Generel erhvervsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel erhvervsstatistik"

Transkript

1 Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark er gået fra at være et landbrugs- og industrisamfund til at blive et samfund, hvor tjenesteydelser er dominerende. Ved indgangen til det nye årtusinde arbejdede næsten tre fjerdedele af de beskæftigede inden for de tjenesteydende erhverv. Tjenesteydelser omfatter såvel private tjenesteydelser i form af handel, transport, finansiering, forretningsservice og personlige tjenesteydelser som offentlige tjenesteydelser. Serviceerhvervenes vækst er fortsat ind i det nye årtusinde. Udviklingen kan illustreres ved at se på firmaernes salg i perioden Erhvervslivets samlede vækst i omsætningen er på 42 pct. i perioden, men dækker over store forskelle branchegrupperne imellem. Forretningsservice er steget med 69 pct., mens industriens omsætning kun er steget med 27 pct. Bygge og anlæg oplevede en markant vækst i omsætningen frem til og med 2007 på 50 pct., hvorefter væksten bremsede markant op i Figur 1 Udvikling i firmaernes salg for udvalgte brancher 170 Indeks, 2001= Forretningsservice Bygge og anlæg I alt Industri Firmaer og arbejdssteder Erhvervslivets struktur beskrives ved at anvende to virksomhedsniveauer: Firmaer og arbejdssteder. Det overordnede niveau er firmaet, som er juridisk og økonomisk ansvarlig for virksomhedens drift. Et arbejdssted er en organisatorisk afgrænset del af et firma, som ligger på en given adresse og producerer en eller flere varer eller tjenesteydelser. Arbejdsstederne er således der, hvor den fysiske produktion af firmaets varer eller tjenesteydelser finder sted. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 241

2 Generel erhvervsstatistik Antal firmaer I Danmark er der ca reelt aktive firmaer. Der er flest firmaer inden for finansiering og forretningsservice (26 pct.) og handel, hotel og restauration (21 pct.), mens 14 pct. af firmaerne har hovedaktivitet inden for landbrug, fiskeri og råstofudvinding. 6 pct. har hovedaktivitet inden for industri. Figur 2 Firmaer fordelt efter branche Finansieringsvirks. mv., forretningsservice Tusinde firmaer Handel, hotel- og restaurationvirks. mv. Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Offentlige og personlige tjenesteydelser mv. Bygge- og anlægsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Transportvirks., post og telekommunikation Energi- og vandforsyning Flere tal og oplysninger findes på Størst koncentration inden for industri Den danske erhvervsstruktur er kendetegnet ved mange helt små firmaer med under ti fuldtidsansatte (92 pct.). Alligevel arbejder mere end 1,4 mio. fuldtidsansatte eller 61 pct. af det samlede antal fuldtidsansatte i de største firmaer med 100 eller flere fuldtidsansatte. Den største koncentration findes inden for industrien, hvor 62 pct. er beskæftiget i de største firmaer, mens denne gruppe kun står for 22 pct. af de fuldtidsansatte inden for bygge og anlæg. Figur 3 Antal fuldtidsansatte fordelt efter firmastørrelse fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte fuldtidsansatte Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

