Forretningsplan for produktion af bioethanol ved Grenaa Havn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan for produktion af bioethanol ved Grenaa Havn"

Transkript

1 Danish Biofuel Grenaa Forretningsplan for produktion af bioethanol ved Grenaa Havn November 2006 Allerød Århus Aalborg Odense Brandstrup Consult

2 Brandstrup Consult Danish Biofuel Grenaa Forretningsplan for produktion af bioethanol ved Grenaa Havn November 2006

3 Brandstrup Consult Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Kattegatvej 3 Åboulevarden Grenaa Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon Telefax Web CVR-nr Tilsluttet F.R.I Udgave nr.: Endelig Dato: 11. december 2006 Forfattere: Anne Seth Madsen/asm og Svend Brandstrup, Brandstrup Consult Dora Ruth Trummer/drt; Henrik Thomasen/ htn, Christian Seidelin Sørensen / css Kvalitetskontrol: Erik Wormslev / ecw Godkendt af: Erik Wormslev / ecw Sag nr. og filnavn: O:\SAG\08\214.00\Rapport\rap_DBG_nov_2006_11_12_final_.doc

4 Indhold 1 SAMMENFATNING BAGGRUND PROCES Anvendelse Fremstilling LOKALISERING ALTERNATIVER FOR AFSÆTNING AF BIPRODUKTER Biogas Som kvægfoder Som svinefoder DDGS (tørret i pilleform til foderstofindustrien) ØKONOMISK SAMENLIGNING AF SCENARIERNE KOMPARATIVE FORDELE VED EN PLACERING I GRENAA 7 2 INDLEDNING BAGGRUND FORMÅL 10 3 LOKALISERING PLACERING AF ANLÆG I GRENAA PLACERING AF ANDRE ANLÆG PRIS PÅ LEJE AF GRUND OG TANKE 15 4 FABRIKSANLÆG OG PROCESVALG PROCES FABRIKSANLÆG 19 5 GRENAA KRAFTVARMEVÆRK VARME BEHOV GRENAA KRAFTVARMEVÆRK HOVEDDATA FLUKTATIONER I VARMEAFTAG PRIS PÅ VARME - BIOGAS 22 6 AFSÆTNING AF DDGS/ MELLEMPRODUKTER TIL BIOGAS BEREGNEDE POTENTIELLE MÆNGDER FRA ETHANOLANLÆGGET BIOGASANLÆG NORD FOR GRENAA GASPOTENTIALE I BÆRME, WDGS OG THIN STILLAGE 26 7 ALTERNATIVER FOR AFSÆTNING AF BIPRODUKTER 27 1

5 7.1 BIPRODUKTER KAN INDDELES I 4 KATEGORIER TIL FODERBRUG: Som kvægfoder Som svinefoder DDGS (tørret i pilleform til foderstofindustrien) ALTERNATIV AFSÆTNING AF TØRRET DDGS SOM EN BRÆNDSELSPILLE 28 8 FINANSIEL ANALYSE SCENARIER Scenario Scenario Scenario Scenario ETABLERING AF ANLÆG Vand og Spildevand DRIFTSOMKOSTINGER Vand Korn INDTÆGER DDGS som foder Bioethanol Thin Stillage til biogas BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Antagelser Scenario Scenario Scenario Scenario SAMMENLIGNING AF SCENARIERNE PRISEN PÅ BIOETHANOL ØVRIGE RISICI I PROJEKTET 43 9 BILAG 1: UDRÅDNINGSFORSØG: WDGS OG BÆRME METAN POTENTIALE I RESTPRODUKTER FRA BIOETHANOL PRODUKTION Formål Metode Resultat og konklusion BILAG 2: FØLSOMHEDSBEREGNINGER SCENARIO SCENARIO SCENARIO SCENARIO BILAG 3: AFBRÆNDINGSFORSØG DDGS 51 2

6 1 Sammenfatning Med udgangspunkt i de lokale rammebetingelser beskriver denne rapport de investerings-, driftsmæssige og økonomiske forhold ved etablering af en fabrik til fremstilling af bioethanol placeret i Grenaa. Projektet er designet til en produktion af m 3 bioethanol baseret på ca t korn om året. Selve udarbejdelsen af dette studie bygger på Etablering af et bioethanolfabrik i Sønderjylland, november 2004, Sønderjysks Landboforening (publiceret på hjemmeside og ved konferencer), som således er referencen for projektet. Endvidere belyser dette studie mulighederne for alternativ afsætning af biprodukter. Der belyses således et scenario, hvor anlægget modificeres i forhold til alternative afsætninger af biproduktet fra ethanolproduktionen. De undersøgte scenarier for anvendelsen af de biprodukter, der opstår under ethanolprocessen, er: Scenario 1 afspejler et konventionelt bioethanolanlæg, hvor alt bærme tørres og sælges som foder (DDGS). Scenario 2 afspejler en situation, hvor biprodukterne afsættes både som Våd Bærme (WDG) til foder, Thin Stillage til biogas og som DDG. Dette scenario er undersøgt to gange. Scenario 3 er således identisk med scenario 2, bortset fra at prisen på Thin Stillage afspejler de forventede markedsforhold mht. afsætning af råstoffer til biogasproduktion. Scenario 4 er teknisk identisk med scenario 1, men afspejler den forventede markedspris på ethanol, som ligger højere end den konservative salgspris, som er grundlag til scenario 1 3. Produktion af biobrændstof skaber også et nyt link mellem energisektoren og landbruget, der giver nogle nye muligheder for anvendelse af afgrøder og foderprodukter. 1.1 BAGGRUND Denne rapport undersøger også de komparative fordele ved at placere et ethanolanlæg i Grenaa, hvor der findes en række rammebetingelser, der er fordelagtige i forhold til en produktion af ethanol: Mulighed for en placering af anlægget nær ved havnen på areal, der er udlagt til virksomheder med særlige behov. 3

7 Havnedybde på 11 m (kan udvides til 15), og eksisterende tankanlæg er egnet til flydende biobrændstoffer. Overskydende dampkapacitet på kraftvarmeanlægget. Salg af biobrændsler og biogasanlæg er under planlægning, der giver alternative mulighed for afsætning af biprodukter fra produktionen og køb af energi. Mandskab uddannet inden for procesindustri i området. Endvidere findes der i Grenaa mulighed for, at en del af ethanolfabrikkens spildevand behandles i et planlagt biogasanlæg, som skal placeres i nærheden. 1.2 PROCES Anvendelse Bioethanol kan anvendes rent som brændstof eller som tilsætning til benzin og svarer kemisk til drikkespiritus med en væsentligt højere koncentration. I 2003 vedtog EU et biobrændstofdirektiv 2003/30/EF, der indeholder vejledende mål for anvendelsen af biobrændstoffernes andel i 2010 og udgør 5,75 % af det samlede forbrug af motorbrændstof. Der har således været et voksende marked, da en række lande har indført økonomiske incitamenter for brugen af bioethanol og andre biobrændstoffer. I EU er der en stor afsætning for bioethanol, da mange lande tilsætter bioethanol i stor stil i benzin (E5). Da bioethanol med den nuværende prissituation er dyrere end benzin, kræver en tilsætning politisk indgriben, der endnu ikke har fundet sted i Danmark. I 2004 var brændstofforbruget til vejtransport m 3. Benzinselskaberne har en fordel ved at bruge ethanol blandet i benzin, da ethanol kan erstatte andre dyre blandingskomponenter. Den reelle markedspris for ethanol er p.t. ikke veldefineret, da selskaberne først med tiden kan tilpasse sig en ny råvaresituation Fremstilling Projektets udgangspunkt er, at der anvendes kendt teknologi og råvarer (korn) til fremstilling af bioethanol. Den type anlæg vil senere kunne suppleres med fremtidige procesmuligheder (2. generations teknologi, hvor råvarerne er f.eks. halm). Råvaren til ethanolfremstilling antages at være hvede, men vil også kunne suppleres af rug og triticale. 4

8 Ethanolanlægget består af modtagefaciliteter, lager til kornet og møllen. Desuden findes der en hal til forbehandling, gæringstanke og destillationskolonner. Det antages, at lagertanke til det færdige ethanol bliver lejet af Grenaa Havn. DDGS (Dry Distillers Grain and Solubles, som er proteindelen fra kornet og ikke omsat stivelse) forarbejdning finder sted i en DDGS workshop. Endvidere kan der etableres gærpropageringstanke, hvor anlægget kan dyrke deres egen gær. Hele anlægget vurderes til at fylde et areal på ca. 7 ha. Det antages, at anlægget forsynes med varme fra Grenaa kraftvarmeanlæg eller anden ekstern leverandør. 1.3 LOKALISERING Dette projekt tager udgangspunkt i, at bioethanolanlægget placeres i industriområdet udlagt nord for Grenaa by i forbindelse med det kommende havneområde. Anlæggets etablering kræver ca. 7 ha, og arealet antages at blive lejet af Grenaa Havn. Endvidere antages det, at Grenaa Havn udlejer m 3 lagertanke, med rørforbindelse til kajanlægget. Procesdamp leveres fra Grenaa Kraftvarmeværk (GKV) i rørledning til anlægget, da der i dag er overskyndende kapacitet på kraftvarmeværket. Spildevand behandles på Fornæs Renseanlæg, Anlæggets etablering er skitseret på nedenstående figur. Figur 1: Det planlagte bioethanolanlæg ved Grenaa Havn.. 5

9 1.4 ALTERNATIVER FOR AFSÆTNING AF BIPRODUKTER Biogas Der er gennemført udrådningsforsøg af WDGS (Wet Distillers Grain and Solubles, som er et vådt biprodukt) og bærme, som optræder i ethanolprocessen, på Danmarks Jordbrugs Forskning, Forskningscenter Bygholm. Biogaspotentiale for begge produkter er på niveau med korn Som kvægfoder WDGS (Wet Distillers Grain and Solubles) kan anvendes som foder primært til kvæg. Holdbarheden er ubehandlet begrænset til ca. 14 dage. Der findes dog muligheder for konservering /ensilering. I projektet blev det konstateret, at der findes afsætningsmulighed for en vis mængde WDG (Wet Distillers Grain) som kvægfoder på Djursland Som svinefoder Fra et tilsvarende svensk anlæg leveres et foderprodukt kaldet Agrodrank 27 med et tørstofindhold på mellem %. Tilsvarende produkt vil kunne indgå i en optimering af foderblandinger til vådfoder til primært slagtesvinebesætninger på Djursland DDGS (tørret i pilleform til foderstofindustrien). Århusegnens Andel har udført beregninger, som viser en værdi af DDGS på ca kr. / tons med udgangspunkt i en hvedepris på 900 kr. / ton (hvilket svarer til + 22 %). Desuden er brændværdien i DDGS undersøgt af FORCE for at vurdere muligheden for en anvendelse som biobrændsel. 1.5 ØKONOMISK SAMENLIGNING AF SCENARIERNE Scenario 1 afspejler en konventionel bioethanolfabrik, hvor alt materiale enten forarbejdes til ethanol og DDGS, der anvendes til dyrefoder. Dette scenario får kun indtægter fra DDGS og ethanolsalg og kræver en kapital på 742 mio.kr. Dette skaber et årligt resultat før afskrivninger, renter og skat på ca.132 mio.kr. Den interne rente beregnet for en egenfinansieringsandel på 35% ved en tidshorisont på 15 år er 15%. I scenario 2 anvendes Thin Stillage på biogasanlægget til fremstilling af biogas, som leveres til Grenaa Kraftvarmeværk, som til gengæld leverer varme til ethanolanlægget. Der opnås således en symbioseeffekt mellem de tre enheder. Det samlede kapitalbehov er lidt lavere, i alt 664 mio.kr. Bioethanolproduktionen er den samme som i scenario 1, men værdien af afsætningen af andre produkter end bioethanol (foder, biogas mv.) er lavere. Resultat før afskrivninger, renter og skat er ca. 105 mio.kr. og således 27 mio. kr. lavere. Dette betyder, at den interne rente i scena- 6

10 rio 2 (ligeledes beregnet for en egenfinansiering på 35 pct.) er 12 % og således lavere end i scenario 1. En af årsagerne til den lavere omsætning er, at der er regnet med en lav pris for biogas produceret på Thin Stillage. Meget taler imidlertid for, at el produceret på biogas fra Grenaa Kraftvarmeværk kan opnå en højere afregningspris. Dette er beregnet i scenario 3. Regnes der med en MWh pris på 150 kr. svarende til en Thin Stillage pris på 36 kr./ m 3, bliver resultatet før afskrivninger, renter og skat 8 mio. kr. højere end i scenario 2, svarende til i alt 113 mio. kr. årligt. Den interne rente beregnet over en tidshorisont på 15 år for en egenfinansieringsandel på 35% er i scenario 3 14%. Hertil kommer, at scenario 3 er mindre følsomt end scenario 1 over for DDGS foderprisen, idet en del af materialet sælges som Thin Stillage. Af denne årsag er rentabiliteten af scenario 3 sammenlignelig med scenario 1. Scenario 1-3 er baseret på en meget konservativ vurdering af det fremtidige niveau for ethanolprisen, svarende til 3,75 kr./l. Scenario 4 er identisk med scenario 1 bortset fra, at der i scenario 4 regnes med en højere ethanolpris på 4,77 kr./l, som er den øjeblikkelige markedspris. Med denne ændrede forudsætning genereres en intern rente over 15 år, beregnet for egenfinansieringsandelen på 35%, på 39%, og resultat før afskrivninger, rente og skat er 285 mio. kr. pr. år. Scenario 4 afspejler således den væsentlige usikkerhedsfaktor i forhold til rentabilitet, nemlig ethanolprisen. I Bilag 2: Følsomhedsberegninger er konsekvensen ved ændringer i prisen på ethanol, korn og DDGS beregnet for de forskellige scenarier. 1.6 KOMPARATIVE FORDELE VED EN PLACERING I GRENAA Når der forhåbentlig snart opstår et hjemmemarked for bioethanol, vil der være plads til flere anlæg i Danmark. DONG arbejder p.t. med en placering af et bioethanolanlæg i Studstrup med en muligt alternativ placering i Kalundborg. Placering af en bioenergiproduktion på et af disse værker vil have en særlig fordel, da der i sommerperioden er varmeoverskud fra el-produktionen, der om sommeren er gratis, da det ellers skal køles bort. Danisco har planer om etablering af et bioethanolanlæg i Nakskov. Da roekampagnen kun varer i få måneder om året, skal anlægget også kunne forarbejde korn i resten af året. Forarbejdning af to råvarer medfører en proces mere, og det kræver en lidt større investering. Det udjævnes ved, at Danisco allerede har et anlæg med kraftvarmeanlæg på stedet. 7

11 Også i Tønder arbejdes der på et bioethanolprojekt som dansk / tysk samarbejde. I Tønder er der ingen direkte adgang til havn og ingen særlige energimæssige fordele i forhold til Grenaa. En placering i Grenaa er fordelagtigt pga. et opland, hvor der produceres korn, og hvor der kan afsættes en del af produkterne til dyrefoder samt en mulig synergi med kraftvarmeværk, biogasanlægget m.m. Derfor hører en placering i Grenaa til de mere gunstige. Såfremt der kan opnås fordele med hensyn til biogasanlægget og symbiose med kraftvarmeanlægget, vil rentabiliteten for et anlæg placeret i Grenaa nærme sig de mest gunstige i Danmark. Figur 2: Billede fra et ethanolanlæg, som svarer til det, der planlægges i Grenaa. En ideel situation for bioethanolfremstilling i Danmark vil være, at den bliver produceret i: Kalundborg (ved DONG / Statoil; forsyning med råvarer fra Sjælland og med afsætning af DDGS uden for øen) Nakskov (Forsyning med råvarer fra Lolland, Falster, og det sydlige Sjælland, med afsætning af DDGS uden for øen) Tønder (Forsyning med råvarer fra Sønderjylland og nordlige Tyskland og med lokal afsætning af DDGS) og Grenaa (Forsyning med råvarer fra Midt- og Nordjylland og med lokal afsætning af DDGS). 8

12 2 Indledning 2.1 BAGGRUND Anvendelse af bioethanol produktion som motorbrændstof er i disse år under kraftig udvikling, primært i Europa og USA. I Brasilien har bioethanol været anvendt til motorbrændstof siden 1975 og udgør nu 40 % af det samlede brændstofforbrug i benzindrevne biler, og i 2004 var produktionen på 15 milliarder liter ethanol 1. Det overordnede mål er alle steder at mindske transportsektorens afhængighed af fossile brændsler, der importeres og dermed øge forsyningssikkerheden med en lokal energiproduktion. Da bioethanol med den nuværende prissituation er dyrere end benzin, kræver en tilsætning en politisk indgriben, der endnu ikke har fundet sted i Danmark. I 2004 var brændstofforbruget til vejtransport m 3. I 2003 vedtog EU et biobrændstofdirektiv 2003/30/EF, der indeholder vejledende mål for anvendelsen af biobrændstoffernes andel i 2010, som udgør 5,75 % af det samlede forbrug af motorbrændstof. Der har således været et voksende marked, da en række lande har indført økonomiske incitamenter for brugen af bioethanol og andre biobrændstoffer. Produktion af biobrændstof skaber et nyt link mellem energisektoren og landbruget, der giver nogle nye muligheder for anvendelse af afgrøder og foderprodukter. I dette studie undersøges Grenaas komparative fordele i forhold til at placere en bioethanolproduktion baseret på korn. Der eksisterer i Grenaa en række rammebetingelser, der er interessante i forhold til en bioethanolproduktion: Mulighed for en placering af anlægget nær ved havnen på et areal, der er udlagt til virksomheder med særlige behov Havne dybde på 11 m (kan udvides til 15) og eksisterende tankanlæg egnet til fyldende biobrændstoffer Overskydende dampkapacitet på kraftvarmanlægget 1 Kraftstoff&action=edit&section=8 9

13 Salg af biobrændsler og biogasanlæg er under planlægning, der giver alternative muligheder for afsætning af biprodukter fra produktionen Mandskab uddannet inden for procesindustri i området Dette studie er udarbejdet på baggrund af bidrag af Grenaa Kommune og en række virksomheder, der har stor interesse i at tiltrække ny produktion og virksomheder til Grenaa. Følgende virksomheder har deltaget i finansieringen af studiet: Grenaa Kommune Djurslands Erhvervsråd Århusegnens Andel Amba Dong Energy (før Elsam Kraft A/S) DjursHalm Amba. NRGI Amba. Djurs Bioenergi Amba Projektet tager udgangspunkt i rapporten Etablering af bioethanolfabrik i Sønderjylland Drift, marked og finansiering, november 2004, Sønderjysk Landboforening og bygger videre på oplysninger om investering og driftsøkonomi, der tilpasses de lokale forhold i Grenaa samt reguleres i forhold til prisudviklingen. 2.2 FORMÅL Formålet med dette studie er at beskrive rammebetingelserne for et bioethanolanlæg i Grenaa og belyse rentabiliteten af anlægget. Projektet tager udgangspunkt i, at der anvendes kendt teknologi og råvarer til fremstilling af bioethanol, også kaldet 1. generations teknologi. Endvidere belyses mulighederne for alternative muligheder for at afsætte biprodukter. Der udarbejdes således et scenario, hvor anlægget modificeres i forhold til alternative afsætninger af biproduktet fra ethanolproduktion. Endelig belyses anlæggets komparative fordele i forhold til andre bioethanolanlæg under overvejelse i Danmark, baseret på betragtninger om infrastruktur, antagelser om pris for damp, lokale råvarer og afsætning samt synergi med andre anlæg. De øvrige projekter, der er baggrund for sammenligningen, er DONG (Studstrup, Kalundborg), Danisco (Nakskov) og Tønder. 10

14 Konceptet bag Grenaa Symbioseprojekter er forsøgt anskueliggjort i figur nedenfor. KORN EL HALM ETHANOL ETHANOL OG DDGS FABRIK Grenå KW KUL Damp / varme DDGS som foder BIOGAS Alternativ kan alle eller dele af mellemprodukterne også anvendes til energiformål i et planlagt biogasanlæg. BIOGASANLÆG Figur 3: Symbioseeffekt mellem Grenaa Kraftvarmeværk og Ethanol og DDGS anlægget, samt sammenspil med det planlagte biogasanlæg. 11

15 12

16 3 Lokalisering 3.1 PLACERING AF ANLÆG I GRENAA Dette projekt tager udgangspunkt i, at bioethanolanlægget placeres i industriområdet udlagt nord for Grenaa By i forbindelse med det etablerede havneområde. På Figur 4 ses forslag til anlæggets placering. Figur 4: Bioethanolfabrikken placeres i industriområdet nord for byen ved den viste pil. Grenaa Kraftvarmeværk (GKV) er beliggende som vist. Arealet ligger nær Grenaa Kraftvarmeværk og Grenaa Havn (se Figur 4). På Figur 5 ses forslag til placering af anlægget på den udvalgte grund (Matr. nr. 8CC) samt den planlagte omfartsvej til industriområdet. På grunden, hvor bioethanolanlægget skal placeres, er der på den østlige del en skrænt på ca. 7 m ned mod vandet. Hele anlægget foreslås placeret oven for skrænten af hensyn til den interne logistik på anlægget. En placering af dele af anlægget neden for skrænten vil give en lidt tættere placering på kajen, men afstanden til kajkanten vil alligevel være over 500 m, og det anses derfor ikke rentabelt at etablere automatisk transportsystem til aflæsning af korn, der måtte komme med skib, før disse kornmængder er meget store. Grenaa Havn udlejer lagertanke og har i tankgården en disponibel kapacitet til udlejning på m 3 med rørforbindelse til kajanlæg- 13

17 get. Grenaa Havn er positiv i forhold til at udleje tanke til ethanol og at levere serviceydelser i forbindelse med udlejningen af tanke. Endvidere råder Grenaa Havn over yderligere 3 tanke med en samlet kapacitet på m 3, hvor der kan etableres rørforbindelse til kajanlægget. Figur 5: Placering af bioethanolanlæg i forhold til den nordlige mole og kajanlæg og den planlagte omfartsvej. Området ejes af Grenaa Havn, og der har været indledende drøftelser med Grenaa Havn om langtidsleje af grunden og leje af tankanlæg. 3.2 PLACERING AF ANDRE ANLÆG Afstanden til Grenaa Kraftvarmeværk (GKV) er fra den vestlige del af grunden ca. 1 km. I tracé for en dampledning mellem GKV og bioethanolanlægget er der ca. 2 km. Der er ikke indregnet, at der etableres jernbaneforbindelse til grunden, men der er adgang til jernbane på Grenaa havn, ca. 200 m fra grunden. Spildevand behandles i Grenaa på Fornæs Renseanlæg, der er beliggende nord for Grenaa By. Bioethanolanlægget kan kobles på spildevandsledninger beliggende ca. 650 m fra grunden. Et biogasanlæg, som er under planlægning, vil blive placeret nær Fornæs Renseanlæg. Se Figur 6. 14

18 Figur 6: Placering af Bioethanolanlæg, renseanlæg, Grenaa Kraftvarmeværk og planlagt biogasanlæg. 3.3 PRIS PÅ LEJE AF GRUND OG TANKE Der er modtaget et oplæg til forhandling på leje af grund og tanke fra Grenaa Havn. Leje af grunden er foreslået til 25 kr./m 2 år og tanke på 10 kr./m 3 år. 15

19 16

20 4 Fabriksanlæg og procesvalg Bioethanol kan anvendes rent som brændstof eller som tilsætning til benzin og svarer kemisk til drikkespiritus men med en væsentligt højere koncentration på ca. 99,9 vol. %. Ethanol har den kemiske formel C 2 H 5 OH og en vægtfylde på 0,789kg /liter 2. I tilsætning til benzin har den vist sig at have en oktanforøgende virkning. I EU er der et stort afsætningsmarked, da det i EU tilsættes i stor stil i blandinger bestående af 5 % ethanol og 95 % benzin, som betegnes som E5. Fremstillingen af ethanol foregår efter dagens teknik ved forgæring (fermentering) af stivelseholdige og sukkerholdige råvarer 3. I Danmark produceres der hvede, triticale, rug og sukkerroer som potentielle råvarer. Korn har det fortrin i forhold til roer, at det er lagerstabilt, og ethanolproduktionen kan derfor tilrettelægges som en kontinuert produktion året rundt. Roer derimod skal forarbejdes inden for 4-5 måneder efter høst, da sukkerindholdet falder ved lagring. I fremtiden vil 2. generations- ethanolanlæg blive et supplement til 1. generationsanlæg. De behandler celluloseholdige råvarer (f.eks. halm), men teknikken er p.t. under udvikling og kommercielt ikke tilgængeligt. 4.1 PROCES Ved selve forgæringen omsætter gærceller sukker til ethanol. Korn består hovedsagligt af stivelse og protein, hvorfor der kræves både en formaling af kornet til mel og en enzymbehandling, som omdanner stivelsen til sukker inden den egentlige forgæring. Ethanoludbytte er afhængigt af råvaren, men af 1 kg hvede kan der fremstilles ca. 0,31 kg ethanol, som svarer til 0,37 liter. 2 Ved 18 C. 3 Ethanolanlæg, som forarbejder sukker og stivelseholdige råvarer, betegnes også som 1. generationsanlæg. 17

21 Ved den tekniske ethanolfremstilling kan processen skematisk opdeles i følgende trin: Kornet males til mel i en mølle. Derefter tilsættes væske og enzymer til melet, en forbehandling, som er delt i forflydigelse og forsukring. Dejen opvarmes, stivelsen bliver nedbrudt til sukker, og massen (mæsk) bliver mindre viskøs. I enkelte tekniske design kan forsukring foregå samtidigt med gæringsprocessen (fermentering) 4. Efter forbehandlingen pumpes mæsken til gæringsprocessen, som foregår ved hjælp af gær (Saccharomyces cerevisiae) ved C i batch processer under udvikling af CO 2. Mæsken gærer i 48 timer, hvorefter den pumpes til destillation. I destillationskolonnen udskilles ethanolen, som bagefter kondenseres, tørres (dehydreres) og oplagres klar til afsætning. Den alkoholfrie bærme, bestående af proteiner og den stivelse, som ikke er blevet omsat i processen, bliver i en centrifuge separeret i kage og Thin Stillage. Kagen kan anvendes som foder (WDG - Wet Distillers Grain), og væskefraktionen (Thin Stillage) kan opkoncentreres og blandes med kagen igen. Fraktionen kan anvendes som foder (WDGS - Wet Distillers Grain and Solubles) eller tørres og distribueres som foder i form af DDGS (Dry Distillers Grains and Solubles). Som biprodukter/restprodukter findes der følgende: Bærme, som er væskefraktionen efter at alkoholen er destilleret fra. Den har et tørstofindhold på 12 %. Denne bærme centrifugeres, hvor der opstår en faststofkage på ca. 30 % TS (Wet Distillers Grain WDG), som kan anvendes som foder. Desuden opstår der en væske i centrifugen - Thin Stillage, med et tørstofindhold op til ca. 7,5 %. Thin Stillage kan derefter inddampes til en fraktion, som kan blandes i kagen (WDG). En opblanding af WDG og inddampet Thin Stillage betegnes som Wet Distillers Grain and Solubles (WDGS med et tørstofindhold på 30 %). 4 Simultaneous Saccharification and Fermentation 18

22 DDGS (Dry Distillers Grain and Solubles er tørret WDGS som kan pilleteres). DDGS har et tørstof indhold på 90 %. Processerne er anskueliggjort i Figur 7. MØLLERI ETHANOL og DDGS FABRIK RÅVARER FORMALING FORBEHANDLING: forflydigelse/ forsukring GÆRINGSPROCES DESTILLATION recirkulering BÆRME ETHANOL 96% SEPARATION THIN STILLAGE (S) AFVANDING FODDERKAGE (WDG) FORDAMPNING TØRRING ETHANOL 99.9% DDGS (TØRRET BÆRME) Figur 7: Processerne under ethanolfremstilling efter whole-grain konceptet. 4.2 FABRIKSANLÆG Teknisk består anlægget af modtagefaciliteter, lager til korn og møllen. Desuden findes der en hal til forbehandling, gæringstanke, destillationskolonner og lagertanke til den færdige ethanol. DDGS forarbejdning finder sted i en DDGS workshop. Endvidere etableres der gær-propageringstanke, hvor anlægget dyrker egen gær. Hele anlægget vurderes til at fylde et areal på ca. 7 ha. 19

23 20

24 5 Grenaa Kraftvarmeværk 5.1 VARME BEHOV Bioethanolprocessen kræver varme til både forflydigelse, gæringsproces og destillation samt varme i den efterfølgende tørring af foderproduktet DDGS (overordnet procesbeskrivelse se Kapitel 0). Ved en bioethanolproduktion på korn med en årlig produktion på m 3 ethanol og ved en tørring af al DDGS til 90 % tørstof er anlæggets varmebehov ca. 40 MW, der årligt vil give et forventet varmeforbrug på ca MWh. Ved anvendelse af mæsk eller våd WDGS eller Thin Stillage til foder eller biogas vil varmebehovet blive reduceret. Det forventede behov for el vil være ca. 5 MW, der årligt giver et forbrug på ca MWh. 5.2 GRENAA KRAFTVARMEVÆRK HOVEDDATA Figur 8 Grenaa Kraftvarmeværk (Kilde: Elsam Kraft A/S (nu DONG Energy) Grenaa Kraftvarmeværk, Grønt Regnskab 2005). Grenaa Kraftvarmeværk er ejet af DONG Energy (tidligere ELSAM) og producerer el, fjernvarme og procesdamp af kul, halm, olie og en 21

25 mindre andel øvrige biobrændsler. Endvidere aftages hedtvand fra affaldsforbrændingsanlægget. I løbet af 2006 er 2 fabrikker, som aftog den overvejende mængde procesdamp fra Kraftvarmeværket, blevet lukket. Således har kraftvarmeanlægget fået ledig kapacitet, der er større end behovet for procesdamp på bioethanolanlægget. Kraftvarmeanlægget er opbygget af en beholderkedel af typen Cirkulerende Fluid Bed typen (CFB-kedlen) og en hjælpekedel. I CFBkedlen indfyres kul og halm, og den har en effekt på 88 MW. I hjælpekedelen indfyres olie, og den har en effekt på 31 MW. Procesdamp leveres med et tryk på ca. 7,5 bar og en temperatur på omkring 190 C. Kondensat returneres i kondensatledning til kraftvarmeanlægget. 5.3 FLUKTUATIONER I VARMEAFTAG Grenaa Kraftvarmeværk havde i 2005 en driftstid på kedlen på timer (338 dage), de øvrige 646 timer (27 dage) var 2 planlagte driftsstop og en revision af anlægget. For at sikre bioethanolanlæggets forsyningssikkerhed skal driftsstop således koordineres mellem de 2 anlæg. 5.4 PRIS PÅ VARME - BIOGAS Der er modtaget et indikativt tilbud fra Grenaa Kraftvarmeværk på procesdamp leveret i rørledning til bioethanolanlægget på 140 Kr. /MWh (39 kr./gj). Prisen er inklusiv etablering af rørledning mellem Grenaa Kraftvarmeværk og bioethanolanlægget, der er estimeret til 35 millioner kr. (afskrivning over 10 år). Prisen er et oplæg til forhandling og vil være afhængig af kontraktens løbetid og garanterede aftag. Det har været drøftet med Grenaa Kraftvarmeværk om at aftage biogas fra et biogasanlæg, der ønskes placeret nær ved Fornæs Renseanlæg (se kapitel 6). Drøftelserne har en indirekte relation til dette projekt, da en af optionerne, der undersøges, er muligheden for at afsætte dele af bærmen eller afledte produkter til det planlagte biogasanlæg. Der foreligger endnu ikke en endelig afklaring af prisen for biogas, der afsættes til kraftvarmeanlægget, der vil blive påvirket af afregningsprisen på biogas-produceret el fra Grenaas Kraftvarmeværk og en forventet regulering af afregningspriser for el produceret på biogas. Der kommunikeres med bl.a. Energistyrelsen for en afklaring af elpris/tilskud til biogas el. På baggrund af de skitserede usikkerheder har GKV afgivet en indikativ pris på biogassen på 97 Kr./MWh (scenario 2). Såfremt de vilkår, 22

26 der gælder for el, som er produceret på biogas, også gælder for den strøm, der er produceret på biogas i Grenaa Kraftvarmeanlæg, er det antaget, at der vil være mulighed for også at opnå en fordelagtig pris på biogassen på 150 kr./mwh (scenario 3). 23

27 24

28 6 Afsætning af DDGS/ mellemprodukter til biogas 6.1 BEREGNEDE POTENTIELLE MÆNGDER FRA ETHANOLANLÆG- GET Bærme, som opstår, efter at ethanol er destilleret fra, kan i separeret eller usepareret form anvendes til biogasfremstilling. I det følgende er mængderne, som potentielt vil være til rådighed i de forskellige led i processen, opgjort. Følgende mellemprodukter vil potentielt kunne anvendes til biogas: Bærme, Thin Stillage og våd DDGS (WDGS eller WDG, hvis Thin Stillage ikke inddampes, men anvendes til biogas). Bliver al bærme anvendt til biogas, vil der naturligvis ikke optræde Thin Stillage eller WDGS. I det følgende er mængderne estimeret. Denne rapport undersøger to forskellige tekniske scenarier med hensyn til anvendelsen af restprodukterne. Scenario 1: al bærme bliver forarbejdet til DDGS. Dette medfører, at der optræder: ca m 3 spildevand til udledning til kloak t DDGS. Scenario 2: alt Thin Stillage vil blive distribueret til biogasanlægget. Dette medfører, at der optræder: m 3 spildevand til udledning til kloak t WDG, hvor det antages, at t bliver direkte udleveret til foder. Den resterende mængde WDG kan tørres til t DDGS. Scenario 3 er teknisk identisk med scenario 2, dog regnes der med en anden afregningspris på Thin Stillage. De økonomiske konsekvenser af disse scenarier er belyst i kapitel BIOGASANLÆG NORD FOR GRENAA På Djursland er der en gruppe landmænd, der arbejder på at realisere et biogasanlæg, der ønskes placeret nær ved Fornæs Renseanlæg. Biogasanlægget skal behandle svinegylle fra en række landmænd omkring 25

29 Grenaa, energiafgrøder samt organisk affald fra områdets industrier (se Figur 6). Anlægget er planlagt til at behandle gylle og organisk materiale om året med en forventet gasproduktion på 7,8 millioner m 3 metan (CH 4 ), hvilket i gennemsnit er 28 m 3 CH 4 /ton input. Anlægget vil være interesseret i at modtage biprodukter (bærme, Thin Stillage, WDG) fra ethanolproduktionen. Gyllebaserede biogasanlæg har en grænse på ca. 12 % tørstof i den tilførte biomasse blanding af hensyn til pumper og omrøring i processen. 6.3 GASPOTENTIALE I BÆRME, WDGS OG THIN STILLAGE I ethanolprocessen optræder bærme, Thin Stillage, WDG og DDGS som mellem- og slutprodukter. I forbindelse med foreliggende projekt er der blevet gennemført forsøg til at bestemme biogaspotentiale i bærme og WDGS, som har vist sig at være højere end forventet ud fra en teoretisk beregning. Bærme og WDGS blev udtaget på Agroethanols anlæg i Norrköping (Sverige), og batch tests er gennemført på DJF Forskningscenter Bygholm. Afrapporteringen af forsøget er vedlagt i bilag 1. Resultaterne er vist i Tabel 1 nedenfor. Tørstof % Glødetab % l CH4 / kg VS CH4 udbytte m3 / m3 ( t) WDGS 29 % 97 % Alkoholfri bærme 12 % 93 % Tabel 1: Resultater af udrådningsforsøg med WDGS og bærme gennemført på DJF Bygholm. Der er ikke gennemført udrådningsforsøg på Thin Stillage, da det ikke var muligt at udtage prøver på tynd saft den pågældende dag, hvor de andre prøver blev udtaget pga. midlertidigt driftsstop. Gaspotentialet er på baggrund af gaspotentialet i WDGS konservativt vurderet til at være 10 % lavere. Tørstof Glødetab l CH4 / kg CH4 udbytte % % VS m3 / m3 ( t) Thin Stillage 7,5% 95% Tabel 2 Gaspotentiale og glødetab i Thin Stillage vurderet ud fra udrådningsforsøg af WDGS. Biogas består af en blanding af metan (CH 4 ) og kuldioxid (CO 2 ) og små mængder andre gasser. Biogas kan afbrændes i både gaskedler og i kraftvarmemotorer, således at det er muligt at fremstille el og varme. Biogassen kan midlertidigt også anvendes i CFB-kedlen på Grenaa Kraftvarmeværk. 26

30 7 Alternativer for afsætning af biprodukter 7.1 BIPRODUKTER KAN INDDELES I 4 KATEGORIER TIL FODER- BRUG: Væskefraktionen efter centrifugen betegnes som Thin Stillage ca. (7,5 % TS). WDG Wet Distillers Grain, som er en centrifugeret bærme med et TS indhold på ca. 30 %. En opblanding af WDG og inddampet Thin Stillage betegnes som Wet Distillers Grain and Solubles (WDGS med ca. 30 % TS). DDGS (Dry Distillers Grain and Solubles er tørret WDGS, som kan pilleteres). DDGS har et TS indhold på ca. 90 % Som kvægfoder I Tyskland og Sverige afsættes WDGS som foder til primært kvægbesætninger. Holdbarheden er op til ca. 14 dage, lagret på gården afhængig af årstiden. Der er dog mulighed for at ensilere produktet i plansiloanlæg på gården, derved forlænges holdbarheden til ca. 6 mdr. I ensileringsprocessen er det hensigtsmæssigt at stabilisere PH ved tilsætning af myresyre. Inden for en radius på 80 km fra Grenaa Havn findes der ca. 78 malkekvægsbesætninger med en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 92 malkekøer og et potentiale for afsætning af tons WDGS / år ( t TS/år) Som svinefoder Fra det svenske anlæg i Norrköping leveres et foderprodukt kaldet Agrodrank 27 med et TS indhold på mellem 27 29%. Tilsvarende produkt vil kunne indgå i en optimering af foderblandinger til vådfoder til primært slagtesvinebesætninger på Djursland. Med et ca. antal slagtesvinebesætninger på Djursland på og en vurdering af, at ca. 40 % er med vådfodringsanlæg svarer det til en mulig afsætning på tons / år ( t TS/år) DDGS (tørret i pilleform til foderstofindustrien). Århusegnens Andel har beregnet en værdi af DDGS på ca kr. / tons med udgangspunkt i en hvede pris på ca. 900 kr. / tons. 27

31 7.2 ALTERNATIV AFSÆTNING AF TØRRET DDGS SOM EN BRÆND- SELSPILLE Force Technology har foretaget en analyse af brændværdien og forbrændingsprocessen af pilleteret DDGS fra anlægget i Norrköping. (se BILAG 3: Afbrændingsforsøg DDGS) Effektiv brændværdi 4,61 kwh/kg eller 16,61 J/g. Brændværdien er lidt lavere end for rapskagepiller 18,3 J/g og sammenlignet med HP kvalitets træpiller på 19,2 J/g endnu lavere. Med udgangspunkt i erfaringer med afsætning af rapskagepiller for markedet til erstatning af træpiller vil en afsætning af tørret DDGS på markedet for brændselspiller være mulig, hvis prisen afspejles i brændværdien i forhold til træpiller, altså en % lavere pris til erstatning for træpiller. Hvis der forudsættes en pris på træpiller, hele træk (løs vægt) på kr./ton minus den mindre brændværdi på 240 kr./ton, ligger prisen på tørret DDGS lavere end prisen på afsætning til foderstofindustrien. Konsekvensen er derfor, at afsætning til brændselsformål kun er realistisk, hvis prisen på træpiller stiger yderligere, eller foderstofindustrien finder billigere alternativer end tørret DDGS. 28

32 8 Finansiel analyse 8.1 SCENARIER Der arbejdes i projektet med to tekniske scenarier, der skal afdække mulig symbiose med biogasanlægget og for at undersøge projektets muligheder for en symbiose med andre anlæg i Grenaa området Scenario 1 I Scenario 1 antages, at bærme bliver forarbejdet til DDGS. Dette medfører, at der per år produceres og sælges: m 3 ethanol og t DDGS. Nedenstående figur illustrerer scenario 1. RÅVARER MØLLERI FORMALING FORBEHANDLING forflydigelse/ forsukring ETHANOL og DDGS FABRIK GÆRINGSPROCES DESTILLATION recirkulering BÆRME m3 ETHANOL 96% SEPARATION THIN STILLAGE AFVANDING FODDERKAGE FORDAMPNING Våd DDGS 400,000 t TØRRING 99.9% ETHANOL DDGS TØRRET BÆRME t Figur 9: Scenario 1 alt DDGS tørres til foder Scenario 2 I Scenario 2 antages det, at alt Thin Stillage vil blive distribueret til biogasanlægget. Dette medfører, at der per år produceres og sælges: 29

33 m 3 ethanol m 3 Thin Stillage og t WDG, hvor det antages, at t bliver direkte udleveret som foder. Den resterende mængde WDG tørres og distribueres som t tør DDG. Nedenstående figur illustrerer scenario 2. RÅVARER MØLLERI FORMALING ETHANOL og DDGS FABRIK FORBEHANDLING: forflydigelse/ forsukring GÆRINGSPROCES DESTILLATION recirkulering BÆRME ETHANOL 96% SEPARATION THIN STILLAGE THIN STILLAGE til biogas m3 AFVANDING FODDERKAGE Våd WDG Våd WDG til fodder t TØRRING ETHANOL 99.9% DDG t Figur 10: Scenario Scenario 3 Scenario 3 er teknisk identisk med scenario 2, dog antages der en salgspris for Thin Stillage Scenario 4 Scenario 4 er teknisk identisk med scenario 1, men der regnes med en højere bioethanolpris. 8.2 ETABLERING AF ANLÆG Investeringen i bioethanolanlægget bygger på data i et lignede projekt 5. 5 Etablering af bioethanolanlæg i Sønderjylland (Tønder) COWI, november

34 I investeringen til bioethanolfabrikken i Grenaa er der taget højde for justeringer som følge af lokale forhold. Det gælder lokale priser for vand og spildevandstilslutning, el og varme. Desuden er investeringspriser reguleret med Danmarks Statistiks indeks for anlægsarbejder, der fra 2004 til 2006 giver en stigning i priserne på 7,6 % Vand og Spildevand I Grenaa Kommune er etableringsafgiften for nyetablerede ejendomme fastlagt ud fra et standarttilslutningsbidrag, som for erhvervsbyggeri beregnes til kr./påbegyndt m 3 halareal. Ethanolanlæggets areal (m 3 ) er estimeret til: Bebygget m 3 Mølle (30m*20m*25m ) m 3 Kornlager m 3 Gæringstanke m 3 Destillering (30m*20m*25m) m 3 DDGS workshop (25m*90m*54m) m 3 Silo til DDGS m 3 Total: m 3 Det resulterer i et samlet vand tilslutningsbidrag på: m 3 / m 3 * kr. = 7,2 mio. kr. 8.3 DRIFTSOMKOSTINGER Projektets driftsomkostninger baserer sig delvis på data i et lignende projekt, men omkostninger til personale og eksterne ydelser er reguleret med en lønstigning på 6 %. Desuden er det antaget, at projektet lejer m 3 tanklager i 120 kr. / m 3, samt med at 7 ha grund 25 kr. / m Vand Ved dimensionering af anlægget regnes der med et vandforbrug på op til ca m 3 per år, som forventes at blive nedbragt under procesoptimeringen, men vurderes p.t. til at være op til m 3 per år. 6 Under antagelse af, at kornet vejer ca. 700 kg / m 3. 7 Jf. Tønder rapporten 8 Under antagelse af, at DDGS vejer ca. 500 kg / m 3. 31

35 Under processen adskilles vandet igen fra produkterne. Vandet kan oparbejdes og recirkuleres. Yderligere kan spildevandet fordampes ved tørringsprocesserne og distribueres i form af vådt foder (WDG), således at spildevandsmængderne er procesafhængige. Kvaliteten af spildevandet er ligeledes afhængig af råmateriale, teknologi og procesvalg, og BOD kan variere fra mg / liter. Til ethanolanlægget i Grenaa vurderes det dog, at det udledte spildevand har en BOD på under 2000 mg / liter. Vandafledningsbidrag består af en fast afgift 9 samt en variable afgift målt i m 3 vandforbrug. Det forventes, at projektet kan forhandle om den faste vandafledningsafgift samt en reduceret pris for vand og spildevand 10. Spildevand: Variabel afgift (2006) 21,11 kr. / m 3 ex. Moms Vandpris: 4,5 kr. / m 3 De forventede udgifter for vand er estimeret til kr./ år Korn Ved indkøb af råmaterialer til ethanolproduktion skal der tages hensyn til, at materialet har en lav fugtighed på max. 15 % samtidig med, at et højt stivelseindhold og en lav proteinindhold i råvaren vil være fordelagtigt. Det har været muligt at købe hvede fra høst 2006 direkte fra de danske landmænd til kr. per ton. I september 2006 var prisen på ca kr./ton. Prisen på hvede, som leveres med skib via Grenaa Havn, forventes at være kr. lavere/ton. Skibsladninger vil blive leveret med ton/levering. Triticale og rug som alternative råvarer koster ca kr./ton. Triticale og rug forventes at kunne udgøre 25 % af det samlede input. Da kornprisen varierer med udbyttet på verdensplan og en varierende efterspørgsel, anvendes en konservativt høj kornpris på kr./ton korn. 9 Den faste afgift for 2006 udgør 333 DKK/ spildevandsstik. 10 Spildevand (2006): Den variable afgift er 21,11 kr. / m 3 ex. Moms, og vandprisen er 9,5 kr./ m 3. Regulære driftsomkostninger for vandet vil således beløbe sig til: 500,000 m 3 / 30,61 kr. = kr. / år. 32

36 8.4 INDTÆGER DDGS som foder Den alkoholfrie bærme, WDG, WDGS og DDGS kan anvendes i foderbladninger til slagtesvin. Den alkoholfrie bærme kommer ud af processen har et tørstofprocent på ca. 12 %, og det påregnes at, hvis projektet sælger det FOB kan en pris på ca. 120 kr. / ton opnås. Når bærmen har gennemgået separeringen, opstår der foderkager (WDG eller WDGS), som har et tørstofindhold på ca. 30 %. Foderkagen kan også sælges som foder og prisen estimeres til at være omkring 310 kr./ton. Tørret DDGS har efter næringsstofberegninger en værdi på ca kr./ton til svinefoderbladninger. I projektet anvendes en pris på kr./ton DDGS (90% TS), og til WDG til foder anvendes prisen 310 kr./ton Bioethanol Den 30. august 2006 var spotpris på det europæiske marked FOB Rotterdam (jf. HELM AG Hamborg, juli 2006) på 4,77 kr./liter. I projektet er en konservativ pris på 3,75 kr./liter ethanol blevet anvendt i scenario 1, 2 og Thin Stillage til biogas Forhold, som vedrører prisen af Thin Stillage til biogas, er beskrevet i kapitel

37 8.5 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER For at vurdere rentabilitet af projektet er der udarbejdet en finansiel vurdering af scenario 1 til scenario Antagelser I den finansielle vurdering er følgende forudsætninger anvendt: Finansiering: Egenfinansiering udgør 35 %, og resten lånefinansieres. Det antages, at de første 2 år er afdragsfri. Der regnes i faste priser. Realrenten på fremmedfinansiering er fastsat til 6,5%. Lånet betales tilbage over 10 år Scenario Investering Følgende tabel præsenterer den samlede investering i projektet indtil driftsstart. Fabriksinvesteringer Mio. kr. Modtagelse og mølleri 52 Forflydigelse, gærpropagering, kontrol og lab. 16 Gæring 38 Destillering 69 DDGS og udlevering af foder 123 Foderpiller 31 Forsyningsanlæg (køling, kedel, trykluft, CIP mm) 69 Tankgård bioethanol 14 Terræn, vej, hegn, kloak, byggeplads m.m. 39 Bygninger og stålkonstruktioner 60 Rådgiverhonorar 43 Diverse 54 Subtotal 608 Lagerbeholdning Korn (14 dages beholdning = tons) 16 Enzymer 1 Kemi 1 Foder (5 dages beholdning = tons) 2 Ethanol (7 dages produktion = 1600 m3) 5 Reservedele m.m. 4 Subtotal 29 Øvrigt kapitalbehov inden opstart Finansiering, selskabsetablering 25 Kapital i arbejde (debitorer - kreditorer + uforudset ) 75 Myndighedsbehandling 2 Personale (ansættelse og uddannelse) 3 Subtotal 105 Total mio. kr. 742 Tabel 3: Scenario 1 Investering. 34

38 Indtægter I nedenstående tabel præsenteres enhedspriser og de samlede indtægter i Scenario 1. Enhedspriserne er valgt konservativt for at sikre robustheden i den økonomiske vurdering. Baggrund for PRODUKTION Indtægter enhed mængde Enhedspriser, kr. Ethanol m DDGS t Indtægter kr. / år Ethanol DDGS Total kr Tabel 4: Scenario 1 Baggrund for beregning og indtægter Driftsomkostninger Projektscenario 1 medfører et specifikt forbrug af varme m.m. Disse data er anført i tabellen nedenfor. Baggrund for BEHOV driftsomkostninger enhed mængde Enhedspriser, kr. Varme MWh El MWh Vand - spildevand m Korn t Leje af tankanlæg i havnen m Leje af grund m Tabel 5: Scenario 1 mængder og enhedspriser. Nedenstående tabel anfører alle driftsomkostninger, undtagen finansieringsudgifter. Driftsomkostninger kr. / år Varme El Vand - spildevand Korn Enzymer Kemikalier Drift og vedligeholdelse Personale Licenser, forsikringer Eksternt arbejde Leje af tankanlæg Leje af grund Diverse Total kr Tabel 6: Scenario 1 driftsomkostninger. 35

39 8.5.3 Scenario Investering Følgende tabel præsenterer den samlede investering i projektet indtil driftsstart i scenario 2. Fabriksinvesteringer Mio. kr. Modtagelse og mølleri 52 Forflydigelse, gærpropagering, kontrol og lab. 16 Gæring 38 Destillering 69 DDGS og udlevering af foder 74 Foderpiller 19 Forsyningsanlæg (køling, kedel, trykluft, CIP mm) 69 Tankgård bioethanol 14 Terræn, vej, hegn, kloak, byggeplads mm. 39 Bygninger og stålkonstruktioner 49 Rådgiverhonorar 43 Diverse 48 Subtotal 530 Lagerbeholdning Korn (14 dages beholdning = tons) 16 Enzymer 1 Kemi 1 Foder (5 dages beholdning = tons) 2 Ethanol (4 dages produktion = m3) 5 Reservedele mm. 4 Subtotal 29 Øvrigt kapitalbehov inden opstart Finansiering, selskabsetablering 25 Kapital i arbejde (debitorer - kreditorer + uforudset ) 75 Myndighedsbehandling 2 Personale (ansættelse og uddannelse) 3 Subtotal 105 Total mio. kr. 664 Tabel 7: Scenario 2 Investering. 36

40 Indtægter scenario 2 Nedenstående tabel præsenterer enhedspriser og de samlede indtægter i Scenario 2. Enhedspriserne er valgt konservativt for at sikre robustheden i den økonomiske vurdering. Baggrund for PRODUKTION Indtægter enhed mængde Enhedspriser, kr. Ethanol m WDG t Thin Stillage t DDGS t Indtægter kr. / år Ethanol WDG Thin Stillage DDGS Total Tabel 8: Scenario 2 Baggrund for beregning og indtægter Driftsomkostninger scenario 2 Projektscenario 2 medfører et specifikt forbrug af varme. Derfor er disse data anført i tabellen nedenfor. Baggrund for BEHOV driftsomkostninger enhed mængde Enhedspriser, kr. Varme MWh El MWh Spildevand m Korn t Leje af tankanlæg m Tabel 9: Scenario 2 Baggrund til driftsomkostninger. I tabellen nedenfor er de samlede driftsomkostninger præsenteret. 37

41 Driftsomkostninger kr. / år Varme El Vand - Spildevand Korn Enzymer Kemikalier Drift og vedligeholdelse Personale Licenser, forsikringer Eksternt arbejde Leje af tankanlæg Leje af grund Diverse Total kr Tabel 10: Scenario 2 Driftsomkostninger Scenario Investering Scenario 3 er teknisk identisk med scenario 2 og har derfor også det samme investeringsbehov, som er anført nedenfor. Total mio. kr. 664 Tabel 11: Scenario 3 Investering. Da Scenario 3 er teknisk identisk med scenario 2, er også investeringerne lige store Indtægter Nedenstående tabel præsenterer enhedspriser og de samlede indtægter i Scenario 3. Den antagne pris på Thin Stillage afspejler markedsforhold under antagelse af, at vilkår for biogasproduceret el også gælder for Grenaa Kraftvarmeværk, og prisen afspejles i salgsprisen for Thin Stillage. Baggrund for PRODUKTION Indtægter enhed mængde Enhedspriser, kr. Ethanol m WDG t Thin Stillage t DDGS t

42 Indtægter kr. / år Ethanol WDG Thin Stillage DDGS Total kr Tabel 12: Scenario 3 Baggrund for beregning og indtægter Driftsomkostninger Projektscenario 3 har de samme udgifter til driften som scenario 2, som er anført nedenfor. Total kr Tabel 13: Scenario 3 Driftsomkostninger Scenario Investering Scenario 4 er investeringsmæssigt identisk med scenario 1, som anført i tabellen nedenfor. Total mio. kr. 742 Tabel 14: Scenario 4 Investering Indtægter Der er antaget en højere ethanolpris på 4,77 kr./liter, som afspejler den nuværende markedspris. Baggrund for PRODUKTION Indtægter enhed mængde enhedspriser, kr. Ethanol m DDGS t Indtægter kr. / år Ethanol DDGS Total kr Tabel 15: Scenario 4 Baggrund for beregning og indtægter. 39

43 Driftsomkostninger Projektscenario 3 har samme forbrugsdata som scenario 1. Disse data er anført i tabellen nedenfor. Baggrund for BEHOV driftsomkostninger enhed mængde Enhedspriser, kr. Varme MWh El MWh Vand - spildevand m Korn t Leje af tankanlæg i havnen m Leje af grund m Tabel 16: Scenario 4 mængder og enhedspriser. Nedenstående tabel anfører alle driftsomkostninger, undtagen finansieringsudgifter. Driftsomkostninger kr. / år Varme El Vand - spildevand Korn Enzymer Kemikalier Drift og vedligeholdelse Personale Licenser, forsikringer Eksternt arbejde Leje af tankanlæg Leje af grund Diverse Total kr Tabel 17: Scenario 4 driftsomkostninger. 8.6 SAMMENLIGNING AF SCENARIERNE Scenario 1 afspejler en konventionel bioethanolfabrik, hvor alt materiale enten forarbejdes til ethanol eller DDGS, der anvendes til dyrefoder. Dette scenario får kun indtægter fra DDGS, og ethanol salg og kræver en investering på 742 mio.kr. Dette skaber et årligt resultat før afskrivninger, renter og skat på ca.132 mio.kr. Den interne rente beregnet for en egenfinansieringsandel på 35% ved en tidshorisont på 15 år er 15%. I scenario 2 anvendes Thin Stillage på biogasanlægget til fremstilling af biogas, som leveres til Grenaa Kraftvarmeværk, som til gengæld leverer varme til ethanolanlægget. Der opnås således en symbioseeffekt mellem de tre enheder. 40

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE

Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Energinet.dk Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 Energinet Biogas DRIFTS- OG SAMFUNDSØKONOMISK ANA- LYSE Sæsonvariation September 2010 D Udkast 17.12.10 ASM/TRN

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel university of copenhagen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Jacobsen, Brian H.; Laugesen, Frederik Møller; Dubgaard, Alex; Bojesen, Mikkel Publication date: 2013 Document

Læs mere

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen

Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi. Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts- og samfundsøkonomi Brian H. Jacobsen Frederik M. Laugesen Alex Dubgaard Mikkel Bojesen 220 IFRO Rapport 220 Biogasproduktion i Danmark Vurderinger af drifts-

Læs mere

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg

Energinet.dk. Juli 2012. FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Juli 2012 FAKTAARK BIOGAS - NOTAT Gård og Fælles Biogasanlæg PROJEKT Faktaark Biogas - notat Gård og Fælles Biogasanlæg Energinet.dk Projekt nr. 14.768.01 Dokument nr. 123164355 Version 3

Læs mere

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol

Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol Ea Energianalyse Samfundsøkonomiske aspekter ved produktion af 2. generations bioethanol Udarbejdet for Partnerskabet for Biobrændstoffer Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Resume og konklusioner... 1 Usikkerheder...

Læs mere

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER JAKOB SEHESTED OG EVA SØNDERGAARD (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 040 MARTS 2014 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser

Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Økonomisk vurdering af biogasanlæg til afgasning af faste biomasser Skrevet af Karen Jørgensen og Erik Fog Videncentret for Landbrug,

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE

Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser BIOMASSE Udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse og Wazee 17-03-2011 2 Opdatering af samfundsøkonomiske brændselspriser, biomasse - 17-03-2011

Læs mere

Morgendagens transportbrændstoffer. Danske perspektiver

Morgendagens transportbrændstoffer. Danske perspektiver Morgendagens transportbrændstoffer Danske perspektiver Energikatalog - Morgendagens Transportbrændstoffer. Danske perspektiver. December 2006 ISSN 13959372 ISBN 87-91614-29-5 Rapport 2006/15 Udgives af

Læs mere

Bioethanol i et fossilfrit samfund

Bioethanol i et fossilfrit samfund Bioethanol i et fossilfrit samfund Semesterprojekt 2013-18- 12 Udarbejdet af Niclas Højgaard Wandall, Mads Knorborg Pedersen og Kristoffer Wolsing Side 1 af 74 Side 2 af 74 Semester: 5 Projekt titel: Bioethanol

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009

Biogas til nettet. Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Projektrapport Maj 2009 Biogas til nettet Torben Kvist Jensen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2009 Titel : Biogas til nettet Rapport kategori : Projektrapport Forfatter : Torben

Læs mere

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI

ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI ENERGI- OG MILJØTEKNOLOGI Baggrundsmateriale til Vækstforums tænketank 2007 Baggrund Beskrivelse af energiteknologier Regional status og perspektivering Udgiver: Regional udvikling Forord Vækstforum i

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE

SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE MILJØSTYRELSEN SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE NOTAT 1. NOVEMBER 2012 2/24 SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD FOR RENESCIENCE INDHOLD 1 Indledning 3 2 Baggrund og formål 3 3 Systembeskrivelse

Læs mere

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET

OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET OKTOBER 2013 BIOGAS TASKFORCE BUSINESS CASE FOR BIOGASANLÆG MED AFSÆTNING TIL NATURGASNETTET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER

Læs mere

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør

Dagsorden: Dato: 7. maj 2014 Tidspunkt: 10.00 12.00 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG Kogebog for etablering af biogasanlæg Redaktion: Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) Bidragydere: Torben Ravn Pedesen, (LandboLimFjord/

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter

Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M. 127/001-0164 Realistiske muligheder for nyttiggørelse/udnyttelse af organisk

Læs mere

om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2

om at gå direkte til tredje generations teknologierne. Det vil sige affald, der omdannes til gas og efterfølgende Det giver fire gange større CO 2 4. årgang Nummer 21 September 2007 Forskning i Bioenergi En udfordring for forskerne 3 Flere penge til demonstrationsanlæg 4 Elbilen vinder over biobilen 6 Videnskabeligt pillearbejde 8 Skorstensfiltre

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK

ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK Til Energistyrelsen Dokumenttype Endelig rapport Dato December 2012 Fra Rambøll Management Consulting ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF CCS/EOR I DANMARK ANALYSERAPPORT SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE

Læs mere

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK

FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK MAJ 2014 HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK A/S FORNYELSE AF HELSINGØR KRAFTVARMEVÆRK BESLUTNINGSGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Føns Nærvarme. Rapport

Føns Nærvarme. Rapport Føns Nærvarme Rapport Muligheder for kollektive varmeløsninger i Føns NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere