Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske kirkesogne. Sogn, herred, amt Udvidet udgave. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil 1891."

Transkript

1 Danske kirkesogne Sogn, herred, amt Udvidet udgave En oversigt over deres væsentligste indhold indtil Oversigten er suppleret med sogne efter 1891, deres begyndelsesår og, ved udskilning af et sogn, året for denne handling, og sognet hvorfra udskilningen er sket. Hvis en folketælling mangler, er det anført ved det enkelte sogn. 2. udgave 2011 DIS-Danmark Ruben Højmark

2 Forord Et ønske om at have få, men vigtige informationer om sognet, samlet på et sted startede dette projekt. Følgende spørgsmål meldte sig: Hvilke kirkebøger eksisterer for sognet? Mangler der kirkebøger og hvorfor mangler de? Er sognet blevet delt på et eller andet tidspunkt? Ved evt. deling, hvad er så navnene på de nye sogne? Er sognet blevet sammenlagt med et andet sogn? Mangler der en folketælling for sognet? Er der andre kilder end folketællingerne for sognet? Alt dette er blevet samlet på de følgende sider i denne udvidede udgave af sogn, herred, amt. Sorø, august 2011 Ruben Højmark [2]

3 Indholdsfortegnelse Forord 2 Amtsinddelingen omkring Amterne Amtsinddelingen (Store ændringer her) Amtsinddelingen Amtskommunerne og kommunerne De anvendte forkortelser. 11 Sådan læses de anvendte skemaer. 11 Kommentarer 11 Litteraturliste 12 Amterne og sognene starter her 13 Alfabetisk sogne., herred og amtsregister 371 [3]

4 Amtsinddelingen omkring 1682 [4]

5 Amterne 1662 Ved kgl. Ordre af 19. februar 1662 blev det bestemt, at lenene fremover skulle ændre navn til amter, og den administrative leder (lensmanden) skulle tilsvarende ændre navn til amtmand. Foruden navneforandringen blev administrationen af kongelige indtægter og udgifter i de følgende år flyttet til amtsskriverne (også kaldet amtsforvaltere). Samtidig med overgangen fra len til amter udnævntes i hvert af landets 6 stifter en stiftsbefalingsmand (senere også kaldet stiftsamtmand), som i hvert fald ind i 1700-tallet var overordnet de amtmænd som stiftet omfattede (stifterne var større enheder end amterne). Med den store omlægning af amterne i 1793 blev tilsynet med købstæderne flyttet fra stiftsbefalingsmanden til amtmanden, og dermed var den sidste store administrative opgave afgivet; tilbage var kun tilsynet med den kirkelige økonomi. I årene efter 1662 blev en række af de tidligere smålen (nu småamter) sammenlagt. Ved omlægningen af amterne i 1793 var de 49 len, der eksisterede i 1660, efterhånden blevet omdannet til 24 amter. Disse 24 amter var imidlertidig meget forskellige både i geografisk udstrækning, hartkorn og folketal. En udligning af disse forskelle var et af hovedformålene ved amtsreformen i Ved omlægningen forsøgte man så vidt muligt at respektere herredsgrænserne, således at ingen herreder skulle blive delt på to eller flere amter. Resultatet blev en opdeling af Danmark i 17 nye amter (området syd for Kongeåen og hovedstaden København var ikke med i amtsopdelingen). Amtmanden blev således kongens repræsentant embedsmand ude i landet. Han skulle varetage kongens interesser lokalt, og han skulle også fungere som»overordnet«for dem som ingen overordnet havde, hvilket i princippet vil sige alle, der ikke var fæstebønder. Amtmanden skulle eksempelvis forestå skiftesager efter selvejere for de var jo uden overordnede. Begrebet»len«forblev dog i brug i dele af Sønderjylland op til omkring år Her omfattede det større gårde, hovedgårde, med tilhørende bøndergods Amterne 1793 Med kongelig resolution af 4. sept og den efterfølgende Rentekammerplakat (bekendtgørelse) af 21. juni 1794 blev den nye amtsopdeling offentliggjort. I Jylland oprettedes til at begynde med 9 amter, på Fyn 2 amter, på Sjælland 5 amter, og Lolland-Falster kom til at udgøre et selvstændigt amt. Desuden fortsatte Bornholm som et amt. Der gik nogle år, inden omlægningen var helt på plads, bl.a. fordi de nye amter skulle oprettes efterhånden som tidligere amters amtmænd afgik ved naturlig afgang, eller når en passende lejlighed viste sig. Ved omlægningen af amterne i fik de en mere ensartet størrelse, og samtidig ændrede de næsten alle navne, idet de nu fik navne efter den by, hvor amtmanden boede typisk den største by i amtet. Samtidig med reformen fik amtmanden også andre og nye funktioner, hvilket den store mængde af bevarede arkivalier også tydeligt viser; amtsarkivalierne anslås i dag at fylde ca. 10 hyldekilometer på de statslige arkiver. Den nye amtsinddeling forblev i store træk uændret indtil kommunalreformen i Følgende større ændringer skal dog nævnes: 1) I 1799 blev Galten herred overført fra Århus amt til Randers amt. [5]

6 2) I 1799 blev Nim herred overført fra Vejle amt til Århus amt. 3) I 1808 blev Københavns og Roskilde amter sammenlagt under navnet Roskilde amt. 4) I 1821 blev Vrads herred overført fra Ringkøbing amt til Århus amt. 5) I 1821 blev Hids herred ovrført fra Århus amt til Viborg amt. 6) I 1824 udskiltes Skanderborg amt af Århus amt. I 1867 blev Skanderborg og Århus amter igen sammenlagt under navnet Århus amt. Fra 1942 til 1970 blev Skanderborg amt igen udskilt som et selvstændigt amt. 7) I 1866 blev Vejle amt udvidet mod syd med nogle sogne, som lå op til den nye Kongeå-landegrænse. 8) I 1866 blev Ribe amt udvidet mod syd med nogle ikke afståede sogne. 9) I 1920 (efter genforeningen) blev oprettet 4 amter mere i Jylland, nemlig: Haderslev, Tønder, Åbenrå, og Sønderborg amter. 10) I 1931 blev Åbenrå og Sønderborg amter sammenlagt. Denne amtsinddeling, som med relativt få ændringer var gældende fra 1794 til den store omlægning ved kommunalreformen i 1970, har i høj grad været benyttet ved skabelsen og registreringen af mange af de arkivalier, som findes på vore arkiver i Danmark. Denne opdeling har også været udgangspunktet for de fem udgaver, der er udkommet af det topografiske værk: J. P. Trap: Danmark. [6]

7 Amtsinddelingen før amtsreformen 1793 [7]

8 Amtsinddelingen De største ændringer i perioden er omtalt i teksten ovenfor. [8]

9 Amtskommunerne og kommunerne 1970 [9]

10 Amtskommunerne i 1970 Ved kommunalreformens ikrafttræden 1. april 1970 var flere års arbejde med sammenlægninger af kommunerne til større enheder stort set tilendebragt. Udviklingen havde efterhånden påført kommunerne både flere og dyrere opgaver, og det var generelt blevet nødvendigt med en ændring af den kommunale og overkommunale struktur. I 1965 havde der været 1260 kommuner (købstads- og landkommuner) og de blev i 1970 på forskellige måder sammenlagt og afløst af (København) = 277 primærkommuner. De 23 gamle amter blev ligeledes ved omlægningen i 1970 opgivet og 14 større enheder, de såkaldte amtskommuner, blev oprettet. Omlægningen i 1970 betød, at der kun blev to administrative niveauer, nemlig primærkommunerne og amtskommunerne. Der var ikke mere tale om købstadskommuner med særlig status. For Københavns og Frederiksbergs kommuner gav reformen dog ikke anledning til grænseændringer, idet Københavns amt havde en særstilling, som betød at dette amt ikke skulle med i den landsdækkende omlægning. Samsø, der tidligere i nogle sammenhænge (gejstlige) blev regnet med til Århus amt, og i andre sammenhænge (verdslige) blev regnet til Holbæk amt, blev i 1970 overført fra Holbæk amt til den nye Århus amtskommune.. Efter 1970 var der kun 14 amtsmandsembeder tilbage, og samtidig blev amtmændenes arbejdsområder indskrænket en del, idet dele af deres opgaver fremover skulle varetages af de nye folkevalgte amtsborgmestre. Amtmændene bevarede dog bl.a. sager omkring skilsmisser og børnebidrag. Siden er andre opgaver kommet til. I 1980 blev amtmændenes titel ændret til»statsamtmænd«. Betegnelsen amtskommuner kan forårsage nogen forvirring, idet betegnelsen i nogle sammenhænge også blev benyttet før 1970, og hvor der faktisk var tale om et geografisk område svarende til de gamle amter. Forvirringen bliver måske ikke mindre af, at de nye store amtskommuner efter 1970 ofte kun bliver betegnet amter. [10]

11 For hvert herred vil der være et skema som dette. Læses således: Sognenavn Eksisterende kirkebøger Sognets begyndelsesår Børglum (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R.: = evt. Retskreds Landsarkivets sognenummer C 78A+B+C # betyder, at der findes nøgler/hjælpemidler (afskrifter/registre) til kirkebøger. P nn, er Sønderjyske person- Registre. Forkortelser Bkgr. Hmbg. Hvds. Kbgr. Kcl. KD Kgl. Kmbg. Pgd. Resk. Resol. Skr. Bekendtgørelse Hovedministerialbog (præstens eksemplar) Hovedsognet Kirkebøger Kancelli Kirkedistrikt Kongelig Kontraministerialbog (degnens eksemplar) Præstegård Reskript (svarskrivelse) Resolution (beslutning) Skrivelse Kommentarer Tallet i parentes ved hvert sogn angiver sognets begyndelsesår. De manglende folketællinger er anført ved de respektive sogne samt i en samlet oversigt. Nye sogne (efter 1891) er medtaget i så stort omfang som muligt. Ved nye sogne er anført fra hvilke sogne, de er udskilt af. Hvis flere sogne med samme navn, så er amtets/herredets navn sat i parentes. Ved flerleddede sognenavne som f. eks. Kirke Helsinge, er der henvisning under begge led. Hvis en folketælling mangler, er det anført ved sognet. [11]

12 Litteraturliste S. Nygaard: Danmarks Kirkebøger. En oversigt over deres væsentligste indhold indtil Rigsarkivet København C. A. Reitzel. J. Trap: Danmark 5. udgave, bind 1-32, Kbh Sogn, herred, amt, DIS-Danmark 1998 Sogn, herred, -kirkebøgerne på Statens Arkiver 7. udgave 2006, Forlaget Slægten. Sogn, herred, - kirkebøgerne på Statens Arkiver, 8.udgave 2011, Forlaget Slægten. Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægtsforskning 3. udgave København, J. H. Schultz Forlag, [12]

13 Hjørring amt [13]

14 Hjørring amt Børglum herred Børglum (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R: Børglum-Jerslev. Em (1701) F ; K ; T ; V , ; D Furreby (Løkken) R.: Børglum-Jerslev. (1646) F , ; K , , ; T , ; V , ; D , , R: Børglum-Jerslev. Hæstrup (1667) F ; K , ; T ; V ; D R: Børglum-Jerslev. Jerslev (1684) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte i svenskekrigens tid. R: Børglum-Jerslev. Lyngby (1814) F ; K ; V ; D Hvds. Jelstrups pgd. brændte 1. marts 1872 og med den de ældre kbgr. R: Børglum-Jerslev. Biskoppelig metodistisk Men. (Hjørring) C 78A+B+C. C 82A+B. C 78A+B+D. C 77. C 84A+B. C 65B+ C 66A. (1886) C 598C. Rakkeby (1717) F ; K ; T mglr.; V , ; D R: Børglum-Jerslev. Sejlstrup (1717) F , ; K ; T mglr.; V ; D R: Børglum-Jerslev. Serridslev. Serreslev (1701) F ; K ; T ; V ; D R: Børglum-Jerslev. C 67A +B. C 67A +C 79. C 82A +C 83 A+B.. [14]

15 Stenum (1654) F , , ; K ; T , , ; V , , , ; D , , , R.: Børglum-Jerslev. Tise (1730) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Vrensteds pgd. brændte okt R.: Børglum-Jerslev. Tolstrup (1654) F , , ; K ; T , , , ; V , , , ; D , , R.: Børglum-Jerslev. Tårs (1715) F ; K ; T ; V ; D R.: Børglum-Jerslev. Vejby (1646) F ; K , ; T ; V ; D , R.: Børglum-Jerslev. Vrejlev (1667) F ; K , ; T ; V , ; D , R.: Børglum-Jerslev. Vrensted (1730) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte okt R.: Børglum-Jerslev. Vrå (1701) F ; K ; T ; V , ; D Vester Brønderslev (nu købstaden Brønderslev). R.: Børglum-Jerslev. (1684) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Jerslevs pgd. brændte i Svenskekrigens tid. R.: Børglum-Jerslev. Øster Brønderslev (1666) F ; K ; T ; V ; D R.:Børglum-Jerslev. C 81. C 80. C 81. C 59A +C. C 78A+C 79. C 77. C 80. C 82A +B. C 83B +C + C 84A. C 85. # [15]

16 Hjørring amt Dronninglund herred Agersted kirkedistrikt (1904) C 73 B. (Voer) Albæk (1717) F ; K ; T ; V ; D C 73. Aså (fra Dronninglund) Aså kirkedistrikt (Dronninglund) Dorf Kirkedistrikt (Dronninglund) Dronninglund (tidligere Hundslund sogn) Pgd. brændte 26. aug og dens udhuse 1. april (1902) C 75C. # (1887) C 75. (1901) C 75. (1717) F , ; K , ; T , ; V , ; D , I sognet, der til ca hed Hundslund sogn, oprettedes ved kgl. resol. af 15. maj 1883 og 23. nov et residerende kapellanni med forpligtigelse for kapellanen til at tage bolig i Aså, hvor en kirke blev indviet 9. okt i henh. til kgl. resol. af 12. sept. s. å. Fra sidstnævnte år førtes særlige kbgr. for Aså kirkedistrikt. Hallund (1666) F ; K ; T ; V ; D Hellevad (1646) F , ; K ; T , ; V , ; D , Hellum (1646) F ; K , , ; T , , ; V , , ; D Hjallerup kirkedistrikt (Dronninglund) C 75. C 85. # C 74A+B. (1904) C 75. # C 74A +C 84B. [16]

17 Hørby (1725) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Volstrups pgd. brændte marts 1725 og med den kbgr. Karup (1752) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Understeds pgd. brændte juli C 70. # C 69. # Lyngså kirkedistrikt (1903) C 73A. # (Albæk) Melholt (1911) C 75C. # Skæve (1675) F ; K ; T ; V ; D , C 72. # Sæby købstad (1684) F ; K ; T , ; V , ; D , Baptistmenigheden (Sæby) C 68. (1937) C 597C. # Torslev (1748) F ; K 1749, ; T ; V ; D Pgd. brændte 7. april 1750 og med den de ældre kbgr. Understed (1752) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte juli Kbg er afskrift af hmbg. Voer, Vor (1717) F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Albæks pgd. brændte 26. aug og dens udhuse 1. april Volstrup (1725) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte marts 1725 og med den kbgr. Ørum (1682) F ; K , ; T ; V ; D C 71. C 69. # C 73 +B. C 70. # C 74A +B. [17]

18 Øster Vrå kirkedistrikt (Torslev) Baptistmenigheden (Øster Vrå) (1901) C 71 (1935) C 597K. # [18]

19 Abildgård (fra Frederikshavn) Bangsbostrand (fra Frederikshavn) Hjørring amt Horns herred (1964) C 48F. (1943) C 48D. Bindslev (1688) F ; K ; T , , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg Elling (1759) F ; K ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg Biskoppelig Metodistisk Menighed (Elling Mosbjerg) C 50A + C 51B. C 52A + C 53A. (1928) C 598M. Flade (1679) F ; K ; T , ; V , , ; D , , Fra Flade sogn udskiltes 1690 Fladstrand (fra 1818: Frederikshavn) som et selvstændigt sogn. Ved kgl. reskr. af 3. nov henlagdes nogle steder fra Flade sogn til Frederikshavn. R.: Horns-Vennebjerg. Fladstrand (Nu Frederikshavn) Frederikshavn købstad (Tidligere Fladstrand) (1690) R.: Horns-Vennebjerg. (1812) (Indtil 1818 Fladstrand.) F ; K , ; T , , ; V , , ; D , , Fladstrand blev udskilt fra Flade sogn 1690 som et særligt sogn, da en kirke var blevet bygget i henh. til åb. brev af 27. april Ved bkgr. af 23. sept oprettedes Fladstrand til en købstad under navnet Frederikshavn. Ved kgl. reskr. af 3.nov henlagdes nogle steder fra Flade sogn til Frederikshavn. Folketælling 1840 mangler. Der findes kommunal mandtaller C 55A +B. # C 55A. # C 48A +B. [19]

20 Baptistmenigheden (Frederikshavn) Biskoppelig Metodistisk Menighed (Frederikshavn) (1963) C 597A. # (1876) C 598A. Gærum, Gerum (1679) F ; K ; T , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Hirsholmene (1714) F ; K , ; T ; V , ; D R.: Horns-Vennebjerg. Hulsig kirkedistrikt (Skagen) C 55A+ B. # (1894) C 47. # Hørmested (1713) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Kvissel kirkedistrikt (Åsted). (1922) C 54. # Lendum (1668) F , , ; K ; T , ; V , ; D , Hvds. Torslevs pgd. brændte7. april R.: Horns-Vennebjerg. Mosbjerg (1713) F ; K ; T , ; V , ; D R.: Horns-Vennebjerg. Råbjerg, Råbjærg (1646) F , , , , , ; K , ; T , ; V , , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Skagen købstad (1647) F , , ; K : T 1690, , , ; V , , , , ; D , , R.: C 48A + C 56A+B C 51A +C 52B C 71. C 51A +B. C 49. C 47. Skagen Landsogn/Hulsig (1894) C 47. # [20]

21 Skærum (1654) F ; K ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Sørig kirkedistrikt (Tværsted) C 54. # (1903) C 50B Tolne (1653) F , , ; K ; T , 1798; V , , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Tværsted, Tversted (1688) F ; K , ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Åsted (1654) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 52A +B C 50A +B. C 54. [21]

22 Hjørring amt Hvetbo herred Alstrup (1646) F ; K ; T mglr. V ; D R.: Kær-H. Gøl Gjøl (1684) F ; K ; T mglr.; V , ; D R.: Kær-H. Hune (1651) F ; K , ; T , ; V , ; D , , Hvds. Saltums pgd. brændte 15. maj 1677 og 20. okt R.: Kær-H. Ingstrup (1646) F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Kær-H. Baptistmenigheden (Ingstrup) C 86A + C 87B. C 89. C 87A +C 88B +E. C 86A + B. (1933) C 597D. Jetsmark (1646) F ; K ; T mglr.; V 1646, , , , , ; D R.: Kær-H. Baptistmenigheden (Jetsmark) C 88A +B +D. (1957) C 597H. Saltum (1646) F ; K , ; T ; V , , ; D Pgd. brændte 15. maj 1677 og 20. okt R.: Kær-H. Vedsted (fra Åby). Vester Hjermeslev Hjermeslev C 87A + B. (1929) C 144C. (1646) F ; K ; T mglr. V ; D R.: Kær-H. C 86A +B. [22]

23 Hjørring amt Læsø herred Byrum (1720) F ; K ; T ; V ; D I 1772 fandtes endnu ved embedet en kbg. for tiden før R.: Læsø. Folketælling 1840 mangler. Hals (1720) F ; K ; T ; V ; D I 1772 fandtes endnu ved embedet en kbg R.: Læsø. Folketælling 1840 mangler. Vesterø (1646) F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Læsø- Folketælling 1840 mangler. C 76. # C 76. # C 76 # [23]

24 Hjørring amt Vennebjerg herred Asdal (1732) C 62. F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Astrup (1702) C 60. F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Bistrup (1977) C 58A. (Fra Sankt Hans og Sankt Olai) Bjergby Bjærgby Harreslev Harritslev Harridslev Hirtshals (fra Horne). Hjørring købstad Sankt Catharina Biskoppelig Metodistisk Meninghed (Hjørring) (1688) C 61. F ; K , , ; T , ; V ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. (1717) C 67A +B. F ; K ; T mglr.; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. (1908) C 62. (1693) C 57A +B. F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Pgd. brændte igen 5. april Der findes kommunal mandtaller R.: Horns-Vennebjerg. (1899) C 598B. # Horne (1732) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Jelstrup (1814) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 1. marts 1872 og med den de ældre kbgr. R.: Horns-Vennebjerg. Mygdal (1688) F ; K , ; T , ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 62 C 66A +B. C 61. [24]

25 Mårup (1683) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Rubjerg Rubjærg Sankt Hans (Hjørring) Sankt Olai (Hjørring) (1775) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. (1693) F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Hvds. Hjørrings pgd. brændte igen 5. april R.: Horns-Vennebjerg. (1693) F , ; K ; T , ; V , ; D , Den ældste kbg. er påbegyndt, efter at Hiøring var afbrændt 22. juli Hvds. Hjørrings pgd. brændte igen 5. april R.: Horns-Vennebjerg. Sindal (1702) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Baptistmenigheden (Sindal) C 65A +C 66B. C 65A +B. C 57A +C 58. # C 57A +C 58. # C 60. (1958) C 597J. Skallerup (1719) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Tornby (1683) F , , ; K , ; T ; V , ; D , , R.: Horns-Vennebjerg. Uggerby (1688) F , ; K , ; T , , ; V , 1774, ; D , R.: Horns-Vennebjerg. Ugilt (1715) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 64. C 63. C 50A +B. C 59A +B. [25]

26 Vennebjerg Vennebjærg (1719) F ; K , ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. Vidstrup (1683) F ; K ; T ; V ; D R.: Horns-Vennebjerg. C 64. C 63. [26]

27 Hjørring amt Øster Han herred Aggersborg (1743) F ; K , ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Bejstrup (1712) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Brovst (1728) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Baptistmenigheden (Brovst) C 94A. C 93A +B. C 91A +B. (1953) C 597I. Haverslev (1712) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Lerup (1687) F ; K 1741, , , ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Skræm (1642) F ; K , 1773, , 1810, ; T , V ; D R.: Øster-Vester Han. Torslev (1748) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Tranum (1687) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. Øland (1649) F , , ; K ; T , , , , , ; V , , , , , ; D , , R.: Øster-Vester Han. Øster Svenstrup Svenstrup (1728) F ; K ; T ; V ; D R.: Øster-Vester Han. C 93A +B. C 90. C 96A +C 97 + C 96A +C 96C + C 93B. C 92A +B.. C 90. C 95. C 91A +C 92B. [27]

28 Aalborg amt [28]

29 Dal Dall Aalborg amt Fleskum herred (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Ferslev (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Gudum (1686) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 13. marts R.: Hornum-Fleskum. Gunderup (1648) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Klarup (1695) F ; K ; T ; V ; D Da en ny præst tiltrådte 1695, fandtes der ingen kbg. R.: Hornum-Fleskum. Lillevorde (1686) F ; K ; T mglr.; V ; D : Hvds. Gudums pgd. brændte 13. marts R.: Hornum-Fleskum. Mou Mov (1723) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 28. juni 1723 og med den en ældre kbg. R.: Hornum-Fleskum. Nørre Tranders (1754) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Nøvling (1648) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Romdrup (1695) F ; K ; T ; V ; D Da en ny præst tiltrådte 1695, fandtes der ingen kbg. R.: Hornum-Fleskum. Rørdal kirkedistrikt (Nørre Tranders) C 155. C 155. C 158A +C +D. C 156. C 157A +B +C. C 158A +C +D. C 159. C 152A +B +C + C 153A.. C 156. C 157A +B +C. (1905) C 153A. [29]

30 Sejlflod (1686) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Skalborg (1969) Storvorde (1686) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Sønder Tranders (1653) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 158B +C +E. C 157B+C 158B +C 158E. Vejgård (1905) C 153B. Volsted (1692) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 155. Aalborg købstad Der findes kommunal mandtaller Ansgar, by- og landsognet (1921) C 151D. (Aalborg) Budolfi (Aalborg) Budolfi Landsogn (senere Ansgar og Hasseris) Hospitalet (Aalborg) Vor Frelser (Aalborg) Vor Frue (Aalborg) Biskoppelig metodistisk Menighed (Aalborg) (1626) F ; K ; T ; V ; D Kbg. omfatter også Aalborg Hospital fra 1818, da embedet som præst ved dette nedlagdes ved kgl. reskr. af 22. april dette år. Fra 1856 føres særlige kbgr. for Landsognet. R.: C 152A +C B +C. C 150. (1856) C 150. (1759) C 151A. F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. reskr. af 22. april 1818 nedlagdes embedet som præst ved hospitalet; ministerialia for dette findes derefter i Skt. Budolfi sogns kbg. R.: (1902) C 151B. (1715) C 152A +B +C. F ; K ; T , ; V , ; D R.: (1885) C 598D. [30]

31 Baptistmenighed Bethel (Aalborg) Baptistmenighed Karmel (Aalborg) Romersk-katolsk Menighed (Aalborg) Mosaisk Trossamfund (Aalborg) Hans Egede (Aalborg) Margrethe (Aalborg) Sankt Markus (Aalborg) (1953) C 597E +F. (1935) C 597E +F. (1892) C 599A. (1829) C 599K. (1966) C 153. (1979) C 151. (1933) C 154. [31]

32 Aalborg amt Gislum herred Alstrup (1701) F , ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Binderup (1778) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Tisteds pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. Durup (1702) F , , ; K ; T , V , , ; D , , Hvds. Tisteds pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. Farsø (1701) F ; K ; T ; V ; D Fovlum Foulum R.: Rinds-Gislum. (1648) F , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Gislum (1705) F ; K , ; T ; V , ; D R.: Rinds-Gislum. Grynderup (1740) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Rørbæks pgd. brændte maj R.: Rinds-Gislum. Kongens Tisted Tisted (1778) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 5. juni R.: Rinds-Gislum. C 196. C 198A. C 198B +C. C 194B + C. C 195. C 197A +C +D. C 199A+B. C 198A +C. [32]

33 Lovns (1701) F , ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Rørbæk (1740) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte maj R.: Rinds-Gislum. Stenild (1702) F , , ; K ; T , V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Strandby (1691) F ; K , ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. Ullits, Ullis (1648) F , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , R.: Rinds-Gislum. Vognsild (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Rinds-Gislum. C 196. C 199A +B. C 198B + C 199B. C 194A +C. C 195. C 194B + C197A +C +D. [33]

34 Aalborg amt Hellum herred Blenstrup (1646) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Bælum (1676 F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 22. febr Fræer Frær R.: Hellum-Hindsted. (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Gerding (1701) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Komdrup (1703) F , ; K 1757, ; T , ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Lyngby (1673) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Nørre Kongerslev (1703) F ; K 1745, 1750, 1753, ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Siem Sim (1646) F ; K ; T ; V ; D , R.: Hellum-Hindsted. Skibsted (1673) F ; K , , ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Skørping (1701) F ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. C 173. C 170. C 174. C 173. C 169. C 171. C 169. C 172. C 171. C 174. [34]

35 Solbjerg Solbjærg (1676) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Bælums pgd. brændte 2. feb R.: Hellum-Hindsted. Store Brøndum (1661) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Sønder Kongerslev (1703) F , ; K , 1748, 1752, 1755, ; T ; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Torup (1646) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. C 170. C 172. C 169. C 172. [35]

36 Aalborg amt Hindsted herred Als (1694) F ; K ; T ; V ; D R.: Hindsted-Hellum. Astrup (1689) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.: Hellum-Hindsted. Døstrup (1742) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Hadsund (fra Vive og Visborg). Hadsund kirkedistrikt (Visborg) C 175. C 177A+ C 179. C 181. (1921) C 176B. (1907) C 176A. Hørby (1742) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. Ove (1709) F , ; K , , , ; T , , V , ; D , Hvds. Vives pgd. brændte marts 1709, en del år før 1792 og R.: Hellum-Hindsted. Rold (1700) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Rostrup (1689) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Astrups pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.: Hellum-Hindsted. Skelund Skelum (1813) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 20. febr og med den arkivet. R.: Hellum-Hindsted. C 181. C 177B + C178. # C 180. C 177A +C. # C 176. [36]

37 Store Arden (1689) F ; K ; T ; V ; D , Hvds. Astrups pgd. brændte nogen tid før 3. febr R.:Hellum-Hindsted. Valsgård (1709) F , ; K , 1766, 1769, , ; T ; V ; D Hvds. Vives pgd. brændte marts 1700, en del år før 1792 og i R.: Hellum-Hindsted. Vebbestrup (1700) F , ; K ; T ; V ; D R.: Hellum-Hindsted. Visborg (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Skelums pgd. brændte 20. febr og med den arkivet. Kbg er afskrift af kmbg. R.: Hellum-Hindsted. Vive (1709) F , , ; K , ; T , ; V , ; D , Pgd. brændte marts 1709, en del år før 1792 og i R.:Hellum-Hindsted. Øls (1792) F , ; K , ; T mglr.; V , ; D , R.: Hellum-Hindsted. C 177A + C 179. C 177B + C 178. # C 180. C 176. C 177 B + C. # C 181. [37]

38 Aalborg amt Hornum herred Bislev (1740) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Veggerbys pgd. brændte 30. marts R.: Hornum-Fleskum. Buderup (1733) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Ellidshøj (1691) F , ; K , ; T , 1740, ; V , , ; D , R.: Hornum-Fleskum. Frejlev (1720) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Sønderholms pgd. brændte nogen tid før 8. sept Godthåb (fra Øster Hornum) R.: Hornum-Fleskum. (1978) Gravlev (1733) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Hasseris (før Budolfi Landsogn) C 168 C 165A +B. C 163. C 161 A +B +C. C 165 A +B. (1856) C 150. Nibe købstad (1765) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 22. maj Kommunal mandtal R.: Nibe Nørholm (1650) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Hornum-Fleskum. C 160. # C 162A +B +C +C 161 B. [38]

39 Restrup kapel (Sønderholm) (1786) F ; K ; T ; V ; D Ifølge kgl. bevill. af 10. juli 1782 blev et hidtil på Nørlund værende kapel nedlagt og et nyt kapel indrettet på Restrup og indviet 2. juli Det nedlagdes ved kgl. resol. af 3. april R.: Hornum-Fleskum. Suldrup (1719) F ; K ; T ; V ; D Hvds. Sønderups pgd. brændte 25. febr R.: Hornum-Fleskum. Svenstrup (1691) F , 1740, ; K , ; T , ; V , , ; D , R.: Hornum-Fleskum. Sønderholm (1720) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte nogen tid før 8. sept I sognet lå det ved kgl. resol. af 3. april 1897 nedlagde Restrup kapel (se ved dette). R.: Hornum-Fleskum. Sønderup (1719) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 25. febr R.: Hornum-Flaskum. Veggerby (1740) F ; K ; T ; V , ; D Pgd. brændte 30. marts R.: Hornum-Fleskum. Vokslev (1765) F ; K , ; T ; V ; D Hvds. Nibes pgd. brændte 22. maj R.: Hornum-Fleskum. Øster Hornum (1707) F ; K ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. Årestrup (1733) F ; K , ; T ; V ; D R.: Hornum-Fleskum. C 161 C +C 162A +C164. C 167. C 163. C 161 A +B +C. C 167. C 168. C 160 C 164. C 165 A C 166. [39]

40 Aalborg amt Kær herred Ajstrup (1658) F , 1734, , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , 1734, , R.: Kær-Hvetbo. Biersted Birsted Gåser kirkedistrikt (Øster Hassing) (1724) F ; K ; T ; V ; D Hvds.Aabys pgd. skal være brændt i hr. Hans Poulsen Tanckes tid, dvs.: R.: Kær-Hvetbo. C 145A+B. C 144+B. (1907) C 147B. Hals (1768) F ; K ; T ; V ; D Pgd. brændte 6. maj 1769 og i marts R.: Kær-Hvetbo. Baptistmenigheden (Hals) C 149. (1943) C 597 P. Hammer (1657) F ; K ; T , ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Horsens (1658) F ; K ; T , ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Hvorup (1687) F ; K ; T ; V , ; D Hvds. Nørre-Sundbys pgd. brændte 24. maj R.: Kær-Hvetbo. Lindholm (fra Nørresundby). C 145A +C 146 C 145A + C 146. C 142 (1902) C 142C. Nørresundby købstad (1687) F ; K ; T ; V , ; D Pgd. brændte 24. maj R.: Kær-Hvetbo. Baptistmenigheden (Nørresundby) C 142. (1954) C 597G. # [40]

41 Sulsted (1658) F , , , ; K , , ; T , , ; V , , ; D , 1735, 1738, , Kbg er afskrift af hmbg. R.: Kær-Hvetbo. Ulsted (1684) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Vadum (1732) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Vester Hassing (1688) F , ; K ; T ; V , ; D Vesterkær (fra Vor Frelser) Vodskov (fra Hammer) Vor Frue (fra Budolfi) C 145A +B. C 148. # C 143. C 147. # R.: Kær-Hvetbo. (1962) C 151. (1909)/1985 C C 146. (1902) C 152A + B+C Øster Hassing (1755) F ; K ; T ; V ; D R.: Kær-Hvetbo. Åby (1724) F ; K ; T ; V ; D Pgd. skal være brændt i Hr. Hans Poulsens Tanckes tid, d.v.s R.: Kær-Hvetbo. C 147A +B. C 144+C. [41]

42 Aalborg amt Slet herred Bjørnsholm (nu Ranum og Overlade sogne) (1709) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Farstrup (1711) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Gundersted (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Ulstrup pgd. brændte 21. maj R.: Års-Slet. Kornum (1686) F , , ; K , ; T , ; V , , ; D Pgd. brændte 4. sept R.: Års-Slet. Lundby (1701) F , ; K , ; T ; V , ; D Hvds. Sebbers pgd. brændte 21. dec R.: Års-Slet. Løgsted (1686) F 1686, , ; K ; T , ; V , ; D , Hvds. Hornums pgd. brændte 4. sept I henh. til kgl. resol. af 22. juli 1851 blev en bygning i Løgstør indrettet til kirkeligt brug og indviet 21. dec. s. å. Fra den tid er der ført særlige kbgr. for Løgstør, som dog først 1893 fik sin egen kirke, indviet 22. oktb. R.: Års-Slet. Løgstør købstad (se ved Løgsted) (1788) R.: Malle (1709) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet (før Gislum HD.). Næsborg (1678) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. C 183A-C 194A. C 186A+B. C 189. C 182A +C185B. C 186B +C187A. C 182A+B. C 182A+B. # C 183A+B+C+ C 194A. C 185+B. [42]

43 Oudrup Ovdrup Ranum (fra Bjørnsholm sogn) (1678) C 185+C. F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. (1918) C 183B. Sebber (1701) F , ; K , ; T ; V , ; D Pgd. brændte 21. dec R.: Års-Slet. Skarp Salling Salling (1678) F , ; K ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Store Ajstrup (1711) F ; K ; T , ; V , ; D R.: Års-Slet. Vilsted (1679) F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. resol. af 12. sept henlagdes Svenstrup by i såvel gejstlig som verdslig henseende fra Vilsted sogn til Flejsborg sogn. R.: Års-Slet. Vindblæs (1679) F ; K ; T ; V ; D R.: Års-Slet. C 187A+B. C 185+C 185C. C 186A C 184. C 184. [43]

44 Aalborg amt Års herred Blære (1701) F , ; K , ; T , ; V , , D , R.: Års-Slet. Brorstrup (1799) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Ejdrup (1701) F , ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Flejsborg (1701) F ; K ; T ; V ; D Ved kgl. resol. af 12. sept henlagdes Svenstrup by i såvel gejstlig som verdslig henseende fra Vilsted sogn til Flejsborg sogn. R.: Års-Slet. Giver (1701) F , ; K ; T , ; V , , ; D , R.: Års-Slet. Havbro (1646) F , ; K ; T , , ; V , , ; D , 1684, , Hvds. Års s pgd. brændte 12. juni 1698, laden igen nov R.: Års-Slet. Haverslev (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Brorstrups pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Hyllebjerg Hyllebjærg Overlade (fra Bjørnsholm (1701) F ; K ; T ; V ; D ; R.: Års-Slet. C 191. C 193A+B. C 191. C 188A+B. C 192. C 190. C 193A +C 166. (1918) C 183C. C 183C+C 188A. [44]

45 Ravnkilde (1813) F ; K ; V ; D Hvds. Brorstrups pgd. brændte 27. juni R.: Års-Slet. Skivum (1701) F , ; K , , ; T , , ; V , ; D , R.: Års-Slet. Ulstrup (1813) F ; K ; V ; D Pgd. brændte 21. maj R.: Års-Slet. Vester Hornum (1701) F ; K , ; T ; V ; D R.: Års-Slet. Års (1646) F , ; K ; T , , ; V , ; D , Pgd. brændte 12. juni 1698, laden igen nov R.: Års-Slet. C 193A+B. C 192. C 189. C 188A+B. C 190. [45]

46 Thisted amt [46]

47 Thisted amt Hassing herred Bedsted (1707) F , ; K , ; T ; V ; D Konfirmerede mangler også i hmbg. R.: Hassing-Refs. Grurup (1707) F ; K , ;T , ; V , ; D , Konfirmerede mangler også i hmbg. R.: Hassing-Refs. Harring (1648) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hassing (1757) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hvidbjerg Vesten Å (1658) F , , , , , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. Hørdum (1719) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Hørsted (1696) F ; K 1771, 1773, 1776, 1779, 1783, 1785, 1787, ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Lodbjerg (1717) F , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. C 119. C 119. C 115. C 117. C 120. C 116. C 114. C 120. [47]

48 Skyum (1719) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Snedsted (1759) F ; K , , ; T mglr.; V , ; D R.: Hassing-Refs. Stagstrup (1648) F ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Hassing-Refs. Sønderhå (1696) F ; K 1771, 1773, 1776, 1779, , ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Villerslev (1757) F ; K ; T ; V ; D R.: Hassing-Refs. Visby (1648) F , ; K , ; T , ; V , ; D , R.: Hassing-Refs. Ørum (1719) F , , ; K , 1776, ; T , ; V , , , ; D , , R.: Hassing-Refs. C 116. C 113A+C+D. C 115+C 116. C 114. C 117. C 118 C 120. [48]

49 Thisted amt Hillerslev herred Hansted (1650) F , , , ; K ; T , ; V , , , , ; D , , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Hillerslev (1680) F , ; K , ; T , ; V , ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Hjardemål (1678) F ; K , ; T ; V ; D Pgd. brændte 9. marts R.: Hillerslev-Hundborg. Hunstrup Hundstrup Klitmøller kirkedistrikt (Vester Vandet) (1720) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. C 101. C 104. (1882) C 103. Kåstrup (1680) F ; K , ; T ; V ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Nors (1675) F ; K , 1745, ; T ; V , ; D Ræer Rær Ræhr R.: Hillerslev-Hundborg. (1650) F , , , ; K ; T ; V , , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Sennels (1727) F ; K , ; T ; V ; D Endnu c fandtes ved embedet en kbg., der begyndte R.: Hillerslev-Hundborg. C 106B+C+E. # C 106A+C+D. C 104. C 102. C 101. C 105. [49]

50 Thy Valgmenighed (1918) C 600D. Tved (1676) C 102 F , ; K , ; T ; V , ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Vester Vandet (1691) C 103. F ; K ; T ; V ; D En stor del af pgd., dog ikke stuehuset, brændte 5. juli I sognet indviedes 3. maj 1872 en filialkirke i Klitmøller, og i henh. til skriv. af 6. juni 1882 fra Kirke- og Undervisningsministeriet føres der fra sidstnævnte år særlige kbgr. for det til kirken henlagte distrikt. R.: Hillerslev-Hundborg. Vigsø (1650) C 101 F , , , ; K ; T , ; V , , , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Øster Vandet (1691) C 103. F ; K ; T , ; V , ; D , Af hvds. Vester Vandets pgd. brændte en stor del, dog ikke stuehuset, 5. juli R.: Hillerslev-Hundborg. Østerild (1720) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. C 106A+C+D. [50]

51 Thisted amt Hundborg herred Hundborg (1715) F ; K 1797, 1801, ; T ; V ; D En filialkirke i Vorupør indviedes 15. sept i henh. til kgl. resol. af 2. aug. s. å. For denne kirke har der siden været ført særlige kbgr. R.: Hillerslev-Hundborg. Valgmenigheden (Hundborg) C 112. (1948) C 600E. Jannerup (1715) F ; K 1797, 1801, ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Kallerup (1641) F , , ; K ; T , ; V , , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Nørhå (1651) F , , , ; K ; T , , ; V , , ; D , , , R.: Hillerslev-Hundborg. Sjørring (1703) F ; K ; T ; V ; D R.: Hillerslev-Hundborg. Skinnerup (1676) F , ; K , , ; T ; V , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Skjoldborg (1641) F , ; K , ; T , ; V , , ; D , R.: Hillerslev-Hundborg. Stenbjerg kirkedistrikt (Nørhå) C 112. C 110. C 113B+C+E. C 109. C 108. C 110. (1895) C 113E. [51]

52 Thisted købstad (1649) C 107. F , ; K ; T ; V , ; D , Foruden den originale kbg findes en i 1828 taget afskrift af den. R.: Thisted Landsogn (1854) C 107. # Tilsted (1649) C 107. F , ; K ; T ; V , , ; D , Foruden den originale kbg findes en i 1873 taget afskrift af den. R.: Hillerslev-Hundborg. Torsted (1703) F ; K ; T , ; V , ; D C 109. Vang (tidligere Torup) Vorupør kirkedistrikt (Hundborg) R.: Hillerslev-Hundborg. (1688) F ; K , , ; T ; V ; D , Da annekset Torups kirke nedlagdes efter kgl. bevill. af 1. aug. 1794, henvistes menigheden til Vang kirke, men der førtes fremdeles særlige kbgr. for det nedlagte sogn. R.: Hillerslev-Hundborg. C 111. (1878) C 112. [52]

Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand.

Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tirup Bæk. Tillæg 2. SkibsbyHedevej. BAUHAUS butikscenter i Hjørring. Børnehaven. Ferdinand. HJØRRING KOMMUNE Teknik- og miljøområdet Kommuneplan 2005 for Gl. Hjørring Kommune. Tillæg 2 BAUHAUS butikscenter i Hjørring. centeret Forsamlingsbygningen Bispensgade AALBORGVEJ Svanelunds Park Allé Ulvegravene

Læs mere

DANMARKS K I R K E B Ø G E R

DANMARKS K I R K E B Ø G E R VEJLEDENDE ARKIVREGISTRATURER V DANMARKS K I R K E B Ø G E R EN OVERSIGT OVER DERES VÆSENTLIGSTE INDHOLD INDTIL 1891 VED S. NYGÅRD UDGIVET AF RIGSARKIVET KØBENHAVN I KOMMISSION HOS C. A. REITZEI, TRYKT

Læs mere

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914.

LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012. Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter 1914. LÆGDSRULLER SOGNEFORTEGNELSE 1789-2012 Nærværende Sognefortegnelse er baseret på Sognefortegnelsen af 1789 + de rettelser som Preben Schaldemose, Rigsarkivet, har foretaget i 2001-2002, for tiden efter

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 HB mødebilag side 1/ 1 Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Orienteringsbilag til HB om Carla efter det første år. Baggrund:

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE

Thisted i gamle dage AF TORSTEN BALLE Denne bog udsendes i anledning af 450årsdagen for kong Frederik den 1.s brev af 10. august 1524, hvormed han gav Thisted købstad de første kendte privilegier. Den afløser til dels P. L. Halds Af Thisted

Læs mere

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby.

Lokalplan nr. 900.6110-L01. Sommerhusområde ved Grønne Klitvej, Skallerup HIRTSHALS. Kjul strand. Uggerby strand. Nordsømuseet. Uggerby. G ettrup Løkken Løkken Strand Grønhøj Hune 559 Jetsmark Kirke Fårup Sommerland Østrup 55 oseby Kås Hede Nørre Lyngby Furreby 55 Pandrup Kås Lønstrup Ingstrup Saltum Forslag 55 585 Skovengene 559 559 585

Læs mere

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune )

Kulturmiljøer. ( For Aalborg Kommune ) Kulturmiljøer ( For Aalborg Kommune ) Indhold Indhold og forord...3 Aalborg Kommune...24 Øvrige kulturmiljøer... 228 4 Forord Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Kulturhistorien i Nordjylland

Kulturhistorien i Nordjylland Kulturhistorien i Nordjylland Kulturgeografien vejen til forståelse af kulturhistorien Ophavsret Naturturist pdf Overalt i det nordjyske landskab møder vi spor af menneskets aktivitet, lige fra den storslåede

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Fra spildevand til rekreativt land og vand

Fra spildevand til rekreativt land og vand Fra spildevand til rekreativt land og vand MINDRE CO 2 MERE KLIMA BORGERTRIVSEL I RENE OMGIVELSER SEPARATKLOAKERING SKÅNER MILJØET AALBORG FORSYNING Vi forbedrer miljøet også for de næste generationer

Læs mere

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog

11 Kancelliets Brb. 18. og 19. Juni 1582 og Register til Landst. Dombog Slettegaard i Vester Hanherred AF C. KLITGAARD Min Tak til Direktionen for Carlsbergfondet for Støtte til mine Arkivstudier. I JYDSKE SAMLINGER 1899 (3. II. 261) har jeg offentliggjort en Artikel om Slettegaard

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 4-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Retsbetjente indtil 1919

Retsbetjente indtil 1919 Retsbetjente indtil 1919 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz dannebrog@dk-yeoman.dk 2012. Hvad var retsbetjente? Retsbetjentene kaldes de betjente (dvs. de servicerende ansatte), som var uddannet indenfor

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune

Fremtidigt serviceniveau for kommunen. Rebild Kommune . Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Dimensionering af Redningsberedskabet... 3 Dimensioneringen som den ser ud i dag i forhold til 2007.... 3 Oplæg til serviceniveau... 3 Kommunens geografiske placering

Læs mere

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet

En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet En egn og en ø - Jegindø 200 års kirkeliv og vækkelse Af FRANDS OLE OVERGAARD, Kirkehistorisk Institut. Aarhus Universitet Medens det er nogenlunde let at danne sig et indtryk af den almene historiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026

Indholdsfortegnelse. Version 1-4-2014 til behandling i økonomiudvalget april 2014. Side 2 Befolkningsprognose 2014-2026 Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose for Jammerbugt Kommune 214... 1 Resume... 3 Forudsætninger... 6 Overordnede prognoseforudsætninger... 6 Boligbyggeri...

Læs mere

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008

FDFLEDEREN. SöderåSen - hvad er det? Få Styr på kredsens pr. SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten. nr. 4 maj 2008 FDFLEDEREN nr. 4 maj 2008 SöderåSen - hvad er det? Foto: Thomas Nielsen Få Styr på kredsens pr SprogvaSkeren har været på Spil FdF-kurSuS på Sletten FDFs formål under lup Dette nummer af FDF LEDEREN bringer

Læs mere

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008

Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv Årbog 2008 10. årgang Den initiativrige dyrlæge på Sønder Tranders Kro, kunne også lave medicin mod kolera. Den sælges i pottevis fra kroen Overstregede bygninger

Læs mere

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler

Strukturkommissionens betænkning. Bind II. Bilag Baggrundskapitler Strukturkommissionens betænkning Bind II Bilag Baggrundskapitler Betænkning nr. 1434 Strukturkommissionen Januar 2004 Strukturkommissionens betænkning, nr. 1434, januar 2004 Publikationen kan bestilles

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd

Evaluering af forsøg med stiftsråd. forsøg med stiftsråd Betænkning 1495 Betænkning 1495 Betænkning 1495 Evaluering af forsøg Evaluering af Evaluering med af stiftsråd forsøg med stiftsråd forsøg med stiftsråd 3 Kirkeministeriet - Januar 2008 3 Kirkeministeriet

Læs mere

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE BETÆNKNING AFGIVET AF KOMMUNALLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 420 1966 UDGÅET af Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek. S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning.

Læs mere

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3

By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring. Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 By og Byg Dokumentation 023 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Evaluering af aftalt boligforbedring Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3 Jacob

Læs mere

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E 1 0 1 2 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 3 9 2 3 0 4 0 F A X 3 3 1 4 6 4 2 8 tips@kulturtilskud.dk

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere