Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Den 17. marts var der generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Temaer: samarbejde om elevfordeling. Studieretningsgymnasiet pas på ikke at gå for vidt i profilering og særretninger klassekvotienter mm Referatet fra mødet den 29. november- Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk 2.2. Opfølgning på beslutninger på mødet 29. november: Rektor skulle overveje evt. temaer for bestyrelsesseminar i form af et endagsmøde sammen med en eller to andre skolers bestyrelse med indlagt eget møde. I den givne situation har jeg ikke kunnet formulere temaer, som jeg mener indholdsmæssigt kan samle bestyrelsen til et sådant arrangement. Rektor indstiller, at d ikke bliver kursusdag, men fastholdes som almindelig bestyrelsesmødedag. Vedtaget. 2.3 Bestyrelsens møder i På sidste bestyrelsesmøde fastsattes:30.5; 6.9; Henvendelse til NT vedrørende trafikpolitisk holdning i relation til gymnasierne (bilag) Der sendes en officiel henvendelse til NT hvori der protesteres imod NTs forventning til at man vælger uddannelse i egen kommune. Der rettes endvidere henvendelse til Kommunernes Kontaktudvalg via Jammerbugt Kommune. 3. Økonomi herunder bygninger 3.0. Ministeriets godkendelse af årsrapport 2009 vedlagt. Rektor orienterede Årsrapport for 2010 udsendes senest fredag 25/3. Gennemgang ved rektor med redegørelse for de faktorer, der ligger til grund for årets resultat (underskud på ca. kr ) Regnskabsoversigt 2011 til dato (15.3) Gennemgang af det udsendte bilag ved Inge Ringgren. Året forløber stort set som forventet Finansiering af om- og tilbygning, samt placering af skolens midler (FJ)

2 Låntagningen er nu effektueret og tinglysningen er på plads. UVM tinglyser en gevinstklausul : salg af ejendommen inden for 10 år betyder, at evt. fortjeneste ved salg skal deles med UVM Pulje til renovering af naturfag. Rektor informerede om brev fra staten om, at FG kan søge puljen til renovering af naturfagslokaler i Der kan søges op til 2.9 mio. Der arbejdes pt. med en ansøgning Budget 2011: Rammer for evt. justeringer Udviklingen i elevtallet ser lovende ud. Det forventes at budgettet vil balancere. Opmærksomheden rettes mod at lønudgiften pr. elev ikke udvikler sig i opadgående retning. 4. Årsplan (bilag) Ingen bemærkninger 5. Fjerritslev Gymnasium søgetal Orientering om søgetallene til stx, hf og hhx. (bilag) 5.2. Elevsøgningen fordelt på sprog, kunstnerisk fag og foreløbigt valg af studieretning.(bilag) Rektor udleverede de dagsaktuelle tal og gennemgik bilagene. De to nye uddannelser har ikke haft negative konsekvenser for stx-antallet på FG. Naboskolernes ansøgertal synes heller ikke at være påvirket negativt. Bestyrelsen på EUC Nordvest har indstillet, at HHX i Fjerritslev igangsættes selv om der kun skulle være de 24 eller 25 elever der er pt. Per Beck indstiller, at FGs bestyrelse også giver tilsagn om, at der startes, selv om et elevtal på mindre end 27 kan medføre en økonomisk udgift. Bestyrelsen finder det vigtigt at HHX-uddannelsen startes som planlagt. 6. Orientering udviklingen i elvtallet. Bilag vedlagt. Rektor gennemgik bilaget samarbejde med grundskolerne, herunder ansøgning til regionens uddannelsespulje. Bjarne Edelskov Nielsen redegjorde for de gjorte tiltag i samarbejde med de omkringliggende skoler. Det aktuelle ansøgertal vidner om et positivt resultat af arbejdet, der fortsættes i det kommende skoleår. Der arbejdes pt. på et projekt om halmhuse og grøn energi. Ole Ravn: AAU tilbyder det rullende universitet, som kunne være oplagt at benytte i dette projekt. Per Beck orienterede om tre ansøgninger, der er indsendt til regionens uddannelsespuljer. 1) Etablering af nye uddannelser i Fjerritslev 2) Innovation og nye undervisningsmetoder 3) Brobygning og overgangsaktiviteter fra skolen liv. Byggeriet følger planen. Udbygningen af kemi må måske udskydes lidt afhængig af eksamensplanen. 6.2 Nyt fra elever og personale elevrådet

3 Elevrådet arbejder med en undersøgelse af stressniveauet blandt eleverne og af evt. forskelle imellem lærernes estimerede elevtimetal til skriftlige opgaver og den faktisk forbrugte tid. 7. Eventuelt Intet personalet Intet

4 : NT gymnasietransport. Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse. Studievejleder Per Halsbo-Larsen har modtaget nedenstående mail korrespondance til orientering fra en forælder i Vesthimmerland. (det kan måske virke lidt forvirrende at Per nogle gange betyder Per Halsbo-Larsen og andre gange Per Beck) Kære Per Hermed den omtalte mail fra NT. Jeg videregiver til vores bestyrelsesmedlem v.h. per Original meddelelse Fra: Lisbeth Bitsch Vingborg 13. mar :24:11 Emne: Fwd: Svar: køreplan fjerritslev gymnasium Til: Per Halsboe-Larsen Bilag: Attach0.html 7K Hej Per. Dejligt at hilse på dig og få en lille snak. Hermed den lille mail, som godt kan virke lidt provokerende. Ha en god søndag aften. kh Lisbeth Original Meddelelse Svar: køreplan fjerritslev gymnasium --- Subject: Date: Fri, 29 Jan :09: From: Camilla Stegsted Rasmussen / NT HYPERLINK To: HYPERLINK Til Lisbet Tak for din henvendelse. Nu fremgår det ikke helt af din henvendelse, hvilken rute der er tale om. Dette vil jeg være meget interesseret i, om du kunne oplyse, idet både rute 108 og rute 116 i følge vores plan var sat til at køre frem til 22/12.

5 Med hensyn til det du skriver vedrørende valg af gymnasium i Fjerritslev og busafgange, så må jeg henvise at det faktisk er en udvidet service, at der er mulighed for at komme til et Gymnasium i Jammerbugt Kommune, når man er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Med venlig Hilsen Camilla Camilla Stegsted Rasmussen Nordjyllands Trafikselskab Tlf: Problemstilling: Med ovenstående mail handler NT uddannelsespolitisk og i øvrigt i strid med lovgivningen om elevernes frie gymnasievalg. NTs opgave må være at sikre borgerne den bedst mulige transport i forhold til de behov, der findes her. Gymnasierne er ikke kommunale institutioner (selvom flere af os har glæde af kommunal bevågenhed), men statsligt selvejende institutioner, og der er ikke fastlagt geografiske optageområder e.l. Forslag til brev til NTs ledelse og bestyresle! Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse er gennem en forældrehenvendelse blevet gjort bekendt med følge svar fra en medarbejder i NT vedrørende spørgsmål om busforbindelse til Fjerritslev Gymnasium: Med hensyn til det du skriver vedrørende valg af gymnasium i Fjerritslev og busafgange, så må jeg henvise at det faktisk er en udvidet service, at der er mulighed for at komme til et Gymnasium i Jammerbugt Kommune, når man er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Med venlig Hilsen Camilla Camilla Stegsted Rasmussen Nordjyllands Trafikselskab Tlf:

6 Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse må på det kraftigste protestere mod den uddannelsespolitiske holdning, der fremstår at medarbejderens svar: Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Gymnasierne såvel de almen gymnasiale som de erhvervsgymnasiale er selvejende institutioner, der ikke er knyttet til bestemte geografiske områder. Der er ligelige ikke tale om, at gymnasierne har definerede optagelsesområder e.l. Det er fastslået i lovgivningen, at der er frit valg for unge når det drejer sin om valg af ungdomsuddannelse og ungdomsuddannelsesinstitution. Det er derfor i direkte modstrid med principperne i lovgivningen, når der i brevet gives udtryk for forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til. Gymnasiets bestyrelse må som andre borgere forvente at NT sikrer den bedst mulige opfyldelse af transportbehov også for uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne, og respekterer, at unge har et frit valg af ungdomsuddannelsesinstitution. Fjerritslev, den Søren Dam Formand for bestyrelsen Per Beck Rektor

7 Fra UVM vedrørende 2009 årsrapport. Revisor har modtaget samme mail og reageret herpå PB Original meddelelse Reference: G.031 Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium Undervisningsministeriet har i overensstemmelse med ministeriets procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2009 gennemgået skolens ledelsesberetning og revisors revisionsprotokollat af 24. marts Ministeriet finder ikke, at forvaltningsrevisionen vedr. produktivitet og effektivitet er tilfredsstillende. Forvaltningsrevision vedr. produktivitet burde have været belyst ved f.eks. i en tidsserie at vise udvilkingen i skolens enhedsomkostninger pr. årselev og eventuelt i forhold til andre tilsvarende skoler med samme elevtal og inden for samme geografiske område. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Ministeriet henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Med venlig hilsen Knud C. Jensen Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Controllerkontoret Frederiksholms Kanal København K Tlf , Direkte tlf Fax: ,

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK Periodensbevægelse Budget i perioden Restbudget Forbrugspct. Budget 2011 Budget 2010 i perioden af årsbudget Indtægter excl kantine , , ,24 21, , Indtægter kantine , , ,00 22, , Indtægter ialt , , ,24 21, , Lønudgifter ialt , , ,06 17, , Fast ejendom , , ,62 10, , IT varer samt tjenesteydelser , ,00 486,34 12, , Køb varer til kantine , , ,23 25, , Undervisningsmidler , , ,11 30, , Efteruddannelse , , ,44 14, , Administration , , ,21 17, , Samlede udgifter , , ,55 17, , Resultatopgørelse ialt , , , , ,

50 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Balance Aktiver Matrielle anlægsaktiver , ,96 Tilgodehavender , ,06 Likvide beholdninger , , xuvm2118ir Side Aktiver ialt , ,54 Passiver Fri egenkapital Årtes resultat , , , , ,00 Leasing g æld Kortfristet gæld , , Passiver ialt , , , , , Balance ialt , , , , ,00

51 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK m/bygn Periodensbevægelse Budget i perioden Restbudget Forbrugspct. Budget 2011 Budget 2010 i perioden af årsbudget Taxametertilskud, undervisning Grundtilskud Særlige UVM-tilskud Huslejeindtægter Salg producerede ydelser mv Salg kantine Renteindtægter Samlede indtægter Intern fordelt lønomk. Feriepenge (modkonto) Egentlig løn ufordelt Egentlig løn fordelt Overarbejde ufordelt Overarbejde fordelt Overarbejde, manuel, til udbet Resultatløn Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk. for ansatte Pensionsbidrag manuel Ref. Beskæftordningen Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden

52 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Øvr.komp.fravær pers xuvm2118ir Side Refusion vedr. puljejob Rejser og befordring Kørsel Lønomkostninger Husleje udgifter Energi og forsyning Rep. og vedligeholdelse Ejendomsskat Øvrige driftsaktiviteter Rengøring og lign Inventar under (herunder kunstindkøb Afskr. på driftsmidler Fast ejendom i alt IT varer til forbrug IT -tjenesteydelser IT ialt Køb varer til kantine i alt Leje og leasing (kopimaskiner) Copydan Elevaktiviteter Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alt Kompetenceudvikling, kurser Efteruddannelse i alt AER-AES bidrag mfl Revisor

53 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Psykologordning xuvm2118ir Side Bidrag til flexjobordning Kontingenter fx. Rektorforeningens Forsikring Øvrig administration Telefon og abonnementer Køb af fødevarer Porto, aviser og tidskrifter Kopipapir og kontorartikler Repræsentation Markedsføring/PR Kopimaskine; kopiering og papir Renteudgifter Priorieter Administration i alt Samlede udgifter i alt Resultat

54 Fakt indt/udg Standard forventet I alt pr 3/11-10 budget m/bygn resultat 2010 Budget Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning , Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , CS+censor ud af huset+hhx Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) , , Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , Husleje mv Huslejeudgifter , Leje og leasing

55 Husleje mv. i alt , UVM 1. kvt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 6.516, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , udlånt fra thisted Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , tilsk fra kommunen flex, syg Refusion vedr. puljejob , Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver

56 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , , Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , SPS Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation 6.685, , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 6.150, , Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , , Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES

57 Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , , Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter , , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 5.357, , Inventar under / , , Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine , , Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , , Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab 140, Øredifference 46, Bank gebyr 3.145, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , * Renteindtægter , , Prioritetsrenter renter/bidrag Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 4.992, , Driftsresultat i alt , ,

58 Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 2, Ejendomsskat , Afgifter bl.a. copydan , , Skatter og afgifter , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , Dispositions begrænsning forventet i % og ,5% Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på

59 Afskr bygninger 2011 Købspris ,00 grundværdi ,00 afskr pr år i alt afskr pr kvartal i alt Iat ,00 el inst 10% ,70 Afskr grundlag i alt ,30 scrap værdi 50% ,15 Afskr bygninger over 50år , ,18 Heraf 10% i el-inst ,70 Afskr el-inst. Over 20 år , ,43 Afrskr bygninger+el-inst i alt , ,61 Afskr ny tilbygning ,00 El-inst 10% ,00 I alt ,00 Scrap værdi 50% ,00 Afskr bygninger over 50 år , ,00 Afskr el-inst over 20 år , ,00 I alt , ,00 Ny bygn afskr i 5 mdr i , ,00 Afskr bygninger i alt ,79

60 Afskr inventar tilbygning ,00 Afskr over 10 år- 5 mdr i , ,00 Tidligere køb som skal afskr , ,00 afskr køb bygninger , ,95 Afskr i alt , ,95

61 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år pr mdr Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån kr. 11. mio til ombygning anslået ,00 I alt , Renteindtægter ca 12 mio a 3,75% i gms ,

62 Noter til forventet resultat 2010 Tilskud Løn Silkeborg Data anslår vi ender på Resultatløn AK/JO/OA Div ADMF udregnet løn hertil Udlån lærer fra Thisted I alt Nuværende beregninger viser, at overarb. Pr 31/12 ikk er så store som afsat på balancen ( )skøn er en reduktion på kr Pensionsbidrag manuelt Rep og vedligeh. Øvrig drift. Elev aktiviteter. Reklame Øvrige eksterne lærer Inventar u/25000 Forikring Renteindtægter Renteudgifter Øget pga flere ansatte I budget er også inkluderet ejendomsskat og div. Udg som er bogført under øvrige omk. Se ovenstående. Endvidre er der betalt nogle honorarer som vedrører nyt byggeri. Lidt flere elever, flere eksklusioner samt lidt dyre foredrag/fællestimer Ann ifb 15/3, busreklamer, messer(løgstør), udstyr til messer, forårskoncert Censur udgifter samt tilsyn pædg. Ikke købt så meget som budget Forventer ingen udgifter her Har brugt opsparede midler til køb af bygninger - inden hjemtagese af lån Her er der slet ikke brugt så meget. Prioritetsrenter ovenfor er med her også

63 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,5% besp 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , , ,42 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf , , ,00 - Brobygning/introkurser , , , ,00 - Pædagogikum tilskud: - Ny ordning , , , ,42 I alt , , ,50

64 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,50% 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisn.staxameter, STX , , , ,93 Tillægstakst for A-niveau , , ,00 Færdiggør.taxameter, STX , , ,50 Undervisningstaxameter, HF , , , ,05 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , , , ,48 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,00 seniorbonus 35000

65 Elevantal er udregnet på grundlag: ELEVTAL PR. 15/3-11 Frafald af 1g - 3g Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g /12 af /12 af 96 Nye 1.g ,66 5/12 af ,83 5/12 af 110 Elever i gms ,66 304,83 HF 2 klasser Elever i gms 2011 Ændring indtægt i forhold til 1. udkast af budget 1. halvår er uforandret 2. halvår går ned i indtægt, da vi har budgetteret med 50 HF, samt at der pt. er gået 3 elever ud af eksisterende 1-3. g er Tidligere var indt budg. Til kr , ny beregning er på kr altså en forskel på kr ,- Dette forudsætter således, at der er 6 elever, der forlader os i resten af Andre skoleres erfaringer er, at HF søgetallet ofte vokser i perioden frem mod skolestart. Disse forhold kan kompensere nedgangen Hertil kommer evt. indtægt samt udgifter vedr. HHX

66 Lø Sø 2 1 Nytårsdag Ma 3 ferie 1 Ti 4 On 5 To 6 Fr Lø 8 Sø 9 7 gr.forløbet slutter Ma 10 2 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma 17 3 Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 4 Ti On 26 To 27 Fr PR St./erh.træf Lø 29 Åbent Hus Sø 30 Januar Ma arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 6 Ti 8 On 9 Musical gen.pr. To 10 Musical Fr 11 Lø 12 Sø 13 Musical Ma 14 7 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Vinterferie 8 Ti 22 Vinterferie On 23 Vinterferie To 24 Vinterferie Fr 25 Lø 26 Sø 27 Februar Vinterferie Ma 28 Kar. indtastning 9 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Bacchus Lø 5 Sø 6 Ma 7 Term.pr. 10 Ti On 8 Term.pr. 9 Term.pr. To 10 Term.pr., LF Fr 11 Term.pr. Lø 12 Sø 13 Ma Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 U-rock Lø 19 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma Ti 29 On 30 Bestyrelsesmøde To 31 PR Marts 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 14 Ti 5 On 6 To 7 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Palmesøndag Ma 18 ferie 16 Ti 19 ferie On 20 ferie To 21 Skærtorsdag Fr 22 Langfredag Lø 23 Sø 24 Påskedag Ma påskedag 17 Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 April 18 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Sø 1 Ma 2 18 Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 Sø 15 6 Reception, Per Beck 60 år Ma Ti 17 Off.hele eks.plan On mulige prøvedag To 19 Fr 20 Bededag Lø 21 Sø 22 Årskar.ikke-afsl.fag Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma 30 Bestyrelsesmøde 22 Ti 31 Maj 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage On 1 To Fr 3 Lø 4 Sø Kristi himmelfartsdag Ma 6 23 Ti 7 Fr 8 Sø 8 Årskar.afsl.fag On 8 Lø 9 Promfest Ma 9 19 To 9 Sø 10 Ti 10 Fr 10 Ma On 11 Off.skr.eks.plan Lø 11 Ti 12 To 12 Sø 12 Pinsedag On 13 Fr 13 Bacchus Ma pinsedag 24 To 14 Lø 14 Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma Ti 21 On 22 LF To 23 Translokation 1/2-g Dimission 3g, lærer-studenterfest Fr 24 Lærermøder + sommerfrokost Lø 25 Sø 26 Ma Ti 28 On 29 To 30 Juni 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

67 2011 August Ma 1 31 To 1 September Lø 1 Oktober Ti 1 November To December 1 Studieretningsønsker tastes Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 40 On To 2 Nørdedage 3 Nørdedage, Karaktergivning Fr 2 Lø 3 To 4 Fr 5 Sø 4 Ma 5 Bestyrelsesmøde 36 Ti 4 On 5 Fr 4 Lø 5 Sø 4 Ma 5 Bestyrelsesmøde 49 Lø 6 Sø 7 Ma 8 32 Ti 6 On 7 To 8 To 6 Fr 7 Lø 8 Sø 6 Ma 7 45 Ti 8 Ti 6 On To 8 7 FGs Venner, generalforsamling Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma On To 10 9 OD / Pæd.dag / LF Fr 9 Lø 10 To 11 Fr 12 Sø 11 Ma Ti 11 On 12 Fr 11 Lø 12 Sø 11 Ma 12 Valgfagsønsker tastes 50 Lø 13 Sø 14 Ma 15 Lærermøder 33 Ti 13 On 14 To 15 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 13 Ma Ti 15 Ti 13 On 14 To 15 Ti 16 nye elever starter On 17 2/3-g starter Fr 16 Lø 17 Sø 16 Ma 17 Efterårsferie 42 On 16 Ori.aften om 1g-valg, 2g-eksk. To 17 2g-eksk. Fr 16 Lø 17 To 18 Fr 19 Sø 18 Ma 19 3g studierejse 38 Ti 18 Efterårsferie On 19 Efterårsferie Fr 18 2g-eksk. Lø 19 Sø 18 Ma Lø 20 Sø 21 Ma Ti 20 3g studierejse On 21 3g studierejse To 22 3g studierejse To 20 Efterårsferie Fr 21 Efterårsferie Lø 22 Sø 20 Ma 21 Valgfagsori. faglærere 47 Ti 22 Ti 20 On 21 Juleafslutning To 22 Ti 23 On 24 Fr 23 3g studierejse Lø 24 Sø 23 Ma On 23 To 24 Valgfagsori. st.vejl. Fr 23 Lø 24 To 25 Fr 26 Svinkløvdag Sø 25 Ma Ti 25 On 26 Studiepraktik Fr 25 Lø 26 Sø 25 Juledag Ma juledag 52 Lø 27 Sø 28 Ma 29 Livø 35 Ti 27 On 28 To 29 To 27 Studiepraktik Fr 28 Studiepraktik Lø 29 Sø 27 Ma 28 1g-konsultationer 48 Ti 29 1g-konsultationer Ti 27 On 28 To 29 Ti 30 Livø On 31 Livø 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 30 Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

68 2012 Januar Sø 1 Nytårsdag Ma 2 Ferie 1 On 1 To 2 Februar To 1 Fr 2 Marts April Sø 1 Palmesøndag Ma 2 ferie 14 Ti 1 On Maj 2 forårskoncert Fr 1 Lø 2 Juni Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 6 Gr.forløbet slutter Fr 3 Lø 4 Sø 5 Ma 6 6 Ti 7 Lø 3 Sø 4 Ma 5 Evt. terminsprøver 10 Ti 6 LF, Terminsprøver On 7 Terminsprøver Ti On To Fr Lø 7 3 ferie 4 ferie 5 Skærtorsdag 6 Langfredag To 3 Fr Lø 5 Sø 6 4 Bededag Ma 7 19 Sø 3 Ma 4 23 Ti 5 On 6 To 7 Sø 8 Ma 9 2 On To 8 generalprøve 9 Forestilling To Fr 8 Terminsprøver 9 Terminsprøver Sø 8 Påskedag Ma 9 2. påskedag 15 Ti 8 On 9 Fr 8 Lø 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Fr 10 Forestilling Lø 11 Sø 12 Ma 13 7 Ti 14 Lø 10 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Årskar. afsluttende fag20 Sø 10 Ma Ti 12 On 13 To 14 Sø 15 Ma 16 3 On 15 To 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 off.skr.eks.plan Fr 15 Lø 16 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 vinterferie 8 Ti 21 vinterferie Lø 17 Sø 18 Ma Ti 20 On 21 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Promfest To 17 Kristi himmelfartsdag Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma Sø 17 Ma Ti 19 On 20 To 21 Sø 22 Ma 23 4 On 22 vinterferie To 23 vinterferie To 22 Fr 23 Sø 22 Ma Ti 22 On 23 Fr 22 Lø 23 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Åbent Hus Sø 29 Ma 30 5 Fr 24 vinterferie Lø 25 Sø 26 Ma 27 Karakterindtastning 9 Ti 28 On 29 Lø 24 Sø 25 Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma To 24 off.hele eks.plan Fr mulige prøvedag Lø 26 Sø 27 Pinsedag On 27 LF Translokation 1/2g Ma pinsedag 22 To 28 Dimission - lærer-studenterfest Ti 29 Årskar. ikke-afsluttende fag Fr 29 On 30 Sø 24 Ma Ti 26 Lø 30 Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

69 Skoleåret August g 2g 3g status pr 12/ September 2010 Status pr. 3/ g 2g 3g November g 2g 3g December g 2g 3g Januar g 2g 3g Februar g 2g 3g Marts g 2g 3g

70 2009c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 16/ Navn Betegnelse Antal 2010/11 elever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 3/ Navn Betegnelse Antal 2010/11 elever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a 15

71 e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 18/ Navn Betegnelse2010/11 Antalelever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lecio i alt pr. 17/ Navn Betegnelse2010/11 Antalelever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b 26

72 2008a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 16/

73 Økonomisk / Matematisk: Virksomhedsøk. A - Matematik A - Markedskommunikation C Markedsorienteret: Afsætning A - Virksomhedsøk. A - Markedskommunikation C Sprogfordeling spansk A tysk B elever 16 7 Postnr. By elever 9690 Fjerritslev Brovst Ranum Løgstør 2 23

74 Ansøgere fordelt på studieretning, 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag. 2. fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 15/ fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 18/

75 2. fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 21/

76 Ansøgere fordelt pr. afgivende skole pr. 15/ Skole Antal STX HF 10. KlasseCentret Vesthimmerland 2 2 (820001) Bakkeskolen (827001) 2 2 Bavnebakkeskolen (845003) 1 1 Bjerget Efterskole (765300) 3 3 Bjergsnæsskolen Efterskole (791303) 1 1 Blidstrup Efterskole (773301) 1 1 Borremose Efterskole (833300) 1 1 Brovst Skole (803001) Eriksminde Efterskole (727301) 1 1 Femmøller Efterskole (701300) 1 1 Fjerritslev Skole (811001) Friskolen Thy (787035) 1 1 Halvorsminde Ungdomsskole (821300) Han Herreders Ungdomsskole (811300) Himmerlands Ungdomsskole (861300) Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 6 6 (833302) Ingstrup Efterskole (835300) 4 4 Løgstør Skole (827002) 9 9 Løvvangskolen (851045) 1 1 Onsild Idrætsefterskole (823302) 1 1 Ranum Skole (827005) 3 3 Rebild Efterskole (843301) 1 1 Sansestormerne (751301) 1 1 Sct. Mariæ Skole (851053) 1 1 Skovsgårdskolen (803004) 6 6 Skrødstrup Efterskole (719300) 1 1 Skyum Idrætsefterskole (785301) 3 3 Thyland Idrætsefterskole (787301) 2 2 Tingstrup Skole (787013) 1 1 Tranhøjskolen (803009) 1 1 Vedersø Idrætsefterskole (667303) 1 1 Vedsted Friskole (849006) 1 1 Vester Thorup Efterskole (811301) 1 1 Vesterlund Efterskole (611300) 1 1 Vostrup Efterskole (655303) 1 1 Østhimmerlands Ungdomsskole 1 1 (843300) Østvendsyssel Ungdomsskole (807300) 1 1 Åbybro Friskole (849008) 1 1 Aabybro Skole (849005) 4 4 Åbybro Ungdomsskole (849300) I alt

77 Postnr. Antal elever i alt STX HF Brovst Fjerritslev Holstebro 1 1 Løgstør Ranum 7 7 Saltum 1 1 Snedsted 1 1 Støvring 1 1 Grønland 1 1 Vesløs 1 1 Aabybro I alt pr. 21/ Antal elever fordelt på postnr. optagelse Antal elever i alt STX HF Brovst Fjerritslev Holstebro Løgstør Ranum Saltum Snedsted Støvring Grønland Vesløs Aabybro

78 Skole Antal STX HF 10. KlasseCentret Vesthimmerland 2 2 (820001) Bakkeskolen (827001) 2 2 Bavnebakkeskolen (845003) 1 1 Bjerget Efterskole (765300) 3 3 Bjergsnæsskolen Efterskole (791303) 1 1 Blidstrup Efterskole (773301) 1 1 Borremose Efterskole (833300) 1 1 Brovst Skole (803001) Eriksminde Efterskole (727301) 1 1 Femmøller Efterskole (701300) 1 1 Fjerritslev Skole (811001) Friskolen Thy (787035) 1 1 Halvorsminde Ungdomsskole (821300) Han Herreders Ungdomsskole (811300) Himmerlands Ungdomsskole (861300) Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 6 6 (833302) Ingstrup Efterskole (835300) 4 4 Løgstør Skole (827002) 9 9 Løvvangskolen (851045) 1 1 Onsild Idrætsefterskole (823302) 1 1 Ranum Skole (827005) 3 3 Rebild Efterskole (843301) 1 1 Sansestormerne (751301) 1 1 Sct. Mariæ Skole (851053) 1 1 Skovsgårdskolen (803004) 6 6 Skrødstrup Efterskole (719300) 1 1 Skyum Idrætsefterskole (785301) 3 3 Thyland Idrætsefterskole (787301) 2 2 Tingstrup Skole (787013) 1 1 Tranhøjskolen (803009) 1 1 Vedersø Idrætsefterskole (667303) 1 1 Vedsted Friskole (849006) 1 1 Vester Thorup Efterskole (811301) 1 1 Vesterlund Efterskole (611300) 1 1 Vostrup Efterskole (655303) 1 1 VUC Nordjylland 1 1 Østhimmerlands Ungdomsskole 1 1 (843300) Østvendsyssel Ungdomsskole (807300) 1 1 Åbybro Friskole (849008) 1 1 Aabybro Skole (849005) 4 4

79 Åbybro Ungdomsskole (849300) Ukendt 2 2 I alt

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 23. september 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Julie Kjær

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes på EG s lærerværelse d. 18/3 2015 kl. 18.00 til ca. 21.00. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007

Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Odder Gymnasium CVR-nr. 29 54 27 67 Årsrapport

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012

Ollerup Efterskole Skolekode 427 301. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Ollerup Efterskole Skolekode 427 301 Årsrapport

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig

Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Produktionsskolen Nordvestjylland Lemvig Produktionsskole Havnen 72 7620 Lemvig Skolekode 665-350 CVR-nr. 10 07 45 92 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2

Indholdsfortegnelse. Nærum Gymnasium. Side. Institutionsoplysninger 1. Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Nærum Gymnasium Årsrapport 2010 Nærum Gymnasium Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 1 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 2 Den uafliængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Midtsjællands Efterskole

Midtsjællands Efterskole Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere København Gribskovvej

Læs mere

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010

Mulernes Legatskole. CVR-nr. 29 54 77 26. Årsrapport for 2010 Mulernes Legatskole CVR-nr. 29 54 77 26 Årsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

v ESTJ YS K ISEBEfBBI

v ESTJ YS K ISEBEfBBI v ESTJ YS K ISEBEfBBI Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Havnen 72 762 LenEvsg Skolekode 665-35 CVR-nr. 4571611 Årsrapport 212 Modtemat:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008

Nærum Gymnasium. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger 3 Ledelsespåtegning og bestyrelsens habilitetserklæring 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning inkl. hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2011. 1. januar 31. december 2011. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2011 1. januar 31. december 2011 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT

RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE ÅRSRAPPORT 2010 SKOLEKODE 827.300 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum

ÅRSRAPPORT 2009. 1. januar 31. december 2009. Den selvejende institution Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum ÅRSRAPPORT 2009 1. januar 31. december 2009 Den selvejende institution Stavnsholtvej 29 31 3520 Farum Skolekode 207007 Skolekode 207004 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsespåtegning og

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG ÅRSRAPPORT FOR 2013 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE ASMILDKLOSTERVEJ 1, 8800 VIBORG

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab

Skolekode 727-013. Odder lille Friskole. Regnskab Regnskab 2006 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2 Hoved- og nøgletal 3 Regnskabspåtegninger 4 Anvendt Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Pengestrømsanalyse 9 Noter til Resultatopgørelsen

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013

Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 Egedal Gymnasium & HF Årsrapport for 2013 CVR-nr. 29 55 40 21 Gymnasievej 1 3660 Stenløse PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF

Holstebro Gymnasium og HF Holstebro Gymnasium og HF CVR-nr. 29 54 62 82 Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger

Læs mere

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008

Virum Gymnasium. Årsrapport 2008 Deloitte S1a1sau!oriseret Revisionsaktiesb CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Virum Gymnasium CVR-nr. 29553831 Årsrapport

Læs mere