3 Generel erhvervsstatistik Omsætning og eksport Danske firmaer omsatte for i alt mia. kr. i Heraf blev varer og tjenester for 754 mia. kr. eksporteret til udlandet. Resten blev solgt i Danmark. Industrifirmaer står direkte for 41 pct. af salget af varer og tjenester til udlandet. En betydelig del af industriens eksport består af forarbejdede landbrugs- og fiskerivarer. Dette forhold sammenholdt med, at uforarbejdede varer fra disse primære erhverv eksporteres via handelsvirksomheder, er forklaringen på, at eksporten direkte fra landbrug, fiskeri og råstofudvinding er af en beskeden størrelse (2.260 ). Bygge og anlæg er helt overvejende et hjemmemarkedserhverv, hvor eksporten kun udgør ca. 1 pct. af den samlede omsætning. Udenlandsk-ejede firmaer i Danmark Udenlandsk-ejede firmaer står for 18 pct. af den samlede beskæftigelse, selvom de kun udgør 1 pct. af det samlede antal firmaer i den private sektor i Danmark. De udenlandsk ejede firmaer i Danmark beskæftigede fuldtidsansatte i 2006 og havde en omsætning på 686 mia. kr. det svarer til 22 pct. af den samlede omsætning i den private sektor. Brancherne transport, post og tele samt finansiering og forretningsservice er med hhv. 27 og 22 pct. de brancher, som har de største andele af medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer. Bygge- og anlægserhvervene (7 pct.) samt øvrige erhverv (3 pct.) har de laveste andele af medarbejdere ansat i udenlandsk ejede firmaer. Figur 4 Ansatte fordelt efter udenlandske og danske firmaer Pct Udenlandske Danske I alt Industri Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Forretningsservice mv. Øvrige Se tabel 255. Firmaer med udenlandsk ejer er i gennemsnit større end firmaer med dansk ejer. Der var i gennemsnit 77 ansatte pr. firma i de udenlandsk-ejede firmaer i 2006, mens der var fire ansatte pr. firma i de dansk-ejede firmaer. 73 pct. af de ansatte i de udenlandsk-ejede firmaer arbejder i firmaer ejet af andre EU-lande. Sverige og Storbritannien repræsenterer de største ejerandele, idet firmaer ejet fra disse to lande har henholdsvis 30 og 15 pct. af udenlandsk-ejede firmaers ansatte. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 243

4 Generel erhvervsstatistik Figur 5 Udenlandsk ejede firmaer, andel af antal ansatte USA 13 pct. Øvrige 8 pct. Sverige 30 pct. Norge 6 pct. Øvrige EU 12 pct. Holland 7 pct. Tyskland 9 pct. Storbritannien 15 pct. Lille stigning i antallet af nye firmaer Nye firmaer er en vigtig faktor i et dynamisk erhvervsliv, da de skaber økonomisk vækst gennem åbning af nye jobs, fornyelse af produktionsprocesser samt produktinnovation. Der blev etableret lige over nye firmaer i 2006, mens tallet i 2005 lå på lidt over Heraf startede lidt over en tredjedel inden for finansiering og forretningsservice, mens kun 4 pct. af de nye firmaer startede op inden for industri. Bygge og anlæg havde den største årlige stigning i antal nye firmaer fra 2005 til De nye firmaer er sårbare i starten af deres levetid. Over en fjerdedel af de nystartede firmaer i 2005 var ikke længere aktive i Næsten 60 pct. af de nye firmaer fra 2003 var stadig aktive i I denne periode har de nystartede firmaer inden for bygge og anlæg klaret sig særligt godt med en overlevelsesrate på 65 pct. I 2006 ophørte flere firmaer, end der startede. I alt ophørte firmaer i 2006, hvilket er flere end året før, hvor ophørte. Figur 6 Nye firmaer fordelt efter branche Finansiering og forretningsservice Handel, hotel og restauration Offentlige og personlige tjenester Bygge og anlæg Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Transport, post og tele Energi- og vandforsyning Tusinde firmaer Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

5 Generel erhvervsstatistik 2. Værditilvækst Lav værditilvækst i handelserhvervene For at fastholde et velfærdssamfund er det væsentligt, at firmaerne har en høj værditilvækst. Firmaernes værditilvækst, dvs. driftsindtægter minus forbrug af varer og tjenester, går bl.a. til at aflønne arbejdskraften og foretage nye investeringer. De danske firmaer havde i 2006 en gennemsnitlig værditilvækst på 27 pct. i forhold til driftsindtægterne. Hoteller og restauranter (42 pct.) og forretningsservice (44 pct.) lå højt, mens engros- og detailhandel lå under gennemsnittet (hhv. 13 og 19 pct.). Figur 7 Firmaernes resultater, udvalgte brancher Råstofudvinding Forretningsservice mv. Hotel og restauration Bygge og anlæg Industri Transport Detailhandel Handel med biler Engroshandel Forbrug af varer og tjenester Løn mv. Andre udgifter Ordinært resultat før skat Se tabel 252. Pct. Den lave overskudsprocent for handelsbrancherne skyldes, at firmaerne i disse brancher videresælger produkter uden at ændre dem. Derfor er arbejdsindsatsen pr. omsat krone væsentlig mindre i handelsfirmaerne end i firmaer i andre erhverv, og følgelig er indtjeningen i forhold til omsætningen mindre. Disse forhold afspejler sig i regnskabsposterne på den måde, at forbrug af varer og tjenester i handelserhvervene udgør en meget stor del af omsætningen, mens de øvrige serviceerhverv samt råstofudvinding har forholdsvis små omkostninger til forbrug af varer og tjenester. Til gengæld er lønninger en stor omkostning i serviceerhvervene ligesom i industri og bygge og anlæg. 3. Arbejdssteder De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der lidt over arbejdssteder med beskæftigelse. Næsten halvdelen af arbejdsstederne ligger i Jylland, mens omkring 30 pct. findes i hovedstadsområdet. Der udføres lidt over 3,1 mio. job på disse arbejdssteder. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 245

6 Generel erhvervsstatistik I gennemsnit er der omkring ti job pr. arbejdssted, men arbejdsstederne er af meget forskellig størrelse. Langt den største del af arbejdsstederne er små. På to tredjedele af arbejdsstederne er der mindre end fem job, og der er kun lidt over arbejdssteder i Danmark med 50 eller flere job. De store arbejdssteder er koncentreret omkring de store byer. Omkring 15 pct. af arbejdsstederne med 100 eller flere job ligger i Københavns Kommune. Figur 8 Arbejdssteder fordelt efter branche og størrelse Landbrug og fiskeri Bygge og anlæg Tjenesteydelser i øvrigt Handel og hotel 1-4 job 5-19 job job 50 job + Industri Pct. Se tabel 259. Figur 9 Job fordelt efter sektorer Specielt inden for landbrug og fiskeri er arbejdsstederne meget små, da omkring 90 pct. af arbejdsstederne i disse brancher har under fem job. De fleste arbejdssteder omfatter kun ét job, og det er som hovedregel ejeren selv, der arbejder på dette arbejdssted. De største arbejdssteder findes i industri og inden for tjenesteydelser i øvrigt. For tjenesteydelsesgruppen er det specielt inden for offentlig administration, at mange af arbejdsstederne er store. Privat sektor Offentlige selskaber Offentlig forvaltning og service Se tabel 261. En tredjedel af alle job er i den offentlige sektor Den offentlige sektor, der omfatter offentlig forvaltning og service samt de offentligt ejede selskaber, står for omkring en tredjedel af alle job i Danmark. 30 pct. af alle job ligger i offentlig forvaltning og service, mens offentligt ejede selskaber står for 3 pct. af jobbene. Den private sektor er næsten dobbelt så stor, idet op imod to tredjedele af alle job ligger i private virksomheder. De sociale institutioner besætter lidt over en tredjedel af alle job inden for den offentlige sektor. Knap 25 pct. af jobbene findes inden for undervisningssektoren, mens omkring 15 pct. af jobbene findes inden for offentlig administration. 246 Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

7 Generel erhvervsstatistik 4. Forskning og udvikling (FoU) og innovation Forsknings- og udviklings- samt innovationsaktiviteter er væsentlige faktorer for produktivitetsudviklingen og dermed for den økonomiske vækst i samfundet. Skabelse af ny viden og den efterfølgende anvendelse i firmaerne er centrale drivkræfter i erhvervslivets dynamik og fornyelse i form af introduktion af nye produkter og produktionsprocesser. Den private sektors andel af FoU er stigende FoU-aktiviteter foregår både i den private og offentlige sektor. De samlede danske FoU-udgifter for den offentlige og den private sektor er fordoblet i perioden og er opgjort til 40,4 mia. kr. i Den private sektors andel af de samlede FoU-udgifter har været stigende siden 1990 erne og udgjorde i 2006 mere end to tredjedele af de samlede FoU-udgifter. Figur 10 FoU-udgifter i den offentlige og private sektor 45 Mia. kr Den private sektor Den offentlige sektor Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse. Industri og videnservice investerer mest i FoU Især industrien investerer i FoU og havde i 2006 en samlet udgift på 17,7 mia. kr. til egen FoU. Det svarer til 65 pct. af den private sektors udgifter til FoU. Virksomheder inden for videnservice, som bl.a. omfatter it-servicevirksomhed, forskning og udvikling og rådgivende ingeniører, havde 7,3 mia. kr. i egne FoUudgifter i 2006, svarende til en fjerdedel (27 pct.) af den private sektors FoU. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 247

8 Generel erhvervsstatistik Figur 11 Andel innovative firmaer fordelt efter udvalgte branchegrupper Har introduceret innovationer Har introduceret produktinnovation Har introduceret procesinnovation Pct. Industri Den finansielle sektor Videnservice Handel Øvrige erhverv I alt Kilde: Dansk Center for Forskningsanalyse. 37 pct. af alle firmaer er innovative Langt hovedparten af de mindre danske firmaer udfører ikke forsknings- og udviklingsaktiviteter. I stedet forsøger de at forbedre deres konkurrenceevne ved at introducere nye produkter og produktionsprocesser, dvs. via innovation. 37 pct. af de danske firmaer har introduceret produkt- eller procesinnovationer i perioden De innovative firmaer findes især inden for videnservice, hvor 46 pct. var produkteller procesinnovative, og inden for industrien, hvor andelen var 41 pct. De danske firmaers innovationsaktivitet er kendetegnet ved et stigende antal, der introducerer procesinnovation. I perioden havde 24 pct. af firmaerne produktinnoveret og 28 pct. procesinnoveret. De samlede innovationsudgifter udgjorde 52,7 mia. kr. i Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

9 Tabel 246 Firmaer fordelt efter virksomhedsform og branche Enkeltmandsvirksomhed Interessentskab m.v. Aktieselskab Fond, forening mv. Anpartsselskab Andelsselskab mv. Offentlig myndighed Anden ejer I alt antal firmaer I alt Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet Anm.: Antal reelt aktive firmaer, dvs. firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august Flere tal og oplysninger findes på Tabel 247 Firmaer fordelt efter størrelse og branche Antal fuldtidsansatte I alt antal firmaer I alt Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Anm.: Antal reelt aktive firmaer, dvs. firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 249

10 Tabel 248 Fuldtidsansatte fordelt efter firmaernes størrelse og branche I alt antal fuldtidsansatte I alt Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Anm.: Omfatter antal fuldtidsansatte i reelt aktive firmaer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august Flere tal og oplysninger findes på Tabel 249 Reelt nye firmaer Antal fimaer I alt Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst erhverv Nye tal til tabellen forventes offentliggjort november Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

11 Tabel 250 Økonomiske oplysninger for firmaer Omsætning Eksport Ordinært resultat Investeringer, netto I alt Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Anm.: Beløbene er opgjort for reelt aktive firmaer. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort august Flere tal og oplysninger findes på mio. kr Tabel 251 Konkurser I alt Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning 1 1 Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Engroshandel Detailhandel Hoteller og restauranter Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Finansiering Ejendomsudlejning og -formidling Anden forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet Nye tal til tabellen forventes offentliggjort januar Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 251

12 Tabel 252 (side 1 af 2) Regnskabsstatistik for firmaer for udvalgte erhverv I alt 1 Råstofudvinding Industri Bygge og Autohandel, anlæg service og tankstationer Resultatopgørelse 252 Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009 Omsætning pct. af omsætningen Andre driftsindtægter 3,0 0,1 1,7 1,4 0,7 Vareforbrug 54,2 3,7 53,1 41,4 81,0 Køb af lønarbejde, underentrepriser 2,5 0,2 1,4 15,9 0,3 Løn, pension mv. 16,3 2,5 21,8 25,5 8,9 Af- og nedskrivninger 2,7 9,0 3,8 1,9 0,9 Andre ordinære udgifter 19,1 9,5 15,4 9,5 6,2 Ordinært resultat 8,1 75,2 6,3 7,2 3,4 Finansielle indtægter 6,9 3,5 4,8 1,5 1,0 Finansielle udgifter 3,0 2,4 2,4 1,7 1,1 Ekstraordinære udgifter, netto -0,2 0,0 0,0-0,4 0,0 Selskabsskat 2,6 44,3 2,1 1,2 0,7 Resultat efter selskabsskat 9,6 32,1 6,6 6,2 2,7 Balance Aktiver i alt = passiver i alt pct. af aktiver Aktiver: Anlægsaktiver i alt 61,8 78,2 53,2 36,0 30,5 Immaterielle anlægsaktiver 2,4 0,5 3,7 1,1 0,9 Grunde og bygninger 18,3 0,8 10,8 16,2 17,3 Tekniske anlæg og maskiner 5,8 28,8 8,8 4,0 1,8 Andre driftsmidler 4,5 2,3 3,9 10,1 6,1 Finansielle anlægsaktiver 30,8 45,8 26,0 4,7 4,4 Omsætningsaktiver i alt 38,2 21,8 46,8 64,0 69,5 Varelagre 6,8 0,9 12,7 7,2 34,7 Tilgodehavender fra salg 11,3 9,2 13,6 27,1 18,1 Andre omsætningsaktiver 20,1 11,7 20,5 29,6 16,7 Passiver: Egenkapital 45,4 37,2 42,2 26,2 26,5 Hensættelser 2,7 12,1 3,2 3,2 3,5 Langfristet gæld 19,7 28,2 16,5 16,5 12,6 Kortfristet gæld 32,1 22,6 38,1 54,0 57,5 Investeringer, netto Stigning fra 2005 til 2006 Omsætning 10,0 19,7 8,6 15,5 2,3 Resultat efter skat -5,2 39,4 18,6 11,9-0,8 Aktiver i alt = passiver i alt 12,7 12,1 12,3 18,3 12,4 Egenkapital 7,8-9,3 10,2 13,5 14,2 Nøgletal, gennemsnit Værditilvækst (pct.) 26,5 86,6 31,3 34,2 13,1 Bruttoavance (pct.) 43,3 96,1 45,5 42,7 18,7 Omsætn. pr. beskæftiget (tusinde kr.) Løn pr. ansat (tusinde kr.) Antal firmaer Antal beskæftigede (i årsværk) Heraf: ansatte (i årsværk) Ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne mv., jernbane- og busdrift, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort maj Flere tal og oplysninger findes på og regn3a pct.

13 Tabel 252 (side 2 af 2) Regnskabsstatistik for firmaer for udvalgte erhverv Engroshandel Detailhandel Hoteller og restauranter Transport 2, post og tele Fast ejendom 3 og forretningsservice mv. Resultatopgørelse Omsætning pct. af omsætningen Andre driftsindtægter 1,3 1,2 2,1 2,3 13,7 Vareforbrug 79,7 70,8 32,6 27,7 23,9 Køb af lønarbejde, underentrepriser 0,3 0,2 0,6 3,5 3,4 Løn, pension mv. 8,1 13,3 29,8 13,5 28,5 Af- og nedskrivninger 0,9 1,3 3,5 4,5 4,1 Andre ordinære udgifter 8,7 10,9 25,9 48,3 37,0 Ordinært resultat 3,5 4,7 9,6 4,7 16,9 Finansielle indtægter 2,6 1,5 3,9 5,5 32,8 Finansielle udgifter 1,4 1,1 4,6 3,6 9,8 Ekstraordinære udgifter, netto -0,1-0,4-0,3 0,2-1,0 Selskabsskat 1,0 0,9 0,7 0,9 4,3 Resultat efter selskabsskat 3,9 4,5 8,5 5,4 36,7 Balance Aktiver i alt = passiver i alt pct. af aktiver Aktiver: Anlægsaktiver i alt 37,6 39,3 74,1 69,2 75,0 Immaterielle anlægsaktiver 2,0 2,1 2,9 3,9 1,5 Grunde og bygninger 5,9 14,5 50,8 2,9 31,5 Tekniske anlæg og maskiner 1,3 0,4 2,2 18,0 1,1 Andre driftsmidler 5,2 7,6 13,8 7,3 2,6 Finansielle anlægsaktiver 23,2 14,6 4,5 37,1 38,2 Omsætningsaktiver i alt 62,4 60,7 25,9 30,8 25,0 Varelagre 16,4 23,8 2,4 0,9 0,6 Tilgodehavender fra salg 26,1 6,2 4,4 9,2 5,8 Andre omsætningsaktiver 20,0 30,7 19,1 20,8 18,6 Passiver: Egenkapital 37,7 36,6 27,1 35,6 56,9 Hensættelser 1,4 1,7 4,1 1,7 2,7 Langfristet gæld 10,2 10,7 37,7 33,6 19,7 Kortfristet gæld 50,6 51,0 31,1 29,1 20,6 Investeringer, netto Stigning fra 2005 til 2006 Omsætning 7,9 7,0 9,9 10,5 18,4 Resultat efter skat 19,7 16,8 20,2-63,5-1,4 Aktiver i alt = passiver i alt 18,2 2,5 15,7 3,9 15,3 Egenkapital 25,2-7,2 28,0-22,4 14,9 Nøgletal, gennemsnit Værditilvækst (pct.) 12,5 19,1 42,1 22,2 43,7 Bruttoavance (pct.) 20,0 29,0 66,7 68,7 72,7 Omsætn. pr. beskæftiget (tusinde kr.) Løn pr. ansat (tusinde kr.) Antal firmaer Antal beskæftigede (i årsværk) Heraf: ansatte (i årsværk) Ekskl. havne mv., jernbane- og busdrift. 3 Ekskl. almene boligselskaber. pct. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 253

14 Tabel 253 (side 1 af 3) Regionalfordelt regnskabsstatistik Omsætning Vareforbrug mv. Bruttofortjeneste Investeringer, netto Bruttoavance i pct. Antal arbejdssteder Antal ansatte I alt inkl. råstofudvinding 1 Hele landet I alt ekskl. råstofudvinding 1 Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Råstofudvinding Hele landet Industri Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Bygge og anlæg Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Ekskl. landbrug, fiskeri, energi- og vandforsyning, havne mv., jernbane- og busdrift, pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort juni Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

15 Tabel 253 (side 2 af 3) Regionalfordelt regnskabsstatistik Omsætning Vareforbrug mv. Bruttofortjeneste Investeringer, netto Bruttoavance i pct. Antal arbejdssteder Antal ansatte Autohandel, service og tankstationer Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Engroshandel Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Detailhandel Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 255

16 Tabel 253 (side 3 af 3) Regionalfordelt regnskabsstatistik Omsætning Vareforbrug mv. Bruttofortjeneste Investeringer, netto Bruttoavance i pct. Antal arbejdssteder Antal ansatte Hoteller og restauranter Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Transport 2, post og tele Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Fast ejendom 3 og forretningsservice mv. Hele landet København og Frederiksberg Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms Amt Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Ekskl. havne mv., jernbane- og busdrift. 3 Ekskl. almene boligselskaber 256 Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

17 Tabel 254 Regnskabsstatistik for dansk og udenlandsk ejede selskaber Industri Handel, hotel og restauranter I alt 1 Dansk ejede Udenlandsk ejede Dansk ejede Udenlandsk ejede Dansk ejede Udenlandsk ejede Omsætning mv Omsætning mv. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vareforbrug mv. 53,1 55,8 76,7 76,4 56,1 59,9 Løn, pension mv. 21,8 20,2 9,8 9,8 16,2 16,1 Andre ordinære omkostninger 19,3 17,8 9,9 11,2 22,5 19,3 Finansielle indtægter, netto 2,7 1,6 1,2 0,3 4,9 1,6 Ekstraordinære indtægter, netto 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 Resultat før selskabsskat 8,5 8,0 4,9 3,0 10,3 6,4 Aktiver i alt Investeringer, netto Selskaber Ansatte Ansatte 2 pr. selskab mia. kr. pct. mia. kr. antal tusinde kr. Omsætning pr. fuldtidsansat Løn pr. fuldtidsansat Værditilvækst 31,4 30,0 14,5 13,5 23,8 24,0 Bruttoavance 45,9 43,5 22,4 22,6 41,9 39,0 Overskudsgrad 5,8 6,2 3,6 2,5 5,2 4,8 Egenkapitalens forrentning 15,2 15,3 24,3 10,5 16,3 13,1 Soliditet 42,7 42,1 35,5 37,9 49,4 38, administration mv. 2 Lønmodtagere, som har ansættelse i firmaet. Udtrykt som fuldtidsbeskæftigede (årsværk). Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på og fats2 pct. Tabel 255 Dansk og udenlandsk ejede firmaer i den private sektor Danske Udenlandske I alt Omsætning Fuldtidsansatte Antal firmaer Fuldtidsansatte pr. firma Omsætning 1 80,0 79,7 78,2 20,0 20,3 21,8 100,0 100,0 100,0 Fuldtidsansatte 83,4 82,2 81,7 16,6 17,8 18,3 100,0 100,0 100,0 Antal firmaer 98,8 98,8 98,8 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0 100,0 1 Omsætningen omfatter ikke pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed, foreninger mv. I 2004 omfatter omsætningen ikke el-, gas og varmeforsyning. Nye tal til tabellen forventes offentliggjort september Flere tal og oplysninger findes på mia. kr. antal pct. Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 257

18 Tabel 256 Arbejdssteder, beskæftigelse og lønsum fordelt efter regioner Antal arbejdssteder ultimo november Antal job ultimo november Antal fuldtidsbeskæftigede Årlig lønsum I alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for Danmark Uoplyst Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Tabel 257 Arbejdssteder, beskæftigelse og lønsum fordelt efter sektor Antal arbejdssteder ultimo november Antal job ultimo november Antal fuldtidsbeskæftigede Årlig lønsum I alt Privat sektor Offentlig sektor i alt Offentlige selskaber og selskabslignende virksomheder Offentlig forvaltning og service i alt Den statslige sektor De sociale kasser og fonde Den regionale sektor Den kommunale sektor Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

19 Tabel 258 Arbejdssteder, beskæftigelse og lønsum fordelt efter branche Antal arbejdssteder ultimo november Antal job ultimo november Antal fuldtidsbeskæftigede Årlig lønsum I alt Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Føde-, drikke-, tobaksvareindustri Tekstil- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Kemisk industri og plastindustri Sten-, ler- og glasindustri Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Autohandel, service og tankstationer Engroshandel undtagen med biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hoteller og restauranter Transport Post og tele Finansiering og forsikring Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice Offentlig administration Undervisning Sundhedsvæsen Sociale institutioner Foreninger, kultur og renovation Uoplyst aktivitet Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 259

20 Tabel 259 Arbejdssteder fordelt efter størrelse, branche og region Antal job på arbejdsstederne ultimo november I alt antal arbejdssteder I alt Branche Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet Region Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for landet Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

21 Tabel 260 Arbejdssteder fordelt efter størrelse og sektor Antal job på arbejdsstederne ultimo november I alt antal arbejdssteder I alt Privat sektor Offentlig sektor i alt Offentlige selskaber og selskabslignende virksomheder Offentlig forvaltning og service i alt Den statslige sektor De sociale kasser og fonde Den regionale sektor Den kommunale sektor Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Tabel 261 Job fordelt efter størrelse og sektor Antal job på arbejdsstederne ultimo november Uoplyst I alt antal job I alt Privat sektor Offentlig sektor i alt Offentlige selskaber og selskabslign. virksomheder Offentlig forvaltning og service i alt Den statslige sektor De sociale kasser og fonde Den amtskommunale sektor Den kommunale sektor Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Statistisk Årbog 2009 Generel erhvervsstatistik 261

22 Tabel 262 Job fordelt efter arbejdsstedets størrelse, branche og region Antal job på arbejdsstederne ultimo november Fiktive enheder I alt antal job I alt Branche Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Industri Energi- og vandforsyning Bygge og anlæg Handel, hotel og restauration Transport, post og tele Finansiering og forretningsservice Offentlige og personlige tjenester Uoplyst aktivitet Region Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Uden for landet Pga. nyt datagrundlag er tidspunktet for næste offentliggørelse ikke fastlagt. Flere tal og oplysninger findes på Generel erhvervsstatistik Statistisk Årbog 2009

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1 Den danske erhvervsstruktur Serviceerhvervenes betydning vokser fortsat Den danske erhvervsstruktur har gennemgået en meget kraftig udvikling i de seneste årtier. Danmark er

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Generel erhvervsstatistik

Generel erhvervsstatistik Generel erhvervsstatistik 1. Den danske erhvervsstruktur Generel erhvervsstatistik Ændret erhvervsstruktur Den danske erhvervsstruktur har undergået en meget kraftig udvikling i løbet af de seneste årtier.

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Midtjysk konkurrenceevne

Midtjysk konkurrenceevne Midtjysk konkurrenceevne - statistisk portræt af byerhvervene i Region Midtjylland November 2008 Region Midtjylland Regional udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Forord Med denne publikation ønsker

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser

Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Lokale beskæftigelsespolitiske indsatser Hvordan ser det ud? Beskæftigelsespolitiske udfordringer - landsplan! "! # Arbejdsstyrken fra 199 til 2 Arbejdsstyrken i Region Nordjylland Arbejdsstyrken i Ny

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 - A.11 164 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 165 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 størrelse

Læs mere

Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv

Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv TemaPubl 2006:1 Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv Charlotte Hansen Maja Fromseier Mortensen Dansk erhvervsliv i internationalt perspektiv TemaPubl 2006:1 Udgivet af Danmarks Statistik Januar

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 172

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 172 - A.11 168 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 169 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 170 størrelse

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127

Arbejdsmarked. Arbejdsmarked. 1. Det danske arbejdsmarked. 2. Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistisk Årbog 2002 Arbejdsmarked 127 Arbejdsmarked 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige 1981-2001 Procent 100 90 80 70 60 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedsstatistikken

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at kunne

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet

Industrien i Danmark. Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012. Af de ca. 300.000 beskæftigede. 63 pct. af omsætningen skete på eksportmarkedet Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 Claus Andersen Industrien i Danmark Der blev produceret for 614 mia. kr. i 2012 Af de ca. 300.000 beskæftigede 63 pct. af omsætningen skete

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

o o o Sum of Samlet omsætning i Sum of Samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder konkursramte virksomheder Row Labels (mio. kr.) (fuldtidsansatte) 2009 35,766 21,197 2010 22,260 19,104 2011 20,754

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere

Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Ansøgningsskema FO/AR7_da_161015 Ansøgning om forhåndsgodkendelse af færøsk arbejdsgiver til ansættelse af EU-statsborgere Hvad kan du bruge dette skema til? Dette skema kan bruges af færøske arbejdsgivere,

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Analyse af graviditetsbetinget fravær

Analyse af graviditetsbetinget fravær Analyse af graviditetsbetinget fravær Maj 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning...2 2. Indledning...3 2.1 Analysens opbygning...4 3. Fraværet blandt gravide er steget...5 3.1 Andelen af gravide, som

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarked og løn

Arbejdsmarked og løn Arbejdsmarked og løn 1. Det danske arbejdsmarked Arbejdsmarked og løn Figur 1 Erhvervsfrekvens for 16-66-årige. 1981-2002 100 90 80 70 60 Procent 80 85 90 95 00 Mænd I alt Kvinder Flere kvinder på arbejdsmarkedet

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Produktivitetsudviklingen

Produktivitetsudviklingen Den 22. juli 2014 KR Produktivitetsudviklingen Af Cheføkonom Klaus Rasmussen (kr@di.dk) Væksten i den danske produktivitet har siden 1995 været utilfredsstillende. Det har den også været i de senere år

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere