 nedlagde Restrup kapel (se ved dette). R.: Hornum-Fleskum. Sønderup (1719) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 25. febr R.: Hornum-Flaskum. Veggerby (1740) F ; K ; T ; V , ; D Pgd. brændte 30. marts R.: Hornum-Fleskum. Vokslev (1765) F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Nibes pgd. brændte 22. maj R.: Hornum-Fleskum. Øster Hornum (1707) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Årestrup (1733) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 161 C +C 162A +C164. C 167. C 163. C 161 A +B +C. C 167. C 168. C 160 C 164. C 165 A C 166. [39]

40 Aalborg amt Kær herred Ajstrup (1658) F , 1734, , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , 1734, , R.: Kær-Hvetbo. Biersted Birsted Gåser kirkedistrikt (Øster Hassing) (1724) F ; K ; T ; V ; D Hvds.Aabys pgd. skal være brændt i hr. Hans Poulsen Tanckes tid, dvs.: R.: Kær-Hvetbo. C 145A+B. C 144+B. (1907) C 147B. Hals (1768) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 6. maj 1769 og i marts R.: Kær-Hvetbo. Baptistmenigheden (Hals) C 149. (1943) C 597 P. Hammer (1657) F ; K ; T , ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Horsens (1658) F ; K ; T , ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Hvorup (1687) F ; K ; T ; V , ; D Hvds. Nørre-Sundbys pgd. brændte 24. maj R.: Kær-Hvetbo. Lindholm (fra Nørresundby). C 145A +C 146 C 145A + C 146. C 142 (1902) C 142C. Nørresundby købstad (1687) F ; K ; T ; V , ; D Pgd. brændte 24. maj R.: Kær-Hvetbo. Baptistmenigheden (Nørresundby) C 142. (1954) C 597G. # [40]

41 Sulsted (1658) F , , , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , 1735, 1738, , Kbg er afskrift af hmbg. R.: Kær-Hvetbo. Ulsted (1684) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Vadum (1732) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Vester Hassing (1688) F , ; K ; T ; V , ; D Vesterkær (fra Vor Frelser) Vodskov (fra Hammer) Vor Frue (fra Budolfi) C 145A +B. C 148. # C 143. C 147. # R.: Kær-Hvetbo. (1962) C 151. (1909)/1985 C C 146. (1902) C 152A + B+C Øster Hassing (1755) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Åby (1724) F ; K ; T ; V ; D Pgd. skal være brændt i Hr. Hans Poulsens Tanckes tid, d.v.s R.: Kær-Hvetbo. C 147A +B. C 144+C. [41]

42 Aalborg amt Slet herred Bjørnsholm (nu Ranum og Overlade sogne) (1709) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Farstrup (1711) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Gundersted (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Ulstrup pgd. brændte 21. maj R.: Års-Slet. Kornum (1686) F , , ; K , ; T , ; V , , ; D Pgd. brændte 4. sept R.: Års-Slet. Lundby (1701) F , ; K , ; T ; V , ; D Hvds. Sebbers pgd. brændte 21. dec R.: Års-Slet. Løgsted (1686) F 1686, , ; K ; T , ; V , ; D , Hvds. Hornums pgd. brændte 4. sept I henh. til kgl. resol. af 22. juli 1851 blev en bygning i Løgstør indrettet til kirkeligt brug og indviet 21. dec. s. å. Fra den tid er der ført særlige kbgr. for Løgstør, som dog først 1893 fik sin egen kirke, indviet 22. oktb. R.: Års-Slet. Løgstør købstad (se ved Løgsted) (1788) R.: Malle (1709) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet (før Gislum HD.). Næsborg (1678) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. C 183A-C 194A. C 186A+B. C 189. C 182A +C185B. C 186B +C187A. C 182A+B. C 182A+B. # C 183A+B+C+ C 194A. C 185+B. [42]

43 Oudrup Ovdrup Ranum (fra Bjørnsholm sogn) (1678) C 185+C. F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. (1918) C 183B. Sebber (1701) F , ; K , ; T ; V , ; D Pgd. brændte 21. dec R.: Års-Slet. Skarp Salling Salling (1678) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Store Ajstrup (1711) F ; K ; T , ; V , ; D R.: Års-Slet. Vilsted (1679) F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. resol. af 12. sept henlagdes Svenstrup by i såvel gejstlig som verdslig henseende fra Vilsted sogn til Flejsborg sogn. R.: Års-Slet. Vindblæs (1679) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. C 187A+B. C 185+C 185C. C 186A C 184. C 184. [43]

44 Aalborg amt Års herred Blære (1701) F , ; K , ; T , ; V , , D , R.: Års-Slet. Brorstrup (1799) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Ejdrup (1701) F , ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Flejsborg (1701) F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. resol. af 12. sept henlagdes Svenstrup by i såvel gejstlig som verdslig henseende fra Vilsted sogn til Flejsborg sogn. R.: Års-Slet. Giver (1701) F , ; K ; T , ; V , , ; D , R.: Års-Slet. Havbro (1646) F , ; K ; T , , ; V , , ; D , 1684, , Hvds. Års s pgd. brændte 12. juni 1698, laden igen nov R.: Års-Slet. Haverslev (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Brorstrups pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Hyllebjerg Hyllebjærg Overlade (fra Bjørnsholm (1701) F ; K ; T ; V ; D ; R.: Års-Slet. C 191. C 193A+B. C 191. C 188A+B. C 192. C 190. C 193A +C 166. (1918) C 183C. C 183C+C 188A. [44]

45 Ravnkilde (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Brorstrups pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Skivum (1701) F , ; K , , ; T , , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Ulstrup (1813) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 21. maj R.: Års-Slet. Vester Hornum (1701) F ; K , ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Års (1646) F , ; K ; T , , ; V , ; D , Pgd. brændte 12. juni 1698, laden igen nov R.: Års-Slet. C 193A+B. C 192. C 189. C 188A+B. C 190. [45]

46 Thisted amt [46]

47 Thisted amt Hassing herred Bedsted (1707) F , ; K , ; T ; V ; D Konfirmerede mangler også i hmbg. R.: Hassing-Refs. Grurup (1707) F ; K , ;T , ; V , ; D , Konfirmerede mangler også i hmbg. R.: Hassing-Refs. Harring (1648) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hassing (1757) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hvidbjerg Vesten Å (1658) F , , , , , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. Hørdum (1719) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hørsted (1696) F ; K 1771, 1773, 1776, 1779, 1783, 1785, 1787, ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Lodbjerg (1717) F , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. C 119. C 119. C 115. C 117. C 120. C 116. C 114. C 120. [47]

48 Skyum (1719) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Snedsted (1759) F ; K , , ; T mglr.; V , ; D R.: Hassing-Refs. Stagstrup (1648) F ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Hassing-Refs. Sønderhå (1696) F ; K 1771, 1773, 1776, 1779, , ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Villerslev (1757) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Visby (1648) F , ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Hassing-Refs. Ørum (1719) F , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. C 116. C 113A+C+D. C 115+C 116. C 114. C 117. C 118 C 120. [48]

49 Thisted amt Hillerslev herred Hansted (1650) F , , , ; K ; T , ; V , , , , ; D , , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Hillerslev (1680) F , ; K , ; T , ; V , ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Hjardemål (1678) F ; K , ; T ; V ; D Pgd. brændte 9. marts R.: Hillerslev-Hundborg. Hunstrup Hundstrup Klitmøller kirkedistrikt (Vester Vandet) (1720) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. C 101. C 104. (1882) C 103. Kåstrup (1680) F ; K , ; T ; V ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Nors (1675) F ; K , 1745, ; T ; V , ; D Ræer Rær Ræhr R.: Hillerslev-Hundborg. (1650) F , , , ; K ; T ; V , , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Sennels (1727) F ; K , ; T ; V ; D Endnu c fandtes ved embedet en kbg., der begyndte R.: Hillerslev-Hundborg. C 106B+C+E. # C 106A+C+D. C 104. C 102. C 101. C 105. [49]

50 Thy Valgmenighed (1918) C 600D. Tved (1676) C 102 F , ; K , ; T ; V , ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Vester Vandet (1691) C 103. F ; K ; T ; V ; D En stor del af pgd., dog ikke stuehuset, brændte 5. juli I sognet indviedes 3. maj 1872 en filialkirke i Klitmøller, og i henh. til skriv. af 6. juni 1882 fra Kirke- og Undervisningsministeriet føres der fra sidstnævnte år særlige kbgr. for det til kirken henlagte distrikt. R.: Hillerslev-Hundborg. Vigsø (1650) C 101 F , , , ; K ; T , ; V , , , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Øster Vandet (1691) C 103. F ; K ; T , ; V , ; D , Af hvds. Vester Vandets pgd. brændte en stor del, dog ikke stuehuset, 5. juli R.: Hillerslev-Hundborg. Østerild (1720) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. C 106A+C+D. [50]

51 Thisted amt Hundborg herred Hundborg (1715) F ; K 1797, 1801, ; T ; V ; D En filialkirke i Vorupør indviedes 15. sept i henh. til kgl. resol. af 2. aug. s. å. For denne kirke har der siden været ført særlige kbgr. R.: Hillerslev-Hundborg. Valgmenigheden (Hundborg) C 112. (1948) C 600E. Jannerup (1715) F ; K 1797, 1801, ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Kallerup (1641) F , , ; K ; T , ; V , , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Nørhå (1651) F , , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Sjørring (1703) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Skinnerup (1676) F , ; K , , ; T ; V , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Skjoldborg (1641) F , ; K , ; T , ; V , , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Stenbjerg kirkedistrikt (Nørhå) C 112. C 110. C 113B+C+E. C 109. C 108. C 110. (1895) C 113E. [51]

52 Thisted købstad (1649) C 107. F , ; K ; T ; V , ; D , Foruden den originale kbg findes en i 1828 taget afskrift af den. R.: Thisted Landsogn (1854) C 107. # Tilsted (1649) C 107. F , ; K ; T ; V , , ; D , Foruden den originale kbg findes en i 1873 taget afskrift af den. R.: Hillerslev-Hundborg. Torsted (1703) F ; K ; T , ; V , ; D C 109. Vang (tidligere Torup) Vorupør kirkedistrikt (Hundborg) R.: Hillerslev-Hundborg. (1688) F ; K , , ; T ; V ; D , Da annekset Torups kirke nedlagdes efter kgl. bevill. af 1. aug. 1794, henvistes menigheden til Vang kirke, men der førtes fremdeles særlige kbgr. for det nedlagte sogn. R.: Hillerslev-Hundborg. C 111. (1878) C 112. [52]

Udvidet. Danske kirkesogne

Udvidet. Danske kirkesogne Udvidet Danske kirkesogne 2012 Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891. Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår

Læs mere

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige.

Landvæsensnævnet. Vandsynet var udpræget lokalt, hvorfor afgørelser kunne være præget af andre forhold end de rent faglige. Landvæsensnævnet Nævnets historie, dets arbejdet, kendelser m.v. og hvor det historiske materiale befinder sig i dag, belyst ud fra det materiale som Nordjyllands Amt afleverede til landsarkivet i Viborg

Læs mere

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl

Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl Amt - County Herred - Hundred Sogn - parish prefix batchnumber dates Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224001 1726-1726 & 1739-1895 Åbenrå Lundtoft Adsbøl C,M 224002 1721-1727 & 1751-1776 Åbenrå Lundtoft Bov

Læs mere

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER

NORDJYSKES UGEAVISER UDGIVELSESOMRÅDER Skagen Onsdag Vendsyssel Hirtshals & Bindslev Avis Vendelbo Posten Sindal Avis Lokalavisen Frederikshavn Thy Hanstholm Posten Thisted Posten Løkken Folkeblad/Vraa & Omegns Avis Aabybro Posten Hanbo-Bladet

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Bjarne Overgaard Jørgensen, (detaljer udeladt). Han blev gift med Vivi Jul Pedersen, (detaljer udeladt). Forældre 2. Henry Peter Jørgensen, * 23 apr 1920 i Tolstrup Hede, Uggerby Sogn, Hjørring amt,

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6

Printet 10-11-2014-19:40 Side 1 af 6 Resultat list Skoleskydning 2014 Point 1 Hurup skole 5A hold 1 1-204 Boddum-Ydby Skytteforening 780 2 Løgstør Skole 5. B hold 1 157300 Løgstør Sportsskytteklub 777 3 Langholt Skole 5 hold 1 01-514 Vodskov

Læs mere

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004

Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Sogne med afstemningsvalg til menighedsråd 2004 - oversigt pr. 7. oktober 2004 Hele landet: Afstemning i 199 af 2217 sogne (9,0 %) - 2000: 242 afstemningsvalg (10,9 %) Københavns Stift: Afstemning i 10

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 1. Horns 2. Vennebjerg

Læs mere

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver

Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver Stedregister til Nørrejyske Godsarkiver ved Bente S. Vestergaard Voergård, Dronninglund herred. Foto: Bente S. Vestergaard. Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland 2000 Landsarkivet for Nørrejylland

Læs mere

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken

Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone

52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15 Zone ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 30-04-2014Kl. 10.22 Side: 1 (Udtræksperiode: 40001.CE) Kørepl 52 / 40001.CE Tursæt i Primær retning 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 29.06.14-27.06.15

Læs mere

Det metodistiske trossamfund

Det metodistiske trossamfund Det metodistiske trossamfund Trossamfundets navn i Danmark: Metodistkirken 1850-1939: Den Biskoppelige Methodist-Kirke Efter 1939: Metodistkirken Trossamfundets internationale navn: The United Methodist

Læs mere

Meddelelser fra Stiftet

Meddelelser fra Stiftet Meddelelser fra Stiftet Nogle tal om Stiftets økonomi i året der gik. Der er i årets løb godkendt adskillige større og mindre arbejder ved mange af stiftets kirker, hvoraf de nedenfor nævnte kirker og

Læs mere

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er]

Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Mejerikredse pa Bornholm 1931 med jerseykæer Bodilsker andelsmejeri [20 jerseykø er] Dybdal andelsmejeri, æ sterlars [ 30 jerseykø er] Jerseymejerier i Frederiksborg amt 1930. [Dansk Mejeristat, red. G.

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning

Årsrapport 2012. Branden på Nørlund savværk maj 2012. Rebild Brand og Redning Årsrapport 2012 Branden på Nørlund savværk maj 2012 Rebild Brand og Redning Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Beredskabets Opbygning 5 Personale / organisation 6 Udrykninger

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler

Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler Folkeskoler Privat- og friskoler Efterskoler Ungdomsskoler Specialskoler 10. KlasseCentret Vesthimmerland Bjergby Friskole Bjerget Efterskole Brønderslev Ungdomsskole Altingets Skole Abildgårdskolen Boddum-Ydby

Læs mere

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682

Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 Udviklingen i antallet af gårde 1568-1682 i Thy og Vester Hanherred af Trine Gjesing Antvor Ud fra først og fremmest præsteindberetninger indkredses antallet af gårde i de enkelte sogne i Thy og Vester

Læs mere

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012

Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Lokalhistorie. Topografi 1912-2012 Leth, Harald, inspektør, Livø Lidt om Livø. Livø under Vitskøl og Bjørnsholm 1914 p. 336-355 20 sider Topografi Christensen, Chr., Protokolfører i Kriminalretten, København

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

PROGRAM. Sparekassen Vendsyssel. Futsal Cup 2014. Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014

PROGRAM. Sparekassen Vendsyssel. Futsal Cup 2014. Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014 PROGRAM Sparekassen Vendsyssel Futsal Cup 2014 Lørdag og søndag d. 20.-21. december 2014 Turneringsform U12-U16: Der spilles i en A-række (M/A spillere) og en B-række (A/B/C spillere) med slutspil i begge

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

InterCity og InterCityLyn

InterCity og InterCityLyn Køreplan Timetable InterCity og InterCityLyn 11.12.2011-08.12.2012 Frederikshavn Thisted Aalborg Struer Viborg Herning Århus H Roskilde København Esbjerg Kolding Odense Ringsted Kbh.s Lufthavn, Kastrup

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

50 Aalborg - Nibe - Løgstør 26.06.11-30.06.12 Zone Tog fra Århus

50 Aalborg - Nibe - Løgstør 26.06.11-30.06.12 Zone Tog fra Århus ** Central NT ** Bruger: NT Udskrevet den 18-04-2011Kl. 11.51 Side: 1 (Udtræksperiode: 10001.CE) Kørepl 50 / 10001.CE Tursæt i Primær retning 50 Aalborg - Nibe - Løgstør 26.06.11-30.06.12 1 Aalborg Busterminal

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen

Bilag A. Oversigt over samtlige figurer i rapporten. Figur. Kap. 2. Om undersøgelsen Bilag A Oversigt over samtlige figurer i rapporten Figur Titel Sidetal Kap. 2. Om undersøgelsen 2.2.1 Andel elever, der har svaret på spørgeskemaet - opgjort på klassetrin 16 2.2.2 Andel elever, der har

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

Bilag 9. Regionplantillæg

Bilag 9. Regionplantillæg Bilag 9 udarbejdes f.eks., når et særligt tema skal tages op imellem to regionplanrevisioner, eller når et givet anlæg ikke kan afvente optagelse i forbindelse med en revision. Endelig har VVM-bestemmelserne

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013

Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sydthy Provsti - opgørelse pr. 01.01.2013 Sogn Præster Indbyggere Indb.pastorat Folkekirkemedl. Søn-og hellig Hverdag Boddum 228 204 928 Ydby 1 700 615 86 2 Helligsø 188 166 Gettrup 147 3.312 132 54 Hurup

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Brødrene Lau Frederiksen

Brødrene Lau Frederiksen Brødrene Lau Frederiksen Nils Lau Frederiksen Morten Jensen 1697 -? Død Fødsel: 1697 Jens Pedersen?-? Død Jens Mortensen 1737-1807 Død: Mar 15 1807, Ugilt sogn, Hjørring amt Fødsel: Nov 1 1737, Skærum

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7.

Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. Køreplan for InterCityLyn og InterCity fra København til Aarhus - Aalborg - Frederikshavn (Fed skrift i planen = ændrede tider) Fredag den 7. november om aftenen Tognr. IC 165 L 65 L 67 IC 169 L 69 IC

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

14 Jul 2014 Efterkommere af Niels Ifversen Christensen Aarøe

14 Jul 2014 Efterkommere af Niels Ifversen Christensen Aarøe Side 1 Generation 1 1. Niels Ifversen Christensen Aarøe #13357 Født 31 Dec 1656, Slagelse, Sanct Peders sogn, Slagelse herred, Død 1726, Tolstrup Præstegaard, Tolstrup Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15.-16. april 2013 kl. 09.00-16.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Fastlæggelse

Læs mere

11 Mar 2014 Efterkommere af Enevold Ifversen Wagaard

11 Mar 2014 Efterkommere af Enevold Ifversen Wagaard Side 1 Generation 1 1. Enevold Ifversen Wagaard #14645 Født 1630, Død 1704, Job: Ridefoged og senere forpagter af Børglum Kloster og 1697 forpagter på Hjermitslevgaard, (~, Birgitte Nielsdatter #14644

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg

Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg Uge Dag Dato Kl. Række Omklæd Hjemmehold Udehold Omklæd2 Sted Bemærkning 19 Man 04-05-2015 17:00 U8 Drenge B/C (07) 5M - Hverdag/Forår 2015 Aalborg KFUM 1 Vejgaard B (Vejgaard) Aalborg KFUM's Klubhus 19

Læs mere

Ruteplan for karavanen 2008

Ruteplan for karavanen 2008 Ruteplan for karavanen 2008 Dato Tid Sogn/organisation Adresse Karavaneleder 18.02.2008 17.00-20.30 Vigersted,Kværkeby De Grønne Pigespejdere Bjerghytten Bjergvej 89 4100 Ringsted 8.15-9.40 Alderslyst

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Blå Flag strande - Handicapfaciliteter

Blå Flag strande - Handicapfaciliteter Kommune Strand Handicapfaciliteter Assens Assens Næs strand Badebro er gjort kørestolsvenlig med vigeplader Bornholm Dueodde strand Brønderslev Aså Strand Faxe Feddet ved campingpladsen ved livreddertårnet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

22 Nov 2013 Efterkommere af Peder Pedersen (Jelstrup)

22 Nov 2013 Efterkommere af Peder Pedersen (Jelstrup) Side 1 Generation 1 1. Peder Pedersen (Jelstrup) #28304 Født 1734, Hæstrup Sogn, Børglum Døbt 26 Apr 1737, Hæstrup Kirke, Børglum Herred, Hjørring Amt (A763), Død 1800, Hæstrup Sogn, Børglum Begr.16 Feb

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

- Registratur - Sogn (Herred) - Herred - Amt - Arkiv Visning af den kommende side med links til kirkebilleder for Siden vil blive aktiv som Excel

- Registratur - Sogn (Herred) - Herred - Amt - Arkiv Visning af den kommende side med links til kirkebilleder for Siden vil blive aktiv som Excel - Registratur - Sogn (Herred) - Herred - Amt - Arkiv Visning af den kommende side med links til kirkebilleder for Siden vil blive aktiv som Excel version i løbet af sommeren Aa 022 Abild Tønder, Højer

Læs mere

Emneoversigt Til salg

Emneoversigt Til salg Emneoversigt Til salg Region Sjælland, 4340 Tølløse Jernbanevej 20 2.960.000 1.575 670 2xBolig, Butik, Kontor, Investering, Andet Region Sjælland, 4880 Nysted Jernbanegade 22 1.300.000 1.423 415 Bolig/erhverv,

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Composedato: 03.06.2015 Kl. 07.20. Lørdage 14.00 14.03 14.09 14.16 14.22 14.30 14.32 14.37 14.43 14.46 14.52 15.00

Composedato: 03.06.2015 Kl. 07.20. Lørdage 14.00 14.03 14.09 14.16 14.22 14.30 14.32 14.37 14.43 14.46 14.52 15.00 Composeato: 03.06.2015 Kl. 07.20 Grunlovsag (5/6) 52 Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup 1 Aalborg Busterminal 8.00 1 Sygehus Sy 8.03 5 Skalborg (Stationsm.vej) 8.09 9 Svenstrup St. (Hobrovej) 8.16 4

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

B R A N D S O F T REFERENCELISTE. Kirker & KirkegÄrde. www.brandsoft.dk. Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535

B R A N D S O F T REFERENCELISTE. Kirker & KirkegÄrde. www.brandsoft.dk. Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535 B R A N D S O F T REFERENCELISTE Kirker & KirkegÄrde Bemærk at denne liste kun ajourføres 1 gang årligt. www.brandsoft.dk Viborgvej 97 7400 Herning 9626-3535 JYLLAND Abildgaard Kirke, Frederikshavn Agerskov

Læs mere

8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly Blåhøjvænget 29, Stavtrup Square 165 m² + vognly. Clausholms Allé 16 Square 170 m²

8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly Blåhøjvænget 29, Stavtrup Square 165 m² + vognly. Clausholms Allé 16 Square 170 m² REFERENCELISTE Et udpluk af huse opført år 2010 og frem... BY ADRESSE HUSMODEL 7400 Herning Vesterdamsvænget 144, Lind Square 174 m2 + vognly 8260 Viby J Blåhøjvænget 17, Stavtrup Futura 173 m² + vognly

Læs mere

Teglværk Navn Sogn Kommune Amt Refererence Funktionsperiode

Teglværk Navn Sogn Kommune Amt Refererence Funktionsperiode Balle Mark Bredsten el. Pjedsted Forsikring 1870 Allinge Allinge Alinge-Gudhjem Bornholm Trap 2.3.607+3.3.34+D.H.og I. 1 Bornholm Kul og tegl Hasle Bornholm Bornholm Senere navn for Hasle Kulværk Frederiksminde

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Referat for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Referat for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 20. august 2014. Kl. 9.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Ansøgning 5%-midler Sag: Sønderhå kirke (450)

Læs mere

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg

Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Den gamle pilgrimsvej Via Jutlandia Fladstrand/Frederikshavn Aalborg Pilgrimme fra Norden, dvs. Island, Norge og Sverige sejlede til Danmark for at komme på de europæiske vandreveje til de store pilgrimsmål.

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

Valgliste udarbejdet 3. december 2009 - Bispevalg Aalborg Stift 2010. Efternavn Fornavn Sogn/pastorat Titel Provsti Christensen Helge Agersted Sogns

Valgliste udarbejdet 3. december 2009 - Bispevalg Aalborg Stift 2010. Efternavn Fornavn Sogn/pastorat Titel Provsti Christensen Helge Agersted Sogns Valgliste udarbejdet 3. december 2009 - Bispevalg Aalborg Stift 2010. Efternavn Fornavn Sogn/pastorat Titel Provsti Christensen Helge Agersted Sogns Menighedsråd Menighedsrådsmedlem Brønderslev Provsti

Læs mere

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift

Oversigt over de 107 provstier. Københavns Stift. Helsingør Stift Oversigt over de 107 provstier Side 1 Københavns Stift Vor Frue Provsti: 5 sogne (Københavns Kommune) Amagerbro Provsti: 11 sogne (Københavns Kommune) Bispebjerg-Brønshøj Provsti: 11 sogne (Københavns

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 16:10 Lisbeth Waaentz forlod mødet kl.

Læs mere

Distrikt København i alt 3.270

Distrikt København i alt 3.270 Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2014 Antal Distrikt København: a fair bridge 21 Amager Bridge Club 15 Amagerlands Bridgeklub 84 Blakset-Klubberne 1.639 Bridgeafdelingen i Nationalbankens Idrætsforening

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Mødet sluttede 16.28. 0 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. december kl. 13.00 Mødested: Hjørring egård Version: 1 Repræsentanter fra Tornby-Vidstrup MR deltager fra kl. 13.00.

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødet startet kl. 13:00 Mødet afsluttet kl. 16:15 Provstisekretæren ikke tilstede

Læs mere

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU.

Gert Nørgaard Frederiksen orienterede inden mødet en omtale vedr. Rakkeby sognehus, som indeholdt en tak fra MR til PU. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 15. februar 2011 kl. 14.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Astrupvej 181, Sindal Version: 1 Afbud fra Tove Brændstrup Gert

Læs mere

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer

Junior piger uden banetill. Fleks drenge. Senior mænd. Senior damer DGU medlemstal pr. 30.09.2011, endeligt KlubNr Klubnavn uden banetill. uden banetill. Senior Senior Langdist Langdist I alt Passive 1 Københavns Golf Klub 78 30 12 7 569 377 0 0 63 59 0 0 1195 202 2 Aalborg

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122

Fjernvarmepriser. Gennemsnit 559 155 14.661 4.539 10.122 Baseret på Energitilsynets statistik pr. 21. marts 2007 Bearbejdet af Slagslunde Fjernvarmelaug sfl@slagslundefjernvarmelaug.dk OBS! E.ON's værker er markeret med gult, men - Annebergparken mangler Gørløse

Læs mere

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994

Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Rådstuearkiver og deres brug Indlæg om rådstuer efter pjece af Ole Degn Statens Arkiver 1994 Grundlag for købstaden Fra katolicisme til protestantisme Chr.3 1537 Chr. 4 købstadsforordning 1619 Frederik

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

14 Jul 2014 Efterkommere af Peder Sørensen

14 Jul 2014 Efterkommere af Peder Sørensen Side 1 Generation 1 1. Peder Sørensen #10318 Født Omk 1657, Død 23 Maj 1721, Mølgaard, Tolstrup Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt Begr.30 Maj 1721, Tolstrup Kirkegaard, Job: Fæster i Mølgaard, Tolstrup

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 16. april 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: PU-møde (502) Referat fra PU-møde den 5. marts 2012 til godkendelse og underskrift.

Læs mere

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre

aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 Forældre aner til Kai Anton Jensen 28.05.2014 1. Kai Anton Jensen, 1 * 9 apr 1914 i Vrå, døbt 4 nov 1914 i Vrå. Vrå kirkebog født og døbt Kai Anton Jensen han har en søn der er skolelærer og en datter der er hospitalslaborant.

Læs mere

Gazeller i Region Nordjylland 2007

Gazeller i Region Nordjylland 2007 1 992,0 Hycon A/S Hjallerup 8081 12 2 961,8 Nibe Entreprenør & Transport A/S Nibe 17753 46 3 890,1 Quality Logistics Systems A/S Hobro 20128 35 4 765,1 Nordjysk Elhandel A/S Aalborg 79953 28 5 528,0 Ltlm

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 10. maj 2016 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), Provst

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne

Program. TOPModel Cup 2015. søndag den 9. august. Dronninglund Pigestævne Program TOPModel Cup 2015 søndag den 9. august Arrangør: Dronninglund Fodbold Rørholtvej 18 9330 Dronninglund www.diffodbold.dk Info Husk at melde din ankomst i info-teltet inden første kamp. Her vi du

Læs mere

No. 34. : Jens Andreas Knudsen. Jens Andreas Knudsens broder Lars Knudsen

No. 34. : Jens Andreas Knudsen. Jens Andreas Knudsens broder Lars Knudsen Jens Andreas Knudsen Jens Andreas Knudsens broder Lars Knudsen Forældre Børn : nr. 68 Knud Christensen og nr. 69 Mette Marie Jensdatter. : Gunnild Marie Christensen (stedbarn), Mette Marie Knudsen, Johane

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Første Generation. 4. iii. Margrethe Hedevig Jacobsdatter #1814 * 4 apr 1734. Anden Generation

Første Generation. 4. iii. Margrethe Hedevig Jacobsdatter #1814 * 4 apr 1734. Anden Generation Første Generation 1. Jacob Pedersen 1 Hegelund #1818, * 22 nov 1707 i Hjørring Sogn, Vennebjerg, Hjørring (søn af Peder Jacobsen Hegelund #1828 og Inger Hansdatter #1829), døbt 23 nov 1707 i Sankt Catharinæ

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere