Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 30. marts 2011 kl. 15:30 Afbud fra Bent Danielsen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Bestyrelsens arbejde Meddelelser fra formanden. Den 17. marts var der generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Temaer: samarbejde om elevfordeling. Studieretningsgymnasiet pas på ikke at gå for vidt i profilering og særretninger klassekvotienter mm Referatet fra mødet den 29. november- Er tidligere udsendt og godkendt elektronisk 2.2. Opfølgning på beslutninger på mødet 29. november: Rektor skulle overveje evt. temaer for bestyrelsesseminar i form af et endagsmøde sammen med en eller to andre skolers bestyrelse med indlagt eget møde. I den givne situation har jeg ikke kunnet formulere temaer, som jeg mener indholdsmæssigt kan samle bestyrelsen til et sådant arrangement. Rektor indstiller, at d ikke bliver kursusdag, men fastholdes som almindelig bestyrelsesmødedag. Vedtaget. 2.3 Bestyrelsens møder i På sidste bestyrelsesmøde fastsattes:30.5; 6.9; Henvendelse til NT vedrørende trafikpolitisk holdning i relation til gymnasierne (bilag) Der sendes en officiel henvendelse til NT hvori der protesteres imod NTs forventning til at man vælger uddannelse i egen kommune. Der rettes endvidere henvendelse til Kommunernes Kontaktudvalg via Jammerbugt Kommune. 3. Økonomi herunder bygninger 3.0. Ministeriets godkendelse af årsrapport 2009 vedlagt. Rektor orienterede Årsrapport for 2010 udsendes senest fredag 25/3. Gennemgang ved rektor med redegørelse for de faktorer, der ligger til grund for årets resultat (underskud på ca. kr ) Regnskabsoversigt 2011 til dato (15.3) Gennemgang af det udsendte bilag ved Inge Ringgren. Året forløber stort set som forventet Finansiering af om- og tilbygning, samt placering af skolens midler (FJ)

2 Låntagningen er nu effektueret og tinglysningen er på plads. UVM tinglyser en gevinstklausul : salg af ejendommen inden for 10 år betyder, at evt. fortjeneste ved salg skal deles med UVM Pulje til renovering af naturfag. Rektor informerede om brev fra staten om, at FG kan søge puljen til renovering af naturfagslokaler i Der kan søges op til 2.9 mio. Der arbejdes pt. med en ansøgning Budget 2011: Rammer for evt. justeringer Udviklingen i elevtallet ser lovende ud. Det forventes at budgettet vil balancere. Opmærksomheden rettes mod at lønudgiften pr. elev ikke udvikler sig i opadgående retning. 4. Årsplan (bilag) Ingen bemærkninger 5. Fjerritslev Gymnasium søgetal Orientering om søgetallene til stx, hf og hhx. (bilag) 5.2. Elevsøgningen fordelt på sprog, kunstnerisk fag og foreløbigt valg af studieretning.(bilag) Rektor udleverede de dagsaktuelle tal og gennemgik bilagene. De to nye uddannelser har ikke haft negative konsekvenser for stx-antallet på FG. Naboskolernes ansøgertal synes heller ikke at være påvirket negativt. Bestyrelsen på EUC Nordvest har indstillet, at HHX i Fjerritslev igangsættes selv om der kun skulle være de 24 eller 25 elever der er pt. Per Beck indstiller, at FGs bestyrelse også giver tilsagn om, at der startes, selv om et elevtal på mindre end 27 kan medføre en økonomisk udgift. Bestyrelsen finder det vigtigt at HHX-uddannelsen startes som planlagt. 6. Orientering udviklingen i elvtallet. Bilag vedlagt. Rektor gennemgik bilaget samarbejde med grundskolerne, herunder ansøgning til regionens uddannelsespulje. Bjarne Edelskov Nielsen redegjorde for de gjorte tiltag i samarbejde med de omkringliggende skoler. Det aktuelle ansøgertal vidner om et positivt resultat af arbejdet, der fortsættes i det kommende skoleår. Der arbejdes pt. på et projekt om halmhuse og grøn energi. Ole Ravn: AAU tilbyder det rullende universitet, som kunne være oplagt at benytte i dette projekt. Per Beck orienterede om tre ansøgninger, der er indsendt til regionens uddannelsespuljer. 1) Etablering af nye uddannelser i Fjerritslev 2) Innovation og nye undervisningsmetoder 3) Brobygning og overgangsaktiviteter fra skolen liv. Byggeriet følger planen. Udbygningen af kemi må måske udskydes lidt afhængig af eksamensplanen. 6.2 Nyt fra elever og personale elevrådet

3 Elevrådet arbejder med en undersøgelse af stressniveauet blandt eleverne og af evt. forskelle imellem lærernes estimerede elevtimetal til skriftlige opgaver og den faktisk forbrugte tid. 7. Eventuelt Intet personalet Intet

4 : NT gymnasietransport. Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse. Studievejleder Per Halsbo-Larsen har modtaget nedenstående mail korrespondance til orientering fra en forælder i Vesthimmerland. (det kan måske virke lidt forvirrende at Per nogle gange betyder Per Halsbo-Larsen og andre gange Per Beck) Kære Per Hermed den omtalte mail fra NT. Jeg videregiver til vores bestyrelsesmedlem v.h. per Original meddelelse Fra: Lisbeth Bitsch Vingborg 13. mar :24:11 Emne: Fwd: Svar: køreplan fjerritslev gymnasium Til: Per Halsboe-Larsen Bilag: Attach0.html 7K Hej Per. Dejligt at hilse på dig og få en lille snak. Hermed den lille mail, som godt kan virke lidt provokerende. Ha en god søndag aften. kh Lisbeth Original Meddelelse Svar: køreplan fjerritslev gymnasium --- Subject: Date: Fri, 29 Jan :09: From: Camilla Stegsted Rasmussen / NT HYPERLINK To: HYPERLINK Til Lisbet Tak for din henvendelse. Nu fremgår det ikke helt af din henvendelse, hvilken rute der er tale om. Dette vil jeg være meget interesseret i, om du kunne oplyse, idet både rute 108 og rute 116 i følge vores plan var sat til at køre frem til 22/12.

5 Med hensyn til det du skriver vedrørende valg af gymnasium i Fjerritslev og busafgange, så må jeg henvise at det faktisk er en udvidet service, at der er mulighed for at komme til et Gymnasium i Jammerbugt Kommune, når man er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Med venlig Hilsen Camilla Camilla Stegsted Rasmussen Nordjyllands Trafikselskab Tlf: Problemstilling: Med ovenstående mail handler NT uddannelsespolitisk og i øvrigt i strid med lovgivningen om elevernes frie gymnasievalg. NTs opgave må være at sikre borgerne den bedst mulige transport i forhold til de behov, der findes her. Gymnasierne er ikke kommunale institutioner (selvom flere af os har glæde af kommunal bevågenhed), men statsligt selvejende institutioner, og der er ikke fastlagt geografiske optageområder e.l. Forslag til brev til NTs ledelse og bestyresle! Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse er gennem en forældrehenvendelse blevet gjort bekendt med følge svar fra en medarbejder i NT vedrørende spørgsmål om busforbindelse til Fjerritslev Gymnasium: Med hensyn til det du skriver vedrørende valg af gymnasium i Fjerritslev og busafgange, så må jeg henvise at det faktisk er en udvidet service, at der er mulighed for at komme til et Gymnasium i Jammerbugt Kommune, når man er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune. Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Med venlig Hilsen Camilla Camilla Stegsted Rasmussen Nordjyllands Trafikselskab Tlf:

6 Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse må på det kraftigste protestere mod den uddannelsespolitiske holdning, der fremstår at medarbejderens svar: Som udgangspunkt forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til, når muligheden foreligger. Gymnasierne såvel de almen gymnasiale som de erhvervsgymnasiale er selvejende institutioner, der ikke er knyttet til bestemte geografiske områder. Der er ligelige ikke tale om, at gymnasierne har definerede optagelsesområder e.l. Det er fastslået i lovgivningen, at der er frit valg for unge når det drejer sin om valg af ungdomsuddannelse og ungdomsuddannelsesinstitution. Det er derfor i direkte modstrid med principperne i lovgivningen, når der i brevet gives udtryk for forventes det, at der gås på ungdomsuddannelse i den kommune man hører til. Gymnasiets bestyrelse må som andre borgere forvente at NT sikrer den bedst mulige opfyldelse af transportbehov også for uddannelsessøgende til ungdomsuddannelserne, og respekterer, at unge har et frit valg af ungdomsuddannelsesinstitution. Fjerritslev, den Søren Dam Formand for bestyrelsen Per Beck Rektor

7 Fra UVM vedrørende 2009 årsrapport. Revisor har modtaget samme mail og reageret herpå PB Original meddelelse Reference: G.031 Til bestyrelsen for Fjerritslev Gymnasium Undervisningsministeriet har i overensstemmelse med ministeriets procedurer for gennemgang af årsrapporter og tilhørende revisionsprotokollater for 2009 gennemgået skolens ledelsesberetning og revisors revisionsprotokollat af 24. marts Ministeriet finder ikke, at forvaltningsrevisionen vedr. produktivitet og effektivitet er tilfredsstillende. Forvaltningsrevision vedr. produktivitet burde have været belyst ved f.eks. i en tidsserie at vise udvilkingen i skolens enhedsomkostninger pr. årselev og eventuelt i forhold til andre tilsvarende skoler med samme elevtal og inden for samme geografiske område. Gennemgangen har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Ministeriet henholder sig til revisors erklæring om, at revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og bekendtgørelse nr af 12. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m ved institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Med venlig hilsen Knud C. Jensen Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Controllerkontoret Frederiksholms Kanal København K Tlf , Direkte tlf Fax: ,

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK Periodensbevægelse Budget i perioden Restbudget Forbrugspct. Budget 2011 Budget 2010 i perioden af årsbudget Indtægter excl kantine , , ,24 21, , Indtægter kantine , , ,00 22, , Indtægter ialt , , ,24 21, , Lønudgifter ialt , , ,06 17, , Fast ejendom , , ,62 10, , IT varer samt tjenesteydelser , ,00 486,34 12, , Køb varer til kantine , , ,23 25, , Undervisningsmidler , , ,11 30, , Efteruddannelse , , ,44 14, , Administration , , ,21 17, , Samlede udgifter , , ,55 17, , Resultatopgørelse ialt , , , , ,

50 Fjerritslev Gym - endelig opgørelse til bestyrelsen Fjerritslev Gymnasium PROD Balance Aktiver Matrielle anlægsaktiver , ,96 Tilgodehavender , ,06 Likvide beholdninger , , xuvm2118ir Side Aktiver ialt , ,54 Passiver Fri egenkapital Årtes resultat , , , , ,00 Leasing g æld Kortfristet gæld , , Passiver ialt , , , , , Balance ialt , , , , ,00

51 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Filtre Datofilter Budgetfilter BUDGET xuvm2118ir Side Valuta DKK m/bygn Periodensbevægelse Budget i perioden Restbudget Forbrugspct. Budget 2011 Budget 2010 i perioden af årsbudget Taxametertilskud, undervisning Grundtilskud Særlige UVM-tilskud Huslejeindtægter Salg producerede ydelser mv Salg kantine Renteindtægter Samlede indtægter Intern fordelt lønomk. Feriepenge (modkonto) Egentlig løn ufordelt Egentlig løn fordelt Overarbejde ufordelt Overarbejde fordelt Overarbejde, manuel, til udbet Resultatløn Løn og overarb. u årsv. manuel Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk. for ansatte Pensionsbidrag manuel Ref. Beskæftordningen Tilskud fra barselsfonden Tilskud fra uddannelsesfonden

52 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Øvr.komp.fravær pers xuvm2118ir Side Refusion vedr. puljejob Rejser og befordring Kørsel Lønomkostninger Husleje udgifter Energi og forsyning Rep. og vedligeholdelse Ejendomsskat Øvrige driftsaktiviteter Rengøring og lign Inventar under (herunder kunstindkøb Afskr. på driftsmidler Fast ejendom i alt IT varer til forbrug IT -tjenesteydelser IT ialt Køb varer til kantine i alt Leje og leasing (kopimaskiner) Copydan Elevaktiviteter Undervisningsmidler Undervisningsmidler i alt Kompetenceudvikling, kurser Efteruddannelse i alt AER-AES bidrag mfl Revisor

53 Fjerritslev Gym - Bestyrelse med specifikationer Fjerritslev Gymnasium PROD Psykologordning xuvm2118ir Side Bidrag til flexjobordning Kontingenter fx. Rektorforeningens Forsikring Øvrig administration Telefon og abonnementer Køb af fødevarer Porto, aviser og tidskrifter Kopipapir og kontorartikler Repræsentation Markedsføring/PR Kopimaskine; kopiering og papir Renteudgifter Priorieter Administration i alt Samlede udgifter i alt Resultat

54 Fakt indt/udg Standard forventet I alt pr 3/11-10 budget m/bygn resultat 2010 Budget Resultatopgørelse Drift Driftsresultat Resultat af ordinær drift Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Taxametertilskud, undervisning , , Taxametertilskud, undervisning , Særlige UVM-tilskud , UVM tilskud ifb opstart selvej Indtægtsført bevilling i alt , , Salg af varer og tjenester AF/Komm. køb af uddannelse Huslejeindtægter Leje af arealer, forpagt.indt , , Salg af tjenesteydelser, indt , , Lejeindtægter, udstyr Salg und.mat., skrot, fotok Salg af bøger , Salg producerede ydelser , , Salg lærertimer , , CS+censor ud af huset+hhx Salg af rekvirerede kurser Indtægter ifm ekskursioner , Salg madvarer kantinen (u/m) , , Salg kioskvarer kantinen (m/m) , , Salg af varer og tjenester , , Reg af tilskud ml ins, indtægt Deltagerbetaling Ord.driftsindtægter i alt , , Husleje mv Huslejeudgifter , Leje og leasing

55 Husleje mv. i alt , UVM 1. kvt Reg af tilskud ml ins, omkost Personaleomkostninger Direkte lønomkostninger Intern fordelt. Lønomk Feriepenge (modkonto) , Egentlig løn , , Egentlig løn, fordelt i NS Overarbejde, manuel , , Overarbejde, fordelt i NS Merarbejde, manuel , Merarbejde, fordelt i NS Overarbejde (modkonto) Løn og overarb. u årsv. manuel 6.516, , Refusion af puljejob - LS Frivillig fratrædelsesordning Øvrige omk for ansatte , , udlånt fra thisted Direkte lønomkost. i alt , , Pensionsbidrag manuel , , Lønrefusioner Ref. Beskæftordningen Lønref. vedr. udlånte pers Tilskud fra barselsfonden , , Tilskud fra uddannelsesfonden Øvr.komp.fravær pers , , tilsk fra kommunen flex, syg Refusion vedr. puljejob , Lønrefusioner i alt , , Personaleomkostninger i alt , , Af- og nedskrivninger Afskrivninger alle aktiver , , Nedsk.udv.projekt. Igv.arb Nedskrivn.-igangv.arb.egen reg Nedskrivninger alle aktiver

56 Nedskrivn.- Færdiggj. Udv.pro Af- og nedskrivninger i alt , , Resultat af ordinær drift , , Andre driftsindtægter Øvrige indtægter , SPS Gevinst afhændelse af anlæg Andre driftsindtægter i alt , Andre ordinære drifts.omk Rejser og befordring , , Time-/dagpenge Kørsel , , Censur , , Repræsentation 6.685, , Rep. og vedligeholdelse , , AES - bidrag 6.150, , Ejendomsskat , Omk.dækk. og kontante godtgør , , Arbejdsgiverbidrag til AER AER-tilskud Øvrige driftsaktiviteter , , Elevaktiviteter , , Studieturer , Prom fest Musical, teater mv , Energi og forsyning , , Køb af IT-varer til forbrug , , Køb af IT-tjenesteydelser , , Annoncer -reklame , , Psykologordning , , Kontingenter , , Revisor , , Fleksbarsel fonden , , AES

57 Leasing af kopimaskine Rengøring og lign , , Øvrige, eksterne lærerer m.fl , , Kompetenceudvikling, kurser , , T/d penge, kørsel ifb efterudd , , Telefon og abonnementer , , Avis og tidskrifter , , Porto , , Fragt/gebyr indg. e-faktura 5.357, , Inventar under / , , Ovf inventar t/ balance Køb af fødevarer , , Køb af kioskvarer - kantine , , Køb af madvarer - kantine , , Køb div. materialer - kantine , , Leje af automater - kantine Kopipapir og kontorartikler , , Kopiering og papir , , Div. admin omk , , Forsikring , Undervisningsmidler , , Elevaktiviteter - løn , , Tab ved afhændelse af anlæg Kursgevinster Kurstab 140, Øredifference 46, Bank gebyr 3.145, , Andre ord. drifts.omk. I alt , , * Renteindtægter , , Prioritetsrenter renter/bidrag Rente leasingydelse Øvrige renteudgifter 4.992, , Driftsresultat i alt , ,

58 Skatter og afgifter Told/afgift indg. e-faktura 2, Ejendomsskat , Afgifter bl.a. copydan , , Skatter og afgifter , , Intern. Statsl. Overf.udg Intern.statsl.overf.udg. i alt Tilskud til personer Overførs.friv.fratræd.ordn Tilskud til personer i alt Resultatopgørelse i alt , , Dispositions begrænsning forventet i % og ,5% Ejendomsskat er forventningerne at vi bliver fritstillet for. Ellers er der en meromkostning på

59 Afskr bygninger 2011 Købspris ,00 grundværdi ,00 afskr pr år i alt afskr pr kvartal i alt Iat ,00 el inst 10% ,70 Afskr grundlag i alt ,30 scrap værdi 50% ,15 Afskr bygninger over 50år , ,18 Heraf 10% i el-inst ,70 Afskr el-inst. Over 20 år , ,43 Afrskr bygninger+el-inst i alt , ,61 Afskr ny tilbygning ,00 El-inst 10% ,00 I alt ,00 Scrap værdi 50% ,00 Afskr bygninger over 50 år , ,00 Afskr el-inst over 20 år , ,00 I alt , ,00 Ny bygn afskr i 5 mdr i , ,00 Afskr bygninger i alt ,79

60 Afskr inventar tilbygning ,00 Afskr over 10 år- 5 mdr i , ,00 Tidligere køb som skal afskr , ,00 afskr køb bygninger , ,95 Afskr i alt , ,95

61 Renteudg ifb lån af bygninger rente/ydelse pr år pr mdr Lån hos LR-kredit 7. mio ,00 Lån hos LR-kredit mio ,00 Lån kr. 11. mio til ombygning anslået ,00 I alt , Renteindtægter ca 12 mio a 3,75% i gms ,

62 Noter til forventet resultat 2010 Tilskud Løn Silkeborg Data anslår vi ender på Resultatløn AK/JO/OA Div ADMF udregnet løn hertil Udlån lærer fra Thisted I alt Nuværende beregninger viser, at overarb. Pr 31/12 ikk er så store som afsat på balancen ( )skøn er en reduktion på kr Pensionsbidrag manuelt Rep og vedligeh. Øvrig drift. Elev aktiviteter. Reklame Øvrige eksterne lærer Inventar u/25000 Forikring Renteindtægter Renteudgifter Øget pga flere ansatte I budget er også inkluderet ejendomsskat og div. Udg som er bogført under øvrige omk. Se ovenstående. Endvidre er der betalt nogle honorarer som vedrører nyt byggeri. Lidt flere elever, flere eksklusioner samt lidt dyre foredrag/fællestimer Ann ifb 15/3, busreklamer, messer(løgstør), udstyr til messer, forårskoncert Censur udgifter samt tilsyn pædg. Ikke købt så meget som budget Forventer ingen udgifter her Har brugt opsparede midler til køb af bygninger - inden hjemtagese af lån Her er der slet ikke brugt så meget. Prioritetsrenter ovenfor er med her også

63 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,5% besp 1. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 1. Halvår Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 1. Kvt. 2. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisningstaxameter, STX , , , ,42 Tillægstakst for A-niveau Færdiggørelsestaxameter, STX Undervisningstaxameter, HF Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF Bygningstaxameter, Hf , , ,00 - Brobygning/introkurser , , , ,00 - Pædagogikum tilskud: - Ny ordning , , , ,42 I alt , , ,50

64 Beregning af statsstøtte Statstilskud bogføres kvartalsvis - modregnes på forskudskontoen 1,50% 2. Halvår Halvår tæller (7/12) 0, Halvår tæller (5/12) 0,415 Aktuelt 2. Halvårs Antal måneder pr. periode 3 Grundlags elevtal Færdige Grund Tilskud Tilskud Tilskud (kvartal) Takst elevtal elever tilskud i alt 3. Kvt. 4. Kvt. Uddannelsestilskud: Udkantstilskud , , ,00 Grundtilskud , , ,00 Uddannelsesudbud, STX , , , ,00 Uddannelsesudbud, HF , , , ,00 Fællesudgiftstaxameter, STX , , , ,00 Bygningstaxameter, STX , , , ,00 Undervisn.staxameter, STX , , , ,93 Tillægstakst for A-niveau , , ,00 Færdiggør.taxameter, STX , , ,50 Undervisningstaxameter, HF , , , ,05 Færdiggørelsestaxameter, HF Fællesudgiftstaxameter, HF , , , ,00 Bygningstaxameter, Hf , , , , , , , ,48 Brobygning/introkurser , , ,00 Pædagogikum tilskud: Ny ordning , , ,50 I alt , , ,00 seniorbonus 35000

65 Elevantal er udregnet på grundlag: ELEVTAL PR. 15/3-11 Frafald af 1g - 3g Nuværende 1.g Nuværende 2.g Nuværende 3.g /12 af /12 af 96 Nye 1.g ,66 5/12 af ,83 5/12 af 110 Elever i gms ,66 304,83 HF 2 klasser Elever i gms 2011 Ændring indtægt i forhold til 1. udkast af budget 1. halvår er uforandret 2. halvår går ned i indtægt, da vi har budgetteret med 50 HF, samt at der pt. er gået 3 elever ud af eksisterende 1-3. g er Tidligere var indt budg. Til kr , ny beregning er på kr altså en forskel på kr ,- Dette forudsætter således, at der er 6 elever, der forlader os i resten af Andre skoleres erfaringer er, at HF søgetallet ofte vokser i perioden frem mod skolestart. Disse forhold kan kompensere nedgangen Hertil kommer evt. indtægt samt udgifter vedr. HHX

66 Lø Sø 2 1 Nytårsdag Ma 3 ferie 1 Ti 4 On 5 To 6 Fr Lø 8 Sø 9 7 gr.forløbet slutter Ma 10 2 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 16 Ma 17 3 Ti 18 On 19 To 20 Fr 21 Lø 22 Sø 23 Ma 24 4 Ti On 26 To 27 Fr PR St./erh.træf Lø 29 Åbent Hus Sø 30 Januar Ma arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Lø 5 Sø 6 Ma 7 6 Ti 8 On 9 Musical gen.pr. To 10 Musical Fr 11 Lø 12 Sø 13 Musical Ma 14 7 Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma 21 Vinterferie 8 Ti 22 Vinterferie On 23 Vinterferie To 24 Vinterferie Fr 25 Lø 26 Sø 27 Februar Vinterferie Ma 28 Kar. indtastning 9 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Ti 1 On 2 To 3 Fr 4 Bacchus Lø 5 Sø 6 Ma 7 Term.pr. 10 Ti On 8 Term.pr. 9 Term.pr. To 10 Term.pr., LF Fr 11 Term.pr. Lø 12 Sø 13 Ma Ti 15 On 16 To 17 Fr 18 U-rock Lø 19 Sø 20 Ma Ti 22 On 23 To 24 Fr 25 Lø 26 Sø 27 Ma Ti 29 On 30 Bestyrelsesmøde To 31 PR Marts 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 1 Lø 2 Sø 3 Ma 4 14 Ti 5 On 6 To 7 Fr 15 Lø 16 Sø 17 Palmesøndag Ma 18 ferie 16 Ti 19 ferie On 20 ferie To 21 Skærtorsdag Fr 22 Langfredag Lø 23 Sø 24 Påskedag Ma påskedag 17 Ti 26 On 27 To 28 Fr 29 Lø 30 April 18 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage Sø 1 Ma 2 18 Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 Sø 15 6 Reception, Per Beck 60 år Ma Ti 17 Off.hele eks.plan On mulige prøvedag To 19 Fr 20 Bededag Lø 21 Sø 22 Årskar.ikke-afsl.fag Ma Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma 30 Bestyrelsesmøde 22 Ti 31 Maj 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage On 1 To Fr 3 Lø 4 Sø Kristi himmelfartsdag Ma 6 23 Ti 7 Fr 8 Sø 8 Årskar.afsl.fag On 8 Lø 9 Promfest Ma 9 19 To 9 Sø 10 Ti 10 Fr 10 Ma On 11 Off.skr.eks.plan Lø 11 Ti 12 To 12 Sø 12 Pinsedag On 13 Fr 13 Bacchus Ma pinsedag 24 To 14 Lø 14 Ti 14 On 15 To 16 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma Ti 21 On 22 LF To 23 Translokation 1/2-g Dimission 3g, lærer-studenterfest Fr 24 Lærermøder + sommerfrokost Lø 25 Sø 26 Ma Ti 28 On 29 To 30 Juni 20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

67 2011 August Ma 1 31 To 1 September Lø 1 Oktober Ti 1 November To December 1 Studieretningsønsker tastes Ti 2 On 3 Fr 2 Lø 3 Sø 2 Ma 3 40 On To 2 Nørdedage 3 Nørdedage, Karaktergivning Fr 2 Lø 3 To 4 Fr 5 Sø 4 Ma 5 Bestyrelsesmøde 36 Ti 4 On 5 Fr 4 Lø 5 Sø 4 Ma 5 Bestyrelsesmøde 49 Lø 6 Sø 7 Ma 8 32 Ti 6 On 7 To 8 To 6 Fr 7 Lø 8 Sø 6 Ma 7 45 Ti 8 Ti 6 On To 8 7 FGs Venner, generalforsamling Ti 9 On 10 Fr 9 Lø 10 Sø 9 Ma On To 10 9 OD / Pæd.dag / LF Fr 9 Lø 10 To 11 Fr 12 Sø 11 Ma Ti 11 On 12 Fr 11 Lø 12 Sø 11 Ma 12 Valgfagsønsker tastes 50 Lø 13 Sø 14 Ma 15 Lærermøder 33 Ti 13 On 14 To 15 To 13 Fr 14 Lø 15 Sø 13 Ma Ti 15 Ti 13 On 14 To 15 Ti 16 nye elever starter On 17 2/3-g starter Fr 16 Lø 17 Sø 16 Ma 17 Efterårsferie 42 On 16 Ori.aften om 1g-valg, 2g-eksk. To 17 2g-eksk. Fr 16 Lø 17 To 18 Fr 19 Sø 18 Ma 19 3g studierejse 38 Ti 18 Efterårsferie On 19 Efterårsferie Fr 18 2g-eksk. Lø 19 Sø 18 Ma Lø 20 Sø 21 Ma Ti 20 3g studierejse On 21 3g studierejse To 22 3g studierejse To 20 Efterårsferie Fr 21 Efterårsferie Lø 22 Sø 20 Ma 21 Valgfagsori. faglærere 47 Ti 22 Ti 20 On 21 Juleafslutning To 22 Ti 23 On 24 Fr 23 3g studierejse Lø 24 Sø 23 Ma On 23 To 24 Valgfagsori. st.vejl. Fr 23 Lø 24 To 25 Fr 26 Svinkløvdag Sø 25 Ma Ti 25 On 26 Studiepraktik Fr 25 Lø 26 Sø 25 Juledag Ma juledag 52 Lø 27 Sø 28 Ma 29 Livø 35 Ti 27 On 28 To 29 To 27 Studiepraktik Fr 28 Studiepraktik Lø 29 Sø 27 Ma 28 1g-konsultationer 48 Ti 29 1g-konsultationer Ti 27 On 28 To 29 Ti 30 Livø On 31 Livø 23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Sø 30 Ma arbejdsdage ekskl. 5 lørdage On arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Fr 30 Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

68 2012 Januar Sø 1 Nytårsdag Ma 2 Ferie 1 On 1 To 2 Februar To 1 Fr 2 Marts April Sø 1 Palmesøndag Ma 2 ferie 14 Ti 1 On Maj 2 forårskoncert Fr 1 Lø 2 Juni Ti 3 On 4 To 5 Fr Lø 7 6 Gr.forløbet slutter Fr 3 Lø 4 Sø 5 Ma 6 6 Ti 7 Lø 3 Sø 4 Ma 5 Evt. terminsprøver 10 Ti 6 LF, Terminsprøver On 7 Terminsprøver Ti On To Fr Lø 7 3 ferie 4 ferie 5 Skærtorsdag 6 Langfredag To 3 Fr Lø 5 Sø 6 4 Bededag Ma 7 19 Sø 3 Ma 4 23 Ti 5 On 6 To 7 Sø 8 Ma 9 2 On To 8 generalprøve 9 Forestilling To Fr 8 Terminsprøver 9 Terminsprøver Sø 8 Påskedag Ma 9 2. påskedag 15 Ti 8 On 9 Fr 8 Lø 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 Fr 10 Forestilling Lø 11 Sø 12 Ma 13 7 Ti 14 Lø 10 Sø 11 Ma Ti 13 On 14 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lø 14 To 10 Fr 11 Lø 12 Sø 13 Ma 14 Årskar. afsluttende fag20 Sø 10 Ma Ti 12 On 13 To 14 Sø 15 Ma 16 3 On 15 To 16 To 15 Fr 16 Sø 15 Ma Ti 15 On 16 off.skr.eks.plan Fr 15 Lø 16 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Fr 17 Lø 18 Sø 19 Ma 20 vinterferie 8 Ti 21 vinterferie Lø 17 Sø 18 Ma Ti 20 On 21 Ti 17 On 18 To 19 Fr 20 Lø 21 Promfest To 17 Kristi himmelfartsdag Fr 18 Lø 19 Sø 20 Ma Sø 17 Ma Ti 19 On 20 To 21 Sø 22 Ma 23 4 On 22 vinterferie To 23 vinterferie To 22 Fr 23 Sø 22 Ma Ti 22 On 23 Fr 22 Lø 23 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Åbent Hus Sø 29 Ma 30 5 Fr 24 vinterferie Lø 25 Sø 26 Ma 27 Karakterindtastning 9 Ti 28 On 29 Lø 24 Sø 25 Ma Ti 27 On 28 To 29 Fr 30 Ti 24 On 25 To 26 Fr 27 Lø 28 Sø 29 Ma To 24 off.hele eks.plan Fr mulige prøvedag Lø 26 Sø 27 Pinsedag On 27 LF Translokation 1/2g Ma pinsedag 22 To 28 Dimission - lærer-studenterfest Ti 29 Årskar. ikke-afsluttende fag Fr 29 On 30 Sø 24 Ma Ti 26 Lø 30 Ti arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage Lø arbejdsdage ekskl. 5 lørdage 18 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage To arbejdsdage ekskl. 4 lørdage 21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

69 Skoleåret August g 2g 3g status pr 12/ September 2010 Status pr. 3/ g 2g 3g November g 2g 3g December g 2g 3g Januar g 2g 3g Februar g 2g 3g Marts g 2g 3g

70 2009c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 16/ Navn Betegnelse Antal 2010/11 elever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 3/ Navn Betegnelse Antal 2010/11 elever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a 15

71 e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 18/ Navn Betegnelse2010/11 Antalelever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b a 3a Elever fra Lecio i alt pr. 17/ Navn Betegnelse2010/11 Antalelever 2010d 1d c 1c b 1b a 1a e 2e d 2d c 2c b 2b a 2a e 3e d 3d c 3c b 3b 26

72 2008a 3a Elever fra Lectio i alt pr. 16/

73 Økonomisk / Matematisk: Virksomhedsøk. A - Matematik A - Markedskommunikation C Markedsorienteret: Afsætning A - Virksomhedsøk. A - Markedskommunikation C Sprogfordeling spansk A tysk B elever 16 7 Postnr. By elever 9690 Fjerritslev Brovst Ranum Løgstør 2 23

74 Ansøgere fordelt på studieretning, 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag. 2. fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 15/ fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 18/

75 2. fremmedsprog Kunsterisk fag Studieretning 1. prio. Spansk Fransk Tysk fortsætter Mediefag Musik Billedkunst A. MU, EN, Sa B. TY, EN, Sa C. SP, EN, Sa D. SA, Ma, eø E. EN, Sa, ps F. MA, Fy, Ke G. MA, Bi, Ke HF Status pr. 21/

76 Ansøgere fordelt pr. afgivende skole pr. 15/ Skole Antal STX HF 10. KlasseCentret Vesthimmerland 2 2 (820001) Bakkeskolen (827001) 2 2 Bavnebakkeskolen (845003) 1 1 Bjerget Efterskole (765300) 3 3 Bjergsnæsskolen Efterskole (791303) 1 1 Blidstrup Efterskole (773301) 1 1 Borremose Efterskole (833300) 1 1 Brovst Skole (803001) Eriksminde Efterskole (727301) 1 1 Femmøller Efterskole (701300) 1 1 Fjerritslev Skole (811001) Friskolen Thy (787035) 1 1 Halvorsminde Ungdomsskole (821300) Han Herreders Ungdomsskole (811300) Himmerlands Ungdomsskole (861300) Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 6 6 (833302) Ingstrup Efterskole (835300) 4 4 Løgstør Skole (827002) 9 9 Løvvangskolen (851045) 1 1 Onsild Idrætsefterskole (823302) 1 1 Ranum Skole (827005) 3 3 Rebild Efterskole (843301) 1 1 Sansestormerne (751301) 1 1 Sct. Mariæ Skole (851053) 1 1 Skovsgårdskolen (803004) 6 6 Skrødstrup Efterskole (719300) 1 1 Skyum Idrætsefterskole (785301) 3 3 Thyland Idrætsefterskole (787301) 2 2 Tingstrup Skole (787013) 1 1 Tranhøjskolen (803009) 1 1 Vedersø Idrætsefterskole (667303) 1 1 Vedsted Friskole (849006) 1 1 Vester Thorup Efterskole (811301) 1 1 Vesterlund Efterskole (611300) 1 1 Vostrup Efterskole (655303) 1 1 Østhimmerlands Ungdomsskole 1 1 (843300) Østvendsyssel Ungdomsskole (807300) 1 1 Åbybro Friskole (849008) 1 1 Aabybro Skole (849005) 4 4 Åbybro Ungdomsskole (849300) I alt

77 Postnr. Antal elever i alt STX HF Brovst Fjerritslev Holstebro 1 1 Løgstør Ranum 7 7 Saltum 1 1 Snedsted 1 1 Støvring 1 1 Grønland 1 1 Vesløs 1 1 Aabybro I alt pr. 21/ Antal elever fordelt på postnr. optagelse Antal elever i alt STX HF Brovst Fjerritslev Holstebro Løgstør Ranum Saltum Snedsted Støvring Grønland Vesløs Aabybro

78 Skole Antal STX HF 10. KlasseCentret Vesthimmerland 2 2 (820001) Bakkeskolen (827001) 2 2 Bavnebakkeskolen (845003) 1 1 Bjerget Efterskole (765300) 3 3 Bjergsnæsskolen Efterskole (791303) 1 1 Blidstrup Efterskole (773301) 1 1 Borremose Efterskole (833300) 1 1 Brovst Skole (803001) Eriksminde Efterskole (727301) 1 1 Femmøller Efterskole (701300) 1 1 Fjerritslev Skole (811001) Friskolen Thy (787035) 1 1 Halvorsminde Ungdomsskole (821300) Han Herreders Ungdomsskole (811300) Himmerlands Ungdomsskole (861300) Himmerlandscentrets Idrætsefterskole 6 6 (833302) Ingstrup Efterskole (835300) 4 4 Løgstør Skole (827002) 9 9 Løvvangskolen (851045) 1 1 Onsild Idrætsefterskole (823302) 1 1 Ranum Skole (827005) 3 3 Rebild Efterskole (843301) 1 1 Sansestormerne (751301) 1 1 Sct. Mariæ Skole (851053) 1 1 Skovsgårdskolen (803004) 6 6 Skrødstrup Efterskole (719300) 1 1 Skyum Idrætsefterskole (785301) 3 3 Thyland Idrætsefterskole (787301) 2 2 Tingstrup Skole (787013) 1 1 Tranhøjskolen (803009) 1 1 Vedersø Idrætsefterskole (667303) 1 1 Vedsted Friskole (849006) 1 1 Vester Thorup Efterskole (811301) 1 1 Vesterlund Efterskole (611300) 1 1 Vostrup Efterskole (655303) 1 1 VUC Nordjylland 1 1 Østhimmerlands Ungdomsskole 1 1 (843300) Østvendsyssel Ungdomsskole (807300) 1 1 Åbybro Friskole (849008) 1 1 Aabybro Skole (849005) 4 4

79 Åbybro Ungdomsskole (849300) Ukendt 2 2 I alt

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 26. marts 2012 Afbud fra Ole Ravn. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 3. december 2012 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen, Kirstine Mose

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. december 2011 Afbud fra Ole Ravn, Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen. Inge Ringgren deltog ved pkt. 1 3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 21. maj 2012 I mødet deltog: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Pernille Vigsø Bagge, Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Bent Danielsen, Liv Jensen, Kirsten

Læs mere

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forslaget om at overgå til kalenderåret som kontraktperiode. Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 5. september 2011 kl. 15:00 Afbud fra Pernille Vigsø Bagge og Vagn Olesen Inge Ringgren deltog ved pkt. 1-3 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen

Læs mere

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35.

REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk REFERAT af bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium onsdag den 23. september 2015; kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35. Til stede:

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 29. november 2010 kl. 15:15 Afbud fra: Søren Dybdal Møller, Ole Ravn, Vagn Olesen, Pernille Vigsø Bagge, Morten Lybye Verwohlt Inge Ringgren var med

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 13. maj 2013 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Mogens Gade, Ole Ravn, Kirsten Thomsen Olesen, Bent Danielsen,, Kirstine

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. Periode. Periodens bevægelse. Huslejeindtægter ved udlejning af gymnastiksal ..31-03-08 Analyse ALLE Alle data fra 29. maj Side 1 A: linje: Datofilter:..31-03-08, Budgetfilter: BUDGET 08 Viby Gymnasium Resultatopgørelse til Bestyrelsen - INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-3.000.000,00

Læs mere

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse

Viby Amtsgymnasium og HF -DRIF. 2010 - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda. Periode. Periodens bevægelse Kontoskema RES-NY - Resultatopgørelsen til Bestyrelsen-opda 8. december Side 1 Kontoskemalinje: Datofilter:, Budgetfilter: BUDGET INDTÆGTER Tilskud: 1A Grundtilskud -7-693.750,00-108,11-2.2-3.000.000,00

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 8. december 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 2.22, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012. tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 19.11.2012 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 27. november 2012 kl. 16.00 i det nye konferencelokale. 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Taxametersystemet helt enkelt

Taxametersystemet helt enkelt Taxametersystemet helt enkelt I det følgende gennemgås erhvervsskolernes primære finasieringskilder. Baggrund Den 1. januar 1991 overgår erhvervsskolerne til selveje og skal hermed vænne sig til at deres

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016

Blidstrup Efterskole kalender 2015-2016 August lø. 1 ti. 1 sø. 2 on. 2 ma. 3 Uge 32 to. 3 ti. 4 fr. 4 on. 5 lø. 5 September Udd. Vejledning kl. 10.30-12 to. 6 sø. 6 Uge 37 fr. 7 ma. 7 lø. 8 2. årselever ankommer ti. 8 Svejsekursus for håndværkerlinjen

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 1. december 2015 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

Skovbrynet 9 Tlf. 96505100, fax 9821 2755 e-mail: ir@fjerritslev-gym.dk. Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse

Skovbrynet 9 Tlf. 96505100, fax 9821 2755 e-mail: ir@fjerritslev-gym.dk. Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse Skovbrynet 9 Tlf. 96505100, fax 9821 2755 e-mail: ir@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde mandag den 31. maj 2010 kl. 15.15 17.45 på

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15.

2.3. Bestyrelsens møder. Næste bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2012, kl. 15.15. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 9650 5100, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 24. september. 15.00 17.30. Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Ole Ravn,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-03-2010 kl. 18.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Torben Iversen Joe Jensen Susanna Lange Jonna

Læs mere

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE.

497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE. 497600 - JANUS BYGNINGEN JANUS FORENINGEN - Saldobalance for perioden 01.01.15-07.12.15 Navn Budgetteret Perioden RESULTATOPGØRELSE Omsætning Indtægter fra brugere Foreningskontingent -90.000,00-84.467,50

Læs mere

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info. 2017 er højskolens første år, hvor

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr.

Regnskab Regnskab Budget* Note t. kr. t. kr. t. kr. RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01-31.12.2014 Regnskab Regnskab Budget* Kontingent 30.010 30.318 30.900 Overført til aktivitetspulje -523-523 -545 Øvrige indtægter 8 806 0 Indtægter 29.495 30.601 30.355

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

Skolernes aktivitets- og feriekalender

Skolernes aktivitets- og feriekalender Ma 1 27 2 Juli 3 4 5 6 7 Ma 8 28 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ma 15 29 16, 17, 18, 19, 20, 21, Ma 22 30 23, 24, 25, 26, 27 28 Ma 29 31 30 31 21 22 23 24 25 Ma 26 35 27 28 29 30 31 August 22 arbejdsdage ekskl.

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.

Terndrup Idrætscenter 69298613. Terndrup halvej 5. 9575 Terndrup SE...: 69298613. Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06. 69298613 Terndrup halvej 5 9575 Terndrup SE...: 69298613 Aktuel PR.01.2015-30.06.2015 Sidste år PR.01.2014-30.06.2014 Råbalance med sidste år Dato 03/09-15 06:49 Side 2 RESULTATOPGØRELSE SVØMMEHALLEN 105

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 18-5-2009 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen Joe Jensen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Sørby-Kirkerup Vandværk

Sørby-Kirkerup Vandværk Sørby-Kirkerup Vandværk Driftsregnskab 2011 Status 31. december 2011 Udarbejdet af Landboforeningen Gefion Vandværksadministration Fulbyvej 15 4180 Sorø Revisionspåtegning Ved gennemgang af regnskabet

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 12-6-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Revision 1: 2009-03-24/Axel E. Hansen

Revision 1: 2009-03-24/Axel E. Hansen Regnskab Rodbjerggaard 95-09 for Vennekreds og LGT 09 Opdatering 09-13 for Vejlegilderne Periode 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 TOTAL 95-09 2009-2011 2009-2011 2.-4.

Læs mere

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr

Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg. Årsrapport CVR-nr Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg Årsrapport 01.01.2010-31.12.2010 CVR-nr. 20 65 09 31 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. - 2010 2 Indholdsfortegnelse Side Årsberetning... 3 Erklæring folkevalgt revisor...

Læs mere

Likvider midler primo

Likvider midler primo Antal årselever forventet i 218 / 219 (8 elever) 84 Antal årselever forventet i 219 / 22 (1 elever) 15 Antal årselever skoleår 218/19 84 Forældrebetaling pr uge: 2.25 Antal årselever forventet i 22 / 221

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11

Blidstrup Efterskole kalender 2010/11 August Sø. 1 On. 1 Ma. 2 31 To. 2 Ti. 3 Fr. 3 On. 4 Lø. 4 To. 5 Sø. 5 Fr. 6 Ma. 6 Lø. 7 Ti. 7 September 36 Ank. 18.30-22.00 Sø. 8 On. 8 Ma. 9 32 To. 9 Ti. 10 Fr. 10 On. 11 Lø. 11 To. 12 Sø. 12 Fr. 13 Ma.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 5. april 2016 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster

Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Løgumkloster Friskole Markedsgade 35, 6240 Løgumkloster Skolekode 521.011 Årsregnskab 2006 (18. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Skoleoplysninger 1 Årsberetning og bestyrelsens underskrifter 2-3 Den

Læs mere

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018

pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018 pwc Assens Marina A.in.b.a. Budget for perioden 2011-2018... 1 PricewaterhouseCoopers Statsautorise 'et Revisionsaktieselskab, CVR-nr.16 99 42 94 Rytterkasernen 21, 5100 Odense C T: 63144200, F: 63144201,

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Paderup d. 8. december 2009. Indkaldelse til 16. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 14. december 2009 kl. 17.00 19.00. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være let spisning undervejs

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-4-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3

Budget 2016. SANKT ANNÆ GYMNASIUM Budget 2015 Gymnasieafdelingen org. nr. 31300 13. november 2015 Bilag 5.1. Indhold: Bemærkninger side 2-3 2016 12% 8% 80% Bygning Led og adm. Undervis. Indhold: Bemærkninger side 2-3 Overblik side 4 Tilskud side 5 Udgifter til Bygningsdrift side 6 Udgifter til Ledelse og administration side 7 Udgifter til

Læs mere

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN

BRYGGENS KAJAK CLUB RUNDHOLTSVEJ 93 2300 KØBENHAVN BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN (Bilag 2) Årsrapport 2014 Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 2015 Dirigent s. 1 BRYGGEN KAJAK CLUB RUNDHOLTVEJ 93 2300 KØBENHAVN Årsrapportens

Læs mere

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013

Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ. Budgetopfølgning. for perioden 01/01-30/06 2013 Grundejerforeningen af 18. juni 1970 Gertrud Rasks Vej 2-146, 9210 Aalborg SØ Budgetopfølgning for perioden 01/01-30/06 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 108-750/MLS

Læs mere

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET 1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET Ungdom INDTÆGTER 1 Kontingent 384.000 168.520 162.490 6.030 2 Div. tilskud 435.000 220.405 138.378 82.027 3 Projektmidler 250.000 134.257 111.385 22.872 4 Indsamling,

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen

Grundejerforeningen Søndersøhaven. Generalforsamling. Tirsdag den 29. marts 2016 kl Værløse Kirke, Brorson Stuen Grundejerforeningen Søndersøhaven Generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 Værløse Kirke, Brorson Stuen Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse Værløse mandag 7. marts 2016 Hermed indkaldes til ordinær

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b.

1» 11 VSK. Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde. Årsrapport for året 2014 - VERSION 2. For. Egense Nord Vandforsyning a.m.b. VSK Vandværksvej 25 Telefon 98 31 97 77 9280 Storvorde Årsrapport for året 2014 - VERSION 2 For Egense Nord Vandforsyning a.m.b.a 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3)Det reviderede regnskab

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø

AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø AUGUST 1 Ma 31 2 Ti (Arb.dag personale 9-15) 3 On (Arb.dag personale 9-15) 4 To (Arb.dag personale 9-15) 5 Fr 6 Lø 7 Sø Skoleåret begynder kl. 14.00 8 Ma Introuge KE- Forestillinger, Valg linjefag 1. p.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium.

Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2014 kl. 15.15 17.30 i lokale 1.7, Fjerritslev Gymnasium. Til stede: Mogens Gade,

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2012 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Regnskab Budget Budget 2012 2012 2013 Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v.: 1. Afdelinger i drift 29.585 29.698 30.083 2. Nybyggeri

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium kl kl PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 21.03.2016 kl. 19.00 kl. 21.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Magnus Riskjær Andreas Frost Andersen Lars Kold Jensen Thomas Frost

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling

Landvindingslaget Søborg Sø. Generalforsamling Landvindingslaget Søborg Sø Afholder sin ordinære Generalforsamling I Søborg Forsamlingshus, torsdag den 26. maj 2016 kl. 19,00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Regnskab fremlægges

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Beslutningsreferat Onsdag den 9. december 2009, kl. 10.00 12.00 Deltagelse Fraværende med Afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup Peter Kjeldberg Louis

Læs mere

DOF - vejledning til regnskab og bogføring

DOF - vejledning til regnskab og bogføring DOF - vejledning til regnskab og bogføring Ordet regnskab lyder for mange som noget kedeligt og vanskeligt noget. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være, bare man overholder de to væsentligst ting:

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 4 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 4 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010

NAKSKOV GYMNASIUM OG HF. Årsrapport 2010 NAKSKOV GYMNASIUM OG HF Skolekode 367.008 Årsrapport 2010 (4. regnskabsår) R, s Algade 76, 4760 Vordingborg Tlf.: (+45) 5536 5000, Fax: (+45) 5534 0166 e-mail: vordingborg@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk CVR-nr.

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro Årsrapport for 2005/06 (12 måneder) 48. regnskabsår Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 29/8 2006, kl. 19.30

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca

Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2016 kl ca Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2016 kl. 16.00 ca. 18.00. Til stede: Kirsten Bundgaard, Peter Hansen, Adam Dam, Lærke Dalgaard, Susan Vonsild, Malene Gram, Steen Madsen,

Læs mere