DANSK I%iNG41 IJFJT1D5SKRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK I%iNG41 IJFJT1D5SKRIFT"

Transkript

1 - : i -4 I i DANSK I%iNG41 IJFJT1D5SKRIFT KVALITET kendetegner ENTREPRENØR OG VEJ BYG N INGS MASKIN ER Tromleprogranrmet orrfatter såvel STATISKE som VIBRATIONSTROMLER fra 1,4 til 12,5 tons RINGSTED JERNSTØBERI & MASKINFABRIK AIS RINGSTED - TLF. (D3 615) ,-, - - -rk

2 15 E L) HOFM IX kvalitet og bæreevne Det hurtigste og mest effektive middel til forstærk ning af alle slags vejbaner. Kvalitet og bæreevne er under nøje kontrol ved såvel produktion som udlægning i det viste MARSHALL-apparat. Den vi ste borekærne består af 11/2 cm slidlag cm Hot-Mix og 11/2 cm oprindelig asfaltbelægning. VEJEN HERLEV

3 og Nuffield har det, De har brug for: ekstra kraftig chassisramme til påmontering at kraftige redskaber NUFFIELD Iraktorcrne er speaet fremstillet til påbygning af jordflytnrigsrnaterel den kraftige klasse. Både Nuffield 342 og Nuffield 46 har den overdimensionerede chassisramme, der dan ner en klippefast forankring for arbejcismaskinen - samt både robust gearkasse og bagtøj med specielt gode monteringsmuligheder på undersiden af gearkasse og bagakselhuse, hvor der er planslebne anlægsflader med bolthuller. Ce.go Nuffield modeller er udstyret med kraftige BMC dieselmotorer, der er berømte for deres usædvanlige oænomi og holdbarhed - Nufed er der vægt bag på krternc. - - for SKOVGÅRD model C - den soro bagfæsser - påmonteret Nufield 46 har en kapacitet, som ellers kun opnås med 2-3 gange så dyre special maskiner. Lofteevne 2 kg og løftehøjde 27 mm med 57 ltr. skovl. Skovgård model C er fremstil let af de allerbedste materialer og har høstet stor anerkendelse både her og i udlandet kvalitet og arbejdsevne. Henvend Dem til nær meste Nuffield forhandler. 47 (NUFFIELDD A3

4 Enestående modulations-kobling umuliggør Eneste power shift transmission, der går i indgreb uden ryk! INTET RYK, INTET SLID på de vigtige transmission-koblingsenheder det er hvad den nye modulations-kobling betyder for de to store Allis-Chalmers bæltetrak. torer, den 385 hk stærke HD-21P og 25 hk HD-I6DP. Resultatet er lang levetid for transmissionen uden kostbare koblingsfeji og vedligeholdelsesarbejder. Dette blokdiagram over kraftoverføringen illustrerer arbej dsgangen: MODULATIONS-KOBLING Den specielle modulatiuns.kobling er placeret foran torque converteren (for agningen at drejmomentet). Den afkales al olie under tryk... og kan slippes uden varsel ved enhver omdrejningshastlghed fru til fuldt Indgreb uden at der sker skade. Transmtsslons-kobllngsenhederne er altid I fuldt Indgreb førend motorens effekt overføres. Intet rykl Ingen friktionl Udover at beskytte transmission.koblings-enhederne (det mest sårbare led i power shift transmissioner på store traktorer) bidrager modulationskoblingen også på anden måcfe til, at vedligeholdelsen af kraftoverføringen reduceres til et minimum. Bemærk i ovenstående diagram, at der er to dæmpende faktorer, der beskytter kraftoverførin gen mod chokbelastninger torque converteren, der findes i mange konstruktioner, og modulations-koblingen, der kun findes på Allis-Chalmers. SPECIEL ÉTGREBS GEAR- OG HASTIGHEDSKONTROL Fererkontrollen er uovertruffen. Hastighedsområde, frem og bak, vælges ved at bevæge powershift-grebet &idelæns, se cij. Dette bringer koblingsenhederne i indgreb svarende til det valgte område og dette sker kun, når modulationskoblingen er helt ude af indgreb, altså tiden at kraftoverforingen er belastet. Uden at ændre på motoromdr. skifter føreren korseishastighed ved at flytte grebet tilbage eller frem, se Denne bevægelse øger eller mindsker modulations. koblingens indgreb. Reaktionen er øjeblikkelig og giver følelsen af direkte kraftoverføring. Betjeningen er præcis og smidig. IMPORTØR: Autontobmorretningen Ici AIS afd. MASKINER Glostrup - Tlf. (1) A6

5 raktisk talt fejl i transmissionen MODULATIONS KOBLING KOG LING S-ENHE DER I POWER SHIFT TRANSMISSION De eneste bæltetraktorer i verden med modulations-kobling den store 385 lik 22,7 ton HD-21P, der ses ovenfor, og den 16,2 ton hinge 25 hk F{D-I6DP. STØRRE MOTOREFFEKT Når De betaler for hestekræfterne i en stor traktor, så vær også sikker på, at De kan udnytte dem. Med modulations-koblingen kan De arbejde dagen lang på fuld kraft med HD-21P og HD-16DP uden at mindske omdrejningstallet for at skifte. Modulations-koblingen tilpasser bevægelseshastighed og belastning efter hin anden. Motoren kan hele tiden arbejde i dens mest effektive område med fuld kraft i beredskab til øjeblikkelig indsats. Der er meget mere at fortælle om modulations-koblingen. Den er en virkelig ene stående teknisk landvinding. Der er også meget mere at fortælle om Allis-Chalmers bæltetraktorernes formåen. Tal med Allis-Chalmers importøren: Automobilforretnin gen Ici, AIS, Glostrup, og få fuldstændige oplysninger. Modulations koblingen er mere udførlig beskrevet en 6 sider stor brochure, som fås hos Ali is-chalmers importeres I ALLIS-CHALMERS * I VERDENS TJENESTE INDENFOR FABRIKATION * ELKRAFT * KONSTRUKTION * MINEDRIFT * LANDBRUG * VEJVÆ SEN * ATOMKRAFT * VIDENSKABELIG FORSKNING ALUS-CHALMERS INTERNATIONAL, DEPARTMENT 46, MILWAUKEE, WISCONSIN 5321 USA.

6 -ecjbeiwguing iisid#r hoiiiroi.. -J - TROMLEMASKINE Tromlemaskinen anvendes i vort labora torium til at fastlægge bitumenprocenten i et pulvermateriale, således at man ved hjælp af denne maskine kan zikre sig mod, at belægningerne bliver for fede eller for magre. Har De et vejbelægningsproblem, det være sig bedømmelsen af undergrundens bæreevne, opbygning og dimensionering af nybelægninger eller af forstærknings belægninger på ældre veje, slidlag o.s.v., er vore vejteknikere gerne til tjeneste med assistance. DANSK DAMMANN ASFALT A8

7 Dansk Vejtidsskrift Udgivet af Amtsvejinspektorforeningen i Danmark REDAKTION Professor, civilingeniør H. H. Ravn, ansv., Øster Voldgade 1, København K. Telefon (1) 62 PAlæ 667 Redaktionelle medarbejdere Kontorchef F. J. Boas Vejdirektoratet Holmens Kanal 7, København K. Telefon (1) 13 CE Cand. polit. Åge la Cour NORDHAVN-fabriken: PAN-BETON 117 AR TLF. RY 6227 EKSPEDITION Teknisk Forlag AIS Skelbækgade 4. København V Telefon (1) 44 HI *681 FARUM-fabriken: FARUM-PULVER 113 ÅR TLF. LYNGE 183 SILKEBORG-fabriken IPAN-BETON I 6 ÅR TLF. FUNDER 121 I NO HO LO: Laboratoriekontrol Af civilingeniør. Asger-Olsen Odense kommunes vejplan godkendt Nogle kortfattede oplysninger om gummi-asfalt til vejformål Af civilingeniør C. A. Zeuthen Vegenes bæreevne og kostnadene i godstransportene Af cand. oecon. RoIv Slettemark Papirgangen bag specielle transporter Falck og Zonen Motorvejen ved Slagelse Fra ministerierne Side KASTRUP-fabriken AN KA-AS FALTSTEN ASFALT-EMULS ION I 25 ÅR HOVEDKONTOR KASTRUP HANS NISSENSVEJ 12 TLF A9

8 OPAL.for større skridsikkerhed...for blændfri kørsel...for bedre udnyttelse af lyset FO R STØRRE TRAFI KS I KKER NED F A B R I KAT I N A SYNOPAI. A 1

9 bygværk ring. i så de lag ning. venter på vejen. styrke. Ved at Et sådant grundlag for bedømmel fa desto ser stadig som kvalitetskriterium an værre i hævd mange steder, og man gynder vi at dreje boret, idet vi tæl Af Civilingeniør G. Asger-Olsen så må det være et udtryk for, at en vis konservatisme og individualisme Laboratoriekontrol Indledning til gruppesamtale 1, ved Dansk Amtsvejingenørforenings årsmøde i Aabenraa den 1. juni Sorø amts vej inspektorat, motorvejskontoret. en vej kunne sige det samme som om beton, at,,den holder til mere, end man tror. Det gør en vej imidlertid ikke mere. han med sit ansigtsudtryk overbevise tilskuerne om, at han har fået ind blik i disse hemmeligheder. hvis han er,,en gammel rotte, kan dens inderste hemmeligheder; o.s,v. prøver han at fravriste jorden klemme, snuse, ælte, smage, trille formentlig hedensk ritual: og det. Og så foregår der et gammelt eet-eller-andet og tage en håndfuld af bevidst hen til den nærmeste bunke inspektorater på dette område. råder ved mange af landets amtsvej Man ser ofte vejinspektøren ved in spektion på arbejdspladsen styre mål var udmærket dengang, da man ikke havde bedre metoder, og da man om arbejdet med disse. følger given belastning og 3) dette er dyrt. det blevet helt klart, at Med den voldsomme stigning i lan tale, er mere end 1 13 år gamle metoder, jeg i det følgende skal om foreningens årsmødeprogram på et tidspunkt, hvor de fleste af de prøve- Når et emne som dette tages på Dansk J7e)tidsskrifi kvalitet af såvel materialerne som af for de investerede penge må forlange et bygværk, som skal kunne bære en 2) en vej er et bygværk, som skal 1) en vejs bæreevne har en begræns devejsfærdselen efter sidste krig er håndfuld jord eller grus holdes des Det var en fremgangsmåde, som Den føromtalte besværgelse af en naturligt, at man at den er et dyrt Med erkendelsen af, at en vej er kunne bære den færdsel, man for blandet i ved et vej anlæg, er de forundersøgelser, som er grundlæggende for vej ens projektering og befæstelsens sagt ikke være tilfredsstillende sen af vejanlæggets kvalitet kan selv ken for bygherren, som risikerer at få bundens beskaffenhed. Dels den jord, hvorpå vi skal foretage ofte meget og prøvemetoder, som forlængst bur bejdet kasseret på et mere end tvivl ler for en entreprenør, som kan få ar et arbejde af for ringe kvalitet igen, før vi ved nok om vejbygnings somt grundlag. gravningerne og som vi skal opbygge dæmningerne med. de have vundet indpas ved alle amtsvej inspektorater og erstattet de gamle teknik, men vi råder i dag over viden rulle-ælte-ritualer. kendte. Jeg skal her blot repetere, at boret belastes med lodder til en total boratoriekontrol, men jeg mener alli dimensionering. Disse ting kan vel gevel at burde berøre det her næppe betegnes med mødets titel,,ia redrag vil forudsætte lidt kendskab til de forskellige forundersøgelser. da professor Ravn s efterfølgende fo af vejen har vi brug for at kende jord store opfyldninger, som vi henter i af normalt kunne foretage undersøgelser spidsboringer (1), som sikkert er vel til klarlæggelse af, om der findes blø det er nødvendigt at fjerne disse. Til belastning på 1 kg. Når den umid dette formål anvendes almindeligvis ført,,tilsynets skøn. delbare nedsynkning er ophørt, be Der er stadig en meget lang vej Det første, laboratoriet bliver ind Af hensyn til detailproj ekteringen På påfyldningsarealerne vil man og da i hvilken udstrækning hver el især dre om, at en slidt borespids aldrig må anvendes, da den kan forrykke re nisk laboratorium. Da lagfølgeborin ger kræver et ret stort og omfattende sultatet ganske væsentligt. det nødvendigt at vide noget om den jord, vi skal arbejde med. Vi må giver det drej ningsmoment, med hvil kan vi anvende z ingeborel (2), som ket boret påvirkes. Vi får herigennem ved hjælp af en simpel fjedervægt an direkte udtrykt jordens forskydnings til nærmere undersøgelse i et geotek gelser foretages ofte lagfølgeboringer boreapparatur, og da der normalt kun gelse, som med fordel kan overlades er brug for et meget begrænset antal et geoteknisk laboratorium, og jeg skal af disse boringer, er det en undersø derfor ikke omtale den nærmere ved raskelser under arbejdets udførelse, er denne lejlighed. (3) for at hente prøver af jorden op kende dens bæreevneegenskaber (her under dens frostfarlighed) for at kun ne fastlægge befæstelsens dimension ber. Vi kan endvidere med en sådan gere oplysning om, hvilke jordarter også få mere realistiske tilbud fra en treprenørerne, hvis vi kan give fyldi og opbygning, og vi kan formentlig visse dele af råjordsplanum forhåndsviden danne os et indtryk af, der forefindes om vi må påregne at skulle stabilisere fald med hvilken form for stabilise Til bedømmelse af jordens styrke Som supplement til disse undersø Hvis vi vil undgå for store over og flere halve omdrejninger ler, hvor mange halve omdrejninger, om deres egenska stere er bunden. Og så skal jeg erin der får boret til at synke 2 cm. Jo og

10 tørres En sigteanalyse (4) er noget helt fundamentalt. Den giver mangfoldige oplysninger om jordens art, sammen sætning og egenskaber. Der anvendes et sæt af sigter med kvadratiske sker og med maskevidder 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1,,5,,25,,125 og,74 mm. Til at foretage sigtningen des almindeligvis elektrisk drevet teapparat, hvori sigterne kan ges oveni hinanden og med den ste sigte øverst. Prøvens størrelse hænger af, hvor grovkornet materialet er. En god regel er, at prøvens størrel. se i kg skal være Ca. en fjerdedel af største kornstørrelse i mm. Hvis vi har et materiale med største kornstørrelse 64 mm, skal prøvens størrelse således være Ca. 15 kg. Prøven skal være så tør, at den kan smuldres med ne. Først sigtes hele prøven på 16 mm-sigten naturligvis ad flere gange. Herved er prøven nu delt i en grov og en fin fraktion. Den grove fraktion tørres i et dertil indrettet meskab ved 11 C, og derefter sigtes den i sigteapparatet på sigterne 64, 32 og 16 mm. Sigteresterne vejes, og sultaterne opføres i skemaet. Af den fine fraktion (mindre end 16 mm) nøjes vi af praktiske grunde med at sigteanalysere en mindre del (Ca. 4 g), idet kornfordelingen i denne del med tilstrækkelig god tilnærmelse er den samme som for hele fraktionen mindre end 16 mm. Vi har brug for at kende tørvægten af hele fraktionen, men for at slippe for at tørre en så anselig jordmængde, udtager vi Ca. 2 g, som vejes, tørres i varmeskab og vejes igen. Med det således fundne procentvise vandindhold kan vi ne torvægten af hele fraktionen dre end 16 mm. Delprøven på Ca. 4 g vejes, og med den fundne cent beregnes tørvægten. Herefter skes prøven på sigte,74, hvorved alt materiale mindre end,74 mm skylles ud af prøven og gennem ten. Resten som altså er større end,74 mm og vejes, og vi kan herefter beregne tørvægten af det bortskyllede silt og ler. Så mangler vi blot at sigte resten af denne deiprøve på sigterne 8, 4, 2, 1,,5,,25,,125 og,74 mm og at omregne de herved fundne gennemfaldsprocenter af frak tionen mindre end 16 mm til procen ter af hele vor oprindelige prøve. De således korrigerede gennemfaldspro ma anven sig anbrin stør af fingre om var re bereg min vandpro va sig center afsættes i det enkelt-logaritmi ske diagram, og vi har den ønskede gradueringskurve eller kornkurve. Den her beskrevne sigteanalyse er den, vi almindeligvis anvender på bejdspladsen ved den løbende kontrol af materialer. Når det imidlertid jer sig om en grundlæggende søgelse, har vi brug for at kende kurvens forløb også i de fraktioner, som er finere end,74 mm. Hertil anvender vi sedimentaizons-analysen Jeg omtalte, at vi ved den delige sigteanalyse vasker materialet på,74 mm-sigten. Til sedimenta tionsanalyseri opsamles vaskevandet (som i dette tilfælde skal være leret) med dets indhold af ler- og siltpartikler. Når vandet stilles til bundfældning, vil de groveste ler bundfældes først. Alt vaskevandet udgør en ret stor mængde, så analy sen foretages i almindelighed kun på en mindre del af det. For at undgå sammenklumpning af de enkelte fine korn tilsættes en peptisator, som er en opløsning af Na (Natriumpyro fosfat). Da der ikke er nogen tydelig overflade af bundfaldet, går vi den vej, at vi til visse tidspunkter (3,7,3 og 9 min, samt 4 og 7 timer) med et hydrometer måler vægtfylden af den ildce bundfældede opsiemning. metrets skala er indrettet til at vise (5). 4PO7 ar dre under korn almin destil partik Hydro vægtfylden i g jord pr. liter opslem ning. Til et givet sæt af hydrometer og måleglas hører en korrektionsta bel, og man kan således beregne væg ten af den endnu ikke bundfældede jord til de bestemte tidspunkter. En anden tabel angiver for ethvert af se tidspunkter den korndiameter større end hvilken partiklerne er dede. Jordens frostfarlighed bestemmes dels udfra sigteanalysen og dels ved undersøgelse af jordens kapillaritet og permeabilitet. Kapillaritelen (6) er et udtryk for, hvor højt grundvandet kan dis bundfæl stige op i den pågældende jordart på grund af hårrørsvirkningen i jordens porer. Den måles med et kapillarime ter, som i princippet er to glasrør forbundne med en slange. Systemet luk fyldes med vand, og øverst i det ene glasrør anbringes en lille beholder med en prøve af den del af jorden, som er mindre end 2 mm. Det åbne rør løftes således, at vandet i det kede rør stiger op i jordprøven. Derefter sænkes det åbne rør, og riteten i jorden vil holde vandet oppe i det andet rør, indtil et vist punkt, hvor jorden,,slipper vandsøjlen. Højdeforskellen mellem vandsøjlerne i det øjeblik, hårrørsvirkningen ves af vægten af denne højdeforskel, kaldes jordens kapillaritet. Denne ve er ikke særligt specifik, idet det naturligvis er individuelt, hvor fast jordprøven er presset sammen i cylin deren, og af denne grund bør den også kun anvendes på sedimentjordar ter. Statens Vejlaboratorium har da også mere eller mindre afskaffet ne prøve. Permeabi/jtete,z (7) er et udtryk for, hvor hurtigt vandet kan strømme gennem jorden. Den måles i et meameter, som i princippet er en linder, hvori jordprøven er anbragt, og som står i et vandbad, hvis vandoverflade holdes i konstant højde ved et overløb. Jordprøven går ikke helt op til cylinderens overkant, og der føres stadig vand således, at vandet i jorden og cylinderen holdes konstant op til cylinderens overkant. Vandet, som i et vist tidsrum er opsamlet fra vandbadets overløb, er strømmet ovenfra og ned gennem jordprøven. Man kan herefter beregne vandmærigden Q cm3/sec. kapilla ophæ prø den per cy til Permeabiliteten beregnes herefter som k Q L cm/sec hvor (8). = h.a L er jordprøvens højde, h er høj deforskellen mellem vandbadets overfla de og cylinderens top, og A er jordprøvens tværsnitsareal. Jordens bæreevne i våd tilstand kan bedømmes ved plasticitetsundersogel ser I denne forbindelse bruger vi betegnelserne plasticitetsgrænse, fly. degrænse og plasticitetsindeks. citetsgrænsen (P. L.) som også des udrulningsgrænsen er det indhold, hvorved man netop kan udrulle en 3 mm tyk pølse af jorden, uden at denne smuldrer. Til denne prøve anvendes den del af jorden, som er mindre end,5 mm. Flydegrænsen (L. L.) bestemmes på samme fraktion af jorden og ved hjælp af det såkaldte Casagrande-apparat. tet består af en lille metalskål hængt i den ene side på en aksel. Ved at dreje et lille håndtag bringes len ved en knast til at løfte sig 1 cm over underlaget og derefter at falde ned på dette. En prøve af jorden an- Plasti kal vand Appara op skå 138 Dansk J7ejtidsskrift

11 om at bringes i skålen, og ved hjælp af en særlig skabelon trækkes en fuge gen nem jordprøven og til skålens bund. Fugens sider er skrå, og jordprøvens tykkelse ved fugen er i cm. Flydegrænsen er defineret som det vandind hold, ved hvilket 25 slag eller fald netop får fugens sider til at flyde sammen. Denne bestemmelse må fore tages på den måde, at man ved for skellige vandindhold finder det antal slag, der får fugen til at lukke sig. Tegner man disse bestemmelser op i et koordinatsystem, kan man aflæse, hvilket vandindhold der svarer til 25 slag. Da plasticitetsgrænsen og flydegrænsen er bestemt som vandindhold, opgives de i %. Plasticitetsindeks er forskellen mellem de to grænser og opgives således også i %. Nu springer jeg frem til den tid, hvor alle disse undersøgelsers resulta ter er blevet anvendt; hvor vejen er projekteret, arbejdet udbudt, og entre prenøren gået i gang med arbejdet. Det første vi må undersøge, er na turligvis, om de leverede materialer tilfredsstiller det betingelsesmateriale, som ligger til grund for kontrakten. Råjorden er vi i reglen bundet til, og der vil således ikke være stillet betingelser for dens kvalitet. Denne er tidligere undersøgt, og projekteringen er foretaget under hensyntagen til jor dens kvalitet. For grusmaterialer vil der være krav om en bestemt kornfordeling. Denne kontrollerer vi ved deri føromtalte sig teanalyse. Kun i særlige tvivlstilfælde vil vi ved undersøgelse af grus også anvende sedimentation af silt-fraktio nen. For grusmaterialer er det vanskeligt ikke umuligt bestemme de plastiske egenskaber på traditionel vis, og man er derfor gået over til at an vende Sand-Ekvivilentbestemmelsen (9). Vi er endnu ikke på helt fast grund med denne prøvemetode. Der skal bruges 9 cm3 grus mindre end 5 mm. Statens Vej laboratorium fore skriver, at det skal være jordfugtigt og ikke må tørres. Dette overholdes her i landet, men visse steder bruger man at tørre materialet ved 11 C. Prøven fyldes i et 43 cm højt måle glas, og der hældes prøvevædske i op til en højde af 1 cm. Prøvevædsken er en opløsning af CaCI formaldehyd. Det henstår i 1 min.,, glycerin og og derefter rystes det i vandret stilling i 3 sek. 9 gange frem og tilbage med 2 cm udsving. Beholderen med prøvevædsken skal stå på en hylde 1 m over arbejdsbordet. Den er forsy net med en slange, og i enden af den ne sidder et ca. 5 cm langt vaskerør med små huller i siden nær ved en den af røret. Efter rystningen af prø ven fyldes op til 38 cm højde med prøvevædske, medens vaskerøret føres op og ned og måleglasset drejes rundt. Prøven står herefter i 2 min. Prøve vædsken reagerer med leret på en så dan måde, at dette expanderer i for hold til sin skadelighed. Det, man ser, er i virkeligheden en sedimentation, hvor de grovere partikler ligger i bun den og de finere ovenpå. Efter de 2 min. bundfældning måler man højden af skillelinien mellem klar vædske og det mere eller mindre bundfældede materiale. Derefter måles højden af det grove materiale i bunden. Over fladen af,,det grove materiale be stemmes som det niveau, hvori et sær ligt udformet stempel standser, når det sænkes ned i måleglasset. Stemp let er en stang, hvis nederste ende er forsynet med en kugle, hvis flade er lidt mindre end måleglassets indven dige mål. I stangens øvre ende er et lod, således, at stemplets samlede vægt er 1 kg. Sand-Ekvivalenten er define ret som den %, den lille højde udgør af den store højde. Den er med andre ord et udtryk for, hvor meget groft materiale, der er i prøven. Man har fundet, at med en S. E.-værdi på un der 2 % er materialet udpræget plastisk. Med en S. E.-værdi på over 3 % er det ikke-plastisk. Blot skal man ikke kritikløst tilstræbe en så høj S. E.-værdi som muligt. En S. E.-vær di på 1 % siger jo, at der intet ler er i materialet, og at det altså er min dre stabilt end med et vist lille lerind hold. Erfaringsmæssigt kan det siges, at med en 5. E.-værdi over 7 % er det vanskeligt at indbygge materialet. Jeg nævnte, at vi endnu ikke er på helt fast grund med denne prøve. Det ses bl. a. også af, at der ved arbejdet på Slagelse-motorvejen er dukket et hidtil ukendt fænomen op; nemlig at 5. E.-værdien for et materiale reduce res, når dette komprimeres. Statens Vejlaboratorium vil i den nærmeste fremtid udføre en række forsøg for at søge at klarlægge dette fænomen nær mere. Efter nogle få undersøgelser sid ste efterår synes det fastslået, at et materiale med en høj 5. E.-værdi for ringes mere end et materiale med en lavere S. E.-værdi. Jeg skal også næv ne, at Statens Vej laboratorium anven der et automatisk rysteapparat til S. E. - undersøgelsen. Herved elimineres een af de individuelle faktorer, som ikke bør forekomme i en prøvemetode, og der er al mulig grund til også at an vende sådanne apparater i vore pladslaboratorier. Den sidste materiale-prøve, jeg skal omtale, er CB.R.-proven (1). C.B.R. betyder California Bearing Ratio, og som navnet siger, er det en undersø gelse af materialets bæreevne. Man ta ger en prøve af materialet mindre end 16 mm, anbringer den i en form og komprimerer efter den såkaldte proc tor-metode. Et stempel med tværsnits areal 3 in2 trykkes ned i den kompri merede prøve med en hastighed af 1/2 in pr. min. Man måler den kraft, som giver en total nedsynkning på 1/1 in. Herefter udregnes hvor man ge % denne kraft udgør af den kraft, som giver samme nedsynkning i et standardmateriale af småkærver, og denne %-del er C.B.R.-værdien. For et mekanisk stabilt grusmateriale vil man f. eks. foreskrive, at den komprimerede prøve skal vandlagres i 4 døgn, og at C.B.R.-værdien deref ter skal være mindst 8 %. Den eneste laboratoriekontrol vi foretager af indbygningsarbej det, er koinprzme; zngskonlrollen (11). Jo bedre et materiale er komprimeret, jo større er materialets rumvægt. Hvis det er meget vandholdigt, er rumvæg ten endnu større. Da et større vand indhold naturligvis ikke betyder, at materialet er bedre komprimeret, hol der vi vandindholdet helt udenfor og taler om tørrumvægt. Princippet er alt så den ganske enkle at tage en prøve af det udlagte materiale og at måle prøvens rumfang og tørvægt. Man kan ikke nøjes med at angive selve tørrumvægten som et mål for kom primeringsgraden, idet to materialer og endog to læs af samme materiale kan gives samme komprimering, men få forskellig tørrumvægte. Derfor må vi have et referance-grundlag, og dette er den største tørrumvægt, som mate rialet kan komprimeres til ved en ganske bestemt komprimeringsenergi. Da,,sk Vejiidsskrift

12 men dog Denne standard-komprimering, som almindeligvis kaldes proctor-indstamp ningen, foregår i en cylinder på Ca. i liter, som anbringes i et indstamp ningsapparat. Materialeprøven er Ca. 3,5 kg med største kornstørrelse 16 mm. Materialet fyldes i cylinderen ad 3 gange, idet hvert af de 3 lag stam pes med 25 slag af en faldhammer, som vejer 2,5 kg, og som har en fald. højde på 3 cm. Cylinderen er forsy net med et aftageligt topstykke, og efter at de 3 lag er stampet 25 gan ge hver, skal prøven stå et lille styk ke op over topstykket. Dette tages af, og det øverste af prøven skrabes af i plan med cylinderens overkant. Cylin derens rumfang kendes, jordprøven vejes, og ved hjælp af den tidligere omtalte vandindholdsbestemmelse be regnes tørvægten af prøven, og heref ter kan tørrumvægten beregnes. Det er en kendt sag, at for en given kompri meringsenergi opnår man den bedste komprimering ved et bestemt vand indhold det optimale. For at be stemme det optimale vandindhold og dermed den maximale tørrumvægt svarende til proctor-indstampningen, er det nødvendigt at foretage en se rie af disse indstampningsforsog på samme materiale men med forskellige vandindhold. Herefter optegnes den såkaldte proctorkurve, som angiver tørrumvægten som funktion af vandindholdet. Af kurvens toppunkt aflæ ses dels det optimale vandindhold og dels den maximale torrumvægt, som altså er vort referancegrundlag, og som kaldes 1 % standard proctor. Undertiden hvor der kræves en kraftigere komprimering anvendes som referancegrundlag 1 % modifi ceret proctor. Dette er den maximale tørrumvægt, som bestemmes ved en helt analog metode. Blot bruges her et 4,5 kg lod med faldhøjde 45 cm, og prøven stampes i 5 lag à 25 slag. Kontrollen af komprimeringsgraden kan foregå på flere måder, men gene relt gælder det, at der optages en pro. ve, hvis rumfang og tørvægt bestem mes. Jeg har nævnt, at der til ind stampningen anvendes materiale min dre end 16 mm. Det skyldes det for hold, at større partikler ville forrykke resultatet væsentligt, idet kornvægt fylden er en hel del større end prø vens tørrumvægt. Af samme grund må man også ved komprimeringskon trollen holde materiale større end 16 mm udenfor beregningen. Når man har optaget prøven, skal den således sigtes på 16 mm-sigten. Rumfanget a partiklerne større end 16 mm bestem mes, og dette trækkes fra hele prøvens rumfang. Herefter vejes prøven uden stenene, vandindholdet bestemmes, og tørvægten kan beregnes. Jeg har tid ligere omtalt vandindhoidsbestemmel serne ved tørring af prøven i ovn. En hurtig knapt så nøjagtig vandindholdsbestemmelse fås ved an vendelse af Speedy Moisture Tester. Det er en miniature mælkej unge med et manometer indbygget i bunden. På en lille, transportabel vægt, som er indbygget i apparatets transportkasse, afvejes 26 g af prøven med største kornstørrelse 4 mm. D.ette anbringes i apparatets låg. I selve spanden an bringes rigeligt karbid. Låges sættes på, skrues fast, og derefter rystes ap paratet, hvorved jord og karbid blan des. Trykket stiger i beholderen, og når det er konstant, kan man på ma nometrets skala direkte aflæse prøvens vandindhold i % af prøvens samlede vægt, og den må således omregnes til % af prøvens tørvægt. Nøj agtigheden af denne metode afhænger af, hvor godt man har kallibreret ap paratet ved sideløbende vandindholds bestemmelser dels ved ovntørring af materiale mindre end 16 mm og dels ved anvendelse af Speedy på materiale mindre end 4 mm. Nu har vi bestemt tørvægten af komprimeringsprøven. Rumfanget kan bestemmes på forskellig vis. En tidli gere meget anvendt metode var at ban. ke en skarpkantet cylinder ned i mate rialet og tage den op med prøven i. Prøvens rumfang skulle således være lig med cylinderens rumfang. Dels kunne nedbankningen imidlertid med føre en vis extra komprimering, og dels var der en ret stor usikkerhed i fyldningen af cylinderen. Man er der for gået over til at grave et mere eller mindre tilfældigt hul og derefter at bestemme rumfanget af dette. Den mest udbredte metode til en sådan rumfangsbestemmelse er den såkaldte sandefterfyldningsmetode. Hertil an vendes først en bakke med et hul med diameter mindst 12 cm. Bakken an bringes, hvor man vil udtage prøven, og denne udgraves gennem hullet i bakken og i ca. 15 cm dybde. En ca. 4 cm høj cylinder med diameter 12 cm og med et kegleformet fodstykke anbringes med keglefladen nøjagtigt dækkende hullet i bakken. Mellem cy linderen og det kegleformede fodstyk ke er et spjæld. En i forvejen afvejet mængde af normalsand fyldes i cylin deren. Spjældet åbnes, og det udgrave de hul samt keglen fyldes med sand. Spjældet lukkes, og det sand, der er tilbage i cylinderen, vejes. Hermed kendes vægten af sandet, som fyldte hullet og keglen. Sandet er et enskor net standardmateriale med kendt rumvægt, og dermed kan man beregne rumfanget af hul og kegle. Når keg lens rumfang er kendt, har man altså bestemt rumfanget af provehullet. Rumfanget af stenene større end 16 mm, som blev frasarteret prøven, trækkes fra, og tørrumvægten kan be regnes. Herefter beregnes, hvor stor %-del denne tørrumvægt udgør af den ved indstampningsforsøget fund ne maximale tørrumvægt, og vi har med andre ord fundet kornprimerings graden udtrykt i % standard proctor (eller mod. proc.) Instrumenter har allerede i nogen tid været i brug i USA., hvor man ved anvendelse af isotoper direkte må ler vandindhold og tørrumvægt. Så danne instrumenter står foreløbig på vor ønskeseddel. Tilbage står blot at omtale en un dersøgelse, som endnu ikke har kun net indføres som en kontrol af arbej det, men nok som en tilnærmet kon trol af, at vi har opnået den tilstræbte bæreevne af vej en. Det er pladebelast,iingsforsoget (12). En cirkulær plade belastes ved hjælp af en donkraft un der en lastbil (dette er den alminde lige, primitive udformning af appara turet) til en bestemt belastning i reglen 6 kg/cm Nedsynkningen af pladen måles ved hjælp af eet eller flere måleure. Derefter aflastes til kg/cm Måleurene aflæses igen, og den elastiske deformation kan bereg nes. Dette belastnings/aflastningsfor søg udføres 3 gange eller indtil to talnedsynkningen ved to på hinanden følgende belastninger ikke afviger me re end,2 mm. Den gennemsnitlige elastiske deformation beregnes, og derefter findes overfladens elasticitets modul som E = 1,5. ap kg/cm 2, hvor a er pladens radius, p er belast 14 Dansk J7e):idsskrifI

13 i - -_ zz.-.l., J m - -- EEEEE..,..... s - \ \ N...r,., ,..r...,., N CCC N -R -i -%-- - r i U) 44 Z I- -l ø c Ifl z VI -I P1 4- (11 w rn m 4- m 3-37 ø ø CD CD -1 CD CD CC -4 ø -4...I.,..,r..I..,.. CC i i... 11d I I I 1 4_ n -4 i, c < ni ø El El zieele El...i...,C.,... ii _t ø- ( CO ø- > z z cl, > - I z (IC L cl, m > Ui -4 - c 3 ø- CD c CO CD CD CD ø- ni 7Ç z rn -1 >4 zr to 7 > CD -4 9 z 4 CC 4- CD CD g -4 > CD ẕ 4 CC CD -4 CC Cl CD Cl Cl r Cl CD CC -4 CD >- 4- CD -l r 4- CD ø CD -i CD CC c II II m -..., - CCC r CC I-

14 ganske og selv i at En Dette En ningen på pladsen og s er den gennem snitlige elastiske deformation. Om pladebelastningsforsøget skal jeg mærke, at der endnu synes at være en del ukendte faktorer, som gør, at prø ven ikke er helt pålidelig. F. ex. ved man, at tilstedeværelsen af en stor sten under målestedet i ret stor dybde indvirker ret betydeligt på måleresultatet. Vi har på Slagelse-mo torvejen endvidere konstateret, at man kort efter vibrationstromling på et grusmateriale måler en meget lav modul. Venter man at par dage, er den steget væsentligt. Endvidere har vi uforklarligt nogle fælde på et mekanisk stabilt bærelag målt en lavere E-modul, end vi på samme sted tidligere havde målt på bundgruset under bærelaget. be E til Jeg har i mit indlæg ikke nævnt undersøgelser af beton, asfaltmateria ler og stenmaterialer, idet disse søgelser er så specielle, og normalt tages i så ringe omfang man i almindelighed vil lade sådanne udføre på Statens Vej laboratorium eller andre speciallaboratorier. Det har ikke været min hensigt at give komplette,,brugsanvisninger for alle de prøver, der foretages i bindelse med et vejarbejde. For danne henvises dels til nedenstående litteraturhenvisninger dels til tens Vejlaboratorium, hvis datablad for en del af de omtalte undersøgelser ses i hosstående figur. Hensigten har været at nævne de prøvemetoder, som kan og bør tages i anvendelse ved ethvert arilægsarbej de, hvor foreningens medlemmer er implicerede. Jeg har forsøgt at skitse re de enkelte prøvers metodik ikke deres specifikationer og jeg har i al spagfærdighed påpeget, at de omtalte prøvemetoder omend det bedste vi har ikke er ganske exakte og barlige. Jeg vil slutte mit indlæg med et hjertesuk affødt af mine foreløbige erfaringer med laboratoriekontrol ved vejanlæg: Vi trænger alvorligt til et komplet sæt normer for prøveudtagning, vehyppighed, undersøgelsesmetoder og -instrumenter, tolerancer o.s.v. Disse normer bør måske indeholde 2 eller 3,,strenghedsgrader af prøver for anvendelse på mere eller mindre under for så Sta ufeji prø bety Odense kommunes vejplan godkendt Vil komme til at koste 29 mill, kroner foruden udgiften til parkeringsanlæg. Der skal skaffes parkeringsplads til 1. biler i og omkring den indre by. Ringgade om den indre bykerne skal mod nord forbinde den østlige og vestlige indførsel fra Fyns motorvej. Ministeriet for offentlige Arbejder har for nylig givet en principiel kendelse af Odense Kommunes lede vejplan, der blev udarbejdet i 1961 i henhold til vejdirektoratets cirkulære af 11. oktober 196. steriet ønskede med disse planer i hænde at danne sig et samlet overblik over de kommende års behov for vejbyggeri i Danmark, også med henblik på i videst mulig udstrækning at ordinere bestræbelserne. For Odenses vedkommende rummer planen arbejder til et samlet beløb af 29 mill. kr., excl, udgifter til ringsanlæg, kalkuleret efter holdene omkring Og hvad står der så på Odenses vejønskeseddel til 29 mill. kr.? god sam Mini ko parke prisfor dende vejanlæg. Det er jo ikke altid påkrævet eller muligt at udføre store og omfattende laboratorieforsøg på samme måde som på Statens Vej ratarium. Et sådant normsæt kunne vedlægges en kontrakt således, at man på arbejdspladsen ikke ville være i tvivl om, hvor mange hvor store og hvordan prøver skal udtages, søges og vurderes. labo under (1) Spidsbo ringer. Dan5k Vejtidsskrift 1955, side 68. (2) Vingeboringer. Dansk J7ejtidsskrifi 1955, side 7. Dansk Vejtidsskrift 1957, side 116. (3) Lagfolgeboringer. Dansk J/ejtidsskrift 1955, side 67. Taylor: Soil jmechanics, side 82. (4) Sigteanalyse. Statens Vejlaboratori jim s vejledn. for udførelse af sigteanalyse og hydrometeranalyse, januar (5) Sedimentationsanalyse. Statens Vejla boratorium s vejledn. for udførelse af sigteanalyse og hydrom eteranalyse, nuar Taylor: Soil Mechanics, side 34. ja De principielle synspunkter. Dansk Vejtidsskrift har bedt stadsingeniør Rich. Honoré, Odense, tælle lidt om planen, og om sin bys vej- og trafikproblemer i det hele get, ligesom vi senere vil kigge i dre købstæders vejplaner. omtale af de overvejelser, der ligger til grund for vejplanen som helhed, vil blive for omfattende, og jeg må derfor hellere fortrinsvis tale forholdene for bymidten, da ne har givet anledning til de fleste overvejelser. er vel også tilfældet for andre byer? meget betydelig del af den samlede kørselsmængde afvikles som bekendt i byerne, og da den aktivitet, for ta an om den (6) Kapillaritet. Stat mis Vejlaboratori jim s i ejledn. for laboraiorieundersc gelser af jordmaterialer med henblik på bæreevne, frostfare, stabilitet rn. ja., januar (7) Permeabilitet. Taylor. Soil Mecha nics, side 11. (8) Plasticitet. Tl illadsen: Vejbygning, side 31. Taylor: Soil Alechanics, side 27. (9) Sand Ekvivalent. Statens Vejlaborato rium s ejledn. for laboratoriejinder sogelser af jordmaterialer med hen blik på bæreevne, frostfare, stabili tet ni. m., januar (1) C. B. R. Statens Vejlaboratorium s vejledning for laboratorieundersogel ser af jordinaterialer med henblik på bæreevne, frostfare, stabilitet ja. ja., januar (11) Komprimeringskontrol. Statens Vejla boratoriu,n s vejledn. for udførelse af komprim eringskontrol, marts Willadsen: Vejbygning, side 38. (12) Pladebelastning. Dansk Vejtidsskrift 1957, side 121. Dansk Vejtidsskrift 1959, side 233. Dansk Vejtidsskrift 1961, side 98 og 19. JJilladsen:J7ejbygning, side Dansk Vejtidsskrif:

15 ,,LEVO VIBRATIONSPLADEN for intensiv komprimcring ved jord- og vejarbejde Model BV 6 Tekniske data: Svingningsmoment 2 kp Frekvens 6-12 a/m Marchhastighed frem og tilbage 2 m/min. Dybdevirkning 6 cm Stampeflade uden påbygningspiade,4 m2 Stampeflade med pbygningsplade,7 m2 Kapacitet 6/9 m /t Farymann-Dieselmotor, luftkølet 7 HK ved 23 alm Brændstofforbrug ca. i Ilt Model BV 1 Tekniske data: Svingningsmoment 4 kp Frekvens 6-12 o/m Marchhasrighed frem og tilbage 2 m/min. Dybdevirkning 1 cm Stampeflade uden påbygningsplade,6 m2 Stampefiade med påbygningsplade 1, m2 Kapacitet 1/16 m2/t Farymann-Dieselmotor, lufrkølet 14 HK ved 173 a/m Brændstofforbrug ca. 2,5 Ic Model BV 2 Tekniske data: Svingningsmoment 8 kp Frekvens 6-12 olm Marchhastighed frem og tilbage 2 m/min. Dybdevirkning 15 cm Stampeflade uden pbygningsplade 1, m2 Stampeflade med pibygningsplade 1,5 m2 Kapacitet 16/22 mt/t Deurz-Dieselmotor. luftkolet 22 HK ved 2 oim Brændstofforbrug Ca. 3,7 l/e J[ JOHS. MOLLERS MASKiNFABRIK 1VIJ OVER-JERSTAL TLF. (45) KØBENHAVN TLF. (1) 44 HI 565 Ali

16 IKAKI Støbeasfalt Pulverasfalt * Maribopulver Asfaltemulsion KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS GRUNDLAGT 19 FREDERIKSHQLMS HAVNEVEJ 9, SV * (1)44 *HILDA 4111 ASFAITMATERIALER B KÆR VE BÆR E LAG IILÜEi1LLJ El H L B Æ K -_.s TELEFON * ROSKILDE TELEFON ,---- GAMMELRAND - TLF. VISKINGE 27 A 12

17 stadsingeniøren. hvilken aflastning en nord-sydgående pålæsning. ne? Jeg Allerede Vil planerne går ud på at lede Vil Nej, De så udvide gaderne? i særdeles og hertil er lille, er det intet under, at de tvunget igennem bykernen. Det Kan Ja, før på grund af gadenettets form bliver ikke har ærinde i bymidten, men som samtidig med at gadearealet i forhold særlig megen anledning til kørsel, den indre by, der dels skulle lede den med hensyn til arten af udnyttelsen. sonbiler. gængere. Vi plan forudsatte et gadesystem omkring % med busser og tog, 11 % med lasl nen? andre steder. Men Det Det Jeg Inden plan er så fulgt op af bebyggelsespla midten? ringgaderne indtil det punkt, hvorfra for i centrum. målet i centrum. Samtidig blev der centrum, for en stor dels vedkommen lernes anvendelse til, hvad der er brug færdsel udenom, som ikke havde ærin foreslået udlagt parkeringspladser i grænset af parkeringsmulighederne og Man bør jo reservere centrumarea ner med udnyttelse blandt andet be de beliggende på bagarealer. Denne den mest bekvemt kunne komme til de i centrum, dels give mulighed for, at færdsien til centmm kunne følge gade øst for bykçrnen ville betyde som udøves i en stor bys midte, giver Da,isb I ejtidiskrift ikke få plads til bilerne i centrum, hvis man tillader en uhemmet eller i gade. Denne kom i daglig tale til at som stadsingeniøren tidligere har hedde,,parallelgaden og er forlængst for de gamle gader. Resultatet af un under anlæg. ge år har trængt til aflastning, siger smalle gader i byerne hed i Odenses bykerne allerede i man dersøgelsen blev nedlagt i en rapport: besparelsen let kunne betale den ny,,færdslen i Odense, som udkom i udstillinger i Odense, sidst for nylig 1951, og som påviste, at færdsels grund for denne plan. er et led i det indre ringgadesystem, sel fra nord til syd og omvendt, som Der er for eksempel en hel del færd så megen færdsel som muligt udenom. høre lidt om de tanker, som ligger til i rådhushallen. Jeg kunne tænke mig, omtalt og også vist på flere byplan ringsanlæg som for arealernes udnyt ter vi måtte udarbejde en dispositions kering vil den affode. plan for såvel gadeanlæg med parke at mange vil være interesseret i at udnyttelse er, jo mere færdsel og par de vi os klart, ud fra hvilke synspunk telse i bymidten. Jo stærkere denne trumsgrundene. Man må her erindre, tilstrækkeligt brede, men man kan kan nok gøre tilfartsvejene Man er nok bare at tænke på gadeobjekter hvert fald for høj udnyttelse af cen Resultatet af vore overvejelser blev de parkeres eller være under af- og at bilerne kun er i fart måske 1 % af tiden. Resten af arbejdsdagen skal De dermed sige, at det ikke for mange år siden gjor har forstået, at dette anlæg pielt for en halv snes år siden. Denne en plan, som byrådet tiltrådte princi ste, vi gjorde, var derfor at undersøge, Arealernes anvendelse har forstået, at arealernes an vendelse og færdslen herfra hænger og færdsiens slurrelse. hvad arealerne bruges til nu, og om sammen, men ved man da noget om, ser af disse forhold for at sikre et der vil være plads til centrumsfunktio på ca. 1 km2, hvoraf,8 km2 er fentliggjort i 1961, om etagearealets realistisk grundlag for fremtidsplaner at foretage ret grundige undersøgel har anset det for væsentligt nerne, efterhånden som byen vokser? anvendelse i de indre bydele, der er ne. Efter en undersøgelse, der blev of grundarealer, fremgår det, at der er ca. heraf, at der er god plads til en udvi citybetonede virksomheder. Det ses geareal anvendes kun en trediedel til delse af centrumsfunktionerne, ved at til og fra bymidten? anden anvendelse fortrænges. 1.. m2 etageareal. Af dette eta efter arbejdstidens ophør. falder det lidt, men er ved 15-tiden når en del folk skal hjem og spise, vokset til 23.. Ved middagstid, ved 11-tiden er antallet af personer 5. bor inden for bymidten, men for udadgående. nesker for indadgående og 175. heraf. Vi har anbragt tælleposter ved en del ret indgående undersøgelser vi har gennem årene foretaget De sige noget om færdslen atter oppe på omkring 23., for en delig at aftage stærkt ved l7tiden ef gaderne, der fører ind og ud af bymidten, og det har vist sig, at disse poster daglig passeres af 175. men knallerter. Med hensyn til bilantal kommer der daglig 45. biler af kommer 8 % på motorcykler eller lastbiler samt busser, og 6 % er per mange kører ud. 4 % er vare- og etablering af en ringgade, vil man op alle arter ind i området, og lige så nå en bedre fordeling af trafikken. at begrænse brugen af biler i byen, selv om det dog er påtænkt at reser hver ca. 6 indbyggere; men man må planlægge for en fordobling af bil tætheden, og det gør vi her som også sigt og administrativt betjener, findes der i øjeblikket en bil af alle arter for Odense Købstad plus de tilgrænsende skal bare køre igennem bykernen. Ved og varevogne, 1 % går, og endelig mer på cykel. 21 i personbiler, 2 for området, det vil sige de biler, der bliver i ker En stor del af bilerne, Ca. 4 %, Hvordan har vist sig, at 3 % kom kommer folk ind til by- kommuner, som byen forretningsmæs I vore prognoser har vi regnet med, vere visse gader fortrinsvis for fod fentlige og private arealer til i alt at skulle skaffe parkeringsplads på of at der i en ikke fjern fremtid vil være tidsparkering. Vi har i øjeblikket i 5. biler i området, og vi forudser 1., fordelt på langtids og kort er ikke hensigten Siadsingeniør Rich. Honoré, Odense

18 Fig. 2. Arbejdet på den ny parallelgade er forlængst sat i gang. Her er en del af den nordlige ende, hvor den fores under banelinien. 144 l)ansk L)tulskr;ft B

19 8..i- og gule linie. I-If I ç -den løfter med lethed ved læsning i grusgrave og på lagerplad ser etc. Lad en aut. Massey-Ferguson de største arbejdsbyrder! forhandler give Dem nærmere oplysninger konstrueret til dé sværeste arbejdsopgaver Massey-Ferguson 356 læssemaskinen er om model NOXS1 r] CrO1 CO1P.ANY A/ FERGUSON den kl ALM HAVN AH. store nyhed i den ENESTÅENDE MANØVREDYGTIGHED Forhjulstræk, baghjulsstyring og hydraulisk styring sikrer Transportkapacitet: 2286 kg ved 6,4 km/t. MASSEY-* hænderne fri til styring og betjening af læsserventilen. Hydraulisk betjent vendegear gør det muligt for føreren HYDRAULISK VENDEGEAR converter giver blødt træk og eliminerer hjulspind. 423 med 57 hkog fremragende,sejtrækkende egenskaber. OVERLEGEN MOTORKRAFT Motoren er en økonomisk Perkins dieselmotor type AD er 3175 kg, som kan løftes til 3,3 meters højde på 5 sekunder, takket være den suveræne hydraulik. let og smidig manovrering under alle forhold. Torque at sætte i frem- eller bakgear med foden - have C-47 A 13 Model 356 har en brydekraft på 48 kg. Lofteevnen KAPACITET I TOPKLASSE

20 TRANSPORTEN indenfor erhvervslivet er præget af den robuste og stabile 1,9 TONS OPEL... Den er efterspurgt i de populære standard-udgaver - lastog kassevogn - men kører også mere og mere med specialbyggede karrosserier alt efter de forskellige branchers transportbehov... Man ser 1,9 TONS OPEL benyttet til bygge- og vejmaterialer, grønsager, frugter, blomster o.s.v. - og man ser den køre for mejerier, vaskerier, busselskaber m.m... 1,9 TO N S P EL løser transportproblemer af enhver art. De mange forskellige versioner af 1,9 TO N SO P EL har samme økonomiske motor - den store, pålidelige 6-cyl. benzin-motor, der yder 79 hk ved 42 omdr./min. - de har også al le et rummeligt, komfortabelt førerhus - langt fremskudt, så den effektive ladlængde er retninger... størst mulig - og med buet forrude, så udsynet er sikret i alle 1,9 TO N S OP E L er idealet af en portvogn - let at manøvrere, hurtig og pålidelig,økonomisk i drift - virkelig rentabel - også for DEM! Stabil til transport -J trans OPEL T5

21 så Hvor I Er Nej, Vi Af Der Hvor Overslaget Det Ja, den indre by parkeringsplads til 3.5 der mangler altså en god del. Gamle huse rives ned for at skaffe plads til parkering. vil De skaffe arealer til dis se pladser? forbindelse med anlægget af parallelgaden og andre gader udlæg ges arealer til parkering, og ved udhulning af karreer kan også fremskaf fes mange pladser. Vi er ved at forbe rede sådanne udhulninger i henhold til tidligere godkendte planer. det ikke meget dyrt at erhver ve arealerne? Til alt held er disse bagarealer stort set kun bebygget med mere eller mindre saneringsmodne huse, og er hvervelsen vil derfor være billigere, end hvis det drejede sig om gode byg ninger. At grundejerne ved disse baggade og parkeringeanlæg får en stor fordel, bør påvirke prisen. Vil den ny landsbyggelovs parke ringskrav ikke kunne dække behovet, uden at det offentlige tager affære? der kan normalt kun stilles krav til udlæg af parkeringsareal ved nyt byggeri, og det, som kan kræves, er utilstrækkeligt, da landsbygnings reglementets bestemmelser i så hense ende ikke er vidtgående nok. Det offentlige må derfor selv udlægge arealer til parkering. Disse alers benyttelse vil efterhånden blive tidsbegrænset i bymidten, men dette skulle gerne animere privat kapital til at investere i parkeringshuse. Andre gadeanlæg. har hidtil talt om problemerne i den indre by. Har motorvejen over Fyn givet anledning til overvejelse i købstaden? færdsien på den nuværende hovedvej A i skal op imod halvdelen til Odense, og det er derfor klart, at vi må have indseende med, hvorledes denne del af færdsien kan ledes ind i byen. Dette er vej direktoratet enig med os i, og der vil derfor fra motorvejen fra øst og fra vest blive ført motor vej sgrene ind til byen. Disse afgrenin ger forbindes med en gade med et bredt profil som en del af den indre ringgade nord om bymidten. Det er ligeledes tanken at anlægge en sydlig forbindelse mellem motorvejsindfo ringerne som en del af den indre ring gade. Overvejelserne om placeringen er dog endnu ikke afsluttede. Der er også i vejplanen forudsat andre for bindelser mellem motorvejen og det øvrige vejnet og andre meget vigtige hovedfærdselsårer. må vel også være gadeanlæg, der, selv om de ikke er af så høj klas se som de nævnte, er af væsentlig be tydning for byens færdsel? Ja, det er klart, men jeg tror, at det vil føre for vidt at gå nærmere ind på dette. Li,iieforingen for den nj pa;illelgade. Udgifterne. store vil udgifterne blive til de i vejplanen forudsatte anlæg? er på 29 mill., hvortil kommer udgifter til offentlige parke ri ngsanlæg. er et stort tal. men jeg vil tro, at i forhold til vejlængde, størrelse af færdsel og indbyggerantal vil man komme til ud gifter af samme relative størrelsesor den i andre byers vejplaner. Sætter man udgiften plus udgifterne i om egenskommunerne i forhold til de for ventede 5. biler, bliver det allige vel ikke mange tusinde pt. bil. Besparelsen for disse ved et godt vejnet kan forrente mange penge. FS. Dansk Vejtidsskrift

22 uden Nogle kortfattede oplysninger om gummi-asfalt til vejformål Af C. A. Zeuthen, rådgivende ciz ilingeniør, Odense. Der har på forskellig vis i de senere år været en hel del omtale af gummi asfalt til vejformål. Da der formentlig alligevel ikke er så mange af dette blads læsere, der har særlige erfaringer på dette speci elle område, kan det forhåbentlig have interesse at der skrives lidt derom. Problemet bør utvivlsomt ofres en hel del mere opmærksomhed og interesse, end det tidligere har været genstand for, og det hos både forbrugerne og hos producenterne. Enhver ved, at man udvinder naturgummi ved at tappe gummisaft af gummitræerne. Denne saft, der kaldes latex, er i princippet en emulsion, hvori mikroskopiske gummidråber svæver i en ydre, vandig fase. På for skellig vis kan denne emulsion stabi liseres, og gummikoncentrationen kan samtidigt forøges til Ca. 6 %. På grund af vandindholdet er det imid lertid forbundet med store praktiske vanskeligheder at blande latex og varm asfaltbitumen i større mængder, at det skal tage en alt for uri melig lang tid. Denne vanskelighed overvinder man derved, at man af latex først fremstiller et meget findelt gummipulver, nærmest et støv. Dette gum mipulver kan på sin vis sammenlig nes med almindelig tørmælk, der, som bekendt, fremstilles på basis af mælk, der er en emulsion, hvori mi kroskopiske fedtdråber svæver i en yd re, vandig fase. Processen og maskinenet til fremstilling af såvel tørmælk som gummipulver er stort set ens. Til belysning heraf kan det oplyses, at man for få år siden overvejede at lade gummipulver fremstille på et dansk mejeri, der havde indstillet sin produktion af bl. a. tørmælk. Den gummi, der i dagliglivet an vendes til mangfoldige formål, er of test vulkaniseret med svovl for at gøre den mere hård og modstandsdyg tig og samtidig gøre den mindre klæ hende. Til vej formål kan der med nogen virkning anvendes et vulkaniseret gummipulver, men det har vist sig, langt fordelagtigere at anvende et uvulkaniseret gummipulver, dels fordi dette oftest vil være mere finkornet, men i øvrigt meget hurtigere at an vende i produktionen. For at modvirke, at det uvulkani serede gummipulver skal klumpe, blandes det med kiselgur, der er et meget findelt, mineralsk støv med rin ge rumvægt. Man kan på denne måde fremstil le en meget ensartet og veldefineret hanjelsvare med en gummikoncentra tion på ca. 6 %. Denne vare frem stilles i Holland og i England, hvor fra den importeres til Danmark. I stedet for at anvende et gummipulver, der er baseret på uvulkanise ret naturgummi, kan man, som det normalt er tilfældet i USA anvende et syntetisk gummi-pulver. Det, der ovenfor er fortalt, gælder ikke eensidigt for anvendelsen af gum mitilsætning til asfaltbitumen til vejformål, men også når der er tale om gummiholdigt bitumen til andre tekni ske formål. Til vej formål har man derimod og så forsøgt, om der var en genvej at gå derved, at man som tilsatstof an vendte raspet, gummiaffald specielt gamle autodæk. Det kan konstateres, at der ved denne fremgangsmåde op nås en vis begrænset virkning, men den er fulgt af flere praktiske van skeligheder, så der er i virkeligheden ingen genvej at gå på denne måde. Når der foran har været talt om at blande gummi i varm asfaltbitumen, burde der snarere have været talt om at smelte gummi i varm bitumen, da det er det, der sker. Hertil kræves der naturligvis en vis ret høj tempera tur, en vis reaktionstid og en omrø ring eller lign. Det viser sig, at det lette kiselgur kan holde sig svævende i den varme bitumen i ret lang tid, in den der sker en bundfældning, der giver sig praktiske udslag. Man kan nu spørge, hvad der prak tisk opnås ved at indsmelte uvulkani seret gummi i varm bitumen til anven delse i vore vejes slidlag. Der sker herved en bemærkelses værdig ændring i bindemidlets fysi ske egenskaber, der viser sig ved: bindemidlet bliver mindre tempera turfølsomt, bindemidlet bliver mere strækbart og modstandsdygtigt over for stødpåvirkninger, bindemidlets ældning forsinkes og bindemidlets klæbeevne bliver stør re, for blot at nævne de mest bemærkel sesværdige forhold. De fleste af de forbedrede egen skaber kan i praksis ret let konstate res, hvis man anvender gummiholdig asfaltbitumen til overfladebehandlin ger. I følge sagens natur tager det noget længere tid at opnå tilsvarende erfaringer, når man anvender gummi holdig asfaltbitumen til tæppebelæg ningsmaterialer. Ved overfladebehandlinger med gummiholdig asfaltbitumen konstate rer man let, at bindemidlet er mindre temperaturfølsomt derved, at det bli ver mindre blødt i sommervarmen og mindre hårdt og sprødt i vinterkul den end det bindemiddel, man nor malt har anvendt. Man konstaterer og så, at man nu får lukket diverse små revner i vej overfladen, også mens det er vinter, og man bemærker et over ordentligt lille stentab. Man opnår derved en både smuk kere og mere holdbar overfladebe 146 Dansk Vejtidsskrift

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING DANSK VEJTIDSSKRIFT BROISOLERING Blandt de isolerings arbejder, som AIS HOTACO har udført igennem de senere år, Indtager broiso lering en fremtræ dende plads. Laboratorieforsøg og mange års prak sis danner

Læs mere

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa.

Læs mere

moderne vejbygning Superfos Dammann-Luxol ais kommuneveje

moderne vejbygning Superfos Dammann-Luxol ais kommuneveje Dammann-Luxol ais vejbygning moderne kommuneveje / Superfos lui Barber-Greene A2 TELF. (01) 453333 VEJUDLÆGGER MODEL SA 150 E. T. GREW AIS - KØRER NU I DANMARK RUDOLFGARDSVEJ KORNMARKSVEJ 25-8260 2600

Læs mere

anlæg i Herstedoster industricentrum

anlæg i Herstedoster industricentrum anlæg i Herstedoster industricentrum - cl.! - en TIl. det væsentlig bør men RU I U RRDR JU I BR I.1.... B RB I R RUB B B RR RR B R RIR B B... B Emulsionssprojte type T I.. I B.. I B. BR B.. RR UR B. I.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIF1 1966 ÅRGANG 4. Als jinriinc u. GAMMELRANDGÅRD Pr. Svebølle telf. Viskinge 207. Anlæg for ASFALTMATERIALER og SKÆRVEBÆRELPG

DANSK VEJTIDSSKRIF1 1966 ÅRGANG 4. Als jinriinc u. GAMMELRANDGÅRD Pr. Svebølle telf. Viskinge 207. Anlæg for ASFALTMATERIALER og SKÆRVEBÆRELPG DANSK VEJTIDSSKRIF1 1966 ÅRGANG 4 GAMMELRANDGÅRD Pr. Svebølle telf. Viskinge 207 Anlæg for ASFALTMATERIALER og SKÆRVEBÆRELPG Als jinriinc u VEJMATE RIALER DURIT Asfaltbeton 0/6 mm Stenmateriale: Ren, heiknust

Læs mere

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14. 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER 1958 0 *øahi r NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane ni DI -q. m >

Læs mere

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense 1960 :JTI DSSKR! FT A1S Fyns A S Phønix Vejen Vejmaterialefabrik Odense ÅRGANG 37 SIKKERHED REFLEKS 1 FÆRDSELSSTRIBEMALINB BIAS PERLER TIL REFLEKTERENDE LINIER MODERNE STRIBEMASKINER OPMÆRKNING OG AFSTRIBN

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum / : : % 4 anlæg i Herstedoster industricentrum ,J. Bitugranit Bitustål Bitural Bituvit Vonsild-Hejismindevejen Belægning: BITUGRUS 60,2 kgjm2 L-13Rr VEJ BYGNING A2 LJ ,,Med Allis-Chalmers 545 sparer vi

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien .. 0 - og rammes er og E store takket og ND HOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Hvad er der i vejen? Af adm, direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien 2 FOCUS ARTIKLER: Asfaltdeklaration og kontrol Af afdelingsingeniør

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat. i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige

Læs mere

moderne vejbygning Frydenlundsvej Superfos

moderne vejbygning Frydenlundsvej Superfos -Vejbelægning under kontrol Superfos Dammann-Luxol ais moderne vejbygning 30 2950 Vedbæk, Telt:(02)89 3111 L E Frydenlundsvej : DANSK VEJTIDSSKIIIFT Udgivet af Amtsvejinspektørforeningen I Danmark Medlemsblad

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A.

VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A. og skridsikre vej )ANSK VEJTDSSKRFT LUXOVT FABRKKER A/S LUXOL KEMSKE RANDERS ASFALT- & R.T.A. VEJMATERALER TJÆREFABRK AS den lyse ÅRGANG 34 1957 \ fugtig vejbane også på overfladebehandling topfyldning

Læs mere

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN.

ansk fejtidsskrift J Årgang 59 DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. ansk A fejtidsskrift / MAJ 1982 / DE LÆGGER FLISER OMKRING EF RUNDT DÆKSEL -SDAN. Alle problemerne med at»hakke< fliser til, er nu forbi. UK 10 er et Ulefos kvalitetsprodukt, der passer til 9 forskellige

Læs mere

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H1 4111 1961 ÅRGANG 38 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER

Læs mere

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE

DEMAG ASFALTUDLÆGGERE / 3 1978 Årgang 55 Kundernes tillid og produktets kvalitet har gjort det muligt dfii tj L1 ti DEMAG ASFALTUDLÆGGERE I DANMARK Når ønsket er: 1. Kvalitet 2. Driftssikkerhed 3. Døgnservice vælg da en Demag

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme. r 7 po 1 Q)CO D cc ol 01 (D -o 0 0 0 ii 5,50 DE AG ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVISENDE FDDELE 1 montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det I bel. Passer

Læs mere

Motorvejsanlæçjget nord for Ålborg. Colas Vejmateriale AIS. Randersgade 60, 2100 Kbh. ø. :,:

Motorvejsanlæçjget nord for Ålborg. Colas Vejmateriale AIS. Randersgade 60, 2100 Kbh. ø. :,: Randersgade 60, 2100 Kbh. ø. Colas Vejmateriale AIS Motorvejsanlæçjget nord for Ålborg :,: 94 Phønix har vejbygning som speciale... Asfaltbeton med nedtromlede skærver er velegnet til gader og veje, som

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER 1952 29.ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt),

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963

DANSK VEJTIDSSKRIFI 1* JII01WI VEJ BYG N ING. Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 DANSK VEJTIDSSKRIFI Ha nsthol mvej en (Bjerre-østerild) BITUVIT 018 udført 1963 1* JII01WI VEJ BYG N ING VIRKELIG LODRET RETTEDE SVINGNINGER VIBROMAX WW5000 VIBROMAX VVW 5000-VIBRATOREN, der er monteret

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69 August 1992 Glaiførevarsling ;. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92 årgang 69 Sønderjyllands Amt. At Svend Petersen, Vejchef, ISSN 0011-6548 Udgivet at Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

STØBEASFALT 5 DANSK ASFALTFABRIK VEJBELÆGNINGEN TIL DE KRITISKE PUNKTER. FISKEBÆKBROEN UNDER GENOPBYGNING FEBRUAR 1974.

STØBEASFALT 5 DANSK ASFALTFABRIK VEJBELÆGNINGEN TIL DE KRITISKE PUNKTER. FISKEBÆKBROEN UNDER GENOPBYGNING FEBRUAR 1974. A/ FEBRUAR UNDER 1974. STØBEASFALT Odense Telefon (09) 123681 ØSTRE TEGLGADE 7 TELEFON 2450 KØBENHAVN SV (011 311648 Arhus: Telefon (06) 153844 Nysted: Telefon (03) 8111 88 5 DANSK ASFALTFABRIK VEJBELÆGNINGEN

Læs mere